Sunteți pe pagina 1din 88

EffiflCililAR

OE STAT DIDACTICA

tl

PCDTGOGTCA

ABECEDAR

StAr DTDACICA

PEDAGOGTCA

^pord

6 xrfir4t hvir.'hftr o ii.!*lrr!6

!;

-,.

;//ii///t
'///

t'/, ',7t'
./

////l///i/tt, 7t"t/,
,,1

A
a
i_\

U
u

l_l

.'.*""}

Au!

Au!

M
m

II
M

m
7711

11

$t

ma-ma

_l
--t

/r,
1t
//.,,

tl//1

).,

ti/t

ma-ma ra-ma

ra-ma
ma- ma

ra-ma

N
n

ra-ma ra-na

ra-na Na-na

Na-na A- na

A_-

n
'/1,

:/1/ 1/ ,._//
11

/ -,/,///

A-na
Na-na

Na-na ra-na

ra-na na-ra

U-ra,
U

Na- na!

-ra! U-ra! U-ral

,'il

ma-ma

ma-re a -re

ma-re mu-re me-re

me

-re

ne-ne t -ne

E-ne a-re me-re.

Ana a-re

mu

-re.

t
2l\

Ene Ana are


Nu! Ana are

Ana
me - re? mu " re.

Ene are mere.

me,r{"

mU-:l!,

o
o

o, un ou!
a{l

om
am

om
ou

ou

Mama

are o

, -'tF'-

(',.!/

Eu am un ou.

E un ou ma-re,

o
,(v
22

7t

t tl"

am

om

a-re 6 -re

o- re
c

-ra

E o-ra u-nu.
Ana are
un

Euamo

D.
ifi //t
'l /,'. /, l/mi

[Jn om are ,n

o
(t

[/h//ti/17
/

4ffi

an

AU

al

eu

ai

ol

ei
un

I-on are
Ei au oi.
Eu am

un

-i

/,

lon Na-na
na-ni

mama
na-ni

Ni-na

Na-ni, na-ni, Ni-na! Ion e mare,

Ion are

,7

c
c
Cu-cu!
Na-na
ca-na ca-na nu-ca

l'li-na

Ni-cu '

Un

ac.

Ni-cu are Ca-na e cu mure


Nana

o |9.
.

ia

mure .

c I
1l\

Nicu

mama

Ana

Ene

Mama e cu Nicu. Nicu are un

Ana e cu

Ene.

Ei

au

"r

A-na
A- ni- ca

ma.ma

Ma-ri-a

Ma-ri-a e cu A- ni-ca.
Anica are o

tfl?,

Maria ia cana,
Cana

mare.

ca't-"-t:

mvil;

c
g

?/!a/

lli,llt

mac
mac
ca

tac

-re

nu-ca
nuc

nuc

rac

car

cuc

Ene are un car mic.

Ion are un car


mete-

cu

E un car mare.

Mere! Mere!

mazw

aqt,,
/,

Un car nuid,

mic.

i1

A
a

ra- ma
ma- ma

-ra ca-ra
a

nu

-ca

me-re
mai_

nuc

Flicu a-16.

Maria e cu mama.

Mam5, Nicu

ari

cu

Ura! Ural

a
A
30

a,,

cand,

raad,

mu,.j,

M
'/("

V
v
va-ca
va

h
*t;

voi

ln

-r;

vaf

Voi-cu Voi-ca

vi- ne

E va-ri.

Voi-cu vi
Muu, muu !

ne

cu va-ca.

Mam6, vine Voicu

V
7,v
32

rl/i/lt

-M411

vat

voi

Voi-ca
An -ca

vt-ne

voi

Voi.ca
mare.
An - ca.

Vi-a e

Voi-ca vine cu
Voi- ca ia un

Vai, vai,

u-na lu-na a-lu-na

lu-na Li-na
lin lan
. /-.

a-lu-ne

loc lac mal cal

Nicu e la mal. El are Anica vine cu .Lina. Anica ia un lin. Lina ia un rac. Au! Aul

I
34

la-le-le lu-le-le
Lina

cal ca- lu -le

-re c5- la-re


a

e mare. Ea are lalele. Nelu e mic. El are un cal. Nelu e cilare.


.-ac n

.ln

L
_v

D
d

ca
la -

lul Di-nu

a-du
a-dun

ni

ve-dem

nul Dan

vid

Lanul

Dinu e cu mama.

El

El le

di

mamei.

d
/

//,

Dinu e cu V6inea. DulSu

e cu ei.

Vine Didina.

- Ai dude, Didino?

- Da, Dinule! Ve aduc o cani cu dude.


lan
la - nrrl

cal
ca - lul

dud
du - dul

t/,t/t/t

P
P

lup

pa-ra

pac

cap dop

_ pe- re pe-ne

co- pac

ca c:c
din pidure.

Nenea Pavel cari

Marin e cu el. Nenea Pauel vede un lup.

Vai, un

lup

Marin ia

oe pe umf r.

Pacl Pac! Lupul cade.

rili/// /

l,

.ll

t1/i

Pui
pur

pa-n;
-ca
pe- ne

u-na Pi- u-na

o- ua

no-ua

Noi avem

o r&.

Ea are nou6 pui.

Ana vine cu Piuna.


Ele aduc milai cu ap6.

-Pui! Pui! Pui!


Ei vin repede:

Piuna ia un
Piu!
Piu

pui.

Piul

,r

la

-fi

tic
fac

lai

car
car - le

ia-15

la-ie

Mama laie Ticu

e cu Ana. Ei au o carle. Nana e mici- Ea are o Iafi vine lala.

Tic-lac! Tic-lac! E ora doui.

iar).t t",-'

tL
la:,

mBr.l
.
.. -lla

J
40

,tF.rF
mun

-le mul-le

mul-le

cu - ra

-li

mul-li

cu-ral

La munle
Tala

e la munle.

Toma

e cu lala.

La munle e aer cural. A venil mulli lume.

Tala cu Toma
car_

urci acum pe munle,


_

mun

S
s
ma-sa
ca -sa

ca-se
va-5e

-pa sa-p5 sa-le


su

San

-da San-du

cal-di
cal- de

si-le

La masi
Sanda a venil acas5. - Mam6, si pun masa?

Da, Sando. Sanda pune repede masa.

Vine lala de la munc5.

Mama a adus supa. Supa

e caldi.

42

ca-sa coa-s5 coa-ma

5Ur

sus

oa-16 coa-16

a-pa a- da-pi

des

coa-di
Suru

a-dip

Noi avem un cal. Numele lui e Suru. El are p6rul sur. Coama lui e mare. Vasile adapi calul. El se uilS la cal.
Surule! Surule!

B b
*it*,
Bum, bum, bum
!

To-ma

lo-ba

bun bum

Bar- bu

bar-ci
Toba

bu-ni-ca bu - ni-cul

Barbu are o lobi mici. El o are de la bunica lui. Barbu bale loba: bum, bum, bum! Nicu, Maria, Sandu, Vasile aud lo-.r. ba. Ei vin repede. Sandu numir6: un-doi, un-doi!

baral-

bar - bi

ci

bi

va-po rul lo-po-rul


pal-me-le per - ne-le lem-ne-le Bunicul
Bunicul are barb6 cu foporul.

co-co-rul

albi. El iaie lemne


!

Bine, Nicule. Bunicul se bucuri.

Poc, poc, pocl Bunicule, car eu lemnele

bar-,-.-

.::

'-nic

lem- .., t-.;.por

i;

I
I

mt- na

li- na

ca-rul co - rul

cin

-lim

cin -lec

Corul
Noi cinlEm in cor. Pavel, Baibu, Anca, Ilea-na cinlS cu noi. Cinlim un cinlec. ln cor cinlSm un cinlec nou, Un cint de bucurie.

I
I

t
,'/

)/,

it
l/1r

mt-na m -ne

pll. ne

cll-ne

ma-nrn-ca mtn-ca-re
Radu

Ciinele lui

Ursei di din coad6. Apoi mininci loa-16 mincarea. Radu se bucur6.

Ur-sei. Radu

Radu are un ciine. Nu.me-le lui e

ii di piine cu laple.

J
J

.lot

joc

coa -sa

ios

co-ioc
se

coa-la

JU-Ca-n-e

ju-ca-flr

loa-ca ne ju-cEm

E joi dup5 mas6. Bale viiriul: vij, vij ! in sobd e jar. Ileana se joaci cu Sanda. Ea ii di o jucirie. Juc5ria cade jos. lleana o ridic6. Sanda bale din palme.
J
Tr/1,

'///l
48

JOt

bu ni-ca
Dom - ni-ca

Jo - ia- na

-ju a -ju
a

-fd
-lor

mi -lum5

-lur

ri

uomntca
Mama e la muncd. Domnica m6luri. Muu, muu, se aude din curfe.

Joiana. Domnica d6 ap6 Joianei. Ea o ajulS pe mama ei.


E

J
/

H
h

hai

ho- r5

par

hai-ni
hai- ne

ho-re

Ho-ri-a
La

pa-har pa-ha-re

hori

E duminic6. Toali lumea e la hori. Horia se uilS la hor6. El are haine noi.
Acum se cinlS: Y SE juc5m hora pe loc SE r6sari busuioc.
h

"4,
50

1i//t/L,-

t:

rti,it

o-dih-ni
o-dih-nil

duc

har: n ic

a-duc

dar-nic

La odihn5.
venil la odihn6. Casa de odihn6 e pe malul mirii. Se aude o siren5. Pe mare'se vede

Horia e cu mama lui la mare. Ei

au

un vapor, Horia iese repede din casi. Uiinele vine dupi el.
houi,
h

aiaa

.:H

ga- r-na

gi - ini

qrr- la

ls

-,c_a

''. gis-can

gin - dac

n
,/'

#.*".

Geina
Bunica are mulle giini. O g6ini are gilul gol. Ea a gisit un gindac.

Gisca Ga, ga, ga! Iali o gisc5. Ea bea api din girli.

Giscanui
dup6 ea,

vine

Col-co- dac, col-co-dac!

Giri, qiri, ga, ga!

I
/

,-,tl

i2

l"g
cu - leg
a

lea-gd
- lear- 96

o-go-rul
gu-no-iul

Pe ogor
Tala car6 gunoiul. El il inlinde pe ogor.

Acum e gala. Vine acasi. Ileana aleargi inainlea lui..

. -

Tal5, ai

ciiat

gtrnoiul?

Da, lleano! La multe roade-

vari am sd culeg

53

pom pomi

bun

buni

mar men

par
peri.

'

Sidim pomi

cu g6leala.

Noi sidim pomi. Gogu sapi. Ana a adus un pui de mir. Ea a sddil mirul. Ene a sidil doi oeri. lleana ii udi. Radu ii dd aiulor.' El cari api

mar mirul

par pirul

pom pomul

54

e-le-vii pi-so-il lap-le cul-cb lin-sd


Pisoii Domnica are o pisicS. Pisica are doi pisoi. Pisoii se joaci mereu. Domnica vine
acasd,

e'levi pi-soi la-te ur-ci

li-

ni

la o cani cu

laole.

se culci linqE mama lor.


men menl pen perii

Pis, pis, pis! Pisoii vin repede. Ei beau laplele. Apoi


pomi pomii

55

mul-le
mulf

sin - lem

sinl

par parc
l

cor corb
et merg

po-rum - bel

el min-gi-ie
eu mrn - g

po-rum-bei

ei au mers

ln parc
Radu e cu sora lui. Ei se {uc in parc. PinE acolo au mull de mers. fn parc sinl porumbei. Sora lui Radu le di mei. Un porumbel alb vine lingi ei. Radu mingiie porumbelul.

,.1\

flu
.gn u

rea vrea

ptc mu5-ea pru-ne spic sca-ra prun lai ta-bli spu - ne sfai bla-ni spun

dra
Pe Pe
-

-gi
lre

drag

-lri-cj

Elevii seamini griu Elevii din clasa inlii au pus piminl in lad6. Apoi au semdnal boabe de griu. Griul a r5sirif-

t e.de. 6tt /z ,"olJ tu ./ttttt ui.n. /

6t r{*t.

Alnr/
51

5
5

coa -

l;

:coa

l;

tcoa-le

tco-lar

ico -lar tco -larl


in - fri

vo. ioti

li- nil - te li- nit - tit

La

tcoale

E ora gapfe ti jumifafe. lonicE gi $erban merg impreun6 la Foal;. Clt de voioti sinll Au ajuns ta gcoal6. Sund de inlrare. $colarii intr; in cla$ doi cite doi Ei iti pun cartea, caietul ti tocul pe band. ln clas6 e linirle.

5
/
58

o-ra-t o-rat
ma-ti-nE

lram -va. ie

l- nel-te i- nall

bu-cu-ros
bu -cu - rogi

ti.nE

vi-tri-nE vi-tri- ne

n
$erban

ora5

Ei se ui la o vitrini. Acolo ei vdd creioane, ceieie ti jucerii. Tala ii cumpirE Mbarei o p;puti cu pElSrie ro;ie. Lui $erban ii cumpir; Iase creioan
colorale. $erban

gi Mioara merg la plim-ba-re cu lalEl loe In orat ei v5d csse inalle, matini ti lramvai.

ti

Mioara sinl bucuroti.

v
5g

z
z

la- p.

-i;
d;

za-hir

zi-

pa -

p:-s;-re-le p;-s;-re-le-le

Canlina pisirelelor
iarni. A cizut mu[; z:pad;. p;$relele cau]; in zadar de mincare. Totul e acoperit de z6pad;. ln curte este un zarrir. Vasiljci a pus o scindurid. in zarzat. Zoica a pus boabe de orz pe scinduric.t. Acum pisirelele zboarE spre :arz;r. Acolo este cantina lor. Vasilici !i Zoica se uite cu draq la ele.
E

tit)

lu - cr;

-tori

lu-cr;-to 'rii

Uzina
in zori de zi sun; sirena uzinei. Iucratorii
s

duc la munci. Nenea Zaharia lu-crea-z; in uzina. El lucreazi de ,o.. ln ,rin; se lucreaz: lracfoare.
Tractoarele sint trimise la sate.

iy /t.,

':

,t=!/i,4

F
{

lu-mul lul-gul

lra - 9E

fra - le

el tu

lris

frun - fe

etli

Fanice

qi

lulsul
F6nic6

Brrl E fris. Cade c e un {uls de zipadi, a r;mas o pic;lur; de api. Finici ride.

e alarE. Un fuls s ata2e pe {runtea lui. F6nic; pune mina pe {runte" Dar, unde e fulgul? Pe lruntea lui

Unde egi, fulg usor, spune el.

f
62

7r.

I ,/,

fa-bri-c;
frun - ta -5i

Ila-ne-l;
fla-ne-le
Eu am pri-mil. Ea a pri-mit.

m;-nu.:j
m;- nuli
min -dru

frun-tat

Mama lui Florin


Mama lui Florin I'rcreaz; la fabric;. Acolo se fac flanele, Iulare ri m;nuri. Mama lui Florin lu_ creazi repede ti bine. Ea este {runtat6 in munc;. Penhu nunca ei, mama lui Florin . primit o meda. lie. Cil de mindru e Florinl

.q03

t
le-li-$
pe-ni-

ii

lec-li lec-li -i-le

li- re sub - fi- re

-v5 -15 - for

in- v;-l:-toa-re

Ea scrie lru-mos. Eu scriu lru - rnos.

Lecliile
Lenufa si licu sinf gcolari. Ei iri lac lectiile. Lenufa sc.ie temeh. ficu invali. Lenufa penila mea scrie prea gros. -Taf6, Tala ii dd Lenufei o pnife nou:. Acum Lenula scrie sublire gi frumos. Ea este mullumit;.
ca5; cSsul;
masE

perij- '
periul;

m;sul;

j
n4

;i

,1.t/

bla-

nE

ve - v6. ri
ve - ve

-li

blE - ni.16

-.i -le

si - min.15 se. min.le b; - lri- ne b5. trin

l.nal-
i. nal-le

slu-foa-s;
stuf

Veverilele
in pidurea
scorbura lui.
deasE se

lnalli

un fag b;trln. Dou; veverile iraisc in

Ele au blinila rogcal6

gi

coada slufoasSToal6 ziulica sar din rmure ln ramurSEle adunS alune 5i seminle de

brad.

! *

t/

ce
spic

Ce
se-ce-ri
se

spi - ce

-ce - r5-loa - re

Secerigul
Cerul esle senin, De azi dimineali secer;loarea secer; mercu. ln urma secerilorii r6min sPice. Pionierii 5i rcolarii aduni spicele.

Ceasul
Tic, tac, lic, zoregle pasul. Hai, la Scoali, spune ceasul. Apoi lic, lac, hai acasE, A sosil ora de masi. Tic, tac, tic, acum e weme Penlru socoleli 9i leme.

Animale domeslice
Calul si boul sinl animale domeslice. Vaca 5i capra sinl tol animale domeslice.

Ce fel de animale sinl acestea?

sint anim.le s;lb6lice. Vulpea esle 9i ea un animal s;lbalic-

Animale silbalice Lupul gi ursul lrEiesc in pEdure. Lupul 5i

ursul

.!"

gt r"l.

.t"l

*Arr. ",,,"1 4, ---".4 ozll-lr;n

cr

ciu

-per-c5

co-paci

ciu - perci

mult mulli

Ariciul
ln pidure slnt mulli copaci. Sub copaci cresc mulle Petric6, $tefan 5i Maricica se duc

in pidure.

ciuperci nari

fugi. Maricica

Uile un arici, striq; Maricica. Petric6 si $tefan vin in srab6. Ariciul vree si
spune:
Krcr, flcr, mat

ti

mici.

cr

Stai cu noi, aicil

ry;

Lu

-ci

-ca ci-lei - le.

Eq ci-lesc.

rin - du -ni-ca rin - du - ne- le.le

Dupi leclii
Mircea 9i Lucica lerminat lecliile. Ei
iovElat bine
au au

Rindunica
Uile, uile, vezi aici, Cuibul unei rfndunici,

ti

au scris

frumos. Acum, lucic cilegl,e o poezie despre .indunici. Mircea asculfE cu alenlie

lar ?n cuib, Cinci ouE mici? Vor ieli Cinci pui voinici,

po:ia.

ln curind vom auzi: Crp-cirip, in zori dc


ciuper

zi.

llte5e

copaEL.

[&

G"f
ge

min -ge

Eu EI

merg.

ger

nin

-ge

mer-qe,

Eu fugEl Iu - ge.

Omul de zipadi
E iarne. Nu e ger. Ninge mereu. Geta vine de la 5coali. Ea merge repede. Pelrici ti Golu sinl

in curle.

loc de nas, Gela ii pune un morcov, Gelu in guri o lule.. PelricE, Gela 9i Gelu {ac mare haz.

si facem un om de zEpadi, spune Gela. - Hai, Da, respund beiefi. Toli lucreazi voiosi. Omul de zEpadi e gah. In

ii

pune

plin -ge frin . qe

geam
ge - muri

dreg

dre-ge

'Avionul
gi Gelu sinl prieteni buni. Dup; leclii i se josce cu mingea sau lucreaz6 clle ceva. Asldzi ei fac un avion.
Euqen

aproape gala. Gelu ii pune geamrll. O aripi se fringe. Eugen o drege. Ei lermini avionul. Eugen ll ia ti se duce in curte. Vine :i Gelu. Dau drumul avionului. Ce frumos zboari I

Avionul

L:I
gr

fra - 9d

fraqi

mer- 9e mergi

plin-9e
plingi

mar- gi-na

mer-qini

Dupi

fragi

Sandu, Gina ti Gic! au plecal dupi fragi. In marginea pSdurii se gdsesc mulli fraqi. Si lot culegil Gina se apropie de un tutig. Aude un fo:nef. Ce $ fie? Gina se sperie, dar nu plinge. Din lulit sare un iepura5. Gina ride. Vine-Gicu, Gina spune: Am vizul un iepu.at. Acum, a fugil in p;dure.

I ,a::'

:r

Gimnaslica
Gina Fac gimnaslicS, spunind: Unu, doi, unu. doi, Faceli toli la fel ca noil Aga creglem noi cei mici 56n;loti, voio:i, voinici.

Gelu, Barbu,

Gie,

73

Che
che

che-ie
pe - re-che

E-mi-li-a fa-mi-li-a

Familia
E sear6. ToalE familia e acas5. Mam ciletle
o

carle. Tala invafi pe Enache 5i pe Sandu $ joace.Fh. Emjlia face o gazeli de perele. Acum ea deseneazi chenarul. Bunica impletette ciorapi,

Bunicul iii pune o-che-la-rii. El privegle cum deseneazi Emilia. t Frumos chenar ai desenaf, Emilio, spune el.

E- na

-che
chea -

Cos- la - che

mi

La siniug
iarni grea. Z6pada e mare. Coslache ia siniula g pleaci la joad. 1l chean; !i pe lonel. Ionel vine cu clinele lui. Biielii urc; dealul. Ei inlorc sania. Ionel se agazi inainle. Coslache se agazE inddril. Ce iute aluneci sania la valet Vijjj t Sania se r;stoarn:. Ursache lahE. Biielii lac
E

Chi
chi

chil chil

ochi o-chii

chi - tic

des-chi-de
ln -chi-de

chi

brit

Chil, chil!
Zoica doarme. Se aude : chil, chil chil I Ea deschide ochii. Chll,chil,chil, si'aude din nou, Zoica nu . fricoad. Ea prinde lomins. Ce sa vezi? Lingi mase un toticel. Tace chilic.) Zoica sare din pal- $oricelul fuge. Ea deschide uiE ti cheame pisica. Apoi se culc6 linidilS. Inchide ochii ti adosrme.

Eu pun la
,{'ttern ulu
I

de

pe pat

Trec apoi la sp;l6lor Si pe dinfi rn5 spElde zor.

Apoi mi sp;l hoEr?t Pe urechi, ochi, piepl

Gata sinL

!i

ora Fple. pllne cu


lapte.

eil.

lmi iau cErlile

li

{rumos la 5coal6 merq voios.

Gh
gh.

gha -16

ghe-le
ehe-lue

in -ghel

ghea-15

in-qhe -lat

La ghelug
A inghelal gi girla. De la un mal la allul se inlinde un pod de ghaalS. Dupa leclii, mulli copii vin la ghelul. Vine $ Gheorghe cu {ralele lui mai miq Anghelu;. t
E ger mare.

Amindoi au Ehel,e !i patine noi. 5e dau pe ghealS. Ce bine aluneci palinele pe ghealil

An- ghel

der.de - log
lu -

An-ghe- li- na

ne- cup

ghem

Iarna
Derdelulul e plin de copii. Gheorshe pi Anshel au plecat gi ei la derdelui. Pe drum intilnesc pe miluga Anghelina. Duce ?n spate un sac cu m;lai. Ea merge incet. E lunecug. Se leme s5 nu alunece. Gheorghe gi Anghel se opresc, li iau sacul. ll pun

Mergi firi noi sacul acas5.

qrije, m;lutE Anghelino.

[i

ducem

M;tuta Anghelina

ii

privetfe cu drag.

Ghi shi
ghea-li
Ghi-tE

ghi-o.cel
ghi -o

ghi-ci-ioa.re
qhici

-cei

Ghioceii
la
pidurii.
Se apropie prim5vsru GhilS ti Gherghine yin dc gcoalE. In drum spre casi se opresc la marginea

Uite, Gherghino, au r;s6rit ghioceiil Ghili t Gherghina cules shiocei. Ce bine imi pa.e, spune Gherqhine. Miine voi da ghioceii l,ovarigei tnvllSfoare.
Ghiciloaro
..

'

Clopdel mitilel,

Scoalo capul dln zipedE PrlmEvsre 3; o vadi. Ghici, ce e ?

-/.

Mog Martin
Mol Martin h;ielle in ddure. Tara mull ii place hinda. A mincal mulle ghind; ri e sras.

iar

Morr, morr, morrl Ce gusloasa e ghinda, spune el. Iarna, Moi Martin se face qhem 5i doarme. A venit prim;vara. Mot Marlin se lrezetle. Pornelte prin pedure. Morr, morr, morrl Tare at mai minca ghind;l Ghicitoare

ln cojocul lui cel

gros,

Mormaind morocinos, Umbla mogul prin p5dure

Dup; shind;, dupi mure.

8l

X
x
4II I

Xe-ni

a a

et - po-zi-li-

In lramvai
Elevii din clasa noastri se duc la ex-po-zi-li-e. lnv;lEloarea Elena Alexe e cu ei. Vine lramvaiul. Ei se gr5besc la urcare. Taxa, copii! spune laxatorul. Luali bilete! Elevii iau bilele. Fiecare caul; sE ocupe un loc. Ce bine e sa prive$i pe geaml Tramvaiul se opre*e din nou. Se urc; o behinic; Alexandrq o aiulE. Xenia se scoalE ii ii d; locul: slafi, vi roe. Eu pol si stau si in picioare.

X
't/!Ll)
..-,,'

a%
82

ki- lo -gram

ki -

lo-sra - me

La magazinul de slal
Vlad e cu mama lui la magazinul de slaL Aici se g6ssc de foale: ou6, unl, br?n25, zah5r, petf,e, piine 5i frucle. Mama lui Vlad cere un kilogram de:ahEr, zece oui ti dou; piini, Mam5, spune Vlad, cump5ri, te rog, ti nitle
mere.

Mama lui Vlad cumpera un kilogram de mere.

KK

"6tr
83

.fit ,t
stra - dE

st.i - cE

stral slrop

ski

9;

slrig

p5s-lrea-z: noas-lri

Gridina de legume
IatE lcoala noaslrS. ln curtea rcolii e o gr;dini de legume. AstS-primEvar;,;colarii ao sipaf piminlul-

Apoi au ficul slraluri. Scolarii din clasa.l au semEnal ceap6, ridichi si castraveti. Scolaril mai mar; au pus carlofi, pillEgele rosii 5i pEtlisele vinele. Toli au griii

de gridina de legume a Scolii. Ei nu uil6 niciodat: sii slropeascE legumele gi smulsi buruienile-

'il.t/ //
',-

4
/'/'/,/i /i/t

BrEdulul
Bredtrlef, br;dul dr;gul, Ninge pesle linel Haide, hai in casa mea Unde-i cald si bine.

Pom de anul nou le fac, O, ce bucuriel Cu beteali am sA le-mbrac 5i stelule-o mie.

87

Scrisoarea
Mos Gerila, imi spun Ci erli darnic St egi bun. Eu ili scriu de nai-nainte C;-5 un bEielel cuminle, si-li mai scriu, ata, 5e dii

bf

Ci eu nu-li cer iuc;rii, Cum li-ar cer ali copii.

lnsd nu rn-ag supira Daci lol mi-ai da ceva.


Otili! C:iFh
88

S-ar putea să vă placă și