Sunteți pe pagina 1din 37

1 HotrreaGuvernuluiNr.520din24iulie2013 privindorganizareaifuncionareaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal publicatnMonitorulOficialnr.473din30iulie2013 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 13 alin.

. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2013 privind unele msuri pentru mbuntirea i reorganizarea activitii Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative, GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre. CAPITOLULI OrganizareaifuncionareaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal SECIUNEA1 Dispoziiigeneraleiprincipaleleobiective ART.1 Agenia Naional de Administrare Fiscal, denumit n continuare Agenia, se organizeaz i funcioneaz ca organ de specialitate al administraiei publice centrale, instituie public cu personalitate juridic,nsubordineaMinisteruluiFinanelorPublice,finanatdinbugetuldestat,conformlegii. ART.2 (1)SediulcentralalAgenieiestenmunicipiulBucureti,str.Apolodornr.17,sectorul5. (2)Ageniaidesfoaractivitateainaltesediideinutepotrivitlegii. (3) Agenia ntreine propriul site web prin care asigur prezena pe internet, la adresa "www.anaf.ro".Pentrudomeniulvamal,prezenapeinternetseasigurlaadresa"www.customs.ro". ART.3 (1)AgeniaareosiglalecreicaracteristiciseaprobprinordinalpreedinteluiAgeniei. (2) Direcia general a vmilor i Direcia general antifraud fiscal utilizeaz sigle specifice ale crorcaracteristiciseaprobprinordinalpreedinteluiAgeniei. ART.4 Agenia asigur administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i a altor venituri bugetare date prinlegencompetenasa,aplicareapoliticiiireglementrilorndomeniulvamaliexercitareaatribuiilor de autoritate vamal, precum i controlul operativ i inopinat privind prevenirea, descoperirea i combaterea oricror actei fapte care au ca efect evaziunea fiscali frauda fiscali vamal, precum a altorfaptedateprinlegencompetenasa. SECIUNEAa2a Principii,funciiiatribuii ART.5 PrincipiilecarestaulabazaactivitiiAgenieisunturmtoarele: a)eficienaactivitii; b)transparenaactivitii,ncondiiilelegii; c) tratament egali nediscriminatoriu n aplicarea legislaieifiscalei a reglementrilor n domeniul vamal; d)respectulfadecontribuabili; e)coerena,stabilitateaipredictibilitatea. ART.6 Ageniandeplineteurmtoarelefuncii:

2 a)destrategieimanagement; b) de gestiune a contribuabililor i a impozitelor, taxelor, contribuiilor i a celorlalte venituri bugetaredatencompetenasa,conformlegii; c)deinspeciefiscalideverificarefiscal; d)decolectareaveniturilorstatului; e)deasiguraredeserviciipentrucontribuabili; f)decontroloperativiinopinat; g)deprevenireicombatereaevaziuniifiscaleiafraudeifiscaleivamale; h)desuporttehnicdespecialitateacordatprocuroruluinefectuareaurmririipenale; i)desupravegherevamalifiscal; j)decontrolvamal; k) de coordonare, ndrumarei control al aplicrii reglementrilor legale n domeniul de activitate, precumialfuncionriistructurilorcareidesfoaractivitateansubordineasa; l) de suport, respectiv de management al resurselor umane, financiarei materiale, de susinere a activitilor specifice prin intermediul tehnologiei informaiilori comunicaiilor, de reprezentare juridic, deauditpublicintern,precumidecomunicareinterniextern; m)decooperareinternaional. ART.7 nrealizareafunciilorsale,Ageniaare,nprincipal,urmtoareleatribuii: A.Atribuiigenerale: 1. contribuie n domeniul su de activitate la implementarea programului de guvernare i a altor documente programatice prin elaborareai aplicarea de strategii de dezvoltare pe termen mediui lung, generale sau sectoriale; elaboreaz i implementeaz strategia de dezvoltare informatic proprie i a unitilorsalesubordonate,ncolaborarecuMinisterulFinanelorPublice; 2.urmreterealizareaunuimanagementeficienticoerentaladministrriifiscale; 3.organizeaz,ndrum,coordoneazicontroleazactivitateastructurilorsubordonate; 4.asigurmanagementulriscurilorinterneiexternealeorganizaiei; 5.asigurmanagementulresurselorumane,lanivelulAgeniei; 6.dezvoltiimplementeazstrategiiunitaredecomunicareinterniextern; 7. emite puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative elaborate de alte ministerei instituiicentrale,carecuprindmsurireferitoareladomeniulsudeactivitate; 8.participlaelaborareamodificriloricompletriloraduseLegiinr.571/2003privindCodulfiscal, cumodificrileicompletrileulterioare,iOrdonaneiGuvernuluinr.92/2003privindCoduldeprocedur fiscal, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, a proiectelor de norme metodologice, precum i a altor acte normative, care conin prevederi referitoare la impozite, taxe, contribuii i alte venituridatenadministrare,potrivitlegii; 9.elaboreazproiectedeacteadministrativecucaracternormativcareconinprevederireferitoare la administrarea veniturilor bugetare, proceduri de administrare a impozitelor, taxelor, contribuiilor socialeiacelorlaltevenituribugetarepentrucareestecompetent,ncondiiilelegii; 10. particip, mpreun cu direciile de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice, la elaborareaproiectelordeactenormativeprivindstabilireaveniturilorbugetare; 11. iniiaz msuri pentru dezvoltareai desfurarea n bune condiii a relaiilor internaionale n domeniulsudeactivitate; 12. asigur aplicarea unitar, corecti nediscriminatorie a reglementrilor n domeniul vamali a prevederilor legislaiei privind impozitele, taxele, contribuiile sociale i celelalte venituri bugetare, date prinlegencompetenasa,mpreuncuMinisterulFinanelorPublice; 13. aplic, prin organele abilitate, modalitile de executare siliti msurile asigurtorii, pentru a cror realizare este competent potrivit legii; realizeaz, prin intermediul direciilor generale regionale ale finanelor publice, executarea silita drepturilor de importsau deexport, aaltor taxei impozite datorate

3 statului, potrivit legii, n cadrul operaiunilor vamale, a accesoriilor aferente acestora, a amenzilor i a oricror altor sume datorate bugetului general consolidat n temeiul unor titluri executorii, precumi, n cazurile prevzute de lege, a creanelor stabilite ntrun alt stat membru al Uniunii Europene, potrivit competenelorlegale; 14. definete, dezvolt, implementeaz, furnizeaz i opereaz servicii specifice pentru contribuabili; 15. asigur punerea n aplicare a sanciunilor internaionale n domeniul de competen al Ministerului Finanelor Publice conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea n aplicare a sanciunilor internaionale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 217/2009, cumodificrileicompletrileulterioare; 16. efectueaz controlul privind respectarea legalitii, att la nivelul aparatului propriu, ct i la nivelul structurilor subordonate, n scopul constatrii unor eventuale abateri de la legalitatei al lurii de msuripentrureparareaprejudiciuluiprodus,dupcaz; 17. asigur asisten pentru recuperarea n Romnia de la persoane fizice i persoane juridice a creanelor bugetare stabilite prin titluri de crean ntrun alt stat, precumi recuperarea de ctre alt stat de la persoane fizice i persoane juridice a creanelor bugetare stabilite n Romnia, potrivit atribuiilor stabiliteprinlegeitratatelorlacareRomniaesteparte; 18. ia msuri, potrivit atribuiilor stabilite de lege, pentru prevenirea, constatarea i sancionarea faptelor ce constituie contravenii; sesizeaz organele de urmrire penal n cazul faptelor constatate prin personalul propriu ce ar putea ntruni elementele constitutive ale unei infraciuni, n conformitate cu reglementrilelegalenvigoare; 19. promoveaz integritatea n exercitarea demnitilor i funciilor publice la nivelul Ageniei i ntreprindemsuriledeprevenireicombatereacorupiei; 20. exercit controlul financiar de gestiune i controlul financiar preventiv propriu privind constituireaiutilizarealegalieficientafondurilorpublice; 21. propune soluii de reform n domeniul administrrii fiscale i vamale i implementeaz proiectecufinanareinterni/sauexternpentrudomeniulsudeactivitate; 22. monitorizeaz acquisul comunitari bunele practici n domeniul administrrii fiscalei vamale iformuleazpropunerisau,dupcaz,implementeazmsuriadministrativecaredecurgdinacestea; 23. colaboreaz, pe baz de protocol, cu autoritilei instituiile publice sau orice alte entiti cu atribuiinaplicarealegiioriinteresatederealizareapoliticiideadministrarefiscalivamal; 24. gestioneaz informaiile cu privire la colectarea datoriei vamale; asigur datele i prelucrrile acestora pentru raportri statistice, inclusiv pentru statistic vamal i statistic public comer exterior EXTRASTAT; 25. soluioneaz contestaiile i plngerile prealabile formulate mpotriva actelor emise n exercitareaatribuiilor; 26. elaboreaz politici, proceduri i norme metodologice n domeniul su de activitate, pentru structurileproprii,precumipentrucelesubordonate; 27.elaboreazstudii,analizeiproiectedeactenormativeprivindorganizareaactivitiiproprii; 28.culege,verific,prelucreaziarhiveazdateiinformaiifiscalenecesaredesfurriiactivitii sale; constituie baze proprii de date relevante i gestioneaz colaborarea cu autoritile naionale competenteprivindinformaiiledeinute,ncondiiilelegii; 29.defineteniveluldesecuritatealinformaiilorproprii; 30. aplic mpreun cu structurile subordonate, conform competenelor stabilite de lege, legislaia n domeniul: trezorerie i contabilitate public, ajutor de stat, practici neloiale i preuri reglementate, verificareaachiziiilorpublice,inspecieeconomicofinanciar; 31. elaboreaz, implementeaz, menine i dezvolt sistemul informatic n domeniile sale de activitate; asigur funcionarea sistemului informatic integrat vamal, cu respectarea obligaiilor referitoare la dezvoltarea i implementarea sistemelor IT care au ca baz legal Decizia vamaelectronic (CE) nr.

4 70/2008i alte reglementri comunitarei naionale, precumi a termenelor prevzute n Planul strategic multianual(MASP)alDGTAXUD; 32. reprezint statul n faa instanelori a organelor de urmrire penal, ca subiect de drepturii obligaii privind raporturile juridice fiscale i vamale, precum i orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Ageniei, direct sau prin direciile generale regionale ale finanelor publice, n baza mandatelor transmise; renunarea la calea de atac, n litigiile care au legtur cu raporturile juridice fiscalei vamale, precumi cu orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea Ageniei, se va face conform procedurii stabiliteprinordinalpreedinteluiAgeniei; 33. reprezint Ministerul Finanelor Publice ca subiect de drepturii obligaii n raporturile juridice litigioase sau n legtur cu acestea, n care Ministerul Finanelor Publice particip nemijlocit n nume propriu,saucareprezentantalstatului,nbazamandatuluiacordat; 34. organizeaz programe de perfecionare profesional a personalului din cadrul Ageniei la nivel centralilanivelulstructurilorsubordonate,inclusivcusprijinulcoliideFinanePubliceiVamialaltor organismespecializatenacestdomeniu; 35. organizeaz i asigur gestionarea patrimoniului, inclusiv alocarea, micarea, evidena i controlulechipamentelordindotare; 36. elaboreaz, fundamenteazi avizeaz, dup caz, proiectul bugetului de cheltuieli al Ageniei, pentru aparatul propriu, structurile subordonate, precum i programul de investiii, pe care le transmite Ministerului Finanelor Publice n vederea cuprinderii n bugetul centralizat al acestuia; elaboreaz i fundamenteaz temeinic proiectul programului de achiziii, bunuri i servicii pentru asigurarea sustenabilitii componentei tehnice a Sistemului integrat de securitate a frontierei de stat, precum i proiectuldeprogramdeinvestiiiaferentacestuia; 37. aprob bugetul de cheltuieli pentru aparatul propriu i structurile subordonate conform bugetului de cheltuieli aprobat de ordonatorul principal de credite n cadrul fiecrui exerciiu bugetar i repartizeaz creditele bugetare deschise de Ministerul Finanelor Publice fiecrui ordonator teriar de credite; 38.iniiazideruleaz,ncondiiilelegii,achiziiilepublicepentrubunuri,serviciiilucrriaferente activitilor proprii; poate derula proceduri de achiziie public prin participarea la o asociere de autoriti contractante; 39. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecrui ordonator teriar de credite n cadrul fiecruiexerciiubugetariaprobbugetul; 40. poate participa cu specialiti proprii n programe naionale i internaionale de cercetare i dezvoltaredetehnologiiinovatoarendomeniilesaledeactivitate; 41.asigurcooperareaadministrativ,inclusivschimbuldeinformaii,cualteinstituiidinaricu administraiile fiscale i vamale ale altor state, cu privire la obiectul su de activitate, n colaborare cu MinisterulFinanelorPublice,dupcaz; 42. asigur aplicarea prevederilor cu caracter fiscal i vamal din tratatele internaionale la care Romniaesteparte; 43. ncheie tratate la nivel departamental i convenii cu administraii fiscale i vamale din alte state,cuorganizaiiinternaionalesaucualteentiti,ndomeniulsudeactivitate; 44. acord sau primete asisten tehnic n domeniul su de activitate i deruleaz proiecte i activiti de cooperare cu administraii fiscalei vamale din alte state sau cu organizaii internaionale sau alteentiti; 45. particip, prin reprezentani, la evenimente organizate de ctre alte administraii fiscale i vamale, organizaii internaionale sau alte entiti ori n colaborare cu acestea, n domeniul su de activitate; 46. particip n numele Ministerului Finanelor Publice la activitile Organizaiei Intraeuropene a AdministraiilorFiscale; 47. reprezint Romnia n cadrul Organizaiei Mondiale a Vmilor prin intermediul Direciei generaleavmilor;

5 48. asigur legtura operativ pe probleme fiscale sau vamale prin reprezentani permaneni la Reprezentana Permanent a Romniei pe lng Uniunea European sau n cadrul altor organizaii internaionale,potrivitcompetenelorAgeniei. B.Atribuiindomeniulfiscal: 1.stabileteprinordinalpreedinteluicompetenateritorial,altadectceareglementatprinalte acte normative, pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor i altor venituri administrate potrivitlegii; 2. stabilete i aplic procedura de administrare a timbrului de mediu datorat de contribuabili potrivit legii, n condiiile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule; 3. asigur nregistrarea contribuabililor, gestionarea registrului contribuabililor, a dosarului fiscal al contribuabililoriacazieruluifiscal,precumiaaltorevidene,prinstructuripropriiisubordonate; 4.organizeaziadministreazevidenaimpozitelor,taxelor,contribuiilorsocialeiaaltorvenituri bugetare,potrivitlegii,declarateipltitedectrecontribuabili; 5.elaboreaziaplicprocedurileprivindevidenaanaliticpepltitoriistingereacreanelorprin platavoluntar; 6. organizeaz activitatea de recuperare a creanelor fiscale restante prin aplicarea msurilor de executaresilit; 7. efectueaz inspecia fiscali verificarea fiscali emite acte administrative fiscale, n condiiile Coduluideprocedurfiscal; 8. organizeaz activitatea de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, precumi a bunurilor sechestrate n cadrul procedurii de executare silit, potrivitlegii; 9.introduceipromoveazmetodedenregistrarefiscal,declarareiplataimpozitelor,taxelori contribuiilor,bazatepeutilizareatehnologieiinformaieiinsusinereacerinelorcontribuabililor; 10. acord, la cererea temeinic justificat a contribuabililor, nlesniri la plata obligaiilor fiscale restante,ncondiiilelegii; 11. organizeaz activitatea de nscriere n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare a creanelorfiscalealecontribuabililorpentrucaresauemistitluriexecutorii; 12. urmrete ncurajarea conformrii voluntare a contribuabililor prin modernizareai furnizarea deserviciimeniteslefacilitezendeplinireaobligaiilorfiscale; 13. aplic msurile prevzute de lege n cazul neconformrii contribuabililor n ndeplinirea obligaiilordenregistrarefiscal,declarativeideplat; 14. constati sancioneaz faptele care constituie contravenii potrivit reglementrilor n vigoare ireine,nvedereaconfiscrii,mrfurilecarefacobiectulcontraveniei,pentrucarelegeaprevedeoastfel desanciune; 15. deine, administreaz, analizeaz i evalueaz informaiile fiscale i vamale i acioneaz, n condiiile legii, pentru obinerea de informaii relevante pentru Agenie, din diverse surse, n vederea identificrii att a unor poteniale riscuri, cti a contribuabililor care prezint risc ridicat din punctul de vederealadministrriifiscaleivamale; 16. stabilete categoriile de impozite, taxe, contribuiii alte venituri date n administrarea sa, care sepltescncontulunic,precumimetodologiadedistribuireistingereaacestora; 17.organizeazactivitateademonitorizareacolectriicreanelorbugetareprinaplicareamsurilor prevzutedelegislaiafiscalnvigoare,precumiaproceselorderulate,potrivitproceduriloraprobate,de ctrestructurilesubordonate; 18. elaboreaz i aplic metodologii de gestiune a arieratelor bugetare i monitorizeaz recuperareaacestora; 19. elaboreaz i aplic procedurile de impunere pentru persoanele juridice i persoanele fizice, conformdispoziiilorlegale;

6 20. elaboreaz i aplic procedurile privind plata voluntar i stabilirea mijloacelor de plat, mpreuncudireciiledespecialitatedincadrulMinisteruluiFinanelorPublice; 21. elaboreaz i aplic, prin organele abilitate, proceduri privind alte modaliti de stingere a obligaiilorbugetarepentrucareestecompetent; 22. particip la estimarea veniturilor bugetare pe care le administreaz i face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici,apoliticiifiscaleialegislaieinvigoareprivindimpozitele,taxele,contribuiilesocialei altevenituribugetare; 23.repartizeazlanivelteritorialprogramuldencasriianalizeazpermanentmodulderealizare aveniturilorbugetarepentrucarearecompetenelegaledeadministrare; 24. elaboreaz modeluli coninutul formularelor utilizate pentru administrarea fiscal, precumi instruciuniledecompletareaacestora; 25.asigur,potrivitlegii,tiprireaformularelorcaresuntutilizatendomeniulsudeactivitate; 26. elaboreaz procedura pentru preurile de transfer, n cazul tranzaciilor efectuate ntre persoaneafiliate,iemiteacteleadministrativereferitoarelasoluiafiscalindividualanticipatiacordul deprenavans; 27. ndrum contribuabilii n aplicarea legislaiei fiscale i proceduralfiscale, precum i a prevederilor conveniilor de evitare a dublei impuneri, pe baza coordonrii metodologice a Ministerului FinanelorPublice; 28. asigur ndrumarea organelor fiscale teritoriale pentru aplicarea unitar, corect i nediscriminatorieaprevederilorlegislaieifiscaleprivindimpozitele,taxele,contribuiilesocialeicelelalte venituribugetarenvedereaaplicriiunuitratamentechitabiltuturorcontribuabililor; 29. elaboreaz norme metodologice i proceduri privind competenele de exercitare, condiiile i modalitiledeefectuareisuspendareainspecieifiscaleiaverificrilorfiscalelapersoanefizice; 30.asiguraplicareapoliticiifiscalendomeniulimpozitelor,taxeloricontribuiilorsociale; 31. organizeaz activitatea privind publicarea pe pagina de internet a Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, n condiiile legii, a contribuabililor care nregistreaz obligaii bugetare restante, precumiaaltorregistrepubliceprevzutedelege; 32. furnizeaz structurilor specializate ale Ministerului Finanelor Publice informaiile necesare fundamentriicalcululuicontribuieiRomnieilabugetulUniuniiEuropene; 33. desemneaz, n condiiile legii, administratorul judiciar/lichidatorul i verific activitatea acestuia,nsituaiancareAgeniasauunitilesalesubordonatedeincelpuin50%dinvaloareatotala creanelordebitorilormpotrivacrorasadeschisprocedurainsolvenei; 34. nscrie, prin direciile de specialitate din aparatul propriui prin structurile din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice, cu atribuii de administrare a veniturilor bugetare, creanele bugetareadministratedeaceasta,laregistreledepublicitatemobiliariimobiliar,ncondiiilelegii; 35. organizeaz activitatea de recuperare a creanelor restante provenite din colaborare interstatali de asisten pentru recuperarea n Romnia a creanelor stabilite ntrun alt stat, precumi pentrurecuperareantrunaltstatacreanelorstabilitenRomnia. C.Atribuiindomeniulvamal: 1. aplic reglementrile vamale, precum i alte dispoziii referitoare la mrfurile aflate sub supravegherevamalsausupusecontroluluivamal; 2. aplic, n domeniul su de competen, prevederile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei,cumodificrileicompletrileulterioare,ialealtoractenormativedeaplicareaacesteia; 3. urmrete i supravegheaz, potrivit legii, respectarea reglementrilor vamale pe ntregul teritoriualriiiexercitcontrolulspecific; 4.aplicprevederileTarifuluivamalialealtoractenormativereferitoarelaacesta;

7 5. urmrete aplicarea corect a regulilor generale de interpretare a nomenclaturii Sistemului armonizat i de evaluare n vam a mrfurilor, precum i a prevederilor actelor normative referitoare la drepturilevamaleitaxelecuefectechivalentprevzutelaimportuldemrfuri; 6. aplic prevederile legale privind originea preferenial i nepreferenial a mrfurilor i elaboreaz metodologii pentru aplicarea regulilor de origine preferenial cuprinse n protocoalele de regulideoriginelaacordurilencheiatedeUniuneaEuropean; 7. aplic dispoziiile privind gestionarea contingentelor tarifare stabilite de Comisia European pe teritoriul naional; aplic i gestioneaz n mod integrat msurile netarifare stabilite la nivel comunitar, precum i cele cu caracter naional stabilite de alte instituii potrivit competenelor legale; asigur aplicarea msurilor ce revin pe plan naional n exercitarea politicii agricole comune, n domeniul su de competen; 8.administreazigestioneaz,ncooperarecuautoritilevamalealestatelormembrealeUniunii Europene,aranjamenteleadministrativeprivindsistemulcontingentelortarifarecomunitare; 9. ndeplinete atribuiile legate de realizarea controalelor Fondului European de Garantare Agricol, delegate de Agenia de Plii Intervenie pentru Agricultur, n calitate de organism responsabil nplannaionaldederulareaigestionareafonduriloreuropenepentruagricultur; 10. raporteaz Comisiei Europene cazurile de fraud i iregulariti privind drepturile vamale mai maride10.000euro; 11. ncaseaz i contabilizeaz resursele proprii tradiionale, respectiv taxe vamale, contribuii agricole,taxeantidumping,alebugetuluicomunitar; 12. asigur aplicarea prevederilor cu caracter vamal din acordurile, conveniile i tratatele internaionalelacareRomniaesteparte; 13.asiguraplicareandomeniulvamalalegislaieinaionaleicomunitare; 14.elaboreaziadoptnormetehnicedeaplicareaprevederilorRegulamentuluivamal; 15. particip mpreun cu alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale la elaborareaproiectelordeactenormativendomeniulvamal; 16.elaboreazpropuneriprivindsistematizarealegislaieivamale; 17. exercit activitatea de control ulterior i orice alt form de control specific n legtur cu aplicareairespectareareglementrilornvigoarendomeniulvamal; 18. urmrete respectarea de ctre persoanele fizice i juridice a reglementrilor vamale n domeniulprotejriidrepturilordeproprietateintelectual; 19. exercit supravegherea i controlul vamal n domeniul traficului ilicit de droguri, precursori, plante, substane i preparate stupefiante i psihotrope, produse cu regim special, respectiv produse strategice, cu dubl utilizare, arme, muniii, substane chimice periculoase, produse care afecteaz stratul de ozon, produse radioactive, biologice, nucleare, organisme modificate genetic, deeuri etc., al traficului ilicitcubunuriculturalemobile,cuspeciislbaticedeflorifaun,cumetalepreioase,aliajealeacestora ipietrepreioase,altraficuluidemrfuricuriscpentrusntateaisiguranaconsumatorului,respectivn domeniulbunurilorprohibiteirestricionatedereglementrilevamale; 20. asigur aplicarea prevederilor comunitare n domeniul controlului micrii de numerar la frontieracomunitaraRomniei; 21.verificmoduldedeclararedectretitularuloperaiuniivamalesaudectrereprezentantulsu a drepturilor de importi a altor drepturi legal datorate reprezentnd impozitei taxe care, potrivit legii, suntnatribuiaautoritiivamale;ncaseazivireazacestedrepturi;stabilete,princontrolululterioral declaraiilor, diferenele i asigur ncasarea sau, dup caz, rambursarea ori remiterea acestora; aplic formeleiinstrumenteledeplatidegarantareadrepturilordeimportiaaltorimpoziteitaxeaflaten competenasa; 22.opreteicontroleazmijloaceledetransportncrcatecumrfurideimport,export,aflatesub supravegherevamalsaufiscal,precumibagajelensoiteorinensoitealecltorilorcaretrecfrontiera de stat a Romniei i verific legalitatea i regimul vamal sau fiscal al acestora, potrivit reglementrilor vamalesaufiscalenvigoare;

8 23. verific, potrivit reglementrilor vamale n vigoare, pe timp de zii de noapte, cldiri, depozite, terenuri i alte obiective i poate preleva, n condiiile legii, probe pe care le analizeaz n laboratoarele propriisauagreatenvedereaidentificriiiexpertizriimrfurilorsupusevmuirii; 24. efectueaz investigaii, supravegheri i verificri, potrivit reglementrilor legale n vigoare, n cazurile n care sunt semnalate situaii de nclcare a legislaiei vamale de ctre persoane fizicei juridice; verific registrei alte forme de evideni are dreptul de a cere oricrei persoane fizice sau juridice s prezinte,frplat,documentaiaiinformaiileprivindoperaiunilevamale; 25.utilizeazsistemulinformaticintegratvamalnexercitareaatribuiilorndomeniulvamal; 26. asigur organizarea i funcionarea unitii nucleare, format din totalitatea aparatelor, instalaiilor, sistemelor i echipamentelor emitoare de radiaii ionizante i a personalului specializat i autorizat s opereze echipamentele unitii nucleare i ntocmete documentaiile de obinere i modificare a autorizaiilor de utilizare, deinere, transfer, dezafectare, import pentru dotarea existenti cea ulterioar, emite instruciuni specifice de utilizare a aparatelor, echipamentelor i instalaiilor radiologice, ntocmete rapoarte periodice privind utilizarea aparaturii din dotare, pregtirea personalului, asigurarea subunitilor cu personal operator, metode de contraband i propuneri de contracarare a fenomenuluiinfracionaltransfrontalierideoptimizareaactivitii; 27. asigur, n condiiile legii, operarea n domeniul specific de activitate i sustenabilitatea componentei tehnice a Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat, parte a subsistemelor suport de control, informatic i logistic Filtrul III, format din totalitatea aparatelor, echipamentelor, instalaiilor de control emitoare de radiaii ionizante i sisteme complementare de control din dotare integrate, prin aplicaii software dedicate, pentru realizarea bazelor de date relevante; verific, prelucreaz, arhiveaz informaiile culese din bazele proprii de date relevantei gestioneaz colaborarea, nacestsegmentdeactivitate,cuautoritilenaionalecompetentencondiiilelegii; 28. asigur, conform competenelor prevzute de acte normative comunitare i naionale, implementarea Strategiei naionale de aderare la spaiul Schengeni a msurilor ce i revin din Planul de aciune Schengen, precumi implementarea Strategiei naionale de management integrat al frontierei de stataRomnieiiamsurilorceirevinattdinPlanuldeaciuneSchengen,ctidinPlanulmultianualde investiii; 29. adopt msurile necesare pentru asigurarea aplicrii prevederilor Conveniei privind utilizarea tehnologiei informaiilor de ctre serviciile vamale, ncheiat la 26 iulie 1995, n temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea European (JO C 316 din 27 noiembrie 1995, p. 34), ale Conveniei cu privire la asistena reciproci cooperarea ntre administraiile vamale, ncheiat la 18 decembrie 1997, n temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea European (JO C 24 din 23 ianuarie 1998, p. 2)i ale Deciziei vama electronic(CE)nr.70/2008; 30.acioneazpentrundeplinireaprogramelorprivindintegrareavamaleuropean; 31. coopereaz cu autoritile vamale ale altor state, precum i cu organismele internaionale de specialitate,nvedereaprevenirii,cercetriiicombateriifraudelorvamale; 32. asigur reprezentarea Romniei la reuniunile internei internaionale n domeniul vamal sau al produseloraccizabile,conformcompetenelor; 33. ntreprinde msurile legale privind verificarea, autorizarea i supravegherea produciei, deinerii,importuluiicirculaieiproduseloraccizabile,conformlegislaieinvigoare; 34. elaboreaz procedurile referitoare la producia i circulaia produselor accizabile n regim suspensiv; 35. organizeaz i efectueaz controlul respectrii prevederilor legale privind supravegherea micriiproduseloraccizabilepeteritoriulnaional; 36. ndeplinete atribuiile prevzute de reglementrile fiscale privind urmrirea documentelor administrativeelectronice,ntocmitencazuldeplasriiproduseloraccizabilenregimsuspensiv; 37. asigur cooperarea administrativ n domeniul accizelor, n conformitate cu dispoziiile RegulamentuluiConsiliului(CE)nr.389/2012privindcooperareaadministrativndomeniulaccizelor;

9 38. ndeplinete atribuiile i sarcinile prevzute de lege n domeniul autorizrii, atestrii, avizrii persoanelor juridice i fizice care desfoar activiti de producie, mbuteliere, ambalare, primire, deinere,depozitarei/sauexpediere,comercializare,utilizarefinalaproduseloraccizabile. D. Atribuii n domeniul prevenirii, descopeririii combaterii evaziunii fiscalei a fraudei fiscalei vamale: a) atribuii n domeniul prevenirii i descoperirii evaziunii fiscale i a fraudei fiscale i fraudei vamale: 1. acioneaz att n vederea prevenirii sustragerii de la plat a sumelor datorate bugetelor administrate de Agenie, ct i pentru prevenirea i descoperirea evaziunii fiscale i a fraudelor fiscalei vamale; 2. coopereaz cu instituiile cu atribuii similare din alte state, pe baza tratatelor internaionale la care Romnia este parte sau pe baz de reciprocitate, precum i cu organismele de lupt mpotriva fraudelordincadrulUniuniiEuropene,ncauzeledeinterescomun; 3. verific respectarea reglementrilor legale privind circulaia mrfurilor pe drumurile publice, n porturi,ciferateifluviale,aeroporturi,nvecintateapunctelorvamale,antrepozite,zonelibere,precum inaltelocurincaresedesfoaroasemeneaactivitate; 4. verific legalitatea activitilor desfurate, existenai autenticitatea documentelor justificative n activitile de producie i prestri de servicii ori pe timpul transportului, depozitrii i comercializrii bunuriloriaplicsigiliipentruasigurareaintegritiibunurilor; 5. constituie i utilizeaz baze de date necesare pentru prevenirea i descoperirea infraciunilor economicofinanciareiaaltorfapteilicitendomeniulfiscalivamal; 6. efectueaz investigaii, supravegheri i verificri fiscale i vamale necesare prevenirii i descoperirii faptelor de evaziune fiscal i fraud fiscal i vamal, inclusiv n cazurile n care sunt semnalatesituaiidenclcarealegislaieispecifice; 7. solicit, n condiiile legii, date sau, dup caz, documente, de la orice entitate privat i/sau public, n scopul instrumentrii i fundamentrii constatrilor cu privire la svrirea unor fapte care contravinlegislaieinvigoarendomeniulfinanciarfiscalivamal; 8. constat mprejurri privind svrirea unor fapte prevzute de legea penal n domeniul evaziunii fiscale, stabilete implicaiile fiscale ale acestora i dispune, n condiiile Codului de procedur fiscal, luarea msurilor asigurtorii ori de cte ori exist pericolul ca debitorul s se sustrag de la urmriresausiascund,sinstrinezeorisirisipeascpatrimoniul; 9. legitimeaz i stabilete identitatea administratorilor unitilor controlate, precum i a oricror persoane implicate n svrirea faptelor de evaziune i fraud fiscal i vamal constatate i solicit acestoraexplicaiiscrise,dupcaz; 10. reine documente, n condiiile Codului de procedur fiscal, solicit copii certificate de pe documentele originale, preleveaz probe, eantioane, mostre i alte asemenea specimene, solicit efectuareaexpertizelortehnicenecesarefinalizriiactuluidecontrol; 11. exercit controlul operativi inopinat privind prevenireai descoperirea oricror actei fapte dindomeniuleconomicofinanciar,fiscalivamal,careaucaefectevaziuneaifraudafiscalivamal; 12. efectueaz, n condiiile legii, controale n vederea identificrii evaziunii i fraudei fiscale i vamalelatoatecategoriiledecontribuabili,indiferentdedomiciliulfiscal,mrimeaiformadeorganizare, precum i n orice loc, indiferent de forma sub care se desfoar activiti economice, generatoare de venituri; 13.particip,cupersonalpropriusauncolaborarecuorganeledespecialitatealealtorministerei instituiispecializate,laaciunidedepistareisancionareaactivitilorilicitecaregenereazfenomenede evaziuneifraudfiscalivamal; 14. ncheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea strii de fapt fiscale, pentru constatarea i sancionarea contraveniilor, precum i pentru constatarea mprejurrilor privindsvrireaunorfapteprevzutedelegeapenalsesiznd,dupcaz,organeledeurmrirepenal;

10 15. opretei controleaz, n condiiile legii, mijloacele de transport ncrcate sau susceptibile a fi ncrcate cu produse accizabile aflate n micare naional, intracomunitar i internaional, verific ndeplinirea condiiilor legale cu privire la circulaia produselor accizabile, verific, n condiiile legii, pe timp de zii de noapte, cldiri, depozite, terenuri, sediii alte obiectivei poate preleva, n condiiile legii, probe pe care le analizeaz n laboratoarele proprii sau agreate, n vederea identificrii i expertizrii produseloraccizabile; 16. constati sancioneaz faptele care constituie contravenii potrivit reglementrilor n vigoare referitoare la regimul produselor accizabile i reine, n vederea confiscrii, mrfurile care fac obiectul contraveniei,pentrucarelegeaprevedeoastfeldesanciune; 17. efectueaz, n condiiile Codului de procedur fiscal, controale n toate spaiile n care se produc, se depoziteaz sau se comercializeaz bunuri i servicii n vederea prevenirii, descoperirii i combateriioricroracteifaptecaresuntinterzisedeactelenormativenvigoare; 18. constat contraveniilei aplic sanciunile corespunztoare, potrivit competenelor prevzute delege; 19. dispune msuri, n condiiile legislaiei fiscale, cu privire la confiscarea, n condiiile legii, a bunuriloracrorfabricaie,depozitare,transportsaudesfacereesteilicit,precumiaveniturilorrealizate dinactiviticomercialesauprestrideserviciinelegaleiridicdocumentelefinanciarcontabileidealt naturcarepotserviladovedireacontraveniilorsau,dupcaz,ainfraciunilor; b) atribuii n domeniul combaterii actelori faptelor de evaziune fiscali fraud fiscali fraud vamal: 1. acord, prin intermediul Direciei de combatere a fraudelor, suport tehnic de specialitate procuroruluinefectuareaurmririipenalencauzeleavndcaobiectinfraciunieconomicofinanciare; 2.efectueaz,prinintermediulDirecieidecombatereafraudelor,dindispoziiaprocurorului: (i)constatritehnicotiinificecareconstituiemijloacedeprob,ncondiiilelegii; (ii)investigaiifinanciarenvedereaindisponibilizriidebunuri; (iii)oricealteverificrinmateriefiscaldispusedeprocuror. ART.8 (1) Agenia ndeplinete orice alte atribuii i are toate competenele conferite de lege. Agenia ducelandepliniresarcinileidispoziiilestabilitedeministrulfinanelorpublice,ncondiiilelegii. (2) n exercitarea atribuiilor sale, Agenia colaboreaz cu organele de specialitate ale altor ministereiinstituiispecializate,precumicupersoanejuridiceifiziceicualteentiti. (3) Agenia are dreptul s solicite de la celelalte autoriti ale administraiei publice, instituii publicei operatori economici, de la instituii de crediti de la alte persoane, n condiiile legii, datelei informaiilenecesarenvederearealizriiatribuiilor. SECIUNEAa3a Structuraorganizatoric,personaluliconducereaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal ART.9 (1) Agenia este format din aparat propriu i structuri subordonate. Structura organizatoric a aparatuluipropriuesteprevzutnanexanr.1. (2) n cadrul structurii organizatorice pot fi nfiinate, prin ordin al preedintelui Ageniei, direcii, servicii,birourisaucompartimente,frafimodificatanexanr.1. (3) Numrul posturilor pe fiecare structur, numrul posturilor de conducerei numrul posturilor deexecuieseaprobprinordinalpreedinteluiAgeniei,ncondiiilelegii. (4) Prin ordin al preedintelui Ageniei pot fi nfiinate grupuri sau colective temporare de lucru ori echipedeproiectpentrurealizareaunoractivitisauoperaiunindomeniiledecompetenaleAgeniei. (5) n cadrul aparatuluipropriu al Ageniei funcioneaz Direcia general de administrarea marilor contribuabili, organ fiscal a crui competen de administrare fiscal se stabilete prin ordin al preedinteluiAgeniei,ncondiiilelegii.

11 (6)NumrulmaximdeposturipentruaparatulpropriualAgenieiidireciilegeneraleregionaleale finanelor publice este de 27.100, inclusiv preedintele, vicepreedinii i posturile aferente cabinetelor demnitarilor. (7) Repartizarea numrului maxim de posturi pe aparatul propriui pe direciile generale regionale ale finanelor publice se face prin ordin al preedintelui Ageniei, cu ncadrarea n numrul maxim de posturiaprobatconformalin.(6),ncondiiilelegii. (8) Personalul Ageniei este compus din preedinte, vicepreedini, secretar general nalt funcionar public, funcionari publici, cu funcii generale, specifice, cu statut special, i personal contractual. ART.10 (1)StatuldefunciipentruaparatulpropriualAgenieiseaprobdepreedinteleAgeniei. (2) Regulamentul de organizare i funcionare al Ageniei se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei. (3) Atribuiile, sarcinilei rspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ageniei sestabilescprinfiapostului,pebazaregulamentuluideorganizareifuncionareprevzutlaalin.(2). (4)PersonaluldincadrulaparatuluipropriualAgenieisenumetenfuncie,ncondiiilelegii,prin ordinalpreedinteluiAgeniei,cuexcepiacelornumiideprimministru. ART.11 (1) Agenia este condus de un preedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim ministrului. (2) Preedintele Ageniei rspunde n faa ministrului finanelor publice pentru ntreaga sa activitate. (3)nexercitareaatribuiilorsale,preedinteleAgenieiemiteordine,ncondiiilelegii. (4) Preedintele Ageniei are calitatea de ordonator secundar de credite i poate delega aceast calitatectresecretarulgeneral,vicepreedinisaufuncionaripublicideconducere,ncondiiilelegii.Prin actuldedelegareseprecizeazlimiteleicondiiiledelegrii. (5)Rspunderileiatribuiilecelor3vicepreedinisestabilescprinordinalpreedinteluiAgeniei. (6)PreedinteleAgenieireprezintAgeniaNaionaldeAdministrareFiscalnrelaiacuterii. (7)PrinordinalpreedinteluiAgenieiuneleatribuiipotfidelegate,ncondiiilelegii.Prinactulde delegaresevorprecizalimiteleicondiiiledelegrii. (8) Preedintele Ageniei ndeplinete i alte atribuii specifice, stabilite prin alte acte normative, precumialteatribuiistabiliteprinordinalministruluifinanelorpublice. (9) n cazul n care preedintele Ageniei, din motive ntemeiate, nu i poate exercita atribuiile, l deleag prin ordin pe unul dintre cei 3 vicepreedini s exercite acesteatribuii, cu informareaministrului finanelorpublice. (10)ncazulncareunuldintrevicepreediniiAgeniei,dinmotiventemeiate,nuipoateexercita atribuiile,acesteavorfidelegatectreunuldintreceilali2vicepreedini. ART.12 (1) Secretarul general al Ageniei este nalt funcionar public, numit n condiiile legii, prin decizie a primministrului. Acesta asigur stabilitatea funcionrii Ageniei, continuitatea conducerii i realizarea legturilorfuncionalentrestructurileacesteia. (2) Secretarul general ndeplinete atribuiile prevzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea i funcionarea Guvernului Romniei i a ministerelor, cu modificrile i completrile ulterioare. (3) Secretarul general al Ageniei poate ndeplini i alte atribuii prevzute de regulamentul de organizareifuncionarealAgenieiorincredinatedepreedinte.

12 SECIUNEAa4a UnitileteritorialealeAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal ART.13 (1) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei hotrri, se nfiineaz n subordinea Ageniei direciilegeneraleregionalealefinanelorpublice,instituiipublicecupersonalitatejuridic. (2) Oraele n care au sediul direciile generale regionale ale finanelor publice, aria de competen a acestora, precum i lista direciilor generale ale finanelor publice judeene i a municipiului Bucureti care se reorganizeaz ca direcii generale regionale ale finanelor publice sunt cele prevzute n anexa nr. 2. (3) n cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice funcioneaz, ca structuri fr personalitatejuridic: a)direciiregionalevamale; b)administraiijudeenealefinanelorpublice; c)serviciifiscalemunicipaleioreneti,precumibirourifiscalecomunale; d)birourivamaledeinterioridefrontier. (4) Organizarea i funcionarea direciilor generale regionale ale finanelor publice, precum i a structurilor prevzute la alin. (3) se stabilesc prin ordin al preedintelui Ageniei, cu avizul Ministerului Finanelor Publice n cazul structurilor coordonate metodologic de structurile de specialitate din aparatul propriualministerului. (5) Direciile generale regionale ale finanelor publice sunt conduse de un director general, funcionar public, numit prin ordin al preedintelui Ageniei, cu avizul consultativ al ministrului finanelor publice. (6) Directorul general al direciei generale regionale a finanelor publice are calitatea de ordonator teriardecredite. (7)Directorulgeneralaldirecieigeneraleregionaleafinanelorpubliceesteajutatnactivitateasa dedirectoriexecutivinumiinfuncieprinordinalpreedinteluiAgeniei,cuexcepiadirectoruluiexecutiv trezorerie. (8) Direciile regionale vamale sunt conduse de un director executiv i se afl n coordonarea Direcieigeneraleavmilor.ncadruldireciilorregionalevamalefuncioneazbirourivamaledeinteriori de frontier, fr personalitate juridic, conduse de efi birou, care sunt ajutai n activitatea lor de efi birouadjunci,numiiprinordinalpreedinteluiAgeniei. (9) Administraiile judeene ale finanelor publice sunt conduse de un ef administraie, ajutat n activitatea sa de efi administraie adjunci, respectiv de trezorierulef, numii n funcie prin ordin al preedintelui Ageniei, cu excepia efilor administraie adjunci trezorerie din cadrul administraiilor sectoarelor16alefinanelorpubliceialtrezorieruluief. (10) Directorii executivi trezorerie i trezorieriiefi din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice, trezorierulef din cadrul administraiilor judeene ale finanelor publice, precumiefii de administraie adjunci trezorerie din cadrul administraiilor sectoarelor 1 6 ale finanelor publice se numescnfuncie,ncondiiilelegii,prinordinalministruluifinanelorpublice. (11) n cadrul administraiilor judeene ale finanelor publice, la nivelul municipiilor (altele dect cele reedin de jude) i oraelor pot funciona, ca structuri subordonate, fr personalitate juridic, serviciifiscalemunicipaleioreneti,precumibirourifiscalecomunalelanivelulcomunelor,condusede efiserviciu,respectivdeefibirou. (12)efii serviciilor fiscale municipale, orenetiiefii birourilor comunale, precumi personalul deexecuiedincadruldireciilorgeneraleregionalealefinanelorpublicesenumescnfuncieprindecizie adirectoruluigeneral,ncondiiilelegii.

13 (13) n cadrul Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Bucureti funcioneaz, ca structuri subordonate, fr personalitate juridic, Administraia Judeean a Finanelor Publice Ilfov, precum i administraiilesectoarelor16alefinanelorpubliceiAdministraiafiscalpentrucontribuabilimijlocii. (14) n cadrul Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Bucureti funcioneaz Administraiafiscalpentrucontribuabilinerezideni. (15) eful Administraiei fiscale pentru contribuabili mijlocii i al Administraiei fiscale pentru contribuabili nerezideni din cadrul Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Bucureti se numesc nfuncieprinordinalpreedinteluiAgeniei. ART.14 (1) Statele de funcii pentru direciile generale regionale ale finanelor publice se aprob de ctre preedintele Ageniei, cu avizul Ministerului Finanelor Publice pentru structurile coordonate metodologic deaparatulpropriualministerului. (2) Atribuiilei competenele direciilor generale regionale ale finanelor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare, care se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei, pe baza propunerilor Ministerului Finanelor Publice pentru structurile coordonate metodologic de aparatul propriualministerului. (3) Atribuiile, sarcinile i rspunderile individuale ale personalului din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice se stabilesc prin fia postului, pe baza regulamentului de organizare i funcionareprevzutlaalin.(2). SECIUNEAa5a Reglementrispecificeunordomeniideactivitate SUBSECIUNEA1 Direciageneralantifraudfiscal ART.15 (1) n cadrul Ageniei se organizeazi funcioneaz Direcia general antifraud fiscal, structur fr personalitate juridic, cu atribuii de prevenire, descoperire i combatere a actelor i faptelor de evaziunefiscalifraudfiscalivamal. (2) n cadrul Direciei generale antifraud fiscal funcioneaz direcii regionale antifraud fiscal, condusedeinspectorigeneraliadjunciantifraud.Sediulprincipalaldireciilorregionaleantifraudfiscal sestabiletenmunicipiileprevzutenanexanr.2. ART.16 (1) Direcia general antifraud fiscal este coordonat de un vicepreedinte, cu rang de subsecretardestat,icondusdeuninspectorgeneralantifraud,numiiprindecizieaprimministrului. (2) Inspectorul general antifraud este sprijinit n activitatea de conducere a Direciei generale antifraud fiscal de inspectori generali adjunci antifraud, numii n funcie prin decizie a prim ministrului. ART.17 (1) Personalul Direciei generale antifraud fiscal este compus din funcionari publici care ocup funciipublicespecificeifunciipublicegenerale. (2) Personalul Direciei generale antifraud fiscal, cu excepia celui numit prin decizie a prim ministrului i a celui din cadrul Direciei de combatere a fraudelor, este numit n funcie prin ordin al preedinteluiAgeniei,curespectareadispoziiilorLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici, republicat,cumodificrileicompletrileulterioare. ART.18 (1)Inspectoriiantifraud,cuexcepiacelordincadrulDirecieidecombatereafraudelor,execut: a)operaiunidecontrolcurent; b)operaiunidecontroltematic.

14 (2) Controlul curent se execut operativi inopinat, pe baza legitimaiei de control, a insigneii a ordinuluideserviciupermanent. (3) Controlul tematic se execut de ctre inspectorii antifraud n baza legitimaiei de control, a insignei i a ordinului de control tematic prin care se stabilesc obiectivele de verificat, entitile supuse controlului,perioadaasupracreiaseefectueazverificarea,durataimomentuldeclanriicontrolului. (4)Laoriceaciuneparticipminimum2inspectoriantifraud. ART.19 (1) Personalul Ageniei care ocup funcii publice de inspector antifraud poart n timpul serviciului, uniform, nsemne distinctive, ecusoane i, dup caz, armament i alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de aprare, protecie i comunicare, care se atribuie gratuit. Armamentul, uniforma i celelalte dotri prevzute de prezenta hotrre pot fi utilizate numai n timpul exercitrii atribuiilor de serviciu, n condiiile prevzute n regulamentul de organizare i funcionare. n anumite situaii,nrealizareaatribuiilordeserviciu,inspectoriiantifraudpotmbrcainutacivil. (2)Personalulprevzutlaalin.(1)estenpermanenladispoziiaserviciului. (3) Dotarea cu armament se face n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelorialmuniiilor,republicat,cumodificrileulterioare. (4) Regulamentul privind normele generalei speciale de dotare ale personalului Direciei generale antifraud fiscal care ndeplinete funcia public specific de inspector antifraud, modelul uniformei de serviciu, al nsemnelor distinctive, accesoriile care nsoesc portul acesteia, durata normal de utilizare, condiiiledeacordareipersonalulcarebeneficiazdeuniformseregsescnanexelenr.3i4. (5) Modelul legitimaiei de control/serviciu i al ordinului de serviciu permanent se regsesc n anexanr.3. (6) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoaprare, de protecie i de comunicare i alte mijloace speciale de dotare sunt prevzute n anexa nr. 5, iar achiziionarea acestora se face n condiiile legii. (7) Armamentul se poate asigura att prin achiziii publice, cti prin redistribuire, cu titlu gratuit, delaalteinstituiiautorizate,pebazaprotocoalelorncheiatencondiiilelegii,nmsuradisponibilitilor, cucondiiapredriiacestuianperfectstarefizicidefuncionaretehnicifiabilitate. (8) Pn la asigurarea condiiilor materialei financiare pentru dotrile prevzute la alin. (1) (7), precumi pn la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Direciei generale antifraud fiscalutilizeazdotrileexistentesaualteechipamentepuseladispoziiepebazderedistribuire. ART.20 nsemnele distinctivei modul de echipare ale autovehiculelor Direciei generale antifraud fiscal cumijloacedesemnalizareluminoasisonorsuntprevzutenanexanr.6. SUBSECIUNEAa2a Direciageneralavmilor ART.21 (1) Direcia general a vmilor este condus de un director general, aflat n subordinea vicepreedinteluiAgenieicarecoordoneazDireciageneralantifraudfiscal. (2) Direcia general a vmilor coordoneaz direct din punct de vedere metodologic i ndrum activitateabirourilorvamaledefrontieriprimetenemijlocittoateraportriledinparteaacestora. (3)Direciileregionalevamalecoordoneazindrumbirourilevamaledeinterior. ART.22 Modelullegitimaieidecontrol/serviciupentrupersonalulvamalestecelprevzutnanexanr.7.

15 CAPITOLULII Dispoziiitranzitoriiifinale ART.23 (1) Direciile generale regionale ale finanelor publice se nfiineaz prin transformarea direciei generale a finanelor publice a judeului, respectiv a municipiului Bucureti n care este stabilit sediul direcieigeneraleregionale,prinfuziuneaprinabsorbieacelorlaltedireciigeneralealefinanelorpublice judeenedinariadecompetenstabilitpotrivitanexeinr.2,careipierdpersonalitateajuridic. (2) Direciile generale regionale ale finanelor publice preiau prin fuziune prin absorbie direciile regionale pentru accizei operaiuni vamale, direciile judeenei a municipiului Bucureti pentru accizei operaiuni vamale, precumi birourile vamale de interiori de frontier din aria de competen stabilit conformanexeinr.2. (3) Direciile judeene i a municipiului Bucureti pentru accize i operaiuni vamale se reorganizeaznbirourivamaledeinterioridefrontier. (4) Activitateai competenele tuturor direciilor generale ale finanelor publice absorbite din aria de competen, precum i a tuturor structurilor teritoriale subordonate acestora sunt preluate de ctre direciilegeneraleregionalealefinanelorpublice,nfiinatepotrivitprevederilorprezenteihotrri. (5)Administraiilefinanelorpublicemunicipaleconstituitelanivelulmunicipiilorreedindejude din subordinea direciilor generale ale finanelor publice judeene se reorganizeaz n administraii judeenealefinanelorpublice. (6) Administraiile finanelor publice municipale (altele dect cele reedin de jude) i administraiile finanelor publice oreneti din subordinea direciilor generale ale finanelor publice judeenesereorganizeaznserviciifiscalemunicipale,respectivserviciifiscaleoreneti. (7) Administraiile finanelor publice comunale din subordinea direciilor generale ale finanelor publicejudeenesereorganizeaznbirourifiscalecomunale. (8) Direcia General a Finanelor Publice a Judeului Ilfov se reorganizeaz n Administraia Judeean a Finanelor Publice Ilfov, ca structur subordonat n cadrul Direciei Generale Regionale a FinanelorPubliceBucureti. (9) Administraiile finanelor publice ale sectoarelor 1 6 din subordinea Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti se reorganizeaz n Administraii ale sectoarelor 1 6 ale finanelorpublice. (10) Administraia finanelor publice pentru contribuabili mijlocii din cadrul Direciei Generale a Finanelor Publice a Municipiului Bucureti se reorganizeaz ca Administraia fiscal pentru contribuabili mijlocii,structursubordonatdincadrulDirecieiGeneraleRegionaleaFinanelorPubliceBucureti. ART.24 (1) Personalul din cadrul Autoritii Naionale a Vmilor aparat centrali uniti subordonate se preia i se ncadreaz, n condiiile legii, pe funcii publice generale sau specifice, dup caz, n limita numruluideposturiaprobatpentruAgenieaparatpropriuistructurisubordonate. (2) Personalul direciilor generale ale finanelor publice care se reorganizeaz prin fuziune prin absorbie se preia n cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice, n limita numrului de posturiaprobat,ncondiiilelegii. ART.25 (1) Mobilitatea funcionarilor publici din cadrul Ageniei i al structurilor sale subordonate se realizeaz n condiiile Legii nr. 188/1999, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin modificarearaporturilordeserviciu,astfel: a)pentrueficientizareaactivitiiAgenieiiaunitilorsalesubordonate; b)ninteresulfuncionaruluipublic,pentrudezvoltareacariereinfunciapublic. (2)MobilitateapentrueficientizareaactivitiiAgenieiiaunitilorsalesubordonatesedispune:

16 a)prinordinalpreedinteluiAgeniei,pentrutoatefunciilepublicedincadrulaparatuluipropriui alstructurilorsubordonateAgeniei; b) prin decizie a directorului general, pentru funciile publice pentru care are competena de numirenfuncie. (3) Prin excepie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din cadrul structurilor de trezoreriei contabilitate public, ajutor de stat, practici neloiale i preuri reglementate, verificare a achiziiilor publice, inspecie economicofinanciar din cadrul direciilor generale regionale ale finanelor publice, mobilitatea pentru eficientizarea activitii se dispune cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), respectiv cu avizul conform al Ministerului Finanelor Publice n cazulprevzutlaalin.(2)lit.b). ART.26 (1)Ageniaarendotaremijloacedetransportautoinavale,potrivitdispoziiilorlegalenvigoare, iar pentru activiti specifice numrul de mijloace de transport, structurai consumul de carburani sunt prevzutelapct.Idinanexanr.8. (2) Pentru ndeplinirea atribuiilor n domeniul controlului vamal, Agenia, prin Direcia general a vmilor, are n dotare cini dresai pentru identificarea unor bunuri prohibitei restricionate, potrivit pct. IIdinanexanr.8. (3) Repartizarea sau, dup caz, redistribuirea pe structuri ale Ageniei a mijloacelor de transport se faceprinordinalpreedinteluiAgeniei,cuncadrareannormativeleprevzutenanexanr.8. (4) Mijloacele de transport din dotarea Ageniei pot fi utilizate de ctre persoanelecare desfoar activitispecificencadrulAgeniei,ncondiiilestabiliteprinordinulpreedinteluiAgeniei. ART.27 (1) Actele normative emise n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea i funcionareaAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,cumodificrileicompletrileulterioare,continu siproducefectelenmsurancarenucontravinprevederilorprezenteihotrri. (2)TrimiterilefcuteprinalteactenormativelaHotrreaGuvernuluinr.109/2009,cumodificrile icompletrileulterioare,seconsiderafifcutelaprezentahotrre. ART.28 (1) ncadrarea n numrul de posturi aprobat i n noua structur organizatoric se face n termenelei cu procedura prevzut de lege pentru fiecare categorie de personal, n termen de minimum 30deziledeladataintrriinvigoareaprezenteihotrri. (2) Ordinul preedintelui Ageniei de aprobare a noii structuri organizatorice se public pe siteul webalAgeniei. ART.29 Anexelenr.18facparteintegrantdinprezentahotrre. ART.30 Formularele i imprimatele cu regim special emise sub antetul Ministerului Finanelor Publice Agenia Naional de Administrare Fiscal Autoritatea Naional a Vmilor pot fi utilizate n continuare pnlaepuizareastocurilorexistente,darnumaitrziude31decembrie2013. ART.31 LadataintrriinvigoareaprezenteihotrriseabrogHotrreaGuvernuluinr.109/2009privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 126 din 2 martie 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i Hotrrea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale a Vmilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 127 din 2 martie 2009, cu modificrile i completrileulterioare.

17 ART.32 PrezentahotrreintrnvigoarendatadentialuniiurmtoarepublicriinMonitorulOficialal Romniei. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru, ministrulfinanelorpublice, DanielChioiu Ministruldelegatpentrubuget, LiviuVoinea Viceprimministru, ministruldezvoltriiregionalei administraieipublice, NicolaeLiviuDragnea Ministrulmuncii,familiei,proteciei socialeipersoanelorvrstnice, MarianaCmpeanu Ministrulafacerilorinterne, RaduStroe Bucureti,24iulie2013. Nr.520.

18 Anexanr.1 STRUCTURAORGANIZATORIC aAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal

19 ANEXANr.2 DENUMIREAIARIADECOMPETEN adireciilorgeneraleregionalealefinanelorpublice


Nr. crt. Denumireadireciilor generaleregionaleale finanelorpublicei sediul 1 Iai Galai Ploieti Ariadecompeten teritorial Direciageneralafinanelor Sediulprincipalaldireciilor publiceajudeului/municipiului regionaleantifraudfiscalcare idesfoaractivitateanaria caresereorganizeazca direciageneralregionala decompetenprevzutlacol. finanelorpublice 2 3 4 Iai Suceava Galai Prahova Constana Alexandria

0 1 2 3

4 5 6

Craiova Timioara ClujNapoca

7 8

Braov Bucureti

2 BacuBotoaniIai NeamSuceavaVaslui BrilaBuzuConstana GalaiVranceaTulcea ArgeClrai DmboviaGiurgiu IalomiaPrahova Teleorman DoljGorjMehedini OltVlcea AradCaraSeverin HunedoaraTimi BihorBistriaNsud ClujSlajSatuMare Maramure AlbaBraovCovasna HarghitaMureSibiu BucuretiIlfov

Dolj Timi Cluj

TrguJiu Deva Oradea

Braov Bucureti

Sibiu Bucureti

NOT: Modalitatea de preluare prin fuziune prin absorbie a direciilor regionale pentru accize i operaiuni vamale, a direciilor judeenei a municipiului Bucureti pentru accizei operaiuni vamalei a birourilorvamaledefrontierideinteriorncadruldireciilorgeneraleregionalealefinanelorpublice,pe aria de competen stabilit conform prezentei hotrri, se va stabili prin ordin al preedintelui Ageniei NaionaledeAdministrareFiscal.

20 ANEXANr.3 REGULAMENT privindnormelegeneraleispecialededotareapersonaluluiDirecieigeneraleantifraudfiscal ART.1 (1)Inspectoriiantifraudaundatorireadeapurtauniformadeserviciu,cunsemneleiaccesoriile specifice,numaintimpulexercitriiatribuiilordeserviciu. (2) Este interzis portul uniformei, cu nsemnelei accesoriile specifice, n locurii n condiii care ar puteaafectaprestigiulfuncieiiintereseleDirecieigeneraleantifraudfiscal. ART.2 Prin excepie de la prevederile art. 1 alin. (1), inspectorii antifraud pot primi aprobarea s poarte uniforma de serviciu cu nsemnele i accesoriile specifice, n situaii speciale stabilite prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la propunerea vicepreedintelui coordonator al Direcieigeneraleantifraudfiscal. ART.3 Uniformadeserviciu,nsemneleiaccesoriilespecificeseacordgratuit. ART.4 Pentru fiecare funcionar public din cadrul Direciei generale antifraud fiscal care beneficiaz de uniforma de serviciu seine o fi de eviden n care sunt consemnate data acordrii, durata normat de folosin,caracteristicilefuncionaleimrimea,precumioricealtedateutile. ART.5 (1)Inspectoriiantifraudsuntobligaispstrezeuniformadeserviciunstarenormaldeutilizare, curatingrijit,isrespectecustricteereglementrilestabiliteprivindportulacesteia. (2) Funcionarii publici care exercit funcii de conducere au ndatorirea s verifice permanent modul n care personalul din subordine rspunde cerinelor instituite la alin. (1) i s ia msurile corespunztoarepentruasigurarearespectriiacestora. ART.6 (1) n cazul deteriorrii sau distrugerii, pariale ori totale, n timpuli n exercitarea atribuiilor de serviciu, a uniformei de serviciu, a nsemnelori accesoriilor specifice, datorit unor cauze imprevizibilei imposibil de nlturat, asimilate forei majore sau cazului fortuit, funcionarul aflat n aceast situaie primete o nou uniform sau, dup caz, nsemne ori accesorii specifice, fr suportarea contravalorii acestora. (2) Deteriorarea sau distrugerea parial ori total a uniformei de serviciu, a nsemnelor i a accesoriilor specifice, din motive imputabile funcionarului public, atrage rspunderea patrimonial a acestuia, proporional cu durata normat de folosin nendeplinit. n acest caz, obinerea unei noi uniformedeserviciu,ansemneloriaaccesoriilorsefacecuplatacontravaloriiacestora. ART.7 (1) Funcionarii publici ale cror raporturi de serviciu au ncetat din motive imputabile acestora, potrivitprevederilorLegiinr.188/1999privindStatutulfuncionarilorpublici,republicat,cumodificrilei completrile ulterioare, sunt obligai s restituie contravaloarea uniformei de serviciu, a nsemnelor i a accesoriilorspecifice,proporionalcuduratanormatdefolosinnendeplinit. (2) Dispoziiile alineatului precedent nu se aplic funcionarilor publici ale cror raporturi de serviciuauncetatdinmotiveneimputabilelor. ART.8 n perioada suspendrii din funcie, uniforma de serviciu, nsemnele i accesoriile specifice nu se acord,iarperioadasuspendriinuseincludencalcululdurateinormatedefolosinaacestora. ART.9 Portul uniformei de serviciu, corespunztoare sezonului rece sau cald, se stabilete prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, la propunerea vicepreedintelui coordonator al Direcieigeneraleantifraudfiscal.

21 ART.10 Este interzis purtarea unor articole vestimentare diferite de cele care fac parte din uniforma de serviciu. ART.11 Asigurareauniformeideserviciupentruinspectoriiantifraudsevafacetreptat,nlimitafondurilor bugetareaprobateanual,prinlegeabugetuluidestat,pentruaceastnaturdecheltuieli. MODELELE1 uniformei,nsemnelordistinctive,legitimaieidecontroliordinuluideserviciupermanent Purtarea uniformei i a acestor nsemne de ctre persoane neautorizate se pedepsete conform legii. Uniforma 3.1.Uniformadevarpentruinspectoriiantifraud 3.2.Uniformapentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei 3.3.Geaccupantalonipentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei 3.4.Geacipantalonpentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei Vederelateralpantalon/vederespategeaccupantalon 3.5.Scurtatoamna/iarnpentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei 3.6.Coifurapentruinspectoriiantifraudfemei 3.7.Coifurapentruinspectoriiantifraudbrbai 3.8.apcapentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei 3.9. Coifura pentru funcionarii publici de conducere din cadrul Direciei generale antifraud fiscal femei 3.10. Coifura pentru funcionarii publici de conducere din cadrul Direciei generale antifraud fiscalbrbai 3.11.apcapentrufuncionariipublicideconduceredincadrulDirecieigeneraleantifraudfiscal femeiibrbai Culoarea pentru articolele de uniform, scurt, veston, pantalon, fust, geac, coifuriapc este grinchis. nsemnedistinctive,specifice 3.12. Sigla Direciei generale antifraud fiscal care se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei NaionaledeAdministrareFiscal 3.13. Emblema cu serie/insigna metalic pentru legitimaia de control. Modelul emblemei i al insignei metalice se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. Emblema/insigna metalic conine sigla Direciei generale antifraud fiscal, aprobat prin ordin al preedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,precumiseriaprezentatnfigur. 3.14.Emblemacoifur 3.15.nsemnedegrad(treseistelecareindicfuncia),ataabilelauniform 3.16.Legitimaiadecontrol/serviciu 3.17.Emblemaaplicabilpemnecastngaarticolelordeechipament 3.18.Ordinuldeserviciupermanent NOT: Portlegitimaia de control va fi de culoare neagr i cuprinde nsemnele de mputernicire pentru realizareacontrolului. Modelele uniformei, nsemnelor distinctive, legitimaiei de control i ordinului de serviciu permanentsuntreprodusenfacsimil.
1

22 Fig.3.1Modeluluniformeidevarpentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei

Launiformadevar,inspectoriiantifraudfemeipotpurtafustsaupantalon. Pemnecastngacmiiseaplicemblemadelafig.3.17. Pentru funcionarii publici de conducere din cadrul Direciei generale antifraud fiscal, pe lateraleleguleruluicmiisevoraplicasteleaurii,conformgradului. Peumeriicmiiseaplicnsemneledegrad,careindicfuncia. Pebuzunarulstngalcmiiseaplicemblemacuseriedelafig.3.13. SeriaA0025aemblemeicuserieestedatpentruexemplificare.

23 Fig.3.2Modeluluniformeidevarcuvestonialuniformeideiarnpentruinspectoriiantifraud brbaiifemei

La uniforma de var cu veston i uniforma de iarn, inspectorii antifraud femei pot purta fust sau pantalon. Pefiecaremnecavestonului,deasupranasturilormanetei: pentrufuncionariipublicideexecuieseaplicobandtextilaurie,de20mmlime; pentrufuncionariipublicideconducereseaplicsteleleaferentegradului,nculoareaurie. Pemnecastngavestonului,laparteasuperioar,seaplicemblemadelafig.3.17. Peumeriivestonuluiseaplicnsemneledegrad,careindicfuncia. Peparteastngavestonului,nzonasuperioar,seaplicemblemacuseriedelafig.3.13. SeriaA0025aemblemeicuserieestedatpentruexemplificare.

24 Fig.3.3Modeluldegeacipantalonpentruinspectoriiantifraud brbaiifemei

Laparteasuperioar,pemnecastngagecii,sevaaplicaemblemadelafig.3.13. Peumeriigeciiseaplicnsemneledegrad,careindicfuncia. Pe partea stng a gecii, n zona superioar se aplic emblema cu seria de la fig. 3.13, precum i nscrisul"ANAFAntifraud",deculoaregalbenfosforescent. Geaca are mnecile i cptueala detaabile. Pentru timp friguros, geaca este prevzut cu o cptuealmatlasat,ataabil. SeriaA0025aemblemeicuserieestedatpentruexemplificare.

25 Fig.3.4Modeluldegeacipantalonpentruinspectoriiantifraudbrbaiifemei Vederelateralpantalon/Vederespategeaccupantalon

Pe partea lateral a pantalonului se va aplica nscrisul ANAF Antifraud, de culoare galben fosforescent. PespatelegeciisevaaplicanscrisulANAFAntifrauda,deculoaregalbenfosforescent. Pegeacsevaaplicalanivelsuperioralmneciistngiemblemadelafig.3.13. Peumeriigeciiseaplicnsemneledegradcareindicfuncia.

26 Fig.3.5Modeluldescurtsemiimpermeabiltoamniarnpentruinspectoriiantifraudbrbaii femei

Peumeriiscurteisemiimpermeabiletoamniarnseaplicnsemneledegrad,careindicfuncia. Fig.3.6Modeluldecoifurpentruinspectoriiantifraudfemei

Fig.3.7Modeluldecoifurpentruinspectoriiantifraudbrbai

27 Fig.3.8Modeluldeapcpentruinspectoriiantifraudfemeiibrbai

Fig.3.9ModeluldecoifurpentrufuncionariipublicideconduceredincadrulDirecieigenerale antifraudfiscalfemei

Fig.3.10ModeluldecoifurpentrufuncionariipublicideconduceredincadrulDirecieigenerale antifraudfiscalbrbai

Fig.3.11ModeluldeapcpentrufuncionariipublicideconduceredincadrulDirecieigenerale antifraudfiscalfemeiibrbai

Fig.3.12SiglaDirecieigeneraleantifraudfiscalseaprobprinordinalpreedinteluiAgeniei NaionaledeAdministrareFiscal Fig.3.13Emblemacuserie/insignametalicpentrulegitimaiadecontrol SeriaA0025estedatpentruexemplificare. A0025

28 Fig.3.14Emblemacoifur

Fig.3.15nsemnedegrad(treseistelecareindicfuncia),pesuporttextilgrinchis,ataabilela uniform nsemnedegrad(tresecareindicfuncia),ataabilelauniform

nsemnedegradcuotresaurie,de7mmlime,pentruinspectorantifrauddebutant

nsemnedegradcuotresaurie,de7mmlime,idoutreselongitudinale,pentruinspector antifraudasistent

nsemnedegradcudoutreseaurii,de7mmlime,idoutreselongitudinale,pentruinspector antifraudprincipal

nsemnedegradcutreitreseaurii,de7mmlime,idoutreselongitudinale,pentruinspector antifraudsuperior

29 nsemnedegradcustele,careindicfuncia,pesuporttextilgrinchis,ataabilelauniform

nsemnedegradcuosteamicaurie,pentruinspectorefantifraud(efbirou)

nsemnedegradcuosteamareaurie,cuchenarauriualgradului,pentruinspectorefantifraud (efserviciu)

nsemnedegradcudoustelemariaurii,cuchenarauriualgradului,pentruinspectorefantifraud (director)

nsemnedegradcutreistelemariaurii,cuchenarauriualgradului,pentruinspectorgeneraladjunct antifraud

nsemnedegradcupatrustelemariaurii,cuchenarauriualgradului,pentruinspectorgeneralantifraud

30 Fig.3.16.aModelullegitimaieidecontrol

Fig.3.16.bModelullegitimaieideserviciu

31 Fig.3.17Modelulemblemeiaplicabilepemnecastngaarticolelorde echipament

Fig.3.18Modelulordinuluideserviciupermanent ROMNIA MINISTERULFINANELORPUBLICE AGENIANAIONALDEADMINISTRAREFISCAL DIRECIAGENERALANTIFRAUDFISCAL ORDINDESERVICIUPERMANENT Dl/Dna .........., avnd funcia de inspector ............ este autorizat/ s execute control operativ i inopinat n domeniul economic, financiar, fiscal i vamal, n conformitatecuatribuiileprevzutedelege. INSPECTORGENERALANTIFRAUD

32 ANEXANr.4 NORMADEDOTAREIDURATADESERVICIU privinddrepturiledeechipamentaleinspectorilorantifraud I.Normadedotareiduratadeserviciuprivinddrepturiledeechipamentaleinspectorilorantifraud


Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Denumireaechipamentului Coifuradeiarn Coifuradevar apc Scurtsemiimpermeabilpentrutoamn iarn,brbai/femei Costum(vestoncu2pantalonilungipentru brbai/femeisaufustpentrufemei)deiarn Costum(vestoncu4pantalonilungipentru brbai/femeisaufustpentrufemei)devar Geacipantaloni Cmaalbcumneclung Cmaalbcumnecscurt Cmabluz Pantofideiarn Pantofidevar Ghetemblnitepentrubrbai Cizmemblnitepentrufemei Cravat Cureadinpiele,pentrupantaloni osetebumbac Ciorapiln U.M. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. buc. per. per. per. per. buc. buc. per. per. Prevederi cantitate 1 1 1 1 2 1 1 5 5 5 1 1 1 1 4 1 5 3 Duratade serviciu ani 2 2 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 Observaii

Sedistribuiealternativ,cu pantofiidevar. Sedistribuiealternativ,cu pantofiideiarn.

II.nsemnespecifice
Nr. Denumireansemnelorspecifice crt. nsemnedistinctive 1. Emblemcoifur U.M. Prevederi Observaii cantitate 3 1buc.pentruapc,1buc. pentrucoifurvari1buc. pentrucoifuriarn 1pentrufiecareinspector antifraud 1pentrufiecareinspector antifraud 1pentrufiecareinspector antifraud 1pentrufiecareinspector antifraud 1pentrufiecareinspector antifraud 1pentrufiecareinspector antifraud

buc.

2.

Setcuprinzndnsemnedemputernicireacontrolului legitimaiecuinsignmetalicnseriat portlegitimaie ordinuldeserviciupermanent

set buc. buc. buc. set set

1 1 1 1 1 1

3. 4.

Emblemacuserie;4buc./set,cte1buc.pentruvestoane,geaci bluz nsemnegrad(treseistelecareindicfuncia)5buc./setdensemne grad,cte1buc.pentrufiecarearticolscurt,vestoane,geacibluz

NOTE: Detalii minime cu privire la modelul articolelor de uniform i al nsemnelor distinctive se regsescnplaneleprevzutenanexanr.3lahotrre. Norma de dotare i durata de serviciu se refer la funcionari publici de conducere i funcionari publicideexecuie,cudreptdecontrol,dincadrulDirecieigeneraleantifraudfiscal.

33 ANEXANr.5 LISTA mijloacelortehnice,aechipamentelordeautoaprare,deprotecieicomunicare iaaltormijloacespecialededotare a)Armedefocimijloaceindividualedeautoaprare: armedefoc: 1.armamentdeserviciu:pistolcuunncrctor;cteobucatpentrufiecareinspectorantifraud; 2.tocdinpielepentrupistol; 3.muniiederzboipentrufiecarencrctordepistolpentrufiecareedindetragere,precumi ncazulunoraciunispeciale; mijloaceindividualedeautoaprare: 1. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centur pentru dotarea fiecrui inspector antifraud; 2.electroocuri: maximum500debucidemicidimensiuni; maximum500debucidepistoale/bastoane,pentrudotareainspectorilorantifraud*). b)Echipamentindividualdeprotecie: 1. vesta de protecie fluorescentreflectorizant**) pe fond de culoare roie (fig. 5.1): 1.000 de buci; 2.bastoanereflectorizantepentruaciunilestradale:1.000debuci. c)Mijloacedecomunicare: telefonmobiliserviciileaferenteunaparat/persoan. d)Altemijloacespecialededotare: 1.microscoapeportabilepentrucitireaelementelordesecretizaredepetimbreibanderole; 2.sigiliimetalicedeunicfolosin,personalizateinseriate; 3.imprimate(formularecuregimspecial); 4. alte articole necesare, bine justificate, propuse de inspectorul general antifraud, avizate de vicepreedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, coordonator al Direciei generale antifraud fiscal,iaprobatedepreedinteleAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal. Fig.5.1.Modelulvesteideproteciefluorescentreflectorizante,pefonddeculoareroie

) n mod justificat, inspectorul general antifraud poate aproba dotarea i a altor persoane din cadrul Direciei generaleantifraudfiscalcuastfeldemijloace,dacacesteaparticiplaaciuniinumaipetimpuldesfurriiaciunii. Lista inspectorilor antifraud care primesc n dotare armament de serviciu se stabilete prin ordin al preedintelui AgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,lapropunereavicepreedinteluicoordonatoralDirecieigeneraleantifraudfiscal. **)Modelulvesteiestereprodusnfacsimil.

34 ANEXA6 nsemneledistinctiveimoduldeechiparealeautovehiculelor Direcieigeneraleantifraudfiscalcumijloacedesemnalizareluminoasisonor (autovehiculecudestinaiespecial) Modele) privind inscripionarea autovehiculelor cu destinaie special i modul de prindere a instalaieidesemnalizareluminoasisonor.

)Modelelesuntreprodusenfacsimil

35 ANEXANr.71) Modelullegitimaieidecontrol/serviciupentrupersonalulvamal Fig.7.1.Legitimaiadecontrol

Fig.7.2.Legitimaiadeserviciu

Legitimaiile se semneaz i se tampileaz, dup caz, de ctre directorul general al Direciei generale a vmilor sau directorii generali ai direciilor generale regionale ale finanelor publice.Modelul sigleisevaaprobaprinordinalpreedinteluiAgenieiNaionaledeAdministrareFiscal,conformart.3din hotrre.

Anexanr.7estereprodusnfacsimil. *)Secompleteaz,dupcaz,pentrupersonaluldirecieiregionalevamale. **)Secompleteaz,dupcaz,pentrupersonalulbirouluivamal.

36 ANEXANr.8 I.MijloacedetransporticonsumuldecarburanipentruactivitispecificeAgenieiNaionalede AdministrareFiscal


Nr. crt. Unitatea Tipulmijloculuidetransport Numrul maxim aprobat (buci) Consumul maximde carburant pentruun autovehicul (litri/lun) 400 300 300 500 450 450 350 350 350 350 300 4.500 500 500 500 800 1.000 450 450 600 80l/or pentru maximum 60ore/lun 350 350 350 350 300 1.200 500 150 500

1.AgeniaNaionaldeAdministrareFiscalaparatpropriu 1.1.parcauto autoturism* demnitariiasimilai 1.2.parccomun autoturism* autoturism autoturismoperativ** autovehicultransportmarf autovehicultransportpersoane(asiguraretransportdelegaii) 1.3.Direciagenerala autoturism vmilor autovehicultransportmarfipersoane(aprovizionare,deplasri operative,protocol) autoturismoperativ(supravegheri,nsoiri,controale,investigaii) autovehicul(autovehiculepentrutransportulcinilordresaide deteciebunuriacrorcirculaieesteinterzissaurestricionat) autoturismoperativ(control/inspecii/expertize unitateanuclear) autospecial(laboratormobilpentrucontrolvamalcurazeX,raze gamma) 1.4.Direciageneral autoturismoperativpentruaciuniledeprevenireicombaterea antifraudfiscal actelorifaptelordeevaziunefiscal,fraudfiscalivamal autovehicultransportmarfipersoane(deplasrioperative) autovehicultransportpersoane(asiguraretransportechipe operative) ambarcaiunifluviale(4locuri+echipaj) ambarcaiunifluviale(8/10locuri+echipaj) 2.Direciilegeneraleregionalealefinanelorpublice 2.1.Direciilegenerale autoturism regionalestructuride autovehicultransportmarf administrarefiscali autovehicultransportvalorilatrezorerie trezorerie aluppentrucontrol(judeulTulcea)

5 4 4 30 1 1 1 5 7 4 2 15 490 240 3 1 1 555 80 59 1

2.2.Direciileregionale vamale

autoturism autovehicultransportmarfipersoane(aprovizionare,deplasri operative,protocol) autoturismoperativ(supravegheri,nsoiri,controale,investigaii) autovehicul(autovehiculepentrutransportulcinilordresaide deteciebunuriacrorcirculaieesteinterzissaurestricionat) autoturismoperativ(control/inspecii/expertize unitateanuclear) autospecial(laboratormobilpentrucontrolvamalcurazeX,raze gamma) autoturismeoperativepentrubirourilevamaledeinteriorifrontier autovehiculeoperative(controlpistpentrustructuriledin aeroporturileinternaionaleOtopeniiTimioara) autovehiculeoperativepentrustructuriledefrontiercupuncte vamalearondate(transportvalori,bunuriconfiscate,personal operativ,supraveghereporturi,zonelibere) autovehiculoperativpentrustructurilevamalesituatentre5i90km

8 8 54 56 5 2 88 2 5

11

500

37
fadelocalitateadereedin(transportvalori,bunuriconfiscate, personaloperativ) autospecialedeszpezirestructurivamaledefrontierarutier alupepatrularecontrolisupravegherevamal,nlimitelede competen

9 10

350 80l/or pentru maximum 60ore/lun 100l/or pentru maximum 60ore/lun

___________________ * Numrul autoturismelor este reglementat prin Ordonana Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritile administraiei publice i instituiile publice, aprobatcumodificriprinLegeanr.247/2002,cumodificrileicompletrileulterioare(9autoturisme). ** Cele 30 de autoturisme sunt destinate activitii Direciei generale coordonare inspecie fiscal, Direciei generale de integritate, Direciei verificri fiscale i Direciei generale de administrare a marilor contribuabili i vor fi conduse numai de persoanele nominalizate prin ordin al preedintelui Ageniei NaionaledeAdministrareFiscal. II.Cini
Nr. Unitatea Denumirea Numrulmaxim crt. aprobat(buci) 1 Direcia general a Cini dresai pentru depistarea bunurilor a cror circulaie este 60 vmilor interzissaurestricionat

NOTE: 1. Repartizarea, redistribuirea i modul de utilizare a mijloacelor de transport repartizate structurilor din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal aparat propriu i direciilor generale regionale ale finanelor publice se aprob prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale de Administrare Fiscal. 2. Nu se consider depiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anuluibugetarsencadreaznlimitacarburantuluinormatnraportcunumrultotaldemijloaceaprobat pentru Agenia Naional de Administrare Fiscal aparat propriu i direciile generale regionale ale finanelorpublice. 3. Mijloacele de transport din dotarea Ageniei Naionale de Administrare Fiscal pot fi conduse de salariaii care au prevzut aceast activitate prin fia postului sau de demnitari i de alte categorii de salariai, persoane care au acest drept, potrivit legii, nominalizai n baza ordinului preedintelui Ageniei NaionaledeAdministrareFiscal. 4. Dup finalizarea demersurilor de scoatere din uz a mijloacelor de transport care au ndeplinit toate condiiile de casare, pot fi achiziionate mijloace de transport noi, astfel nct totalul autovehiculelor dinparcsnudepeascnumrultotalaprobat.