Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE CONTURI ACTUALIZAT 2010 CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101.

. Capital - n funcie de forma juridic a entitii se nscrie: 1011. Capital subscris nevrsat 1012. Capital subscris vrsat 1015. atrimoniul re!iei 101". atrimoniul public - #cest cont mai apare doar la ent. care nu au finali$at procedurile le!ale de transfer al bunurilor de natura patrim.i public. 104. Prime de capital 10%1. rime de emisiune 10%2. rime de fu$iune&divi$are 10%'. rime de aport 10%%. rime de conversie a obli!aiunilor n aciuni 10 . Re!er"e di# ree"al$are 10%. Re!er"e 10"1. (e$erve le!ale 10"'. (e$erve statutare sau contractuale 10"%. (e$erve de valoare just - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10"5. (e$erve repre$ent)nd surplusul reali$at din re$erve din reevaluare 10"*. (e$erve din diferene de curs valutar n rela ie cu investi ia net ntr-o entitate strin - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10"+. #lte re$erve 10&. Re!er"e di# c'#"er(ie - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10). I#tere(e care #$ c'#tr'lea!* - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10+1. ,nterese care nu controlea$ - re$ultatul e-erci iului financiar 10+2. ,nterese care nu controlea$ - alte capitaluri proprii 10+. Aci$#i pr'prii 10.1. #ciuni proprii deinute pe termen scurt 10.2. #ciuni proprii deinute pe termen lun! 11. REZULTATUL REPORTAT 11&. Re!$ltat$l rep'rtat 11*1. (e$ultatul reportat repre$ent)nd profitul nereparti$at sau pierderea neacoperit 11*2. (e$ultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a ,#/0 mai puin ,#/ 2. - #cest cont apare doar la entitile care au aplicat (e!lementrile contabile
aprobate prin 123 nr. .%&2001 4i p)n la nc5iderea soldului acestui cont.

1%%. 6atorii care privesc imobili$rile financiare 1""1. 6atorii fa de entitile afiliate 1""'. 6atorii fa de entitile de care compania este le!at prin interese de participare 1%&. Alte =mpr$m$t$ri 8i dat'rii a(imilate 1%). D';7#!i a/ere#te =mpr$m$t$ril'r 8i dat'riil'r a(imilate 1"+1. 6ob)n$i aferente mprumuturilor din emisiuni de obli!aiuni 1"+2. 6ob)n$i aferente creditelor bancare pe termen lun! 1"+5. 6ob)n$i aferente datoriilor fa de entitile afiliate 1"+". 6ob)n$i aferente datoriilor fa de entitile de care compania este le!at prin interese de participare 1"+*. 6ob)n$i aferente altor mprumuturi 4i datorii asimilate 1%+. Prime pri"i#d ram;$r(area ';li9a<i$#il'r CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. I4O>ILIZ6RI NECORPORALE 201. C?elt$ieli de c'#(tit$ire 20@. C?elt$ieli de de!"'ltare 20 . C'#ce(i$#i5 ;re"ete5 lice#<e5 m*rci c'merciale5 drept$ri 8i acti"e (imilare 20&. .'#d c'mercial 20*1. 3ond comercial po$itiv - #cest cont apare0 de re!ul0 n situaiile financiare anuale consolidate. 20*5. 3ond comercial ne!ativ - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 20). Alte im';ili!*ri #ec'rp'rale 21. I4O>ILIZ6RI CORPORALE 211. Tere#$ri 8i ame#aA*ri de tere#$ri 2111. 9erenuri 2112. #menajri de terenuri 212. C'#(tr$c<ii 21@. I#(tala<ii te?#ice5 miAl'ace de tra#(p'rt5 a#imale 8i pla#ta<ii 21'1. 8c5ipamente te5nolo!ice :ma4ini0 utilaje 4i instalaii de lucru; 21'2. #parate 4i instalaii de msurare0 control 4i re!lare 21''. 2ijloace de transport 21'%. #nimale 4i plantaii 214. 4';ilier5 aparat$r* ;ir'tic*5 ec?ipame#te de pr'tec<ie a "al'ril'r $ma#e 8i materiale 8i alte acti"e c'rp'rale 22. I4O>ILIZ6RI CORPORALE :N CUR3 DE APROVIZIONARE 22@. I#(tala<ii te?#ice5 miAl'ace de tra#(p'rt5 a#imale 8i pla#ta<ii =# c$r( de apr'"i!i'#are 224. 4';ilier5 aparat$r* ;ir'tic*5 ec?ipame#te de pr'tec<ie a "al'ril'r $ma#e 8i materiale 8i alte acti"e c'rp'rale =# c$r( de apr'"i!i'#are 2@. I4O>ILIZ6RI :N CUR3 1I AVAN3URI PENTRU I4O>ILIZ6RI 2@1. Im';ili!*ri c'rp'rale =# c$r( de eBec$<ie 2@2. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im';ili!*ri c'rp'rale 2@@. Im';ili!*ri #ec'rp'rale =# c$r( de eBec$<ie 2@4. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im';ili!*ri #ec'rp'rale 2%. I4O>ILIZ6RI .INANCIARE 2%1. Ac<i$#i de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate 2%@. I#tere(e de participare 2%4. Titl$ri p$(e =# ec?i"ale#<* - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 2% . Alte titl$ri im';ili!ate 2%&. Crea#<e im';ili!ate 2"*1. /ume datorate de entitile afiliate 2"*2. 6ob)nda aferent sumelor datorate de entitile afiliate 2"*'. Creane le!ate de interesele de participare 2"*%. 6ob)nda aferent creanelor le!ate de interesele de participare 2"*5. mprumuturi acordate pe termen lun! 2"*". 6ob)nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lun! 2"*+. #lte creane imobili$ate 2"*.. 6ob)n$i aferente altor creane imobili$ate 2%+. V*r(*mi#te de e/ect$at pe#tr$ im';ili!*ri /i#a#ciare 2".1. 7rsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile afiliate 2".2. 7rsminte de efectuat privind interesele de participare 2".'. 7rsminte de efectuat pentru alte imobili$ri financiare 2). A4ORTIZ6RI PRIVIND I4O>ILIZ6RILE 2)0. Am'rti!*ri pri"i#d im';ili!*rile #ec'rp'rale 2+01. #morti$area c5eltuielilor de constituire 2+0'. #morti$area c5eltuielilor de de$voltare 2+05. #morti$area concesiunilor0 brevetelor0 licenelor0 mrcilor comerciale0 drepturilor 4i activelor similare 2+0*. #morti$area fondului comercial - #cest cont apare0 de re!ul0 n situaiile financiare anuale consolidate. 2+0+. #morti$area altor imobili$ri necorporale 2)1. Am'rti!*ri pri"i#d im';ili!*rile c'rp'rale 2+11. #morti$area amenajrilor de terenuri

2+12. #morti$area construciilor 2+1'. #morti$area instalaiilor0 mijloacelor de transport0 animalelor 4i plantaiilor 2+1%. #morti$area altor imobili$ri corporale 2+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA 3AU PIERDEREA DE VALOARE A I4O>ILIZ6RILOR 2+0. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r #ec'rp'rale 2.0'. #justri pentru deprecierea c5eltuielilor de de$voltare 2.05. #justri pentru deprecierea concesiunilor0 brevetelor0 licenelor0 mrcilor comerciale0 drepturilor 4i activelor similare 2.0*. #justri pentru deprecierea fondului comercial - #cest cont apare0 de re!ul0 n situaiile financiare anuale consolidate. 2.0+. #justri pentru deprecierea altor imobili$ri necorporale 2+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r c'rp'rale 2.11. #justri pentru deprecierea terenurilor 4i amenajrilor de terenuri 2.12. #justri pentru deprecierea construciilor 2.1'. #justri pentru deprecierea instalaiilor0 mijloacelor de transport0 animalelor 4i plantaiilor 2.1%. #justri pentru deprecierea altor imobili$ri corporale 2+@. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r =# c$r( de eBec$<ie 2.'1. #justri pentru deprecierea imobili$rilor corporale n curs de e-ecuie 2.''. #justri pentru deprecierea imobili$rilor necorporale n curs de e-ecuie 2+%. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a im';ili!*ril'r /i#a#ciare 2."1. #justri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate 2."2. #justri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare 2."'. #justri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobili$ate 2."%. #justri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitile afiliate 2."5. #justri pentru pierderea de valoare a creanelor le!ate de interesele de participare 2."". #justri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lun! 2."+. #justri pentru pierderea de valoare a altor creane imobili$ate CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE @0. 3TOCURI DE 4ATERII PRI4E 1I 4ATERIALE @01. 4aterii prime @02. 4ateriale c'#($ma;ile '021. 2ateriale au-iliare '022. Combustibili '02'. 2ateriale pentru ambalat '02%. iese de sc5imb '025. /emine 4i materiale de plantat '02". 3uraje '02+. #lte materiale consumabile @0@. 4ateriale de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar @0). Di/ere#<e de pre< la materii prime 8i materiale @2. 3TOCURI :N CUR3 DE APROVIZIONARE @21. 4aterii prime =# c$r( de apr'"i!i'#are @22. 4ateriale c'#($ma;ile =# c$r( de apr'"i!i'#are @2@. 4ateriale de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar =# c$r( de apr'"i!i'#are @2%. A#imale =# c$r( de apr'"i!i'#are @2&. 4*r/$ri =# c$r( de apr'"i!i'#are @2). Am;alaAe =# c$r( de apr'"i!i'#are @@. PRODUC-IE :N CUR3 DE E,ECU-IE @@1. Pr'd$(e =# c$r( de eBec$<ie @@2. 3er"icii =# c$r( de eBec$<ie @4. PRODU3E @41. 3emi/a;ricate @4 . Pr'd$(e /i#ite @4%. Pr'd$(e re!id$ale @4). Di/ere#<e de pre< la pr'd$(e @ . 3TOCURI A.LATE LA TER-I @ 1. 4aterii 8i materiale a/late la ter<i @ 4. Pr'd$(e a/late la ter<i @ %. A#imale a/late la ter<i @ &. 4*r/$ri a/late la ter<i @ ). Am;alaAe a/late la ter<i @%. ANI4ALE @%1. A#imale 8i p*(*ri @%). Di/ere#<e de pre< la a#imale 8i p*(*ri @&. 46R.URI @&1. 4*r/$ri @&). Di/ere#<e de pre< la m*r/$ri @). A4>ALACE

@)1. Am;alaAe @)). Di/ere#<e de pre< la am;alaAe @+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA 3TOCURILOR 1I PRODUC-IEI :N CUR3 DE E,ECU-IE @+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea materiil'r prime @+2. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea materialel'r '.21. #justri pentru deprecierea materialelor consumabile '.22. #justri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar @+@. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$c<iei =# c$r( de eBec$<ie @+4. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$(el'r '.%1. #justri pentru deprecierea semifabricatelor '.%5. #justri pentru deprecierea produselor finite '.%". #justri pentru deprecierea produselor re$iduale @+ . AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea (t'c$ril'r a/late la ter<i '.51. #justri pentru deprecierea materiilor 4i materialelor aflate la teri '.52. #justri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri '.5'. #justri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri '.5%. #justri pentru deprecierea produselor re$iduale aflate la teri '.5". #justri pentru deprecierea animalelor aflate la teri '.5*. #justri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri '.5+. #justri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri @+%. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea a#imalel'r @+&. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea m*r/$ril'r @+). AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea am;alaAel'r CLASA 4 - CONTURI DE TERI 40. .URNIZORI 1I CONTURI A3I4ILATE 401. .$r#i!'ri 40@. E/ecte de pl*tit 404. .$r#i!'ri de im';ili!*ri 40 . E/ecte de pl*tit pe#tr$ im';ili!*ri 40). .$r#i!'ri D /act$ri #e('(ite 40+. .$r#i!'ri D de;it'ri %0.1. 3urni$ori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor %0.2. 3urni$ori - debitori pentru prestri de servicii 41. CLIEN-I 1I CONTURI A3I4ILATE 411. Clie#<i %111. Clieni %11+. Clieni inceri sau n liti!iu 41@. E/ecte de primit de la clie#<i 41). Clie#<i D /act$ri de =#t'cmit 41+. Clie#<i D credit'ri 42. PER3ONAL 1I CONTURI A3I4ILATE 421. Per('#al D (alarii dat'rate 42@. Per('#al D aA$t'are materiale dat'rate 424. Prime repre!e#t7#d participarea per('#al$l$i la pr'/it - /e utili$ea$ atunci c)nd e-ist ba$ le!al pentru acordarea acestora. 42 . A"a#($ri ac'rdate per('#al$l$i 42%. Drept$ri de per('#al #eridicate 42&. Re<i#eri di# (alarii dat'rate ter<il'r 42). Alte dat'rii 8i crea#<e =# le9*t$r* c$ per('#al$l %2+1. #lte datorii n le!tur cu personalul %2+2. #lte creane n le!tur cu personalul 4@. A3I2UR6RI 3OCIALE5 PROTEC-IA 3OCIAL6 1I CONTURI A3I4ILATE 4@1. A(i9$r*ri ('ciale %'11. Contribuia unitii la asi!urrile sociale %'12. Contribuia personalului la asi!urrile sociale %'1'. Contribuia an!ajatorului pentru asi!urrile sociale de sntate %'1%. Contribuia an!ajailor pentru asi!urrile sociale de sntate 4@&. AA$t'r de 8'maA %'*1. Contribuia unitii la fondul de 4omaj %'*2. Contribuia personalului la fondul de 4omaj 4@). Alte dat'rii 8i crea#<e ('ciale %'+1. #lte datorii sociale %'+2. #lte creane sociale 44. >U2ETUL 3TATULUI5 .ONDURI 3PECIALE 1I CONTURI A3I4ILATE 441. Imp'!it$l pe pr'/itE"e#it %%11. ,mpo$itul pe profit %%1+. ,mpo$itul pe venit - /e utili$ea$ pentru evidenierea impo$itului pe venitul microntreprinderilor0 definite conform le!ii. 442. TaBa pe "al'area ad*$9at* %%2'. 97# de plat %%2%. 97# de recuperat %%2". 97# deductibil %%2*. 97# colectat %%2+. 97# nee-i!ibil

11*%. (e$ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 11*". (e$ultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea (e!lementrilor contabile conforme cu 6irectiva a ,7-a a Comunit ilor 8conomice 8uropene 12. REZULTATUL E,ERCI-IULUI .INANCIAR 121. Pr'/it (a$ pierdere 12+. Reparti!area pr'/it$l$i 14. C01TI2URI 3AU PIERDERI LE2ATE DE E4ITEREA5 R63CU4P6RAREA5 V0NZAREA5 CEDAREA CU TITLU 2RATUIT 3AU ANULAREA IN3TRU4ENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. C78ti9$ri le9ate de "7#!area (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii 14+. Pierderi le9ate de emiterea5 r*(c$mp*rarea5 "7#!area5 cedarea c$ titl$ 9rat$it (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii 1 . PROVIZIOANE 1 1. Pr'"i!i'a#e 1511. rovi$ioane pentru liti!ii 1512. rovi$ioane pentru !aranii acordate clienilor 151'. rovi$ioane pentru de$afectare imobili$ri corporale 4i alte aciuni similare le!ate de acestea 151%. rovi$ioane pentru restructurare 1515. rovi$ioane pentru pensii 4i obli!aii similare 151". rovi$ioane pentru impo$ite 151+. #lte provi$ioane 1%. :4PRU4UTURI 1I DATORII A3I4ILATE 1%1. :mpr$m$t$ri di# emi(i$#i de ';li9a<i$#i 1"1%. mprumuturi e-terne din emisiuni de obli!aiuni !arantate de stat 1"15. mprumuturi e-terne din emisiuni de obli!aiuni !arantate de bnci 1"1*. mprumuturi interne din emisiuni de obli!aiuni !arantate de stat 1"1+. #lte mprumuturi din emisiuni de obli!aiuni 1%2. Credite ;a#care pe terme# l$#9 1"21. Credite bancare pe termen lun! 1"22. Credite bancare pe termen lun! nerambursate la scaden 1"2'. Credite e-terne !uvernamentale 1"2%. Credite bancare e-terne !arantate de stat 1"25. Credite bancare e-terne !arantate de bnci 1"2". Credite de la tre$oreria statului 1"2*. Credite bancare interne !arantate de stat

444. Imp'!it$l pe "e#it$ri de #at$ra (alariil'r 44 . 3$;"e#<ii %%51. /ubvenii !uvernamentale %%52. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii %%5+. #lte sume primite cu caracter de subvenii 44%. Alte imp'!ite5 taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate 44&. .'#d$ri (peciale D taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate 44). Alte dat'rii 8i crea#<e c$ ;$9et$l (tat$l$i %%+1. #lte datorii fa de bu!etul statului %%+2. #lte creane privind bu!etul statului 4 . 2RUP 1I AC-IONARIEA3OCIA-I 4 1. Dec'#t*ri =#tre e#tit*<ile a/iliate %511. 6econtri ntre entitile afiliate %51+. 6ob)n$i aferente decontrilor ntre entitile afiliate 4 @. Dec'#t*ri pri"i#d i#tere(ele de participare %5'1. 6econtri privind interesele de participare %5'+. 6ob)n$i aferente decontrilor privind interesele de participare 4 . 3$me dat'rate ac<i'#aril'rEa('cia<il'r %551. #cionari&asociai - conturi curente %55+. #cionari&asociai - dob)n$i la conturi curente 4 %. Dec'#t*ri c$ ac<i'#ariiEa('cia<ii pri"i#d capital$l 4 &. Di"ide#de de plat* 4 ). Dec'#t*ri di# 'pera<ii =# participa<ie %5+1. 6econtri din operaii n participaie - pasiv %5+2. 6econtri din operaii n participaie - activ 4%. DE>ITORI 1I CREDITORI DIVER1I 4%1. De;it'ri di"er8i 4%2. Credit'ri di"er8i 4&. CONTURI DE 3U>VEN-II5 RE2ULARIZARE 1I A3I4ILATE 4&1. C?elt$ieli =#re9i(trate =# a"a#( 4&2. Ve#it$ri =#re9i(trate =# a"a#( 4&@. Dec'#t*ri di# 'pera<ii =# c$r( de clari/icare 4& . 3U>VEN-II PENTRU INVE3TI-II %*51. /ubvenii !uvernamentale pentru investiii %*52. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii %*5'. 6onaii pentru investiii %*5%. lusuri de inventar de natura imobili$rilor %*5+. #lte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii 4). DECONT6RI :N CADRUL UNIT6-II 4)1. Dec'#t*ri =#tre $#itate 8i ($;$#it*<i 4)2. Dec'#t*ri =#tre ($;$#it*<i 4+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA CREAN-ELOR 4+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D clie#<i 4+ . AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D dec'#t*ri =# cadr$l 9r$p$l$i 8i c$ ac<i'#ariiEa('cia<ii 4+%. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D de;it'ri di"er8i CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 0. INVE3TI-II PE TER4EN 3CURT 01. Ac<i$#i de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate 0 . O;li9a<i$#i emi(e 8i r*(c$mp*rate 0%. O;li9a<i$#i 0). Alte i#"e(ti<ii pe terme# (c$rt 8i crea#<e a(imilate 50+1. #lte titluri de plasament 50++. 6ob)n$i la obli!aiuni 4i titluri de plasament 0+. V*r(*mi#te de e/ect$at pe#tr$ i#"e(ti<iile pe terme# (c$rt 50.1. 7rsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate 50.2. 7rsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt 1. CONTURI LA >6NCI 11. Val'ri de =#ca(at 5112. Cecuri de ncasat 511'. 8fecte de ncasat 511%. 8fecte remise spre scontare 12. C'#t$ri c$re#te la ;*#ci 5121. Conturi la bnci n lei 512%. Conturi la bnci n valut 5125. /ume n curs de decontare 1). D';7#!i 51+". 6ob)n$i de pltit 51+*. 6ob)n$i de ncasat 1+. Credite ;a#care pe terme# (c$rt 51.1. Credite bancare pe termen scurt 51.2. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden 51.'. Credite e-terne !uvernamentale 51.%. Credite e-terne !arantate de stat 51.5. Credite e-terne !arantate de bnci 51.". Credite de la tre$oreria statului 51.*. Credite interne !arantate de stat

51.+. 6ob)n$i aferente creditelor bancare pe termen scurt @. CA3A @1. Ca(a 5'11. Casa n lei 5'1%. Casa n valut @2. Alte "al'ri 5'21. 9imbre fiscale 4i po4tale 5'22. <ilete de tratament 4i odi5n 5'2'. 9ic5ete 4i bilete de cltorie 5'2+. #lte valori 4. ACREDITIVE 41. Acrediti"e 5%11. #creditive n lei 5%12. #creditive n valut 42. A"a#($ri de tre!'rerie - n acest cont vor fi evideniate 4i sumele acordate prin sistemul de carduri. ). VIRA4ENTE INTERNE )1. Virame#te i#ter#e +. ACU3T6RI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE +1. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ac<i$#il'r de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate + . AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ';li9a<i$#il'r emi(e 8i r*(c$mp*rate +%. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ';li9a<i$#il'r +). AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a alt'r i#"e(ti<ii pe terme# (c$rt 8i crea#<e a(imilate CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI %0. CFELTUIELI PRIVIND 3TOCURILE %01. C?elt$ieli c$ materiile prime %02. C?elt$ieli c$ materialele c'#($ma;ile "021. C5eltuieli cu materialele au-iliare "022. C5eltuieli privind combustibilii "02'. C5eltuieli privind materialele pentru ambalat "02%. C5eltuieli privind piesele de sc5imb "025. C5eltuieli privind seminele 4i materialele de plantat "02". C5eltuieli privind furajele "02+. C5eltuieli privind alte materiale consumabile %0@. C?elt$ieli pri"i#d materialele de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar %04. C?elt$ieli pri"i#d materialele #e(t'cate %0 . C?elt$ieli pri"i#d e#er9ia 8i apa %0%. C?elt$ieli pri"i#d a#imalele 8i p*(*rile %0&. C?elt$ieli pri"i#d m*r/$rile %0). C?elt$ieli pri"i#d am;alaAele %0+. Red$ceri c'merciale primite %1. CFELTUIELI CU 3ERVICIILE E,ECUTATE DE TER-I %11. C?elt$ieli c$ =#tre<i#erea 8i repara<iile %12. C?elt$ieli c$ rede"e#<ele5 l'ca<iile de 9e(ti$#e 8i c?iriile %1@. C?elt$ieli c$ primele de a(i9$rare %14. C?elt$ieli c$ (t$diile 8i cercet*rile %2. CFELTUIELI CU ALTE 3ERVICII E,ECUTATE DE TER-I %21. C?elt$ieli c$ c'la;'rat'rii %22. C?elt$ieli pri"i#d c'mi(i'a#ele 8i '#'rariile %2@. C?elt$ieli de pr't'c'l5 reclam* 8i p$;licitate %24. C?elt$ieli c$ tra#(p'rt$l de ;$#$ri 8i per('#al %2 . C?elt$ieli c$ depla(*ri5 deta8*ri 8i tra#(/er*ri %2%. C?elt$ieli p'8tale 8i taBe de telec'm$#ica<ii %2&. C?elt$ieli c$ (er"iciile ;a#care 8i a(imilate %2). Alte c?elt$ieli c$ (er"iciile eBec$tate de ter<i %@. CFELTUIELI CU ALTE I4POZITE5 TA,E 1I V6R364INTE A3I4ILATE %@ . C?elt$ieli c$ alte imp'!ite5 taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate %4. CFELTUIELI CU PER3ONALUL %41. C?elt$ieli c$ (alariile per('#al$l$i %42. C?elt$ieli c$ tic?etele de ma(* ac'rdate (alaria<il'r %4@. C?elt$ieli c$ primele repre!e#t7#d participarea per(. la pr'/it %44. C?elt$ieli c$ rem$#erarea =# i#(tr$me#te de capital$ri pr'prii %4 . C?elt$ieli pri"i#d a(i9$r*rile 8i pr'tec<ia ('cial* "%51. Contribuia unitii la asi!urrile sociale "%52. Contribuia unitii pentru ajutorul de 4omaj "%5'. Contribuia an!ajatorului pentru asi!urrile sociale de sntate "%5". Contribuia unitii la sc5emele de pensii facultative "%5*. Contribuia unitii la primele de asi!urare voluntar de sntate "%5+. #lte c5eltuieli privind asi!urrile 4i protecia social % . ALTE CFELTUIELI DE E,PLOATARE % 2. C?elt$ieli c$ pr'tec<ia medi$l$i =#c'#A$r*t'r % 4. Pierderi di# crea#<e 8i de;it'ri di"er8i

% ). Alte c?elt$ieli de eBpl'atare "5+1. 6esp!ubiri0 amen$i 4i penaliti "5+2. 6onaii acordate "5+'. C5eltuieli privind activele cedate 4i alte operaii de capital "5++. #lte c5eltuieli de e-ploatare %%. CFELTUIELI .INANCIARE %%@. Pierderi di# crea#<e le9ate de participa<ii %%4. C?elt$ieli pri"i#d i#"e(ti<iile /i#a#ciare cedate ""%1. C5eltuieli privind imobili$rile financiare cedate ""%2. ierderi din investiiile pe termen scurt cedate %% . C?elt$ieli di# di/ere#<e de c$r( "al$tar %%%. C?elt$ieli pri"i#d d';7#!ile %%&. C?elt$ieli pri"i#d (c'#t$rile ac'rdate %%). Alte c?elt$ieli /i#a#ciare %&. CFELTUIELI E,TRAORDINARE %&1. C?elt$ieli pri"i#d calamit*<ile 8i alte e"e#ime#te eBtra'rdi#are %). CFELTUIELI CU A4ORTIZ6RILE5 PROVIZIOANELE 1I ACU3T6RILE PENTRU DEPRECIERE 3AU PIERDERE DE VALOARE %)1. C?elt$ieli de eBpl'atare pri"i#d am'rti!*rile5 pr'"i!i'a#ele 8i aA$(t*rile pe#tr$ depreciere "+11. C5eltuieli de e-ploatare privind amorti$area imobili$rilor "+12. C5eltuieli de e-ploatare privind provi$ioanele "+1'. C5eltuieli de e-ploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobili$ "+1%. C5eltuieli de e-ploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante %)%. C?elt$ieli /i#a#ciare pri"i#d am'rti!*rile 8i aA$(t*rile pe#tr$ pierdere de "al'are "+"'. C5eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobili$rilor financiare "+"%. C5eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante "+"+. C5eltuieli financiare privind amorti$area primelor de rambursare a obli!aiunilor %+. CFELTUIELI CU I4POZITUL PE PRO.IT 1I ALTE I4POZITE %+1. C?elt$ieli c$ imp'!it$l pe pr'/it %+). C?elt$ieli c$ imp'!it$l pe "e#it 8i c$ alte imp'!ite care #$ apar =# eleme#tele de mai ($( - /e utili$ea$ conform re!lementrilor le!ale. CLASA 7 - CONTURI DE ENITURI &0. CI.RA DE A.ACERI NET6 &01. Ve#it$ri di# "7#!area pr'd$(el'r /i#ite &02. Ve#it$ri di# "7#!area (emi/a;ricatel'r &0@. Ve#it$ri di# "7#!area pr'd$(el'r re!id$ale &04. Ve#it$ri di# (er"icii pre(tate &0 . Ve#it$ri di# (t$dii 8i cercet*ri &0%. Ve#it$ri di# rede"e#<e5 l'ca<ii de 9e(ti$#e 8i c?irii &0&. Ve#it$ri di# "7#!area m*r/$ril'r &0). Ve#it$ri di# acti"it*<i di"er(e &0+. Red$ceri c'merciale ac'rdate &1. VENITURI A.ERENTE CO3TULUI PRODUC-IEI :N CUR3 DE E,ECU-IE &11. Ve#it$ri a/ere#te c'(t$ril'r (t'c$ril'r de pr'd$(e &12. Ve#it$ri a/ere#te c'(t$ril'r (er"iciil'r =# c$r( de eBec$<ie &2. VENITURI DIN PRODUC-IA DE I4O>ILIZ6RI &21. Ve#it$ri di# pr'd$c<ia de im';ili!*ri #ec'rp'rale &22. Ve#it$ri di# pr'd$c<ia de im';ili!*ri c'rp'rale &4. VENITURI DIN 3U>VEN-II DE E,PLOATARE &41. Ve#it$ri di# ($;"e#<ii de eBpl'atare *%11. 7enituri din subvenii de e-ploatare aferente cifrei de afaceri - /e ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri. *%12. 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru materii prime 4i materiale consumabile *%1'. 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru alte c5eltuieli e-terne *%1%. 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru plata personalului *%15. 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru asi!urri 4i protecie social *%1". 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru alte c5eltuieli de e-ploatare *%1*. 7enituri din subvenii de e-ploatare aferente altor venituri *%1+. 7enituri din subvenii de e-ploatare pentru dob)nda datorat & . ALTE VENITURI DIN E,PLOATARE & 4. Ve#it$ri di# crea#<e reacti"ate 8i de;it'ri di"er8i & ). Alte "e#it$ri di# eBpl'atare *5+1. 7enituri din desp!ubiri0 amen$i 4i penaliti *5+2. 7enituri din donaii primite *5+'. 7enituri din v)n$area activelor 4i alte operaii de capital *5+%. 7enituri din subvenii pentru investiii *5++. #lte venituri din e-ploatare &%. VENITURI .INANCIARE

&%1. Ve#it$ri di# im';ili!*ri /i#a#ciare *"11. 7enituri din aciuni deinute la entitile afiliate *"1'. 7enituri din interese de participare &%2. Ve#it$ri di# i#"e(ti<ii /i#a#ciare pe terme# (c$rt &%@. Ve#it$ri di# crea#<e im';ili!ate &%4. Ve#it$ri di# i#"e(ti<ii /i#a#ciare cedate *"%1. 7enituri din imobili$ri financiare cedate *"%2. C)4ti!uri din investiii pe termen scurt cedate &% . Ve#it$ri di# di/ere#<e de c$r( "al$tar &%%. Ve#it$ri di# d';7#!i &%&. Ve#it$ri di# (c'#t$ri ';<i#$te &%). Alte "e#it$ri /i#a#ciare &&. VENITURI E,TRAORDINARE &&1. Ve#it$ri di# ($;"e#<ii pe#tr$ e"e#ime#te eBtra'rdi#are 8i altele (imilare &). VENITURI DIN PROVIZIOANE 1I ACU3T6RI PENTRU DEPRECIERE 3AU PIERDERE DE VALOARE &)1. Ve#it$ri di# pr'"i!i'a#e 8i aA$(t*ri pe#tr$ depreciere pri"i#d acti"itatea de eBpl'atare *+12. 7enituri din provi$ioane *+1'. 7enituri din ajustri pentru deprecierea imobili$rilor *+1%. 7enituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante *+15. 7enituri din fondul comercial ne!ativ - #cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. &)%. Ve#it$ri /i#a#ciare di# aA$(t*ri pe#tr$ pierdere de "al'are *+"'. 7enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobili$rilor financiare *+"%. 7enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA ! - CONTURI SPECIALE )0. CONTURI :N A.ARA >ILAN-ULUI )01. A#9aAame#te ac'rdate +011. =iruri 4i !aranii acordate +01+. #lte an!ajamente acordate )02. A#9aAame#te primite +021. =iruri 4i !aranii primite +02+. #lte an!ajamente primite )0@. Alte c'#t$ri =# a/ara ;ila#<$l$i +0'1. ,mobili$ri corporale luate cu c5irie +0'2. 7alori materiale primite spre prelucrare sau reparare +0''. 7alori materiale primite n pstrare sau custodie +0'%. 6ebitori sco4i din activ0 urmrii n continuare +0'5. /tocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin +0'". (edevene0 locaii de !estiune0 c5irii 4i alte datorii asimilate +0'*. 8fecte scontate neajunse la scaden +0'+. <unuri publice primite n administrare0 concesiune 4i cu c5irie +0'.. #lte valori n afara bilanului )04. Am'rti!area a/ere#t* 9rad$l$i de #e$tili!are a miAl'acel'r /iBe +0%5. #morti$area aferent !radului de neutili$are a mijloacelor fi-e )0 . D';7#!i a/ere#te c'#tractel'r de lea(i#9 8i alt'r c'#tracte a(imilate5 #eaA$#(e la (cade#<* +051. 6ob)n$i de pltit +052. 6ob)n$i de ncasat - #cest cont se folose4te de ctre entitile radiate din (e!istrul !eneral 4i care mai au n derulare contracte de leasin! )0%. Certi/icate de emi(ii de 9a!e c$ e/ect de (er* )0&. Acti"e c'#ti#9e#te )0). Dat'rii c'#ti#9e#te )+. >ILAN)+1. >ila#< de de(c?idere )+2. >ila#< de =#c?idere CLASA " - CONTURI DE #ESTIUNE - entru or!ani$area contabilitii de !estiune0 folosirea conturilor din aceast clas este opional. +0. DECONT6RI INTERNE +01. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d c?elt$ielile +02. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d pr'd$c<ia ';<i#$t* +0@. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d di/ere#<ele de pre< +2. CONTURI DE CALCULA-IE +21. C?elt$ielile acti"it*<ii de ;a!* +22. C?elt$ielile acti"it*<il'r a$Biliare +2@. C?elt$ieli i#directe de pr'd$c<ie +24. C?elt$ieli 9e#erale de admi#i(tra<ie +2 . C?elt$ieli de de(/acere +@. CO3TUL PRODUC-IEI +@1. C'(t$l pr'd$c<iei ';<i#$te +@@. C'(t$l pr'd$c<iei =# c$r( de eBec$<ie

S-ar putea să vă placă și