Sunteți pe pagina 1din 14

MONEDA !

I CIRCULA"IA MONETAR#
Notiune: ! 1. marfa cu rol de echivalent general, utilizata inschimbul de valori, bunuri si marfuri si prin intermediul careia se exprima o valoare.! 2. moneda reprezint" un instrument etalon legal de plat" pentru facilitarea schimburilor #i pentru acumul"ri, fiind m"sur"torul general de valori care poart" girul autorit"$ii emitente, statul, #i care se bucur" de ncredere public".! Pentru ca o marf" s" poat" ndeplini rolul de echivalent general, s" devin" moned", trebuia s" ndeplineasc" mai multe condi$ii: ! !- s" fie general acceptat";! !- s" fie relativ rar";! !- s" nu fie consumptibil" #i s" nu se altereze n timp;! !- s" fie divizibil";! !- s" poat" fi tezaurizat", s" transmit" valoarea n timp;! !- s" aib" o valoare de ntrebuin$are mic".

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


Functiile monedei:! 1.func$ia de evaluare a valorilor economice moneda m"soar" valori materiale, prin ea se exprim" pre$urile, puterea de cump"rare, creditul.! Moneda are o dubla valoare, mai ales daca este turnat" din metal pre$ios (aur, argint):! ! - o valoare intrinsec", pre$uind prin sine ns"#i si are o putere de cump"rare corespunz"toare acestei valori. ! ! ! ! - o valoare proprie ce serve#te ca etalon direct pentru alte valori, Prin moned" se exprim" pre$ul, expresia monetar" a valorii.

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


2. Func$ia de intermediere a pl%$ilor ca instrument de plat" legal, creditorul este obligat s" primeasc" moneda aflat" n circula$ie la data achit"rii datoriei de c"tre debitor. ! ! Moneda poate fi ntrebuin$at" la efectuarea oric"ror pl"$i, de c"tre oricare dintre subiectele de drept, indiferent de categoria m"rfurilor ori serviciilor supuse acestui actului comercial, valoarea esen$ial" a monedei rezultnd din puterea ei de cump"rare #i de efectuare a pl"$ilor n cadrul opera$iunilor civile sau comerciale.

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


3. func$ia de intermediere a schimburilor de bunuri &i servicii - prin intermediul opera$iunilor de vnzarecump"rare, moneda permite circula$ia m"rfurilor, ea ns"#i fiind o marf" intermediar". ! ! M"rfurile, serviciile #i moneda se afl" ntr-o rela$ie economic " indisolubil " , moneda avnd o evolu $ ie nentrerupt", concomitent cu produc$ia #i schimbul de m"rfuri.! ! Moneda a fost o prezen$" activ" n func$ionarea #i dezvoltarea economic " a statelor, implicndu-se de nenum"rate ori #i n evenimentele cu caracter politic #i social.! ! Apari$ia #i dezvoltarea economiei monetare coincide cu ns"#i apari$ia monedei, datorat" diviziunii muncii, ca urmare a producerii unor bunuri tot mai diversificate #i a nmul$irii nevoilor oamenilor.

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


4. func $ ia de intermediere a economiilor disponibilit"$ile temporare ale popula$iei se pot valorifica prin intermediul monedei. n acest mod, moneda transform" un capital, care se poate utiliza eficient n circula$ia monetar".! 5. func$ia de intermediere a creditului - creditul reprezint" transmiterea temporar" a unei puteri de cump"rare; el este un mprumut de moned".! ! Fizic #i func$ional, moneda este un document de credit att pentru cel care o prime#te, ct #i pentru cel care o livreaz". Orice moned" este fiduciar", deci este bazat" pe creditul care i se acord". Moneda serve#te ca mijloc de acordare a creditului.

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


6. func$ia de tezaurizare - cu ajutorul monedei se pot p"stra #i transfera valorile care se cer men$inute n timp, pe o perioad" ndelungat". De asemenea, valorile, pot fi transmise de la un de$in"tor la altul prin intermediul monedei.! 7. func$ia social% de distribuire &i redistribuire a bunurilor &i serviciilor prin care, produsul social se distribuie cu ajutorul monedei celor care au contribuit direct sau indirect la crearea lui. ! ! Moneda permite o bun" utilizare a factorilor de produc$ie na$ional", asigurnd o reparti$ie just" a produsului social.

MONEDA !I CIRCULA"IA MONETAR#


Func $ iile monedei nu se cer ndeplinite, cumulativ, de c"tre o marf", pentru a fi considerat" moned". Este suficient ca ea s" ndeplineasc " o singur " func $ ie din cele amintite pentru a deveni moned", dac" este asimilat" ca atare.! Moneda are ea ns"#i valoarea bunurilor #i serviciilor ce se pot procura cu ea, fiindu-i specific" func$ia social-economic" de exprimare a valorii tuturor celorlalte m"rfuri. Prin moned" se exprim" pre$ul, expresia monetar" a valorii; moneda constituie m " sur " toarea comun " pentru aflarea pre$ului tuturor lucrurilor.

Emisiunea monetara
Notiune: reprezinta mijloacele si metodele prin care statul, prin intermediul Bancii Centrale (BNR) isi exercita autoritatea publica de a bate moneda si de a facilita, legislativ si institutional, circulatia monetara, de a pune si retrage din circulatie moneda scripturala si a numerarului.

Emisiunea monetara
Mecanismul emisiunii este determinat de o serie de procese si factori, cum ar fi:! - necesitatile de numerar pentru plata salariilor, pensiilor, asigurarilor sociale;! - necesitatile de creditare a sectoarelor productive si a celor! Neproductive;! imprumuturi contractate de stat pentru acoperirea deficituiui bugetar, pentru plata datoriei externe;! - finantarea cheltuielilor militare si a altor cheltuieli ale statului;! finantarea unor masuri care se impun pentru contracararea! proceselor inflationiste.

Emisiunea monetara
Denominarea:!
!

!In anul 2004 a fost adoptata Legea nr. 348 privind denominarea, lege care reglementeaza desfasurarea reformei monetare sub forma denominarii. ! Denominarea este procesul de reducere a valorii nominale a monedei si consta in denominarea reducerea zerourilor ! ! !Se retrag din circulatie, paralel cu punerea in circulatie a unor monede si bancnote noi.!
!

!Dintre scopurile urmarite de denominare, subliniem:! - reducerea masei monetare! - cresterea increderii populatiei in moneda nationala! - apropierea designului, dimensiunilor si greutatii bancnotelor si! monedelor nationale de cele ale monedelor si bancnotelor euro.!
!

Monede aflate in circulatie: I ban. 5 bani, I0 bani,50 bani.! Bancnoteaflate in circulatie: 1 leu,5lei, 10lei,50 lei, l00lei, 200 lei si 500 lei.

Emisiunea monetara
Banca de emisiune si functiile ei:! 1. Functia de emisiune! prin Legea nr.227/2007 si Statutul BNR prevad ca aceasta institutie este singura autorizata sa emita bancnote si monede metalice pe totvcuprinsul tarii.! 2. Functia de creditare decurge direct din cea de emiisiune, deoarece emisiunea implica punerea sau retragerea din circulatie de moneda scripturala. Emisiunea bancnotelor.! inseamna crearea de mijloace de plata. In procesul distribiuirii acestora se pune la dispozitia agentilor economici puterea de cumparare, capacitate de plata. procesul de distribiure a acestor mijloace de plata in economie se realizeaza prin sistemul bancar.! Bancile, in special cele comerciale, sunt intermediari intre agentii economici si banca de! emisiune. care prin bancnote, este izvorul principal al creditului in economie.

Emisiunea monetara
3. Functia de conducere a politicii monetare! obiectivul fundamental al BNR este asigurarea stabilitatea! monedei nationale, pentru a contribui Ia stabilitatea preturilor. Pentru atingerea! obiectivului sau fundamental, BNR elaboreaza. aplica si raspunde de politica monerara,! valutara, de credit, de plati, precum si de autorizarea si supravegherea bancara.

Emisiunea monetara
Functia de centru valutar! In indeplinirea functiei de centru valutar, BNR are urmatoarele sarcini:! a) stabilirea cursului de schimb pentru operatiuni proprii pe piata valutara, calcularea si publicarea cursurilor medii pentru evidenta statistica.! d) autorizarea si retragerea autorizarii;! e) supravegherea persoanelor juridice care au obtinut autorizatiade a efectua tranzactii valutare! f) stabilirea de plafoane si alte limite pentru obtinerea de active externe si operatiunicu aur si active exteme pentru persoane juridice si fizice! g) stabilirea plafonului si a conditiilor indatorarii externe a persoanelor fizice sijuridice care intra sub incidenta regimului valutar

Emisiunea monetara
Banca de emisiune banca a bancilorPozitia privilegiata ! - de banca a bancilor ! - a bancii de emisiune se afirma in indeplinirea! functiilor de emisiune, de recreditare, de conducere a politicii monetare si a celei! valutare, precum si de efectuarea operatiunilor cu trezoreria statului.

S-ar putea să vă placă și