Sunteți pe pagina 1din 96

POVESTBA

LUI HARAP ALB

ci llrui fee Multi mi treiuerd ls mijlm, de c-lnd aesti ftari m mi aruerl prilej a * tarilni mlndoi Iard vrii, adicl heciqii @iului $i-fqde lmp5Etului, nu s vlasqi niciodate, de cind @u ei. $i aga voi tnpreilJffq, de nici impiEtul Verde Du mogt uepolii sIi, nici craiu.l Depoatele sale, pslru cl Fra io 6e iap&ilea fratele cel mai Mre em ioinai la o @giDe a plmlndui, li crtiia istuilalt, la altd Msine. Si

Amu cicl ea odatd lffi{ tar! 6 @i re ava trei feciori. $i @iul aela mi avs m frate @i ffie, @e m imptrot @i dep!rod. 9i impd$rul, fratele craiului, se Dms-Vsde_ furldnt; $i imprEtul Verde nu ave feciori, iDE-o alrd tare

alri
$r

pe

grcave,

wmile aele, @i

pi 0lrd primejdii

r@e E@te, g

dMuile

roate tarile erau binruire de rezboale pe ape $i pe u@t eEu pu$n tro6@F de aces Du 8e putea ciletori sa de usor ln ziu de astAzi. $i cine apue a je due p

auci int-o
finrl

parte

lmii,

adeseori dus

Dar ia sI nu ne depdrtftn
Dovestii.

rtrmlna pitr2l la doate' vorba, $i se furcep a dep'na

gmi: ciie impararut acela, aproape de betrbele, cdzind la tacare. a sais iane frltine-slu daiului sd-i ftimitd grabD'ic l.i'-a w.a"ic dinue nooli, e sd-l lase lmpent in locul ". iar, arpa *om"" sa. Craiul, prinind @ea, indati chmd sa $i Ie zice: tustrei '-- feciodi ifiinteafratelmeu scie i"*, si mosul vosfr Cffi dinre ".-nl ddtoisc a imptrrdF peste o tara as de mre $i roi ,. a"e uoie dii pme ma s{ s ductr, e str idlon"ta "imt. "" vointa "ce.", cs roi de pe urm"tr a oogulu vosrru' iliiescd ' ema fettot cel mi me ie lndr,znealil $i zic: I iatl, eu oed cd mie mi se ovine a@sti cinste' potru .l .tti lei ma *te dhft frai; de aceea te roe !x-qT qai G.i a" J"iuiAe, *aie de prid;ineald, ame si ql de cilSrie' e sll si Domsc, elttr zdbeva. -:ii"i.. a*ft utei, dactr le bizuietti cd-i pu@ rdzbae aleg-F DliI acol; $ oitl cl .9ti in sEre a dmu $i pe altiii dt g-or seDu' iu el din hsebdieere-i w tu, ie-E bd) vin Ia $Nrald, lri".-* ti-.i pta"L, ame cre-i crede dl-ti si mersi d bine, I?itul meu. '- enFci feionil craiului i$ ie cele Eebuitode, serut6 mina utj.J". o.i-ioa carte dl h diNd cetrd lmpdratr:J, zie re-"" uG i*til.. sli qi apoi iocalectr $i pomEte d buruie sDre tnDdrftie. -e;;i t".i. ridd sd-l ispit@sci, Ece mol@, $' pe insmte. se imbradl E sons lntr-o piele de s, apoi tn@leci pe pe alid cale 9i se bag5 sub-u.pod' "J,i*-it*i".*i*i.ru-sau Si clnd str t@ctr fiu-sllu pe a@lo, nuM Ee E @plry -p9fiului de i"u rf ri lD i*pi"e u us momdiod. AMci calul strr'i in doud piciom, fortrind, $i cit pe ce sI iz;';;;;; " basci oi st{pinu_slu. $i 6ul craiului' ndeipudnd srui du lnapoi iii.i"6r-l^liiJ, *i titsge inaste, se lnt@m' ru$imt L um-sdu. Pin! sI aiugd el, miul pe de altl pde $i aiuindsi* piele cq de s am"t" a*-"t ** ""tut"i' $ nrrmi iae tl 9i vede "*1, sd vie fecioru-slu. ;i;;;'"* ili"b iep.a., dd nu aqa dupd @ s dusese.
1m

Da ce ai uitatJ d4gul gtei, de te-ai intors impoi?! zise s mirde. Aise ou-i sem bu, duptr cit itiu s. De uiut, n-m uitat nimiq utd, dtr ia, prin dreptul pod, d-a utrui utru ui po4 mi-a rqit isit i@te iegit i@inte u u us us ma% vlrit in mav. cN cN m-a d toti spiriqii, spiriqii, $i a a r@e c c scdplnd din labele lui, m m gdsit @ @le sd md intorc la dwsta aes4 declt sd fiu prada fiarelor sdlbati@. $i de acu inainte, ductr-se din pue m@ cine

craiul

$tie, doar
tine

Despre aease, bine ai chitit-q dsgul tatei. Se vede - cd nici tu nu e$ti de lrnplnt, nici impdrdlia penfr lucru, ; $i deit sd inruci nrrui a$a lme4 mai bitre s, gezi dopaite m zici, dci mila domnului: lac de-d fi, broaqte slnt destule.

cl mie uuia nu-mi tebuie nici imp6r{tie, nici nimica; n-m a trtri cit luea, e str mo$tmdc plDintul

A$r-i cA

nem inrut

Nu@i

aS

r@

sd

hr sllbtrdue?

$tiu

rdmine @ mo$u-t!u.

s[ d duc zfue aMci feciorul cel miilociu TatA eu. --1-dacd rei. lum sI ei toate rcia de la mine, ffltul meu; d{ Me fie, de nu 1i so. tlie 9i rie ctutrile. Mei $tii pI@tl, p@te s'-ti
iasd ca si o frateiIu, l-apoi aMci ru$ine E tr4 fi pMsd' "osl. sluii Dm Dmclrl- Vorba cee: vezi d @ F-a *, sd ta vei ti-a slul Dar dli. dx,.i*a c@6 !i O"t li tu, funainte

iepffe,

@...

si popicl

md |M il ue

n**'"""m i".: de r"'.. nu, idtr

o,' mai tr,i au

ii".,'ooitor de pine De-i izbuti' bire tift... nltit $i p4it si alti rcioici tift"'

de bine,

AMci feciorul cel miilociu, prqttindu-qi ele ftbui@ si Drimind si el ffe din miE Etd-stru cItrI impImNl, hi ie $i ilG t*e d. la fmri ei a dou zi pomelt $ d. $i merge &epttn podului, mtrpe. Dlod ce lnnoDtezl -morl bine. Si dnd fiD mor! mor! Cdul fiului de @i iocp si usul: ""niaiiica amc; a foiai, a sdri in doui piciffie $i a de inapoi. $i fiul miului, v&lnd.cl nu-i lu@ & 9egi, se bsa 9i d & nrplrltie, d o ru$in lui s lnt@ce impoi la adl_stru @str.
Ciul,

m il

vede,zice:

fel de vorb[-i asb, tat6? zis fiu-stru rutimt. La -Ce qii se ch@d glini? Ba ia, acm ced e fredne dll@ea a.qa us oltir'Dbqg5 ste in sft se o zdmie... ImI mI mir m m sc?lpet d viatA; lehmite tl de lrnprdlie, 9i de tot, cd d@, slaw dmulul m e mln la @e dmitale. Ce mltre v2ld eu bine cI ei; dsprc ase du e vorbx, - meu gruI zise craiul poemorit dar ia spuEi-mi, ruSinea mde o pue$? Din fti feciori cti se ue, nici mul sI nu fie bu de nimi@? Apoi drept s, v?t spu, ctr atuci degeba @i sEili mlncere) dragii Eei... SI mblali trrJrui e$e frwa trsinelului toatlt visl4 vrast5J $ sd ld Uudali c{ slrneti feciori de aai, asE tru mirEastr e us de m... Cu vid il, ftate-md se p@te cul pe-o ureche din pff voastr5; la 3fitrtul EteaptE s-a lrnplini dorinF lui. Halal de rcpoli e ee! Vorba eai
meu, cd Ls

Ei, dragul ed, a$d-i cd s-a impliDit vorbe c@: ap5rll-ml de- gIini, cI de clni nu mA tm.

plldte, IdE $i b &M, lupoi

Fiul @iului cel mai mic, fildndu-s aMci rs m li ste, af8d Egdditrd 9i incepe a plinge in inim sa, lovit fiind ta adtnml sulletului de apdsEto{ele flvinte ale pdrintelui sdu. $i cm sb el pe glndui li nu se dMere ce s! facl pedtru a sc:pa de rugine, ntlmi ia se treeste dimitrte lui cu o bab?l glrbovl de bltrinEe, cile Mbla dupd milostenie. Da ce s@i a$a pe gindui, luiEte craigor? zise baba. Almgb mihnirs din inim o, c?lci noscul ti rtde din t@te p!4ile $i nu ai de ce fi supdnt. Ia mi bine miluiegte baba
iese

Ia lasil-mtr-nco1o, mttu$6, nu md supdral zise ful craiu- A(M m altele la spul md. lui. Fecior de aal vede-te-a$ impint! Spme babei ce te chinuie$tej ctr de ude $tii, poare str-Ii ajute $ s ce%? !

Mdtusr, ttii ce? Una-i 6a $i doud-s mi multe; lasr- Dace, cd nu-mi ved lms inasle ochilor de d@2. me-n iuimte crdisor, sa nu bdnuielti, dar nu te iuF a$a de - cA nu stii de 6de-!i poate vmi aiutor. Ee, Ce vorbqti in dodii, metusd? Tomai de la w ca dm- ti-ai gdsit se agtQt d aiutor? neta Poata d-i desml de w e aceasta? zire baba Hei, lu- crisor! Cel de sus wd darul seu $i peste co nG mimte putinciosi; ie vede ce ala place sfildei sale. Nu ciluE cd m, vei sirbovd li strmluroasi) dtr prin Puters ce_mi este datd, sdu aisinte ceee ce au de gind sd izvodqsce putmicij Pi;intului si adeseori rld o hohot de nepricepere 9i slibtrciunea lor. Astr-i c.d nu-ri vine a crede, du str te fseasd Dllmezo de isoitr! Cdo multe au vlzut ochii mei, de-atlB aM de ueori cire port pe merele acestea. Ofl slitorule, crede-me, cd sI aibi tu puuea mea, ai vin@ lrrile 9i figrile' pdmtntul l-ai da de-a dura, lmea acesu 4 p@-o ute a$a, pe degde si toate d fi dupl gindul gu. Dil ute ce vorbeSte girbo@ $i trsutincioasa! Iart{-m5, Dmne, c, nu *iu e mi-a ie$it din rurl LMimte ceisor, milue$te baba o ceva! Fiul craiului, f:lmtrcat de vorbele babei, scoate aMci s bm si zice: Tine. m!tus!, de la miDe putin li de Ia Dffiezeu mult. - De mde dai, milostilul Dwezzu sll-1i deie zise baba si mult s, E lnzilesc5, lmimte crdigor, d rue noro- arreptd. Putin mai este $i ai s, ajungi tmphtJ care n-a cire te mi sht altul pe fata pdmintului, a$a de iubit. de slavit fi de putmic, Am, ltmimte adigor, str vezi clt poate sd+ aiute milostenia, stii lini$tit, uita-te drept itr ochii mei $i ascultl cu lwe-minte ce ti-oi spue: du-te la Ettrr5u 5i cere sA-$ deie calul, amele gi hainele d ere a fost el mire, $i aMci ai sd te poF duce ude n-au putut merge fr4ii tdi: pdm c{ tie a fost scis de sus str-ti fie dattr acestd cinste. Taru-tdu s-a impobivi $i n-a vrea str te lase, dar tu sdruie$te pe lingi dinsul cu rus?irninte, c.e ai srJ itrduplrci. Hainele dspre ffi !i-m vorbii sint vechi qi ponosite $ amele rugioter iad @hf ai strl poii alege puind ln miiloal hscheliei o uvI plini d idratiii si me dinre cai a v@i la itrratic se mdnlnce, aGla

are sd te ducd la lmp{rtrfie 9i ae sd te spe de mule primeidii. intilnim la Jine minte ce-1i spu euJ cA poate sh re capit de lme, cici deal deal se ajuge, dd furc! om om!

vorb@ baba aceste, o vede invdluitd iud-u hobot alb, ddicindu-se in vAzduh, apoi intrllindu-se tot mai susr !i dupd aceea n-o mi z{ri de fel. Atuci o lnflore cuprinde pe fiul craiului, rdmhldd uimit de spaiml $i mirdej dat pe md voindu-i ini@ la loc il plin de incedere in sine cd va izbuti la ceea e ginda, se infAloseaz! lnaintea btu-sdu zicind: voie sd md duc E o pe lJ@ fratilor mei; tru-Dl-mi de alt5, de ca s5-mi incsc norccul. $i ori oi putea izbuti ori nu d$ ili Ihgdduiesc dinainte cd o ded pomit din s dMitale, inapoi nu m-oi @i iDi@rce, sd qtiu bine cd m-oi inttlni $i cu modea in cale. Lusul negindit, dsgul utei, sd aud aSa vorbe tomi - sa ta, zise caiul. Fratii tdi au dovedit ctr nu au inimd din intr-in$ii, ti din pdtea lor mi-m luat toau ddejdq. Doe tu sd fii mai vit@, dar parcd tot nu-mi vine a dede. Ins, dac2t wei qi wei nwideci! sd te duci, eu nu E oprescj dd mi-i

$i pe clnd

mi

\/ro

nu mw sb te intilnegti @ scirba in dlu gi s, dai ii u cinstq pe ruqine, c-apoi aMo (mt \i spu ctr tru mi ai ce ciua

la cda mq. Apoi dd, ut6, omul e dator sd s incsce. Am sd pomesc @ lotr-m norm qi m a da Dllmezeu. Nmai, te rcg, ii dit-mi etul, mele qi hainele d qre ai fo$ dllmeag mire, ca sd me pot due. Craiul, auzind acash, parca nu i-a pr vmit la socoteld, $i, iDd4ind din sprlncene, a zis: Hei, hei! dngul Etei, d vorba a@sq mi-ai adu minte de- cintml cela:

Vodcffi,d Uffi, tuu sengndde h tul


D-apoi calului meu de pe aucir cine mi $te sde i{r fi puftzind ciolmelel CA d@r nu era s6 trliasci m vc de om. CiDe Ii-a vlrlt ln qp $r w aceas, acela incn-i mul...
r05

Od vorba
@avele.

e: pesme

uiobli dupl

mo4i

str le

iei IDt_

Tatd, adb cs ii o de la dl'm@E. A(m, ori c-a fi - @lul, ori ci n-a fi bdia4 scqsu D; pdvetE pe mine; rtrind Dllmi Eeu sd $tiu daci mil dei ori ba. Din pd@ ma dat sh-!i fie, dsgul brei, dr mi-i de-a de ude ai str-l iej' dac{ n-arc fiinF pe lMe. Eirarq, Despre aesE nu mA pling eq ht6, bire d mi l-ai

- De dat!
pdstru,

sde a Ii, de ude n Ii, dac{ l{i gbsj, al ms str fie. auci odat! se suie ln pod $i coboad de a@lo m cdu ftiu, u bici 9i o gea, t@E @lblite, sfarog.ite 9i vechi e pdmiDtul. Apoi mai s@c dint-u gherghir ni$e smie vechi, m arc' ni$te strgqi u pelog ;i e budugq toate
$i

pliDe de rugin5, $i s-opuci de le grtegte bine $i le pue d@ pde. Pe umi mple o bvd 6 irratig se due @ dins la Lqhelie $i o pffe ios lnue ei. $i eMci auai im e iese din miilocril hsghel-iei o rbpciugtr de el grebdDos, dupws' 9i slab de-i nuffiei @astele; $i veDiDd de{ dreptul la uv6, apucS o gutr de ilntic. Fiul saiului ii $i ftge sMci o ftiul

in eo. icind:
o

dfriioryl uricioastr ce eqti, din toti eii tomei tu leai - sd mlninci idstic? De te-a tmpinge p!tul sI mai vii gdsit datd, vai de stqua b tre s!.qs. Apoi tn@pu a plm caii iacolo $i ln@e, si bmei iaq subtua ca de cal id se dpede $i apuctr o gud de ilatic. Fiul craiutui ii @i tage $i aMci u frlu ln cap dt e p@te, qi apoi iar tocepe a pue @ii de olo ptni @lo, $e vadll nu ;mw a vmi alt e1 sI minlnce t5alic. $i nlrmi iae $i e treia oed tot gloaba cq de ol vire Si tocepe a mine la itrratic'

friul in @p,.zi@ ln

mi rdms. AMci fiul @iulul minios, li mi tage is cit ce poate, aFi il priude ln cbpdsft $i puindu-i eXndul s5u: (Sd-l ieu ori sd-i dau dmul; mtr t@ ca m-oi fae de rts. Decit d esa cal, ffii bire pedes@. Si @ sE el ln Mp6e sdl ieie, g nu-I ieie, qlul se $i scuM de uei ori ai lD&t rdDine s p&ul lfu-prelins $i tinii u tetm, de nu em ali dil:@ mi frumc in toatd
de n-a

ftlu,

herghelia. $i apoi uitlndu-ie tinttr ia ochii fiu.lui de

aai

zice:

Sui pe miDe, stdpiDeJ 9i fiDe-te bine. - craiului pmtndu-i zlbala Fiul id SdJ iocalecd $i auci calul odat zbotrd d dinsul ptnE le noui $i epoi s lesd ln ios o sSgeatl. DupS.acea mi zboard tncd o datA ptd{ la lu{ $i iar 3e las! ia ios @i iute decit tulgrul. $i ude nu mi zboartr 9i a treia oer! pln! la soarc $i, ciad re las6 jos, iafteabd: Ei, attrptne, cm li se pare? Gttrdit-ei uodatE c{ ai s{ .

alug:

Sde
Cu

pidrel,

Lru

frtu,
$i prh

nd

s euti (uwl...

moiti $i de uit $i de fmos, qi de bluin Si de tinlr, $i de slab $i de putmjc; de ac m! fac ia m m-ai viat tn herghelie 9i.de am inaitrte stdt geq sd te intovdia$ff oriude mi-i pomci st5piae. Nmai str-mi spui dinaine (:m se te duc, ce vlnnrl ori e giDdd?
De mi-i due e gindul. tu rqi-i prepldi, iar de mi-i - e vintd, due fr mi-i folosi, dlunl meu, zise fiul saiului.

mi s ptr:i, dregul mfl towres? IaJ m-ai begat ln t@te grozile mo4iir clci dpriN de melql4 du mei $tiu ude mtr gllsesc, $i clt pe ce mi sd ma pdplde$ri. Ia aga m meFt $r eur sdpine, cind mi-ai dat d friul ia -cap s, mi prdptrdegti, $i d ass m mt s5-mi ristorc cele tei loviui Vorba cee: lm p6tru alE. Alm crd ci m!
str

Cu

duc

ude wd. Fiul daiului, tncilslnd, il Hai


ctrluFrl meu!

Bine, stdptne.

Acm

sui pe mine fad gdil $i hai sd te


netezeqte

pe

ouni

9i zice:

calul zboar{ litr vlntrn, 9i cind vinfil a abuit, iae si ei Ia caul in ogadi au sosh.

Atuci

Bu sosit la noi, voiDice, zise craiul de-rue. Der eisg cal ti l-ai ales? ..

m d

imatate

-lAooi. dlt. Eti. (m a da drgul $ norccul; m de trs (m6ii la ochi. *t -utt" Iorui si nu wru s?l rd ieie "tir duce si d cit celue, cit pe ios, @ oi put. $i ziciDd M-oi aete, pus Emita pe cal, anind mele la oblinc, lsi ie me

rinde $i bmi de aius, sch.imbui ln dsagi $i o plosctr plind m aDI. ADoi s2truttr miDe tattr-sdu, primiqd cm de la dinsul cntri impfuad, zie r?irrs bu fratiltr sei, $i a treia zi cbcd sar?l Domeste si el, merglnd il pasul calului. $i merge el 9i ctnd prin &eprul podului' mergi pinl -i"o ce innopteazlt bine. $i il iese li lui usul lnainte, momtind ldfti@:at. omii

atuci di newu asupm ursului $i fitll caitnui' redictnd buduemul sa deie, D]ffii ia@ e aude glas de m zicind: Dracul tatei. nu da. cA d siDt. Atunci-firi craiului deicalecl ri httr-saui dpridindul io brate. il serutd si-i zice: ci-*. bu tovdeq !-ai ales; de tM invnlat -penl bine ti-a piiit, itr! de ai f?,ot{ diD epul tdu, bu @p new, ,i ,m- Mirci i. aM td inainter ce tu eqd wednic de imnlmt- Numai tine minte sfatri e-tldau: in cdebria e ai ia tretui"qe 9i de rli, ai de bui, &r sd te fse$ti de mul "i id maiales de cel spfur, cit ii putea; sd n-ai de{ face ms. o dinsii. crci sldt foene twbeli. $i la toat intlmplare .,i'i. .i"i'1"'rl ttu. te-a mi ;f6rui $i el e ai sd faci cI de ir tineretele mele! -"ni "rn laii m-a sdpat si pe mine Na-ti ailm i Diela ase de us, ce d prinde bitr trodattr' ADoi deni;diDd calulr ii mi s{rug de clteB ori Pe mindoi si le zice: 'D paG, dragii mei De a@ ldai!re, Dlru+ -Mergeti zeu stie cind ne-m mai vedel... --FliJ o"lJui amd iDctrlecd $i calul, sosrlndu-se, mai *",x* o a"U tin r @ li pHc& craiului, apoi fee o sllritutr iDapoi 9i lm iminE $i:
Calul

S.dduchhpddtie' DlJmeo d ne tb, C[atrd &Pdft, ltuc mdt dd de.


Si merg ei o zi, 9i meE doud, $i merg paweci $i nou5, Dl;t ce de la o wme le lntrd el4 in @aku 9i aud durM Le ce le ies! toaiote m oE spin fl zie @ indraaeall fiului de aaii Bu lntilri$ul, voiDie! Nu ai tebuintd de slueE la -

dm? Pria louile iest e cm ss de cildtorit singur; sl-ti iasi m dihade ceB iaainr Si s6-1i sffi% ou luB c&&ile. Eu mos bine pe aici $i p@e Mi ln@lo str ai nF voie de uul mine. zis fiul cmiului uitlnPoate sil uJ poate s! n-e - am dsdatd mt las in - tiati in ochii sptnului dtr du-se voia indmplldi. Si, apoi dind pintmi calului, pomette. Ma mers el iminte prin @ds cit msge $i la o stdmtod Dllmi ia ce spitrul, itr ii iesd inaidte, prelxdt ir alte sftie qi zie o glas supliEtic $i nemoset: Buni cale, dmefule. - Butr5 str-ti fie inimal (:u !i-i cdtIlm, zis fiul craiului. - Cir despre inim m@, s-o d Dljmm oridi, zie spitrul, offnd... Nuai e folos? Omul be n-rc norccJ asta-i itiuti, Ros-te s{ nu-!i fre s supSnre, dMeFrle, dtr fiitrdd a venit vorbade alal ifi spu la m frate, cA din cruda copiltrde slujsc prin strdird qi incalte nu si-8 fi ciud4 cind n-aq E@ sd mt dau h treab4 cdci d mue m-u trzit. Dd ala, m6cesc, mucerc 9r nu s-ales nimi de mhe, penm dl tot de stdpini elici mi-m affi pde. $i vorba cea: la elic sluie$ti elic rAmii. Cind at da odstil peste u stdpln m gindesc eu, n-a$ fti ce s!-i fsc str tru-l smintesc. Nu cuva ai tebuinli de slug!, voinice? CM te vd4 samoi a ave sdu Ia rtrruchi. De e te scmpe$ti pentru nimi t@te, !i tru-ti iei o slugi uednici, e s!-ti fie miBA de aiutor la dm? Looiile eiests slnt gugubete; de sde gtii cu vine intlmplss, $ir Doame fere$te, str nu-Ii cadd grfl singu. Am deodat{ lnd tot nu. zise fiul craiului @ mim pe- buzdugm; m-oi)nai sluii 9i o singur, cM oi put. $i dind ir pintmi cslului' pome$E mi r{pede. $i mergind el tot imEte prin codri ttrMecogi, de la u l@ F inchide cale $i lncp a i se inrue cerftile, lndt nu s mai pricepe fnrl craniui a@) iD@trc str apue ii pe mde s, mtrgr. Ptiq dnce, ia in e ldffrctrflrtr m in@t. AsE-i mai - decit poiiim la ms4 zise el. Nici u st, nici tu tir& nici rtru

tu dmie. De ce mqgi ldahter nllmi pesE pustietdti 4ai; perd a pisit sSmlnla omsesd de pe fala phitrtului. Imi pre rdu cl n-m lut mtrtr spinul cd de al doile o mine. ln paita minese, cei vitro%t el? Tae a$a Dactr s-a rut a zis, insd, la Ire nevoiq ce-i de fddt? Vorba cear rtru-i o ldq dar e mai riu f!r' de rtru. Si tot horhtrird el cind pe o cltre, cind pe u dm pIrrsit, Dlrui jrq e iu ii iese spinu.l inahtg funbrtret altfel $i dlre pe u el fMos, fi prefeciDdu-ti glasul iDcepe a ctrim pe fiul @iului' zicind : Sdme omule' rdu dm a apuet Se vede ctr eqti - 9i nu moqli loffile f aici Ai awt rye norcc de sbeiD nine, de n-ai epucat a @bod priponrl isb, cd mi prdpddit Ia, olo devale, i! lnfundillw ceq w tau gsav la multi bemetici le-a dmt zilele. $i eu, mi dd@ir clt d vei de voiDic, de-abia m sctrpat de dinsul Prin urechile acului. lntwcete lnapoi, ori dactr ai de ds tnainte, ieli ln ajuu pe circw. Chiu qi o m-aq romi la dlruat3 dac{ C fi fl pl?lcqe. zis ftn caiului Aia s tebui sd lme, m bu dr- d{i spue dret: Eb nia dst ln- Fiie, cind u pornit de a&9, e s! mt f&esc de mul rc$ iad mi ala de cel spin. cit oi put; s6 n-@ de fae o din$ii Dici ln cliq nici ln mhecii si dec?t n-ai fi sptr, bu(;ffi te-E to@i. Hei; hei, c{lIbrule, dac{ ti-i vorbs de alq ai sI-ti rupi mbliDd $i td n-ai s, gfte$i slug4 M @utr ciochinele dlmsb, c! pe-aici sint dme (msi spini. $_apoi cind este la adictrla, te-E lnteba e e fel de zltimeal?l ei putea sd lntimDini ditr Dricim asb? Pes@e n_ai auzit vorba ces, ce de pir si de oae rcale nu s plins nimene. $i cind nu slnt ochi nesi, slruli d alba$tri! A|a qi dwera: multlme$te lui DrJmezfl cE m-ai gisit $i tome$temtr $i dacd-i apu odati a te derinde o mine, gtiu bine c, B-e str pot scipa u$or de dlllmeta, cici aS stnt s in felul meu $tiu w li bd: str-mi sluisc stllpilul o dreptate. HaL nu mai su La indoial2l, c, mtr tm s! nu ne apue noapt lre eici. Si cind ai avs localte u el bu, elea-valq ds d smi4ogul is@ ili
duc vergile.

du-te pe tioe, parcd-mi virc nu $tiu c@. Da fiindc{ mi-au mai ie$it pind am iminE incl doi spini 9i d tide al treil, apoi @i irni vine a cede c! ajasg-i tas spinilor gi n-m lncotro; mo{-copr, tebuie sd te is o mine, dac{ zici ci gtii bioe locuile pe aici. Si din doun vorbe fiul @iului ll tome$te gi dupi aceea pomesc lmpreuni se iasd la dm, pe ude md splnul. $i mergtnd ei o bud buDtr, spinul s prdae c5-i e str $i cde plos d apd de la stAptnu-sIu. Fiul @iului i{ &t, qi spinul (M o pwe la gui, pe l@ o 9i ia olslndu-s 9i varsi toatd apa dintr-lns. Fiul craiului zic auci supdrati De bine, sploule, de e te apuci? Nu vezi cA pe aici e - lips, de apd? $i pe s$ila ase o str ne usczhn de sete. ffie S{ avm idtre, stapine! Apa @ blhlitd 9i nem Ii

Apoi de, spinule, nu $tiu (:M sd facJ zis liul craiului. - copillria ma sint deprins Din a asdlE de Eti qi tomin-

- bolnivi. Cit d6pre ap! buD4 nu ld iogliiifi: ao$ putut avm str d&n pete o ffntind o ap! dulc $i ree q gheata. Acolo vom poposi pulin, oi cl?titi plos bie $-oi Mple{ d apd proaspdt?|, e sd avm la dm, clci mai inolo nu pre slnt ffntlni, qi din pms apei, mi se pe c! iff due dont. $i clmind pe o cliffe, mi merg ei olacS imidre ph{ e ajmg lnu-o poiani, 9i nuroi iee deu de o ffntinn o g$zdele de stejs $i d u epac deschis in ldui. Flotitta eE adinci 9i nu avq nici rcat!, nici mpdni, ci nmai o sqra
de oborlt pind la aptr.

Ei, ei! spinule, acm s{ te v}d cl1 etti de reddig zis - craiutui. fiul Spinul auci zlnbe$e pulin $i @bortodu-s in fintlni mple lntii plos 9-o pme la 9o1d. Apoi, @i stlnd a@lo lD
fund pe sorA, aproape de fala apei, zie: Bi, da @ rlc@e-i aici:

cltu ddd Pe dd pHddl

ldi vine s! nu @i ies afard. Dlruezo sd u$uea p5tele celui @ ffntim, ci bu lum a mai fAdt. Pe esitele ieste, o rd@real! ca db mult plrte$te!
t12

el a@lo pulin !i apoi iese afar{, ziciDd: stdplne, nu $tii clt mi simlesc de u$or, ptrci zbo!, nu altce@. Ia vlr?t-te $i dllmaE oleacd, str vei m ei s, ricore$ti: aga ile str-li vie la liddmini dupd asa, de ue sd d se par! <i5 eqti ugor @ ii p@,.. Fiului craiului, boboc ln felul stru la ftbi de aieste, F potive$te spinului gi se bag{ in fintltr5, Qtrtr sll-i trtrsnascS pra mitrte ce i se poaE lntimpla. $i m se $i el a@lo de se rd@r, splnul face trdcl capacul Ire gw lldnii. Apoi se suie dasupn lui $i zie o glas rtrutdcios:

Mai

- vine imi

DoMe,
sA

sede

Alelei! fecid de @ viclem, e E g{sefti; to@i de c@ ce- teai p5zit, n-ai sclpat. Ei' cn bire mi te-m cdpu$it! Am sd-mi spui tu cine egti, de wde vii, 9i lncom te duci, ctr de nu, a@lo \r pufezesc ciolsele!

tt1

Fiul oaiului e m sd facl? li spme t@te @ de-m5nmtul, c{ci dl, @ om nu $ne la viag imina de toare? Bine, atiu m @t se aflu dh gua ta, pui de vipq! ce-mi-ai fosr, zie atuci spinul. Nll@i eta O fie aqal ct de reoi prinde o o @icil, gr4 ue sd-ji cadd. Chiu am ag put sl te omor, in voia cq bunl, dar mi-i miu de tineretele &1e... Dac! nei str @i vezi soaele a ochii 9i s6 mai ca.lci pe iubl verde, auci iuI-mi-re pe asoti$u.l palogu.lui qu q mi-i da asculEe gi supuere lntru toate, chia gi-n foc de !i-a$ zie s! r ruci. $i de ui lnaime, fl se fiu in

ce lqc trebuie str-d fac... clegte $i grn nici o puli ju! crediug Si supuere lnm t@te, llslndu-se ln Sthq lui DlJmeeu" @ a wa el sil facd. Amci sDiDul pue mlna pe ffer pe ben li pe mele fiului de ciai 9i t le ie la sine, apoi ll s@E diu ffntin{ $i-i dt paloNl sl-l slnte, q @ de pe@dui@ iunmintului ziclndt am iEinE sI qtii ct e cherm! Hatup Alb, usa -De nMele 9i altul nu. Ii-i Dup! aeasa lnelec{ fisi pe elul slu $i Im6c, splnul ldai4te stipiD, Hrqp Alb in um!, cf slug4 msgind spre ltrplrlfie, DlI'rr@ s! ne Ce, cd @viutul din poveste, hainte mulr @i de. $i meg ei, 9i metg ele lugl sn le-aiung5, ftclnd IBte noui mlri, pste noull Sri 9i pese noui ape @i, si lm-o tinie lme.ajug la turp&ttie. $i m ajung, spidll s tnfdtoFzl imint@ lrnpitatului d de din pma @iului. 9i lnprEEl Verde, etind ff@, ue de bu@ie ctr i-a v@it nepotul, gi pe datl tl ti fae mosot @4ii ti fdelor sale, w ll primw o oail cinste @vsit{ Eui fiu de oai qi mogtoito al hp'stului. Amci splnul, vlzlnd d i $-au pds Einciuile de bue,

locul t,u nepotul impendui, despre @ m.i-ai vorbit, iar, sluga mea;9i atlo wme sI ai a b! sluii, piq, ii mui $i ii invia. $i oriude vei merge q mine, nu m mva s! blelE$i din gut cntr! cine% dspre @ e a llmat lnre nol: c{ E:m gts de pe faF pdmlntului. l1i plre a;a s! roi tr{iegti bine de bine; iad de nu, spme-mi vsde ld ochi, e

tu

iar

sl ltiu

tere,

Fiul cniului, vlzlndu-* prins i:

l14

II@p Alb qi-i zie e asprime: Tu s! Sezi la grajd nedezlipit, qi sh ingrijegti de elut - ca de ochii meu din ep, ctr de-oi vsi pe amlo $i mi ghsi trebile ftl@te dupd plac, mi de piela a ffi sd fie. Dd ptd! aMci m-li o palmI, e sd fii minre @ ti-m spus. Bdgat-ai ld ep vorbele mele ? Da, stdplne, zise Hsap Alb, lSsind ochii in jos... $i ie$iod, pome$e la graid. cu asu a voit splnul sd-qi arate dam $i str factr pe H@p Alb ca sa-i ieie 6i roi mult ftica. Fetele lmplratului, totlrnpliddu-se de fag ctod a lovit splnul pe H@p Atb, li s-au f?tdr miH de dinsul $i au zis spinului o binigorul: Vde, du faci bine c@ e faci. Daci est ci a l?lst Dm- sd liln mi mri pese altii s trebui sI avm milll de nezil din9n, cn 9i ei, sImii, sint oMeni! zie splaul o videnia lui . Hei, dragele mele vere - nu cFi pe iue. Dacl ' dlffiercasEd 'EcI obisnuitd - n-u 6 fost lnftimte, de$titi dmult d fi sfi$et pe dobitoacele pane, om, ti rebuie s, $!i!i c?i $i loft ommi, ce md ffi siot dobit@ce crc rebuies tinufi din ftiu, dac{ 1i-i voia sd faci ftaba o dn$ii. Ei apoi... zi cI tru-i lu de apoi. Sd E fer@sc5 DMned, clnd prinde mdnlliga coaid. Volbe (H:
chearla la 6ioe pe
S! d dr e m-a gldt aMci au luat alttr vorb4 dd din inim lG nu s-a gtqs pffitrea n@viincioase a spinului, d toate iodrepterile $i tnrudire lui, penft c! burht nu re de-a fac

D!-d, dm,

ce

n-m .rut,

Fetele

rlutatea. Vorba Ga

Vits&vieuh*, Id dF & boz tor rtaoz.


$i din ceasul acelar au iDceput a vorbi ele inde ele' cl splnul de fel nu s@dn! ln pdq lor, nici la chip' nici la budEte j $i cI I{amp Alb, 6luga lui are o inl?ilo$@ mult @i plded $i sarrdntr a fi mult @i omoos. Pesme iniM le

Aqa

splnul tru le esE vdr $r de acee n_u-l puteu mistui. il urlseia eb de @ sm, ctr dacd s f fo$ itr banii lor, s-d fi lepedal de sptd de Ucig6-l @cq. Dtr nu aveau

spue c!
@ se

peed s

Amu ln@

fae

de

inp6$El, sd ou-i aductr supdtae. lm din zi1e, m sed spiaul la osptrt lrnmo$u-s?lq @ verele sale qi o a$i cili se intlrn-

li s-au adus mi la udn{ la mstr 9i nigte sildti fffie mitruate. Atuci lmptoanrl zie spinu.lui: Nq)oete, mi mlnt-ai sllilti de acste' de cfud egti ? - Ba nq Eogule, zi@ sptnul. T(mai erm str vtr iateb de- ude le 4veti, ctr tue-s bue!... O haaba in@gi a9 tr id sure str mtrninc $ parctr tot nu m-a+ sdtua. Te crede mogulJ nq)oate, dtr clDd ai gtii o e geu- se p?lt?ll Pm@ ci ol@i in gridim usului, dacl-i Ete
plase,
11?

Ii auit

s! p@t5 lu diat-bsele 9i sd spe o viatd. Inft toti oanenii ain mptAga me nljmi u pddl,ff e biniegte la t@ba asb. $i aela' el gtie e face, @ dreget de$i aduce din cind ir cio4 a9a cite pqirc, de poft5. Spinul, voind str piadi a@ pe Hrap Alb @ orie prel,
zise lrnpdtatului:

de dtns,

afld s5!ld de rcesb $i

mi E @ ff

Dme, moflIe, de nu mia adu sluga ma sbl?ld lum sU fiel de-aete $i diD piadl sactr, uul e dlnfurpdEtul Ce vorbe$L aooete 'rre - zi* - m oezi ci - si lnc5 nemoscltor de l@ile acestea, sul. grfl de viaF lui. de Dod sluib5?! face a@sti r oute Ii-i i- Ia las', mo$ule, nu-i due giia! Pw rdmA$eg cd ue $d-mi aduct sditi into@i e eese il tnctr Eulte, ct gtiu o e p@te dl. S-odate che$lA spinul pe Harap Alb ii-i zic rlstit: Am d@M sd e duci @ li tti E $i s{-mi aduci - de aste din gddi@ Nului Hei, ieqi rdpede 9i porsrlliti neste. cI nu-i w@e de pisdut. Dd nu @E s! faci de g@qrlui sctrpat de mine. N e$ti eldel, cI trici ln boro llanp Alb i* mlbnit, re dre io gBid Si incpe a-qi ne tezi calul pe @i' ziclnd: c'lupl mq clnd ai $i ru h e nd@ m in@t! -Ei, Sfint s! fie stul titineFo, cl bi@ m iNqat! A"9a-i cI daci n-e tinut sanll de @rbele lui @ aim slugS Ia dirloagE qi acu, uind-neuin4 uebuie s-ascllt d mi-i epul
in Drimeidie ?! i- strpio" auci elul - de am iEinE ori e - ori "i*o pia@ de ep, td aie-i; fii odat! b&bat sDul de Diat?l, si-ru-U fie voie re. Inelec{ F mine si hei! $tiu s ude

ie<i
la$tr

prinzlnd olc{ la iniEd, ln@lec5 $i in rcia @lului, ude a Ga el s!-l duci. Auci lul pomegte la pas, piD:l e ies @i tdolq s{ nu-i vadd nimse. Apoi \i trat6 putdile sale zic1ud: Sttrplne' liuete bire Irc mine, c!:

Hmp Aib, mi

duce

ri @ei Dumea, D+a

sctrIE eI 9i din

agu! s

hdzhhetrdi slod&pffid.

il8

Mue-i Dl'mezil 9i me$tm-i dncul. Helbdl v@ pute vsi de hac $ $ptiliui celuia; Du i-i Ema reotil. $i odari zboar! cqhn lui Haisp Alb pinn b noui' apoi p&dntului: o. is de-a mei$l ' k dasupn dor, Pese ffi mudlor, Pese apr ffid. Si dupd ace se las! ltret-lDcd int-u ostsv mhdru din miilocul uei mIri, lingl o cdsut! sioguatictr, pe 6e @ c$ot niqE du|chi plet6 de o podiDi de gros, moale q m{Es 9i verde b@tefrl. Affici FGmp Alb descslecl $i sp* mi ffii mim lui nl@i iael iDtimpin{ la pngul uttr csgiioa@ ctrreia-i dAduse el u bs de pomenA tnaitrte de pomira hi de a@st. Halap Alb, a{i-i c5 ai vmit la vorbele mele c{ deal d -Ei, deal s aiug, d3 locl m o om? Afli em ci fl slnt SfinE Duinice, si qtiu e nercie te-a adu pe la mine. Spidrl \@ s{-d rdpuie epul @ oiie chip $i de aee tH fiims sd-i aduci sdltti din gddim usului; dtr iG da ele odatl pe M... I{lmli aici in astd-n@pte, e se ldd ce-i de fddt. H$ap Ab H$aD Alb reshe rlnlne bu@s, muhlmind Sfintei Dminici Dw bu@s. murymind rm u blm ggzduire si lngijiM e rc de el. Fii iDcedinlat Fr m h6e@1at ctr nu eu q ci putre milostoiei $i inim s -ceL bull te aiut4 aiutll. Hse Hsep Alb, Alb. zis Sfftrb Dminica i6ind ielind sU se lioigt$ctr. hgt6d. !i lasindul l! pace se d$afarI, odad $i pomefe Fmee des $i (m iese Sfmg Duinicl afarl' poatl de somomas4 pe ere cules o poafl cultE prin rcu!, de culege cdtE o fierbe la u loc d o vadrd de lape dule 9i o @ de mice' g apoi ia mma aeea qi iute s due de o toafiA ln fintim din grtrdim mului, *e ffntln:t @ pliDA d 5pI pini la gul. Si mi stind Sffn Duinici olqc! h praj@ Ilndtrii, nu@i iae ce vede ce vire usul il o falc5 in @riu 9i @ rm tr plmint, momlind tofti@lat. $i (m aiuge la fiilid.d, m hcepe e be lacom la ap5 Si a-9i linge buele de dul@fa 9i bunluta ei. $i @i stI din btrut $ ia tdcepe a morDli: $i id hai bee clte m rdslimp $i id momliegtg pinA e de la o me locq, a-i sl5bi puterile 9r flpriro de delallt, p loc

ede ios

pe Hsap Alb chiil io miezul noplii" li zice: imbractr-te iute in piele ce s re o ai de la ut?i- apudl pe ici tot lnainc $i {m de tlfu, ii aiunge in lesmcile drumului, ai sI ii dai de erddi@ ursului. Amci sai ripede tn-

due $ detteptiod

ii adoame mort, de putei si ei lel@ pe dinsul. AMci Sffnq Duinic!, !{zindu-l a$a, lnt{ ctpa se

l?tutru de-!i ia s.fl4i ln$-ales $i cite-i


pe

de $i=i vede ctr s-a tezit $i nlvfle$E Ie tine, nirle-i ce de us Si apoi fugi lnoece sprc mioe cft ii pute.
Hamp Alb face

us l-e

pus eu la cale. Dar la toatd

iDtimpldr dei vepielea

we

de multe, cici

dupl dlnsd, Gawilel Hdap Alb dacd vede reaq i-mctr piels cs de uNr 9i apoi firge cit c p@te fl srcim in spate, tot iminte la Sflsa DMinicA, scaphd d ob@ ruat.

li zice SIInE Dminici- $i m ajmge ln gddinl, odati lncepe a smulge la silnd ht-als ii lgt o sscitrtr Me-mdq cit pe e str tr{ poati ridi in spiffie. $i cind str iasS d dinsa din gddintr, ia usul se uezeqte gi

Dupl aceasta, Harap Alb, mulfdmind Sfintei Dminici binele e i-a l?iat, ii s5rud mim, apoi i$i ia seUlile qi itrc5ltrind pomelte spre impdrede, Dl]meza sd ne lier ctr dvldtul din poveste, lnainte mult @i este. $i mergtod bt m s-a dus) de la o roe ajunge la imprrltie si dd sllltile ln mlna splnului. Implratul 9i fetele sale ldzldd acs@) le-a fost dm miruq. Amci spinul zie tnglmfst:

pm&

mo$ule, e mi zici? -Ei, Ce s! ac, aep@tel Ia, clnd at av s o slugd aceasEr t@ pe diminte. de ce mi l-a dat be de a6tr? Nmai de ned-D-apoi nicia lui zise splnul - cdci altfel nuJ mai lum dup{ mioe e s?l:mi inNe zilele,

- i-aS nu

La Eo cltem zile dupS aeasB, imprraftl drttr sphrului nigte piete smpeJ zicind:

Nep@te, dai lddt-ei pietre nesd@e aqs de Mi 9i ftrmse acestea, de clnd e$ti Am vdat il, mo$ule, feluiE pieft s@pei dtr e - drept sa-d sps, tr-@ vI4t. Oe pe wde re pot ecesEr
?

gEsi asa piete?

- $i csbut bului. mi IMi

str s gdsescS, nqtmtel Ia in prdu c6acela este b5tut td o pieft smpe, mult qi mai frmoas declt aceste. Mai intli cici m w in flunte, de sttrlucegte e m sose. Da nu e poaE apropie nime de @b, cdci este solomonit $i Dici u fel de a[Di nul priode; ins{ eL pe ere l-s ziti, nu mi s@pd @ via1d. De acs fuge lme de dtDsul de-$i s@E ocb.ii; 9i nu nmi arita, drr chid cind s uitd la cinwa, fie @ sru orie diha_ nie a fi, pe l@ lbmiDe moarei. $ cici o multime de omai

Pe

ude

t2l

$i de sabdtlcimi ac l?tb sullare ttr ptrdur lui nll@i djn ast{ pricinl. Se vede c! este solomonitrlnto6 de la lig sau dmcul mi qtie e are, de-i a$a de primejdios. Ds d t@te a@ste Eebuie si $til neoater ctr uii odeni ls mi a dracului declt &acul; nu se astirnptrr5 nici in rupol epului; mtr6 ct au pegt Eulte, tot cffce pdn pldus lui sd vad6 nu l-or pute gibui mw? $i ffi ditr ei m ind!6aaE ffi 9i norcc $i mi mare) ubllnd !E a@lor gise$re din lnttnplare cite o piattr de aceste) pitt de pe erb, ctdd s sdnrta el la $ate mi o det!, $i apoi acelu m nu-i tebuie altd Desstorie mai bu5. Adue piatm la mirc 9i i{ pllttr clt nu face; ba inc! sitrt bu@s c2t o pot cApA. $i alld, nepoate, cA ase mine pieEe fac podoaba irap&A$ei melei nu s gisesc altele mi Mi 9i mi fmoase decit aese le nici o iDpdrAge, si de acea s-a dus vestq despre ele ln toattr lma Mu4i impdrali 9i 6ai inadins vin sl le udtr qi li-i de+ mirue de ude le u.

perir pu

mo9ulg zis affici spinul sI nu E su- de o@si fri@$i aveti - pe aici.., Eu nu $iu c6 fel rci, c! sluga me @ str-mi adui piele cerbului aceluia d ep d toti a$e lnpodobid @ 6te. ${datn cheamd spinul pe Harep Alb 9i-i zice: u, qi mId fi Du-te ln ptrdu cdbului, m ii - dieoi tn patu su oriGi face, d{ 9ti nmaidecit str-mi pe aduci pielea rbului d cep o totr ala brsE o pitre smpe, m segdse$c. $i doar te-a impinge pletul str clintegti rrc piatrt din locul sdu iard mi ales ac mrc din ftun@ cerbului, c-apoi atie !i-i l@cul. I{ai, pome$te iute, c5 Du-i wme

Doffie,

rtrmd9?g, pe ce

dr

de pierdut. Hamp Alb vede el bine mde mtrge tbq c! d@ tru era din butuci; da, neevldd lnotor iw mlbnit' se duce id id gmjd le cal $i. netezindu-l pe coMd' ii zie: Dngul mo ctrlut, la gre bele m-a vitit is spitrul. - @i sctrpa $ din as a viaF, apoi tot mi d zile de De{i tdit. Der nu itiu, ziu, la clt mi-a sg norccul. Nu-i nimie, stltplne, zise calul. Capul des fi sllntrtos, ctr -belele Ng gtrltr. Poate ai pdmit porcnc2l str iupegti piata modi $i str aduci piela la impdr4ie?
122

Alb.

Ba

uB cdluFl Dd; alE


sd

9i

mi

lnftico$ati, zise H@p

fie, st{pine, ch tomala-i geo, zise calul. Nu te -Vorbtr tmer gtiu eu, Dizdi{vrnii de ale splnului; qi s{ fi mt, de dmult i-e$ fi olat pe obrur dtr iastrl s{-$i @i j@e calul, Ce gitrde$ti? $i uii acAtiia sint trebuitori pe lme citsdattr, pentru ci fac trrc ommi sa prindli la minft... Zi 9i dmau c! ei ewt sI tagi u plt st?lno$6c. Vorbe cee: pddntii mtotnctr eguidi gi liilor Ii * srepeesc dinfii._ IIai, nu mai s le ghduri; incalec! pe mine gi pue-E n5dejd in Dwezeu, ctr t@e-i putss lui; nu ne-a lrs el str sufsim irdelug. Cm uei? Cei e scis oqtrlui, in frmtei e pus. Dd ffie-i Cel-de-sus! S-or sffr$i ele ti a6te de la o rme. Hmp Alb aMci lneleci gi calul pomegte la pas, pini ce iese mai in@lo depde, q str nu-i ieie lma la ochi. $i apoi ln@rdindu-se ii sflErlndu-s odatd voinice$te, iard $i-@t! putsile sale, zicind: Tine-te zdnvdn, sttrpine, cI is m sI zbor:

h tdd addui, V&dSd pdffiuldj


Pe

Pedc

Prh

tupn odor, ffi muqilor; erF dgdG, SEc Dohd dor;

Dh dtuwl fldld.

$i zidtrd

acester

odatt Si zboartr @ Hsap Alb In Md c.ddd, V&ddd Pffiddi

9i o ie de-a

mezi!: Debmdddstre, hftldqildd, Stle tulud@. !i epoi se lastr lin o vintul: laosMflodu, k (&E ftclor, huaddor.

$i clnd vintul au aburit, ia@ 9i ei la Strnta Duinicd is au sosit. Sfinta Dmidci @ aes6, !i m a v?lzut pe I{arap Alb poposind la u$a ei, pe loc l-s tntimpimt qi i-a zis cu
bliDdet!:

+{+l
-

*
)

7rl+ \ . . \'/ , \1,_lrr'

y'1! )

Ei, Harap Alb, a$d-i cn itr te-a aius nevoia de mine? este, mtriffP, !6splrN Hdap Alb, cufrrndat in -Asa $i Flb6n la fag, de parctr-i luse piMa de pe obre. gtndui Spinri mea str-mi rtrpuie capul s mice pret. 9i de-a9 mui mi degEb!, s5 sctrp odatl de zbucim: declt ala viaF, mi bine moane de o mie de ori. zise SffnE DuVai de mine si de mine, Htrap Alb psc?l nu tea! fi seat ala slab de lngd, dar dup, minic5 ch vdd,- elri rui fticos decir o femeiel Hai, nu roi 6ta ca o glinl ploutl. Rdrfi la mitre in ast{-n@pt $i I-oi da s Beu ?iutor. Marei Dljlmeeu! N-a mai fi el dupl gtadul spinului. InsI Mi rabdg si tu, fatd meu, c, mrit ai awt de rrbdat $i pulin mai ai. Pni-acm f{ fost mi $eq dtr de acm inainie tot a$a are sr-Ii fie, pini ce-i iegi din slujba spitrului, de la cse ai si tBs multe ndcarui) du ai sd spi din toate cu capul teafiir, petrtru c{ norodl te aiut!. zise Hamp Alb dr prea ?oate aqa s5 fie, m5i@!5 - s-au hsrdmtdit deodatd - capul meu. mulrc r zis SfinE DMiCile a dat Dffiezeu, Hsap Alb

*,:

r-r{,"s'. '*v--t24

nicd-asa

a trebuit str

- cui benuii pmbu intimple $ D-ai

ir

p4

c, nu-i duDe @ glndeste omul, ci-i dupd (:m wea Domul' Cind vei ;iuee sI u odata @re gi Ere, l.i cdub sd iudeci luroile di-a -flr-a-pdr $i vei cede celor asupriti 8i dc,jiti, pentru ci gtii acm-e 9 utctzul. Ds piDd affici mai mbdd,

Hmp Alb, cici o rdbdre li ftigi


9i de biile qi de

pielea...

si ' aiutorul Esiduir.

Harap Alb, aoaiavind e zice, mull6mefte lui Dmnezeu rlu,9i Sfiotei Duinici potru bua gizduire

la. acm-mai vii de asd' fdtul meu. Zicd cine a ace si m a vre sI zic5. dar cind este s, dai peste pe@t, dac'-i tnainte te silesti sdl aiuqi, iar dacd-i in rmd, s@i $i-l a$tepti. Md roe. e mi la deal livale? A$s e Iu@ asB, si de ai face ce ai fice, rdmlne cu este eai nu poF s-o iritorci s M'rul, mtrer str ie pui in ruptul pdui. Volba ceea: zi-i lm 9i te minNie. Da; ia sI l6srm toati la o paner ti pind la ua la alH' hai sd vedem ce-i de ftl@t o cerbul, cA splDd te-a fi atteptind a nqdbdare. $i dn! st pln nu-i? Trebuie sal asculli' Vorba @: lagd elul ude zice stdploul.

Si odatn soie Sfinu Dminicd obrazarul Si sabia lui Sao-Palmn-Barb5-Cot, de ude le ave gi. dindule lui Harap Alb, zice: aceste. cb au s!-ti fie de oare Febunle, ude tuer-_Tine gem. $i chiar haidm o aiutorul Domulu, se isprivim o&ta

si tebusoda asu, ' Si oe L cinutul ocosilq' se ie Sfinu Dminictr impreuS cu HsaD Alb si se duc ln pddurea cerbului. $i l;m aiug in nrdue. sao! o @D, adiilc?i de m stat de om, lingl un irvir. ude i" fa*. ii, pe la miazd, vmea cerbul de bea aod. iooi se cule acolo pi loc 9i domea cit u bei' plnb c ain"r& so".a.. Si dupd-aceea, sculindu-se o lu tn pomeall

. '

mi da pe la izw iu pini a dou zi pe la @ied' g*apo este gae, zise Sflns Dminicd' Ei, ei! "mdmii aiicl lnr-insa toatd ziu 9i iaca ce ai .de Haiap Alb, fem: oune-ti obrtrzml cm se pune, is! sabia sd o-o sldhesti d]r mld: si demiazd cind a vmi erbul 4ci la izvor *l t.i. aoe. S i-i cute $-a adormi s ochii d$chi9i, m i-i li-i auzi horaind, s, ie$i inceti$or feliusasui. u. iod.td ". zbori capul dintr-o sitrgurd lovitui qi se p-otri"eqti a5a ca sd-i
ti '
nu

Tu,

t25

de sabie $i apoi rJpede se te ruci ln gmep! $i se $ei acolo int-insa ptn5 dup6 dfinlift.I soarelui. Capul cerbului ue s?l te stri$ pintr affici mereu pe nme, e sA te vadtr, dar tu nu cmm sd te indupleci de rugdmint lui ti sX t itelti U dlnsulj cd ae u ochi otivit qi cidd l-a pircai spre tner tiner nu @i @i tritrtrieqti. lnsd cm a aslingi souele,ie gtii ci d a e muit mDrir cerbul. .eihill gi Si amci sd iesi ftrt ftid, s!-i iupu$ti piele, iart eptt sI-l iei a9a asa htreg M se gd$eqte, Si apoi sI vii pe la mine. Si asa Sfina Duinic5 f, a$ SIltre SIbE Duinicl se se ie si intoeni sirye $i a9a siM; aqsd, il se inrod Ha ntrap itr! Htrap do plndit in Alb ffi dmirE de de ps@ d goapn. )1 pifa cina pe h amiad, amiag, 9i chd nwi iae ce aude Hsap Alb u muget inlduqit: cerbui veDa bon lllu-ind. $i aiunglnd la iror, odatA 9i incepea a be hilpav la apd rec j aFi @i bonctluiette fi ier mai b! cik u rhstimp, $i is mi boncSluie$te $i iar roi be, pine ce nu mai poate. Dupd aes incepe a-$i ame Em5 dupd ep e buhaiul, qi apoi somind de trei ori cu piciorul in pdmier se tologegte jos p pajbre, a@lo pe loc; @i I]megtr el cit mai ruegt $i pe uml se a$rerne pe som, $i ude nu lncwe a ma porcl h ,rr, HaEp Alb, cm il aude hordind, iese afar! ineri$or, $i cind il aoie$te odatS cu sebia pe la mijlocul gitului, ii 9i iboard capul cit colo de la rrup, $i apoi Htrap A_lb se arunc, frrd siae in groap6, dupd ffi il povtrluise Sfinb Dlminici. AMcj slngele cerbului odati a $i-Dceput a cu$ gilgiind [i a se rdspindi in toare ptrrtile, iadreprindu-s $i ntboind in papd peste HaHp Alb, de cit pe ce tra sil inee. tarl epul ierdului, zvirolindu-* duer6, sbi$ d jale, zicitrd: Alb, Huap Alb! De d-u awit, dd de -Hesp te-m vrzut. Ie$i amai nme vllat olecd, sd te !{d lncalt, .nu wedc elti de omlw e fi{ las, gi apoi str mor fl pl?lcete, dracul mo. Dar Htrap Alb t.cq molM Si de-abia l$i putea desclegta . piciotrele dia singele inchest we aa mai-rui sd mple s@F. __ln sft$it mai srig{ el capul csbului, clt @i srig{J ins! Hrap Alb nici nu rd$pmde, nici se datd si de la o vieme se face t{cere. $i a$a, dupl asfiditul s@relui, Hap Alb iese ditr groepe) jupegte piela cerbului d bigse de simE, s{ nu

smi[tsc5 Eo piatd dio lool ei, apoi ie @pul inEdg a9a (m $e glsea ii se due la Sffne DuiDicS, Ei, H@p Alb zise SIin Duinicn a$d-i cn m

scos-o ft -

fl aiutoru.l lui DMnezil Si fr al sfinliei vosrtrspme Hdap Alb m izbutit, mdidttr, sd facm - rimloere-a$ p{guba$ de dtnsul pe cheful splnului $i acm
Aga;

la

capAt

$ asE?

sd rdmtD Si sdJ

ci 6e Ei-i degru bairtea ochilor. Lsil-l, Hsap Alb in plae lui DlJ@ereu,

v{d clld mi-oi vede ceafa; atuci

9i

niri affici,

- peste om mdata; Imft ci nu-i nici o faptd IxrI platI, splnul zise Sfing Dminici. Mcgi de i le du $ rcestea, c{ i-or r5mlde ele de qp odal6. Auci Hanp Alb, mu\dmi[d Sfintei Duinici,

ctr $-a da el

apoi incaleci pe el $i pone$te tot m a vdit, msgind sple imp6rlfie, Dlfue@ se ne de, c{ ovltrtul din poveste, inqinte mult mi este... $i pe ude rca, luea din toate p5rtile il tdghesuia, pmm ci piafr c @re din capul @rbului sElll'@, de se plrs cI Hsap Alb s@ele cu el ll ducq. Mu\i @i $i lmpgnli ietqu lnairta lui Hrap Alb, $i care dircorc il ruga, 6ul str-i deie btrnirit clt a Ge el, altul e5-i deie fah d iuEiate de lnp&tr$e, altul sd-i deie fata 9i imp{-

dim,

ii

srrutd

r4ia lnugtr po@ as@ od@e; dd H@p Alb de foc se fers $i middu-9i ls inaiote,la stdpinul s{u le duce. 9i tn@ @ din slri, m tedea Bpinul idpreuni cu mo$useu

u sul de ree sclnteid@e cde venea inspre dh$nj ti de @ $e aprcpia, de ce l@i@ @i hre, de li frEa vedoile. $i dsdstd t@tA $ufl@ ${ pu itr mi$@e: lMq
tD depdrore

ti o

verele sale

su lnE-u

foilor, nlrmi iaa ce zirsc

tn

lue liind in IMe nedwedre, alerga s, wd{ ce mipoate sd fie. $i clnd @lo, cine @? Hep Albr cue ven ln pasul elului, aducind o sine pielea gi @pul cerbului, pe cae leau ti dat tn mtna spltrului. La veder@ a@stei minunSlii, toli au dms incmedd, li uitindu-se mii la allii, nu $tiau @ s! zice. Penm cd in adevdr da $i lu@ de mirare! Dar spinul, o vicldia sa obitnuitdJ nu-$i pisde Mpdtul Si luind vorb5, zice imptuatuluii Ei, motule, ce mai zici? Adeverio-s-au vorbele mele? - Ce str roi zic, nepoate, lSspmse impiratul uimit. Ia, sd - o slugd aqa de rednica Si creditrcioasl Hdap Alb, am.eu a$ pue-o la msd cu mine, cA mult pleluiegte omul acesE. Ba sa-qi puie pofta-n cui, rispwse splnul @ glas reuttr- Asg tr-ag face-o e\ de-a ui fi el pe cit e$te; doa! nu-i cios. frate s mafu) s!-l pu in pul cimtei. Eu gtiu, mogule, c! sluga-i slug! ti st{pitru-i stdplnj s-a mintuit vorba. Naj na, m! d-apoi penm rednicia lui mi l-a dat Eu, crci altfel de ce l-a$ fi mi lut 6 mire? Hei, hei! Nu itili dweavoa$d!
nue
de pe

p@-a dracului e Hmp AIb aista. Ptn{ l-m dar la bwdi, suflefirl d diosul. Nl]fri o ii vin de hac. Vorba c@ai ftiq p5zegte bostin ria. A.lt stlpln in locul meu nu mi face brlfl, o Harap AIb cit li lua ii plmintul. Ce re pobivefti, mogule? CM vld eu, dlfrqb prea intri ln voia
ce

mi-m stupit

supu$ilor. De
sdldti.

!{d c! m4a face mSnzuri, !-o sulng de @addr de mlninc! gi dqe pAduele, clici n-are lrcoro,,. Daci t-a aiuE Dunezeu sd m! rinduiegti mi de$abl in loclrl duitale, ii ve@i
dea, motule

Mie Euia Stiu c{ nu-mi sufl?l nimene in

a@ nu-li dau

cerbii pietrc

s@pe

bor$

9i urgii j clnd

dngll, ce prefa@re are s{ ieie impirtrlia; n-or $edea lu@ile tot a9a moarte) m sinr. Pom ci gtii vorba ceea: omul sfinle$te l@u1... Fost-ai gi drJmeae la tioeleF, nu zicr dG am tli credj ddj b{tridele nu-s? CM n-or sE trebile balt?l! ln sfiqir splnului ii mtrgea gura @ puptrza, de a melit pe imprntul, incit a uiht ii de Huap Alb, qi de cb, li de tot. Fetele impdratului ins{ priveau la veri$or... m pdveste cinele pe mit, $i Ii eE drag q sars-n ochi, pntru ctr le spul2a

nea

inim ce om fiir, de lege este sploul. Dar m eeu str iasi ele a vorba ineinte atlllui lor? Spinul tr-ev de citre... Vorba cee: glsise u sat fdr! ciBi $i se pdmbla ffu5 b4, cA alti ce pot sA zic?

Me

La wo cltew zile dupa asu, impdtuI filo u ospdf foerte 10 imst@ neDotu-seur ia cue osp!1 au fost poftiti cei mai sEeludli @sp;d: impdrali, 6ai, voievozi, cnpihii o$tirilor. mi-mii oEselor 9i alte fe!,e citrdte. ln ziua de ospdt, fdele impfuatului s-au pus cu rug?lminLe De lind soitr sa aiie voie lui ffuep Alb @ si slujesce li el ia maii. Spin"l, neutindu-li srie htirul. ch@d pe Harap Alb de fali cu dlniele qi-i invoi rcssu) hsa a to@alE e in tot timpul ospdFlui sd steie ollmi la spatele sdpinu_stru si nici der s?i:si ridice ochii Ia @ilald messi, 'ctr de l{i ;ede obrdmicirdu-s cuwJ acolo pe loc ii $i ai capult Auit-ai ce m spus, slugi Betrebnicd? zise sptoul' ed- lui Harap Alb tliupl palogului pe de iu.ase credrnltr tind si suDuere sDinului la iesh din fiDdnA.

' ba, stdpine rlsPuse Heap Alb o uilinE - la Doroe -lmindrii voasire. sab
Fftele' irnDSratului au mullSmit spilului 9i tind vidul de

slnt

pmm atih'

mai iaca o pasre'm.{ias-t! se vede bltlnd Ia fdstd f zicind cu clas muieratic: -i Minep, beri si vd veseliti, dar de fau itnp5ratului Roi

Asu, tomai pe cind e tdeiut mso $i @spedi, to1 gusbq ircepserl a se chiuchiului cie olscd, ou_

nici nu gjndtr!

si au'DceDur a vorbi, @e ce stia si

di

Auci deodate ouor mesmilor pe l@ li s-a siiet chefiJ cm ii ducea epul: unii ip**u a i*plon l Rot aviad inid hainn nu se mei saud

a ldrsa singe ommesc; allii spuau c! fau lui este o fdmazomtr mputd $i cd din pdciu ei se fac attts jeftfe; allii lnt?iteau spusele c6lorlal$, zicind ci chiar e at fi venit in chio de oasere dea b!rut am la fereastd, e si Du lese 9i aici t@;a i! pace. Allii zicsu ca oriM ar fi, dar peserea aceasb du-i lmru ant $i ct uebuie sd fie m bimis de udeva, n]Jmi pdm a isodi casele omenilor' Allii mai fticog;
r30

tului.

iqi stupu in std-, moind-o e 6! se lntoarc, pe pul acelui care a trimis-o. in sff4it uii spuqu lDlr-u fel,_altii in all Iel, $.i multe se ziceeu pe sam fetei impdmtului Ro$. dar nu se gtia @re din toate acele vorbe este cs adevfoatil, Spinul, dupe ce-i asculrtr pe roli d lwe-minre, cldtind din ep gi zise; Rtru e ciad ai a face tot cu oueni carc se tm si de m- lor. Dllmeav@sb5, cinsriti oaspeti, bra se vede ia pagteg.i boboci, de tru vi pricepeli al di fapt e ace6ta. $i atuci spinul ltpede i$i alintegte privirile asupra lui Harap Alb 9i nu lriu cm il pritrde zirnbind. Ala... sluge vicleand ce-mi efti? Vm sd zicA u ai friiaF de- asE ti nu mi-ai spus? AM degmb! sd-mi dduci pe faL imprratului Ro$, de ude srii ti m ii qti o. Hai, poinegte! $i nu ffiva se feci de alt fel. cA te-ai dus de pe fala pxmin-

AMci Haap Alb, ieqind plin de mihnire, se duce in la cal qi netezilxdu-l pe coand qi strutindu-I, zice:

$aid

@u

13

- a saomit als: Asu


de

Dmgul

mfl tova4,
cicd

ude{i

9!i. Asg-i ruat rclba

gre nevoie m-e bigat i{ spinul. st-i aduc pe faq irpdstului Ros
la
ce@:

Poh,PW4h@, Dd tt-d etus dsd..


Se vede c{ rri s-e apropiet funia la pu. Cine gtie ce mi s-a @i intiEpla! Cu spioul tot m dus-o M u du{' dlnecinesE. DiD2l acu. Dd a omu.l rs ou $tiu, ztru, la cit mi-a sta eDui. S-apoi ude s-a fi gEsind acel tmpfuat Rot 9i fata ld. cre cicltste o faroand mplitd, nwi el de pe comoare a fi rtiind! PucI dmcul ldjeqte, de n-apuc bine a sdiDa ditr uu $i dau peste alB. Se vede ctr F-a ndsol mam
ceas rtrir. sau nu stiu @ sl mi zic, ca sd nu gtegesc tnaintea lqi Dtroezs. i,ld pricqr o tre bine ce ar fiebui sd fac, s sd se ome odat5 t@te aceste... Dd m-d dqrrios a tfuli dup6 mitre o viald tic5l@str. Vorba ceeai sd nu dea DM_ nezeu omului, cit p@ft el suferi. zist auci qlul nechezldd o infoee St{pine - attta. Duptr me r) a fi el reodati $i ssin. nu-te mai otcdi sd-qi fad smi de t@te ce1e, m chite$ti sta cinew Dac-r

lnti-m

De toate cd!trile... Nu 6 a$a de trer?lbdiitor! De ude $tii ci 'nu s-or schimba lucruile in bjne ri psm du@E?! Ourul e dator sd se lupte cit a put @ Yaluile vielii, cdci gtii cI este o volbd; nu adue mut adrce @srrl. CiDd stnt zile $i norcc, treq prin ape f prin foc, $i diD t@E scdpi neld-

drJm@, apoi atuci

r tebui s[ vea td (moi do4i

itut.

vorba cidecului:

FI-d,ld,onmc, $im*E-rud-of* Las' pe mide, stipine, ci gtiu 4 pe ude ft_oi d@e la imp5-Ror, pmm ce m-au Mi purot odati ptrqEle pe e@lo mtul o brI-tiiu in tjneretele lui. tlai, iocaleci pe mine Si tine-te bine, ci a@ m str-mi artrt puterile chis de aici de Ire loc' ln ciuda ipinului, e se-i pum vdin la inimt. t!2

Emic, zb@re o diDsul:

Hmp Alb sMd lnleci, .

Ai catu.l, uechezind

o dattr pu-

ln.i'dddul V&dSdpffidd, $i o ie de-a mei$i


D. b Dd dd s@e,

Phfrld gildcd Stdeffiludt@.

$i apoi de la o rffi lncepe a se ltrsa lin @ vintul $i luind lug pEmiDtu! Eerg spre imper4ie, Dmezeu sd oe !ie, ci avintu] ditr trFveste, inainre mult mai esre. Dd ia s, vedm e se @i pdece la @str dup?l du@rea lui Hmp Alb. {Eei, hei! zise spinrl tn siDeJ tmurlnd de ciudtr. Nu ft-m $tiut eu ctr-mi e$ti de ace$tial cd de mult ifi ficem felul!...
de-a
133

Dar tdind $i nemuindr te-oi sluji eu, mdi bado!... Palosul isu de str-lr itie de 9tire...t Ei, vedei, mo$ule Si cinstili mesoi, m hdneqti pe dncul, fitri str qtii d cine ai dea face! Dacll nu-s 9i eu u puiQor de om in felul meu, dar tot m-a Eas Haap Alb pe $fs5! Bine a zisJ cine a zis, ci unde-i ceutea mi de, aolo bate dracul dzboi mi putemic. In sfi{it, irnperatul, fetele sale fi toti oaspefil dmasd in6emDii. Spitrulr bo&ogtnind din gun, nu $ia cum str-li asmdtr ua, iar Hsap Alb, ingijit de ce i s-ar mai putea inthpla in umd, mergea tot hainte prin losri pustii $i cu greu de sttrbitut. $i cind sA treactr un pod peste o apli Me, iaca o nmtii de funici trecea $i q tomai atunci podul. Ce sd facd llarap Alb? Std el oleaci $i se sfdtue$te il ghdul: (Se Eec peste dinsele, M sd omor o mulFme; sd dau prin apI, mtr tem cd m-oi lneca cu ql fl tot. Dtr tot @i bine str dau prin apdr m a da Dffiezeu, decit si aum viaF atitor gizulile ne_ vinovate.r 9i zicind Dotue ajut4 se alud fl calul in ap{, o trce lnot drncolo la cela mal Qta primeidie, Si apoi i9i ie drumul inaint. $i m merge eI, nmai iaca i se infrto$e5 o furnici_ zburdlotre, zicind: Hmp Alb, fiitrdci egti a$a de bu de !i-a fost mil5 de - n@sdd, cind urcem p pod gi du ne-ai sticat vselia, viala vreu s5-F fac $i eu u bine: na-!i 6ipa asta) s,i clf,d ii avea vrodate nevoie de mhe, sa dai foc adpii, $i atmci eu impreud?i d tot nemul meu avem sd-f vedm in ajutor. HaEp Alb, strlngind aripa o itrsijir, mul1einegte turnicii pentru aiutorul ftglduit $i apoi pomegte tot imint.

$i mi merg el cit-merge, 9i nma iaq ce aude o bizlituri in6du$ird. Se uite el in &eapta, nu vede nimicai se uittr in stlnga, aici atie: $ cind se uit2i td sus, ce s?l vadn? Un roi de albine se invirteau in zbor pe deasupn capului s5u !i mblau bemetice de colo pine @lo, nsvitrd loc ude sl se aieze. Htrap Alb vazindu-le afa, i se fae mil5 de dinseler 9i luindu-$i peltuia din ep o pue pe itrbe La pmint, ru p-D sus: gi apoi el se dtr int-o pare. Atuci buflria albinelor; se lasi ios o ttele Si se admt ciotci ln ptrltrrie. Hanp AIb' aflin-

lv

du-se o ptrrere de bitre despre asta, al*gil ln drspB qr in stinga qi nu se lastr pltrI ce gllsegte m bustihm putegEios, s@begte d ce poater $i-i face urdini$. Duptr aces a9etr niste ttrpud intlnsul, li freaci pe din5utu o ctrtutnicd, cu

il

sulcintr, cu

Dirositode
se duce la

tihm, il intodce binigff


cdpldlanij

a gw in jgsr ii pme deasupra nigte e sd nu razbatt sosele 9i ploaia tnltrum, $i apoi llisindu-l acolo pe cimp intre flori, iqi uttr de dm.
t35

mtrtlciue, cu poeia Stnt{ it{trriei $i cu alte bmiene ii prielni albinelor, 9i apoi, lulddul pe mdr, ioi, rtrst@a:l albinele fmugel ditr ptrltrrie in bu$-

$i m msgea el mullimit in sine pmfr ac@sttr facere de arlmi iaca i se lnfrto$azi iminte craisa albinelor, ziciddu-i: Hdap Alb, pentru ctr egti a$a de bu !i te-ai ostmit de - f6cut adlipost, vril str-ti fac eu u bine io viala mea: tre-ai $i m-Ii dipa star 9i clnd ti av@ rodatd nevoie de mitre, eprinde-o, Si eu indat?i m str-li vin lntru atutor. Hanp AlbJ luind afipa o bucuie, o strirye a ingdiite, apoi, mulFfii[d caiesei pmm aiutorul flgtrduit) pomegte,
bine,

mindu-fi

ele

tot inainte.

Mai msge el cit mergej qr ciqd la poalele uui @dru, dumai iaca ce vede o dil6i de om @e se piryilea pe lingtr m foc de doutrzsi Si patru de sdnieni de lemeJ !i tot aMci stiga cit ii lu gm cl moare de ftig. $-apoi afard de aceasE omul aela sa ew de sp?lrid: av Di$te uechi clipduge !i nigte buoae g!@s qi dAbtrltrzate. $i ctnd su.fla o dinsle, c de desupn s rtrsfrlngs to sus p6te sciiffrlia epuluiJ is cea de desupt atim in ,os, de-i acopere pixtecele. $i ori pe ce se oprq suflarq lui, se pm@ Fromoloaca @i groastr de o palmd. Nu en chip sd te apropii de dtdsulJ ci ata tmun de Bre, de pucd-l zghihuia dmcul. Si dac-ar fi remuat nl,mi el, ce !i-d Ii fost? Dd toat, sufltrea gi fdptw de prinpreju li lineau hmgul: vinfrl gmea @ u nebu, copacii din ptrd@ * vdicdreq pietrele lipau, Eeasddle tiqiaur Si chitr lemele de pe foc pomeu de ger. Iard veverilelej gSvozdite wa peste elta itr s@rbui de copaci, suflau in ughii 9i pllngeu tn p|lfui, bldstdmindu-Si csul ln ere s-au nesot. Mi sg, fm de ger eia) ce sd v, spun mai mult. Hdap Alb, nmai o lid cit a sEt & s-a uiatr a fitdt tu4ud la guI gi, neputiBdu-Si stdpini ri$rl, zise m mirue: Multe mi vede omul aesra clt ttrie$te! Mdi @orule, nu- mincs ham Si spue drept, u e$i ctrild? A$i-i cd taci ?,..

Tu rebuie si fii, pdm c! qi focd nlghed ltngl tiae, de araliu @ e$!i, Rlzi ur rizi, Ilsap Alb zise aMci cerild trou- miDe n-ai st poti face nirlnd-dac ude mergi fdrd de
m@.

abia

stai locrdul

Hai $i u @ mine, dacd rei zise Harap .Alb de- cild te-i @i incllzi mergtnd la dm, cici nu e bine

Gerilt aMci se ie o IImp Alb qi pomesc impreunt. $i melglnd ei o buottr lnainte, Hilap Alb vede alti &Sclrie $i de m mbq brudele de pe tlma a 24 de plugui $i tot auci strigs in gua mre cd captr de fode. apoi, s! nu bufDefri de ris? zise Harap Atb. Mdi, -Ei mdi, mrit d multe-li roi v2ld ochii. Pesme c-aista-i zumiEild, fometeJ sac fAd fun4 $au cine @i $tie ce pdcopsald a fir de nu-l @i poate strtuE Dici pdmlntul. Rizi tu, rlzi, I{arap Alb zie aMci Fl&blnziltr - ude mergeli voi, fSrd de - n-avegi da mine sd pucli face nici

@i mre: o mil?t

o isprerd.

Dacd-i ala, hai $i s d noi - n-m a dodd te due h spiMe.

zise

FImp Alb

ctr

FumiwilS aMci se ie dupl Hrap Alb $i pomesc tustrei inainte. $i mai mergiod ei o postat4 nu@i iaca Hdap Alb vede alttr mioun{tie qi mi lMe: o trtr@e de om btruse apa de \s 24 de i@ri si o gitl5, pe re mblau n|lmi 500 de mori, si tot aMo sFiga in gua @re d se NUcd de sde. Mei! da al draolui odAnie de om e ti acsE, ase Hamp - Gloav Alb. budlhm si tresltios gitlej, de nu pot se-i po-

toleasc; seta nici iryodele plrninirlui ; me ghiol de apa trebuie s, fie in mlele lui! Se vede ctr acesta-i prlpidenia apelor, vestitul Setil5, fiul secetei, nlscut fur rcdia rtrlelor qi impodobit 6 dml suptului. zi* aMci Setiltr, ciroia Rlzi tu; rizi, Hep Alb - uechi e pe nige ldptoa@ - a-i lisDi apa p niri qi pe incepu dd ude vl dueti rcL IAd de mire degeba vI de mori

dueli, -

- ape, ti scipa de-bllstimul - te-i md linciui atlE ln cele nu bffi$telor gi-i da rdge morilor sll uble, ci dstul t-ai filot
u8

Hai si

da

noi, dacd

wi

zis Hmp Alb

d+abia

metrdrele plntr acm. Cer D()me idd-m5! n fae bMgte ln pintece de ati ap5. Setil, amci se ie dupd H@p Alb $i pomes spatru inainre. $i mai mqglnd ei o bucatlt, n]lmi ia e vede Ha@p Alb alt! minu4ie qi mi minhatt: o schimonositud de om avee ln fiute dlJmi u ochi, m cit o sitd, !i cind il deschid, tru veda nimi; da chior peste e apue. Iard cind il rins lnchis, ds Iie zi, d[ fle noapte, spu@ ctr vede o diDsul

ti in mdru@iele phlntului. Iae ldcepu el e rtr6i u mintit - mi se ille satE gtruite sitige 9i stdvsii e
cm
date in

toa& lumale ca limpede; deasupra capului meu vdd o mullime netrmintd de vtrzute 9i ne!{ate; rdd iarba m de$te din pimiDti ved

se rtrstogple$te soarele dup, deal, llm ii stelele dfi& mare, @pecii o virfiI in ,os, vitele o picioArcb in sw, sr @enii Mblitrd o pul in@ mere; vid in sfit$it cee ce n-a$ mi dori sA vad2l nirnene, pmtru a-Si os@i vdse: vtrd nigte gui cSse& uitlndu-s la mine 9i nu-mi pot da smtr de ce !d milad e$4, mire-v-afi de... ftuusete-vtrl Harap Alb auci se bate o mina pste gud $i zice: Dotue fre$te de mul nebu, cd t[ei de jdlit, s5r- Pe de o pane-ti vire a lide si pe de alg iti vine al ffiul! plinge. Da se vede cd ala l-a l{sat Dllmezu Poete c}t acese-i vestiE OchilS, frate o Orbil4 !{r priffi d Chioriltr, trepot de so!6 lui Pindill, din sat de la Chitild' psE dm de Nimsild, ori db tlrg de la Sil-cali megieg o CduEli qi de

tulu, @e
laltd,

vede t@te 9i pe toF, eldel de m vede lMo cnmai pe sirile nu se vede clt e de fmusel. Parcd-i u tq irltltl-b.;i oo1it, ta rmrc cir u ochi, nunai sd nu fie

umi

Du-i

mi

dati. }..{il rog,

uu-i

Ochilii pe faF pSmin-

de diochi!

zise amci Ochile, uithRizi u, rizi Hdap Alb - te duci fire de mine rtru - inchiorchio$at dq ude du-se Ro$ nu s optrti aqe de lese, are s{-1i cadtr. Fata imp&atului cm cezi tu. Din cadul Omcei ti{ da{ impfuatul, daci mi fi $i eu pe amlo. zis HaEp Alb ci dod Hai $i tu o noi, dactr wei - m orb. D-avm e te due de mini pe

Ochiu amci se ie qi el dupd H{ap Alb, $ pomesc uscinci ineifte. $i mi mdgtnd ei o buetd, nlJmi ia vde Hilap Alb alt! bizdigmie $i mi gi: o pocimie de m mble d ercul dup! !'lnst pas6i. $-apoi chitili c5 nllmi in m s lochia tot megtegugd $i pute@ omului aceluia? T-ai gdsit!

Avs u

me$te$ug mai drIG $i o puere m pe s6 drcit l$i poete dracul inctdpuir chd voiar a'a se l51a de 6e, de oprinda pdmintul in bnfe. $i ald dati a$a * de$i $i e luga de gtozaq de aiug d mtDe la lun4 la stele, la stre .si c,tt voie de sus. $i dacl s tntinpla sI nu nimereasctr paserile G strgsu, ele tot nu sc5pau de dinsul: fi le prind o mim din zborJ k resuce gitul a ciud! qi apoi le oin@ aF frde, il pme d tot. Chid aMci ave u wav de paseri din'inte f osplta diDb-iasele d ldcmie e u rd@ hihisir. HaBp Alb, @priN de mirue,zi: Da oue pe eesu ffi t1]@ drecului l-a fi mi chmlnd ?

- pe sub mustele. bmd Dd te mi due @pd sx-l botezi? SI-i zici PIs!- nu gregegtij sI-i zici LItil6... nici ade; str-i zici Lmdlr... tq

- Zi-i pe trrlm

str

!i-l spu, rtrspus aMci Ochiltr, zlrn-

sild... asmeneaj s5-i zici Pilstui-I-I9i-LEgil{" mi s pse ci a mi po$ivit il daui $ apucluile lui, zis Htrap Alb, lnduio8t de mite bidelo pasdi. Se vede cd acesg-i vestitul PIstui-Ldti-Lwile, fiul strgetltorului 9i neponrl reqului' briul pefilDtului $i scam csiulul ql@ zbu?ltouelo! $i spairo ommilor, c! aldel nu E pricepi m sd-i mi zici. zis auci PrsrriRizi il de dirc, rizl Hdap Alb - de tinq cici nu gtii ds mai bine u fi sI dzi I-{fi-Lungiln Chiteqti ci faa irpdlatului Roq nuei e pdcat e pa$te. a$a se ep5tl? P@te n-ai ttiint, e vidmd de fati e acee: cind we, se fae pasdre mdiasr , ili dat @ad& si ie-i rm dacd pod. De n-a fr $i uul mire pe a@lq degeabe vtr mi bateli picioffile ductodu-vr. zis aMci Hmp Alb si o cu ooi, daci ws - $i l-ii p@ o nasul -Hai mi-i lu pe GsiE de Fdrc pe dcabia la sose, dod s-a incilzi cttu$i de cii 9i D mi clSntdni etia pdcl mA ci de ei btrtrtnicioqi, dir mlsele @ u @osdrc stinge lo spate cind tl vtrd a9a. se ie atuci duptr Htrap Alb $ pomsc PIsIrildti-LugilI ei tus9ese bainte. Si pe ude Eecqu piriol f2lcqu : Geriltr potopea peduile prin ddere; FlImiEill mln@ lut $ phlnt mesee o hmi, 9i ior stiga ctr moare de fode; Setila sorb apa de prin b5lg $i imri, de s zb5teu pe$tii pe usd
ai tipa

Ochitd vede toate ele dscul, $i nrlmi inghetai e da dintr-lnsuli

$4ele tn sa bruftei de sed Me c em pe a@loi GeHe, c!-ilj&; Gcffi,


G-i smud.

Mi los nebmii de a lui: CIE-nlddbstde, De-ri me d ni dc de, S.udtreEEb. tu4i-ded@ul In sfiqit, Pnsdri-L5li-Luugil{ admoe zbuat@ele

9i

t4l

iuulite-nejuulite, q le pipa pe rude, pe s:IminfA, de nu se mai stiv nimme e paseri pe llog?l castr de rtrul lui. Nuai Hamp Alb nu aduc nici o supdmre. lns?i e tomr4, era p5tu$ la toateJ ti la pagub4 qi la clgtig, .si pdetmos d fieme, petrtru ce ave nevoie d dinqii iq caltrtoria s la imp&atul Ro$, care cicl em m om plcli$it $i dut5cios la @lme: nu av mild de m Dici cit de m cine. Dtr vorba cea; la uul fdld suflet trebuie uul f:trl de lege. Si gindsc eu ci din cidci despllag cifi mq o Hep Alb, i-a ved el vreuul de hac;9-a Mi da impdratul Roq $i peste omeDi nu tot peste butuci e pind atuci. Du iu ml intorc 9i zic: mai $tii cu vine Em? LlmaseFtu, T@F lmg d epu-o ji htbi si., mdti @bd, Uad@dbm@. uul are aMci in minn +i pineal $i @titul $i md ra 9i clt ti place, tu c uiti $ n-ai ce-i face. Volba poab oare rede; cine nq nici came soale. A$a si Harap Alb 9i fr ai stri, poate-or izbuti se ieie fab impdratului Ro9, poate nu; dd a@ d@dat6 ei se tot duc imint Si, mai la mni, cm le-a fi norool. Ce-mi pasl mie ? Eu sint dator sa spm povestea qi vi rq 6-asculEti. Amu Harap Alb $i d ai s5i mai meg ei dt mq, $i tntr-o tirzie E@e aiug la impddFe, Dlrueze sd re lie, ci ilvintul din poveste, inainte mult mi este. $i m aimg, odsti inti buluc in ogaddJ tusa6e, Harap Alb iEinte $i ceilalti itr unne, we de @re mai chipos 9i mai irnb!trst, de se tiriiau atel 9i cugu oehelele dupd dltr$4 parcd m oaste lui
bie
$-apoi acel
de

ceea: citre

Papuc

$-atuci Hsap Alb se $i lnfdto$aztr tdaiate impdmtului Rot, spwitrdu-i de ude, cf cine $i pmtru e mMe au vsit. Impdratului i-a fost dea mirarea, vizind d ni$te golmi au as@ene iDdrrneatdJ de vin @ neru$ire si-i cear, faa, fie din pate orioi e Ii. Dtr nevoind a le sti iD.ima, nu le spue nici da, nici bal ci l di rSspM e sE rdmiie pe6te noapte acolor 9i pine mini dimitreag s{ mi gindi el e te
142

Hoga Hogegarul.

impdntul odati che@6 in binil pe w aedincios al stru, $i dtr poffic{ sd-i cde ld esa ca de dMe infoetij s, doarmi pmfr veqnicie, dupl m pdtiserl ii alti pelibd p@e tui ceE decit a@qtia. AMci dedinciosul re due rtrpede $i dil foc @sei elei de smtr pe dedsubt, o 24 stiqieil de lme, de se face sa rcgtr cm e ,nsticut. Apoi m iNdrw4 vide gi pofte$c F oaspeC la culwe. GsiU amciJ trdzdrevm m era elr chemtr pe tow!$ii sli dopare 9i le zie lncetigor: Mdi, nu @E sd !d lmpiagl mititetul sI intati lna- me, ude na due omd lapdui eluj roq) ca nu ma ifte aiungeti sI vedeti ziu de mlne. Dos uu-i imp&atul Ro$, vstit prin meleaguile aceste pdm butrbte iui c@ nepomedire $i m.ilostivLe 1u @ neauate. U gtiu il cit e de priitor $i de dmic la spatele eltore. Numi de nu i-d mui mulli iminte; s, E{iasctr Eei zile m @ de alaltlisi. D-apoi feti$oa lui... a zis dracul $i s{ fdot: bucilici rupd htd-sdu in piciotre, ba itrcn ii mi $i... Vorb@ cee: epm src msa $i iada sile sa. Ds las'cI t-au gdsit ei omul... De nu le-oi vei eu de bac in ast5-noapte, nici m@ dracului nu Ie mai

buie sA fac{... $i pe ah{ pe

Rog

trllmi

Aga gindesc Ai eu, zise FldmirEild. $-a pus el implstul boii io cird cu dracu! dtr are se-i s@at5 fiirl 6ame. Ba mi s pere c-e da el $i teleg4 $i plw' $i otic, 9i tot, str sspe de noi, zis OchilA.

Ia asculBli, m4 zis Gerill: vorba lmgd sd!5cia mu- Mai bine haidm la culoe, cd ne altepd omul lrnptrlui. ratului @ Ms lnths!, gcliile aprinse qi o bIele deschise. Hai I asotili-vd dintii li pomiii dupd nine. $-odati pomesc ei, telep-teleap-telep, $i @ aiug in dreptul ugii, se opresc pu1in. AMci Geriu suflll de tei ori @ buzigodele sale cele ismsite' qi cau rlmine nici fisbinte, nici rg, m e mai bine de domit lntr-insa. Apoi inol d todi inl?lum, se tologegte (* ude apucd qi... ec mn cheu!. Idd qedinciosul implmtului' lnoind u$a pe dinafarl m rtrp+

zise o rduule: Las' ct v-m gasit il ac de coioc. De a@ domili somul cel de veci, c{ v-m agtemut o bine. domirea-Ii VI veli face voi scM plDA mine diminoli. Apoi ti lasd acolo, $i el se duce in @ba lui. Ds tlarap Alb $i o ai sei nici nu bindisqu de asE; ei m au da! de

giue, le

pe loc li s-a muiet ciolanele $i au inceput a se intinde gi a se hirjoni ln ciuda fetei impendui Rot. Ba incd Geiild se intind@ de cr.ldud, de-i Ee@u genuchele de gur- $i

cllduicI,

hoim morocina pe ceilalli'

ziclnd:

Nmei din Dricim rcastrd m rlcit sa, ctrci penm - ;;t-"ir;""r, M da. De aia pdte$ti, dacd te iei -i". nisre bicisnici. Las' ctr v-a ffii puli el berechdd acs -' il Jria"tl. Stii ctr re hu qi asu! voi sd vd lffdili $i sI h@riti de cllduri, iui o sI cIp de frig. Buuuad rbal sa-m hailrul ou gtiu oi! Acuq rd rimtriesc :ii"; u'i;il;apmm Drin casl pe rudtr, pe 8lturinlli inelta 8d nu s dgi m@ '"i.i *--; a. rcriraul 6eu, dd nici de al vosm' ;;d ;;: mri Geril?t! zisell eilalli A@q se fae ziud si ru nu mii stinchesd o brag@ve de a tale A ds@lu ;:,bt&;"*t *.tl Deerul a@, cI ne-ai Bl@t capul cdlindc' to*ie9i" a tine, aibr-$i pm $r ail;-"t ffi G-raJ cI pe noi $tiu c! ne-ai metit fue eine ;;.:ri '* st ie ;"."1, ttru? Ia auzil-li: pdctr-i o-Eoda rtrul de iinistescd Hoim ili'a"-i"a* ti*",i g@ lui se aude ln toarc p!4ile toat4 trat u nebu Tu' mll' ;:'i;;;;;;;;"'ie dar Du 'D d ursii, pddure @ luPii $i i"ii l"'i'iriiiEi. "*isi loft nilte @@i msede in ese lmpirltesti *:ii-iJltterl, p: strpinitepw voi mei! Da de cind ati q mile ? zise Geritt. Apoi nu mi faceli din csl m'gd' .e^ cmo ffi is bun' cit $r veti edsi @au o mioe. Eu ls bu ;; ".:J";i;-d;; din rdbdare, apoi nu-i trebuie nici tigg de laie lmDori% ma. *-li:i''i" .r*i.i.i, -li s"rilal Da amic mi eqd la Tde-mi ,liii i"-*i"i, r"b ;ins+n balisi, zis Fltnfeiltr "i'.e in-sin, d8 nu lnepi de uechi la' .#-,i;;i.:-i;''lti aesl; buzi$odele srlnse{i mai $i iii iiiEie.i"iit..iaci, nu e$u nlrlM

nu de alr5,-<tar 3I nu-d paid r,u pe um', c{ dod tu asa asu. '*- ln sJ;;Ji! ro.u" @qi ftt bire sd-ti aui rdu, zis Gerild' se @oe' Dactr nu v_-m llsa! str lntrad aici lmint@ mq a$a fl 6E roer ba lnctr Si mai rdu declt aqa. Cine a fae de altt sI e mire Ptrtescl. *:Ti;.il;;;di Gelilit, nlrui nu te uF a"".o"ftl|' sr vd oe Du o pruiiui de a tale ia adl s duce noapt e ai zi@ clnd t-{ sri u tr fii ;d;;ti;;;i's; ""i1", nisft .rusi a lui Dumelil* ."*Jl il bctr ai dat peste p@ a@ zeu, du sI fi fost @ allii, hei, heil ninei ptrpan
145

Du nu mi tnce6 mdi? C2t ia acut tr o picioarele - Dtrreti $i ies afd! d a@psrmintul h cap, zi* Ltdorin LwiU. Pucl nu faeti a bi!e, de nu v, mi astimpdrl dmcul nici la woe asb. MIi Build, mi e pare cd u etti toat! Dricim silevii dinft noi. ' Ba-bire ctr nu, zi* Ochiui. Are el noM de e are, du stiu ce i-ar trebu. ' d h se-i faci chie topor, spins@ doM p'Etecele @bzi - Sdild cici almintrele nici ru e ti de chip s{ scod la zis acesta. fl buclu$ul eplt 'Cerild. dzind d totr ii suu impoEivei s minie aMd si ude nu nintqte o brurn pe pdreti de ei paine de gr@sd,

ile au ineput a clgnlrni $i ceilalli de fri$ de stua cdms de oe dinsii. ' tocalte u-m f,iilt !i o pe obru. De a@ lnainte -N.! e vI Dla@. ce nu mi-a 6 ciudi, zi* GerilI' rizind' snuneti o holote. Ei,_ apoi cici sli nu e sEici de rist. De Hamp Alb nu zic, d{ rci, maogosililor $i farfasi!ilor, de dte- ori iti fi domit in strch $i pe tirnomtdr str m il a@ ed$B bd ln Dmd. nu mi-tr mi uebui altr! Ore nu M v-a!i face 9i ioi igte feciori de ehindn, Etati ln tindl, d sinteti obwe subFi ? ! ltr cauE semint! de vorbr, mti Buzilr? zisert eilalli Al-dracului itr fri o tot treeul ttrq in vecii vecilor, mitr! De asE si il mt min 5i d lnchin la cinsdq fata voasEll' -ls u @dru verde, d m polobG de vin 9i @ muj de pelin, zise Gsilx. $i hai de ecu sd domimr mai asl s2l ff Eetu. tdt-m gtnd sA ne uim, pe Hanp Alb strJ sluiim $i tot prie tmi sd Fm, cbci d waibd $i urgie miul na sd-l dobildim. ln sflrsit, ce or fi mai dondlioit ei' $i cit o mi fi donddnit, c! numai ia se fece ziud! . $i aMci credinciosul implmrului. seitnd cd s-a cura$t de @speti, vine o glndul sd Fdture scmul afue, dupl riaduisljt $i cind ajure mi aproape, ce sb mdll? Casa c@ de dmt, infocettr a$a de sftlnic de d sara. era a(m t@tA numi u sloi de gheld, 9i nu se mai cuoste pe dimfrtr nici usd, nici uqori, nici gFtii, nici oblome la feresti,-nici nim.ie; id bleurul s aue m t?ittrboi gozav: Loti boc5nu L u95 clt e puteau 9i srigau cit le lu gure,
ziclnd:

ltim e fel de lrnp!t e acesta de !e las:l frrtr sclntere in wtt sd degqtrm d@ AF stricG de l@e nu s{ vIzft trici la bordeiul cel mi sdrtrc{cios. Vai de noi qi de noir ci ne-? inghelat limbs ln gure 9i m{duve ld ciolme de
de-Nu ftr frig... Credinciosul imp&atuluir auzind aceste, pe de o pde l-a ilprins spaim, iart pe de alb s-a itrdrlcit de ciudi. gi de el sX descuie uqal nu poate; di s{ d$piitrd4 nici atlb. P umtr ce s{ faci? Aleuga gi vests,re lrtrpdntului despre ele inrimplate. AMci viDe 9i imprratul o o multime de ()@miJ fl @ale ascutite $i o wme pline @ u6op; $i uii tdiau

ghta a camalele, alfii atuqu @ ucrop pe la lldnile u$ii $i ln boru cheii $i dupx mult5 trud5, o rim e htrltrduiesc de desch.id ula !i s@t pe oaspeli efad. $i ciod @1o, ce 6e vezi? Toti enu e p5rul, e bdba $i o mustetele pline de promoroaci, de nu-i mogtei, oueai siotr draci slnt, ori alte artrtdri. $i aqa tmurau de Ee, de le dirdiiau dinlii in gur. IeI mi als pe Gerilt prcd-l zghihuiau toF dmcii; poae fecea d buzi$@ele sele, incit s{ iryozit $i impdratul RoS, cind l-a vSzut f{cind ats de fmu$el. AMci l{uap Alb, iegiDd dinft din$ii, e inIElo$azd aviincios ldainte imp&anrlui) ziclnd: Prealo{llate linp&atel LuiM sa, trepotul prputmicului Velde irnptrrat m-e fi a$twtiDd @ nerebdde... De-ecm iminte ded ctr mi-li & fatq si rd ldsdm in pace 9i str de ducem in seba n@std. Bine, voinice, zise imptrratul, uitindu-se la dingii, cm - ouem. A vsi 9i Eem ac@... Du a(M deodatdJ acru ia si ospitali ceval sd nu ziceti ce ati ie$it din @s mm e de la o castr pustie. Pdcd v-a ietit m sflnt din guri, llmime imp5Be - atuci FlSminzil, zise dl ne ghiorliesc mtele de fome. - udealtr, mlria u Poate ni-ti da $i ce% zis Setili gltlejul cd tri sfiriie de sete. Ia l5s4i mli zise Ochil4 clipocind merfl did gene - e ne Eebuie. ctr- lminarca sa Stie Aga cred $i eu zise P{s5rild d@ de-a putde-a-hi m- cizut la esl itrp?lrtrteasc4 $i nu !d t@eli, ctr rc ini4ime

s
$i

att6 p@re de grii4

indoial?t desprc as&?! zi$ Gqilll, rmu-Mai.rdmlne dnd mplit.. Ds n-ave1i $tiing cn inilIima s 6te @ flSDiEilor gi al lnsehlilor? Si t()@i de sb m, bu@ $i fl

si nu fim chiDuili

f;ig;

fome

sete,

ci deabia m-oi @i lncilzi olch bind sldgde d@utui. Ei, tacl-\/d g@ de aqim, zise FllmtoziE. Destul e o milciuc{ la u * de oale. Nu tot cetirali F mlria s, c} @ e dwealui... Pmm nigte sirloti e troi e gq de llcut trebi de ast, dd la o impirtrlie, m teu pi$ u
puie, nu se Mi

,di

- mincltori $i blutod bui, v-aF gisit bdeu N de nu-ti fi mine... nu va partr lucN de tage. De ne-s da D@ezeu tot atia sup?lrae, lmi@ea - zise atuci Fl5miuile" dnindu-se @ rlldle de pintse: v@strtr, $i ind4imei v@stre gind bu $i mibl slobod:iJ e se ne - cit dati se poate @i multtr minGe $i bduuicdr zie Setili, caruia ii l2lsa g@ ape; cA din mltrqre 9i bdued las' dacn
de-4 intrece
to(.i

este ce este, zise Setil2t; $i a9 ruga pe luima sa, ci dacd tre de gind a ne osptr, dupd (m s-a hotftit, apoi si ne lndesasc2l roi mult d udeald, pmft ci a@lo st! toati puter s,i todrtrzneala. Vorba @: d?l-i fl cimta, str pis! ru$inea. Da mi se pae cA ne-m pM intitr @ rcrba $i lmitrar I nu $tie sd ne mai inte in voie. A(:m de 4e-il da odatd, ce ne-d da zis FDlmin- Cj.ci mtr r@de la inimtr, de fm e mi-e. ziE - Ia @i ingdduifi oleactr, mtri zire Ocbitt ci d@ - so adue li - butele, nu- v-au mas $oarecii in pintece. Acu$ si vinul, qi nll@i deati ava pintee sde sd te pueti. IDdatd vi s-a adu@ si de mbm, $i bdutud zise impdntul nrmi de-a1i iute dovedi'cit vi rci da- eu, c{

Din

pdq

meq mlnceea-i nll@i o zibavS;

bagn

in

samd.

beutri

o dezs$ si nll@j inghile nodui. Ds in gtDdut sdu : (Bine, bine! cr@ti voi mare d degetul, dtr ia sI vedm cu i-ti da de fund? \ld vor iegi ele toate acese trre nas.t
Impfuatul ri@ la t@E a6teJ ii asculu
148

nebuii,

cbewj nrlmi la trbi nu re pra pum o

Dupt

pine, 12 ialovile ftipre Ei 12 buti pline o vin din de @e m bei clre ol@ce, F lm ti se Hie picioeele, iti steclsc ochii in cap, fi s lncleie limba in gura 5i lncepi a bolborcei tuce$re, ftuE sI Srii bechi meer. FHmlnzild qi Setilt zised an;ci celorlaldl I{{i, mlod voi intti 9i bEi cir veti putea, da nu mva sd-!"tr pmeli minta d toari minere gi bdutua, c-apoi al vosm e dscul! Amd Harap Alb celiu, Ochiu $i Pdstui-L4i-LBsilii se pu ei de ospdtee! $i bs cit le tebuie. Ds ce de a face? Prcll nici nu se mo$ts de ude au min@t qi au bdut, ci dod mlncde 9i bdutu! em aolo, nu gagd: dl! etrao impe12 harabale

In sflrgit, nu tree Eult la mijloc,

aceea

li

lash $i

duce

io qs5.
$i

d cel hrfit,

Dlrui iae li

se aduc

rllie... :- Hai, ia da!i-v! deopffie, mIi pdcdto$ilor, ctr nu@i a1i crimpodr mintrea, ziserd atmci Fl?lrniMiul $i Setil4 cde a$tepau @ n*timpdr, fiind ropli ln cot de fome $i de sqe.

nebu. lmplratul amci, auind wier to@i di! es!, ies afad gi cind vede acste, i9i pue ditile ln @p de ntce. rMdi, mdi, mtri! Acegtia-s trar sirdcie rimesd de la Dllmereu pe epul meu, zirc implntr:l in sine, plin de amdrtciee. Mi se pare cd ia am mi-m dat $i o peste omeni) tlalap Alb ise aMci din mijlocul celorlalli, qi ia se infdIo$az, lMiil implntului, ziclnd:
150

de parce n-au rui fo6r. Iari SetilE dind funduile afar! la cite o bute, horp! p suge dinE-o siogud sotbitr!; $i rdpede-rtpede, mi f le-a supt pe toate de-a rlndul, de n-a mai rdms nici mtr@ pictrturd de uin pe doage. Dup{ aes, FHmiMilt a lncepu a sriga in g@ lMe ci moare de fome, E a zvlrli @ ciolane in omoii lmparltetti care enu a@lo de fag. _ Ir! Setilit striga $ el ch e putea, ctr capi de sete $i zvirle o doage 9i a fundui de polob@ ln t@e p&aile m le-a

oi li

ln gurd cite o bdaba de pine $i

$i aMci, mde nu incqE Fllmiuili a cjdblni infiilir gi le-a forfdet,

clb o ialovitd inrgd, $i rdpede

d@dati

- e fab.
dse...

Sa Enili. l@inate imptuate! De a(m cred cI di-ti da in pae $i sll ne ducm in Eebx n@sEe, str ve ilsb uci noonl implratului Verde ne-a fi asteptind d nerdb-

A veni s si w6e aeea, voinicer zise imptuail] cm d - iumdEte ae eua. oa ia roi avei pufid r,bdare, cdci fau'nu-i de cele-de pe drffiui, s{ luati nufiBi as ffi s-ar ItrtimDla. Ia sd roi vedm, @ M s vsj sebu:Gra asta? Nu-i vorbd, de mlnqt ali mincat, ti de bdut ali btrut fiectre cit saotesorizecet insi de acm lnailte mi aveti $i ce@ uebn ae hi.rt:'iae rd dau o mie4n de shlsitr de mac, mesteettr d w de aesip mtrtulel, 9i Ptntr mine diEineatl sd-mi ale n.ti macuf a.6 Dane, fir-de-fir, s ntrsipul de alltr pane Nu trr de mic pinre nesip sau weuul 7"-** ot"..'ut"* "l p;"o. mc, cX aMea m stri@t pacea Si.dac5-li a. narip .-i"t. la capit trebusoara tsb' amci oi mai vedea ""e plnli il capul obr,nicia c ati inEe!"... trta a"'.iu --veti;a-sd prind6 qi afFi h minte, viztnd de iuint"t faF o mine,
Dadma voastrtr. '-Si apoi, ducindu+e iinparatul m ffeaba lui, i-a l6sat se-ti batd pul (M vor $ti. em'ci uamp Aft 9i o ai sdr eu inceput a strlng9 din @ere, .mriceDindu-se ce-i de fecut

I- ei m.i. sa6 !d Dare? Cu chitibului de aeste *l ne dbrvim ;oiit P'iclisit om e impdranr'l Ro$. * vede el, zise aMci OchilS. Eu, nu-i vorbd, mecd d e aF de htuerlc, dmsebesc tare bine firele de mac di! @le de ndsip; tu nmil iureall si rua de tumictr s trebui sd ai, e g poti apuca' aleg J cufece;iste flecustele e aceste in ata srufttr wme Bbe fereid de omul ros, ctro e li$tai dracul Irr" " eu. "li. ";ii,.l.e piciwe, acm v5d in -_fi"r"r alO lsi aduce atunci @inte de dipa c@ de fumic5, d; mde-o avq sfrinsd, apoi sepdd ai-i dii fG fl . ;;i; i Lr.ltJ a" iasc5 aprinsd. $i amci. minme mrel nuna i,-]"'"i ro".o", a iurge tumicile o drcaia cid pulbere si ioura, .ira r^i*a $i iaibd : uele p sub phinl itele pe pmhL.,lui d'osuota si altele in zbor, de nu se mai omau i'*-* buc au $ ales ndsipul de{ pffi 5i mcul "iitrJ.'$

om, o multime de

pde. SI fi dar mii de mii de lei, nu g*ei fr de mc pitrre nlsip sau fu de Ddsip pintre @c. $-apoi, ln zori de ziu.d, clnd .e s@ul mai dulce, de domi: qi pirnlnrul sub
de a.ld

td

fumid de cele m?lruntele au iEdbetur iauupalarolui $i au loceput a pile din som pe lrnpentul,

deJ iiigeu Du alttrcew. $i ldzindu-se el apriff de a$s ustu_ me, s-a sfrbt @ Depus ln ms4 cjci du mi en de chip sd doamd M^ .domea alte dd!i, pbi pe h mietr, nesupirar de nimene. $i m s-a sculat, a gi inciput a cliue o de__md_

ffiu
t52

prh a$remut.

sd

wdd

p@re

str 6e ?

Ds

a gesir

nimiq

&"grly rebat Uite e btindd mi_a ie$ir E mD. -,-:4 rcst. Ja-u m... psc! nu-mi vine a crede. Insa -mi sriu eu /-. u-rr pfferea mil ioFlll, ori s{ sriet wme. zise tmnq_ rauj ffi doudr ua uebuie sd 6e tru@idedt. Dai pinl uia_ alo) ia sd m, duc sd ltd ales-au nlsipul djn .". ,.iJ_ rauJ ffe-u rcd urech.ile s, le dau fau "J.i chq s: due trTp&-arul $i vede m e trnplini* de bhe _-!i de- butuie... gi nmiavtnd e pricinl 1,"i9":-_r^y, ": 9-ph sa le eute, mhe pe gtxdui. Ay ier.iese din miilocu.t elorlalti $i k tnfit_ ,^"1y9 l:f.ao" Io$@ l'ete hpdrahjui. zicind: Pr?to{tare impdEte, de a@ fted ce mi_ti da fara, - !d Hsilo ln pee e.3d $i str ne du(m de ude m vmir. s gr Effiq voiaic _ ,_;.1,uo. Egtud vorbs prEft dinti.aceeal _ dr pini emdi*ruiimpr$El, eite inci *ptt O. fdor: faE me re sA * cUe aeeara, .-"-T9.-r:.,nj9 t,.ld9"*1, iar! rci sd mi{ strdiuigi toatl noapre. ::1"_:: 1* 9r @d mhe tuineetd Ba alla rot acolo, amuci ooae g ti_o *u; ff-dj.l"t ri pdliJ a mine nu_i hpe4i...-lnlelesalii lMhate lrEpdEte _ dsplre Harap Atb _ .nllm -na.traE, de n:a fi tui muld intirziere, cici stEotnril ml as_
?

lT*.9jl-led. qe uu se $ue ce s-au mai f?iot.

parci tnuasertr tn pdmtnr:

s_au m.isuir,

pn@.

telpF: $, CrcavI urgie p@re st edtr pe epul inzu ain asij

sale.

e stephu-tEuj e ti_a fae el, asu_i de_ -.srdplDu-tAu) oseof_de ba$e, zise impdErulj uitlndu_s chiorls la dlnsii. Iqe-va me{ li piels de pe ep, e m o de aolo? ftisa st D!.rd mimiti: faE ii ochii din @p, dci *--qq auq v!-l 3"o! leacul; v-a$.dus fE @pc?i, o bat6 gm.ichirja v;;strd. -uupa aceasB implEtul ii Iesd iDtuegi ii e duce Ia ali

,+d Eebuie s{ Iie u dEc la mijtoc, ise ceril4 . - . $g cldtinind din cap. de cei brrrini, s5geaE de n@pE dncul el , 11 Fg de MJ rdspuse Ochild. Du nu g{ iu@ $i el modrele
indelug, a$a ced eu. In sll$it, durai-wrai, um vine, fau.se culc4 $i Hdap

153

w#
1ffir

Alb
cite

ffi Vffi
L\-_l

Si cind De aoroaoe de miezul noptil fah impdEmlui se orJface inti-o pasdiiu si zboare nevrnttr Prin cinci srrlji. bar cind ajur pe la str{ierul Ochild, el sireicmul mi ti-o vede si dii de stire lui Pdsdriltr zicind: ,tta. t tir,i* impdratului nsa m burucul A dE- zqitie de fald: s-a prefdot in pdsdricr, a zbumt e strgeau cului oe linqi ceilalti. si ei habd n-au despre asE. Ei, apoi? LasS-te i" sd;a tor. dicd wei sh rSmii fdr' de ep. De am nuroi noi o Dutem casi 9i adue la ulm ei. Taci molm 9i haidm dund'dinsa. Eu d-oi ardta-o F ude se ascude, iad ru s2l milo oriroi, {M ti-i meile$ugul, ti sI-i slrimbi gitul olqc', q[ se invere s de alte dati a mai pum lma pe degete Si amii oa"u |i pomesc ei dupd dinsa, $ nu ;berg to@ai mult. si Ochild zice: Plsetil4 iacdld{, ia! colo' in dosul plmintului' --Ildi subt mbn-iepueluii pue mLE pe dinsa $i n-o ftpilatd
ldsa!

se pue de straj! chid ia u|a e! iard @ilalti uul-mut piDd la pod5, dupd poroncd.

re Lrqird tot

Pds{rild aMci se lrteqte, clt c Poate' incepe a boibli prin toate bwienele, gi cind sI punl mim pe dinsa, zbtrl .. pe vlrfLrt mui mute si s as@de dupa o stloc!

- zise Ochild' ceea,


PisldE

Iacdttr-o-i, mAi, @lo,

in vlrftrl mutelui,

dupb sdi@

rc inilE pufn $i incepe a @trcbtri Ire dupl stiDci; $i cind se punA mi@ pe diNA, zbn!... $i de a@Io Si rc

auci

Mii Pdsdrild, iacdta-o-i, ia! @lo dupd lur5, zise Ochild. nu pot eu s-o atug, sd-i dau o scdrmindturl bund. Atuci PtrsiriU s de$rtr odatd 9i se lnalF . pln! la lud. Apoir flpriEind lw ln brate, g{buie$1e ptrstuica, mi d-o in$fa;5 d; coadd, si cit pe ce se-i suceasctr gint. Ee aMcj 6e
CAci

due

dd se

asrode

to@i

dupd lun5.

in fatA 9i sEigd inspaitrhtatr: 'preface Ddruie$te-mi viata, Pdsdrill, cd te-oi dasi $i s d mild d darui irnpfuAteiti, aga sd trliestil si Ba d chiu erai str ne dlroielti a miH ti o daruri imPd- dactr nu te vedem dnd ai pa$liro, fa@oanA ce rdtelti,
154

zie Ochild. griu c{ m Eas o dudur, bwir c6utlndu-te. Ia,.mi bine hai la culcus, cil se face ziui aruf. $-apoi ce a fi. 9i odat{ mi t{ ln$face ei, uul de o mintr gi altul de ceealalt5J $i hai, hai!... hai, hai! tur zori de ziu.d aiw la palat, si
e$ti!

mi fi, a mai

Eecind o diosa pinfte (m a ie$it.

striii, o silesc sA hde io odaia ei, tot

Hap Alb zise auci Ochild dacit nu erm il -Ei, voi acm? Iaq -ata, td omul are $i a Pisrril!, @ l:cea1i u dar,$i w am, $i ude prisose$te darul, nu e mi bag6 b sma marul.
155

tu@d6.&dr D.!uemdffidi $i osd,tuvod, Bn d dc Pide !@d!


'Harap Alb ai eila4i ftmia!'ttrd ce zie, plecd epul ruginati, mulgmind lui P6!!rilt $i vestitului Ochild, ctrci li-au fost @ nilte lieti. Si aMci nl@i iae gi nrpdEtul viDe ca u lfl-ptralil, str-li ieie faE pe sami, d clnd o gtrse$e sub sEair, duptr ffi nu se agtq)b el, nllM-i scineisu ochii h cap de ciudl' dar nu aw e fae. AMci Hmp Alb id s iddtosez{ haifte implramlui, zicirtrd:

LuiEte lrnp&are, de am 6ed c5 mi-ti & fab' e s! -vI llsdm la psce $i str ne du@ ir @ba DoasEl. a veDi zise tmpd$tul posomodt Bine, voidce - o roi m o &ttr luLl de suIld, tot de u@ea a@a. lmtr ii o vbste d fata mq ti nu e d@sebire tose din*le nici la frumuettr, nici Ie sHt, trici la pl@t. Hai, ti dac!-i malte-o care-i a mea ad{#d ie-ta si duei-vI de pe epul mfl, cll mi-ati ms psi albi de clnd ad venit. Ia mtr duc s! le prcgtrtesc, zis lmpibstlrl. Tu vid duptr mine, $i dacl-i gici-o, ferice de tiDe a fil lard de nu, lui-rc eEafusele fi tdepeli a vI clrlbloi de la se m@, cdq nu !d mi pot suferi. Si ducindu-se imptuatul, pme de piapt nt $i irnbrac! la fel pe uindoul fetele d apoi dll pororctr sl vie Hsap Alb 9i str gieasct *e-i fa@ lnplratului.

Hmp Alb, vdzindu-re pu tn ttrtrldJ nu mi stia ce si faci qi h@to s-o deie, ca sd nu Fse3c! tooai acm la dic!. $i tui dicA. tui stind el pe gindui olsctr, @ @ e omul rulb@t, minte de fipa ce de albiai, $i scotind-o de ude Si sco$nd-o o av@ stbae, sp&a 9i-i d! foc o buctrlicd de iascd eprinsd. affici, n|@i n|@i iae se pommegte Si affici Dommeste @ ddiasa albirelor. $i
l$i adue Ce

rtdd

pe

wiirul

nmie tea aius nmie aius

de mine, Haap Alb? zise @ zbu zbu. sltu. Spue-mi, caci slnt gaE sd te slujsc

Amci Huap A.lb tncepe a-i spue t@te cu deamirutul 9i o r@gd de tog dllmezeii e s{-i deie ajutor. N-ai Cflj{, Hdap Albr zise d?liasa albioelor. Las' cI te fac eu s-o c6o$ti ti diob{ mie. flai, lntd i! sd o lodr5zneal{, ce m str flu $.i eu pe a@lo. gi cM li itrfr, stni putin $i te uird la fete; gi mei vedea+ c5 $e ap?lr5 @ ntrfram, str ttii ctr aceee este faE tBprstului. Affici Hdap Alb intrd, o albim pe u&, in odaia ude era lrnpliutul $i fl feteler apoi sti pulin d@pde gi inepe
t57

uta cind la rm, cind la alb. $i m sB el drept ca luinarea si le privea fl bigare de sud, crdiasa albinilor zbotri pe obzul feei imptrraftlui. Atuci ea, tresirind, odat! incepe a tipa $ a se aplira cu ntrfrma ca de u dugrMn. Lui Harap Alb atita i-a trebuiti indata face cigva pe-si spre dinsa, o apucd fmusel de mlntr si zic impdtului: LmiMrea voasttrr de acM ded ctr nu mi-Ii @i face - o impiedi@e, pmft cd m adus lnuu itrdelinhe tot nici ceea ce De-ad lrcrooqt. Din partea mea, poli s-o iei de aM, Hap Alb, zise lrnp&atul, ovilit qi sarbtrd la faid de supdrare 9i ru$in. Dacd n-a fost ea wednidi se vtr rtrpue capul, fii mtrcar tuvredtuc s-o stllpine$tir cdci am 1-o dau il t@tx inim. Hap Alb multxmette atuci impSratului 9i apoi zice fetei: De aom putem si mergem, cSci stdpinu-m4, luiMea - depotul impdsNlui Verde, a fi imbatrinit a$teptlndu-m5. sar Is mai ing5duieqte pudn, nsrbdltorule, zise fata impdluind o tutuicii ln brate, spunindu-i nu gtiu ce la @tului, ureche 9i srntind-o cu drag. Nu 1e gdbi aF, HmP Alb, cd te-i pripi. Stdi. cX mi ai 9i cu mine olecd de vorbr. Inainte
a se mea sX msrgA calul t5u $i cu tffilca str-mi aducb trei smicele de mir dulce, si apd vie 9i apa moafd) de ude s bat muqii in capete. $i de-a veni tffiurica mea iminte d smicelele $i apa, ie-d dtrdeidea despre mine, cdci nu msg, fereasce Drruezeul lartr de-a avea norcc' s-a vmj calul tdu mi intii, si mi-a aduce cele poronqter sd ltii cii merg

de pomire, trebuie

cu tine oriwde mi-i duce, s-a mlnft.it socotsla. qi atuci odatd ponesc $i tmrica, 9i calul, fugind pe lntrecute, cind pe sus) cind pe ios, dupi m erea trebuinta. Dd ffiuica, fiidd mai qoata, ajuge @i iilinte. $i plndind tomai cind em soarele ln cruce, de se odihneau mufii n|lmi penm-o clipitS, se rdpede @ pritr foc ai ie tri smiele de m5r dulce 9i ape vie $i apd moart?iJ s,i apoi fidgerul se intoarce lmpoi. $i cind pe la poana munliloli qlul ii iese iminte, o popreqte i,r cale gi o ie e mlgulele, zicindu-i: Tutuice-dci, dngd pdsdiicd, adtr la mine cele trei smicele de mdr dulce) apa ea vi 9i cs moafral 9i ru du-te lmpoi de-F ie altele, si mi-i ajmge pe dm, cdci e$i mai
158

sprintdd decit mine. Hai, nu mai sE la indoiau 9i dtr-mi-ler


ctrd
9i de mine 9i de tine, iartr de nu mi le-i da, stllplnul meu Alb este ln primejdie, $i de noi iDc2l d-ar st fie bi:re...

auci m

s! fle bine $i de stdpiDu-meu 9i de st6pin6-,

l{dap

Tuffiica puctr n-tr fi voitr dar elul nu ui tddebtr de cei e cojocul: se ripede gi-i ie apa $i smicelele cu liapca 9i apoi tuge cu ditrsele le faa iEpdBfi]lui 9i i le d2t, de fatl o tlanp Alb. Auci lui Hamp Alb i s-a mplut inima de bucuie Vine ea $i ffiica ffii pe tlme, dar c ti-i bu!?

Alei, tolinx e-mi eq!i! zise faB lmpeEslui. Da bine - vhrdut. Dacd e a$4, hai pomelte chiar am la imp6m-ai ratul Verde gi veste$te-i ce veDim 9i noi in rJmtr. Atuci ffruica Fmeste, idl faB lmpdqtului iagmuche dioainta tdttde-stru 9i zi: tat!, $i !6mii slnltos! Se vede cd -Bheevinteazil-md, mi-a fost snit gi o-@ ce fae; tebuie s:i merg cu Haap a$a Alb ri pace buna!
Duptr aceasb, i$i ie ele ffebuit@re la dl@, apoi ldekcii $i ea pe u @l n{zdrlw qi sttr ge$ de ponie. Istr I{uaP Alb, luindu-ti omenii sdi, tdeltrd 9i el ti pomesq spre imPdrtr[ier D@ezil sil De Fe, c, dviatul din povasEi inainte

mult @i

Ms-au

nlzddmul

ei $i zi, il noapte, nu se gtie clt au mm; $ de la loc Geliltr, FUmiMiU $i Sdil5, Pdsid-L4i-LugiLl ti
OchiDl

este.

SeqKflqibde, Sc o@ ri dc e tdc: Abj Dqi E$bsl -tup tuil d, tu d-i id, D.-a CId d dd *@ffi ptu& h h
Hnap Ab le mdihe$e,
$-apoi plqd lH$q Fab vesd fi zhbqter

cew!

L6Gn @iu ru sfDtit.

Ds in pi+rul lor rnsare... Ce lIsare Ie, b &i. Sore dndru,- 1ffi6 qi h dDe ardro!, . Ce se MSedn s&reh md od frddtor!
Si mi merg ei. cit Mi merg, g de ce mtrgeau lnaiate, de ce lui Hmp Alb i se rulbsau minfle, uittn?u-se la fatd $i v,zind-o ch era de rinere, de fMoastr gi pline de vinl-DSildrile din gdditr usului, pielea 9i epul cerbului le-a ds la sttrplqu-seu o roatd ini@, dtr pe fsq imptuarului Rot Mi tru-i veoe s-o ducd, fiind nebin de dragiste ei, cici era boboc de tmdaf! dio lrm lui mi, sceldat in roua dimiDefii, demierdat de cele intii Eze ale soareluiJ legdmt de adier vintului gi nerins de ochii flutuilor. Sau cw s-u mi zice la noi in t:hene$e, em frmodtr de msm foillui: la soare te puteai ui@. iu la dinsa ba. gi de acea Hmp Alb o prlpddea din ochi, de dragtr ce-i @. Nu-i vorb6, 91

ea tun d ochii' din cind ln cind, pe Hsap Alb' !i ln inima ei Dsctr se D@@ tru $tiu ce... poete reu dq asMar 6e nu:i v6e-a-1 spme. Vorba ciDtecului:

Fwi de-aole, vid-soacel $d hdgor, riu-d & Pael stiu eu M str acr sd nu gleqesc? Dd $tiu atiE' sffit ie .i -.ire"" flrh a siEti d merg, plrindu-li-se @le M e .i**""-ri @i scurt!, ziu css 9i cssul clipI; di'
aau mai

la omul clnd'msce -*i" --

N"

s-ar

fi gbdit la de-alde la$ vorba ctntecului:

.*t6",r-t Huap Alb el alt@pttr aest,


acest.
P6ti,

dffi s

dragost

allNe'

ctrci nu

Dc{i $ omd e-s

Dffite

s-s P&i!

Du ia e m-m cpuaat de 8pus. Mai bine l'I spum ce oruiq aiusese la imp!$tul Vfide gi-l ln$tiioFse cd vine si HtraD Alb d &ta Lnpa$Erlui Rot. Atunci indDlmtul Vdde e 9i incwut a face pregilre' @ o tatt'ae iopgnt, dtnd boronc! sd li isd tnEu intLapi-

"*m trl irm. io

mi msre.'si

snrqit, mai merge Hrap Alb d fau implntului clt de la o w@e aiug si ei le lrnpErdtie Sl ai ioio. nlrui iae ce le ise iminte tnprsrl Verde' rsll" "le- soinul si t@tl Ms lsDdrtrtsc!, q $5-i priiphul cit e de fruoasd fru impSratului i.r"":- si "itua rloede sI o ieie ln bEte de pe li der fau li n"". oarte se amci nrina io piePt, il bdnceite cit @lo 9i zi@l 'oune LiDseite dinoin-u oe, spiqulel D@ n-@ vsit P6m- tiae, t-im mit pmuu Huip Alb, c6ci el este ad*lEtul el impdEtului Vsde. neDot -Amci lnriplratul Verde gi fdele s.le au rlms locmiliti de m e ari auit. Iad $pitrul, viztnd d i sa dat vicletugul De fst!. * rtrDede q u ctoe ubat la flanp Alb, $i-i zb@' Lpuf iin*o siugorl lovituI de palog, ziclnd:
162

sotnul

ide h

sitre

ii

se gtndea

numi la

rlzbue'

Pltr-aici 9i odatl mi iJ tur$fac5 o dintii de - zb@tr o $pinule! ep, dinsul in iDaltul cliului ti apoi dindu-i dmul de a@lo, se face sphul ptotr ios psf $i pulbere.

ace:

a$a tebuie str Dar lul lui IImp Alb

Na!

ptescd cire elc6 juJmintul!


tddettr se rdpede 9i el la spin, 9i-i

siogele gi st se priodi piela, apoi ll smlEste o apd vie $i Htrap Alb lDdatA invie, 9i gtsgtDdu-se o mina pe la ochi, zice suspialnd: Ei, d5 din greu mi ado6ism! - Domeoi ru dult 9i biae, I{up Alb, de nu em eu, - &ta lrnpdEtului Ro$, strrurlndu-l cu drag Si dhdu-i iar zise pabttn b s!6plnit

IEd faE imptoatului Roq, in ldrnn$agul eesu, rrpede pue epul lui Hdap Alb le loc, il iaoniur! de Eei ori s cele tei sicele de mir dulce, tomd apa moddl sI steie

auci

binecuvi!@e de altuia, primind uul dtu, i$i 'i*i Pr iutr qetuIa -elinta uul dinsul $i lrDpdrdtia totodarI... Duptr aceasB se incepe nu, s-epoi de,

Si eooi

iommchiod amindoi diminte implmtului verde,

la

Dme,

birc!

Lu$ &
S@rele 9i

pe

lme 3{ sttus

l@ &

de Privea,

ceriu le ddes

$-apoi fost-au fost

poftili la nutd:

Gdas tuddlor, cdi$e dbhelor

cr&s zbelo!, mue. mhdor


$i

Dh ostrcd florilorl

$i mai fost-au Poft4i tnctr: Cd, d* +mp!Eri. Oeed b smI blsg, $-s Pdt de Pov61triu, FH bd h busaiu. V*te mre bE toli @r Chr d s!!!dne. ospfia $ bea! Si a tinut vesetia si inEeg, li a(:M mi lhe furc5. Cine se duce acolo bea gi mtrnincd. Is pe le noi' cine tre bmi bs ti mxsitrc{, iatA cine tru, $e oittr gi mbdI.

FATA BABEI $I FATA MO$NEAGULUI

. Frl oger! un molnesg q-o babI, 9i moqnsgul avea o fatjl plba u{ o fat . FaE babei m sluit, tdeql,-Ffoosd si rea !i E |,:m; darj pflm cd eE 0fata @i., se alinh m s_alintd doe-n l4!, Usiod tot grul pe faE m@@ului. FaE mon_ deegului i6d em frwsil, hamicl, edult iose pi bu! ia idmtr. Dle%u o irpodobise o t@re dMile ele bhe ti frmoase. Ds a@sdl fatl bun{ eE horopsitd 9i de son cs de sc@rti il de lro e viuegl. Norc ie la Dwezeu c{ qa o fatl rcbace gi rlbd2tt@e, crci oldel d fi f6! vai $-amr

FaE moltrgului Ia desl, fara ma@cului la wle : ea dupl ggEie pritr ptrdw, ea o dbuielul in spate la moard, ea in sftr9ir td toate pdrfile dup! Esbe. Clt-en ziu.lie di @er !u-Si @i suloga piciwele; diatr-o ode vens si-n alb se duM. S-apoi baba Ei cu odotul de fric!-s tot cini_ toere. Si n@ultsmitwe dau. peDm bab!, faE moueasului era pErd de moerll ld q$!; is faE ei, busuic de pus ia ic&oe.

de pielea ei.

Cldd se duceu mlndoud fetele ld sat la lezatoale sara, molneagulu.i nu se'Ecure, ci torcs cite u ciur plin de fuse, iar fab babei iDdruge $i e d mre ce cite-un fus; $-apoi cind veftau mindouS feftle assA noap&a tiuiu, fag babei sirea iute peste pirleaz $i zicea fetei mo$deagului sd-i deie ciurul cu fusele, se-i $e plntr va s5ri 9i e. Atunci fata babei viclmtr m era' lua ciu'n $i tuga in esl la babx si la mosneg, spmiDd cA ea a tors ecle fuse. lDaadsr fau mo$neasiu.i spmea lD lJmii cd acela este lucrul minilor sele, cdci in&ttr o apueu de obraz baba $i d fiich-sa 9i trebuia numddecit sA rdmiie pee lo!. Ciad vd dmiDica !i sirbtrtorile, fata babs eE impopoFtd $i netezit! pe cap, de ptrc-o linsrd vileii. Nu @ iG nu eE clacl ln sat) la carc str nu s dud fau babei, iar faE mo$neagului era oprittr cu aspdme de la toate a@ste. S-apoi citrd venea mo$neagul de pe ude tra dusJ gua babei mbla lM mbld mel43: cli fata lui nu ascultir cd-i uiemictr, c5-i lene${, cr-i soi rdu... ctr-i laie, ci-i bdlaie, $i... ce s-o aluge de la cas5, r-o timeattr la sluibS, ude qtie, ce nu-i de chip s-o mai !ie' petrtru cd poate sd innirdveasci ti pe fala ei. Mo$neagul fiiDd m gur?l-ssc6' sau (rm lti wea sr-i zi@fi, se uiti in counele ei Si ce-i spuea e, sfint en. Din inimtr bietul mo$neag poate c-ar fi mi zis cite cevar dar acu apuese a cinta gaina la l:N lui gi cucogul nu mi ave nici o uecse. $-apoi, ia sd-l fi pus pdetul str se insce cu dedeochiul, ceci baba si cu fiici-s il mplqu de bogdaprosti. lnt-ma din zile, moseasul, fiind fffie m5rlt de cite-i spuea baba, chemd fae $i-i zise : DEga tatei, iaca e-mi tot spme mi-ta de tine! cX tr-o cX egti rtr de gue $i innirtrvittr 9i c, nu ste de chip ascu\i, sd @i stai la ssa ms; de aceee du-te gi tu incoto te-e furdrepta Duimeeu, ca s5 ou se mi facli atiE gil@v5 la @sa asta din pricina E. Dd te sfdtuiesc ca u ht, ce-fi sitrtr ctr ori$isde te-i duce, s5 fii supustr, blaiind 9i hamici; cdci la casa m tot ai dus-o @ ai dus-o, c-a mai fost ti mila p&infeascd la mijloc... d{ prid stlib.i Dumeeu gtie peste ce soi de sdminle de omeni ii da, Si nu !i-or putea dbd4 clte ti-am rdbdat noi.

fab

Affid biata fati, dldnd c{ beba Si cu fiici-pa voiesc cu odce chip s{ slftge, srruttr mlne Etl-sdu 9i @ lacdmi in ochi lDmegte 10 toetlt lm, deptritlndu-se de sa p&int*cE fCrd uici o nldeide de htoilqe!

$i merse e cit me$e pe u dmJ pin, e din iatimpltre iegi in .cale o ctFluSS bolDavd e vai de epul ei, qi $labi de-i numirai coastele. $i m !'trzu pe fat{, ii zise: Fatd fmoasa $ hmicd, fie-ti miln de mirc 9i mI gdie$te, ci g-oi priod9 $i eu bire rcdatl. AMci feei i se gcu mill, 9i lulnd ctrfeluSa o spIl2t $-o gliii fMe bine. Apoi o ldsd a@lo 9i-9i cdqta de dm, mulldmid frind in $flet cl a putut sxvlr$i o faptt buni. Nu mse s to@i mult $i trffiai iace ce vede u p?lr fffios $i inflorit, dar plin de omia in t@te plrfile. Pdnt, cM vede pe fatE, zice:

ii

Fadl fmoastr $i harnict, grijegte-ml 9i ffiIg-mI de omizi, c5 ti-oi pliDde 9i eu bire rodatr. Faj hamic{ @ sa, oreF pdrul de uscdtui qi de ohizi o ffie tngririre $i apoi se tot duce imints s5-Si @ute sdpln. $i merglnd s mi departe nlrui ia ce vede o Ilntlntr mittd $i pdxisitd. FiDtira auci zice: Fsti frM@sd $i hunicS, ingije$te-me, ci !i{i prinde

$i eu bine vrcdael. Fata rineqte ffoti@ q-o g.iie$e fMte bine. Apoi o la8tr gigi cauti de dm. $i tot mergind @i def6e, nuai jaca

u cuptio! rclipit $i mi-mi tiorul, (m vede pe fattrJ zice:


ce d.l de

sd se dsipasci. Cup-

Fatd flm@sll gi harnictr, lipStemtr 9i sije$te-mtr, cl - ri-oi Drinde si eu bine wodsd boare ' Fas. care stia d de f;tflt Eeabd nu mi ede oada nimlrui, isi sufled mioicile, ceice lut 9i lipi ilpriorul, il bmui sii siii, de-ri era mai mare dragll se-l prive$i. Apoi i9i sp6l6 iiMusel minile de lul il pomi iari$i la dm Si nierslnd e aM 9i zi li noapte. nu 9!iu ce flcu ctr se rdtici. C; t@te aceste truJi pierdu ddejdea in Dffiezeu, ci merse tot iminte, pis, ce lau-w din zile des-dimineE'

hecind DrDtr-u @dru inue@s, dtr de-o poiml foarte fmoasd. si iD poian?l vede o cesu!,, mbrid de nilte lozii pleto*e. $i clnd t-aprcpie de acea qse, nllmi iae o babd
intimDind De

fad d blinde!tr li-i ice: ba ce euti prin aesre loori, copil2t, $i cioe e$ti ? - Cine s! Iiu,idoqd? ls, o &tI stoaca) GrI mam, $ ftre utl, Dot zicer ri nmai Ca de sus gtie clte m tEs de cind mami er. m-a feilt a pus minile pe piwt! Stdpi! qut, $i neruoscind pe nime ti Mbllnd din loc ln loc' m-m rtri:lot. Dlrm%u lnsa m-a poviluit dc m nimsit la @sa duiEle !i te rcs sd-mi dai sildiluire! il adelCHt nrlmi zise behim Stud fad - scipat de pilmeidii. la mine 9i te-a te-a indrepBt Dwezeu Eu slat sffnu Dmioici. Sluie$te la mine sttrzi si fii lnaedi$ag cl mlne n-ai sd ie$i d miqile g@le de la og me. Birc, m{i415, dat nu gtiu e trebi m s5 fac. - Ia, se-mi lai copilafii ffe dom a(M !i st-i hrdneiti, - sl-mi faci buete, si cind m-oi intGrce eu de la biseaDoi ricI, sa le gdssc nici reci, oici lierbinti, ci (rm is roi bme de mlnet. Si m zice, bdtrim pomeste la biserice' iard fata sullctr miDtcile $i s-apud de ftabt- lndi 9i-ntii fae lIutffie, apoi iese afartr 9i lnepe e stiga: sd vI laie! Copii, copii, copii! VeDili la @ Si dnd se uittr fata, e s! wdtr ? OFda se mplue $i pldurea foisrra de-o muldme de balawi $i de tot soiul de iivine mici si ffiii insl tde in aedinF ei o nndeids la Dmezzu, faE nu se sparie, o le ia pe cite w $ le le fi le td$iie$le, cil
168

du se poate @i bine, Apoi s-apucd de llot buete, ii cind a veDit sffnb Dffiinicn de la bisericn Si a vdar copiii lruti frmos ti t@te trebile bine feare, s-a mplut de builrie. $i duptr ce a teut la mesd) a zis fetei sI se suie in pod $i str-$i

aleagi de acolo o lad?l care-e rea e $i sd $i-o ieie s simblie, dar si n-o dschid?l pitr-acas?l la Etr-sxu. Fae se suie in pod Si vede acolo o mullime de lSzi: Eele mi vhi qi mai uriteJ altele @i noutr $i mi fmoase. Ea hsr, nefiind laomi, 9-alege pe ea @i vehe 9i mi urttx dinhe toate. $i cind se dd @ dinsa ios, s{inq Duinictr cm lnoelege din sprln16S

cene, dtr n-de itrcotu, ci bitrecuvlntezl pe fatI, @e i$i ia lada in spate $i se lntosnd spre cs ptrri$sci cu buruie, tot pe dl@ul pe ude venise. Ci'rd pe dm, ia@ flptiorul grijit de dinsa eE plin de pllcinte cesote 9i menite... $i mintnci feE la pltrcitrte gi mlninci htrt bine, apoi iqi dai ia cite% la dm ti pome$te.

Cind rui tn@lo, nwi iaca lintim giijitl de diffa era plini pln5-n gu5 cu apd limpede c@ ii lacrdmal dulc $i rece m ii gheala. $i pe @lacul flntlnii eau doull pahse de aigint, m ffie a btrut la apd pind s-a rllcorit. Apoi a luat prharele fl. she !i a pomit idainte. $i mergind rui depafte, iae perul griiit de dlnsa era itrc6rcat de Fre galbme ceaE, de coapte ce sa\ qi dulci e mi6ea. Ptrrul, vizind pe fatI, 9-a plecat crmgtle-n jos $i ea a mlnt la pere $i t-a luet la dm cite i-a trebuit.

De acolo merglnd mai depde, ia@ se iBtllnegte gi cu c6ieluga, we im era voinic5 $r frmoasr, iarA b git pda o

170

salbtr de galbsi, pe @e e dat-o fdei mulFniti pmtu cI a cdutat-o la boala. $i de aici faa, tot merglnd iDainte, a aius asd la tarllsru. Mosleegu.l,cind a vrnt-oJ i s-au Mplut ochii de lacrhi si iniru de buiuie. Fau atuci sc@te salba il palarele cele de sgint si le dl ttrtine-sru; apoi deschizind lada imprilld,

nenmiEte hetchelii de ei, cirezi de vite $i tume de oi

ies

din ea, lncit mo;neagul pe loc a itLinerit, v&itrd stite bogltii! Idd baba a ramas opariu si nu ltia ce s, fad de ciudd Fata babei aMci $-a lut idm-n diDti 9i a zis : Las', mamd, ctr ;u-i prxdat, lmes de bogtrtii; md duc - aduc;u si mi multe. Si m zice, pornqte cu ciudtr, Ersse-1i nind si Dlesnind. Merge si ea cit merge, tot pe acest drum, pe ude-fusee fata molneagului; se intilne$te !i ea cu ceteiusa

ea shbe si bolmve: di si q de pdrul el ticsit de omide, de{irtiM cea;ilid ti sead si p6rasi6. de optiorut cel nelipit si aproape st se risipeasc5. Du cldd o r@gt $ cdtelus, $i

pdrulr 9i fintimJ gi dptiorul, sd iBgriieascd de dimele, ea o ciudd ti iD bdEie de jm: Da, @ nu! ci nu mi-oi fe$teli eu mlnufele tdtuculii gi a mdmuo$i! Multe slugi ati arut mine? Auci cu t@tele gtiind cd mai ugor ar put c5p{ta cineva lapte de la o %cd sterpA decit.str te lndatoreascd o fatA alintat! 9i lmei?i, au ldsat{ st-Si umeze d@ul in pace Si A-au mi cmt de la dinsa dci u arutor. $i melgind ea tot lnainte, a ajus apoi $i q la sfinta Dminicl; dar $i aici s-a puftat tot hursu, cu obreaicie gi proste$te. ID loc s2t fact buelele bue gi pouivite $i sd laie copiii sfintei Duinici, cm i-a liut fata mo$nagului de bide, ea i-o opdrit pe to[i, de lipau qi fugeu nebui de usrurime qi de duere. Apoi buetele le-a ficut afirmte, ane ti sleite, de nu @i eE de chip sl Ie poat5 lu cinew ld gu!d... 9i cind a vmit sllnta Dminici de la bisericd, Fa pus mlnile-n @p de @ ce a gEsit ase. Dar sffnh Dminictr, bllnd! $i lngEduit@e, n-a wt str-$i puie mintea c-o sturlubateci qi c-o lenegA de fatA acsstaj ci i-a spus sd se suie in pod, sA-9i alegtr de a@lo o ladd, 6e i-a pl?lce, gi s5 se duc?l ln plata lui D@ereu. Fata amci s-a suit $i i-a ales lada @a roi noud gi Mi ftmoastr, cici li plrcea si ieie clt de mult 9i ce-i mi bu ti mi ftmos, dar str facd slujbd bund nu-i pl6cee. Apoi m se di los din pod cu lada, nu se mai drce s!-$i ieie ziu bund qi binecu!'tn6e de la sfinb Dminicn, ci pomegte ca de la o casd pu6de gi se tot du@ hainte. $i mergea de-i plrtiau cdlciiele de fricd sd nu se rizgindssc{ sllnta Duinicd, si pomeascl dupd din8a, s-o aiungi !i sd-i ieie lada. 9i ctdd ajuge la @ptior, fmoas pl{cinte erau inr-lnsu.l! Dar chd s-apspie sI ieie dintr-lnsele 9i sb-qi prindtr pofta, foal o dde !i nu poate lu. La fintin, a$iidere peherulele de argiDt, ou-i vorbd, eBu, 9i tuittoa plinl cu apt ptnd-n gu!; ds cind a vrot fata s! puie sim pe pahar $i sd ieie apir paharele pe loc s-au cufudat, apa ditr llurlnd int-o cliptr a s@t $i fae de sete s-a uscat!... Ctdd prin dreptul plrului, nu-i vorb{, c! pac6 @ bdtut d lopata de pere multe re avea, dar credeli c-a awt fae p6e si guste uo @ ? Nur cici ptrsl s-a elcut de o mie de oli mi mlt de m @, dei ajusese

le rdspude

t72

Mergtnd mei tnainte o clteluga incl s-a lntilnit; salbd de galbmi av@ $i am la git; dar cind a mt fa s! i-o ieie, ctrlelula a mugel-o, de i-a rupt degdele gi o-a ldsr-o s, puie mlm pe dinsa. Igi muge fata aM degptelele mimuNtii $i
ale

crsgile ln noui. $-atuci...

scobe$te-te,

fau babei in dinli!

t5tuoIii

de

ciudi

Si de ruqine, dar a-avea ce face,

in sflrgit, cu mare ce a aims s $i aesd la md-sa, dar qi aici nu le-au timit bog5lia, cici deschizitrd lada, o mullime de bdaui eu ie$it dinB-insa $i pe loc au mlnet pe babA cu fald d tot, de psctr o-au mai fost pe lMs ash, 9i-apoi s_au f6@t balauii nevi^ti d ladd d tot.
t73

Iar oognegul a ries 'liDittit din paftea babei, 9i ave bognfii. El a n&itat fE liicl-s dupl m m bun 9i hamic. Cucogn ciuau a@ pe sdlpii po4ilor, la png gi ln toe p54ile; i{ grinile nu ui'c'hau @@qe$e la s @gnagului, str @i Ac{ a ttru, c-apoi sffici rici zile nulte uu @i av@u. Nlei adb cI mogn@gd a t!ru pleguv 9i spetit, de mult @-l ffiezise bebe pe ep gi de caot ln e1ntele lui o c@idm, dacl-i copt malaiul.

nsrmiste

IVAN TURBINCA

Amu cic! @ odatd u rus pe @e ll ch@ Iw' $i rusul acla. di! @iltrrie, 8e ftzie ln @sE. $i sluiind el drcw

*-**
cI

o 'oi,
rSms
o

si-e

fldt

d.-a rlodol.
ee se ductr

aw @ bdtln. $i @i-@ii lui vdztodu-l daMia de osE$' l-au slobozit din oaste cu sme ude a via, dlndu-i $i doul ctrrb@ve de
muftdmi
de rachiu, pomeote la

chdtuiall. --i*

@i-iuilor s!i, $i apoi lulndu-9i lui de oaser d Ee Eei rse cite dffi chtind' si'ffi me@ Iw sov{ind clod la o @giDe de dM, fitit s! stie ude se due, pulin ui toaintq lui t" "di "ts. mmu. din tntlmDlsre' pe-o ciss l!ffilnid, DulMu ; Bfi;td Pere. rcrbinl ei $iu e. Sllntul Pere, auiod "i cinew clatlnd itU lma, * uitl lEepot 9i dad olo vede ie in osus mrtlhiind F &u ld @e Ptr4ile. ori hai o,i*. zise auci sllntul Pff, splriet @i s! de dld lof{ pffie' nu @w osu$ul st -ne grlbim' dsc!. doul

"uA bu de la tovarl$ii

t75

'E

cela str aibe ha4ag 9i sI de gisio belu a dlnsul. $tii c-m mi min@t eu odat{ de Ia Eul ca acesE o chellEnealtr. N-ai gdj6, Peue, zise Dlruezeu, De dffielul we - sd nri te tmi; ostagul acesa e u om bu la inimi $i cinti,

mibativ. V@i-l-Ii? Are trrJmi doui @boave la suflerul sdu; si dreDt cer@re, hai f!-te tu cer$itor Ia captrtul ist de pod, :i eu ia celalal!, si s, vezi cm are sA De deie amtndoutr trboavele de pommtr, bierul om! Add-ti minte, Pde, de clte ori 1i-m spus cd unii ca acegtiia au sA molteneasc! impdrdtia

ceriuilor.

AMci sffntul Pere se pme jos la m epit de pod' itrd Dwereu la celalalt, 9i incep a cele de po@5. Ive, M aiuge lo &eptul podului, scoate cele doud cd_ b@ve de ude le avq strlnse 9i dd @ lui sfintul Pete $i ma lu Dmezeu, aclnd: Da din dar se fac raiul. Na-vd! Dwereu mi_a dat, eu- dau qi Dmezeu iar mi-a da, ctr are de ude. Si apoi Ivm incetrE id a cinta gi se tot du@ loainte. Amci sfltrtul Pefe zice d mirde: c adevdrat bu sufld de om e acese, 9i n-d -Dome, tebui sd mrg2t nertrsplitit de ]a fata u! Dar, Pere, las' ch m eu pwde de gij! pmtu dinsul. Apoi D@ezeu porse$te o sllntul Petrc, 9i cit ici, cit @le, ajug pe Im, E o duce tot intr-u cintec, de pacd

era toati lMea a lui. Bs! calea, Ivane, zise Dmnezs. Dar c'ln!i, cinli du

te-traici.

b-apoi daci n-oi $ti eu, oDe altul are $ ltie? rdspuse D@ezeu. Dd cine egti fr zise Ivm @ zbo$it de te laui

- stii ude

MultSmesc

ata de bioe c!

dmeavoasrd, zise Ivm, nesllrind. Dd

de

cheami lvatr?

ce-qdi toate? Eu sint cerlitorul pe cm l-ai miluit olo la pod, Ivme Si -ciDe dit sdncilor, imprumuu pe Dumereu, zice ScripEa. i.Ia-ti impllmurul impoi. cdci noi nu avem trebuint5 de bmi. Ia, numi e wt sa dovedesc lui Pete cit eqti N de milostiv. Afld a(:@, Ivme, cd d sint D@ezeu, $i pot str-li dau orice-i

ere *i;

de la mitre,

tn oenunchi diuintq lui Dmezeu, --

psm ;;;,'.fi;s

j o*.. -*-i"Tr"?"ir*.!*-ini po"tl i'qi d' aici fdrd bvoiqi"poi ;:;l;;'?;;; "a " rea m@. "b'Jili"^. auci, zi,rbind, blagoslovi Nbine, dupd dorinta lui Ivs, 9i aPoi zise:

ctr il il eqti om s drepute $i d@ic' de fioti, pe loc s-a demesq a cdat 9r a as: aclj dacd egti d cu adeldrat DtmeeuJ M turbin@ asu, @ ori pe cine{i Eea

*i;: "a

Ivme. cind te-i sdtua tu de Mblat prin lue' atuci fi rdu' .iitl.rJ ti la poa@ me, ca nn ri-a orrroidecJt' zise Dorue; m sd vitr s!-a pica ceva nu ved sa mtr duc i;;;;;-d;-Ji.!,

"ii-te ;;;;il;*:

'dtilt"riiei S"rr.ia p'st' "J"te, "p'"d

clmpi de-a dreptul'

177

pe

cic! era @ zgircit, dd vxzind c{ Ivan este u om impdn-de ce si facd. $i ulnd-nevrind poronce$te mei slugi sr-i deie lui Im ceva de min6e, $i apoi strl culce in nigle case nelomite, ude slca pe toli musafirii @i vfleau aga nim-nism. Sluga, ascultlnd poron stxpinului, ia pe Ivm, ii di ceva de rrln@e Si apoi 1l due la locul hot&it, sd
acela

mri, @r; de-abia se z2hqu iminr lui, pe culma mui deal. 9i mqge Iw, $i merge, 9i merge, pini clnd i$Ate ajmge la d4ile @le. $i cm aiuge intrd in ogradx, se inello$eazi inaintea boierului ti cere glzduire. Boietul
spre nigte cuffi

raltesc,

(Las' dacl nu i-a da odihm pe msr zise boierul in gindul dup! ce orlndui cele de dviing. $tiu ce de se aibl de lum la troapte. Acm sd vedm cde pe re? Oli el pe &aci, ori dracii pe dinsul.D Clci trebuie sA v! spu cd boierul acela avea o ptrreche de case, mi deopm, ln ee se zice cd looia uedratul. $i,towi, acolo poruci sd culce $i pe lve. Im insd habar n-avea de asta. El m a lncat in odaia wde l-a dus omul boierului, $-a pus mele in dnduiald, s-a bchimt dup! obi@i q-apoi s-a lologit a$a imbd@t, c@ eB, pe 6 di@ moale ca bmbacul) puindu-$i tubio cu cele dou! caboave sub cdpddi, Si attemindu-se pe som, cdci deabia il tiou pici@ele de trudit ce era. Dar poaE, biesl, sd se odihneascl? Cdci @ a stiDs lwituea, odatd se feze$te cd-i smuce$te cineva petu de sub qp qi i-o rucd cit colol lve amcl puind mim pe sabie, se s@ald dpede, apriqde lulna $i lncepe a c{uta prin strr in toate pd4ile, dar nu gdseite pe nimme. Miii! Dd acest piet ? Ori casa asg f,u-i @ratd, oii - dudura! pimiotul, de oi-a s&it pem de sub p $i s-a eu mblu bbdrdeiod u nebu. Ce-or rui fi $i @tremurele iste? zise Ivm, mi gcind citeva cruci pind la plminr ti apoi id se culcd. Dd cind str aFpeascl, deodatl se aud pdn @se o mullime
sdu,

mllar altele covifau porcul, sele oriciiau broas, ahele momdiau q ursulj mtr !og, fel de fel de glasEi schimonosite
178

de glasui, re de @e

@i

uicioase; mele miorlliau

fie acolo. c m dar! ce de Chim s@tsltr, cm vdd eu, $i - inepe a stis pgtetnict PavI tu turbine, ciorti! odat, AMci diavolii odati idcep a se ctrrtrb5ni uul peste alftl
se auzeaur de nu se mai $tia lr]am draculu sd pricepe ce-ar fi asb. Ivm atuci se

Apoi st

in ubinc6, de parcd-i adu@ vlntul. $i dupl ce inEA ei cu totii inl5utrur Ivs itrcepe a-i ghigosi muscdeSte. DupI aftea leage Erbme stins la gurt, o pue sub cap, mai Eintitrdule pdn ubincd Dilte ghiontui ruse$ti olea am gtia eL de da inima din dEci. Apoi se culcd d capu.l pe diogii, si, nmifiind sup5rat de nimetre, @s lvatr u som de
cele popegti... Dar ciad pe aploape de

cltpitaia dracilor, dzind ctr pafte dia slugile lui se z{btrvescJ pornegte cu grtrbire la lo@l ltiut' st le eure. $i aiugtdd lnd-o clipL se !'irtr, el Ftie cm 9i pe ude, tn odaie la I@, $i-i Stefge o pain?i plin som, cit e p@te. Imtr aMci sde esr $i odata stigtr: Patol M turbine!

ciftetori Soschi,

Scmoschi atuai intl si el Itue vorbeJ $i se ldghesuiegte peste ceilalli dimoni, cdci n-se irr@&, Ei, las' cI !d tudec eu adg, ne@lilor: voi scoate hfll - voi, zise Ive fi]lbuat. Cu mine v-aF gisit de rucat? Am din st vA muqtruluiesc, de au sd ridtr 9i cinii de voi! $i odatd se imbracd $i se lnmeaza Ivm cu t@te ale lui, ti ietind afsS incepe a fae u ttrrtrboi, de s-a sculat bat,
ogada in gua lui.

De ce ai pbtit, mi pohonFle de e-ai scldat o noaptea-n - !i p, faci a9a lamd? zi$erd @eDii boisului, are dau chioli uul peste alfil, de pucd aveu orbul gtrinilor. ia! m cipN$it ni$te Ce sA pfisc-zise Ive dlrz iawoi, $i d de ghd sl-i jmulsc. -

Boierul, iD zgofrotul ista, s sc@lll -si el $i totbd: Ce hiet e acolo pdn ogndi? - Iar mi t@ti roapts nu ned putut odibni ditr pricim rusului eluia. Dracul ftie e &e) cicl e pritr nhte iepmi ri ne sd-i imuleasci, str iffili dffiearcsbd! ln vorbele aceste, Dllmi iae e se iofilo$ezd $i Iw iminte boimlui fl Nbin@ plind de draci, tre se zblltsu ca peitii in vfttn.

Iaca, gospoalm, e iine m-m vlniolit toata a@ptea,.. - iNaltea g-m ffdlit $i 4 casa de dnci, ti vi-i aduc plocon dd des-diminsltr. PoroncetE sA-mi aduci ni$te palce, c, m ea-i bat la stoi, sd pomilesci ei clt or dlli, c, au dat peste I@, robul lu Dllmezeu. Boierul, vdzind aceasu, pe de o pde l{ @prins spaimA' isx pe de alta nu ma $tia e sd factr de budtie: c{ci multe sftindtre @i dlduse el ptotr affici pe la popi tn toate p2l4ileJ ca s5-i p@ttr izpni dncii de la esl, 9i nici ctr fusese chip. Dar se vede c5 pin-aM le-e fo$ qi lo! veletul. Cu Iwn g-au gdsit popa!

-Bine, palce cite Eei, $i fd-1i detoria m gtii, c-apoi om oi fi 9i eu, helbet! In slirgit, nu tece mult la mijloc, ia@ se pommegte Ive cu m r plin de pale m ti pltrce lui. Le ia el $i le leg, Ia u loc, tot cite dou{-seir dupa m i$i Stia me$te$ugul. Dar piDtr la umea asEr se ad@se lmprejml lui Ivm tot satulr ca s{ vad{ de patim &acilor. CIci lum de mirue era aces, nu Fgal Atuci Ivan dezlegl turbin@ in fata tutuorJ nljmi cit pcte si lnp{ mtna, qi luind cite pe u drlcugor de @mile, mi li-l sdea d palele de-i crdpa pielea. $i dup{ ce-l dtuia biner ii da drumul e tomld str du mai vie pe a@lo altd datt. N-oi mi veni, Iffie, cire zilig@re oi avs eu, zics Ucig{J-crucea, opriN de u$rime, !i se tot duce impuqcal. Iara omenii e priveuJ $i mai als b{iEii le$imu de rls. Der mi la llm melor, Ivm s@ate de bubl 9i pe Sraoschi gi-i @ge u freds de cele moschice$ti, de-i fugea safltul. Poftim! Duptr bucluc ubli, peste bucluc ai dat, mlj jupine S@oschi. S! te inveli h de alr{ datd a mi bintui oMoii, Serseiltr spuret ce e$ti! $i epoi dindu-i dmul, m! fuge li Smoschi dupl eilalti ca tdEul s paiul... D@ezil sA te i@ilflsc4 zise auci boierul, cupdn- pE.Im tn bte $i s!ruttndu-l. De sm rllmli la mine, zlnd Ime; $i, psm cI mi-ai @ratit cs de draci, m s! te tin ca pe palrtrtr.
1S

Ivme, zise boilu.l s multdmire. Sd-Ii

aducd

Ba nu, gos_podin, zise Ivm. M6 duc - lnp&atul E@r. nezil, $i ziclnd aceste, p.W ubine la qold, l$i ie mita in spere

sd sluiesc pe
se incinge-o Si frugca de-a

DM-

$l potud, se rot due ieinte la Dllmeau. Id privitorii, cu clciulile ln mind, li uau dm bu, oriincom s-iintoue.

mlr,

ubia,

CIldtolie sprlncmd, zise boierul. De r6mtneai, imi u ftate; id de nu, irBi e$ti ca doi. Mi se pare mie ctr Si boierul, ait en de bois, luase frica tubiDcii, de nu-i pdn e$a de riu dupd lve, wei flNse - ca emi
atita bim.
_ Im tnsd nici N se glnd la ash; el igi cluta acm de dt]m, inuebind din om lo oh ude $ede Dlfueeu. Dar

toli pe citi i.i tnftbe dltd@ drn uoe, neitiind G str respudtr la aga lotrebere ciudate. Nllmi sffnrul Neculai tebuie sd ttie ast4 zise Ivan

s@dnd aucij

9i nici @, nici doui, odatd lncepe a baE in poanl clt put. Auci sftntul Peft iotreabl dinltrwtu:
Cine-i e@lo
?

o iconilS did std $i sarudnd-o pe dos $i pe fald. $i prin minue, $e $i teette IvaD la p(re raiului!

ce

- Eu. - Cine zu? - Eu, Ive. - $i ce wei? - Tabacioc este? - Nu-i. - Vorchi este? - Nu-i. - Fdei siot? - Be. - Ltrutdi sint ? - Nu-s, I@e, ce mtr to! cih{ie$ti de cap? - Dar ude se ggses de aceste ? - La iad, I@e, nu eici. - Mtri! dar ce sllrltcie lucie pe aici pe la ni, zise Ive, ti, vcba, hdrtA $ pomEle la iad. $i el gtie pe nmilugind ude @tigelte, cA ou ubll t()@i muft $i nl'mi ia ce dl 9i de pffi iadului. $i aMci odattr ircepe a bate ln podlr
strighdi

rlspwde cine@ dinltrum. -Bste, este? - Votchi - Este. Fdd stot - Dar @ str !u fie? - Ltu6i slot? - Ho, ho! Citi poftegtil harato, hara;o! Aici e de mide! -Al t@, frpdind 9i fredndu-9i dinile. zise Drml de la poard, gtndind c{ e ro
?

Ei! Tebacioc ste?

Deschideli iute,

muttqeu vechi

ta2

de-sl lor, dschide. Si

tepete

auci dracii, de- p itr t@te plrtile. Ain-i c-M pltit{?


Vai de Doi 9i de noi! ziserd

d Iw Tubine!

aMci auai ia e

se

ftre3c pe netsctrrmtroindu-le

lns! prcncegte sd-i aductr mi deEpbd votchi, bbacioc, 1!u6i $ f@ei frmose' cd @ gust str factr u gulei. Se uittr dcii &ii la aIiL 9i vlzltrd cI nu-i chip de sbt lmptiw lui lvs, lncep a-i educe @re drd@m nchiu tiutiu, iltuEi ti tot ei pofte lui lru su.flerul. Umblau drecii ln bete ptr4ile) iuE e pdsDelul, $i-i lnfru lui Ivm itr rcie fl toate celer caci se tem@u de tubioa{, e de nu ltiu ce, Fate Fa rtru decit de sffng @e. De la o @e se chel?fluie$te Ivm cu&dei Si mde nu

Iw

lrcpe a chiui prin iad qi a itc hilodiwe Si Minca fuind $ pe daci, qi pe drdc@i ls ioc, s Depus tdmsd;9i io vineiul cels, dsma tlhllbi $i t@te cele ln t@te pa4ile, de-!i vetrea s! te suio de rls de iaqvele lui Iw. Amu ce sI factr dracii e s!-l measc{ de aolo? Glndesc ei, * sucesc ei, se frdsintl ei o Einte fel 9i chip, dd trici uuia ou_i vine-d @p e sA fac5. Telpa-iadului iN4 mai aius6 de ep deit toli dscii, zise auci lui Seraoschi: I{dm de pul voshr de n-al fi s aici, ali plti voi mei rtru dslt ara. Aduceti-mi degabl o putintr, o Piele $i ite cioe $ dod beqe, str fac o jucrricx m gtiu eu, ti acus vi-l mt$r de eici. $i aMci indatd i se aduc ele cerute, ti tElpoiul face iute o ddaban!; $i epoi fiitiqindu-se de Im, iese cu dtnsa a&rl qi tnepe a o bate e de rdzboit br... br... Ivm aMci ili vine iq simtile, ii lnE-u buc ies afsd @ pwq la mdr, sd vadll ce este. Talpa-iadului aMd face luqtil 141tr6tru, $i draqi tonc! bucuria lol lot inchid poarta dupd I@, $i puind ztrv@ele bine, buculu clf au sctrpat de tubitrctr. Bate el Iru in podtr dt ce poate, pue, dd au priff priff ei am am dracii la mint. fl pue, se dcdduieste el fl Ei, lai' omoratiior! de mi-ti mi pie rodat2l ln mlD,ll, tubin are s{ vI ttG de gtire. Dracii iNd tru tiq)mdsu

nimie dinlruft.

Vrzhrd Ive c{ poriile iadului siat fe$ate ld toate pii4ile 9i cd dEcn tr-au glnd sa-i deschid.d, se leh.trmetegte el am

is

$i de ldu@i, qi de ebacioc' ti de votchi qi de la ni, se slujeasc2l pe DmneFu.

tot'

$i pome$te

$i cu aiwe la poa@ raiului diMfartr, se li pue a@lo de stail,.gi std oedmit zi $i noapte, td lntru lMJ lard sd

se clintesctr di,r l@, $i nu Dult dupd a@asB, dr@i ia@ e vine 9i M@ea $i rca nwidecit se inte la Dllm*u e sl primscl porcDd. Im aMci ii pue qpagB ln piept $i zice: ;bti, oidila, mde Eei sd te duci? - La Dum%u, Iwe, $d ved@ ce mi-a mi porcno. - Nu-i voie, zise Im. Las' cd mI duc eu sl-d aduc rds-

pus.

$trop$e$te

Ive atuci, dzind c! Moda dI chioud pde dinsul' se la e, zicind: Pasol, vidrm, tu tutbinca! M@ea eMci ns!'lntl ln@to, se bagd ln trbincir $i aat i6e$8, ad$ supin4 de-d vme s5-i pllngi de milt. Iill Ivm l@g! ubin@ le gu! cu nepdsre, ${ sini inr-u
Apoi inepe a bate itr poartl. SIiDtul P@e aMci deschide, gi cind colo s trezegte o Im. Ei, Ime, doar tFai slttrat acu de Mblet prin lue - amcalirui ? duptr M-m sArual $i m-u prea strMatr sfnte Petre. $i e wei a@? -Ei, Ia m str mi duc la DlJmezeq si-i spu ew. - Bine, Ime, du-te, Du !i-i oprittr ela. De-a putere-a-hi, - e$ti de sa n@st5. am
copac. ,t@l

Be du,

Ime,

uebu.ie se

m! duc

eu.

I@ aMci se due dea d&pdrl toaint lui Dmezeu ti D@e, nu $tiu dacd ai la $tiinF ori ba, dd eu sluiesc la -p()@ Eiului de Eult! vr6e. $i acm vine Mo*ea 9i intrblt ce roi poronci$! Spue-i, Ime) ditr paftea ms, ca poroncesc sI m@dl - ai de zile, de-a dndul, nrJmi ommi bntio, aga ca tine... trei zise Dl'meHr ziFbind N bmdte. Bine, Dome, zise I@, uitlndu-se cm lug le Dm- Ml[ duc sd-i spu, (M ai porcncit. nezd.

$i duptr ce se lmplinesc trei mi ln pdt, id porne$te la Dmereu, si primeascl poronci. Dd chd ftia ct de str dei peste Imr i se tiiau piciorele g-o srdnga in spate de Iiica. Tubin! afurisi@ de tubinc5 m! tir{ in t@te boalele, - Mod, suspinind. Decit n-m incotro; trebuie sd aca m! duc, zise ofiind. in slirgit, merge q, nu msgq $i de la o w@e aiuge la poda ruiului. Dar cind color d5 ir q@hii de Ivanl Tot aici egti, Ime, tot? - Ba bine ctr nu, zise Ivm, f{cind stinge-mpreju $i puindu-se drwt ia calea Mo4ii. Dtr wde gindei sd fiu, cind asE mi-i slujba? Gindm ci te-i fi mi dus prin lme duptr berbet- de-a tale. liffi Da cA d@ de lme m fugit; o gtiu d clt e de dulce 9i de amr?i, bat-o pustia s{ bat?t. Lui Ivu i-s r@se uechile de ditrs. Dar ce-ai sl5bit a$a, vidmr? De buDdtd!ile tale, Ivmel Am ded ci au ti-i mei face bldsldm cu mircr mi-i de &mul se hm h Dwezeu, c, 6e mre treebx mai m. cm nu; ia mi pue-E pofta Ia o pdeJ c?l d@r pide lMea... Nu (:uva ai polti oile se te pui la bifasui tru-Da, Dr Sdi d re prs inEeci cu qry. Tvme ?l - A$a !i-i treaba ? Ind me iei la te; parale? Patol na tuF Modea aMci se viri in rubinc4 fi Iwtr o pue la pastrmd, zicind: $opircai cu cir qopfuqi, dtr cu Ivm nu toplrcei. Dmezeu insl gtia de tMte acesteJ dar voia sa mai fecl Si pe cheful lui Ivm, nu tot pe a Mo4iiJ clci multe bunitali mai fdflse $i ea ia viap ei!
cu Dtlmezeu?

Si ducindu-se el, s@ate M@n de la lnchisode gi-i zie: Dmezeu a porcncit str mlninci fti mi de zile de-a rindul nuai pAdm bltrile; de cea tintrrl sa au te eringil Inteles-ai? Hei, pometre $i-d fit datorial Modea affici pohelt pria codri, sup6Et5 o vai de e, gi incepe a made la copaci btriniJ de-i pomu tucile.

Shntul Pde deschide $i Ivs lmif,ta lui Dmezeu $i zie:

Ie descb.ide, sfidte Pede, zise

I%q

se duce

bddnd epoi la p@ftr. itr de se lnf?lto$eetr

M@rtd lntreabd e mi poiodcili? $i s{ nu vtr-DMe, sup5li, dtr @e-i trestlnplhatl $i avmdJ drept str vtr spu; iede q pe spinir qi Eq nllmideclt s5-i dqli rlspus. Du-i rdspus, lv&e, c5 pbrodGc si moartr de am - sei mi de zile, de-e ineinte fitrdul. nllmi (@mi tin6i, ti abi trei di de zile sll moarll nmei copii ob@ici. Bine, Dome, zis lvan, tnchintndu-se ptdtr la ptrmlnt. - duc str-i $pE, @ ai p@ncit..: M.6 $i {M aiuge I@ di$fard de podtd, s@te Momea din tubiDctr qi-i zice: Dwezeu porcDqt e de ao lnainte sd mlnlnci rei - de zile de-a a rindul nrJ@i pddue tlnlrdj $i alti trei mi mi de zile n@d vulstdri fragede, r{chitici, smicele, nuiele gi altele de s@ acestore; de pddure @ btrtdtr5, sll nu te atingi, cd-i pozn!! Awit-ai, vidmd? Hei, pome$te pinA te vld, 9i-fi fd dabria cu sfintenie! Moaftea auci, tnghiliod noduri, pome$te prin dubdvi, luci 9i huceagui sup&ettr e vei de @pul ei. $i de voie, de nevoie, inepe citrd a roade copeci tineri, clnd a fotlaca smicle $i Duiele dei phiiau mtrselele gl o duau lelele 9i

gwii,

intieindu-se pe sus, le plopii cei inalti 9i plecindu-se arit pe la dddcidle celor tufari, dupa mHdte ftagede. Se ztrnor il @) s{m@, m putea. ln s{irsit, a-a chinuit M@ a$a dei ei de zile de-a rlndul' 9i iDcd a$ Eei mi, 9i dupd ce i se lmplitresc ci qese mi de osindlf iar pomelte la Dlrmezs) sll vad2l ce poronci iq mi da. Nu-i vorb5, cd stia vidma ce o a$tepta, dtr e era sll faci? TubiDcal mloq-o-ar foill s-o rdnince, zics Modea, la Ei, e $i cm s fi mers la spiEuleto{e. Nu ducindu-se gtiu ce sd rui zic qi despre DlJmezeB e str au gre$esc, Peseme c-a aius Si el in minta @piilor, Doam id{-md, de i-a dat lui Im cel nebw adta putere asupn me. Bine mi-s pdrs str-l vtrd 9i pe Dlr'mzil int-o zi, cit e de lMe $i putdnic, ln trbin lui Im; ori de nu, mw pe slintul Petea. N]Jmi affici mi-ar cede ei mie.
1a7

pom niului;

- 9i ptoi asttzi. Patol M tubinc4 vidm! gi de Adm am nici roi spu lui Dwezeu despre tine, hoanghinU blulnl ce egti! Tu qi o Talpa-iadu.lui sinteqi pouiviti plreche. Ioi vine sd vd rup o dinlii de bEigoue e slnreii. Am 6! te fin la past@I, htt $i biue, De acu in tubind au s5-fi
de la

$i merglnd a tot bodrcglnind mte li lemte, aiunge la qi ciad dll iu de Ivu i se intuecl lumea-imintea ochilort 9i zi@ oftlnd: Da bine, Ivme, iar ai de gind st md chinuiegti cu u- cea a u? binca Ba dac-ag avea ui multd putere, lia spu drepr ci $-aq - ochii e la dncu.l qi te-ag frige pe soate frigare ivai --zise cu ciud.{ cI din pricim h s-a prdpldit adu a@r de lMe,

putrssscli
vede,

Ivo affici lasd epul ln ios, Si tEci14 lncepe a face feteIuI Mome rlspude lntrdugit din rubiacll Iattr-ml-s, Dorue, pusl oprell; m-ai lisat de rtsul - gui e lru, nsorcciu delamite! uui . Dwezeu affici dezlgd tubi!, di drmul Mo4ii 9i zice lui I@: Ei, I@e, desrul de arun; ti-ai fi5it tBiu.l qi fl-ai mlnet malaiul. De milostiv, milostiv e$!i; de bm la idimI, bu ai fost, nu-i volbl; da de Ia o wme loc@@, cm de pe clnd li-u _bla8oslovit tubine a@sta! teai Ill@t pra nu gtiu m. Cu &acii de la boi*ul cela ai ftrdt hm-pua. La-iad ai fas u guli, de !i s-a du vestea e de 1rcp5 mns. Cu Mqrtq le-u lllst phi am de i-ai Adt msdlele (:@ ai frr, n-ai ce zice. Dd toates pln5 la o E6e, fCltul meu. De am 1i-a voit 9i 1ie rlodul sd mori, u-m ce-!i fa@. Trebuie sI dIm fiectruia ce este al s5u, cici qi Mod ate so@tala ei: nu-i lllsatd nlmi aga degeaba, (:m qezi tu. Ivm amci, vlzlod ci s-au neot de gagd, se pue ln gefete.
188

pe-EL aici?

ciolanele. Ht, hll! Suspini e Momo, dar pae bui! Iru prcd u.ici n-o nici n-o aude. In sfl4it, rece ea aqa o buetll de wme, cit a fi treut, ti inu-@ din zile vine Dll@ezeu la poutl, str %dll ce n{zbutii mi fae Ive o tubin@ cea. lrme, e ui direguieqti? Mffi n-a mai v6it

nuchi dinaiaEa lui Dmezeu $i-l r@9tr @ lacrdmi, zichd: Rogu-te, st fiu ingEduit l@ar tei zile, ld -D()@e! cee $!-mi gdiesc sulldul, sI-mi luftz ncla @ mloa mea asta slSbdaogt, ti sd nA agez siryurel tnt-iN. $i dupd ace$te, faca Mod ce w voi d mitre, c{ci vdd eu bine c! mi s-a stins fwia la par; lncep a sltrbi vlzlnd o ochii.

pde
s-a

D@ezeu ii iivoie$te eer a@su li apoi lulndu-i ubine din sttrpinire, il dtr pe sam vidmei, e duptr trei zile sd-i ieie sufletul! I@ a(M) rimiind singur, suptrEt e vai de el, pe de-o

pu

cA

i-a

pe gtddui:

lut DllmeEu trbitr@, pe de alb cA se $d moddr


t89

(M.{ @gJ ia se stau $i si-mi fac scotesltr! e ce m-m ales clt m trdit pe ltlma ase, zise Ivm ln glndul s5u. In oaste fost trrJ@i de zbucim: hliis harm, ce llM! De atuci incoace m ublat ia a$a, teleleu T@str. M-e dus la si, de la Ei le iad, $i de la iad ie la rai. gi tmi am la dicl,

ilr m

nici o mlogliere, Raimi-a trebuit mie la m asb? Ia ata pdlegti dacl te stici o dncul; aici la strrtrctciosut ist de $i, vorba cee; falil gwl?t, Eeistd u$@!5; qezi s bmii itr pungn $i duci dorul la toate cele. Mai Me ped@ps5 declt asu, nici ci se mai poate! Votchi du-i, Ebacid nu-i, l5u@i nu-s, gulei nu-i, nimie ou-il Mai e nl]mi tei zile de trltit, $i te-a,.. ai dus, Ime, de pe fata pAmintului! Oae nu-i de ftot reo gmichiiie, pint mai este ircd vmeb

n-m

Itr sfir9it, @i std el Iwn oleacll asa, o frmtea rezd@r5 pe mlnl, Si-i $ u{sne$te in gtod @: (Taci, ctr i-m dat de me$telug! lncalte ce a fi, a fi, dar degba n-se sI fie, Vtd eu biDe cA tot de lm mi-i am.D $i odatA se duce I@ !5pede @ cele doui clrboave, el gtie ude, $i @plrtr uelte de tel?liier doui lluoi goase, patru balama.le, clteva pirome, doui belciuge si u llciroi zdnvtrn, 9i se ruce d+gi fae eI singu o dregull de mcl5, si p@t5 $edea qi tmpdstul lnr-insa. Ia, Ivee, gi esa de vei, zise el. Trei coli de pdmtor, - al dul Vezi ltr ce se incheie etite-i toattr s@fala de pe lmea
asa
?

Dar n-apuc!

Im

a sflrgi bine vorba din

iaca se $i trezette cu

esti ? - Gata, illspuse el, - Dacd egri gau, hai! zimbiqd. mi rdFde in cltr c2l D-m - de pierdur. Poateagazi-te @e m, mai agreptl $i aldi 6d le dau riva$ de dM.

Ei, Ivee, gaE

Moa@ ln

min,

sgute:

9i

nrroi

I@e, zise Modea. - Du cm? - Pue-te cm rebuie si s,adtr mortul. Ivm se trtue tdt{ rll5, $i lasd piciosele splwte afd5. Dd bine, Ivme, lm-i vorba) al-i ueaba, mult ai sd - lii? Pmeter mdi ftate, bine, m se pue! mi Ivm affici se intoe@ is @ faF-n ios, @ @pul bAUHu idE{ Iffe $i iu a piciotrele afartr. A...ra...e de mioe qi mine! Du nici atita Ium nu - Se vede cd numi de de gtii? bldstdrn4ii ai fost bu in lmea as. Ia fugi de acolo, sh-ti artrt il, trebmule e e$ti! Ivm aMci iese din raclS Si ste in picioare Milit. Iard Modej avind bundhte a drsctrli pe lve, se puen ncla @ fala-n sus, @ piciodele intinse, o miinile pe piept qi @ odii idchigl zicind: Ia@ aga, Ivee, sai te a$ei. Im auci nu picde wmea, $i fae tmc! capacul dea$Im, insie laqa ti, o t@te rugdminte Mo4ii, umfll
19I

Ivm amci Nu aga,

8e

pue ln mcld N

fala ln jos.

acla lD spste $

6e

due dFi

dtr

tdre. icind:
cI

d@ul P{

aptr

ffi,

@rgi-

ti-d I![@t @netul. De a@ du-E pe apa sl'n-'Nr! bdei. Si $I iei din ncE ciod te{ s@te bui@ din 8r@p6 Ui-a tiut a Drrmsd ubin, din pricioA u, dd iooltea ti-m eldt{ buoA ri d. ' Ei, vezi de ce s-e zi6e aposlolul Pem eL D@e - aDuqt Ivo al Ele mi - nrii".^ auci, sfmtiei dziod plo! ude moge indrlaala lui t*. a inceout a se m Iu oi d pe gindui de nlzdrlvtrniile i';i3i* i zi" Dw."o in * deafacr strdiut a@lo ude *- il iue Moda la ljru' e s5-$ rdzbue si e a@ "ti Si indatA s-a got a$e, $i ciDd nici nu vis I@ cI * iim, i* .a roi deie w@dettr ochi d Md, numd ieq e * ftzdte d diN fEd-n fat!, zictudu-i: bine. lvee, ffi ni-a fo$ vorba? -De I@ aMci a remi tuisumit, fdrl sd mi poad zie m
?

@vlnt mlt.

si bunIEr lui DlJ'mezs

Luisce gddelecile si indtrrbicia u De d@ult nai tu lma_ass si aj6 de bati@ drecilor' dacd -loi"it ai" inm Oum."o in voie, Mi mult dcit insu$i fiului sdu' nu-ti -Sl J.ii. l*.. ci de e@ lnainte ei sI fri buruc str Eori 9i a i ii tirli in urioci aup! mine' rugildu-ml str-fi ieu sflul do o m s{ mtr fac ctrieo uiot, $i d s{ E las str triie$i aaU ColiA si CeEta NmFiui, e sl vea N cit e de
"ri ftsuftritl viete la ala de adinci
$i

lncl E &ci dimi? Ei' Ivse, I@e! Nllmi rIHs@ @ AlrI de margini Isate sA pre_

la liist Mona -

MElDeIe ! de izbelitte str rxiasdt: oPdor


Du

CttelmsdPdffid
Pe

btc vbd.

vidmei? Ba, ziu. nici nu gindesc. Deie-li focd.


192

.b*L

Si asa. vdztnd -m

Ivd cI nu mi mode, zi* in sine: m* de ao mioi da s pm-n ep


e,
dactr

wo

de rtrul
r

si cicl aMci: ude Du s-a apuet $i eI, ia ciu& Mordi' de @: Ia mhorcl ;i de ch.ilit la Frid 9i holsd, de ptrc{ mistuia

zie

Gu.lei pste gulsi, Ivme, c{ci aldel lnoebmeiti de udt,

el. Dd, ce

@ si
a Edit

faca bietul om,

clrd

vede ?... $i a9a

$i IMte ctr $i am a

lvm

cel

mi f t5in4

l?lri de

chi@r! $i nul ^{ods-i dffie vea@i nmmtrtate. daci n-a fi muit.