Sunteți pe pagina 1din 1

18

Algoritmi fundamentali in Java. Aplicafii

Algoritmi

fundame

AL GORITM_PREPARARE_TIRAMI SU

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Start preparare.

Risturnali cafeaua intr-o farfurie de supd. inmuiagi biscuifii, finAndu-i pufin pe fiecare in farfuria cu cafea (ei trebuie sd fie pe jumdtate umezi). Agezafi biscuilii unul lAngd altul in tavi, astfel incAt acegtia sd
,,tapeteze" tava. Separafi oudle.

problemei de rezolvat de codificare este foar complexitatea structu ri Rezolvarea unei pr se intrepdtrund gi se er r gisirea unei repr manipulati ulterior . formularea algoril rezultatele dorite; o construirea cadruh
:

Amestecafi gilbenugurile, zahirul gi lichiorul Amaretto cu mixerul, pAnd se obline o cremi uniform5.

intr-o manieri
programare).

cor,

Addugafi in crema astfel obfinutd specialitatea Mascarpone gi gelatina gi amestecali in continuare. 8. Bateli cu mixerul separat gi albugurile pAnd cAnd spuma obfinutd devine tare (prin intoarcerea bolului, aceasta nu cade). 9. Risturnafi albugurile bdtute in crema cu gilbenuguri gi amestecafi totul cu mixerul. 10. Acoperili uniform stratul de biscuili cu o jumdtate din cremi. Peste stratul de cremi agezali inci un strat de biscuili (inmuiafi in cafea pe lungime) gi peste acest strat distribuifi uniform restul de cremd. 11. Agezali tava in frigider pentru cel pufin trei ore (cel mai bine, peste
noapte). 12. inainte de a se servi, se presari cacao pudri. 13, SfArgit preparare. Poftd bund!

Exemplul 1. Problen hartd cu fdri, districte, fiecare unitate (zoni),

(culorile se vor alege di Pentru a rezolva ac gdsim o codificare sirr

algoritmul de rezolvar numdr fiecirei regiun manipulim gi no{iunilt


coloane. Valoarea e:'( dacd acestea nu sunt
rr

,t:.

,
:
:::

;t'
t'.,,

END ALGORITM PREPARARE TIRAMISU

il

:iirli;

iilii
jjiill llljiil
iilitti lllll1 ltl{ti llllltr
i]]lil1
,.1i1

De la problemi la solulie
Problemele din sfera informaticii actuale, indiferent dacd sunt de dimensiune redusd
=---J--X--t--

illll{r

iillitl illilll,
itill$,

:....

llll$ir ,ilffili llil$li,

iffifij

iffill

Comportarea internd in cadrul ciclului de viafi al unui Program se bazeazE' intotdeauna pe doui elmente primordiale: reprezentarea 9i transformarea. . Reprezentarea se referd la o codificare concretd a informaliei (de exemplu bi1i, numere, cuvinte, inregistriri). o Transformarea se referd la modificarea succesivi a stdrii, prin derularea unor pagi (refetd, program, algoritm), cu scopul de a gdsi rezultatele agteptate. Codificarea simbolici a informafiei (reprezentarea) furntzeazi o modalitate de Se va comunicare intre lumea reald a problemei gi lumea,,imaginar6" a computerului. cadrul din rePrezentative crea astfel o ,,mapa re" - o funcfie cu ajutorul cireia entitifile

.-.--,- \

f---d---

6)6a.1t/

sb

-',

1-

Lu-E

--r.ie

Je

ide)

Ei

caracte-ristici

ccrrr..:tre.

numerelor naturale 1, , 5 = {cr, cz, ..,, cnl, ci eii stabilit6 aceasti repre; elaborarea unui algori turnizeze o solufie S. matricea de adiacenti loui vArfuri vecine si Problevni Colorelj lz

\rJur\

vecrne

lr\,n

,,

ll

r'r

i:rjil,

r:ili,:

t,. r: j,
'r::!:l ';illrii
,

iilir.
iliiilr

tliili:
liilriJir:

S-ar putea să vă placă și