Sunteți pe pagina 1din 3

Roata lui Bernstein Acest model a fost conceput de britanicul David Bernstein (1986, p. 117-12 !

"i adaptat de #$irle% &arrison (199', p. (- '! pentru a avea o mai lar)* aplicabilitate +n domeniul rela,iilor publice. A"a cum se poate observa , modelul con,ine trei elemente ma-ore. /0 organizaia, dispus* +n centrul ro,ii ($ub! "i definit* +n func,ie de domeniul de activitate, respectiv de localitatea1re)iunea1,ara de ori)ine +n care aceasta +"i are sediul2 /0 tipurile de public, dispuse pe circumferin,a e3tern* a ro,ii sub forma unor se)mente2 /0 canalele de comunicare, dispuse +n acest model sub forma unor spie (spo4es! care fac le)*tura +ntre or)ani5a,ie "i cate)oriile sale de public.

Autorul a identificat nou* tipuri standard de public "i nou* tipuri standard de canale de comunicare (spi,e! pe care le pre5ent*m +n cele ce urmea5*. Tipurile de public:

/0 media (media! 6 local*, re)ional*, na,ional* sau interna,ional*, pres* scris*, radio sau televi5iune, pres* de specialitate (specific* domeniului +n care activea5* or)ani5a,ia! etc2 /0 guvern ()overnment! 6 local, na,ional sau suprana,ional1(2 /0 instituii financiare (financial! 6 b*nci sau alte institu,ii care administrea5* fonduri de investi,ii, lideri de opinie +n domeniul financiar-bancar, ca de e3emplu anali"ti sau -urnalisti2 /0 clieni (customers! 6 cei care primesc produsele "i serviciile or)ani5a,iei, pentru care pot pl*ti (direct sau indirect! sau nu. 7lien,ii pot fi interni (din interiorul or)ani5a,iei! sau e3terni, iar op,iunea de a avea statutul de client poate fi una individual* sau poate fi o deci5ie administrativ*2 /0 publicul general ()eneral public! 6 oricine are un interes le)at de or)ani5a,ie, inclu58nd aici poten,iali sau fo"ti an)a-a,i ori clien,i sau orice alt* persoan* care poate influen,a deci5ii sau opinii despre or)ani5a,ie2 /0 publicul intern (internal! 6 fiecare an)a-at +n parte sau asocia,iile profesionale ori sindicatele care sunt +mputernicite s* repre5inte an)a-a,ii +n raport cu patronatul2 /0 publicul local (local! 6 comunitatea local*, inclu58nd aici "i membri ai altor cate)orii de public, de e3emplu an)a-a,ii, media locale sau administra,ia local*2 /0 grupurile de influen (influentin) )roups! 6 )rupurile de presiune, )rupuri de voluntari, asocia,ii profesionale, camere de comer,, )rupuri politice, orice alte tipuri de asocia,ii care pot avea o influen,* asupra opiniei publice sau +n luarea unei deci5ii ce afectea5* or)ani5a,ia2 /0 parteneri (t$e trade! 6 parteneri comerciali, de servicii sau distribu,ie, parteneri de proiecte etc. Canalele de comunicare: /0 relaii media (media relations! 6 comunicate de pres*, conferin,e de pres*, interviuri, vi5ite de documentare pentru -urnali"ti sau alte modalit*,i prin care presa poate fi informat* asupra activit*,ii or)ani5a,iei2 /0 ntlniri tte--tte sau n grupuri restrnse , rela,ii directe (personal presentation! 6 sunt modalit*,i de a comunica cu )rupuri restr8nse de public2 /0 prezentri (impersonal presentation! 6video, multimedia, e3po5i,ii etc2 (9 /0 produse sau servicii (product or service! 6 acestea sunt purt*toare de mesa-2 calitatea, desi)nul, pre,ul etc. sunt elemente care pot influen,a modul de raportare a publicului la firma1or)ani5a,ia respectiv*2 /0 materiale tiprite (literature! 6 pliante, bro"uri, )$iduri, buletine informative, reviste, -urnale, manuale, rapoarte anuale etc. :mportante sunt nu numai mesa-ele scrise dar "i forma de pre5entare a acestor materiale (desi)n, calitatea $8rtiei, calitatea tiparului etc.!2 /0 elemente standard de identificare (permanent media! 6 si)la, antetul, uniformele an)a-a,ilor, ma"inile utili5ate, c$iar "i ar$itectura cl*dirilor pot fi elemente care reflect* stilul "i personalitatea or)ani5a,iei2 /0 reclama (advertisin)! 6 poate s* transmit* mesa-e despre or)ani5a,ie de tipul Iat ce suntem noi, iat ce putem face noi pentru tine, iat ce gndim noi! 2 /0 corespondena (corespondence! 6 modul "i stilul +n care se reali5ea5* coresponden,a (scrisorile, fa3urile, e-mail-urile! adesea pot da mult mai multe indicii despre o or)ani5a,ie dec8t s-ar putea crede2 /0 punctele de desfacere a produselor/serviciilor (point of sale! 6 sunt folosite +n )eneral pentru pre5ent*ri, oferte speciale, competi,ii etc. ;3ist* dou* modalit*,i diferite de a utili5a acest model. <rimul, +n care se consider* c* pentru fiecare tip de public e3ist* un canal specific sau preferen,ial de comunicare,

prin urmare +ntre)ul tablou este static. De e3emplu, pentru a comunica cu massmedia este de preferat s* se foloseasc* canalul relaii media. A doua variant* este aceea de a privi modelul dintr-o perspectiv* dinamic* potrivit c*reia oric*rui tip de public i se poate asocia oricare dintre cele nou* canale de comunicare. <rin urmare, pentru a comunica cu publicul mass-media putem utili5a "i alte canale de comunicare, ca de e3emplu materiale tiprite sau corespondena. =n acest ca5, din combinarea celor 9 canale de comunicare cu cele 9 tipuri de public re5ult* 81 de variante, adic* tot at8tea instrumente de lucru puse la dispo5i,ia practicianului +n rela,ii publice. >odelul lui Bernstein pre5int* cel pu,in dou* avanta-e. /0 primul este acela c*, simplific8nd realitatea, el a-ut* la identificarea celor trei elemente c$eie ale activit*,ii de rela,ii publice (or)ani5a,ie, public, canale de comunicare!2 /0 +n al doilea r8nd, acest model a-ut* la radio)rafierea raporturilor de comunicare care se pot stabili +ntre cei doi actori, or)ani5a,ie "i public.