Sunteți pe pagina 1din 9

Desfasurarea activitatii in institutiile publice presupune utilizarea unui ansam blu de metode si tehnici, care sa permita realizarea obiectivelor

stabilite la t oate nivelurile administratiei. In procesul de exercitare a functiilor managemen tului public, functionarii publici cu functii de conducere si reprezentantii ale si sau numiti se confrunta cu o larga varietate de nevoi sociale generale si/sau specifice pentru satisfacerea carora este necesara folosirea unor metode si teh nici de management public generale si specifice. 1. Notiunea de metoda Metoda administrativa reprezinta o modalitate sau un ansamblu de modaliti care fac iliteaza realizarea unor obiective ale institutiilor din administratia publica. De asemenea, metoda administrativa reprezinta un instrument utilizat de function arii publici, pentru a realiza sistemul de obiective al institutiei in care isi desfasoara activitatea. In managementul public se aplica o serie de metode si te hnici specifice alaturi de cele care se regasesc si in alte domenii ale stiintei . Metoda administrativa presupune un mod organizat de gandire si actiune in vede rea obtinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime. 2. Tipologia metodelor utilizate in managementul public In functie de obiectivele urmarite, metodele aplicate in administratia de stat s unt grupate in 3 categorii in acceptiunea lui Dumitru Brezoianu (vezi figura nr. 22. Principalele metode utilizate in managementul public): Consultarea mai multo r materiale de specialitate ne indreptateste sa facem inca de la inceput o preci zare referitoare la aceste metode. Desi in cele mai multe lucrari de specialitat e din domeniu aceste metode sunt prezentate ca instrumente la indemana celor car e isi desfasoara activitatea in sistemul administratiei publice, totusi, dupa pa rerea noastra ele reprezinta in mare parte cateva modalitati practice, adesea ac tivitati chiar determinate de anumite situatii aparute in realizarea obiectivelo r administrative. 2.1. Metodele de executare In acceptiunea noastra metodele din aceasta categorie sunt de fapt diverse forme de exercitare a functiei de motivare a managementulu i public, se face distinctie intre metodele aplicate in sistemul administratiei publice din diferite tipuri de state.

In categoria metodelor de executare sunt cuprinse: Metoda constrangerii; Metoda convingerii; Metoda cointeresarii. 2.1.1. Metoda constrangerii Se aplica in mod expres in statele totalitare, care au fost transformate in inst rumente de dominare de catre o minoritate sociala privilegiata asupra majoritati i societatii, lipsita de drepturi si asuprita. In statele nedemocratice, metoda constrangerii este principala metoda de asigurare a executarii deciziilor admini strative, a actelor organelor statului, in general. 2.1.2. Metoda convingerii In tarile democratice in care organele de stat apara si promoveaza interesele ce tatenilor si actioneaza cu consecventa pentru cresterea bunastarii materiale si spirituale a membrilor societatii este folosita metoda convingerii. In statele i n care se foloseste cu precadere metoda convingerii, deciziile administrative, a ctele organelor statului sunt respectate si executate de bunavoie de catre funct ionarii publici si de membrii societatii, constienti fiind ca prin aceasta actio neaza in propriul lor interes. Consecinta fireasca a unei astfel de situatii o c onstituie faptul ca, in statele democratice, principala si cea mai frecvent folo sita metoda de executare a actelor organelor de stat este metoda convingerii. 2.1.3. Metoda cointeresarii Statul poate sa utilizeze si alte metode pentru a determina functionarii publici si cetatenii sa-si indeplineasca obligatiile ce le revin, iar personalul implic at in sistemul administratiei sa fie eficace. Astfel, se pot acorda recompense m ateriale pentru realizari deosebite in propria activitate. Stimulentele folosite amplifica gradul de cointeresare a functionarilor publici, in special. Metoda c ointeresarii presupune elaborarea unor sisteme de indicatori pentru sensibilizar ea angajatilor institutiilor publice fata de realizarea intereselor publice gene rale. 2.2. Metodele de organizare si functionare

Din aceasta categorie fac parte cinci metode cunoscute in literatura de speciali tate ca instrumente folosite in procesul de organizare a activitatii desfasurate in cadrul institutiilor administratiei publice. Prin metodele de organizare si functionare folosite in administratia de stat prezentam in continuare: Metoda or ganizarii rationale a activitatilor administrative; Metoda sedintei; Metoda cond ucerii eficiente; Metoda valorificarii experientei in munca; Metoda structurarii corespunzatoare a programului functionarilor publici. Consideram oportuna o precizare referitoare la metodele din aceasta categorie. C u exceptia metodei sedintei, care, dupa parerea noastra, constituie principala m etoda folosita in sistemul administratiei publice de catre functionarii publici situati pe diferite niveluri ierarhice, toate celelalte descriu de fapt cateva p roceduri si activitati prin care obiectivele administratiei publice pot fi reali zate. 2.2.1. Metoda organizarii rationale a activitatilor administrative Aceasta metoda descrie, de fapt, modul in care activitatile administrative trebu ie sa se desfasoare pentru a servi realizarii obiectivelor managementului public . Metoda presupune conceperea unui plan de activitate, care sa fie orientat, pe de o parte, catre realizarea obiectivelor sociale si pe de alta parte, sa detali eze, la nivelul institutiilor administrative, o serie de activitati menite sa su stina indeplinirea misiunii sociale a managementului public. Metoda organizarii rationale a activitatii administrative presupune conceperea unor planuri de acti vitate pe ansamblul sistemului administrativ si a unor planuri de detaliu pentru fiecare institutie publica. 2.2.2. Metoda sedintei Intrucat cea mai mare parte a deciziilor administrative sunt adoptate in cadrul grupului, respectiv prin consultarea managerilor publici in comisii si/sau plenu ri, o deosebita importanta prezinta metoda sedintei.

In esenta, utilizarea sedintei in institutiile publice consta in reunirea mai mu ltor persoane din sistemul administrativ, pentru un interval de timp, in vederea solutionarii, in comun, a unor probleme cu caracter decizional, informational, de analiza si cercetare. Sedinta constituie modalitatea principala de transmiter e a informatiilor si de culegere a feed-back-ului de la un numar mare de compone nti ai sistemului administratiei publice. Pot fi identificate cateva precizari r eferitoare la numarul de sedinte si tipul acestora in administratia publica. Dup a cum stim, parlamentul si guvernul isi desfasoara, in cea mai mare parte, activ itatea in cadrul unor sedinte, care sunt de informare, de analiza sau decizional e. In consecinta, ori de cate ori este necesar, Primul Ministru, Presedintele Ca merei Deputatilor si/sau Presedintele Senatului reunesc ministrii, respectiv par lamentarii, pentru o sedinta in plen. De asemenea, sunt frecvente situatiile in care activitatea Parlamentului se desfasoara pe Comisii si in cadrul acestora se organizeaza sedinte cu un numar restrans de parlamentari care fac parte din com isiile de resort. Desigur, metoda sedintei se foloseste si la nivelul administra tiei locale de catre functionarii publici si reprezentanti alesi si numiti in in stitutiile publice din administratia locala. Aceste sedinte au loc ori de cate o ri functionarii publici si reprezentantii alesi sau numiti cu functii de conduce re considera necesar. In institutiile publice, utilizarea metodei sedintei, are o serie de particularitati, determinate de specificul domeniului. Astfel, durata unei sedinte poate varia de la 15 minute la 2-4 ore, in functie de tipul sedint ei si/sau de nivelul administrativ pe care se utilizeaza. Numarul participantilo r la sedinta variaza, de asemenea, in functie de nivelul pe care se utilizeaza m etoda si de tipul deciziilor administrative care urmeaza a fi adoptate. In utili zarea acestei metode se constata o serie de abateri de la regulile generale si u niversale cu influente atat asupra calitatii deciziilor administrative, a functi onalitatii sistemului administrativ si a eficacitatii managementului public. 2.2.3. Metoda conducerii eficiente Metoda consta intr-un ansamblu de modalitati orientate spre desfasurarea unor ac tivitati eficiente de catre managerii publici implicati in procesele de manageme nt si de executie din institutiile publice.

Pentru aceasta, ei trebuie sa posede cunostinte in domeniul in care isi desfasoa ra efectiv activitatea, in domeniul administrativ juridic, calitati morale, dar si calitati si cunostinte in domeniul economic, al managementului, sociologiei s i psihologiei. Pentru o conducere eficienta este necesara o foarte buna cunoaste re a realitatii sociale, a intereselor sociale care stau la baza stabilirii obie ctivelor din cadrul sistemului administrativ. De asemenea, metoda conducerii efi ciente presupune stabilirea unor raporturi de munca eficiente intre functionarii publici cu functii de conducere in sistem si ceilalti colaboratori si subordona ti. 2.2.4. Metoda valorificarii experientei de munca O influenta considerabila asupra calitatii proceselor de management si de execut ie din sistemul administrativ si asupra rezultatelor activitatii functionarilor publici are experienta in munca care provine din derularea intr-un timp indelung at a acelorasi operatii sau a unora foarte apropiate in ceea ce priveste particu laritatile lor. Experienta imprima functionarului public o foarte buna abilitate , ceea ce conduce la realizarea rapida si eficienta a sarcinilor. Efectuarea per manenta a acelorasi operatii poate avea insa si efecte negative in momentul in c are intervine rutina, comoditatea, lucrarile fiind executate in mod mecanic fara nici un fel de efort intelectual. Rutina poate atrage pasivitatea, elimina nu n umai dorinta imbunatatirii muncii, introducerii de modalitati noi, superioare de indeplinire a sarcinilor, ci genereaza chiar o atitudine refractara fata de ino vatii, tendinta de limita orice fel de schimbare in activitatea desfasurata. Pri n folosirea metodei valorificarii experientei in munca, personalul din sistemul administratiei publice este incurajat sa-si valorifice potentialul profesional d obandit in timp, dar si capacitatea creativa pentru gasirea unor solutii eficien te la ineditele probleme sociale care apar in diferite perioade. 2.2.5. Metoda s tructurarii corespunzatoare a programului functionarilor publici Aceasta metoda constituie o importanta modalitate de sporire a eficacitatii muncii tuturor func tionarilor publici. In structura programului de activitate al functionarilor pub lici cu functii de conducere apar o serie de particularitati, date de specificul activitatii de administratie, comparativ cu alte activitati.

Aceasta metoda a aparut ca urmare a multiplelor situatii de prelungire exagerata a duratei zilei de munca, in special a functionarilor publici cu functii de con ducere si de utilizarea necorespunzatoare a timpului de catre functionarii publi ci implicati atat in procesele de management, cat si de executie. Principalele c erinte care sa permita desfasurarea corespunzatoare a programului functionarilor publici sunt: Confort; Climat organizational deschis, stimulativ; Dotare tehnic a adecvata etc. Este cunoscut faptul ca orice activitate desfasurata fara intrerupere un interva l mai mare de timp, in conditii de concentrare nervoasa, are drept consecinta o puternica stare de oboseala, ceea ce conduce in mod direct la scaderea capacitat ii de munca, deci a eficacitatii functionarului public. Programarea corespunzato are a timpului de lucru al functionarilor publici presupune si stabilirea unui r aport optim intre consumul efectiv de energie si perioada de odihna necesara. Pe ntru a se putea preintampina aparitia oboselii exagerate si premature a personal ului din administratie este necesar, in primul rand, sa fie cunoscute cauzele ca re o provoaca, pentru ca, in functie de ele, sa se adopte masurile corespunzatoa re de eliminare sau, daca nu este posibil, cel putin pentru diminuarea intensita tii acestora. Utilizarea metodei structurarii programului de lucru al functionar ilor publici implica si cunoasterea influentei factorilor de solicitare fizica s i nervoasa ai mediului ambiant care au un impact direct asupra calitatii si prod uctivitatii muncii angajatilor din sistemul administrativ. Intre factorii de sol icitare fizica amintim factorii de microclimat, temperatura, umiditatea, circula tia aerului, radiatiile, iluminatul si nu in ultimul rand, zgomotul. Crearea une i ambiante placute necesita imbinarea influentei acestor factori mai ales intre culoare si lumina, in sensul utilizarii unor combinatii de culori care, dincolo de gust, trebuie sa satisfaca si alte cerinte, sa se coreleze cu gradul de ilumi nare a incaperii etc. Acestora li se adauga unii factori psihosociali, cu influe nta hotaratoare asupra stilului de management, a calitatii procesului de conduce re din administratia publica. Desi in sistemul administrativ din Romania asemene a factori sunt putin luati in considerare in actiunile de rationalizare a activi tatii functionarilor publici cu functii de conducere, totusi ele prezinta utilit ate practica deoarece influenteaza in mod considerabil eficacitatea managementul ui. 2.3. Metodele de cercetare

Asa cum am precizat la inceputul acestui capitol, in cadrul tipologiei metodelor utilizate in sistemul administratiei de stat am prezentat o a treia categorie, cea a metodelor de cercetare. Desi in literatura romana de specialitate, Alexand ru Negoita mentioneaza doua metode, respectiv: metoda analitica si metoda critic a. In opinia noastra, cele doua asa-zis metode reprezinta doua etape ale procesu lui complex de cercetare, care se deruleaza in sistemul administratiei publice. In consecinta, in opinia noastra, din a treia categorie face parte metoda analiz ei diagnostic. Aceasta presupune parcurgerea mai multor etape, dupa cum urmeaza: 1. Documentarea sau investigarea domeniului care urmeaza a fi abordat; 2. Ident ificarea simptomelor pozitive si negative; 3. Analiza cauzala detaliata a disfun ctionalitatilor si aspectelor pozitive; 4. Formularea propunerilor de perfection are. Imbunatatirea, perfectionarea continua a organizarii si functionarii sistem ului administrativ impune o continua observare si investigare a proceselor de ma nagement si de executie. Schimbarile rapide din cadrul societatii contemporane i mpun ca fiecare institutie din sistemul administratiei publice sa se adapteze no ilor conditii pentru a servi in mod corespunzator cerintelor prezente si de viit or ale societatii. Simularea permite experimentarea unor idei, noi sisteme, meto de, tehnici si proceduri noi, pentru a se identifica impactul social si gradul i n care noul contribuie mai rapid si mai eficient la realizarea obiectivelor mana gementului public, respectiv la satisfacerea nevoilor sociale generale si specif ice ale cetatenilor. Diagrama cauza-efect faciliteaza extinderea procesului de a naliza a mediului intern al administratiei si fiecarei institutii publice dar si a celui extern, international care influenteaza semnificativ continutul procese lor de management si de executie din sectorul public in perioade diferite. Metod ele administrative prezentate constituie cateva dintre cele mai potrivite mijloa ce care stau la dispozitia functionarilor publici cu functii de conducere, si nu numai, pentru a-si imbunatati propria activitate si pentru a participa eficient la satisfacerea interesului public al cetatenilor unei tari.

BIBLIOGRAFIE Management Public- Armenia Androniceanu, Ed. Economica, Bucuresti, 1999. Lawton A.- Publishing Sector Management, Theory Critique and Practice, St. Martin Malco mson P.- The Canadian Regim, Broadview Press, Montreal, 1996. Martinez M.- The M anagement of Change, ICSA Publishing, London, 1990. Maurice D.- Readings in Publ ic Administration, Chapman & Hall, London, 1986. Mosher F.- American Public Admi nistration: Past, Present and Future, Alabama University Press, 1984. Nicolescu O. s.a.- Management, Economica, Bucuresti, 1997. Oliver D.- Public Administratio n: Concepts, Readings, Printice Hall, Chicago, 1982. Owen Hughes- Public Mangeme nt & Administration, St. Martin Press, New York, 1994. Painter I.- Management in The Public Sector, Chapman & Hall, Maxwell, 1989. Pal L.- How Ottawa Spends 199 8-1999, Oxford University Press, Ottawa, 1998. Pollit, Ch.- Management Technique s for The Public Sector: Pulpit and practice Ranson S.- Management for the Publi c Domain, St. Martin Press, New York, 1994. Raw R.- The New Public Management, S pecial Edition of Public Administration, Legea nr.189/1998 Legea nr.191/1998 H.G . nr.775/1998 Normele Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr.3242/26.10.19 95. vol.69, nr.1 1993. International Journal Press, Montreal, 1995. Press, New Y ork, 1994

S-ar putea să vă placă și