Sunteți pe pagina 1din 2

Implementarea unei politici publice Procesul de realizare a unei politici publice cuprinde sase etape: 1.

Identificarea problemei - are loc atunci cand un eveniment, o persoana, un grup reusesc sa atraga atentia asupra unei probleme, spre solutionare, prin interventia puterii publice. 2. Punerea pe agenda politica - este faza in care problema identificata este luata serios in consideratie de catre oficiali (putere publica si politica). Nu toate problemele identificate a ung si pe agenda politica. !. "ormularea cadrului de politica publica - atunci cand o anume problema a unge sa fie considerata de catre oficiali, nu inseamna automat ca o politica publica va fi creata. #ineva (o anume autoritate) trebuie sa dezvolte un program care sa se refere la rezolvarea problemei. $. %doptarea unei politici publice - aici ne referim la toate eforturile pentru ca un anume program sa fie adoptat ca si program guvernamental. in aceasta faza sunt concentrate elementele de negociere, dictate de interese, care pot sc&imba viziunea initiala asupra unei politici publice. '. Implementarea unei politici publice - este un stadiu critic de realizare a unei politici publice. %ici rolul administratiei este decisiv. (. )valuarea de politici publice - care are ca scop determinarea eficientei unei politici publice. *e analizeaza modul in care diversele activitati au condus la indeplinirea scopurilor initiale. Implementarea const+ ,n punerea ,n practic+, ,n aplicarea politicilor de c+tre o agen-ie sau de c+tre unele agen-ii care au aceast+ sarcin+. )a cuprinde trei stadii (.ein, 1/0!: pp. 12! 1 120): 1. Elaborarea de standarde de implementare. 2n primul r3nd, cerin-ele legale sunt transformate ,n norme administrative4 sunt elaborate 5i promulgate directive, norme, reglement+ri pentru func-ionarii din agen-ia sau agen-iile guvernamentale responsabile cu aplicarea ei. 2n al doilea r3nd, sunt luate decizii de aplicare a politicii. 6e pild+, agen-ia trebuie s+ decid+ dac+ ceea ce se urm+re5te este un anumit rezultat sau mai cur3nd accentul trebuie s+ cad+ pe anumite proceduri (bun+oar+, dac+ pentru a se asigura calitatea ,n ,nv+-+m3ntul superior trebuie s+ se evalueze fiecare program universitar sau mai cur3nd dac+ universit+-ile trebuie spri inite pentru a-5i dezvolta fiecare proceduri de asigurare a calit+-ii). 6e asemenea, se creeaz+ unit+-i organiza-ionale, se str3nge 5i se distribuie informa-ie etc. 2. Distribuirea resurselor. Procedurile prin care sunt distribuite fondurile, prin care se fac contracte se aprob+ 5i se aplic+. 6e asemenea, se ata5eaz+ personal fiec+rei agen-ii 5i fiec+rui birou ,ns+rcinat cu implementarea politicii, se anga eaz+ personal. #a s+ lu+m din nou e7emplul ,nv+-+m3ntului superior, pentru finan-area universit+-ilor rom3ne5ti s-a ,nfiin-at o agen-ie special+ ,n subordinea ministerului de resort4 s-au dezvoltat procedurile de finan-are a acestora, care s+ caracterizeaz+ prin transparen-+, obiectivitate 5i ec&itate. %gen-ia respectiv+ este cea care propune distribuirea resurselor financiare, ,n func-ie de num+rul de studen-i ,nscri5i 5i de natura programelor (de nivel universitar sau postuniversitar), de tipul specializ+rilor 5colarizate etc. (8iroiu, %., 6inc+, 9., 2:::)

Supervizarea implementrii. %ici sunt cuprinse activit+-i precum: monitorizarea4 auditul4 evaluarea. %gen-iile implicate ,n implementarea unei politici dezvolt+ proceduri de monitorizare a fiec+rui stadiu de implementare a politicilor. 2n mod tradi-ional, auditul prive5te inspectarea aspectelor financiare, 5i adesea are dou+ forme: audit intern 5i e7tern.