Sunteți pe pagina 1din 15

%

roN CREANGA

til''o lt; u-! tl''s'

*a

lunL'*l
ION CREANGA

-Q^;';a"<

\;^^t diw
hfr,riliI.

ffi
.DIIUIA TINERETUIUI

odatb o vulpe vicleanE, ca toate vulplle, Ea umblase o noapte intreagE dupd hranE, {i nu gdsise ntcEiri. FAcandu-se ziua albA, vulpea iese la marginea drumulul si se- olcd sub

tr I-ra

o tufd,

gandindu.se ce sA mal faeE, ca sd poat6 gEsi ceva

de mdncare. $ezdnd vulpea q botul lntins pe labele de dtnainie, ii vine miros de peste, Atunci ea.r6dic6 putin capul qi uitdndu-se

la vale, ln lungul drumulut, zareste venind un. car tras


doi bot.

de

- Bun I gdndt vulpea. laca hrana ca.o alteptam eu. tt indatE iese de sub tufd qt se lungeqte tn miJlocul drumulul ca {l cum ar fi moartd.
Carul aproplindu-se de vulpe, ldranul ce mana boil o vede gi crezand ca.l moartd cu adei'drat, strtgd la bol' Ahol

Aho!

Bo.tt se opresi:..J..qpand

de aproape, qt vdz6ndo cA nicl nu suf{d, ztce, Brel da qm naiba a murit wlirqa asta att't?l Til..r cd frumoasa catavetca am sd fac nevpsei mele dln blana istui vulpoi. Zlc6nd aqa, apucd wlpea de dupd cap qt tarandu.o p6nd la car, se opinteste {'o arunca deuupra pegtelul Apot striga la boi, hEis I
fotan, cea I Boirrean, Boii pornesc.

.,vine,sple vulpe, se uftE [d ea

faranul mcgeb.pe hngi,bot {t.itot lndqnna sd hearga mal iute, ga sb afung6 degrabd acagd qLysi iete pielea.vuipii,

L*of,o "4#"*1f'*
\ -q., ^,
.

5fJ\ "},r r

;@g*e) \*..r{ *"'ffijffir,o+ ."*5*'+ ..

insd cum au pornit boii, vulpea a

a impinge

pes,tele

li inceput. cu pieioarele din car ios, firanul mana, carul sca4aia,

si pestele din car cddea.


Dupd ce hoala de vulpe a aruncat o mulfme de peqte pe drum, btnitl...torl liare gt ea din car sl o mare.grabd, incepe 6 sirange pe$ele de pe drum. Dupd ce
madE, il le,
1-a.

strans grd.

ll duce Ia bizunla

sa qi incepe d m6nca, cE taad...re-i

mol era foame.

|1....*.,.*.,

I '_i:'rg ! cdnd lncepuse a m6pea laca \,'lne

Tomai

la

ddnso ursul.

Buna masd, dmatra

Ttil

I da ce mai de

pe{te

al

Dd-mt $i mie cA taaa...rel mt.i poft{l - Ia mai pune-ti pofta'n cul, cumdtre, cd doar nu pentru gustul altuia m'am munclt eu. DacE lt.i aqa de pof[, du.te

li.ti

moate coada'n balt6 ca mlne,

invafd-md,

li-i avea pe;te sb mananci. te rog, cumdtra, ca eu nu ltlu cum se

prinde pe;tele.

Atunci vulpea r6nii dingti qi zise,

Alel,

cumEtre

da nu gtii cd nevoia te duce pe und


cu.

nu ti-e voia |i te lnvatA cq nlci gandetti?.AscultE,

mdtrer vrei$d mdnanci pelte? Du-te desard la baltoaga cea din marglnea pddurli, vard.ti coada ln apd $ sthi pe ldc, fara sd te milti, pand despre zlu6; atuncl smuncette vArtos
spre mal, si ai sa scoli o multhne de peste; poate indoit si intreit dec8t am scos eu.

Ursul ne mai zicand ntcio votbA, alearga,n fuga mare Ja b;ltoaga din marginea pddurii, si-st vard'n apA bata coadal... in acea noapte incepuse a bote un vdnt rece, de lnghela Iimba'n gurd si chiar cenuqa de sub foc. inghiald zdravan qi apa din baltoagd, qt prinde cmda ursulul, ca inlr'un cleEte.
De Ia o vreme ursul ne mai putdnd de durerea. cozii gi de frig, smunceste odatE din toatd purereo. Si, samanul urs I ln
1oc sA scoatd pe$te, rdmane

fir'

de coada

lncepe el acum a mornai 6mplit, s,a sdri in sus de durere, Si'nciudat pe vulpe cd l-a.amagit, se duce s'o ucidd in bdtaie, Dar sireata vulpe +ie cum sd s9 fereascd de m6nia ursului, Ea rleiiie dtn bizunie si se vdrise ln scorbura unui copac din apropiere; qi cdnd vizu pe urs cd vlne lEr,de coadd, incepu a striga,

- Hei, amdrre I Dar [-au mancat peqtii coada, ori oj fost prea lacom, s'ai vrut sd nu mai rdmaie peqtt in baltd ?

Ursul auzind cd incd.l mai ie


mai tare)

ti in

ras, se lnbtudeazd

si

li

se rdpede iute spre copaci dar gura scorburll fiind

stramtd, ursu[ nu putea sa incapd fnliuniru. Atunci el cdutd o Cteangd cu cdrlig ;i incepe a cotrdbii prln scorburi, ca s6 scoatd vulpea afard,

li

s6-i deie de che1tutald... Dar cdnd apuca

ursul de piciorul vulpii, ea striga, Troge, n;tbrEulel mie nu-ml pas;, cd tragi de copac... lar cdnd anina cdr[gul de

copAc,

ea

striga

Valeu, cumitrel

nu trage gd.mi

rupi

ptctorul I

ln zddar s'a nAcAJit ursul, de-i curgeau sudorile, cd toJ n'a putut scoate vulpea din scorbura copaolui. $i iaca aqa, a rdmas ursul pdcdltt de vulpe I

PENTFU COPI OE'YAiSIA

PRESCOIARi

S-ar putea să vă placă și