Sunteți pe pagina 1din 1

ORDIN nr. 2454 din 4 septembrie 2012 privind clasarea n Lista monumentelor istorice, rupa valoric!

"#", a imobilului $onacul %a i &'eodora() din str. #iserica *!+ineni nr. 10, satul ,r!di-tea, comuna ,r!di-tea, .ude/ul Il0ov
n conformitate cu dispoziiile art. 16 alin. (2) din Normele metodolo ice de clasare -i inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii i cultelor nr. 2.21022003, cu modificrile i completrile ulterioare, av nd !n vedere "eferatul de aprobare nr. #.$%&'() din 21 au*ust 2&12, !n temeiul prevederilor art. 1$ alin. (1) pct. 2 lit. e) i ale art. $$ alin. (1) lit. d) din +e*ea nr. 42222001 privind prote,area monumentelor istorice, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i ale art. 11 alin. (1) i (#) din -otr rea .uvernului nr. 4022010 privind or*anizarea i funcionarea )inisterului (ulturii i /atrimoniului 0aional, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul culturii -i patrimoniului na/ional emite prezentul ordin. 5rt. 1 1mobilul (onacul -a*i 23eodora45 din str. 6iserica )7ineni nr. 1&, satul .rditea, comuna .rditea, ,udeul 1lfov, se claseaz ca monument istoric, *rupa valoric 868, cod !n +ista monumentelor istorice 19:11:m:6:21&&;. 5rt. 2 <irecia patrimoniu cultural din cadrul )inisterului (ulturii i /atrimoniului 0aional comunic prezentul ordin <ireciei pentru (ultur i /atrimoniul 0aional a =udeului 1lfov pentru ducere la !ndeplinire. 5rt. 6 <irecia pentru (ultur i /atrimoniul 0aional a =udeului 1lfov va !ndeplini procedurile de comunicare !n termen de cel mult $& de zile de la data publicrii prezentului ordin. 5rt. 4 /rezentul ordin se public !n )onitorul Oficial al "om niei, /artea 1. :>>>>:
)inistrul culturii i patrimoniului naional, 7uiu %a-otti

/ublicat !n )onitorul Oficial cu numrul ;#& din data de 2 noiembrie 2&12