Sunteți pe pagina 1din 5

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten http://finantepublice.

ro

contribuabili

OBLIGA IILE ANGAJATORILOR STR INI I ALE ANGAJA ILOR REZIDEN I SAU NEREZIDEN I CARE OB IN VENITURI DIN SALARII DIN ACTIVIT I DESF URATE N ROMNIA
OPANAF nr. 17/2013 dat n aplicarea art. 29619 alin. (19) - (112) din Codul fiscal (ulterior public rii OPANAF nr. 17/2013, art. 29619 din Codul fiscal a fost modificat i completat prin O.G. nr. 8/2013, prevederile ordinului aplicndu-se corespunz tor alin. (111), (112) i (113) n vigoare cu 1 februarie 2013)
Regula: Angajatorii str ini: persoanele fizice i juridice care nu au sediul, respectiv domiciliul sau re edin a n Romnia, datoreaz n Romnia contribu iile sociale obligatorii pentru salariile i veniturile asimilate salariilor pl tite angaja ilor reziden i sau nereziden i care i desf oar activitatea n Romnia.
[Art. 2963 lit. e) din Codul fiscal i pct. 3 din norme]

Declararea i plata contribu iilor sociale obligatorii pentru salariile i veniturile asimilate salariilor pl tite angaja ilor reziden i sau nereziden i de c tre angajatorii str ini se poate realiza astfel: contribu iilor sociale de c tre angaja ii reziden i sau nereziden i care i desf oar activitatea n Romnia i ob in venituri din salarii.
[Art. 29619 alin. (111) din Codul fiscal i OPANAF nr. 17/2013]

I. Angajatorul str in poate ncheia un acord privind declararea i plata

i plata contribu iilor sociale, caz n care, direct sau prin mputernicit, va depune declara ia 112 i va pl ti contribu iile sociale obligatorii individuale i cele datorate de angajator pentru salariile i veniturile asimilate salariilor pl tite angaja ilor reziden i sau nereziden i. [Art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal] n cazul ncheierii unui acord privind declararea i plata contribu iilor sociale de c tre angaja ii reziden i sau nereziden i care i desf oar activitatea n Romnia i ob in venituri din salarii, atunci obliga ia privind re inerea i virarea contribu iilor sociale individuale, declararea contribu iilor sociale individuale i a celor datorate de angajatori prin depunerea declara iei 112 i plata acestora revine angaja ilor, iar angajatorii str ini au doar obliga ia transmiterii organului fiscal a informa iilor cu privire la acordul ncheiat privind declararea i plata contribu iilor sociale.
[Art. 29619 alin. (111) din Codul fiscal i OPANAF nr. 17/2013]

II. Angajatorul str in nu ncheie un acord privind declararea

I.

Aceast obliga ie poate fi ndeplinit prin transmiterea unei copii a acordului, tradus n limba romn , certificat de traduc tori autoriza i, direct la organul fiscal n
1/5

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten http://finantepublice.ro

contribuabili

a c rui raz teritorial salariatul rezident i are domiciliul sau adresa unde locuie te efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, sau unde salariatul nerezident i desf oar activitatea, sau poate mputernici angajatul s ndeplineasc n numele s u aceast obliga ie, potrivit art. 18 din Codul de [Lit. B pct. 4 OPANAF nr. 17/2013] procedur fiscal . Obliga ia privind re inerea i virarea contribu iilor sociale individuale, declararea contribu iilor sociale individuale i a celor datorate de angajatori prin depunerea declara iei 112 i plata acestora de c tre angaja i se realizeaz astfel: 1. nregistrarea fiscal : a) Persoanele fizice romne, precum i persoanele fizice nerezidente care de in cod numeric personal (CNP) depun la organul fiscal de domiciliu:
- formularul 020 "Declara ie de nregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoanele fizice romne", pentru nregistrarea vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii i contribu iile sociale obligatorii, bifnd n capitolul C "Date privind activitatea desf urat " c su a "Angajator", precum i n capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sec iunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii i contribu iile sociale; - o copie a acordului ncheiat cu angajatorul, referitor la obliga ia declar rii i pl ii contribu iilor sociale obligatorii (de c tre angajat), tradus n limba romn , certificat de traduc tori autoriza i. b) Persoanele fizice nerezidente, care nu de in cod numeric personal, depun la organul fiscal: - formularul 030 "Declara ie de nregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoanele fizice str ine", n vederea nregistr rii fiscale i a vectorului fiscal privind impozitul pe venitul din salarii i contribu iile sociale obligatorii, bifnd n capitolul C "Date privind activitatea desf urat " c su a "Angajator", precum i n capitolul E "Date privind vectorul fiscal" sec iunile referitoare la impozitul pe venitul din salarii i contribu iile sociale; - o copie, a acordului ncheiat cu angajatorul, referitor la obliga ia declar rii i pl ii contribu iilor sociale obligatorii (de c tre angajat), tradus n limba romn , certificat de traduc tori autoriza i. OBS: Acordurile ncheiate de angajatorii nereziden i cu persoanele fizice rezidente sau nerezidente trebuie s con in , n mod obligatoriu, elementele necesare pentru stabilirea corect , de c tre angajat, a contribu iilor sociale datorate, cum ar fi: codul CAEN al activit ii principale a angajatorului, condi iile de munc etc.

Obliga iile declarative i de plat a contribu iilor sociale le revin persoanelor fizice rezidente sau nerezidente numai pentru perioada stipulat n acordul ncheiat cu angajatorul. n situa ia n care intervin modific ri cu privire la perioada pentru care se ncheie acordul, acestea se declar de c tre contribuabil, prin depunerea documentului justificativ, respectiv a actului adi ional la organul fiscal competent.
[Lit. D pct. 1 i 3 i lit. E pct. 2 OPANAF nr. 17/2013]

2. Depunerea lunar a formularului 112 "Declara ie privind obliga iile de plat a contribu iilor sociale, impozitului pe venit i eviden a nominal a persoanelor asigurate" pn la data de 25 inclusiv a lunii urm toare pentru care se datoreaz .
2/5

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten http://finantepublice.ro

contribuabili

OBS: La sec iunea "Date de identificare a pl titorului" i sec iunea "Date de identificare a asiguratului" din formularul 112 se completeaz cu datele de identificare a persoanei fizice care are obliga ia declar rii contribu iilor sociale.

Angajatul declar n formularul 112 i impozitul pe salarii datorat, f r a mai depune formularul 224 "Declara ie privind veniturile sub form de salarii din str in tate ob inute de c tre persoanele fizice care desf oar activitate n Romnia i de c tre persoanele fizice romne angajate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate n Romnia".
[Lit. D pct. 2 OPANAF nr. 17/2013]

3. Plata contribu iilor sociale individuale i ale angajatorului: pn la data de 25 inclusiv a lunii urm toare pentru care se datoreaz acestea. a contribu iilor sociale, respectiv la ncetarea perioadei men ionate n acordul ncheiat cu angajatorul, angajatul are obliga ia depunerii la organul fiscal a declara iei de men iuni formularul 020/030 dup caz, pentru eliminarea din vectorul fiscal a obliga iilor declarative privind impozitul pe venitul din salarii i contribu iile sociale.
4. Ie irea din eviden a fiscal : la ncetarea obliga iei de declarare i de plat

II.
Dac ntre angajatorii str ini i angaja ii acestora care i desf oar activitatea n Romnia nu a fost ncheiat un acord privind declararea i plata contribu iilor sociale de c tre angaja ii reziden i sau nereziden i, obliga ia privind plata contribu iilor sociale datorate de angajatori, re inerea i virarea contribu iilor sociale individuale, precum i depunerea declara iei 112 revine angajatorilor. Declara ia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/mputernicit.
[Art. 29619 alin. (112) din Codul fiscal]

Pentru declararea i plata contribu iilor sociale obligatorii, angajatorul str in trebuie s se nregistreze fiscal, astfel: A. Dac angajatorul str in este stabilit ntr-un stat care intr sub inciden a reglement rilor comunitare, potrivit c rora datoreaz n Romnia contribu iile pentru salaria ii lor c rora le este aplicabil legisla ia de asigur ri sociale din Romnia, se nregistreaz , prin depunerea formularului 090, fie direct, fie prin mputernicit. a) n cazul n care se nregistreat direct, formularul 090 se depune la Direc ia General a Finan elor Publice a Municipiului Bucure ti. b) n cazul n care angajatorul str in se nregistreaz prin mputernicit, formularul 090 se depune de c tre mputernicit la organul fiscal n a c rui raz teritorial se desf oar activitatea angajatului, mpreun cu o copie a actului de mputernicire, n original sau n copie legalizat . mputernicitul se desemneaz potrivit art. 18 din Codul de procedur fiscal , prin ntocmirea unui act de mputernicire i autentificarea acestuia. mputernicitul este persoana care ndepline te n numele i din averea contribuabilului, obliga iile acestuia din urm fa de organul fiscal.
[Anexa 2 pct. 5 lit. a) OPANAF nr. 17/2013]

3/5

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten http://finantepublice.ro

contribuabili

B. Dac angajatorul str in este stabilit ntr-un stat care nu intr sub inciden a regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate social sau din state cu care Romnia nu are ncheiate acorduri ori conven ii n domeniul securit ii sociale se nregistreaz prin mputernicit potrivit art. 18 din Codul de Procedur fiscal , prin depunerea declara iei de nregistrare fiscal , formularul 010 Declara ie de nregistrare fiscal /Declara ie de men iuni pentru persoane juridice, asocieri i alte entit i f r personalitate juridic , avnd completat sec iunea "Date privind vectorul fiscal" cu obliga iile declarative privind contribu iile sociale la organul fiscal n a c rui raz teritorial se desf oar activitatea.
[Anexa 2 pct. 4 OPANAF nr. 17/2013]

ATEN IE! Angajatul are obliga ia depunerii lunare a formularului 224 "Declara ie privind veniturile sub form de salarii din str in tate ob inute de c tre persoanele fizice care desf oar activitate n Romnia i de c tre persoanele fizice romne angajate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate n Romnia". [Art. 60 din Codul fiscal, Art. 2 alin. (2) OPANAF nr. 17/2013] Dac ntre angajatorii str ini i angaja ii acestora care i desf oar activitatea n Romnia nu a fost ncheiat un acord privind declararea i plata contribu iilor sociale de c tre angaja ii reziden i sau nereziden i, i angajatorul str in nu i respect obliga iile declarative i de plat a contribu iilor sociale obligatorii, atunci obliga ia privind re inerea i virarea contribu iilor sociale individuale, precum i depunerea declara iei 112 revine angaja ilor. Declara ia se poate depune direct sau printr-un reprezentant fiscal/mputernicit. !!! Contribu iile sociale ale angajatorilor r mn n sarcina angajatorilor, fiind r spunz tori pentru declararea i plata acestora!!!
[Art. 29619 alin. (113) din Codul fiscal]

Angajatul are obliga ia depunerii lunare a formularului 224 "Declara ie privind veniturile sub form de salarii din str in tate ob inute de c tre persoanele fizice care desf oar activitate n Romnia i de c tre persoanele fizice romne angajate ale misiunilor diplomatice i posturilor consulare acreditate n Romnia".
[Art. 2 alin. (2) OPANAF nr. 17/2013]

OBS: Lista acordurilor, tratatelor, conven iilor, i n elegerilor interna ionale n domeniul sistemului de asigur ri sociale de s n tate la care Romnia este parte ncheiate n perioada 2009-2012 poate fi consultat accesnd site-ul: www.anaf.ro/Asisten Contribuabili/Contribu ii sociale/Acorduri interna ionale.

4/5

DGFP Bra ov - Serviciul metodologie i asisten http://finantepublice.ro

contribuabili

OBLIGA IILE ANGAJATORILOR STR INI I ALE ANGAJA ILOR REZIDEN I SAU NEREZIDEN I CARE OB IN VENITURI DIN SALARII DIN ACTIVIT I DESF URATE N ROMNIA
ANGAJATORULUI STR IN
Dac se ncheie un acord privind declararea i plata contribu iilor sociale de c tre angaja i Dac nu se ncheie un acord privind declararea i plata contribu iilor sociale de c tre angaja i OBLIGA IILE
ANGAJA ILOR REZIDEN I SAU NEREZIDEN I

nregistrarea acordului: - direct sau -poate mputernici angajatul, la organul fiscal n a c rui raz teritorial salariatul rezident i are domiciliul sau adresa unde locuie te efectiv, n cazul n care aceasta este diferit de domiciliu, sau unde salariatul nerezident i desf oar activitatea. nregistrarea fiscal prin: a)depunerea formularului 090, numai
angajatorii stabili i ntr-un stat care intr sub inciden a reglement rilor comunitare i care datoreaz n Romnia contribu iile pentru salaria ii lor c rora le este aplicabil legisla ia de asigur ri sociale din Romnia:

nregistrare fiscal prin depunerea formularului 020/030. Depunerea lunar a D112 pentru: - impozit pe salariu -contributii sociale obligatorii angajat, angajator Plata lunar a impozitului pe salariu i a contributiilor sociale obligatorii datorate de angajat i angajator. Nu depune formularul 224!

Dac angajatorii str ini nu i ndeplinesc obliga iile privind depunerea declara iei 112 i cele de Depunerea lunar a D112 pentru: plat a contribu iilor sociale datorate -contribu ii sociale obligatorii angajat, de angajatori i de angaja i, atunci angajator angaja ii: Plata lunar a contribu iilor sociale - depun declara ia 112 lunar, direct obligatorii datorate de angajat i sau printr-un reprezentant angajator. fiscal/mputernicit Depunerea formularului 090/010 - achit contribu iile sociale pentru anularea vectorului fiscal la individuale ncetarea obliga iei de declarare i Obs: Contribu iile sociale ale plat a contribu iilor sociale angajatorilor cad n sarcina obligatorii. angajatorilor!
Material publicat la data de 21.03.2013.

prin mputernicit, de angajatorii stabili i ntr-un stat care nu intr sub inciden a regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate social sau din state cu care Romnia nu are ncheiate acorduri ori conven ii n domeniul securit ii sociale la organul fiscal n a c rui raz teritorial se desf oar activitatea.

- direct la DGFP a Mun. Bucure ti sau - prin mputernicit la organul fiscal n a c rui raz teritorial se desf oar activitatea b) depunerea formularului 010, numai

- Depunerea lunar a formularului 224 pentru impozitul pe salariu (declararea n formularul 224 a contribu iilor sociale individuale este doar n scop informativ privind calculul venitului net pentru determinarea impozitului pe salariu) - Plata lunar a impozitului pe salariu.

5/5