Sunteți pe pagina 1din 0

K.

CILINDRUL CIRCULAR DREPT PROBLEME PROPUSE


1. Volumul unui cilindru circular drept este 768cm
3
iar aria laterala 192cm
2
.
Se cere: aria totala si lungimea diagonalei sectiunii axiale.
2. Diagonala sectiunii axiale a unui cilindru circular drept face cu generatoarea un unghi de 60.
Stiind ca raza este 9cm calculati: generatoarea ; aria laterala ; volumul.
3.Un cilindru circular drept are sec]iunea axial@ un p@trat cu aria 36cm
2
.Se cere: a)Al; At; V
b) Cu c$t la sut@ se modific@ volumul dac@ raza se m@re}te cu 2 }i ^n@l]imea se mic}oreaz@ cu 3cm.
4. Raportul dintre aria total@ }i aria lateral@ a unui cilindru circular drept este 1,1(6) , iar perimetrul
sec]iunii axiale a cilindrului este 48cm. Se cere aria lateral@ }i volumul cilindrului.
5.Razaigeneratoareaunuicilindrucirculardreptsuntproporionalecunumerele2i3iararia
totaleste80p cm
2
.Secerevolumulcilindrului.
6.Perimetrulseciuniiaxialeaunuicilindrucirculardepteste22cm.Dacdimensiunilesectiuniisunt
douanumerenaturaleconsecutivesecere:ariaseciuniiaxiale,arialateral,ariatotalivolumul
cilindrului.
7.Desfuarealateralaunuicilindrucirculardreptesteundreptunghicuaria16p cm
2
.Dacaria
bazeicilindruluieste4p cm
2
aflaivolumulcilindrului.
8.ntruncilindrucirculardrept,distanadelacentruluneibazelaunpunctdepecircumferinabazei
opuseeste5cm.Dacarialateralacilindruluieste24p cm
2
aflaivolumulcilindrului.
9.Uncilindrucirculardreptaregeneratoareade5cm,arialateralesteegalcuariabazei.Secere:
a)Ariatotalivolumulcilindrului
b)Diagonalaiariaseciuniiaxialeacilindrului
c)nlimeaconuluicareareraza10cmiesteechivalentcucilindruldat.
10.ntruncilindrucirculardreptestenscrisoprismpatrulaterregulatcumuchiabazei22cm
ivolumulde48cm
2
.Secereariatotalivolumulcilindrului.