Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE CONSULTANTA

Incheiat astazi ................


la ....................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C. ........................................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul
social in (localitatea) ............................., str. ........................... nr. ................ bloc ............., scara ...........,
etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................, inregistrata la Oficiul Registrului
Comertului ........................................, sub nr. ......................................... din ............................., cod
fiscal nr. .............................. din ................................, avand contul nr. ........................... deschis
la ............................, reprezentata de .........................................., cu functia
de ........................................., in calitate de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia ................................................................................................................, cu
sediul in (localitatea) ............................................, str. ........................ nr. ............, bloc ........,
scara ........, etaj ........, apartament ..........., sector/judet ......................., posesoarea autorizatiei
nr. ....................... din .................., eliberata de Primaria ......................................, codul fiscal
nr. ................................. din .........................., avand contul nr. ...................................... deschis
la ..............................., reprezentata de ..............................., cu functia de ..............................., in calitate
de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. (numele si prenumele) ........................................, cu sediul in (localitatea) ................................,
str. ..................................... nr. .............., bloc ........, scara ........, etaj ........, apartament ..........,
sector/judet ......................, posesorul autorizatiei nr. ...................... din ................., eliberata de
Primaria ...................................., codul fiscal nr. ........................ din ....................., avand contul
nr. ....................................... deschis la ........................................, persoana fizica autorizata sa
desfasoare activitati independente, in calitate de consultant, pe de o parte, si
sau
1.1. D .........................................................................., domiciliat in .................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj ........, apartament .......,
sector/judet ..................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... in
(localitatea) ............................... sector/judet ........................., fiul lui .................................... si
al ........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ......... nr. ........................, eliberat
de ...................... la data de ..................., cod numeric personal .................................., in calitate de
consultant, pe de o parte, si
1.2. S.C. ......................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul
social in (localitatea) ............................., str. ........................................... nr. .............., bloc .............,
scara ..........., etaj ........, apartament ......., judet/sector ......................................., inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului ........................................., sub nr. ........................ din ..............................., cod

fiscal nr. .......................... din ..................................., avand contul nr. ........................ deschis
la ............................., reprezentata de ............................................, cu functia
de ........................................., in calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. Asociatia/Fundatia ......................................................................................................................., cu sediul
in (localitatea) ..................................................., str. ................................ nr. ............., bloc .........,
scara ........, etaj ........, apartament ........, sector/judet ........................................................, inregistrata in
registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. .............................................
din ...................................., a Tribunalului ............................, codul fiscal nr. ..............................
din .............................., avand contul nr. .......................... deschis la .........................................,
reprezentata de ............................................., cu functia de ................................., in calitate de
beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. Intreprinderea/Asociatia ..............................................................................................................., cu sediul
in (localitatea) .............................................., str. .......................... nr. ............., bloc ........, scara ........,
etaj ........, apartament ..........., sector/judet ........................, posesoarea autorizatiei nr. .................
din ................., eliberata de Primaria ............................................., codul fiscal
nr. ..................................... din ..................................., avand contul nr. ......................... deschis
la .................................., reprezentata de ................................, cu functia de ............................, in
calitate de beneficiar/client, pe de alta parte,
sau
1.2. D ............................................................., domiciliat in ...............................................................,
str. ................................... nr. .............., bloc .........., scara .........., etaj .........., apartament ......,
sector/judet ...................., nascut la data de (ziua, luna, anul) .................................................... in
(localitatea) ....................................... sector/judet ................................, fiul lui ....................... si
al .........................., posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ............ nr. ....................., eliberat
de ...................... la data de ..................., cod numeric personal ..................................., in calitate de
beneficiar/client, pe de alta parte,
au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Consultantul va asigura beneficiarului/clientului urmatoarele:
*)

................................................... ...............................................................................................................

...................................... ..............................................................................................................................
..................... .
2.2. Serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de consultant, la capacitatea si eficienta
maxima timp de .................... ore pe ..................... .
2.3. Majorarea numarului de ore se poate efectua prin act aditional incheiat de parti.
III. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ......................... (zile/luni/ani), incepand de la data
de ........................ si pana la data de ........................ .
IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Pretul serviciilor prestate si al lucrarilor efectuate este de ............................... lei pe ora de lucru efectiva.

4.2. Plata pretului se va efectua la sfarsitul lunii/a perioadei lucrate **).


4.3. Partile au convenit ca beneficiarul/clientul sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le
face in numele sau, daca acesta a fost, in prealabil, de acord cu plata lor.
4.4. Decontarea cheltuielilor facute in numele beneficiarului se face pe baza de decont insotit de acte
justificative legale.
4.5. Cheltuieli rambursabile sunt:

a) ............................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................................ etc.
V. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI
5.1. In asigurarea serviciilor pe care le presteaza si a lucrarilor pe care le efectueaza, consultantul este
persoana juridica independenta, care are statutul de angajat al clientului.
5.2. Consultantului ii revine plata tuturor impozitelor si taxelor legale.
5.3. In ceea ce priveste serviciile prestate sau lucrarea efectuata, consultantul se obliga sa nu angajeze sau
sa efectueze nici o activitate in detrimentul intereselor beneficiarului/clientului.
VI. INCETAREA CONTRACTULUI
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui/unei tribunal
arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:

nu isi exercita una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .......... din prezentul contract,

este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare
(faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;

cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte
parti;

isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de
catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea
prezentului contract.
sau

in termen de ........ zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a
executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.

6.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti,
cu cel putin ......... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
6.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
contractante.
6.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) ............................................................................. nu
inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod
necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune - interese in valoare
de ..................................., astfel: ................
VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod
necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca
neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,
asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................... (zile,
ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de .................. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa
pretinda daune-interese.
IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a
aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract, potrivit angajamentului anexa.
X. NOTIFICARILE INTRE PARTI
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este
valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta in partea introductiva a prezentului
contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu
confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal
primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin
intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
XI. LITIGII
11.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor
judecatoresti competente.
sau
11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre
solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc,
organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta
vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a
dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna
ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ............... exemplare, din care .....................
astazi ........................., data semnarii lui.

CONSULTANT

BENEFICIAR/CLIENT

Anexa

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost


incheiat intre ....................................... si .............................................. si este conex contractului
incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. ............., din ........................ .
I. Obiect
1.

Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz,


juridice) .................................................................................... ca efect al executarii contractului susmentionat sunt strict confidentiale.

2.

Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) ..............................
3.

De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia
(numele, denumirea) .................................................................................................. .

II. Sfera circulatiei informatiilor


4.

(numele/denumirea) ..................................................................................................................... poate


dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai
persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

5.

Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte
categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care
(numele/denumirea) .................................................aproba in scris aceasta posibilitate.

6.

(numele/denumirea) ....................................................................................................................... va
folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat,
fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului


7.

Durata prezentului angajament este ..................................., in afara de cazul in care una dintre parti
notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

8.

Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu ............ zile inainte de a deveni efectiva
hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului

9.

Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri
astfel: ...................................................................................................................................................... .

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ..................................;


b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;
e) ......................................................... a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
V. Incetarea angajamentului
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate
consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in ........... exemplare, din care ............., astazi ................... .

SEMNATURILE PARTILOR

___________________
*) Se inscriu serviciile, lucrarile etc. pe care le va efectua, precum si avizele/aprobarile (daca este
cazul) pe care le va obtine consultantul.
**) Daca durata serviciilor este mai mica de o luna.

S-ar putea să vă placă și