Sunteți pe pagina 1din 3

O problem a de colect ie

Marian TETIVA1
Privit i cu atent ie mult imile {0, 2, 4, 8} si {1, 3, 5, 7}. Ce observat i? Probabil c a, la prima vedere, nu mare lucru (se vede doar c a sunt dou a mult imi de numere ntregi cu acela si num ar de elemente). Dar ele au o proprietate special a: toate sumele de c ate dou a elemente dintr-una din aceste mult imi coincid cu sumele de c ate dou a elemente din cealalt a. (E vorba de sumele 0 + 2, 0 + 4, 0 + 8, 2 + 4, 2 + 8, 4 + 8 care sunt egale, ntr-o anumit a ordine, cu 1 + 3, 1 + 5, 1 + 7, 3 + 5, 3 + 7, 5 + 7.) Cu put in a r abdare putet i constata c a si mult imile, s a zicem, {0, 2, 4, 8, 10, 14, 16, 18} si {1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 19} au aceea si proprietate (dar trebuie calculate mult mai multe sume). Se vede c a mult imile din primul exemplu au c ate patru elemente, cele din cel de-al doilea - c ate opt. Oare ce num ar de elemente ar putea s a aib a dou a mult imi cu aceast a proprietate? R aspunsul la aceast a ntrebare a fost dat, el spune c a nu vet i g asi asemenea mult imi nici cu trei, nici cu zece, nici cu o sut a cincisprezece elemente, ci doar cu un num ar de elemente care este putere a lui doi. Mai precis, are loc Teorema 1 (Erd os-Selfridge). Fie {a1 , . . . , an } si {b1 , . . . , bn } dou a colect ii distincte de numere reale astfel nc at {ai + aj : 1 i < j n} = {bi + bj : 1 i < j n}. Atunci n este o putere a lui 2. Mai mult, pentru orice n putere a lui 2, se pot construi exemple de asemenea colect ii (ecare av and n elemente). S a remarc am c a este vorba de mult imi ntr-un sens mai larg dec at cel obi snuit, anume, de mult imi n care elementele se pot repeta - le-am numit (ca n [3]) colect ii (se folose ste termenul multisets n limba englez a). Tot astfel se consider a si colect iile (iar nu mult imile) sumelor de c ate dou a elemente formate de {a1 , . . . , an } si {b1 , . . . , bn }. Astfel, se poate verica u sor c a, de pild a, colect iile {0, 2, 2, 2} si {1, 1, 1, 3} produc aceea si colect ie de sume, anume {2, 2, 2, 4, 4, 4}. Putet i g asi n [3, problema 4.26] acest rezultat, demonstrat ia lui clasic a (foarte cunoscut a; o relu am si noi imediat) si referirea la una din primele aparit ii ale sale n literatur a. Schit am pe scurt aceast a solut ie, c aci tot de la ea vom porni si noi. Ideea principal a este de a considera dou a funct ii f (x) = xa1 + + xan si g (x) = xb1 + + xbn si de a observa c a ipoteza teoremei se transcrie n egalitatea (f (x))2 f (x2 ) = (g (x))2 g (x2 ) (f (x) g (x))(f (x) + g (x)) = f (x2 ) g (x2 ).
1 Profesor,

Colegiul Nat ional Gheorghe Ro sca Codreanu, B arlad

Apoi se scrie f (x) g (x) = (x 1)k h(x), cu h(1) = 0 (adic a se pune n evident a cea mai mare putere a lui x 1 care divide diferent a f (x) g (x)), deci obt inem f (x2 ) g (x2 ) = (x 1)k (x + 1)k h(x2 ) si apoi egalitatea decisiv a h(x)(f (x) + g (x)) = (x + 1)k h(x2 ); ntr-adev ar, pentru x = 1, aceasta ne furnizeaz a concluzia: 2n = 2k n = 2k1 . Exercit iul 1. Demonstrat i partea a doua a teoremei, adic a ar atat i cum, pentru n putere a lui 2, se pot construi dou a colect ii de c ate n numere reale (ecare) care produc colect ii egale de sume de c ate dou a elemente. Aceast a demonstrat ie are neajunsul c a se aplic a ( n exact ace sti termeni) doar dac a numerele ai si bi sunt ntregi, pentru ca f si g s a e polinoame n adev aratul nt eles al cuv antului (chiar si atunci trebuie observat c a proprietatea numerelor se p astreaz a dac a li se adun a tuturor acela si num ar, si facem aceast a operat ie, dac a e nevoie, pentru a le avea pe toate pozitive). Totu si, c ateva argumente simple din analiza matematic a vor face demonstrat ia acceptabil a chiar dac a avem de-a face cu numere reale oarecare (a sa cum ar at am mai jos). Ceea ce e foarte bine, c aci, indiscutabil, avem n fat ao problem a foarte frumoas a cu o rezolvare pe m asur a, care (ne-am g ndit noi) merit a s a e reamintit a din c and n c and si (de ce nu?) s a e exploatat a ceva mai mult. Asta intent ion am s a facem mai departe, anume s a demonstr am Teorema 2. Fie {a1 , . . . , an } si {b1 , . . . , bn } dou a colect ii distincte de numere reale astfel nc at {ai + aj : 1 i < j n} = {bi + bj : 1 i < j n}. Atunci n este o putere a lui 2 si, dac a n = 2k1 , avem
j j j aj 1 + + an = b1 + + bn ,

pentru orice 0 j k 1. Demonstrat ie. Folosim acelea si funct ii f si g ca mai sus, despre care mai facem observat ia c a sunt indenit derivabile pe (0, ). Deoarece f (1) = g (1)(= n) se poate considera cel mai mic num ar ntreg pozitiv k astfel nc at f (j ) (1) = g (j ) (1) pentru orice (k) (k) j = 0, 1, . . . , k 1 si f (1) = g (1) (indicele superior pus n paranteze arat a, ca de obicei, ordinul de derivare). Exercit iul 2. Fie u o funct ie de k ori derivabil a cu derivata de ordinul k continu a ntr-o vecin atate a unui punct x0 astfel nc at u(j ) (x0 ) = 0 pentru j = 0, 1, . . . , k 1 si u(k) (x0 ) = 0. Ar atat i c a u(k) (x0 ) u(x) = = 0. lim n (x x0 )k k! (Aceasta este o aplicat ie simpl a a regulii lui l Hospital, pe care o g asit i n orice manual de analiz a - de exemplu [2]. Observat i analogia cu funct iile polinomiale: se poate scrie u(x) = (x x0 )k v (x) si, dac a vrem ca funct ia v s a e continu a si n x0 , valoarea ei n acest punct rezult a nenul a). 4

Acum s a scriem egalitatea (f (x))2 f (x2 ) = (g (x))2 g (x2 ) n forma f (x) g (x) f (x2 ) g (x2 ) ( f ( x ) + g ( x )) = (x + 1)k (x 1)k (x2 1)k (desigur, pentru x = 1) si s a facem aici pe x s a tind a la 1. Obt inem (folosind exercit iul 2 pentru funct iile x f (x) g (x), respectiv x f (x2 ) g (x2 ) si, evident, x0 = 1) f (k) (1) g (k) (1) f (k) (1) g (k) (1) k (f (1) + g (1)) = 2 k! k! deci 2n = 2k , la fel ca si n prima variant a de demonstrat ie (cea mai cunoscut a), grat ie faptului c a f (k) (1) = g (k) (1). Ceea ce nu se spune de obicei c and se face acea demonstrat ie este c a avem egalit a tile f (j ) (1) = g (j ) (1), adic a
n : i=1

ai (ai 1) (ai j + 1) =

n : i=1

bi (bi 1) (bi j + 1)

pentru j = 0, 1, . . . , k 1. Acum se poate ncheia demonstrat ia cu c ateva calcule algebrice simple; mai e nevoie doar s a justic am armat ia din Exercit iul 3. Egalit a tile f (j ) (1) = g (j ) (1) pentru j = 0, 1, . . . , k 1 sunt echivalente j j j cu a1 + + an = b1 + + bj n pentru j = 0, 1, . . . , k 1. Cititorul atent trebuie s a aib a o nemult umire: de unde stim c a, la un moment dat (asta nsemn and pentru un anume k natural) avem f (k) (1) = g (k) (1)? De ce n-ar valorile derivatelor de acela si ordin ale funct iilor f si g n 1 egale oricare ar acest j j + + aj ordin? E clar c a n aceast a situat ie s-ar obt ine aj n = b1 + + bn pentru 1 orice num ar natural n (la fel ca mai sus), iar r aspunsul la ntrebare e dat de Exercit iul 4. Dac a pentru numerele reale a1 , . . . , an si b1 , . . . , bn avem j j j aj 1 + + an = b1 + + bn pentru j = 1, . . . , n, atunci colect iile {a1 , . . . , an } si {b1 , . . . , bn } coincid. Ori, tocmai asta e ideea: dac a avem dou a colect ii distincte care produc aceea si colect ie de sume de c ate dou a, atunci num arul elementelor din ecare colect ie este o putere a lui 2 (nu am mai spus, dar e aproape evident: dou a colect ii cu cardinale diferite nu pot produce aceea si colect ie de sume; considerarea aceluia si n ca num ar de a-uri si de b-uri este obligatorie). Iat a de ce nu putem obt ine la nesf ar sit egalit a ti j j j a avem de forma aj 1 + + an = b1 + + bn , deci la un moment dat trebuie s f (k) (1) = g (k) (1). S i acum chiar c a am terminat. Ar mai poate de ment ionat c a exercit iul 4 este o consecint a reasc a si aproape imediat a a formulelor lui Newton, care pot g asite n orice manual de algebr a (v. [1]). Bibliograe 1. A. Kostrikin - Introduction ` a l alg` ebre, Editions Mir, Moscou, 1981. 2. G. E. S ilov - Analiz a matematic a. Funct ii de o variabil a, Editura S tiint ic a si Enciclopedic a, Bucure sti, 1985. 3. Ioan Tomescu - Probleme de combinatoric a si teoria grafurilor, Editura Didactic a si Pedagogic a, Bucure sti, 1981. 5