Sunteți pe pagina 1din 9

ACADEMIA DE STUDTIECOMOMICE - BUCURESTI FACULTATtrA DE CONTABILITATE SI II\FORMATICA DE GESTII]NE CATEDRA DE CONTABILITATE INTERNATIONALA SI INFORMARE FINANCIARA

MASTERATUL DE CONTABILITATE INTERNATIONALA

SUPORTDE CURS GRUPURILEDE SOCIETATI$I CONSOLIDAREA CONTURILOR

Prof. univ. dr. MARIAN SACARIN

BUCURESTI - 2OO9

BIBLIOGRAF'IE
l. Feleaga, N. Feleaga. L 2. GirbinaM.M., Bunea S. 3. Raffoumier, B. 4. Richard, J. 5. Sicirin, M. Contabilitate consolidata, O abordare euroDeanasi intemationalaEditura Econamica, 2007 Sinteze, shadii de caz ;i teste gdla privind aplicarea IAS (revizuite)/IFRs,Volumul 3, edituraCECCAR,Buculesti,2008. Normescomptables intemationalles(I.A.S.), Economica, Paris,2005 AnalysefinanciCre et Gestiondesgroupes, Economica,Paris,2000 Contabilitatea gupudlor multinalionale, Ed. Economicd, Bucuregti, 2001 Grupudle de societAi gi repereale interpretarii conturilor consolidate, Ed. Economicd, Bucureqti,2002
Contabilitateaprofundald, Editura Economica.Bucuresli.2004

6. Sacerin, M.
7. Sdc5rin.M

8.

****

Ordinul ministrului finanlelor nr.l752l2005 de aprobare a Reglementdrilor contabileconformecu directiveleeuropene IASB Standardele lntemafionale de Raportare Financiara, Ed. CECCAR" Bucuresti, 2007

CAPITOLUL 1 ASPECTEGENERALEPRIVIND GRUPURILEDE SOCIETATI


l.l.Grupurile de societili $i tipologiaacestora l.2.Modalitilile de formare a grupurilor de societili l.3.Avantajelestructurilor de grup faF de locietatea unicii l.l.Grupurile de societiti $i tipologiaacestora Grupul de societiti reprezintiiansamblulconstituit din doudsaumai multe societiiti, fiecarecu prcpna juridica, dar caresunt supuse prsonalitate unei direclii economiceunitareasumati de una saumai multe dintre
ele.

Grupwile de societili pot sd fie clasificate in funcJie de structurajuridicd, activitate $i localizarca geografi ca a activitililor . Tipologiagrupuiilo!'in functiede structurajuridici Legeturile de capital dintre mai multe societeFreprezintduna din fisdturile ce permite cel mai bine camctedzarea existenteiunui grup. Atunci cando societate A defineo participatie,in principiu majoritar4 intr-o societateB, prima dintre acestea estedenumiti societate-mamia celei de a doua 5i societatea B estenumitA filiala societifi A. Dar, la rdndul sdu,filiala B poatesddelini o participaliemajoritad intr-o altd societate C. in aceaste situalie, C estefiliala societdtiiB, dar 9i subfiliala societilii A. Multitudinea legaturilor de capitaldinhe societifi poatesd steala origineagrupurilor fomratedintr-un mrmir marede societEli. De exemplu,unul din primele gmpuri francezeesteCompaniaGenerale a Apelor (Compagnie Generale des Eaux) ale c6rui conturi consolidalecuprind in jur de 2.500 de societiifi; curn unele din societefle acestui gmp nu sunt consolidatedattuifA marimii foarte mici, nwnarul exact al societiiilor filiale si subfiliale ale Companieigenerale a Apelor estemult marmate. Fdrd sd existe o reguli precis6,anwnite grupuri pot sAfie sfuctumte sub fomi piramidali , iar altele suntstructumtesub "formd de grebli". Structurarepiramidali:

Subfiliala 3 Structuraresub forme de grebltr:

FilialaI

in general,cele dou5 tipuri de structurarea grupurilor se suprapunJ juddicd a grupurilor organizarea corcspunzand, de cele mai mult ori, cu o structuramixt[. Astfel, cu scopul de a ameliora propria gestiune, grupudle sunt tentatesd adopteo shudula juddicd pe activit4i fiecdrci activitili corespunzAndu-i un subgmb fomat din societdfiidentificateclar in cadrul gupului. Societd,tile-mamd, carc detin titluri dc participarein cadrul filialelor, sunt denumite,uneori, qi societ?lfi holding. Acele societali a cator singurd firncfie este aceeade a deline titluri de participare $i cate nu au activitate operalionald suntdenumiteholding pur- Continutul bilantului (conturile individuale) holdingului pur serezumd, in activ, la titludle de participareqi imprumuturile acordate filialelor ii, in pasiv, la capitalurile propdi ;i datorii p termenmediu $i lung. In contul de profit Si pierdereseregdsesc venituri din dividende9i dobdnzi5i cheltuieli cu dobdnzileqi, eventual,cu provizioanele constituitepentrudeprccierea titlurilor de plasament_ Ata cum rezultd din cele prezentate, legdturile de capital dintre societili stau la baza existenlei grupurilor de socieleli. Dar, grupurile de societati pot sd existe gi in absenlalegdturilor de capital. in aceastdsitualie, coeziunea dinte societdJile ce apartinaceluiagigrup serealizeazi ca urmarea faptului cd: -aclionarul principal al fiecdrei societili este aceeatipersoandfizicd sau aclionadi principali sunt mai multe persoane fizice ce apa4in aceleaiagi familii; -societilile grupului sunt plasatesub o conducerecomund,chiar dacd exista o multitudine de proprietari sau actionari; -societilile au rela$ii contnctuale foarte stranse, caregenercazd un comportament de intrprinderi integrate; -societeile sunt legateprin acorduride impi4ire a rezultatelor. Conturile grupurilor organizatein acst fel sunt denumite ,,conturicombinate". in misura in care nu exi$A o entitate dominantS,acest tip de conturi permite menlinereastructurii iuridice a fiecarei sociel4ti. Capitalul, prezentatin conturile combinate,este egal cu suma capitalurilor fiectuei societati.in ciuda acestei diferenle, existe numeroasesimititudini intre procesul de elaborare a conturilor combinate si conturilor (eliminareacontudlor reciprccegi a profitudlor-inta $up). consolidate . Tipologia grupurilor in functie de natura activitdtii Grupurile de societeli mai pot sa fie caracterizate si in firnctie de activitateadeslEsuatd.Astfel- unele grupuri deslisoarAo activitate unice, iar altel. dimpotrivd, i$i deslEoala activitateain mai multe sectoare de activitateintre carenu existzinici o legdture.Grupurile din ultima categodesuntdenumitegrupuri conglomerat. . Tipologia grupurilor in functie de localizarea geografici a activititilor Anumite grupud pot sd aiba o implantaregeograficaconcentrata 9i sd-gi limiteze propriile activitili la nivelul unei tiri sau la o anumitii regiunedin acea!ara. Dimpotriva, unelegrupuri sunt piezentein mai multe !ari, chiar in lumea intrcaga,a$acum estegruput coca-cola. ln ciuda caracteruluimultinalional, aceste grupud au o lar6 de o gine unde seafld sediulgi undesunt luatedeciziile pentrutoatesociet?itile. 1,2,Modalitilile de formare a grupurilor de societlti Posibi[tnjile de formare a grupurilor de societef srmt multiple, aceastemultitudine fiind datr de intercsul pe care il reprezintdgrupurile pentru actoiii econornici.un gmp de sociefili se poate forma fie prin dezintegmrea unui ansambluunitar, fie pdn unireade elementeseparite.ln consecinld,formareaunui grui de societili poatesd fie rezultatul unei descentralizari, realizatepdn crearea unei filiale, scizilne 9i aportuipa4ial de active,saual unei concentrdri,realizateprin preluaxea controlului asupra altei societ5li. l.3.Ayantajelestructurilo. de grup fati de o societatea unicd Existenlaunei structuri de grup, spredeosebirede cea a unei societdtirmice, ofel5 anumiteavantaiece conlribuie la ameliorarea rentabitiuilii capitalurilor inveslitc deoarece: . Structuia de grup permite menlinerea controlului cu o investitie minimi

Decal sd de,tind putereaasupraunei singuresocietaf, penfu investitor estemult mai bine sd fraclioneze aceastdsocietatein doua sau mai multe entilili juridice ale cdrcr titluri sunt delinute de un holding creat impeund cu alli investitori, dar asupracdruia sA exercite r]n contol, astfel incet ceilal{i asociafi, care sunt minoritari, sdnu aibi nici o putereasupmdeciziilor luate la nivel de holding. Pdn constituiraunui structud de grup se poaterealiz r.lllcontrol asupraunei masemai mari de active, in condifiile in careinvestilia aamane aceeaqi. De asemenea, constituircaunui grup poatesdpermftamentinerea controlului asupmaceleiagimasede active,dar cu micgorarea volumului capitalurilor invesdre. Exemplu Presupunem cd un investitor X, care deline 51.000.000um, dore$tesd constituie o societateal cdrei capital social sd fie de 200.000.000um. Dacd se crceazi o societateunicd (S) impreundcu alti asociati, investitorul, care esteminoritar (el deline doar 25,5% din capital), risci sd piardi controlul asupraacesteia. Penau a eyita acestdsc, el poatesdconstituie,impreundcu alli investitori, un holding (H) al cdrui capital estede 10l-000.000 um. La dndul sAu, holdingul va constitui, impreund cu alti investitori, o filiah (F) al cirei capital este de 100.000.000 um. in aceste condilii,bilantudle societdtilor S, H fi F seprezintai astfel: . daci seopteazi pentru o societate unici: Bilantul societitii S Active 200.000.000 Capital: - InvestitorulX 51.000.000 - Alti investitori149.000.000 Total 200.000.000 Total 200.000.000 . daci seopteazi pentru o structuri de grupi
b tl

Titluri F 101.000.000

Total

l0l.000.000

Capital social: - Investitorul X 51.000.000 - Alti investitod: 50.000.000 Total 101.000.000

Active

Total .

Bilan Iilialei (tr 200.000.000 Capital: - H contolat de investitorul X 101.000.000 - Alti investitori 99.000.000 200.000.000Total 200.000.000

Structura de grup permite atragerea de capitduri imprumutate mult mai mari decet in cazul societdlilorunice(individuale)

Existenta acestui avantaj se poate explica prin faptul ci structura de glup determini o crc$terea capacitAFi de indatorarcdatodti "efectului de multiplicare" a entitdtilor juddice. Totu$i, acestavantajpoatesi fie anulat daci qeditorii calculeaza capacitatea de indatorarcpe bazabilanfurilor consolidate,situalie in care grupul poatesdatragecapitaluriimprumutateca $ cum ar fi o societate uniclDe asemenea, in perioadelede expansiune economicegi contraclie(restriclie) monetard,cdnd accesulla capitalurile dorite devine mai dificil, stuctura de grup, datoriti solidaritf,lii ce poatesd existe intre societiile din cadrul grupului, dobandegte avantaje suplimentare,in comparat'e cu alG modalita! de organizare a intreprinderilor. . Structuia de grup faciliteazi circulafia capitalurilor

in zilele noastre,suplelea$i rapiditateade adaptarela e,rolugiileeconomrce au devenit imperativelale gestiunii modem a intrcpdnderilor. Prinae elementelede supletefigweazd qi mobilitatea capitalurilor, care trbuie sd permita deplasarea capitalurilor, fire nici o rcstricfie, de la o entitate la alta. Din acest Dunctde vedere,structwa de grup reprezinta5 in comparaliecu societatea unici, un instrumentmult mai eficient pentru organizarea circulaliei capitalurilorl. in general, structura de grup permiteplatr unor impozitemai mici Elaborareareguliloi fiscale constituieo mizd pentru diferitele componentesociale,inclusiv grupurile. Daci fnem cont de importantanationalati intemafionali pe carc o au unele grupuri de societai, estede pdsos sd mai amintim cd in unele liri gmpurile sunt avantajate fiscal. De altfel, istoria arataca investitorii capitaliqti, structurilor grup, de au reuqitsi convingi legislaliile nationalesi acordediferite avantaiefisiale. De Fomoiodi asemenea, cu cat grupul estemai marecu atatavantajelefiscale de carebeneficiazdsuntmult md insemnate. .

' Totu$i'.trebuie sa menfionemct in unele !6ri, pentru a se evita decapitalizarea filialelor, legistalia tncearcasa limiteze mjFirite de capitaluri lnre societadledin cadrul grupului subforne de imprumut.

CAPITOLUL 2 IMPORTANTACONTURILORCONSOLIDATE PENTRU INFORMAREAFINANCIARASI REGLEMENTARICONTABILECU


PRIVIRE LA ACESTEA
2.1.Importanlaconturilor consolidate petrtruinfor.marea financiari 2.2.Reglementiri contabile cu privire h conturile consolidate 2,l.Importanta conturilor consolidate pentru informareafinanciarl Societatea-mamd, entitatejuddic5 distinctd in cadrul unui grup, prezintd prop ile conturi individuale. Incapacitatea conturilor individuale ale societaii-mamd de a fumiza infonatii care se permitd o aprccierc corecta a situaliei economice9i financiare,de ansamblu,asupragmpului, impune intocmirea gi prczentarea contuilor consolidate. Conturile consolidate,al caror obiectiv constd in fumizarea de infomatii utile in luatea deciziilor economice, sunt considerate indispensabile atetpentruinformareaintemd, cat si pentu infomarea extemd. Inifial, grupurile au intocmit conturile consolidatepentu nevoile proprii de gestiunesau la cererea societelilor mami ce se aflau in striinatate. Ulterior, obligalia de a publica conturile consolidatea dus la dezvoltarea informatiei financiareconsolidate. . Conturile consolidat- instrument de gestiuneinterni Pdn intemediul conturilor consolidate,managerii societilii-mami dispun de elementeomogenepenAu aprecierea gestiunii filialelor, indiferent de locul de implantare al acestora (!ari sau sffiinatate), de reglementErile nationale$i de sectorulde activitate. Rispandirea ;i diversitatea activit?lfilor unui grup fac dificild sinteza informa.tiilor la nivelul direcqiei genemlea grupului. insd, punereain evidenfAa unoi proceduri de consolidareduce la creareaunui circuit informationalcaresd-i permiti societitii - mamesA: -fixeze obiectivepentu fiecaresocietate din cadrul grupului; -evalueze performantele societSlilordin cadrul grupului gi si le compare intre elc; -efectueze subconsoliddri pe ramuri de activitate. De asemenea, infomaliile cuprinsein conturile consolidatepermit efectuarea unor analize particularecu fri\ ire la: - rzultateleobtrinute pe ramuri de activitate,ahrncicandgrupul efectueaziactivit?i,ti de naturi difedte, in acestmod putAndu-se punein evidenleconaibulia, pozitive saunegativS, a frecdreiramuri in cadrul rentabilitdlii globalea grupului; - rezultatelepe zone geografice; - evolulia ciftei de afaceriti a investitiilor gmpului; - evoluliasitualieifinanciare a grupuluj: - evolutia renlabilititii globalea gupului in raport cu alte gupud. - instrumentde irformare externi Conturile consolidate Conturile consolidatesunt conside$temult mai semnihcativedecat conturile individuale $i sunt necesare pentu o prezenlaresincerd,atdnci cand una din societefle $upului deline un interes financiar, dircct sau indirect, ce permitecortrolul altor societati. Conturile individuale ale societetii-mam5nu pot firniza informalii sufrcienteasuprapoziliei financiare, pedormanlelorgi fluxurilor de trezorerieale grupului, deoarece: - in bilairlul societdlii - mamd,titlurile de participaredetinulela alte societAtidin cadrul grupului sunt inregistratela costulde achizilie, situaliece nu pemite evolu{iaultedoarda acestorinvestilii; - in contul de profit !i pierdereal societilii - mami suntinregistate numai dividendele .

primite,care, de celemai multeod, suntdiferitederezultatete ;ocietAfilor la caresedeflnparticipatii; - un utilizator extem al conturilor individuale ale socieaFi - mamanu poat daci 9ti cifta de afaceri a acesteia corcspunde, in totalitate,vanzirilor din exteriorul grupului sau,in parte, li vanzfuilor efectuate catrealte societdlidin cadrul grupului; - beneficiul societilii - mamepoatesdfie afectatde pierderileunei alte societdlidin cadrulgrupuluil - situatiafinanciareaparcntsenetoasd a societdlii-mamd poatesefie compromisd de indatorarea altor societAlidin cadrul gmpuluiConturile consolidatepermit evitareaacestorinconvenienteprin prezentarea unor informalii utile pntru utilizatorii extemi de informalie financiar- contabili: creditorii, asocialii, analigii financiari 9i alli utilizaiori de informalii fi nanciarcontabile. 2.2.Reglementiri cotrtabile cu pr.ivireIa conturilconsolidate Degi primele grupuri au apirut incd din prima jumdtate a secoluluial XIXle4 reglement?irile cu privire la contudleconsolidateau apdrutmult mai tarziu. Primele reglementiri contabile referitoare la conturile consolidate au apdrut in Statele Unite ale Americii De fapt,in aceastd 1929-1933, a scosin evidenlinecesitatea tari, cdza economicidin perioada unei procedurimai formalizate de normalizarecontabili. Astfel, ComisiaValorilor Mobiliare (SEC - Securitiesand Exchangecommission), organism investit cu puterea de a exercita contrclul asupra come4ului cu valori mobiliare, a cerut societi$lor de grup cotatela bus5, incepandcu anul 1934,si adauge la conturile individuale ti situafiile financiareconsolidate. La nivel european, incerctuile de armonizarea a reglementdrilorcontabile nalionale ale ldrilor membre ale Uniunii Europene cu privire la conturile consolidates-au concrctizat in publicarea Directivei a VII-a euopenein I98J. Aceastedirectivd ce vizeazi intocmireaqi publicarcaconturilor consolidatecuprindereferiri cu privirc la: societafle ce au obliga.tia de a intocmi contud consolidate, societdlilecareintrAin pirimetrul de consolidare, eliminerile din perimetul de consolidaxe, metodelede consolidare, controlul contudlor consolidate etc. Actualmente,marile $upuri de societ6licotatela principaleleburselede valori folosescfie referentialul contabil amedcan (JSGAAP- principiile contabile general admise din SUA), fie referentialul intemalional (standardele intemationalede rapodare financiard elaboratede IASB). Insi, incepdndcu I ianuarie 2005, la nivelul Uniunii Eurpene,societatilede grup ale caror titlwi sunt cotatela burselede valoi, intocmescsituatiile Iinanciarepe bazastandardelor intemationalede mportarefinanciara. in referen{ialulelaboratde IASB, exist?ianumite standaxde contabilegi de raportarecare vizeazddirct contudleconsolidate:
Norma contabilii IAS 2l ,,Bfectele vadalieicursurilor de schimbvalutal' IAS 27,,Situatiile fi nanciare (individuale)" consolidate sepa.ate ii IAS 28 ,,Investitiile in entitnli (intreprinderi) asociatete" IAS 29 ,,Prezentarea conturilor in economiile hiperinfl ationiste" IAS 3 I ,,Interesele in asocierile in participatie(societiti le de tipul jointventures)" IFRS3 ,,Grupfile deinfeprinderi.. Aspecteale consolidirii vizate Conversiaconturilor sociealilor af'latein str5inAtate
Perimetul de consolidare, consolidare prin metoda inteerdrii qlobale

Consolidareprin metodapunerii in chivalente ConveEiaconturilor filialelor situatein .tiriie cu o putemicdinflatie Consolidarea prin metodaintegrarii propo4ionale Determinareasi tratamentul contabil al fondului comercialpozitiv saunesativ

. in tara noastrd,existaurmitoarcapolitica cu privire la intocmireaconturilor consolidate: -societatilede grup ale carortiduri suntcotatepe o piata reglementat, incepand cu exercitiul finanicaral anului 2007,trebuiesaintocmeascisituatiile financiareconsolidate pe bazastandardelor intemationalede raporatre financiara: -societatilede gmp, careindeplinesc anumitecriterii de marime,dar ale caror titluri nu srmtcotatepe o piata regelementata" intocmescsituatiile financiareconsolidate: a)fie pe bazastandaxdelor intemationale de mportarcfinancial b)lie pebazareglementarilor conlabile conforme cu Directiva a Vll-a europeana: