Sunteți pe pagina 1din 6

DENUMIRE ENTITATE PUBLICA Denumirea misiunii de audit public intern: Auditarea activitatii de inventariere generala a patrimoniului Perioada supus

auditului: 2005, 2006 ntocmit de: Data: !uper"i#at de: Data:

TABEL PUNCTE TARI !I PUNCTE !LABE


$pinie RI!CURI '( $r)ani#area acti"itatii de in"entariere Sa nu se efectueze inventarierea generala a patrimoniului cel putin o data pe an. Sa nu fie elaborate i transmise, comisiilor de inventariere proceduri scrise adaptate la specificul institutiei. '(' !tabilirea comisiei de in"entariere "nventarierea patrimoniului sa nu fie efectuata de c#tre comisii de inventariere. $omisiile de inventariere sa nu fie formate din cel pu%in dou# persoane, numite prin decizie scris# emis# de ordonatorul de credite sau de persoana care are obligatia gestionarii elementelor de activ si de pasiv. "n decizia de numire sa nu fie men%ionate: & componen%a comisiei' & numele responsabilului comisiei' & modul de efectuare a inventarierii' & gestiunea supus# inventarierii' & data de (ncepere i de terminare a opera%iunilor. Din comisia de inventariere sa faca parte gestionarii depozitelor supuse inventarierii i)sau contabilii care %in eviden%a gestiunii respective. T% Consecinte Necunoasterea situatiei reale a patrimoniului Nu e!ista un mod de lucru unitar al comisiilor de inventariere &radul de incredere Comen tariu

S S S S

Nu sunt indeplinite conditiile legale pentru efectuarea inventarierii. S

*osibilitatea denaturarii stocurilor faptice si)sau scriptice.

,embrii comisiilor de inventariere sa nu fie (nlocui%i numai: & (n cazuri bine -ustificate' prin decizie scris#, emis# de c#tre cei care i&au numit. '(* $r)ani#area si des+asurarea in"entarierii "nainte de (nceperea opera%iunii de inventariere comisia de inventariere sa nu ia de la gestionarul r#spunz#tor de gestiunea bunurilor o declara%ie scris# din care s# rezulte dac#: & gestioneaz# bunuri i (n alte locuri de depozitare' & (n afara bunurilor institutiei, are (n gestiune i alte bunuri apar%in.nd ter%ilor, primite cu sau f#r# documente' & are plusuri sau lipsuri (n gestiune, despre a c#ror cantitate sau valoare are cuno tin%#' & are bunuri nerecep%ionate sau care trebuie e!pediate /livrate0, pentru care s&au (ntocmit documentele aferente' & a primit sau a eliberat bunuri f#r# documente legale' & de%ine numerar sau alte 1.rtii de valoare rezultate din v.nzarea bunurilor aflate (n gestiunea sa' & are documente de primire&eliberare care nu au fost operate (n eviden%a gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. & felul, num#rul i data ultimului document de intrare)ie ire a bunurilor (n)din gestiune. Declara%ia sa nu fie datata i semnata de c#tre gestionarul r#spunz#tor de gestiunea bunurilor i de c#tre comisia de inventariere, care atest# c# a fost dat# (n prezen%a sa. $omisia de inventariere sa nu asigure (nc1iderea i sigilarea spa%iilor de depozitare, (n prezen%a gestionarului, ori de c.te ori s&au (ntrerupt opera%iunile de inventariere i s&a p#r#sit gestiunea. $omisia de inventariere: & sa nu vizeze documentele care privesc intr#ri sau ie iri de bunuri, e!istente (n gestiune, dar ne(nregistrate. & sa nu dispuna (nregistrarea acestora (n fi ele de magazie i predarea lor la contabilitate, astfel (nc.t situa%ia scriptic# a gestiunii s# reflecte realitatea. *entru desf# urarea inventarierii sa nu fie sistate opera%iunile de intrare&ie ire a bunurilor supuse inventarierii, lu.ndu&se din timp m#surile corespunz#toare pentru a nu se st.n-eni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. Dac# opera%iunile de aprovizionare&livrare a bunurilor nu au putut fi suspendate sa nu fie creata o zona tampon (n care sa fie depozitate bunurile primite (n timpul inventarierii sau s# se permit# e!pedieri la clien%i, iar opera%iunile respective sa nu fie efectuate numai (n prezen%a comisiei de inventariere, care a men%ionat pe documentele respective 4primit (n timpul inventarierii4 sau 4eliberat (n timpul inventarierii4, dup# caz, (n scopul evit#rii
2

Nu sunt indeplinite conditiile legale pentru efectuarea inventarierii.

2estionarul poate contesta rezultatul inventarierii.

S S

Neindeplinirea conditiilor de forma, fapt ce atrage nulitatea declaratiei. 3nele bunuri pot sa nu fie inventariate, iar altele pot fi inventariate de mai multe ori. Nu se poate face o comparatie intre evidenta gestionarului, stocurile faptice si stocurile scriptice. Nu se poate face o comparatie intre evidenta gestionarului, stocurile faptice si stocurile scriptice.

S S

inventarierii duble sau a omisiunilor. 5unurile aflate asupra anga-a%ilor la data inventarierii sa nu fie inventariate i sa nu fie trecute (n liste separate, cu specificarea persoanelor care r#spund de p#strarea lor. 6n cadrul eviden%ierii acestora pe forma%ii i locuri de munc#, bunurile sa nu fie centralizate i comparate cu datele din eviden%a te1nico&operativ#, precum i cu cele din eviden%a contabil#. *( Intocmirea si "alori+icarea procesului "erbal de in"entariere *(' Intocmirea documentelor a+erente in"entarierii 5unurile inventariate sa nu fie (nscrise (n listele de inventariere, (ntocmite pe locuri de depozitare, pe gestiuni i pe categorii de bunuri.

Denaturarea rezultatelor inventarierii.

*entru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, f#r# mi care precum i pentru crean%ele i obliga%iile incerte ori (n litigiu sa nu fie (ntocmite liste de inventariere separate sau situa%ii analitice separate. *e ultima fil# a listei de inventariere, gestionarul sa nu men%ioneze daca toate bunurile i valorile b#ne ti din gestiune au fost inventariate i consemnate (n listele de inventariere (n prezen%a sa. 2estionarul sa nu men%ioneze pe ultima fil# a listei de inventariere dac# are obiec%ii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. $omisia de inventariere sa nu analizeze obiec%iile, iar concluziile la care a a-uns sa nu fie men%ionate la sf.r itul listelor de inventariere. 7istele de inventariere sa nu fie semnate pe fiecare fil# de c#tre membrii comisiei de inventariere, de c#tre gestionar si de catre compartimentul financiar&contabil)valorificare bunuri, pentru calcularea diferen%elor valorice, e!actitatea soldului scriptic, precum i pentru verificarea calculelor efectuate. 6n cazul gestiunilor colective /cu mai mul%i gestionari0, listele de inventariere sa nu fie semnate de c#tre to%i gestionarii, iar (n cazul pred#rii&primirii gestiunii, acestea sa nu fie semnate at.t de c#tre gestionarul pred#tor, c.t i de c#tre cel primitor.

Dificultati in stabilirea raspunderii gestiomarilor si in compararea rezultatelor faptice cu cele din evidenta contabila. Dificultati in identificarea bunurilor bunurile depreciate, deteriorate, f#r# mi care, care ulterior, urmeaza a fi casate)valorificate.

S 2estionarul poate contesta rezultatul inventarierii. S

*ot fi contestate rezultatele inventarierii.

7ista de inventariere sa nu contina cel putin urmatoarele informa%ii: & denumirea formularului' & data /ziua, luna, anul0 (ntocmirii formularului' & denumirea unit#%ii' & gestiunea' locul de depozitare' & num#rul curent' & denumirea bunurilor inventariate' & codul sau num#rul de inventar' & unitatea de m#sur#' & cantit#%i: stocuri faptice, stocuri scriptice, diferen%e (n plus, diferen%e (n minus' & pre%ul unitar' & valoarea contabil#: valoarea, diferen%e (n plus, diferen%e (n minus' & valoarea de inventar' & deprecierea: valoarea, motivul' & comisia de inventariere: numele i prenumele, semn#tura' & contabilitate: numele i prenumele, semn#tura. 7a inventarierea elementelor de activ, acestea sa nu fie inscrise, f#r# spa%ii libere i f#r# ters#turi, (n formularul 47ista de inventariere4 /cod +9&8&+20. *rocesul&verbal privind rezultatele inventarierii sa nu con%ina cel putin urm#toarele elemente: & data (ntocmirii' & numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere' & num#rul i data deciziei de numire a comisiei de inventariere' & gestiunea inventariat#' & data (nceperii i termin#rii opera%iunii de inventariere' & rezultatele inventarierii' & concluziile i propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate i la persoanele vinovate, precum i propuneri de m#suri (n leg#tur# cu acestea' & volumul stocurilor depreciate, f#r# mi care, cu mi care lent#, greu vandabile, f#r# desfacere asigurat# i propuneri de m#suri (n vederea reintegr#rii lor (n circuitul economic' & propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri' & constat#ri privind p#strarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrit#%ii bunurilor din gestiune' - alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

Nu sunt indeplinite conditiile legale pentru efectuarea inventarierii. *osibilitatea denaturarii datelor din procesul verbal de inventariere si din registrul inventar, date care sunt preluate din listele de inventariere.

Neindeplinirea conditiilor de forma, fapt ce poate atrage nulitatea listelor.

Nu se pot valorifica rezultatele inventarierii.

*(* ,alori+icarea procesului "erbal de in"entariere :ezultatele inventarierii elementelor de activ i de pasiv, sa nu fie inscrise in :egistrul& inventar grupate dup# natura lor, conform posturilor din bilan%. ;lementele de activ i de pasiv (nscrise (n registrul&inventar sa nu fi avut la baz# listele de inventariere, procesele&verbale de inventariere i situa%iile analitice, dup# caz, care -ustific# con%inutul fiec#rui post din bilan%. <pera%iunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere sa nu fie efectuata astfel (nc.t la sf.r itul e!erci%iului financiar s# fie reflectat# situa%ia real# a elementelor de activ i de pasiv. 6n cazul (n care inventarierea a avut loc pe parcursul anului, datele rezultate din opera%iunea de inventariere sa nu fie actualizate cu intr#rile sau ie irile din perioada cuprins# (ntre data inventarierii i data (nc1eierii e!erci%iului financiar, datele actualizate sa nu fie cuprinse (n registrul&inventar. 6n situa%ia constat#rii unor plusuri (n gestiune, bunurile respective sa nu fie evaluate la valoarea -ust#. 6n cazul constat#rii unor lipsuri (n gestiune, imputabile, sa nu fie luata m#sura imput#rii acestora la valoarea lor de (nlocuire. 7a stabilirea valorii debitului, (n cazurile (n care lipsurile (n gestiune nu sunt considerate infrac%iuni, sa nu fie avuta (n vedere posibilitatea compens#rii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, cu (ndeplinirea urm#toarele condi%ii: & s# e!iste riscul de confuzie (ntre sorturile aceluia i bun material, din cauza asem#n#rii (n ceea ce prive te aspectul e!terior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambala- sau alte elemente' - diferen%ele constatate (n plus sau (n minus s# priveasc# aceea i perioad# de gestiune i aceea i gestiune. ;liminarea sa nu fie facuta (ncep.nd cu sorturile care au pre%urile unitare cele mai sc#zute, (n ordine cresc#toare. 7istele cu sorturile de produse, m#rfuri, ambala-e i alte valori materiale care (ntrunesc condi%iile de compensare datorit# riscului de confuzie sa nu fie aprobate anual de c#tre ordonatorii de credite. $ompensarea sa nu fie facuta pentru cantit#%i egale (ntre plusurile i lipsurile constatate.

Dificultati in compararea datelor din registrul inventar cu cele din situatiile financiare de la inc1iderea e!ercitiului. 7a sfarsitul anului datele din registrul inventar si cele din contabilitate nu pot fi comparate. Dificultati in stabilirea valorii bunurilor respective in cazul unei eventuale pierderi a acestora. "mposibilitatea inlocuirii bunurilor lipsa.

S S

$ontestarea de catre gestionar a debitului stabilit

S S

*osibilitatea aparitiei unor abuzuri.

6n cazul (n care cantit#%ile sorturilor supuse compens#rii, la care s&au constatat plusuri, au fost mai mari dec.t cantit#%ile sorturilor admise la compensare, la care s&au constatat lipsuri, sa nu fie stabilita egalitatea cantitativa prin eliminarea din calcul a diferen%ei (n plus. Aceast# eliminare a fost facuta (ncep.nd cu sorturile care au pre%urile unitare cele mai sc#zute, (n ordine cresc#toare= Atribu%iile comisiei de inventariere sa nu se refere, pe langa patrimoniul administrat direct de institutie i la patrimoniul institu%iilor subordonate, f#r# personalitate -uridic#, care nu au compartimente proprii de contabilitate. 6n aceste cazuri, din comisia de inventariere sa nu faca parte si un reprezentant al unit#%ii respective f#r# personalitate -uridic#. 5unurile constatate lips# la inventariere sa nu fie evaluate i (nregistrate (n contabilitate la valoarea contabil#. 7ipsurile imputabile sa nu fie recuperate de la persoanele vinovate la valoarea de (nlocuire. 5unurile constatate (n plus sa nu fie (nregistrate (n contabilitate la costul de ac1izi%ie al acestora, (n func%ie de pre%ul pie%ei la data constat#rii sau de costul de ac1izi%ie al bunurilor similare. *entru lipsuri, sustrageri i orice ale fapte care au produs pagube ce constituie infrac%iuni, ordonatorul de credite sa nu sesizeze organele de urm#rire penal# (n condi%iile i la termenele stabilite de lege. *agubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum i debitorii deveni%i insolvabili sa nu fie eviden%iate (n contabilitate (n conturi analitice distincte, iar (n cadrul acestora, pe fiecare debitor, urm#rindu&se recuperarea lor potrivit legii. Sc#derea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz# culpei unei persoane sa nu fie facuta (n baza aprob#rii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierar1ic superior. *lusul de cas# constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile institu%iilor publice sa nu fie varsat la bugetul din care este finan%at# institu%ia, subcapitolul bugetar 4(ncas#ri din alte surse4. 7a inventarierea bunurilor (naintea datei de (nc1eiere a e!erci%iului financiar, sa nu fie asigurata valorificarea i cuprinderea rezultatelor inventarierii (n situa%iile financiare (ntocmite pentru e!erci%iul financiar respectiv.

*osibilitatea denaturarii rezultatelor inventarieii. :ezultatele in ventarierii nu reflecta situatia reala a patrimoniului. "mposibilitatea recuperarii lipsurilor. "mposibilitatea inlocuirii bunurilor lipsa. Situatiile financiare nu reflecta situatia reala a patrimoniului *re-udicierea bugetului centralizat al statului prin nerecuperea unor creante de la persoanele vinovate sau prin implinirea termenului de prescriptie al acestor creante. ;fectuarea de operatiuni contabile neautorizate. Denaturarea soldului de casa. Situa%iile financiare (ntocmite pentru e!erci%iul financiar respective sa nu cuprinda toate datele reale.

S S S S S S S S