Sunteți pe pagina 1din 12

-DREPTUL AFACERILOR1.

Definitia dreptului afacerilor Dreptul afacerilor reprezinta o stiinta interdiciplinara care cuprinde un ansamblu de norme juridice ce reglementeaza relatiile sociale ale intreprinderii de la momentul infiintarii si pana la desfiintare,respectiv relatiile ce se formeaza intre stat pe de o parte si comercianti pe de alta parte,dar si relatiile de drept privat,ceea ce inseamna aplicarea unor dispozitii de drept civil,de dreptul muncii si nu in ultimul rand de drept comercial. 2.Categorii de co ercianti a.Persoane fizice b.Societati comerciale c.Regiile autonome !.O"ligatiile co erciantilor a.Pu"licitate prin Regi#trul Co ertului potri$it Lg 2%&1''( #i Lg !)%&2((* -comerciantii au obligatia de a se inregistra la Registrul omertului si de a cere inscrierea in registru a anumitor mentiuni privind acte si fapte prevazute de lege. Registrul omertului indeplineste doua functii principale! -"unctia de inregistrare a comerciantilor. -"unctia de efectuare a publicitatii legale. ".O"ligatia de organi+are #i conducere a conta"ilitatii Prin intermediul Registrului-#urnal Registrului-$nventar si Registrului- artea Mare se efectueaza situatia financiara anuala care se pastreaza %& ani si respectiv raportul administrativ. c.E,ercitarea co ertului in li itele concurentei Manifestari ale concurentei neloiale! -confuzia -denigrarea -dezorganizarea -acapararea clientelei prin oferirea de avantaje d.Societati cooperative e.Organizatii cooperatiste f.Grupuri de interes comun g.Micii comercianti

*.Definitia fondului de co ert "ondul de comert reprezinta o universalitate de bunuri mobile corporale si incorporale pe care comerciantul le afecteaza comertului sau. ).Ele entele #tructurale ale fondului de co ert-se pot grupa in ' mari categorii!elemente corporale si elemente incorporale. a.Ele entele corporale servesc comerciantului in e(ploatarea fondudului! -materiale,utilaje,ec)ipamente,marfuri,birotica. ".Ele entele incorporale sunt reprez de! -firma,emblema,clientela,drepturi de proprietate industriala,drepturi de autor si vadul comercial. %.Definitia concurentei oncurenta reprezinta o confruntare a agentilor economici pentru castigarea si conservarea clientelei, in scopul rentabilizarii propriei afaceri. ..Concurenta neloiala oncurenta neloiala este o forma a concurentei ilicite. *a consta in savarsirea de catre comerciant, in scopul atragerii clientelei , a unor acte si fapte care contravin legii , bunelor moravuri in activitatea comerciala si loialitatii profesionale. /.0a$ar#irea unor fapte #i acte de concurenta neloiala $ncalcarea obligatiilor prevazute de lege,atrage raspunderea civila,contraventionala si penala in conditiile legii. a.Ra#punderea ci$ila Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze actul si sa il inlature,sa restituie documentele si sa plateasca despagubirile aferente daunelor pricinuite. +art, -g %%.%//% modificata0 ".Ra#punderea contr$entionala Savarsirea faptelor si actelor cuprinse in art 1 -g %%.%//% modificata reprezinta contraventii.Sanctionarea presupune amenda de la %222 ron pana la %&222 ron in functie de gravitatea faptei.Pedeapsa se poate aplica si persoanelor juridice. ontraventiile se pot constata la sesizarea partilor vatamate la amera de omert si $ndustrie sau la Oficiul de oncurenta,care aplica si amenda.Perioada de prescriptie este de 3 ani.

c.Ra#punderea penala onstituie infractiune de concurenta neloiala savarsirea faptelor prevazute in art & -g %%.%//% modificata.4ceste infractiuni se pedepsesc cu inc)isoarea de la , luni la ' ani sau amenda de la '&22 ron la &222ron. '.Capitalul #ocial 4porturile asociatilor trebuie prvite nu numai in individualizarea lor ci si in totalitatea lor.4cestea reunite formeaza capitalul social al societatii,dar si elementele patrimoniului societatii. apitalul social prezinta o du"la #e nificatie!contabila si juridica 0e nificatia conta"ila-capitalul social nu are o evidenta reala,concreta,el reprezentando cifra convenita de asociati. $n bilantul societatii acesta este evidentiat la pasiv deoarece reprezinta aporturile asociatilor care la dizolvarea societatii trebuie restituite. 0e nificatia 1uridica-capitalul social constituie gajul general al creditorilor societatii. $n scopul asigurarii intereselor creditorilor societatii, legea stabileste un plafon minim al capitalului social! -'(((( ron in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni -2(( ron in cazul societatilor cu raspundere limitata apitalul social prezinta interes si sub alte aspecte.$n raport de capitalul social se determina beneficiile si se calculeaza rezervele acesteia. a o consecinta a destinatiei sale capitalul social este intangibil,el nu poate fi folosit pt distribuirea dividentelor catre asociati. A$and rol de ga1 general al creditorilor societatii el trebuie sa fie real.4ceasta impune intrarea efectiva in patrimoniului societatii a bunurilor care constituie aporturile asociatilor. apitalul social este impartit de lege in capital #u"#cri# #i capital $ar#at. Capitalul #ocial al unei #ocietati co erciale este e(presia valorica a totalitatii aporturilor asociatilor care participa la constituirea societatii. Capitalul #u"#cri# reprezinta valoarea totala a aporturilor pt asociatii care s-au obligat sa contribuie la constituirea societatii.

Capitalul $ar#at are valoarea totala a aporturilor efectuate si care nu au intrat in patrimoniul societatii. apitalul social este divizat in anumite fractiuni denu ite diferit in functie de forma juridica a societatii! -parti de intere#!soc in nume colectiv si in comandita simpla5 -parti #ociale!societati cu raspundere limitata5 -actiuni!societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni. 1(.For ele #ocietatilor co erciale a.0ocietatile de per#oane $n societatile de persoane +societatea in comandita simpla si societatea in nume colectiv0 ceea ce intereseaza este increderea dintre asociati respectiv calitatile acestora si nicidecum capitalul aportat. Societatea in nume colectiv poate fi constituita de doua sau mai multe persoane care raspund nelimitat si solidar pt obligatiile sociale. Societatea in comandita simpla presupune doua categorii de asociati!un asociat comanditar si un asociat comanditat. 4sociatul comanditar detine puterea de comanda,finanteaza operatiunile societatii,dar nu coordoneaza activitatile acesteia. 4sociatului comanditat ii revin prerogativele de administrare si reprezentare a societatii. 4sociatul comanditat raspunde nelimitat si solidar pt obligatiile societatii pe cand asociatul comanditar raspunde doar in limita aportului la capitalul social. ".0ocietatile de capital *lementul esential in societatile de capital+societatea pe actiuni si societatea in comandita pe actiuni0 il reprezinta aportul la capitalul social si nicidecum intelegerea dintre actionari sau calitatile acestora. Societatea pe actiuni poate fi constituita de doua sau mai multe persoane, numite actionari care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului la capitalul social. apitalul social este impartit in actiuni ce reprezinta titluri transmisibile si negociabile. Societatea in comandita pe actiuni are cel putin un actionar comanditar careia ii revine si sarcina de a administra societatea si unul comanditat,in rest pastreaza carcateristicile S.4.

c.0ocietatile

i,te

Societatile mi(te preiau caracteristicile societatilor de persoane si a societatilor de capital. Societatea cu raspundere limitata poate fi constituita de doua sau mai multe persoane+ma(im &20,iar capitalul social este impartit in parti sociale ce nu sunt nici transmisibile si nici negociabile.4sociatii raspund pentru obligatiile sociale pana la concurenta capitalului social. %%.CO20TITUIREA 0OCIET34II CO5ERCIALE Societatea comercial6 se constituie, 7n principiu, parcurg8ndu-se dou6 etape! $. 9ntocmirea actului constitutiv. $$. 9nmatricularea societ6:ii comerciale la Registrul omer:ului.

I. 6ntoc irea actului con#tituti$ Actul con#tituti$ se 7nc)eie sub forma unui 7nscris sub semn6tur6 privat6, semnat de to:i asocia:ii sau numai de fondatori, 7n cazul societ6:ilor comerciale constituite prin subscrip:ie public6. "orma autentic6 a actului constitutiv este cerut6 de lege, sub sanc:iunea nulit6:ii, limitativ, 7n unul din cazurile! - c8nd printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afl6 ;i un imobil5 - c8nd se constituie o societate 7n nume colectiv sau 7n comandit6 simpl6 +societ6:i de persoane05 - c8nd se constituie o societate pe ac:iuni prin subscrip:ie public6. Semnatarii actului constitutiv, precum ;i persoanele care au un rol determinant la constituirea societ6:ii, sunt considera:i fondatori. <u pot fi fondatori persoanele declarate incapabile prin )ot6r8re judec6toreasc6 ;i cele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloas6, abuz de 7ncredere, fals, uz de fals,

7n;el6torie, delapidare, m6rturie mincinoas6, dare.luare de mit6, precum ;i pentru infrac:iunile prev6zute de -egea 3%.%//2 republicat6 ;i modificat6. Din momentul 7ntocmirii actului constitutiv, societatea comercial6 dob8nde;te o capacitate de folosin:6 restr8ns6 7n vederea e(ercit6rii drepturilor ;i 7ndeplinirii obliga:iilor necesare constituirii sale valabile. II. 6n atricularea #ociet78ii co erciale la Regi#trul Co er8ului 4ctul constitutiv, 7nc)eiat cu respectarea cerin:elor legale, 7mpreun6 cu cererea de 7nmatriculare ;i cu avizele, autoriza:iile aferente, va fi depus la Registrul omer:ului 7n a c6rui raz6 teritorial6 se g6se;te viitoarea societate. 4supra cererii de 7nmatriculare se pronun:6 judec6torul delegat la Registrul omer:ului printr-o 7nc)eiere ce poate fi atacat6 cu recurs. 9n cazul 7n care actul constitutiv, de;i depus la Registrul omer:ului 7n termenul legal,

nu respect6 condi:iile de fond ;i de form6 cerute de lege, cererea de 7nmatriculare va fi respins6 de c6tre judec6torul delegat, dac6 reprezentan:ii societ6:ii nu 7nl6tur6 neregularit6:ile constatate 7n timpul efectu6rii 7nmatricul6rii. Pentru opozabilitate fa:6 de ter:i, 7nc)eierea judec6torului delegat de la Registrul omer:ului prin care se autorizeaz6 7nmatricularea societ6:ii va fi publicat6 7n Monitorul Oficial, societatea urm8nd a fi 7nscris6 ;i 7n eviden:a organelor fiscale. 9nmatricularea 7n Registrul omer:ului reprezint6 momentul 7n care procesul de constituire a societ6:ii comerciale ia sf8r;it, odat6 cu na;terea unui nou subiect de drept, persoan6 juridic6. 9n cazul 7n care, dup6 7nmatricularea societ6:ii, sunt constatate neregularit6:i, organele societ6:ii sunt obligate s6 le 7nl6ture 7n termen de cel mult = zile de la data constat6rii acestora. -egea prevede anumite neregularit6:i, constatate dup6 7nmatricularea societ6:ii, care atrag nulitatea acesteia! - c8nd lipse;te actul constitutiv sau nu este 7nc)eiat 7n form6 autentic6, 7n cazul 7n care aceast6 form6 este cerut6 de lege5 - c8nd to:i fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societ6:ii5

- c8nd obiectul de activitate al societ6:ii este ilicit sau contravine ordinii publice5 - c8nd lipse;te 7nc)eierea judec6torului delegat prin care se autoriza 7nmatricularea societ6:ii5 - c8nd 7n cuprinsul actului constitutiv nu sunt prev6zute denumirea societ6:ii, obiectul de activitate, aporturile asocia:ilor sau capitalul subscris5 - c8nd nu sunt respectate cerin:ele legale referitoare la valoarea minim6 a capitalului social5 - c8nd nu s-a respectat num6rul minim de asocia:i, prev6zut de lege. <ulitatea nu poate fi declarat6 7n situa:ia 7n care cauza ei, invocat6 7n cererea de anulare, a fost 7nl6turat6 7nainte de a se pune concluzii 7n fond la tribunal. %'.5ODIFICAREA 0OCIET34ILOR CO5ERCIALE 9n anumite cazuri, condi:iile economice pot determina necesitatea modific6rii societ6:ii comerciale constituit6 potrivit legii, pentru a fi adaptat6 noilor cerin:e. 9ntruc8t elementele care reclam6 sc)imbarea au fost stabilite prin actul constitutiv, modificarea societ6:ii impune modificarea acestuia, neav8nd 7ns6 ca efect crearea unei persoane juridice noi. Actul de odificare a actului con#tituti$

Potrivit art. '21 din -egea 3%.%//2, actul constitutiv al societ6:ii comerciale poate fi modificat prin )ot6r8rea adun6rii generale ori a consiliului de administra:ie, respectiv a directoratului, sau prin )ot6r8rea instan:ei judec6tore;ti. 4;adar, legea identific6 trei modalit6:i de modificare a actului constitutiv! a0 Modificarea actului constitutiv prin hotrrea adunrii generale. b0 Modificarea actului constitutiv prin decizia consiliului de administraie, respectiv a directoratului, 7n cazul societ6:ii pe ac:iuni ;i 7n comandit6 pe ac:iuni. M6sura are caracter e(cep:ional ;i prive;te numai mutarea sediului societ6:ii, sc)imbarea obiectului de activitate ;i majorarea capitalului social.

c0 Modificarea actului constitutiv prin hotrre judectoreasc reprezint6 o e(cep:ie, impus6 de ra:iuni practice. Pentru operativitate, dar ;i pentru evitarea consecin:elor unor viitoare ne7n:elegeri 7ntre asocia:i, legea prevede posibilitatea modific6rii actului constitutiv prin )ot6r8rea instan:ei judec6tore;ti prin care s-a dispus e(cluderea, respectiv retragerea asociatului din societate, 7ns6 e(clusiv cu privire la structura particip6rii la capitalul social a celorlal:i asocia:i. Potrivit legii, actul de modificare a actului constitutiv trebuie s6 7mbrace forma scris6. 9n anumite cazuri 7ns6, este obligatorie forma autentic6! a0 majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport 7n natur6 a unui imobil5 b0 modificarea formei juridice a societ6:ii 7ntr-o societate 7n nume colectiv sau 7n comandit6 simpl65 c0 majorarea capitalului social prin subscrip:ie public6. <erespectarea formei autentice atrage nulitatea actului modificator. 4ctul modificator, 7nc)eiat 7n form6 cerut6 de lege, se 7nregistreaz6 la Registrul omer:ului ;i se public6 7n Monitorul Oficial, fiind parte integrant6 din actul constitutiv. Publicarea nu este obligatorie 7n cazul societ6:ii 7n nume colectiv sau 7n comandit6 simpl6. Prin modificarea actului constitutiv pot fi afectate interesele creditorilor societ6:ii. De aceea, potrivit legii, creditorii sociali ;i orice alte persoane prejudiciate pot formula o cerere de opozi:ie prin care se solicit6 instan:ei judec6tore;ti s6 oblige, dup6 caz, societatea sau asocia:ii, la repararea prejudiciului cauzat. De asemenea, modificarea actului constitutiv poate afecta interesele asocia:ilor. De aceea, legea recunoa;te acestora dreptul de a se retrage din societate.

Principalele ca+uri de

odificare a actului con#tituti$

1. 57rirea capitalului #ocial <ecesitatea m6ririi capitalului social poate rezulta din dorin:a asocia:ilor de a dezvolta activitatea societ6:ii sau de a 7nl6tura unele dificult6:i financiare. Pentru societatea comercial6, procurarea de fonduri prin m6rirea capitalului social este mai pu:in 7mpov6r6toare dec8t 7mprumutul bancar sau emiterea de obliga:iuni. 9n mod obi;nuit, 7rirea capitalului #ocial #e reali+ea+7 prin noi aporturi. Potrivit

legii, capitalul social se poate m6ri prin emisiunea de aciuni noi sau prin majorarea valorii nominale a aciunilor existente 7n sc)imbul unor noi aporturi 7n numerar ;i.sau 7n natur6. 4ceste opera:iuni nu vor putea fi efectuate 7ns6 c8t timp nu sunt complet pl6tite ac:iunile din emisiunea precedent6. 4c:iunile emise de societate pentru m6rirea capitalului social vor fi oferite spre subscriere 7n primul r8nd ac:ionarilor e(isten:i, propor:ional cu num6rul ac:iunilor pe care 7l posed6. >ermenul pentru e(ercitarea dreptului de preferin:6 este de cel pu:in o lun6 de la data public6rii 7n Monitorul Oficial a )ot6r8rii adun6rii generale, respectiv a deciziei consiliului de administra:ie.directoratului privind m6rirea capitalului social. Dup6 e(pirarea acestui termen, ac:iunile vor putea fi subscrise de public. 4lte modalit6:i de m6rire a capitalului social! - 57rirea capitalului #ocial prin 9ncorporarea re+er$elor . Rezervele constau 7n anumite sume de bani prelevate din profitul societ6:ii. "iind liberate prin 7ncorporarea rezervelor, ac:iunile noi vor fi distribuite ac:ionarilor societ6:ii, propor:ional cu num6rul ac:iunilor vec)i de:inute de fiecare. - 57rirea capitalului #ocial prin 9ncorporarea profitului #au a pri elor de e i#iune. 9n locul dividendelor, ac:ionarii vor primi ac:iuni noi emise de societate.

- 57rirea capitalului #ocial prin co pen#area crean8elor a#upra #ociet78ii cu ac8iuni ale ace#teia. 9n sc)imbul crean:elor fa:6 de societate, creditorii primesc ac:iuni ale societ6:ii.

2. Reducerea capitalului #ocial 9n anumite cazuri, din cauza unei activit6:i deficitare a societ6:ii sau a unei conjuncturi nefavorabile, se poate ajunge la pierderea unei p6r:i din activul patrimoniului societ6:ii. 9ntr-o asemenea situa:ie, capitalul social va trebui re7ntregit sau redus, deoarece altfel nu se poate face vreo repartizare sau distribuire de profit. Pentru reducerea capitalului social, legea reglementeaz6 procedee diferite, 7n func:ie de cauza care o impune! $. Dac6 reducerea este determinat de pierderi ale capitalului social, se poate realiza prin! a: ic;orarea nu 7rului de ac8iuni #au de p7r8i #ociale< cu p7#trarea $alorii

no inale a ace#tora= ": reducerea $alorii no inale a ac8iunilor #au a p7r8ilor #ociale= c: do">ndirea propriilor ac8iuni< ur at7 de anularea lor. $$. Dac6 reducerea capitalului social nu este motivat de pierderi, capitalul social poate fi redus prin ! a: #cutirea total7 #au par8ial7 a a#ocia8ilor de $7r#7 intele datorate= ": re#tituirea c7tre ac8ionari a unei cote-p7r8i din aporturi< propor8ional7 cu reducerea capitalului #ocial ;i calculat7 egal pentru fiecare ac8iune #au parte #ocial7. !. Prelungirea duratei #ociet78ii Societatea comercial6 va avea durata de e(isten:6 stabilit6 de asocia:i, dizolv8ndu-se la e(pirarea acesteia. >otu;i, constat8nd c6 societatea desf6;oar6 o activitate profitabil6, asocia:ii

pot fi interesa:i 7n prelungirea duratei prev6zute 7n actul constitutiv. 4cest lucru este posibil prin modificarea actului constitutiv, 7n sensul stabilirii altei durate sau a unei durate nedeterminate. Prelungirea duratei societ6:ii trebuie realizat6 7nainte de e(pirarea celei prev6zute 7n actul constitutiv.

*. Fu+iunea ;i di$i+area #ociet78ii co erciale "uziunea ;i divizarea sunt procedee te)nico-juridice prin care se realizeaz6 restructurarea societ6:ilor comerciale, 7n scopul adapt6rii lor la e(igen:ele activit6:ii comerciale. Fuziunea se realizeaz6 7n dou6 forme! prin absorb:ie ;i prin contopire. A"#or"8ia const6 7n includerea 7ntr-o societate a patrimoniului unora sau a mai multor societ6:i care se dizolv6, f6r6 a intra 7n lic)idare. Contopirea const6 7n reunirea patrimoniului a dou6 sau a mai multor societ6:i care-;i 7nceteaz6 e(isten:a, pentru constituirea unei societ6:i comerciale noi. Divizarea const6 7n 7mp6r:irea 7ntregului patrimoniu al unei societ6:i, care se dizolv6, f6r6 a intra 7n lic)idare, c6tre mai multe societ6:i e(istente sau care iau astfel fiin:6, 7n sc)imbul repartiz6rii de ac:iuni la societ6:ile beneficiare ;i eventual numerar c6tre ac:ionarii societ6:ii divizate. De#prinderea const6 7n separarea unei p6r:i din patrimoniul unei societ6:i ;i transmiterea ei ca 7ntreg uneia sau mai multor societ6:i e(istente ori unor societ6:i care sunt astfel constituite. *tapele realiz6rii opera:iunii de fuziune sau divizare! 1. ntocmirea de ctre administratori a proiectului de fuziune sau divizare. 2. Avizarea i publicarea proiectului de fuziune sau divizare. Dup6 ce este vizat de judec6torul delegat de la Registrul Oficial. omer:ului, proiectul este supus public6rii 7n Monitorul

3. Opoziia asupra proiectului. termenul de 32 de zile de la publicare.

reditorii societ6:ilor participante pot face opozi:ie, 7n

. !nformarea asociailor asupra fuziunii sau divizrii. 9n acest scop, legea prevede obliga:ia 7ntocmirii unui raport al administratorilor, respectiv al membrilor directoratului, ;i un raport al e(per:ilor, precum ;i obliga:ia de a fi puse la dispozi:ia asocia:ilor documentele opera:iunii de fuziune sau divizare. ". #otr$rea adunrii %enerale asupra fuziunii sau divizrii . 9n cel mult dou6 luni de la e(pirarea termenului de opozi:ie sau de la respingerea acesteia, adun6rile generale din fiecare societate vor lua )ot6r8rea cu privire la fuziune.divizare. 4ctul modificator al actului constitutiv al societ6:ii absorbante se public6 7n Monitorul Oficial ;i se men:ioneaz6 la Registrul omer:ului, iar societ6:ile nou create respect6 dispozi:iile speciale referitoare la 7nfiin:area societ6:ilor comerciale.

). 0c?i "area for ei #ociet78ii co erciale 9n cursul e(isten:ei unei societ6:i comerciale, anumite interese ale asocia:ilor pot determina necesitatea sc)imb6rii formei juridice a societ6:ii5 de e(., din societate cu r6spundere limitat6 7n societate pe ac:iuni. 4ceast6 sc)imbare se poate realiza prin modificarea actului constitutiv al societ6:ii, f6r6 a-i afecta personalitatea juridic6.