Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR Programul de !

ud""# MAR$ETIN%

REFERAT LA ECONOMIA &NTREPRINDERII


S.C Accesorii Pentru Tine S.R.L

Faraon Roxana An I, grupa 8121

CUPRINS

1.Statutul S.c Accesorii Pentru Tine S.r.l 2.Memoriu e acti!itate 2.1."escrierea acti!it#$ii repre%entati!e 2.2.&numerarea utilit#ilor 2.'.Asigurarea con i$iilor e munc# 2.(.Sc)i$a punctului e lucru

'.*rganigrama +ntreprin erii (.Fi,a unui post in organigram# la alegere -.Acti!itatea e mar.eting -.1.A optarea siglei ,i sloganul /irmei -.2.A/i,ul e pu0licitate

1."eterminarea pragului minim e renta0ilitate 2.Completarea unei /acturi ,i a unei c)itan$e /iscale 8.Anexe 3.4i0liogra/ie

1.STATUTUL
Societ#$ii comerciale Accesorii Pentru Tine cu r#spun ere limitat#.

CAPITOLUL 1-Denumirea, forma juridic,sediul i dura a socie !ii


Ar!'( De)um"rea o*"e!+,"" "enumirea societ#$ii este Accesorii Pentru Tine S.R.L., con/orm o!e%ii e anterioritate nr. '(28 in ata e11.52.2512. S.C. Accesorii Pentru Tine S.R.L. se organi%ea%# potri!it legii ca societate comercial# cu r#spun ere limitat# ,i /unc$ionea%# +n 0a%a pre%entului act constituti! ,i a legilor +n !igoare. 6n cuprinsul acestui act constituti! S.C Accesorii Pentru Tine S.R.L. este enumit# societate. 6n toate actele, /acturile, pu0lica$iile eman7n e la societate, enumirea !a /i urmat# e ini$ialele S.R.L., e capitalul social, se iul societ#$ii ,i num#rul e +nmatriculare e la Registrul Comer$ului8 958:'-(1:11.52.2512. Ar!'- Forma .ur"d"*+ a o*"e!+,"" Societatea Comercial# Accesorii Pentru Tine S.R.L. este persoan# ;uri ic# rom7na, a!7n /orma ;uri ic# e Societate cu R#spun ere limitat#. Aceasta +,i es/#,oar# acti!itatea +n con/ormitate cu legile rom7ne si cu pre%entul statut. Ar!'/ Sed"ul o*"e!+,"" Se iul societ#$ii se a/l# +n Rom7nia, municipiul 4raso!, str Muresenilor nr.'. Se iul acesteia poate /i sc)im0at pe 0a%a )ot#r7rii asociatului unic Faraon Roxana +n orice localitate in Rom7nia, cu e/ectuarea /ormalit#$ilor pre!#%ute e lege.6n !e erea extin erii acti!it#$ii, societatea !a putea construi, cump#ra ,i +nc)iria alte spa$ii, esc)i%7n sucursale sau /iliale +n $ar# ,i str#in#tate,cu respectarea con i$iilor pre!#%ute e lege. Ar!'0 Dura!a o*"e!+,"" Societatea comercial# Accesorii Pentru Tine S.R.L. se +n/iin$ea%# pe o perioa # nelimitat#, +ncep7n cu ata +nmatricul#rii la Registrul Comer$ului pe 11.52.2512.

CAPITOLUL "-Ac i#i a ea socie !ii


Ar!'1 O2"e*!ul de a*!"3"!a!e "omeniul e acti!itate al S.C. Accesorii Pentru Tine S.R.L.< Sec$iunea C < Co CA&= Co CA&= > '11' .? pro ucia e 0unuri@ Societatea poate es/#,ura orice alte acti!it#$i permise e lege care au leg#tura irect# sau in irect# cu o0iectul e acti!itate eclarat, cu respectare A.B. 1-1:1332.*0iectul e acti!itate se poate mo i/ica +n con i$iile legii.

CAPITOLUL $ Ca%i alul social, %r!ile sociale, %a rimoniu, dre% uri i o&li'a!ii
Ar!'4 Ca5"!al o*"al6 5+r," o*"ale Capitalul social su0scris ,i !#rsat este e (55Lei. Capitalul social este su0scris ,i !#rsat la 4anca Comercial# Rom7n#<Agen$ia 4raso! a!7n suma e (55 ron ,i c)itan$a num#rul 18'-. *0liga$iile societ#$ii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar asociatul unic Faraon Roxana ce r#spun e numai +n limita p#r$ilor pe care le e$ine +n societate.

'

Ar!'7 P+r,"le o*"ale Capitalul social poate /i ma;orat pe 0a%a eci%iei asociatului unic. P#r$ile sociale nu pot /i repre%entate prin titluri negocia0ile. P#r$ile sociale sunt nominati!e. Societatea !a $ine e!i en$a tuturor p#r$ilor sociale +ntr<un registru numerotat ,i sigilat care se !a p#stra la se iul societ#$ii. 6n ca% e eces a asociatului unic, societatea !a continua cu mo,tenitorii acestuia. Capitalul social poate /i ma;orat sau re us +n con i$iile pre!#%ute e lege.M#rirea capitalului social se reali%ea%# prin noi aporturi ,i se poate /ace /ie prin emiterea unor noi p#r$i sociale, /ie prin ma;orarea p#r$ilor sociale existente. Ma;orarea poate /i /#cut# prin aporturi +n natur#, +n numerar sau +n am0ele, sau prin +ncorporarea 0ene/iciilor, a re%er!elor.Capitalul social poate /i re us cu respectarea pre!e erilor legale.Aot#r7rea !a ar#ta moti!ele re ucerii capitalului ,i proce eul ce !a /i /olosit pentru e/ectuarea acestei re uceri.

CAPITOLUL.( Adminis rarea socie !ii


Ar!'8 Adm")" !ra!orul Societatea este repre%entat# e Faraon Roxana, unic a ministrator. Ar!'9 O2l"ga,"u)" ale adm")" !ra!orulu" A ministratorul societ#$ii are urm#toarele atri0u$ii8 C la )ot#r7ri o0ligatorii pri!in acti!itatea societ#$iiD C Repre%int# societatea +n rela$iile cu ter$ii,semnea%# +n numele acesteia, anga;ea%# r#spun erea +ntregii societ#$iD C Se +ngri;e,te e 0una /unc$ionare a societ#$ii ,i e patrimoniul acesteiaD C la m#suri e recuperare a pagu0elor pro use e salaria$i ,i ter$i, ac$ion7n +n acest sens cu respectarea legilor +n !igoareD C Anga;ea%# personal salariat al societ#$ii ,i sta0ile,te salariile acestora cu respectarea ispo%i$iilor legale pri!in salari%area, asigur#ri sociale, protec$ia muncii, ,aD C Mo i/ic# statutulD C "epune la organele e stat situa$iile cerute ,i r#spun e e exactitatea acestoraD C Se +ngri;e,te e +ntocmirea tuturor actelor societ#$ii, e registrele societ#$ii. Ar!'(: Per o)alul &xerci$iul economic /inanciar +ncepe la ata constituirii societ#$ii. Anga;area personalului societ#$ii se /ace +n ca rul sc)emei e organi%are pe 0a%# e contract in i!i ual e munc#, care se +nregistrea%# la Camera e Munc#. =i!elul salariilor pentru personalul societ#$ii, pe categorii e cali/icare ,i /unc$ii se sta0ile,te ,i se mo i/ic# e c#tre a ministratorul societ#$ii. "repturile ,i o0liga$iile personalului anga;at se sta0ilesc e a ministratorul societ#$ii. Ar!' (( Amor!";area Amorti%area /on urilor /ixe se pl#te,te prin aplicarea normelor e amorti%are asupra !alorii e ac)i%i$ie a /on urilor /ixe ,i se inclu e, up# ca%, +n pre$ul e cost al prest#rilor e ser!icii sau +n c)eltuielile e circula$ie ,i se utili%ea%# pentru +nlocuirea mi;ioacelor /ixe ,i alte ne!oi ale societ#$ii. Prin !aloarea e ac)i%i$ie a /on urilor /ixe se +n$elege suma c)eltuielilor e cump#rare ,i a altor c)elluieli e/ectuate pentru punerea +n /unc$iune a /on urilor /ixe.

Ar!' (- A "gurarea <o)dur"lor )e*e are Lucr#rile e repara$ii capitale se !or executa pe 0a%a eci%iei a ministratorului societ#$ii. Fon urile necesare se asigur# prin inclu erea c)eltuielilor respecti!e, up# ca%, +n pre$ul e cost al prest#rilor e ser!icii sau +n c)eltuielile e circula$ie +n anul +n care au /ost executate sau e,alonate pe mai mul$i ani. Ar!'(/ E3"de),a *o)!a2"l+ Societatea Accesorii Pentru Tine S.R.L., prin a ministratorul societ#$ii, !a $ine e!i en$a conta0il# +n lei ,i !a +ntocmi anual 0ilan$ul ,i contul e pro/it ,i pier ere, a!7n +n !e ere E =ormele meto ologice F ela0orate e Ministerul Finan$elor. Ar!' (0 Mod"<"*+r" adu e o*"e!+,"" Societatea comercial# Accesorii Pentru Tine S.R.L. se poate mo i/ica, i%ol!a sau lic)i a prin eci%ia asociatului unic.Lic)i area societ#$ii se /ace +n con i$iile ,i cu respectarea proce urilor pre!#%ute e Legea '1:1335. Lic)i atorul urmea%# a /i numit e asociatul unic. Ar!' (1 &)!o*m"rea <ormal"!+,"lor A ministratorul societ#$ii se !a ocupa e +ntocmirea /ormalit#$ilor e constituire, e pu0licitate legal#, e +n/iin$are, e plata tuturor taxelor ,i c)eltuielilor oca%ionate e +nregistrarea societ#$ii, conta0ili%7n u<le +n contul acesteia. Ar!' (4 L"!"g"" Litigiile societ#$ii cu persoanele /i%ice sau ;uri ice rom7ne sunt e competen$a instan$elor ;u ec#tore,ti rom7ne ci!ile. Litigiile n#scute +n raporturile contractuale intre societate ,i persoane ;uri ice rom7ne pot /i solu$ionate ,i prin ar0itra;. 6n acest ca% asociatul unic poate alege ,i competen$a Comisiei e Ar0itra; e pe l7ng# Camera e In ustrie ,i Comer$ a Rom7niei. Litigiile personalului rom7n anga;at e societate, i!ite +n raporturile cu aceasta, se re%ol!# +n con/ormitate cu legisla$ia proprie in Rom7nia. Ar!' (7 Com5le!area !a!u!ulu" Pre%entul statut se completea%# cu ispo%i$iile legale pri!itoare la societ#$ile comerciale. Semn#tura8GGGG

-' )*)O+IU D* ACTI,ITAT*


-'( S'C' =A**e or"" Pe)!ru T")e SRL Firma comerciali%ea%# pro usele +n propriile maga%ine, ar ,i prin interme iul unor istri0uitori. Firma este e asemenea singurul pro uc#tor e accesorii ,i gen$i pictate manual in $ar#, singurii competitori interni ar putea /i persoanele care pro uc ast/el e 0unuri, +ns# ace,tia pro uc +ntr<o cantitate ce poate /i negli;at#. Amenin$area in partea concuren$ei !ine e la pro usele similare cu cele pro use e c#tre Accesorii Pentru Tine .R*, care sunt importante in $#ri precum In ia, $#ri in A/rica ,i America e Su ,i care sunt comerciali%ate +n i/erite maga%ine e pe teritoriul Rom7niei. -'- O2"e*!ul de a*!"3"!a!e al /irmei noastre presupune pro uc$ia e 0unuri si eci putem !or0i espre epo%ite cu imensiuni consi era0ile. Firma noastr#, es/#,ur7n acti!itatea +ntr<un spa$iu /oarte restr7ns, are la ispo%i$ie pentru epo%itarea celor necesare es/#,ur#rii acti!it#$ii ou# +nc#peri > H"epo%itI ?Je%i Anexa 6@.6ntr<una in +nc#peri sunt epo%itate materiile prime necesare. Al oilea spa$iu este /olosit pentru epo%itarea pro uselor /inite. 6n !e erea asigur#rii con i$iilor sanitare necesare, se iul societ#$ii este pre!#%ut cu un grup sanitar. Acest# epen in$# este necesar# pentru ca personalul s#<,i poat# es/#,ura acti!itatea +n cele mai 0une con i$ii. Asigurarea cur#$eniei spa$iului e lucru ?inclusi! a grupului sanitar@ intr# +n sarcinile !an%atorului. Aceasta !a /olosii, pentru a nu #una s#n#t#$ii anga;a$ilor, pro use e cur#$enie ecologice.
2.3 A)ga.a"" lu*rea;+ *u *ar!e de mu)*a,li se pl#tete asigurarea e s#n#tate. Con/orm contractului colecti! e munca,/iecare anga;at lucrea%# 8 ore,salariaii au rept e conce iu e o i)na, conce iu me ical ,prenatal sau /ara plata. A ministratorul societatii organi%ea%# la anga;are si ulterior con/orm pre!e erilor legale,examinarea me icala a salariailor in scopul e a constata aca sunt api pentru es/#urarea acti!it#ii in posturile pe care urmea%# sa le ocupe,precum si pre!enirea +m0oln#!irii pro/esionale. Jestimentaia e lucru este una o//ice pentru cei care lucrea%# la 0irou iar pentru ceilali una como a pentru o es/#urare cat mai corecta si rapi a a acti!it#ii.

2.4 S*>"a 5u)*!ulu" de lu*ru este a/iata in A=&KA - ,iar structura etaliata a personalului este sta0ilita ast/el8 Structura anga;a$i permanen$i este urm#toarea 8 < a ministrator8 1 < repre%entant apro!i%ionare8 1 < repre%entant mar.eting8 1 < responsa0il pro uc$ie8 1 < imprimator8 1 < artist plastic8 1 < !7n%#tori8 2

Firma cola0orea%# +n pre%ent cu 2 croitori ? +ns# +n momentul +n care se !or /inali%a lucr#rile la noul atelier e crea$ie ace,tia !or /i anga;a$i cu contract e munc# pe perioa # nelimitat# ,i ne propunem e asemenea anga;area a +nc# 2 croitori.@. Ln alt compartiment pe care /irma l<a externali%at este cel e conta0ilitate.

$.O+-A.I-+A)A SOCI*TATII SC /Accesorii Pen ru Tine0 S.+.L

DIRECTOR "m5r"ma!or Se< a5ro3";"o) are

Re5re;e)!a)! mar?e!")g
Re5re;e)!a)! a5ro3";"o)are

Ar!" ! 5la !"* - 3a);a!or"

(.1ISA POSTULUI
2

J7n%#tor > Societate comerciala cu r#spun ere limitat# I' De)um"rea 5o !ulu"# V@);+!or Po%i$ia +n C.*.R ?Clasi/icarea *cupa$iilor in Rom7nia@8 -22551 *0iecti!ul speci/ic al muncii8 +ncasea%# 0ani,pune la ispo%i$ia clien$ilor pro usele comerciale, men$ine igiena locului e munc# aran;ea%# pro usele expuse, promo!ea%# pro usele /irmei. Re%umatul postului8 J7n%area e pro use comerciale. II' I)!egrarea ") !ru*!ura orga)";a!or"*a a orga)";a"e" Po%iia postului in ca rul structurii organi%aiei A' Postul ime iat superior 8 Postul ime iat in/erior 8 nu este ca%ul B'Su0or onari Are in su0or ine8 nu este ca%ul &ste +nlocuit e8 !7n%#torul nr.2 sau nr.' Inlocuie,te pe8 unul intre !7n%#tori ce e$ine acela,i post Rela$ii8 A'Ierar)ice8 B'Functionale8 C'"e repre%entare8 Clientii societatii comerciale si potentialii clienti III'Co)d"!""le ma!er"ale ale mu)*""# Calculator ?PC@,imprimant#, cas# e marcat,alarm# e siguran$# a incitei,aparat e aer con i$onat, tele/on mo0il . Formulare8 /acturi, c)itante, liste e plati, liste e comen%i, 0onuri /iscale, or ine e plat#, etc. Lstensile e curatat ,i su0stan$e c)imice pentru cur#$at. IV' A!r"2u!""le6 ar*")"le " re 5o) a2"l"!a!"le 5o !ulu" de mu)*a ('J7n%area pro uselor comerciale < intro uce +n 0a%a e ate pro usele pe care le<a !7n ut D < a uce clientului in maga%ie sau e pe ra/turi pro usele pe care acesta le<a coman at:cump#rat D < !eri/ic# pro usele ?cantitati! ,i calitati!@ ate clientuluiD < +ncasea%a 0anii sau:,i /olose,te car urileD <!eri/ica 0anii +ncasati e la clientD -' Reali%area e!i en$ei 0anilor <numar# 0anii incasati <reali%ea%# monetarul 0anilor +ncasa$iD <pre # 0anii . /'Mentinerea igienei spatiului e lucru si pe cea proprie < cur#$# ,i spal# po elele iminea$a +nainte e esc)i erea maga%inului, seara up# inc)i ere ,i e /iecare at# c7n este ne!oie pe parcursul %ilei e lucru D A cur#$# si spal# gemurile !itrinei <sterge pra/ul e pe aparatura e lucru, ra/turi, te;g)ea ,i pro use e /iecare at# c7n este ne!oie. 0'Aran;area, or onarea si expunerea pro uselor comerciale <!eri/ica stocul e pro use expuse pentru a etermina ni!elul lor 8

<intocme,te necesarul e pro use pentru re/acerea stocului e mar/a expus# a uce mar/a pentru a completa stocul e mar/# expus# <aran;ea%a mar/a pe ra/turile e expunere <scrie preturile pro uselor <a/isea%# sau ata,ea%# pre$urile pro uselor con/orm legilor in !igoare <aran;ea%a pro usele in maga%ie respectan normele in !igoare 1'Primirea e mar/a <!eri/ic# ac# exist# coman a pentru pro usele primite, care sunt acestea ,i in ce cantitate au /ost coman ate D <a;ut# la esc#rcarea ma,inii care a uce pro usele <!eri/ic# calitati! ,i cantitati! pro usele primite < epo%itea%a pro usele pe ra/turile e expunere sau in maga%ie <reali%ea%a receptia pe mar/a primita Re 5o) a2"l"!+," 1. 6n raport cu alte persoane8 < Re%ol!area prompt# a pl7ngerilor !enite in partea clien$ilor < Cooperarea cu ceilal$i anga;a$i 2. 6n raport cu aparatura pe care o utili%ea%#8 < Men$inerea la stan ar ele unei 0une /unc$ion#ri a aparaturii in otare < Ltili%area cu responsa0ilitate a aparaturii in otare, /#r# a0u%uri < Anun$area oric#rei e/ec$iuni a ministratorului '. 6n raport cu pro usele muncii8 < Con,tiincio%itate !i%a!i e sarcinile pe care le are e +n eplinit < P#strarea con/i en$ialit#$ii i a in/orma$iilor pe care le e$ine pri!itor la pro0lematica /irmei. (. 6n raport cu securitatea muncii < Jeg)ea%# la respectarea normelor e te)nica securit#$ii muncii < Respect# normele e securitate < Respect# proce urile /inanciar<conta0ile V' Prega!"rea )e*e ara 5o !ulu" de mu)*a <"e 0a%a8 Stu ii liceale si:sau post<liceale <"e specialitate8 cursuri e !an%atoare <Cursuri speciale8 e legislatie a muncii, e calculator, economice si /inanciare, lim0i straine VI' EB5er"e)!a C)a!uraDdura!aE Postul e !7n%#tor poate /i ocupat e orice persoan# care mani/est# interes ,i care are aptitu ini pentru aceasta pro/esie. VII' A*omodarea *u *er")!ele 5o !ulu" de mu)*a 1.Pentru o persoana e0utanta in pro/esie, acomo area cu postul se reali%ea%a in 1 luni 2.Pentru o persoana experimentata, acomo area cu postul se reali%ea%a in ' luni. VIII' Com5e!e)!ele 5o !ulu" de mu)*a

Cunostinte si eprin eri8 1.Cunoasterea unui e itor e text pe calculator 2.*perarea cu o 0a%a e ate ?Acces, &xcel,@ '.Cunoasterea unei lim0i straine e circulatie (.Cunoasterea me iului economic -.Cunostinte in omeniul comportamentului consumatorului ('Cal"!a!" <";"*e # < Sanatate 0una. <Sunt contrain icate 0olile cronice care ar impie ica acti!itatea /i%ica intensa sau e/ectele /i%ice care con uc la ingreunarea comunicarii cu clientii <&xprimare clara, cursi!a, literara. <Sunt contrain icate e/ectele e !or0ire < =u sunt restrictii legate e sex -'Cer")!e edu*a!"o)ale# <Stu ii liceale <&ste apreciata si alta experienta ecat cea mentionata mai sus <Sunt apreciate cunostintele generale si e specialitate. /'A5!"!ud")" ")!ele*!uale ge)erale# < &ste e orit si esential un ni!el e e%!oltare intelectuala generala, me ie si peste me ie. 0'A5!"!ud")" 5e*"ale# < Facilitati e exprimare scrisa si orala < Capacitatea e re actare in scris a rapoartelor e gestiune <Capacitate e integrare sociala mare, socia0ilitate <Capacitate e memorare 0unaD usurinta e a retine etalii <Aptitu ini numerice <Rationament e ucti! 1' Mo!"3a!"a "ornic e a a un ran ament cat mai 0un "ornic e a a!ansa IF' Co)d"!""le 5o !ulu" de mu)*a 1. Inci ente critice8 <pericol e ;a/, spargere, /urtD e/ectarea retelei e calculatoare, e gestiuneD control /inanciarD control e igiena si sanatateD controlul companiilor cola0oratoare pentru urmarirea expunerii unor anumite pro use. 2. Solicitare /i%ica intensa F' Salar";are Salari%area se reali%ea%a in con/ormitate cu normele interne ale societatii comerciale A salariul e 0a%a M 0onuri e mas# si comision in !an%ari

2.ACTI,ITAT*A D* )A+3*TI.15

1'1 Func$iunea e mar.eting cuprin e acti!it#$i care asigur# cea mai mare parte a leg#turilor +ntreprin erii cu exteriorul8 prospectarea pie$ii, pre%entarea pro uselor ,i ser!iciilor, promo!area pe pia$#, pu0licitatea, istri0u$ia, asigurarea ser!iciilor post<!7n%are, urm#rirea comport#rii pro usului +n consum. Rolul sloganului este e a sustine partea !i%uala a i entitatii, ast/el incat, impreuna sa re%ulte un intreg ce are ca scop atentionarea pu0licului asupra companiei, intelegerea mesa;ului transmis, retinerea acestuia si i/erentierea /ata e concurenti. * sigla i enti/ica o companie in /orma sa cea mai simpla prin /olosirea unui semn sau a unei imagini.

S"gla#

PROPUNERI PENTRU TAMPILA#

S.+.L S.C. Accesorii Pen ru Tine .+O.+.L


9raso# R(-:--7

S.C. Accesorii Pen ru Tine. +O


9raso#

SLO%ANUL # A**e or""le !ale 6modul !au de eB5r"mareG 0 Am ales acest slogan eoarece #cautam cai e exprimare, !rem sa ne marcam unicitatea si atunci lucrurile personali%ate a;uta intr<un /el. &ste !or0a e un lim0a; aici pe care il poate exprima oricine intr<o maniera proprie, nealterata e conceptul8 Nla mo aN. Afisul de %re4en are 5se 'asess e la Ane6a nr( ,iar %rin aces a e#iden iem lucrurile facu e in r-un mod deose&i de %ersoane o&isnui e7

8.P+A-UL D* +*.TA9ILITAT*
11

)e ode de e#aluare a ac i#elor firmei Spatiul are supra/a$a total# e 11',25 mp ,i +n#l$imea e 2,- m. &ste utilat cu toate ot#rile necesare8 alimentare cu energie electric#, ga% metan, ap#, canali%are, racor are la re$eaua e e!acuare a apelor u%ate, araga%, /rigi er. Aplic7n meto a statistic# e e!aluare se o0$ine8 Locuin$# la 0loc8 11',25 mp x 2.- m O (58 mc x 155 euro:mc O 0:8:: euro Aceast# !aloare este aproximati!#, i/eren$a /a$# e realitate const# +n principal +n amplasarea spatiului. Amor ismen ul S5a,"" !"5 lo*u"),+# 2 mo ule x ',25m x ',25m x 2,-m O-3,2 mc x '55euro:mc O 12215 euro 1 mo ul x ',25m x -,25m x 2,-m O(1,1 mc x '55euro:mc O 12(85 euro To!al H (774: euro I (-08: euro H /:-0: euro Valoarea amor!" me)!ulu"# /:-0: euro P 15Q in total ?cl# iri, construc$ii@ O 1:1(( euro Cl# irile inclu 8 %i uri, u,i, geamuri, con ucte e alimentare, con ucte e e!acuare etc. 6n $ara noastr# amorti%area unei construc$ii noi urea%# (5 > (- ani, +n /unc$ie e !aloarea pro/itului pe care +l !a a uce acti!itatea es/#,urat# +n aceasta. A opt#m urata amortismentului e -5 ani. 181(( euro: -5 ani : 12 luni O '5,2( euro:luna To al amor ismen lunar ; $<,"( euro=luna De erminarea %ra'ului minim de ren a&ili a e Am consi erat pragul minim e renta0ilitate ca /iin egal cu c)eltuielile totale lunare. Pentru a atinge acest prag minim e renta0ilitate este necesar# o plasare e aproximati! 32 e persoane pe lun#. C>el!u"el"le 5e)!ru o 5er oa)+ 5la a!+ u)! de (: euro, sum# ce inclu e8 salariile personalului ?calculat# estimati! la ora e lucru@D tel:/ax, electricitate:+nc#l%ire, +ntre$inereD materii prime ,i materialele necesare ?0irotic# ,i papet#rie@D c)eltuieli e protocol. C)eltuieli totale lunare # c)eltuieli cu persoana plasat# O num#r persoane plasate lunar312 euro:lun# # 15 euro O 31,2 R 97 5er oa)e 5la a!e 5e lu)+ necesare pentru a atinge pragul minim e renta0ilitate.Pragul minim e renta0ilitate este egal cu c)eltuielile totale lunare .?Anexa'@ Ane6a 1 -5 ani O perioa a e amorti%are

FACTURA

12

Furni%or S.C.Accesorii Pentru Tine. S.R.L Cumparator8..SC.4RA=".S.R.L........ =r.or .reg.com.:an 958:'-(1:2512 =r.or .reg.com:an......958:1-1:1332........ C.I.F R*-513-22 12-(2-.................................. Se iul 4raso!, str Muresenilor,nr ' 9u etul 4raso! Capital social (55L&I R*2'4TRL558512521(232(. Co I4A= R*2(R=C4551(2'32-5512-(-3 4!...................... 4anca Comerciala Romana

C.I.F....R* Se iul....*perei nr 1................................. 9u etul...4raso!....................................... Co I4A= 4anca.Comerciala Romana

=r. Facturii......12-...................... "ata ?%iua, luna, anul@..'5.12.2512........ A!i% e insotire a mar/ii..122-(...


? aca este ca%ul@

Cota T.J.A 2( Q =r "enumirea crt pro uselor sau a ser!iciilor 5 1 2 ' 1 Ata Textile 0um0ac Fermuar L.M. Cantitatea Pretul unitar ?/ara T.J.A@ <lei< ( ' 3 2 Jaloarea <lei< -?'x(@ 1-5 1'5 (55 Jaloare T.J.A <lei< 1 '1 1-1,2 31

2 0uc 0uc 0uc -5 25 255

'

285 28',2 Semnatura e primire Total e plata 151',2 Ane6a "

CJITANTA

1'

Unitatea S.C.Accesorii Pentru Tine S.R.L Cod de identificare fiscal

R*1231223-

Nr. din registrul comerului 9<5':2'51:2511 Sediul !localitatea" str." num#r$ %raso&" str.' (ecem)rie" nr.*" +udeul %raso& C,-TAN.A Nr. '/0' (ata '1210201'/ Am 3rimit de la Po3escu -oana Adresa str 4arii"nr *"5ud %raso& Suma de *671 R8N adic# cinci mii noua sute sai9eci de R8N Re3re9ent:nd suma ac;itata 3entru un stoc de materiale. Casier" <aria Neagu. =>

Ane6a $ 1(

C>el!u"el" (' Re ur e uma)e Salarii ?sume 0rute, personal local@ Personal te)nic Personal a ministrati!:in irect pro ucti! Su& o al +esurse Umane -' B"rou Consuma0ile < rec)i%ite 0irou ,i materiale me icale Alte ser!icii ?tel:/ax, electricitate:+nc#l%ire, +ntre$inere@ Su& o al 9irou local=cos uri %roiec /' Al!e *o !ur"6 er3"*"" Pu0lica$iiPP < promo!are prin ra io si presa scrisa Ser!icii /inanciare ?costuri garan$ii 0ancare, etc.@ Costuri cu asigur#ri pentru acti!ele corporale ac)i%itionate Su& o al Al e cos uri, ser#icii To!al *o !ur"

Co !ur" CEURE (55 '55 7:: '155 (/1 '5 2 155 (/947

Ane6a (

A<" de 5re;e)!are
1-

>Accesoriile ale,modul au de e6%rimare70

Ane6a 2 Ta&elul 1 ? Personalul socie !ii 11

Nr. crt 1 2

Functia / calitatea "irector general "irector apro!i%ionare8

Numele ocupantului de post GGG. G..

Calificare (experienta) "a "a "a

' ( 1 2 8 TOTAL

Repr apro!i%ionare Repr.mar.eting Artist plastic Jan%ator Jan%ator

G.. G.. G.. G.. G..

"a "a "a =u "a

Ane6a 8 S*>ema ge)erala a 5a!"ulu" SC a**e or"" Pe)!ru T")e SRL 12

1 Maga%inul e pre%entare 2 Atelierul e imprimare a tricourilor ' Atelierul e creatie ( "epo%it - Jestiar,grup sanitar 1. 4irou 2. "epo%it

9i&lio'rafie5

18

)ttp8::SSS.program</acturi.ro:mo el</actura: 6n rumar pentru &CTS si MT< Buga Lucian Curs &conomia Intreprin erii 2512<Buga Lucian Seminar &conomia Intreprin erii 2512 )ttp8::SSS.co uri<caen.com: accesat in 1 mai 2512

13

25

21

22

2'