Sunteți pe pagina 1din 70

EVALUAREA BARIERELOR PARTICIP RII POLITICE A ROMILOR DIN ROMNIA

Septembrie 2009

Institutul Na ional Democrat (NDI) este o organiza ie nonprofit, nonpartizan#, nonguvernamental# care sprijin# institu iile &i practicile democratice din ntreaga lume de mai bine de dou#zeci de ani. nc# de la nfiin area sa, n 1983, NDI &i partenerii s#i locali au lucrat la nfiin area &i nt#rirea organiza iilor politice &i civice, la protejarea alegerilor &i promovarea particip#rii cet# enilor, au sus inut transparen a &i responsabilitatea n guvernare. Cu angaja i &i voluntari practican i ai politicii din mai mult de 10 de #ri, NDI aduce mpreun# oameni &i grupuri pentru a mp#rt#&i idei, cuno&tin e, experien e &i expertiz#. Partenerii se bucur# de o larg# expunere la cele mai bune practici n dezvoltarea democratic# interna ional# care pot fi adaptate nevoilor din ara lor. Abordarea multina ional# a NDI nt#re&te mesajul conform c#ruia, de&i nu exist# un singur model democratic, anumite principii esen iale sunt comune tuturor democra iilor. Activitatea Institutului sprijin# principiile p#strate cu sfin enie n Declara ia Universal# a Drepturilor Omului. De asemenea, promoveaz# dezvoltarea canalelor institu ionalizate de comunicare ntre cet# eni, institu ii politice &i oficiali ale&i &i nt#re&te capacitatea acestora de a mbun#t# i calitatea vie ii pentru to i cet# enii. Pentru mai multe informa ii despre NDI, v# invit#m s# accesa i www.ndi.org.

NDI dore&te s# mul umeasc# National Endowment for Democracy &i Open Society Institute pentru sprijinul financiar acordat.

Opiniile exprimate n prezentul raport nu reprezint neap rat opiniile National Endowment for Democracy sau ale Open Society Institute #i nici ale vreunuia dintre membrii personalului organiza&iilor mai sus men&ionate.

CUPRINS

LISTA ACRONIMELOR.............................................................................................ii SUMAR ........................................................................................................................iii EVALUAREA BARIERELOR PARTICIP


RII POLITICE A ROMILOR DIN ROMNIA

I. INTRODUCERE ...................................................................................................... 1 A. Scopul #i obiectivele evalu&rii............................................................................... 1 B. Contextul politic #i al programului ...................................................................... 2 C. Abordare #i metodologie....................................................................................... 4 II. Constat&ri ................................................................................................................. 6 A. Cadru legal............................................................................................................ 6 B. Structurile guvernamentale #i legislative ........................................................... 12 C. Partidele politice ................................................................................................. 19 D. Societatea civil&................................................................................................... 24 E. Opinia public& (i comunit&*ile de romi .............................................................. 26 III. RECOMAND RI ................................................................................................. 30 A. Guvernul (i Parlamentul Romniei ................................................................... 30 B. Partidele politice ................................................................................................. 32 C. Societatea civil&................................................................................................... 33 D. UE/Comunitatea Interna*ional& ........................................................................ 35 IV. CONCLUZII ......................................................................................................... 37 ANEXE I. Prezentarea programului NDI pentru romi II. Biografii ale membrilor echipei de evaluare III. ntrunirile misiunii de evaluare #i interviuri IV. Rezultatele focus grupurilor

LISTA ACRONIMELOR
APD BJRs CeRe CSO CE CEDO UE MP ANR CNCD ONG NDI OSCE OSI PD-L PES PNL PSD PRPE UDMR ONU Asocia ia Pro Democra ia Birouri Jude ene pentru Romi Centrul de Resurse pentru Participare Public! Organiza ie a Societ! ii Civile Comisia European! Curtea European! a Drepturilor Omului Uniunea European! Membru al Parlamentului Agen ia Na ional! pentru Romi Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin!rii Organiza ie nonguvernamental! Institutul Na ional Democrat pentru Afaceri Interna ionale Organiza ia pentru Securitate $i Cooperare n Europa Open Society Institute Partidul Democrat-Liberal Partidul Sociali'tilor Europeni Partidul Na ional Liberal Partidul Social Democrat Partida Romilor Pro Europa sau Partida Romilor Uniunea Democrat! Maghiar! din Romnia Organiza)ia Na iunilor Unite

ii

SUMAR
Romii reprezint! cea mai numeroas! minoritate din Europa Central! $i de Est $i, cu toate acestea, ei r!mn grupul cel mai s!rac $i marginalizat din punct de vedere social, n mare m!sur! exclus din dezvoltarea politic! $i economic! a regiunii. De$i capacitatea popula iei rome de a se implica n via a civic! $i politic! a crescut vizibil n ultimii zece ani, ace$tia nc! ntmpin! obstacole la ob inerea influen ei politice. n Romnia, unde popula ia rom! nsumeaz! aproximativ un milion1 cea mai mare din Europa ace$tia se confrunt! cu provoc!ri majore n ceea ce prive$te participarea politic!, n ciuda faptului c! au fost f!cu i c iva pa$i importan i n vederea unei mai bune includeri a acestora. Alte state se confrunt! cu provoc!ri similare, dac! nu chiar mai mari, n ceea ce prive$te atitudinea anti-rom! care predomin! n regiune. Pentru a n elege mai bine barierele motiva ionale $i institu ionale cu privire la includerea romilor $i participarea politic! a acestora, Institutul Na ional Democrat pentru Afaceri Interna ionale (NDI) a desf!$urat o evaluare n Romnia n perioada cuprins! ntre martie $i iulie 2009, cu finan are din partea National Endowment for Democracy (NED) $i a Open Society Institute (OSI). Aceast! ini iativ! a fost o continuare a misiunilor de evaluare realizate de NDI n 2003 n Bulgaria, Romnia $i Slovacia, n urma c!rora au fost elaborate strategii pentru includerea romilor n politic!. Constat!rile $i recomand!rile misiunilor desf!$urate n 2003 au reprezentat baza urm!toarelor programe ale NDI n regiune, menite s! pun! la dispozi ia romilor instrumentele necesare pentru a se implica n via a politic! $i civic!. Pentru evaluarea din 2009 NDI a elaborat o varietate de instrumente cantitative $ i calitative, inclusiv desk research (colectarea $i verificarea datelor secundare), sondaje de opinie 'i focus grupuri (sondajul 'i focus grupurile au fost realizate de CURS), interviuri precum $i o serie de ntlniri cu exper)i n domeniu din Romnia. Prin utilizarea acestor date NDI a urm!rit s! evalueze evolu ia din ultimii $ase ani $i barierele care exist! nc! n calea particip!rii politice, precum $i s! formuleze recomand!ri pentru a cre$te influen a romilor asupra politicilor care iau n considerare $i abordeaz! aceste bariere. n evaluarea barierelor din calea particip!rii politice a romilor, NDI a studiat cinci aspecte:

1 Num!rul oficial de 535 000 romi se bazeaz! pe recens! mntul din 2002, dar sunt cunoscute problemele de informare incorect! . Estim!rile neoficiale ajung pn! la

dou! milioane, conform Comisiei Helsinki. n scopul acestui raport, NDI va folosi cifra de un milion, care se apropie de estimarea Uniunii Europene (UE) ntre 1.1 i

1.5 milioane. n condi#iile n care popula#ia Romniei num!r! n prezent mai mult de 21 milioane, asta nseamn! c! minoritatea rom! ajunge la 5% din totalul

popula#iei.

iii

1) cadrul legal care garanteaz! $i protejeaz! participarea minorit! ilor; 2) accesul la structurile guvernamentale $i legislative; 3) rolul partidelor politice n afilierea $ i promovarea intereselor romilor; 4) societatea civil! ca mijloc pentru lobby 'i advocacy; 5) opinia cet!)enilor romi $i neromi, precum $i structuri sociale n cadrul comunit! ii rome. Printre constat!rile NDI se num!r! urm!toarele: Sistemul de protec ie juridic! a drepturilor omului n Romnia este bine pus la punct $i nu pare s! fie principala barier! n calea particip!rii politice sau a dezvolt!rii socioeconomice a romilor. Cu toate acestea, ntreb!rile legate de conformitate, implementare $ i aplicare stnjenesc cantitatea $i calitatea particip!rii romilor. De exemplu, prevederile Constitu iei Romniei acord! minorit! ilor etnice dreptul de a avea cel pu in un reprezentant n Parlament; cu toate acestea legile subsidiare cu privire la nregistrarea partidelor, alegeri, precum $i cu privire la finan area pentru organiza iile minorit! ilor na ionale au, combinat, un impact negativ asupra capacit! ii romilor de a c$tiga o reprezentare aflat! ntr-un raport mai bun cu num!rul popula iei. De asemenea, aceste legi inhib! competi ia politic! deschis! pentru participan ii romi la vot, diminund astfel responsabilitatea partidului/forma)iunii politice care ocup! singura pozi ie destinat! romilor, n acest caz Partida Romilor Pro Europa (Partida Romilor), care a monopolizat mandatul legislativ al romilor timp de mai bine de zece ani. Reforma din 2008 cu privire la alegerile parlamentare din Romnia, care au suferit o schimbare de la sistemul de reprezentare propor ional! pe baz! de list! de partid la un sistem propor ional bazat pe circumscrip ii uninominale 2 , nu a condus la un beneficiu semnificativ pentru romii care doreau s! candideze, dar nici nu a impus bariere majore n demersul lor c!tre reprezentarea aleas!. Aceasta ar putea conduce, n timp, la o mai strns! leg!tur! ntre comunit! ile rome $i reprezenta ii ale$i ai acestora indiferent de etnie care acum trebuie s! aib! n vedere voturile dintr-o singur! circumscrip ie pentru a fi reale$i. Strategia Na ional! a Romniei3, elaborat! n 2001 ca r!spuns la criticile interna ionale $ i discu iile cu comunitatea rom!, a definit strategia general! a guvernului cu privire la mbun!t! irea condi iilor socio-economice ale romilor. Scopul cel mai important al acesteia a fost ca Romnia s! se afle n conformitate cu standardele interna ionale n ceea ce prive$te drepturile minorit! ilor, conform comunic!rilor Consiliului Europei,a Organiza)iei Na iunilor Unite (ONU) $i Organiza iei pentru Securitate $i Cooperare n Europa (OSCE). Din nefericire, n principal din cauza lipsei de fonduri, apartenen ei institu ionale $i inconsecven ei conducerii Strategia nu a fost implementat! n m!sura n care popula ia rom! anticipase. Nici nu a fost folosit! eficient, ca un catalizator pentru dezvoltarea politicilor publice $i controlului executiv. n egal! m!sur!, mul i romi au fost dezam!gi i de progresul f!cut prin Planul Na ional de Ac iune, parte din angajamentul

2 n sistemul de reprezentare propor ional! din Romnia, partidele politice propuneau liste nchise de candida i pentru a fi ale$i, $i erau alocate locuri pentru fiecare partid n mod propor ional, conform cu num!rul voturilor primite. n noul sistem, candida ii individuali sunt ale$i de aleg!tori pentru a reprezenta circumscrip ii uninominale. Totu$i, n a doua etap!, n circumscrip iile n care candida ii nu au ob inut 50%+1 din voturi, locurile sunt alocate propor ional n func ie de num!rul de voturi ob inute de toate partidele care au trecut pragul n fiecare jude $i n ar!. 3 n mod oficial, Strategia Guvernului Romniei de mbun!t! ire a Situa iei Romilor.

iv

Romniei fa ! de Decada de Incluziune a Romilor4, un alt instrument de dezvoltare a politicilor insuficient folosit. n ceea ce prive$te structurile sale guvernamentale $i legislative, Romnia este o democra ie stabil!, cu institu iile politice necesare $i cu un parlament care este relativ deschis $i transparent. Cu toate acestea, la toate nivelurile, persist! percep ia de corup ie $i neasumare a responsabilit! ii. De$i consiliile locale sunt mai accesibile candida ilor romi, activi$tilor $i aleg!torilor dect structurile na ionale $i de jude 5, eficien a acestora n a deservi interesele comunit! ilor de romi este inegal!. Exist! numeroase entit! i n cadrul administra)iei centrale care se ocup! de aspectele legate de minorit! i. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin!rii (CNCD) garanteaz! implementarea legisla iei cu privire la tratamentul egal al tuturor cet! enilor $ i s-a dovedit a fi o agen ie guvernamental! credibil!. Din p!cate ns!, este n continuare insuficient folosit! pentru ca romii s!-$i rezolve plngerile $i s! ob in! schimb!ri ale sistemului. Ministere individuale responsabile pentru educa ie, s!n!tate $i munc!, printre alte domenii, se ocup!, la rndul lor, de aspecte legate de minorit! i, n special cu cele ale minorit! ii rome, ns! le lipse$te o bun! coordonare. n egal! m!sur!, Agen ia Na ional! pentru Romi (ANR), care este responsabil! pentru supravegherea implement!rii Strategiei Na ionale nu $i-a putut ndeplini eficient rolul ca urmare a unei conduceri foarte politizate, care a suferit constante r!sturn!ri de situa ii, ca urmare a lipsei planific!rii strategice pe termen lung, a activit!)ii insuficient finan ate $i a lipsei de autoritate n cadrul guvernului. Birourile Jude ene pentru Romi (BJR) au fost ns!rcinate cu organizarea $i desf!$urarea activit! ilor de sprijinire a Strategiei, dar au performan e variabile ca urmare a politiz!rii excesive $i a lipsei sprijinului na ional. O punte de leg!tur! mai eficient! ntre administra)ia local! $i comunit! ile de romi este reprezentat! de mediatorii din domeniul educa iei $i s!n!t! ii, care se concentreaz! pe problemele de zi cu zi ale comunit! ilor $i lucreaz! ndeaproape cu exper ii romi numi i n cadrul prim!riilor. Pentru c! provin din comunit! i de romi, ace$tia se bucur! de mult ! ncredere $i sunt percepu i ca fiind mai pu in politiza i. Din nefericire, volumul mare de munc!, mpreun! cu lipsa sprijinului $i a dezvolt!rii profesionale au limitat impactul acestora. Printre principale partidele politice, una dintre cele mai importante provoc!ri legate de evaluarea particip!rii romilor este lipsa datelor, de vreme ce nu exist! mecanisme pentru a identifica num!rul romilor ale$i n administra ia local!, num!rul sau repartizarea sprijinului romilor sau eficien a sprijinului comunit! ilor rome. Mai mult dect att, o problem! mai mare este lipsa de ncredere $i percep ia negativ! a partidelor politice, ce divizeaz! toate comunit! ile etnice din ar!, rome $i nerome, n egal! m!sur!. Partidele fac foarte pu in sub aspectul sprijinirii comunit! ilor rome $i sunt v!zute ca surse de r!spndire a corup)iei 'i cump!rare a voturilor. Chiar $i Partida Romilor a pierdut din
4 Decada de Incluziune a Romilor este o ini iativ! interna ional! lansat! n 2005 pentru a mbun!t! i statutul socio-economic $i incluziunea social! a romilor. Al!turnd 12 guverne din centrul $i estul Europei, societatea civil! rom!, $i organiza iile interguvernamentale $i nonguvernamentale, Decada caut! s! accelereze progresul n ceea ce prive $te cre$terea bun!st!rii romilor n patru domenii prioritare (educa ie, loc de munc!, locuin e $i s!n!tate) lund n acela$i timp n considerare problemele legate de s!r!cie, discriminare $i reducerea diferen elor la plat! n func ie de sex. 5 Un jude este o diviziune administrativ! n Romnia, adeseori tradus! n limba englez! "county"

sprijinul romilor 'i nu dispune de o platform! puternic! pentru a-$i rec$tiga aleg!torii din cadrul minorit!)ii pe are o reprezint!. Partidele nu par s! dispun! de un num!r semnificativ de candida i romi, de$i n lipsa unor date clare, acestea pot fi doar presupuneri. Mai mult dect att, partidele dominante au re ineri n a oferi sprijin deplin candida ilor romi care candideaz! pentru a le reprezenta, pentru a nu pierde sprijinul propriilor aleg!tori neromi. n timp ce focus grupurile utilizate de NDI au ar!tat c! etnia unui candidat este un aspect controversat pentru unii, majoritatea responden)ilor consider! c! etnia unui candidat nu este att de important! pe ct este capacitatea acestuia de a a-$i ndeplini ndatoririle corespunz!toare func iei pentru care a fost ales. Societatea civil!, definit! aici ca reprezentnd n principal organiza iile nonguvernamentale (ONG-uri), a oferit cteva exemple promi !toare de participare politic!, cu poten ialul de a d!rma barierele existente cu privire la comunit! ile rome. Cu toate acestea, grupurile de romi existente se confrunt! n general cu lipsa de fonduri, precum $i cu lipsa sprijinului public $i a implic!rii n activit! ile lor. Mai mult dect att, nu fac uz de re ele profesionale pentru face schimb de informa ii cu privire la bune practici $i trebuie nc! s! dezvolte coali ii puternice n func ie problemelor cu care se confrunt!, n special pe linie etnic!, pentru a promova n mod eficient agende legislative. n cele din urm!, una dintre cele mai importante bariere n calea particip!rii politice a romilor este atitudinea public! negativ! general! mpotriva romilor, care duce la o discriminare real! $i perceput!. Lipsa de fermitate a autorit!)ilor 'i politicienilor n combaterea intoleran)ei, in general, 'i a discursului rasist, in special, a contribuit la continuarea excluderii romilor, determinnd victimizarea acestora. Ace$ti factori, mpreun! cu rata extins! a s!r!ciei $i analfabetismului, precum $i rolul scazut al femeii rome n societate, precum 'i dubla discriminare cu care acestea se confrunt!, o cultur! civic! redus! n rndul comunit!)ilor de romi, alimenteaz! un ciclu de excludere pentru a c!rui ntrerupere este posibil s! fie necesar! succesiunea mai multor genera ii. Pe baza constat!rilor de mai sus, NDI a elaborat o serie de recomand!ri nu numai pentru comunitatea de romi, dar $i pentru Guvernul $i Parlamentul Romniei, partidele politice, societatea civil! $i comunitatea interna ional!. Recomand!rile subliniaz! importan a cooper!rii ntre grupurile etnice, schimbul de informa ii ntre sectoare $i peste grani e, asigurarea de resurse financiare $i umane adecvate pentru atribu iile curente $i, mai presus de toate, prioritizarea includerii romilor pe agenda politic! la toate nivelurile. Recomand!rile specifice includ: Guvernul $i Parlamentul Romniei s! nt!reasc! mandatul, neutralitatea $i resursele ANR ca mijloc de mbun!t! ire a colabor!rii dintre diferitele ministere $i alte organisme de guvernare care se ocup! de aspectele legate de romi. CNCD ar trebui s! beneficieze de o mai larg! promovare ca institu)ie responsabil! de sanc)ionarea tuturor formelor de discriminare, pentru toate grupurile vulnerabile care se confrunt! cu aceast! problem! n societate. Cre$terea finan !rii societ! ii civile de c!tre Guvernul Romniei, precum $i de c!tre comunitatea interna ional! pentru ca proiectele s! poat! stimula participarea politic!, s! dezvolte activismul civic $i educa ia 'i s! promoveze activit!)i de advocacy tematice. vi

Partidele politice din Romnia trebuie s! abordeze public $i semnificativ situa ia sever! cu care se confrunt! romii, prin intermediul programelor lor electorale s! dezvolte politici publice care sunt n conformitate cu Strategia Na ional! $i Planul de Ac iune, precum $i cu legisla ia care ia n considerare interesele tuturor grupurilor etnice. Mai mult dect att, ar trebui s! dezvolte strategii eficiente de sprijin, desemnnd persoane de leg!tur! pentru comunit! ile rome $i ONG-urile rome. Partida Romilor ar trebui s!-'i rec$tige aleg!torii romi pe care i-a pierdut, reevalund programul $i strategia, printr-o revigorare a partidului 'i o nou! genera ie de sus in!tori, candida i $i lideri care s!-$i demonstreze devo iunea pentru serviciul public. Societatea civil! ar trebui s! joace un rol mai important n distrugerea barierelor care mpiedic! integrarea politic! a romilor prin utilizarea diferitelor metode, cum ar fi instruirea $i sus inerea tinerilor lideri romi; proiecte de educa ie civic! adresate att romilor, ct $i neromilor; organizarea 'i mobilizarea comunit!)ilor locale, care s! uneasc! toate p!r)ile etnice; prin cooperare constructiv! cu Parlamentul $ i Guvernul pentru a promova o agend! legislativ! amplu sus inut! $i clar definit!. n cele din urm!, Uniunea European! (UE) ar trebui s! continue s! responsabilizeze Romnia n ceea ce prive$te obliga iile sale legate de drepturile omului $i de antidiscriminare, s! promoveze diversitatea cultural! n statele membre $i s! finan eze programe cu scopul de a cre$te includerea politic! a romilor.

Evaluarea NDI a ar!tat faptul c!, de$i au fost f!cute progrese clare n mai multe privin e n ultimii $ase ani, mai sunt multe de f!cut nainte ca romii s! poat! fi considera i participan i deplini $i activi la sistemul politic din Romnia. De$i un num!r din ce n ce mai mare de romi au nceput s! vorbeasc! deschis despre problemele cu care se confrunt! comunitatea lor, exemplele de succes sunt mai mult singulare dect sistematice. n ciuda ncerc!rilor pe care Guvernul le-a f!cut de a institui politici $i de a asigura mecanisme pentru abordarea problemelor romilor, implementarea acestora este incoerent!. Unele dintre barierele n calea particip!rii politice sunt structurale, ntruct au leg!tur! cu alegerile $i reprezentarea n parlament, cu eficien a ANR, CNCD, BJR $i a exper ilor locali din prim!rii. Acestea pot fi abordate n mare m!sur! prin reforma bugetar! sau legislativ!, cu condi ia s! existe voin ! politic!. Cu toate acestea, atitudinea social! fa ! de $i printre romi prezint! piedici semnificative care inhib! o sus inere puternic! din partea partidului $i o dezbatere a politicii, precum $i angajarea civic! din partea romilor n$i$ i. Aceste bariere atitudinale $i motiva ionale vor necesita un angajament pe termen lung pentru a fi abordate $i solu ionate. n concluzie, problematica rom! trebuie tratat! n continuare cu aten ie $i se recomand! elaborarea unor proiecte care s! r!spund! nevoilor identificate n acest raport.

vii

viii

I.

INTRODUCERE

A. Scopul i obiectivele evalu#rii Romii au reprezentat ntotdeauna cea mai numeroas! minoritate din Europa, dar $ i cea mai s!rac! $i marginalizat ! din punct de vedere social. n 2003, Institutul Na ional Democrat (NDI sau Institutul) a desf!$urat misiuni de evaluare n Bulgaria, Romnia $ i Slovacia pentru a determina cum ar putea romii s! se foloseasc! mai bine de procesul politic pentru a aborda mai vechile lor probleme cu privire la excluderea social! $ i economic!. n ultimii $ase ani, folosind constat !rile $ i recomand !rile misiunii din 2003, NDI a desf!$urat programe n regiune 6 pentru a dezvolta capacitatea romilor de a se implica n via a politic! $i civic!. De$ i au fost f! cute progrese, influen a politic! general! a romilor r ! mne una limitat !, n condi iile n care romii continu! s! depun! eforturi pentru progrese de durat!. Pentru a n elege mai bine eforturile necesare pentru a realiza aceste progrese, sau m!car schimb!ri vizibile $i de durat!, n acest an NDI a realizat o continuare a evalu !rii a barierelor motiva ionale $i institu ionale care mpiedic! participarea politic! a romilor, cu finan are din partea National Endowment for Democracy (NED) $i a Open Society Institute (OSI). NDI a studiat participarea politic! sub urm!toarele aspecte: candidarea la func)ii n administra ia public! 'i activitatea n aceste func)ii; implicarea institu iilor guvernamentale n furnizarea de servicii publice; agregarea priorit! ilor comunit! ii cu ajutorul partidelor politice $i a organiza iilor societ! ii civile (ONG); crearea unei comunit! i informate de cet! eni activi n via a politic! $i civic!.

NDI a realizat aceast! evaluare avnd urm!toarele obiective: identificarea barierelor structurale $i de atitudine care limiteaz! participarea politic! a romilor, dezvoltarea strategiilor $i elaborarea recomand!rilor care ar veni n ajutorul activi$tilor romi n vederea cre$terii impactului acestora asupra politicilor legate de romi, precum $i sprijinirea Guvernului Romniei $i a partidelor politice pentru abordarea acestor bariere; elaborarea $i diseminarea recomand!rilor cu privire la programele legate de romi realizat de NDI $i al i actori care ofer! astfel de programe din Romnia $i din regiune; cre$terea capacit! ii activi$tilor romi de a analiza $i utiliza metodele de cercetare a opiniei publice n ini iativele lor electorale, de guvernare $i de advocacy. NDI inten ioneaz! s! foloseasc! constat!rile $i recomand!rile din 2009, detaliate n paginile de mai jos, pentru a dezvolta strategii $i programe n vederea sprijinirii activi$tilor romi n abordarea barierelor institu ionale $i atitudinale pentru a cre$te
6

Ini iativa Regional! pentru Participarea Politic! a Romilor a NDI, finan at! n principal de c!tre National Endowment for Democracy, furnizeaz! n prezent asisten ! tehnic! $i financiar! activi$tilor politici romi din Albania, Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Romnia, $i Serbia. Pentru mai multe informa ii despre acest program, vezi Anexa1 sau pagina de internet a NDI la www.ndi.org.

impactul acestora n luarea deciziilor. Studiul va ghida programele viitoare ale Institutului $i va furniza date $i recomand!ri de valoare activi$tilor romi din domeniul civic $ i politic, oficialilor numi i $ i ale$ i, donatorilor $ i implementatorilor de programe. Institutul invit ! $ i alte organiza ii de dezvoltare $ i finan are, precum $ i agen ii interguvernamentale s! revizuiasc! constat !rile $ i recomand!rile f!cute, pentru a dezvolta strategii coordonate n vederea trat !rii problemei lez!rii drepturilor electorale ale romilor $i pentru a mbun!t ! i condi iile de via ! ale comunit ! ilor celor mai s!race $i vulnerabile din Europa. Aceast! evaluare s-a concentrat asupra Romniei, n parte datorit! m!rimii $i diversit! ii popula iei rome, cea mai numeroas! din Europa. Din totalul popula iei Romniei, de aproximativ 22 milioane, recens!mntul din 2002 a identificat aproximativ 535.000 *igani, reprezentnd 2,5% din totalul popula iei. Estim!ri independente, inclusiv cea realizat! n 2004 de Comisia European!, care este folosit! de Agen ia Na ional! pentru Romi (ANR) sus in c! num!rul real este de 2,5 milioane, respectiv 11% din totalul popula iei. Comunit! i mari de romi exist! n multe jude e din ar!. De$i unii romi sunt integra i n principalele procese ale societ! ii, num!rul acestora este greu de stabilit, iar comunit! ile tradi ionale de romi tind s! r!mn! marginalizate. Ratele s!r!ciei, ale analfabetismului $i $omajului sunt mult mai ridicate n rndurile romilor, dect printre alte grupuri etnice din ar!. n acest sens Romnia nu trebuie v!zut! ca fiind un caz special, ci ca un exemplu din care alte state $i comunit! i rome ar putea nv! a lec ii importante. Guvernele din Europa se confrunt! cu provoc!ri n ceea ce prive$te includerea romilor $i ar putea beneficia de pe urma unei mai bune n elegeri a experien ei Romniei.

B. Contextul politic i al programului Evaluarea realizat! de NDI n 2003, finan at! de OSI, a condus la lansarea, n 2004, a ini iativei Institutului la nivelul ntregii regiuni de a facilita o mai mare participare politic! a romilor, ghidndu-se dup! principiul conform c!ruia oficiali romi competen i ale$i $i cet! eni romi activ implica i vor ajuta la abordarea nevoilor presante cu care se confrunt! 2

comunit! ile lor. Activitatea NDI s-a concentrat asupra capacit! ii activi$tilor romi de a desf!$ura campanii electorale de succes, de a guverna eficient, precum $i de a promova solu ii pentru politici publice. Elaborat n urma evalu!rii din 2003 $i pe baza programelor ulterioare ale NDI, acest raport reprezint! o baz! pentru a vedea evolu)iile din ultimii $ase ani, al!turi de o mai cuprinz!toare analiz! a barierelor n calea particip!rii, prin utilizarea unor instrumente suplimentare de cercetare care nu au fost utilizate n studiul anterior. Aceast! evaluare mai urmeaz! $i dezvolt!rii a trei aspecte importante cu privire la politicile legate de romi n Romnia. Foarte importanta Strategie Na ional! pentru Romi 7 a fost elaborat! n 2001 ca urmare a criticilor interna ionale $i discu iilor ntre comunitatea rom! $i guvern. Documentul define$te strategia general! a guvernului n vederea mbun!t! irii condi iilor socio-economice ale romilor, cu scopul principal de a aduce Romnia n conformitate cu standardele interna ionale pentru drepturile minorit! ilor, conform cerin)elor Consiliului Europei, a Organiza)iei Na)iunilor Unite (ONU) $i a Organiza iei pentru Securitate $i Cooperare n Europa (OSCE). n plus, aceasta contureaz! o strategie pentru abordarea $i solu ionarea unor probleme definite pe larg n ceea ce prive$te, de exemplu dezvoltarea comunit! ii, locuin e, asisten ! medical!, justi ie $i ordine public!, educa ie, implicare civic! $i economie. Ulterior, n februarie 2005, Romnia s-a al!turat Decadei de Incluziune a Romilor, o ini iativ! f!r! precedent n scopul mbun!t! irii statutului socio-economic $i incluziunii sociale a romilor8. Ca parte a angajamentului s!u pentru Decad!, Guvernul Romniei a prezentat Planul Na ional de Ac iune pentru Romi n februarie 2006, care se concentreaz! pe monitorizarea mecanismelor de urm!rire a obiectivelor $i progreselor de ndeplinit n domeniile prioritare ale Decadei. mpreun!, Strategia Na ional! $i Planul Na ional de Ac iune al Decadei formeaz! baza majorit! ii politicilor din Romnia cu privire la problemele legate de romi, mpreun! cu institu iile care sunt ns!rcinate cu implementarea acestora. Cu c iva ani de practic! la baz!, NDI a dorit s! studieze impactul pe care aceste dou! documente esen iale l-au avut asupra institu iilor publice din Romnia $i asupra nivelului particip!rii romilor n via a politic!. n cele din urm!, aceast! evaluare vine la doi ani dup! Romnia a devenit stat membru a Uniunii Europene (UE), care, prin adoptarea acquis-ului comunitar, aliniaz! legisla ia Romniei cu privire la drepturile omului, printre altele, cu standardele europene. Acum c! Bruxelles a pierdut perspectiva integr!rii europene ca prghie de influen are a politicii interne fa ! de romi, NDI a urm!rit s! determine impactul pe care statutul de membru al UE l-a avut asupra tratamentului aplicat minorit! ii rome n Romnia, ce mecanisme exist! pentru a ng!dui implicarea european! cu privire la problemele romilor n statele membre, precum $i cum pot fi acestea cel mai bine utilizate.

7 8

Oficial, Strategia Guvernului Romniei de mbun!t! ire a Situa iei Romilor.

Decada de Incluziune a Romilor este o ini #iativ! interna#ional! lansat! n 2005 pentru a mbun! t!#i statutul socio-economic i incluziunea social! a romilor. Al!turnd 12 guverne din centrul i estul Europei, societatea civil! rom!, i organiza#iile interguvernamentale i nonguvernamentale, Decada caut! s! accelereze progresul n ceea ce prive te cre terea bun!st!rii romilor n patru domenii prioritare (educa#ie, loc de munc!, locuin#e i s! n!tate) lund n acela i timp n considerare problemele legate de s! r! cie, discriminare i reducerea diferen#elor la plat! n func#ie de sex.

C. Abordare i metodologie n vederea realiz!rii acestei evalu!ri, NDI a pus n valoare experien a de mbinare a cercet!rii politice cu obiectivele de dezvoltare, precum $i rela ia sa cu principalii actori politici din Romnia, din comunitatea rom! $i din comunitatea interna ional!. Apelnd la angajamentul s!u de a lucra simultan 'i n cooperare la nivel interna ional, interetnic $i non-partizan, Institutul a c!utat s! adune o gam! larg! de perspective. Pn! la aceast! dat! nu a fost realizat nici un studiu de o asemenea magnitudine $i pe un astfel de domeniu n Romnia sau n regiune. Evaluarea a utilizat instrumente cantitative $i calitative, inclusiv colectarea $i analiza datelor secundare (desk research), sondaje de opinie 'i focus grupuri (acestea au fost realizate de CURS, o companie privat! de cercet!ri sociale 'i marketing), interviuri, precum a g!zduit o misiune de evaluare n Romnia, cu participarea unor exper i n domeniu. Colectarea $i analiza datelor secundare (desk research), realizat! la nceputul programului, a inclus o studierea a unui num!r mare de de documente oficiale, a platformelor/programelor partidelor politice, a legilor electorale etc. Pasul urm!tor a fost realizarea sondajul de opinie la nivel na)ional pentru a determina barierele motiva ionale din cadrul comunit! ii rome $i pentru a r!spunde unor ntreb!ri strategice cu privire la nivelul de participare $i informare politic!. Au urmat focus grupuri, care au explorat n ce m!sur! cet! enii (att romi ct $i neromi) iau decizii politice, ce i motiveaz! s! $i asume un rol mai activ n comunitatea lor $i cum pot fi folosite mai bine tiparele lor de via ! pentru a ncuraja participarea civic! $i politic!. Ca r!spuns la focus grupuri, NDI a realizat apoi o serie de interviuri cu activi$ti politici $i civici romi, reprezenta i seniori ai guvernului $i ai partidelor politice, precum $i cu donori $i implementatori de programe pentru a clarifica constat!rile focus grupurilor. n cele din urm!, NDI a desf!$urat o misiune de evaluare de $ase zile n teritoriu, cu o echip!, avnd urm!toarea componen)!: Jan Marinus Wiersma, Olanda, fost membru al Parlamentului European; Eugen +tefan Florian, activist politic rom din Arad, Romnia; Iulian Stoian, LL.M., Director Executiv al Alian ei Civice a Romilor din Romnia; Monica C!lu'er, Centrul de Resurse pentru Diversitate Etno-Cultural! Cluj, Romnia; Catherine Messina Pajic, Directoare Adjunct a NDI pentru regiunea Europa Central! $i de Est; $i Alice Ratyis, reprezentanta NDI n Romnia. Echipa de evaluare s-a ntlnit, att la Bucure$ti ct $i n alte ora$e din ar!, cu oficiali ai partidelor politice, lideri ai organiza iilor societ! ii civile, reprezentan i guvernamentali $i activi$ti, pentru a determina nivelul $i impactul particip!rii politice rome. Pe baza constat!rilor f!cute, echipa a formulat recomand!ri pentru ca romii s!-$i poat! m!ri influen a asupra politicilor care i privesc 'i care abordeaz! barierele ce limiteaz! aceast! participare.

De$i NDI a setat ambi)ios obiectivele sale pentru aceast! evaluare $i nutre$te speran e mari n ceea ce prive$te efectele inform!rii legate de politicile publice cu privire la romi, Institutul recunoa$te c! pn! $i pentru schimb!rile mici este nevoie de timp. Din acest motiv, pozi ia NDI este c! att modific!rile atitudinale $i institu ionale, ct $i schimb!rile de comportament nu vor avea loc imediat. Cu toate acestea, Institutul ncurajeaz! adoptarea recomand!rilor incluse n aceast! evaluare, de a gndi n perspectiv!, de a identifica solu ii pe termen lung.

II.

Constat&ri

A. Cadru legal Protec ia constitu ional# &i standarde interna ionale pentru drepturile omului Constitu ia Romniei garanteaz! tratamentul egal al tuturor cet! enilor $i manifest! o protec ie special! pentru minorit! ile na ionale. Articolul 16 specific! faptul c! Cet!)enii sunt egali n fa)a legii 'i a autorit!)ilor publice, f!r! privilegii 'i f!r! discrimin!ri. Articolul 4 specific! mult mai explicit faptul c! Romnia este patria comun! ' i indivizibil! a tuturor cet!)enilor s!i, f!r! deosebire de ras!, de na)ionalitate, de origine etnic!, de limb!, de religie, de sex, de opinie, de apartenen)! politic!, de avere sau de origine social!. n calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romnia este sub inciden a a multor acorduri 'i documente cu privire la drepturile omului $i la protec ie legal! care se aplic! cet! enilor de pe teritoriul UE. Un astfel de exemplu este Carta Drepturilor Fundamentale cu privire la drepturile omului $i libert! ile fundamentale, adoptat! n 2000. n plus, cteva directive ale Comisiei Europene (CE) stipuleaz! tratamentul egal indiferent de origine etnic! sau rasial!, precum $i 'anse egale n ceea ce prive$te angajarea n cmpul muncii. Romnia este semnatar! a Conven iei Europene pentru Drepturile Omului, un tratat interna ional conform c!ruia statele membre ale Consiliului Europei se angajeaz! s! asigure drepturile fundamentale, civile $i politice tuturor celor care se afl! n jurisdic ia lor, indiferent de, spre exemplu, sex, ras!, na ionalitate sau origine etnic!. Sunt interzise n mod expres forme variate de discriminare $i sunt garantate dreptul la vot $i la candidatur!, printre alte libert! i de baz!. Romnia este, de asemenea, parte semnatar! a Declara iei Universale a Drepturilor Omului, precum $i a tuturor conven iilor ulterioare ale ONU 9 cu referire la drepturile omului $i bun!stare social!, inclusiv a Conven iei interna ionale pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial!. Constitu ia Romniei ofer! prioritate conven iilor $ i tratatelor interna ionale ce privesc drepturile omului, specificnd n articolul 20 urm!toarele: Dac! exist! neconcordan)e ntre pactele 'i tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romnia este parte, 'i legile interne, au prioritate reglement!rile interna)ionale, cu excep)ia cazului n care Constitu)ia sau legile interne con)in dispozi)ii mai favorabile. n calitate de membru al OSCE, Romnia este obligat! s! sus in! angajamentele pentru respectarea drepturilor omului $i libert! ile fundamentale care rezult! din Actul Final de la Helsinki 1975 $i dup! cum sunt acestea stabilite n dimensiunea uman! a OSCE. Standardele OSCE se aplic! tuturor statelor participante. Toate deciziile sunt luate prin
9

Printre tratatele ratificate de Romnia se num!r! Conven ia Interna ional! a Drepturilor Civile $i Politice; Conven ia Interna ional! a Drepturilor Economice, Sociale $i Culturale; Conven ia Interna ional! de Eliminare a Tuturor Formelor de Discriminare Rasial!; Conven ia de Eliminare a Tuturor Formelor de Discriminare mpotriva Femeilor; Conven ia pentru Drepturile Copilului $i al s!u Protocol Facultativ; Conven)ia mpotriva torturii 'i altor pedepse 'i tratamente cu cruzime, inumane sau degradante.

consens, nici un start participant nu poate solicita scutire. Alte angajamente cu privire la protejarea drepturilor omului sunt specificate n Documentul de la Copenhaga, din 1990, care stabile$te protec ia drepturilor omului ca fiind unul dintre scopurile principale ale guvernului $i introduce prevederi cu efect amplu cu privire la minorit! ile na ionale. Pornind de la acest document, membrii OSCE sunt n mod special obliga i s! protejeze drepturile omului ale romilor $i sinti, dup! cum este specificat n mai multe acorduri, inclusiv cele ncheiate la Geneva n 1991, la Budapesta n 1994, la Istanbul n 1999, $i la Maastricht n 200310. Sistemul de protec ie juridic! a drepturilor omului n Romnia nu pare s! fie o barier! n calea cre$terii particip!rii politice $i socio-economice a romilor; problemele apar cnd legile nu sunt respectate, nu sunt n)elese corect sau nu sunt puse n aplicare n mod corespunz!tor. Cu toate acestea, evaluarea de fa)! nu a fost n nici un fel un studiu juridic atotcuprinz!tor, prin urmare o cercetare am!nun it! va dezv!lui, f!r! ndoial!, mai multe informa ii cu privire la felul n care Romnia se conformeaz! legilor europene $i interna ionale, n special celor care reglementeaz! drepturile minorit! ilor. nregistrarea partidelor &i reprezentarea politic# garantat# Articolul 63 din Constitu ia Romniei garanteaz! reprezentarea n parlament pentru toate minorit! ile na ionale recunoscute, prin locuri rezervate. Respectiv, fiec!rei minorit! i care nu poate s! treac! de pragul electoral na)ional de 5%, i este desemnat un mandat n Camera Deputa ilor. n aproape dou!zeci de ani, doar o singur! persoan! de etnie rom! a fost ales n parlament n afara locului rezervat 11 . Reprezentarea garantat! a fiec!rei minorit! i este aceea$i, prin urmare, minoritatea rom!, cu un num!r estimat de un milion de cet! eni12, $i minoritatea german!, care are numai 60 000, dispun de acela$i num!r de locuri - unul. Constitu ia prevede ca fiecare minoritate na ional! are dreptul s! fie reprezentat! numai printr-o singur! organiza ie. Partida Romilor de ine n prezent aceast! distinc ie, dup! ce $ia c$tigat intrarea n parlament n 1992, unde continu! s! de in! singurul loc destinat romilor. Legile care reglementeaz! nregistrarea partidelor politice $i a organiza iilor nonguvernamentale (ONG) au ca rezultat faptul c!, la fel la aproape fiecare minoritate etnic!, prima organiza)ie care a c$tigat reprezentarea n parlament n 1992, de ine monopolul asupra reprezent!rii politice la nivel na)ional a comunit! ii respective. n conformitate cu legea partidelor politice sunt necesari 25 000 de membri pentru nregistrarea unui partid, cu cel pu in 700 de membri fiecare n 18 din cele 41 de jude e ale Romniei plus Bucure$ti. Partidul $i poate pierde statutul $i poate fi nevoit s! se renregistreze dac! nu reu$e$te s! ob in! 50 000 de voturi n dou! alegeri consecutive. De$i

10

Pentru

mai

multe

informa#ii

cu

privire

la

acordurile

specifice

ale

OSCE,

accesa#i

http://www.osce.org/publications/odihr/2005/09/16237_440_en.pdf. 11 Un candidat al Partidei Romilor a fost ales pe lista Partidului Social Democrat in 2000 cnd cele dou! partide se aflau n coali ie. 12 Num!rul oficial de 535 000 romi se bazeaz! pe recens!mntul din 2002, dar sunt cunoscute problemele de informare incorect! . Estim! rile neoficiale ajung pn! la dou ! milioane, conform Comisiei de la Helsinki. n scopul acestui raport, NDI va folosi cifra de un milion, care se apropie de estimarea Uniunii Europene (UE) ntre 1.1 $i 1.5 milioane. n condi iile n care popula ia Romniei num!r ! n prezent mai mult de 21 milioane, asta nseamn ! c! minoritatea rom! ajunge la 5% din totalul popula iei.

partidele politice etnice nu sunt interzise prin lege, criteriile enun ate n legea partidelor politice pe care o minoritate na ional! trebuie s! le ndeplineasc! sunt att de stricte, nct se dovedesc aproape prohibitive pentru ca organiza iile minoritare s!-$i prezinte candida i pentru listele electorale. Comisia European! pentru Democra ie prin Lege, cunoscut! $i drept Comisia de la Vene ia, raporteaz! c! n Romania condi iile cu care se confrunt! minorit! ile na ionale sunt att de mpov!r!toare nct practic mpiedic! acestea s!-'i formeze propriile partide $i s! candideze n alegeri. Organiza)iile minorit! ilor etnice pot participa n alegeri13; dar cu toate acestea, provoc!rile cu care se confrunt! candida ii din teritoriu sunt n continuare semnificative. Legile cu privire la alegerile locale $i parlamentare prev!d ca aceste organiza)ii fie s! aib! un num!r total de 20 000 de membri (cu 300 membri fiecare n cele 15 jude e $i Bucure$ti)14 sau s! fie organiza ii ale minorit! ilor recunoscute oficial, cu statut de membru n cadrul Consiliului Minorit!)ilor Na ionale15 un organism format din organiza)ii ale minorit!)ilor etnice cum este 'i Partida Romilor, care de in reprezenta i ale$i n parlament. Astfel, dac! o organiza ie nu poate ndeplini cerin a riguroas! cu privire la num!rul de membri, atunci poate de ine candida i numai dac! se afl! deja n parlament o prevedere care a protejat eficient statutul Partidei Romilor de la momentul intr!rii n parlament, nainte ca legea s! fi fost votat!. Statutul s!u curent nu numai c! i asigur! recunoa$tere $i acces la fonduri la care alte partide $i organiza ii guvernamentale nu au acces, dar de asemenea )ine departe alte organiza)ii ale minorit! ilor care nu pot face parte din Consiliu din cauza lipsei de reprezentare n parlament. Prin limitarea Consiliului la acele organiza ii care sunt deja reprezenta)i n parlament iar apoi prin cerin a de a avea membri n Consiliu pentru a candida pentru un loc n parlament, noilor veni i li se interzice practic s! devin! o provocare pentru Partida Romilor. Acest fapt diminueaz! motiva ia Partidei Romilor de a ac iona n numele lor. Astfel, de$i romii dispun de reprezentare garantat! $i au avut n permanen ! un deputat, permanenta sc!dere a voturilor n favoarea Partidei Romilor (de la 300 000 voturi n 1992, la 60 000 voturi n 2008, conform liderilor de partid), indic! faptul c! acesta $i-a pierdut credibilitatea n rndul aleg!torilor romi.
13

Acesta este cazul Partidei Romilor, care, conform legii, nu este un partid politic, ci u ONG, n ciuda numelui. Partida Romilor este organiza ia oficial recunoscut! destinat! romilor, cu statut de membru n Consiliul Minorit!)ilor Na ionale. 14 Conform Legii 35/2008 cu privire la alegerile parlamentare, cei 20000 de membri sunt condi)ie impus! doar minorit!#ilor care num!r! mai mult de 20000 de membri, conform recens! mntului. Minorit!#ile mai mici trebuie s! aib! un num!r de membri de 15% din num!rul cet!#enilor care declar! respectiva na#ionalitate. Legea 67/2004 cu privire la alegerile locale stipuleaz! 25000 membri pentru o popula#ie mai mare de 25000. 15 Conform Articolului 2 din Ordonan a Guvernamental! Nr. 589/2001 cu privire la nfiin)area Consiliului Minorit!)ilor Na ionale, format din reprezentan i ai organiza iilor de cet! eni legal constituite care apar in minorit! ilor na ionale 'i care au participat la alegerile generale din 27 septembrie, 1992.

Sondajul de opinie al NDI a dezv!luit faptul c! numai 26 % dintre responden ii romi au considerat c! Partida Romilor este eficient! $i doar 33% au ncredere n aceasta. Liderul de partid a declarat c! aleg!torii romi opteaz! pentru partidele dominante, ceea ce ar putea indica o nemul umire general! fa ! de no iunea de locuri rezervate. Reforma electoral# n 2008 Romnia a reformat legea electoral!, care a suferit o schimbare de la sistemul de reprezentare propor ional! pe baz! de list! de partid16 la un sistem propor ional bazat pe colegii uninominale17. Legea fost modificat! ca r!spuns la o campanie public! ini iat! de Asocia ia Pro Democra ia 18 , un ONG care a promovat un sistem care s!-i aduc! pe oficialii ale$i mai aproape de aleg!tori prin reprezentarea unei singure circumscrip ii, dar care, de asemenea, s! reprezinte propor ional interesele tuturor cet! enilor romni. n evaluarea NDI din 2003 una dintre recomand!rile Institutului a fost nfiin area reprezent!rii directe printr-un sistem mixt, combinnd listele na ionale de partid cu circumscrip iile uninominale, pentru a asigura reprezentarea propor ional! $i pentru a crea o rela ie mai strns! ntre membrii parlamentului $i cet! eni. Pe lng! alegerea a 50% dintre ei n circumscrip ii uninominale pentru a stimula leg!tura ntre parlamentari $i aleg!tori, NDI a recomandat ca cei 50% r!ma$i s! fie ale$i pe liste na ionale de partid, ceea ce ar asigura reprezentarea propor ional! a tuturor votan ilor ai c!ror partide trec pragul electoral. Aceast! recomandare a subliniat ideea c! romii ar putea mai curnd s! c$tige dreptul de a candida reprezentnd un partid dominant ntr-o circumscrip ie electoral! unde sunt bine cunoscu i dect pe baza unei liste na ionale, unde ar ntmpina dificult! i n a ob ine destul sprijin pentru a ajunge n capul listei. Alegerile parlamentare din 2008 - primele organizate conform noului sistem propor ional bazat pe colegii uninominale, am asistat la candidatura pentru parlament a trei romi remarcabili, reprezentnd partidele majore - Partidul Na ional Liberal (PNL) $i Partidul Social Democrat (PSD). Cu toate acestea, nici unul dintre ei nu a fost ales $i numai unul a ob inut un num!r de voturi din dou! cifre. n general, legea nu a dus la rezultate pozitive semnificative pentru romi, par ial pentru c! popula ia rom! ar putea fi prea dispersat! pentru a c$tiga un singur colegiu. Sistemul pe care Romnia l-a adoptat pentru redistribuirea voturilor exprimate pentru candida ii care nu au ob inut majoritatea este extrem de complicat! $i i-a ncurcat chiar $i pe candida ii experimenta i. Romii ar putea beneficia mai mult de pe urma unui asemenea sistem electoral la nivel local, unde ar putea c$tiga voturi ntr-o circumscrip ie cu o mare densitate a popula iei rome.
16

n sistemul de reprezentare propor#ional! din Romnia, partidele politice propuneau liste nchise de candida#i pentru a fi ale i, i erau alocate locuri pentru fiecare partid n mod propor#ional, conform cu num !rul voturilor primite. 17 n noul sistem, candida#ii individuali sunt ale i de aleg!tori pentru a reprezenta colegii uninominale. Totu i, n a doua etap!, n colegiile n care candida#ii nu au ob#inut 50%+1 din voturi, locurile sunt alocate propor#ional n func#ie de num!rul de voturi ob#inute de toate partidele care au trecut pragul n fiecare jude# i n #ar!. 18 Asociatia Pro Democra ia (APD) a fost nfiin at! n 1990 ca o organiza ie nonguvernamental!, non-profit, nonpartizan! cu misiunea de nt!rire a democra iei la nivel na ional $i interna ional prin ncurajarea particip!rii civic. Ast!zi, APD de ine 30 de cluburi, cu mai mult de 1000 de membri $i voluntari. Mai multe detalii cu privire la istoricul $i programele APD sunt disponibile la www.apd.ro.

Cu toate acestea, consiliile locale sunt nc! alese pe baza vechiului sistem de reprezentare propor ional! pe baz! de liste, unde romii ajung mereu la cap!tul de jos al listei. De$i nu sunt disponibile statistici clare, reprezentarea romilor n consiliile locale apare ca fiind dispropor ionat de mic!, comparativ cu num!rul popula iei acestora19. Nu exist! nici un fel de prevederi pentru locuri rezervate sau alte forme de mandat de ajutor pentru alegerile pentru consiliile locale.

Un alt aspect supus aten iei de unii romi este pragul na ional de 5 % care este necesar pentru ob inerea unui loc n parlament (dincolo de locurile garantate minorit! ilor). De$i acest aspect nu a fost abordat de recenta reform!, unii cred c! ar fi trebuit s! fi fost modificat, avnd n vedere c! un prag de 5 % ar fi putea fi prea mare pentru a putea permite minorit!)ii rome dep!'irea acestuia. La nivel na ional, n alegerile parlamentare din 2008, Partida Romilor a ob inut 0,06% din voturi, dar a ob inut acest rezultat candidnd pentru locurile parlamentare rezervate minorit! ilor. n alegerile din 2008 pentru consiliile locale, acelaa'i Partid! a primit ntre 1,7 % din voturi n Maramure$ $i 0,02 % din voturi n Cara$-Severin. Aceste cifre indic! faptul ca acest prag ar trebui s! fie semnificativ mai mic pentru a duce la o diferen ! n cazul candida ilor romi, de$i chiar $i un prag mai cobort, cu orice num!r de locuri ar aduce, nu ar garanta o mai mare influen ! n parlament. Dincolo de toate acestea, n lipsa datelor etnice, ale unor date de recens!mnt sau a unor indicii clare cu privire la
19

O alt! posibil! explica ie pentru reprezentarea dispropor ionat de mic! a romilor n consiliile locale este aceea c! unii romi nu de in acte de identitate, care sunt necesare pentru a vota. n prezent cteva proiecte Phare sunt menite s! rectifice aceast! problem! prin eliberarea de c!r i de identitate cet! enilor romi.

10

prezen a la urne a aleg!torilor romi, nu se poate spune stabili n ce m!sur! romii ar putea atinge un astfel de prag dac! ar vota ca un grup unitar. Este discutabil dac! un prag mai mic pentru partidele minorit! ilor ar ajuta minoritatea rom! s! ob in! mai multe locuri, chiar dac! criteriile pentru nregistrarea partidului ar fi modificate pentru a permite noilor partide s! participe $i s! devin! o provocare pentru partidul curent. n general, reforma electoral! din 2008 nu a fost considerat! pn! acum ca fiind un major pas nainte pentru participarea politic! a romilor. Cu toate acestea, aceasta nici nu este principalul obstacol n calea romilor care doresc s! candideze sau s! se implice n politica legislativ!. De$i de la formarea noului parlament nu a fost sesizat! o mbun!t! ire substan)ial! n rela iile cu aleg!torii, noul sistem ar putea, n timp, s! duc! la o legislatur! mai apropiat! de public, inclusiv de aleg!torii romi. n lumina r!spnditei nemul umiri politice constatate n studiul NDI la romnii din toate grupurile etnice, formarea unor leg!turi mai strnse ntre parlamentari $i aleg!tori ar fi o evolu ie pozitiv!. Strategia Na ional# &i Decada de Incluziune a Romilor Strategia Na ional! (discutat! n sec iunea introductiv!) prezint! $i aloc! responsabilit! i n cadrul institu iilor care sunt ns!rcinate cu organizarea $i coordonarea implement!rii acesteia. Cu toate acestea, conform raportului emis de Comitetul de Exper i pentru Romi $i Travellers20, insuficientele mecanisme bugetare pentru finan area Strategiei conduce de multe ori la lipsa de coeren ! ntre implementarea m!surilor sectoriale $ i intersectoriale, a durabilit! ii m!surilor ini iate de fondurile Phare, precum $i la o lips! de ini iative relevante la nivel local. n egal! m!sur!, lipsa de consisten ! n conducere $ i lipsa apartenen ei institu ionale au contribuit mpreun! la e$ecuri n implementare, determinnd mul i romi s! remarce utilizarea ineficient! a acesteia drept catalizator pentru dezvoltarea politicilor publice $i a neglijen ei administrative. De$i n 2008 a fost dezvoltat un sistem cuprinz!tor de monitorizare $i evaluare pentru a evalua impactul interven iilor n comunit! ile de romi, m!surarea rezultatelor $i beneficiilor strategiei r!mne o problem!, din mai multe motive. Printre acestea se num!r! politica ministerelor $i autorit! ilor locale de a c!uta s! ntocmeasc! m!suri de includere social! mai mult dect m!suri specifice romilor. Mul i dintre romii cu care a discutat echipa de evaluare $i-au manifestat dezam!girea c! Strategia nu le-a ndeplinit a$tept!rile $i o consider! a fi mai curnd o tactic! de diversiune a guvernului pentru a evita o mai riguroas! implicare n aspectele care se confrunt! cu lipsa de voin ! politic!. Romnia s-a al!turat, de asemenea, Decadei de Incluziune a Romilor, o ini iativ! interna ional! lansat! n februarie 2005 pentru a mbun!t! i statutul socio-economic $ i incluziunea social! a romilor. Un an mai trziu, ca exprimare a angajamentului fa ! de Decad!, Guvernul Romniei a prezentat Planul Na ional de Ac iune pentru Romi, care se concentreaz! pe monitorizarea mecanismelor de a urm!rire a scopurilor, sarcinilor, indicatorilor de progres n fiecare dintre domeniile prioritare ale Decadei. Planul se concentreaz! pe cele mai importante aspecte strategice, precum $i pe proiectele din domeniul administra iei publice $i dezvolt!rii comunitare, al locuin elor, al siguran ei sociale, al s!n!t! ii, al progresului economic, justi iei $i ordinii publice, al bun!st!rii copiilor, educa iei, culturii, comunic!rii $i implic!rii civice. Aceste inte accentueaz!
20

Sub autoritatea Comitetului European pentru Migra#ie din Cadrul Consiliului Europei, Comitetul de Exper#i pentru Romi i C!l!tori este instruit, printre altele, s! analizeze implementarea politicilor i practicilor statelor membre cu privire la romi i c!l!tori.

11

realiz!rile concrete, de la nfiin area Consiliului Na ional pentru Combaterea Discrimin!rii pn! la ncurajarea proiectelor pentru crearea locurilor de munc! pentru femeile de etnie rom!, mai curnd concentrarea pe m!suri structurale $i procedurale. Decada se angajeaz! fa ! de Guvernul Romniei s! asigure eficien a particip!rii societ! ii civile rome la un grup de lucru pentru implementarea $i monitorizarea Planului Na ional de Ac iune $i include o prevedere pentru ajutarea nt!ririi capacit! ii organiza iilor rome. Guvernul este responsabil pentru implementarea Planului de Ac iune prin intermediul Agen iei Na ionale pentru Romi, care a trimis anul trecut Planul de Ac iune la parlament, pentru a fi adoptat ca lege, avnd asociat un buget important. Pn! la aceast! data parlamentul nu a r!spuns solicit!rii. n compara ie cu Strategia Na ional! pentru Romi, Planul de Ac iune are o arie mai restrns!, concentrndu-se pe cele patru domenii prioritare ale Decadei $i cele trei teme intersectoriale. Activit! ile care se asociaz! cu Decada primesc finan are prin Roma Education Fund21 $i de la Guvernul Romniei prin Planul Na ional pentru Dezvoltare 20072013. Astfel, sunt finan ate separat fa ! de activit! ile asociate cu Strategia Na ional!. Planul Na ional de Ac iune mai difer! $i prin aceea c! nu controleaz! formarea institu iilor, concentrndu-se mai mult pe monitorizarea mecanismelor de urm!rire a obiectivelor, intelor $i indicatorilor de progres care trebuie s! fie duse la ndeplinire n perioada Decadei. De$i Planul Na ional de Ac iune are menirea de a fi complementar Strategiei (nu de a o dubla sau o nlocui), n practic! multe dintre realiz!rile programelor Strategiei sunt de asemenea raportate ca realiz!ri n cadrul Planului Na ional de Ac iune. Echipa a constatat c! mul i romi, n special n cadrul societ! ii civile, consider! c! Strategia Na ional! $i Decada sunt mari dezam!giri $i se afl! departe de a$tept!rile lor. B. Structurile guvernamentale i legislative Romnia este o democra ie stabil! $i dispune de toate structurile de reglementare cerute, ns! func ionarea acestor institu ii, respectiv aspectul informal al democra iei, este mai pu in coerent $i este vulnerabil la practici care amenin ! ncrederea public!. Romii fac parte din cadrul democratic al !rii, dar sunt stnjeni i de lipsa abilit! ilor, a resurselor financiare $i a voin ei politice din partea a aproape tuturor actorilor relevan i, romi sau neromi, n egal! m!sur!. Consiliile parlamentare &i locale n compara ie cu multe dintre statele cu care se nvecineaz!, Parlamentul Romniei este deschis $i transparent. Publicul poate asista la lucr!ri prin transmisii pe internet $i $i poate vizita reprezentan ii n birourile lor din colegiu. ONG-urile pot fi prezente n Camera Deputa)ilor $i unele dintre ele monitorizeaz! Parlamentul n mod regulat. Cu toate acestea, accesul nu este acela$i lucru cu influen a, de care societatea civil!, n calitate de agent al intereselor publice, pare s! nu dispun!. ONG-urile pot depune proiecte de lege n Parlament prin intermediul Ini iativelor Legislative Cet! ene$ti, dar strngerea a 100 000 de semn!turi este o provocare c!reia foarte pu ine organiza ii i pot face fa ! $i este aproape prohibitiv! pentru romi. n plus, Romnia mp!rt!$e$te cu mul i dintre vecinii s!i europeni, n special cu democra iile

21

Roma Education Fund a fost finan at n comun de c!tre Consiliul European, OSI, Programul de Dezvoltare al ONU, $i Banca Mondial! . Pn! acum nu a fost realizat! o evaluare a impactului Fondului; cu toate acestea, a fost lansat! o solicitare pentru angajarea unui expert care s! evalueze programele finan ate.

12

post-comuniste, tradi ia unui parlament slab. Parlamentul Romniei controleaz! n mic! m!sur! mai puternica ramur! executiv! $i nc! $i dezvolt! rolul legislativ. Conform specifica iilor de mai sus, reprezentarea minorit! ilor este garantat!, ns!, dincolo de faptul c! este dispropor ionat! fa ! de m!rimea fiec!reia, locurile rezervate sunt adeseori insuficient utilizate. Nicolae P!un, liderul Partidei Romilor, ocup! din 2000 singurul loc n parlament destinat romilor. Conform grupului romn de monitorizare, Institutul pentru Politici Publice, acesta nu se situeaz! nici printre primii, nici printre ultimii 15 deputa)i n ceea ce prive$te activitatea legislativ! 22 . Este pre$edintele Comisiei pentru Drepturile Omului, culte 'i problemele minorit!)ilor, comisie pe care echipa de evaluare nu a g!sit-o ca fiind un sus in!tor de succes al romilor. Fiind unul dintre cele mai mici comisii din parlament (doar 12 membri), activitatea sa sc!zut! cu privire la problemele romilor poate fi de n eles, de$i nu exist! date clare cu privire la discu iile $i dezbaterile comitetului. La rndul s!u, Grupul Minorit! ilor na)ionale, condus de un reprezentat al comunit! ii armene, nu s-a dovedit foarte eficient n a avansa o agend! legislativ! pentru romi (sau pentru o alt! comunitate). Att Comisia ct $i grupul parlamentar al Minorit! ilor ar putea s!-$i promoveze mai activ ac iunile legate de problemele romilor. n sondajul de opinie public! comandat de NDI, numai 11% dintre romi au r!spuns c! parlamentarii sunt eficien i sau foarte eficien i n abordarea celor mai importante probleme cu care se confrunt! comunitatea lor, n timp ce 59% dintre romi au indicat faptul c! reprezentan)ii lor n parlament lor nu au fost deloc eficien i n abordarea problemelor lor. Parlamentul, n totalitatea sa, a avut rezultate $i mai slabe, 76% dintre romi indicnd faptul c! acesta nu 'i-a dovedit eficien a n abordarea problemelor comunit! ilor lor23. Aceste circumstan e, luate n totalitatea lor, fac dovada unui parlament ales democratic, dar care este func ional doar pe hrtie, care nu reu$e'te s! abordeze adecvat problemele cu care se confrunt! cet! enii cei mai vulnerabili. Consiliile locale nu par a fi deloc mai eficiente n ceea ce prive$te deservirea intereselor comunit! ilor rome, indiferent dac! dispun de membri ale$i de etnie rom! sau nu. Pe baza ntlnirilor sale, echipa de evaluare a concluzionat c! mul i dintre romii care sunt ale$i n consiliile locale nu sunt reprezentan i activi sau eficien i. n multe cazuri, acest lucru se datoreaz! faptului c! consilierii romi reprezint! numai o minoritate n cadrul consiliilor, ceea ce poate duce cu u$urin ! la marginalizarea intereselor lor de c!tre ceilal i consilieri. Echipei de evaluare i-au fost aduse la cuno$tin ! plngeri din partea consilierilor locali conform c!rora solicit!rile lor au fost frecvent ignorate $i nu au fost informa i cu privire la ordinea de zi a ntlnirilor consiliului, ceea ce nu le-a pus la dispozi ie timpul necesar pentru elaborarea argumenta iei. Cet! enii romi cu care s-a ntlnit echipa de evaluare, n mod special n comunit! ile mai
22

De la nceperea actualului s!u mandat n decembrie 2008, a avut trei discursuri n plen, a introdus o ini#iativ! legislativ! (o lege pentru gr!dini#e care a fost ini#iat! de un grup de 22 MP i se afl! acum n comisie), i a avut dou! ntreb!ri/interpel!ri. A fost prezent la 50% din voturile din parlament, ceea ce l situeaz! pe locul 256 din 334 deputa#i. 23 De$i publicul critic! eficien a parlamentului, parlamentul a oferit acces larg cet! enilor la monitorizarea activit! ii ale'ilor, pentru accesul la datele de vot, pentru urm! rirea dezbaterilor asupra propunerilor legislative prin emisii pe pagina de internet a parlamentului ale audierilor comitetelor $i a sesiunilor legislative, acces public la ntlnirile de comisie ale ONG, precum $i accesul publicului la sesiunile legislative. Mai mult, fiecare cet! ean $i/sau ONG are dreptul de apune ntreb!ri n birourile parlamentare, de$i nu exist! o modalitate de monitorizare a problemelor ridicate de cet! enii romi.

13

izolate, 'i-au manifestat precau ie n abordarea consiliului lor cu plngeri $i era $i mai pu in probabil s! fac! propuneri $i sugestii, ntruct considerau c! eforturile lor ar fi fost lipsite de sens. ntr-o localitate, solicit!rile de limitatoare de vitez! pe un pasaj important care traversa un cartier de romi au fost ignorate n mod repetat, conform spuselor s!tenilor. De$i este mult mai probabil ca romii din comunit! ile rurale s! $tie cum s! interac ioneze cu reprezenta ii lor locali ale$i dect cei din ora$ele mari, sondajele de opinie $i focus grupurile NDI au indicat faptul c! institu iile publice de la toate nivelurile au fost slab cotate din punct de vedere al ncrederii $i eficien ei, o p!rere mp!rt!$it! de toate grupurile etnice.

Cur ile Europene De$i n general legile Romniei nu par a fi n discordan ! cu standardele interna ionale pentru drepturile omului $i protejarea minorit! ilor, Curtea de Justi ie a Comunit! ii Europene ofer! o modalitate prin care legile romne pot fi schimbate dac! se constat! c! nu sunt n conformitate cu legile UE. Cu sediul n Luxemburg, aceast! Curte asigur! conformitatea cu legile $i regulile UE n ceea ce prive$te interpretarea $i aplicarea tratatelor prin care a fost nfiin at! UE. Romii din Republica Ceh! au ob inut propria victorie Brown v Consiliul Educa iei, victorie ob inut! la Curtea de Justi ie, cnd au atacat conceptul separa i, dar egali $i au convins curtea s! mandateze reversul separ!rii $colilor. Curtea European! a Drepturilor Omului (CEDO) este o curte interna ional! cu jurisdic ia de a se pronun a, prin hot!rre judec!toreasc! definitiv!, asupra aplica iilor individuale sau interstatale care reclam! nc!lc!ri ale Conven iei Drepturilor Omului. Conform sistemului Conven iei, fiecare stat membru al Consiliului Europei are datoria de a se 14

asigura c! toate persoanele din jurisdic ia sa se bucur! de drepturile protejate prin Conven ie. Dac! nu se ntmpl! astfel, orice persoan!, grup de persoane sau ONG care consider! c! este victima unei astfel de nc!lc!ri poate, n anumite condi ii, s! depun! o plngere la curte. De$i au fost necesari mai bine de 15 ani $i asisten ! pro bono din partea unei firme canadiene, un grup de romi au f!cut uz de CEDO pentru a c$tiga o solu ionare de cauz! n valoare de aproximativ 900 000 $ $i recunoa$terea de c!tre Guvernul Romniei a faptului c! s-a f!cut responsabil de nc!lc!ri ale Conven iei Europene. Un pogrom din 1991 din ora$ul Bolintin Deal a condus la violen e fizice aplicate unui num!r de 24 de familii de romi $i la alungarea acestora din casele lor. Curtea a acceptat recunoa$terea din partea guvernului c! nu $i-a respectat angajamentul de a asigura cet! enilor dreptul la un proces corect $i la respect pentru via a privat! $i de familie, c! nu a asigurat o solu ionare eficient! a situa iei $i a interzicerii discrimin!rii. De asemenea Guvernul Romniei a fost de acord s! fac! demersuri n lupta mpotriva discrimin!rii $i s! mbun!t! easc! condi iile de trai ale comunit! ii rome24. Guvernul Cu mare parte din puterea de decizie a statului n minile ramurii executive, echipa de evaluare a studiat care dintre organismele guvernamentale abordau problemele minorit! ilor sau ale romilor, n special. De altfel, problemele minorit! ilor sunt abordate n mai multe moduri $i printr-o varietate de entit! i. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin!rii (CNCD) a fost nfiin at n 2002 pentru a garanta respectarea legilor cu privire la tratamentul egal al tuturor cet! enilor. Consiliul este un organism autonom, condus de un pre$edinte $i un colegiu director format din nou! membri, care sunt nominaliza i de Parlamentul Romniei. CNCD, care raporteaz! anual parlamentului25, se confrunt! cu un num!r crescnd de cazuri ce acoper! o gam! foarte larg! de plngeri ale tuturor tipurilor de grupuri etnice $i reprezint! n mod eficient interesele cet! enilor. A c$tigat credibilitate $i ceva notorietate n 2007, cnd a sesizat 'i l-a sanc)ionat prin avertisment pre$edintele Romniei pentru remarci neoficiale prin care acesta s-a adresat unui reporter ostil prin iganc! mpu it!. De$i pre$edintele B!sescu a primit doar un avertisment 26 , faptul c! o agen ie guvernamental! a putut deschide un caz mpotriva pre$edintelui f!r! a suferi represalii a demonstrat neutralitatea Consiliului $i a mbun!t! it profilul public al acestuia. Chiar $i a$a, de$i bugetul CNCD $i resursele umane alocate au crescut de la nfiin area sa, num!rul total al plngerilor depuse la CNCD nu a crescut n aceea$i m!sur!, iar Consiliul nu este utilizat att de eficient pe ct ar putea fi de c!tre
24

guvernul a trebuit s! adopte urm!toarele m!suri: dezvoltare program educa#ional pentru prevenirea i combaterea discrimin!rii mpotriva romilor n programa colar! din Bolintin Deal, crearea programe de informare public! i nl!turarea stereotipurilor/ prejudec!#ilor mpotriva comunit!#ii rome n institu#iiile publice; ini#iere programe de educa#ie juridic! pentru membrii comunit!#ii rome; sprijinirea schimb!rilor pozitive ale opiniei publice din comunitatea din Bolintin Deal, stimularea particip!rii romilor la via#a economic!, social!, educa#ional!, cultural! a comunit!#ii prin dezvoltarea de proiecte comunitare; implementare programe pentru reabilitarea locuin#elor i protec)ia mediului nconjur!tor; identificarea, prevenirea i rezolvarea conflictelor predispuse s! genereze violen#! interetnic!.
25

ndelung ineficient! ca urmare a lipsei de independen#!, CNCD a fost mutat de sub supravegherea guvernului sub supravegherea parlamentului in 2007. 26 CNCD l-a sanc#ionat pe pre'edintele B!sescu cu avertizare public! i i-a cerut s! promoveze principiile egalit!#ii de anse i a nediscrimin!rii prin limb!. B!sescu a r!spuns atacnd n instan#! decizia, unde a pierdut cazul, ntruct nu a fost de acord ca o conversa#ie privat! s! devin! subiect de analiz! ntr-o institu#ie de stat.

15

comunit! ile vizate27. ntr-adev!r, sondajul de opinie al NDI a indicat faptul c! CNCD se num!r! printre institu iile publice cel mai pu in cunoscute de c!tre responden ii romi $i neromi, n egal! m!sur!.

De$i nu face parte din guvern n mod oficial, pre$edintele reprezint! imaginea public! a na iunii. Pre$edintele B!sescu, al c!rui mandat electoral se ncheie anul acesta, a modifict recent organigrama, de)innd un consilier pe problemele minorit!)ilor. Fiind un post de consilier, acesta nu dispune de autoritate sau de resurse financiare, dar ar putea avea un efect asupra interac iunii pre$edintelui cu cet! enii romi $i asupra felului n care problemele acestora sunt percepute $i prezentate de $eful statului, n mod deosebit n perioada campaniei ce urmeaz!. Faptul c! acest post a fost, n cele din urm!, creat este o declara ie important!, n special n lumina afirma iilor anti-rome ale pre$edintelui, indicate mai sus. Cu toate acestea, aceast! numire, cu pu ine luni nainte de urm!toarele alegeri preziden iale ridic! problema referitoare la ct impact ar putea avea acest consilier asupra politicii pe termen lung cu privire la comunitatea rom!. Guvernul nsu$i dispune de cteva modalit! i de stabilire a politicilor $i abordare a problemelor minorit! ilor n general $i ale romilor n special. Printre acestea se afl! $i Departamentul pentru Rela ii Interetnice, condus de un secretar de stat $i care este ns!rcinat cu promovarea bunelor rela ii ntre comunit! i. De$i condus de un etnic maghiar, existen a Departamentului $i eficien a activit! ilor sale, deseori limitate, sunt n mod lipsit de echivoc pozitiv pentru romi, n mod special ac iunile sale cu privire la mbun!t! irea programei $colare, precum $i cele cu privire la cre$terea inform!rii $i toleran ei cu privire la multele comunit! i etnice din Romnia. Echipa de evaluare a avut discu ii cu privire la reinfiin)area Ministerului Minorit! ilor, care a fost desfiin at n 2000, atunci cnd UDMR $i-a pierdut pozi ia de membru a coali iei guvernamentale. Ministerul, condus n mod tradi ional de un etnic maghiar, dispunea de un portofoliu mult mai larg dect cel al Departamentului $i avea mai mult! autoritate dect acesta, dar echipa nu a g!sit nici un indiciu c! ar fi fost un ferm sus in!tor al romilor. Ceea ce lipse$te ndeosebi este coordonarea eficient! ntre ministere al Muncii, al Educa iei, al S!n!t! ii a c!ror activitate are un impact direct asupra popula iei rome $i care se afl! n
27

European Roma Rights Center prezint! accesul la CNCD ca fiind limitat, par#ial datorit! faptului c! dispune de un sigur birou, aflat n Bucure ti, care impune bariere logistice unui grup etnic s!rac care este posibil s! nu poat! c!l!tori sau s! dea telefoane interjude#ene pentru a depune plngeri. Acest aspect este agravat de birocra#ie, care, chiar dup! depunerea unei plngeri la CNCD, i cere victimei s! ajung! n instan#! cu hot!rrea CNCD pentru a ob#ine desp!gubiri.

16

prima linie n procesul de implementare a Strategiei Na ionale pentru Romi. Aceste ministere de obicei nu elaboreaz! programe speciale pentru romi (sau alte minorit! i), ci recurg la Strategia Na ional! ca fiind instrumentul stabilit de sus inere a intereselor romilor. Cu toate acestea, Strategia cu greu articuleaz! cteva obiective care trebuie s! fie implementate de c!tre ministere, care sus in c! nu au fonduri. n condi iile n care bugetul Romniei a c!zut cu siguran ! victim! crizei financiare globale, nici un minister nu pare s! fi f!cut o prioritate din implementarea Strategiei Na ionale, iar fondurile structurale disponibile din partea UE r!mn adeseori nefolosite28. Agen ia Na ional! pentru Romi, nfiin at! n 2004 este responsabil! n mod explicit pentru coordonarea $i supravegherea Strategiei Na ionale. Cu toate acestea, nu-$i poate ndeplini eficient acest rol ca urmare a pozi iei n guvern, ntruct se afl! la un nivel inferior ministerelor $i nu are autoritate asupra acestora. n ciuda pozi iei sale ca institu ia cea mai 'i direct responsabil! cu implementarea Strategiei Na ionale, este foarte pu in cunoscut! att romilor, ct $i publicului larg, conform sondajului comandat de NDI, ceea ce o face vulnerabil! marginaliz!rii de c!tre guvern. O alt! provocare ce influen)eaz! eficien a ANR este conducere acesteia, care s-a schimbat de patru ori n cinci ani de la nfiin are. Postul este foarte politizat, fiind numit, la nceputuri de c!tre partidul aflat la conducere mpreun! cu Partida Romilor $i un num!r mare de ONG-uri rome, toate pretinznd c! sunt interesate de cine se afl! n postul de conducere $i de activit! ile desf!$urate. Par ial din acest motiv, ANR pare s! nu dispun! de o abordare pe termen lung cu privire la implementarea Strategiei Na ionale $i sufer! de pe urma unei constante pierderi de expertiz! dup! fiecare alegeri, cnd un num!r mare dintre ocupan ii posturilor sale se schimb!. Aceasta nu este o situa ie unic! ANR, ci o problem! mai ampl!, pe care Romnia va trebui s! o abordeze dac! dore$te s! nfiin eze o administra ie public! eficient!, pentru o desf!$urare f!r! dificult! i a activit! ii guvernului, n ciuda schimb!rilor politice. Administra(ia la nivel jude ean &i municipal nfiin ate mpreun! cu ANR, Birourile Jude ene pentru Romi (BJR) sunt ns!rcinate cu organizarea $i desf!$urarea activit! ilor de sprijinire a Strategiei. BJR se supun Ministerului Administra iei 'i Internelor $i au sediul n birourile Prefecturii jude ene. Pe baza informa iilor echipei de evaluare, BJR par s! fie mecanisme lipsite de coeren ! n implicarea comunit! ilor rome, cu performan e dramatical diferite de la un jude la altul, n func ie de personalit! ile individuale. Unele se bucur! de lideri puternici, care motiveaz! $i sprijin! popula ia rom! care locuie$te n jude ul lor, n timp ce al ii nu au vizitat niciodat! comunitatea pe care trebuie s! o deserveasc!. Motivele pentru aceste performan e inegale sunt numeroase. n primul rnd, ministerul care le supravegheaz! nu are un interes foarte mare pentru sprijinirea BJR $i, conform unui expert rom, nu evalueaz! activitatea $i angaja ii BJR. Angaja ii n$i$i, dup! cum i-a fost comunicat echipei de evaluare, nu dispun de fi$e de post clare, iar jude ele nu dispun de planuri de ac iune sau de calendar de proiecte. ANR are tentative de a le sprijini $i coordona activitatea, ns! nu are autoritate de supraveghere asupra acestora $i nici capacitate de finan are. BJR primesc fonduri pentru salariile angaja ilor, dar nu $i pentru proiecte specifice, prin urmare dispun de o capacitate mic! de a desf!$ura activit! i care s! abordeze problemele ridicate de romi n jude ul lor. -i, n cele din urm!, nu toate BJR au fost nfiin ate sau func ioneaz!.
28

De exemplu n august, UE a suspendat pl!#ile pentru un program prin care erau furnizate Romniei 150 milioane euro ($220 milioane) n subven#ii anuale pentru ferme, motivnd prin probleme n managementul fondurilor.

17

De asemenea, sunt foarte politizate $i cad prad! acelora$i boli r!spndite printre partidele politice, dup! este specificat mai jos. De$i nu sunt desemna i politic, adeseori prefec ii $i p!r!sesc postul odat! cu schimb!rile din administra ia guvernamental!, prin urmare sunt mai pu in responsabiliza i n fa a publicului lor $i, conform multor oficiali intervieva i de c!tre echip!, se folosesc uneori de BJR pentru a face afaceri politice. De asemenea, se spune c! prefec ii folosesc BJR ca mijloc de marginalizare a problemelor romilor pe care prefer! s! nu le abordeze. Echipa a constatat c! de multe ori cnd prefec ii au transmis c!tre BJR diverse probleme, BJR nu au avut resursele adecvate pentru a se ocupa de acele probleme. BJR trebuie s! nfiin eze comitete mixte, ale c!ror membri trebuie s! reprezinte diferite etnii $i sectoare politice. n esen !, acestea sunt grupuri de lucru pe probleme de s!r!cie, care trebuie s! adune date cu privire la munc!, educa ie, s!n!tate $i alte programe pentru romi la nivel jude ean. Cu toate acestea, exemplele de comitete mixte care au fost aduse la cuno$tin a echipei de evaluare nu par s! fi fost eficiente, vin! atribuit! de unii unor numiri alegeri politice neinspirate ale prefec ilor. ntr-un jude echipa a fost informat! c! ntlnirile comitetului nu aveau agend! de lucru $i c! acestea constau n multe vorbe $i nu prea multe fapte. Un membru al unuia dintre aceste comitete, care a sfr$it prin a nu mai participa, din frustrare, a spus: Se fac planuri de ac iune, dar nu este nici un fel de ac iune, sunt numai planuri. Sondajul NDI a dezv!luit faptul c! mul i romi nu au f!cut niciodat! uz de BJR. Numai 15% dintre romi erau familiariza i cu acest birou $i numai 7% s-au folosit de serviciile sale. Vestea bun! este c! cei care au apelat la BJR au avut n general experien e pozitive, ca urmare a r!spunsurilor punctuale cu privire la asigurarea asisten ei sociale, precum $i n ceea ce prive$te ob inerea de sprijin n vederea angaj!rii, g!sirea unei locuin e, ob inerea c!r ilor de identitate. Dintre responden ii romi n cadrul sondajului NDI 81% dintre cei care au contactat BJR au apelat la aceste servicii, inclusiv accesul general la servicii sociale. Romii care erau cel mai familiariza i cu BJR p!reau a fi mai integra i29 , romi care indicau faptul c! c$tigau suficien i banii pentru un trai decent. Cu alte cuvinte, romii care au cea mai mare nevoie de serviciile BJR sunt cei care sunt cel mai pu in informa i cu privire la existen a acestora. La nivel local, legea a mandatat includerea unui expert rom n fiecare prim!rie pentru a servi ca mediator ntre oficialii publici $i comunit! ile rome, precum $i pentru a dezvolta $i a g!si finan are pentru proiecte. Ace$ti exper i sunt numi i pe baza cererii comunit! ii de c!tre primar, n func ie de disponibilitatea resurselor financiare $i umane, precum $i n func ie de rela ia primarului cu respectiva comunitate. Ace$ti exper i pot juca $i adeseori chiar au un rol pozitiv n comunit! ile rome, dar nu dispun de o autoritate real!, de mijloace financiare sau de alte resurse la care s! apeleze, iar n unele cazuri sunt chiar un mijloc de marginalizare a problemelor romilor. n unele ora$e s-a observat faptul c! ace$ti exper i pot deveni ei n$i$ i bariere, jucnd mai curnd rolul unui portar la u$a primarului, care i nume$te personal, n loc s!-i angajeze printr-un proces de aplicare deschis, transparent $i competitiv. O punte adeseori mai eficient! ntre administra ia local! $i comunit! ile rome este reprezentat! de mediatorii sanitari 'i 'colari, existen)i n multe ora$e $i sate. Numite $i finan ate de Ministerul Educa iei $i respectiv a S!n!t! ii30, aceste persoane de etnie rom!, se concentreaz! pe problemele de zi cu zi ale comunit! ii $i lucreaz! ndeaproape cu exper ii
29

n studiul opiniei publice $i n acest raport realizate de NDI, romii integra i sunt defini i ca romii care au cel pu in patru clase primare $i sunt angaja i. 30 n plus, unii mediatori $colari sunt pl!ti i de c!tre administra ia local!.

18

romi din prim!rii. Poate pentru c! sunt percepu i ca fiind mai pu in politiza i, mediatorii sunt de multe ori n m!sur! s! explice problemele ntr-un mod mai eficient $i mai credibil pentru comunit! ile lor, n timp ce continu! s! ndeplineasc! obiectivele oficialilor publici, de exemplu acela de a cre$te frecventarea $colii de c!tre copiii romi sau asigurarea unor examene medicale regulate. Mediatorii sunt de obicei bine v!zu i de ambele p!r i $i reu$esc s! realizeze lucruri pe care oficialii publici nu le pot face. Conceput ini ial ca un proiect al societ! ii civile, mediatorii sunt acum pl!ti i $i instrui i de stat, servind drept un bun exemplu despre cum pot fi ini iate programe de c!tre sectorul privat, pentru a fi adoptate de guvern. Transferul programului mediatorilor c!tre guvern nu s-a desf!$urat ns! f!r! dificult! i. Echipa de evaluare a fost informat! c! mediatorii nu sunt sprijini i corespunz!tor, n special n urma instruirii ini iale, primesc prea multe sarcini $i nu dispun de resursele adecvate pentru a face fa ! problemelor care le sunt supuse aten iei. C. Partidele politice Provoc#ri ale partidelor politice Provocarea principal! pentru evaluarea particip!rii romilor n cadrul partidelor politice o reprezint! lipsa datelor, ntruct nici guvernul, nici partidele politice, nici m!car societatea civil! nu urm!resc num!rul romilor ale$i n administra ia local!, num!rul sau distribu ia sprijinului romilor pentru fiecare partid sau eficien a eforturilor de sprijinire a comunit! ilor rome. Colectarea datelor etnice r!mne un subiect controversat printre romi, a c!ror respingere la identificare se datoreaz! n mare m!sur! istoricului lor. Experien a general! a popula iei rome cu autorit! ile, care au ncercat s! le determine num!rul $i re$edin a, nu a fost una pozitiv!. Mai mult, este interzis! prin lege colectarea anumitor categorii de date etnice. Aceast! lips! a datelor reprezint! ea ns!$i o barier!, care mpiedic! partidele - $i pe romi n$i$i de la a m!sura eficient mbun!t! irea particip!rii romilor la procesul politic. Cu toate acestea, sondajul NDI a avut 'i responden)i romi care au fost dispu$i s! r!spund! la ntreb!ri cu privire la identitatea lor, modelul de vot, comportament civic, precum $i cu privire la atitudinea fa ! de institu iile publice. Partidele politice ar putea realiza sondaje similare $i ar putea utiliza aceste informa ii. Pn! la aceast! dat! NDI nu a fost informat cu privire la existen a unor partide care s! studieze aceste aspecte pe cont propriu 'i la propria ini)iativ!. Totu$i, partidele politice se confrunt! cu o provocare $i mai important!, care prezint! bariere nu numai pentru participarea rom!, dar $i pentru legalitatea $i sprijinul partidelor: nemul umirea public! ampl! a tuturor grupurilor etnice cu privire la partidele politice. n timp ce ncrederea public! n partidele politice este sc!zut! n multe locuri n lume, tendin a care se manifest! n Romnia a fost dezv!luit! clar de sondajele de opinie $i focus grupurile NDI $i nt!rit! n timpul misiunii de evaluare. Atitudinea general! n Romnia este aceea c! nu se poate avea ncredere n politicieni $i c! ace$tia nu lucreaz! n interes public31, iar lipsa de ncredere se manifest! mai mult n rndul romilor dect n rndul neromilor. Conform
31

Sondajul NDI a ar!tat c! partidele politice din Romnia, indiferent de etnie sau ideologie, se situeaz! la coada listei n ceea ce prive te

eficien#a, n compara#ie cu alte institu#ii publice i civice.

19

sondajului NDI, lipsa de ncredere n partidele politice a fost motivul cel mai frecvent folosit att de romi, ct $i de neromi, care au spus c! nu vor mai vota la urm!toare alegeri 35% $i respectiv 54%; dac! acest lucru se va confirma la alegerile preziden iale din noiembrie, r!mne de v!zut. n alegerile parlamentare din 2008 participarea la vot a sc!zut la 39,2% de la 58,49% n 2004, dar n lipsa unor date clare nu se poate stabili cu exactitate n ce m!sur! romii au f!cut parte din aceast! tendin !. De$i aceast! nemul umire ar putea fi generat!, cel pu in par ial, de criza economic! global! $i de impactul acesteia, liderii de partid trebuie s! combat! percep ia conform c!reia nu dispun de viziune $i nu lucreaz! pentru aleg!torii lor. Sondajele $i datele empirice arat! c! aleg!torii au pu in! ncredere n partidele politice $i consider! c! interesele lor nu sunt deservite. De$i partidele politice s-au maturizat semnificativ n cei dou!zeci de ani de cnd n Romnia au nceput s! se organizeze alegeri competitive, politica r!mne foarte personalizat! $i pare a se concentra mai mult asupra scandalurilor personale dect asupra solu iilor pentru problemele popula)iei. Chiar $i partidele cele mai mari $i mai dezvoltate nc! trebuie s! c$tige interesul public real, ntruct sunt v!zute de mul i aleg!tori ca fiind pu in mai mult dect simple instrumente de campanie, care $i propulseaz! liderii c!tre mbog! ire $i privilegii. Campaniile din us! n u$! sunt o practic! comun! - aproape dou! treimi dintre cet! enii romi $i neromi au indicat contacte cu partidele n perioada alegerilor - dup! cum sunt mesajele politice $i sondajele, dar sprijinul public substan ial este mai pu in r!spndit. Abordarea problemelor romilor Partidele tind n general s! fie vagi, dar sunt cu att mai pu)in coerente cnd vine vorba despre abordarea problemelor romilor. Men ioneaz! pu in sau deloc necesitatea de a rezolva problemele legate de s!r!cie, de analfabetism, de $omaj $i de s!n!tate care invadeaz! comunit! ile rome n mod dispropor ionat, incorpornd de obicei interesele romilor ntr-o mai larg! trimitere la minorit! i $i drepturile omului. Desigur, nici unul dintre partidele dominante nu a f!cut din dezvoltarea socio-economic! a romilor o prioritate pentru ar! $i nu a furnizat propuneri concrete de abordare a acestui segment critic al popula iei, de fapt nici un partid politic dominant nu face nici m!car referire la romi n platforma sa. Conform sondajului NDI, pozi ia unui partid fa ! de drepturile minorit! ilor este mai important! pentru aleg!torii romi dect dac! le este reprezentat! n mod explicit etnicitatea, sugernd astfel c! partidele politice cu o platform! solid! cu privire la problemele minorit! ilor au o $ans! real! la a le c$tiga voturile. Acela$i sondaj a constatat c! 34% dintre romi $i 65% dintre neromi consider! c! problemele minorit! ilor sunt cel mai bine reprezentate de partidele dominante. Romii tineri, din mediul urban, sunt mult mai predispu$i s! prefere partidele de interes na ional celor etnice, iar Partidul Social Democrat s-a situat pe primul loc printre romi, dintre toate partidele politice. n mod evident, este loc nu numai pentru ca partidele politice s! abordeze problemele romilor, dar $i ca s! beneficieze de pe urma acestui fapt. Acesta este un indicator al faptului c! Partida Romilor trebuie s! de in! o platform! puternic! $i un istoric dovedit mai curnd dect s! se bazeze pe voturile romilor numai pe baza componentei etnice. Cu toate acestea, Partida Romilor pare s! dispun! de o platform! $i de un program politic mai pu in dezvoltate dect adversarii s!i politici. ntr-adev!r, o scanare rapid! a paginilor de internet ale partidelor $i a Partidei Romilor dezv!luie faptul c! partidele mari $i promoveaz! intens platformele $i activit! ile, n timp ce Partida Romilor are prea 20

pu ine informa)ii pe pagina de internet, accesibil unui aleg!tor interesat. Mai mult, observa iile echipei de evaluare indic! de asemenea faptul c! Partida Romilor nu dispune de un plan na ional de ac iune bine dezvoltat $i coordonat, de$i acest fapt ar putea fi pus pe seama unei penurii de resurse necesare pentru coordonarea filialelor locale. Corup ie, cump#rare de voturi &i sprijin Conform studiului NDI, att romii, ct $i neromii asociaz! partidelor politice termeni negativi, cum ar fi corupt, fl!mnd dup! bani $i neimplicat. Faptul c! partidelor le lipse$te inputul de jos n sus $i participarea n procesul de luare a deciziilor nu fac dect s! hr!neasc! percep ia general! cu privire la patronajul corupt al partidelor. De obicei selec ia candida ilor nu este transparent!, dup! cum este $i cazul numirilor guvernamentale, fiind, astfel, v!zut! de mul i ca fiind un simplu mijloc de a face favoruri, dect de a r!spl!ti merite sau competen !. Acestea au o leg!tur! direct! cu raport!rile generale cu privire la cump!rarea voturilor, intimidare $i fraud! pe care focus grupurile NDI le-au dezv!luit att ntre romi, ct $i printre neromi $i care s-au reg!sit n interviurile echipei de evaluare. Un lider ONG cunoscut a men ionat faptul c!, n noul sistem electoral, n loc s! cumpere partidul voturile cet!)enilor, acest lucru revine candida ilor. n timp ce candida ii posibili nu mai sunt ndatora i liderului de partid pentru un loc n capul listei, acela$i lider ONG a afirmat c! partidele sunt acum predispuse s! aloce cele mai bune colegii candida ilor cu cele mai adnci buzunare. De$i echipa de evaluare nu a fost n m!sur! s! verifice aceste afirma ii, s-a lovit de comentarii similare $i din partea altor actori civici $i politici n timpul ntlnirilor sale, care au fost n conformitate cu rezultatele focus grupurilor. n timp ce pu ine incidente de cump!rare a voturilor sunt raportate autorit! ilor, majoritatea persoanelor care au discutat cu echipa de evaluare $i-au exprimat lipsa de ncredere n faptul c! sistemul ar trage pe cineva la r!spundere pentru depistarea unor nereguli n procesul de votare. Liderul unui grup civic din Bucure$ti a estimat c! 25% dintre participan ii la vot aveau leg!tur! direct! cu cump!rarea voturilor. Conform spuselor sale Chiar $i atunci cnd oficialii de partid sunt prin$i, ace$tia nu sunt pedepsi i. Conform sondajului NDI, este posibil ca romilor, ntro m!sur! mai mare dect neromilor, s! li se ofere sume de bani n schimbul voturilor. Doi dintre candida ii romi care au participat la alegerile parlamentare din 2008 ($i au pierdut) au afirmat c! de$i au discutat cu aleg!torii despre problemele individuale $i au ncercat s! organizeze campanii cinstite, cump!rarea voturilor de c!tre oponen ii lor sa dovedit a fi un obstacol cople$itor. Rapoarte interna ionale, din surse care includ Comisia European!, Freedom House $i OSCE, continu! s! critice Romnia pentru mediul politic nc!rcat de corup ie, f!cnd aceast! relatare nesurprinz!toare. Indiferent de adev!rul acuza iilor cu privire la cump!rarea voturilor, n mod evident partidele politice au e$uat n a-i implica pe aleg!tori cu alte ocazii dect n campania electoral!. Numai 28% dintre romii $i 38% dintre neromii care au r!spuns la sondajul NDI au indicat faptul c! partidele politice le-au vizitat comunit! ile n afara campaniei electorale. 21

n timp ce partidele oricum e'ueaz! n mare m!sur! n ceea ce prive$te asisten a semnificativ! acordat! aleg!torilor, sunt cu att mai neglijente cnd vine vorba despre aleg!torii romi. n aprilie 2009 organiza)ia de tineret a PNL a votat pentru nfiin area unui nou departament, concentrat pe Drepturile Omului, sub supravegherea unui vice-pre$edinte al organiza iei. Acest nou departament are n lucru dezvoltarea unui plan de ac iune 'i nc! trebuie s! identifice strategii pentru vizarea $i incorporarea minorit! ilor. Un alt partid, PSD, are un Departament al Egalit! ii de -anse, cu departamente similare la nivel jude ean, de$i nu n fiecare jude $i cu grade diferite de activitate. Liderul subcomitetului pe probleme ale romilor din cadrul departamentului a demisionat cu c iva ani n urm!, motivnd lips! de sprijin $i inactivitate, iar acum sunt n desf!$urare negocieri pentru un nlocuitor pentru func ia sa. Speran ele sunt ca un activist rom s! ocupe aceast! func ie, aducnd o nou! abordare entuziast! a acestui post. Filiala PSD din Gala i, cu sprijinul Friedrich Ebert Stiftung, a asigurat instruire oficialilor romi ale$i n perioada 2000-2004, dar nu a realizat o baz! de date pentru a identifica membrii romi, oficialii ale$i sau activit! ile care vizeaz! comunitatea rom!. Aceasta este o oportunitate irosit! de a implica un poten ial grup de aleg!tori ntr-un mod semnificativ. Sprijin pentru candida(ii de etnie rom# )i pentru Partida Romilor Conform informa)iilor de)inute de NDI, doar dou! dintre partidele politice principale au avut candida)i de etnie rom! la alegerile parlamentare din anul 2008, PSD 'i PNL. Una dintre provoc!rile cu care s-au confruntat ace'ti candida)i a fost asigurarea unui colegiu c'tig!tor. Unul dintre candida)ii de etnie rom!, fostul 'ef al Agen)iei Na)ionale pentru Romi 'i o figur! politic! de rang nalt, a fost nscris s! candideze ntr-un colegiu din Bucure'ti cu popula)ie majoritar! de etnie rom!, cu toate c! nu era ora'ul n care locuia. Educat, manierat 'i integrat, el a fost perceput ca un str!in care a avut dificult!)i n a c'tiga ncrederea popula)iei s!race din colegiu, ntr-o mare m!sur! popula)ie analfabet!. Un alt candidat de etnie rom! a anun)at c! nu a primit nici un sprijin din partea structurii centrale a partidului, n special n ceea ce prive'te instruirea 'i resursele. Un observator a presupus c! partidele principale consider! candida)ii de etnie rom! ca un factor de risc pentru baza lor de aleg!tori 'i nu doresc s! atrag! prea mult! aten)ie asupra acestora. Ele consider! aceste candidaturi drept favoruri acordate unor persoane de etnie rom! 'i nu ofer! un sprijin consistent n alegerea acestora. Cnd ne referim la alegerile locale, povestea nu diferit! n mod semnificativ. Cu toate c! echipei i s-a spus c! partidele principale sus)in mul)i candida)i de etnie rom!, b!rba)i ' i femei pentru posturile de consilieri locali, nu sunt disponibile date concrete care s! sus)in! aceast! afirma)ie. n plus, rata de succes a candida)ilor de etnie rom! la nivel local este discutabil!. Cu toate c! Partida Romilor a c'tigat alegerile pentru dou! posturi de primar 'i a ob)inut 202 consilieri locali n 2008, mai multe comunit!)i cu popula)ie majoritar! de etnie rom! nu au o reprezentare majoritar! n prim!rie. Cteva organiza)ii ale Partidei Romilor, inclusiv o organiza)ie cu care a colaborat NDI n Br!ila, sunt destul de active la nivel local. De exemplu, cu sprijinul NDI, organiza)ia din Br!ila a Partidei a elaborat o strategie la nivel de jude( pentru management organiza)ional 'i recrutare de membri. Drept rezultat au derulat o campanie de promovare cu sprijin 22

suplimentar din partea Centrului de Resurse pentru Participarea Public! (CeRe)32 pentru a ncuraja implicarea la nivel local n proiectele dezvoltate de comunitate. Totu'i, aceast! poveste de succes este diferit! fa)! de alte organiza)ii locale, unde lideri puternici au reprezentat un obstacol n calea reu'ite unor filiale prin p!strarea puterii. n multe cazuri acest fapt a ndep!rtat romii, iar ace'tia s-au al!turat sau chiar au format organiza)ii locale ale altor partide politice 'i au candidat mpotriva Partidei Romilor n alegeri. Ce nu este foarte clar este ct sprijin primesc aceste organiza)ii locale din partea organiza)iei centrale a partidului 'i la ce nivel sunt folosite de partid pentru a concura pentru voturile romilor. n focus grupuri, responden)ii de origini rom! 'i cei care nu sunt de origine rom! au fost diviza)i n privin)a importan)ei originii etnice a candidatului. Unii au considerat c! este mai pu)in relevant! dect istoricul candidatului, n timp ce al)ii au considerat c! este un aspect pozitiv sau negativ distinct. Unii romi au considerat c! un candidat de etnie rom! ar n)elege mai bine problemele lor 'i ar putea s! comunice mai bine cu ei. Al)i romi au afirmat c! ar vota mai degrab! pentru un romn, considernd propriul grup etnic ca fiind mai corupt. Iar unii responden)i care nu sunt de etnie rom! au considerat inacceptabil s! voteze pentru un candidat de etnie rom!, prefernd un candidat de etnie romn! sau chiar maghiar!, afirmnd c! maghiarii sunt oameni educa)i. Bazndu-ne pe ra)iunile ce stau la baza alegerilor f!cute de votan)i, ambele grupuri etnice par a fie dispuse s! treac! cu vederea percep)ia negativ! asupra unui candidat de etnie rom!, att timp ct acesta este candidatul potrivit n colegiul potrivit pentru partidul potrivit. Cu alte cuvinte, un candidat de etnie rom! educat, cunoscut 'i pe care te po)i bizui care a candidat pentru un partid principal care a putut s! exprime o pozi)ie clar! n privin)a problemelor importante ale votan)ilor poate avea o 'ans! de reu'it! 'i la votan)i de etnie rom!, 'i la cei care nu sunt de etnie rom!. [Etnia] nu conteaz#; tot ceea ce conteaz# este candidatul dac# ea/el a f#cut ceva bun n trecut. Femeie care nu este de etnie rom#, Petro)ani NDI Focus Grup, iulie 2009 n acest context, partidele principale ar putea lua n considerare mult mai serios perspectiva candidaturii persoanelor de etnie rom! n anumite colegii. n timp ce Partida Romilor ar beneficia de pe urma revizuirii listelor de candida)i 'i a platformei sale pentru a-'i asigura capacitatea de r!spuns din partea suporterilor 'i votan)ilor partidului. Cu toate c! Partida Romilor r!mne al doilea partid ca popularitate printre persoanele de etnie rom!, acesta dep!'e'te PD-L cu un singur procent n sondajul NDI.33 El pierde voturi, conform declara)iei liderului partidului P!un, care a men)ionat o sc!dere continu! a rezultatului ob)inut n cinci alegeri din ultimii 16 ani. La alegerile parlamentare din anul 2008, Partida Romilor a ob)inut mai pu)in de 10 procente din ceea ce P!un a considerat c! au fost 700,000 poten)iale voturi ale persoanelor de etnie rom!.
32

CeRe ofer! suport ONG-urilor 'i institu)iilor publice din Romnia n sprijinirea particip!rii publice. n viziunea CeRe, ONG-urile, cet!)enii 'i institu)iile publice 'i asum! responsabilitatea pentru participarea public!. Pentru mai multe informa )ii, v! rug! m s! vizita)i website-ul http://www.ce-re.ro. 33 Acest aspect este 'i mai interesant lund n considerare c! PD-L nu a avut candida)i de etnie rom! la alegerile parlamentare din anul 2008 'i a realizat, probabil, cea mai sc!zut! promovare n rndul votan)ilor de etnie rom! dintre toate partidele de interes na)ional. Probabil c! partidul ar fi putut beneficia mai bine de pe urma popularit!)ii n rndul romilor dac! ar depune un efort sus)inut care s! trateze problemele acestora sau s! prezinte mai mul)i candida)i de etnie rom!.

23

Partida consider! c! pierde voturi n favoarea partidelor principale, o afirma)ie sus)inut! de cel pu)in un lider de etnie rom! al ONG, care consider! c! cump!rarea agresiv! a voturilor de toate celelalte partide a crescut num!rul de votan)i dintre persoanele de etnie rom!, 'i a diversificat voturile acestora. De asemenea, introducerea unui nou sistem electoral este posibil sa fi contribuit la pierderea voturilor Partidei Romilor n cel mai recent scrutin electoral, deoarece cet!)enii de etnie rom! sunt foarte dispersa)i n numeroase colegii electorale. Cu toate acestea, sc!derea rezultatelor partidului chiar 'i n alegerile locale indic! o pierdere semnificativ! a sprijinului acordat partidului n cadrul bazei sale de aleg!tori. D. Societatea civil# Societatea civil! 34 ofer! unele dintre cele mai promi)!toare exemple de participare politic! dincolo de ni'te limite preexistente 'i are cel mai mare poten)ial s! doboare barierele existente referitoare la comunitatea rom!. Cteva organiza)ii proeminente, incluznd CeRe, Asocia)ia Pro Democra)ia 'i Romani Criss 35 , care au ob)inut recunoa'tere la nivel na)ional, se sus)in din punct de vedere financiar 'i au avut un impact semnificativ asupra constituen)ilor lor. De asemenea, furnizorii locali de servicii reu'esc s! umple golurile l!sate de Guvern 'i s! mbun!t!)easc! condi)iile de via)!. Cu toate acestea, societatea civil! n general 'i grupurile de etnie rom! mai specific fie nu folosesc, fie nu folosesc n ntregime re)elele profesionale pentru a mp!rt!'i cele mai bune practici 'i lec)iile nv!)ate 'i a evita suprapunerea. Coali)iile bazate pe acelea'i principii, n special ntre persoanele de etnie rom! 'i cu alte grupuri etnice, nu sunt foarte r!spndite ' i nici foarte eficiente. n cele din urm!, societatea civil! a romilor trebuie s! fac! o treab! mai bun! n implicarea politic! ntr-o manier! reprezentativ! 'i constructiv!. Pe baza cercet!rii echipei de evaluare, cteva ONG-uri rome au o influen)! redus! n procesul legislativ rezultat al unor numero'i factori. n primul rnd, cele mai multe par c! se concentreaz! pe con'tientizare public! 'i furnizare de servicii, n loc de promovarea 'i influen)area politicilor. n al doilea rnd, ele adesea sufer! de lipsa unei baze de aleg!tori reale, concentrndu-'i eforturile pe construirea unei baze de clien)i dintre sponsori n loc s! ob)in! un sprijin larg din partea votan)ilor n numele c!rora pot vorbi. n cele din urm!, lipsa influen)ei politice 'i are originea cel pu)in pn! la un punct din incapacitatea 'i neputin)a acestora de a forma coali)ii pe baza de principii comune eficiente care ar putea avea o for)! mai mare cu un mesaj comun.

34

Cu toate c! termenul societate civil! se refer! la o gam! larg! de asocia)ii oficiale 'i neoficiale dintre cet!)eni, scopul acestei evalu!ri a fost limitat n mare m! sur! la ONG-uri. NDI constat! c! participarea informal! a cet!)enilor este un aspect vital al unei societ!)i democratice, dar nu a putu s! cerceteze acest aspect mai detaliat datorit! constrngerilor de timp 'i resurse. 35 Romani Criss este un ONG romnesc care ncearc! s! protejeze drepturile minorit!)ii rome din )ar! 'i s! previn! discriminarea romilor. Realizeaz! proiecte pentru mbun! t!)irea situa)iei romilor, n mare m!sur! concentrate pe educa)ie 'i s! n!tate. V! rug! m s! vizita)i http://www.romanicriss.org pentru mai multe informa)ii.

24

n plus, echipa de evaluare a remarcat o preferin)! puternic! a mai multor ONG-uri, rome ' i non-rome deopotriv!, de a nu fi p!ta)i de angajamente pe care le percep ca fiind politice aproape orice activitate care necesit! parteneriate cu func)ionari publici. Acceptarea candida)ilor duce la stigmatizare n cadrul comunit!)ii; cu toate c! ambii candida)i de etnie rom! care au candidat pentru partidele principale la alegerile parlamentare din anul 2008 provin din societatea civil! 'i au avut leg!turi strnse cu aceasta, ei nu au fost accepta)i 'i aproape nesus)inu)i de ONG-urile rome, inclusiv de acelea pe care odat! le-au condus. Nici echipa de evaluare nu a descoperit multe programe de activism civic n domeniul particip!rii politice. Echipa de evaluare a g!sit pu)ine dovezi despre r!spndirea 'i eficien)a GOTV 'i a campaniilor de educare a votan)ilor realizate de organiza)iile rome fie pentru informarea romilor despre reformele electorale, fie pentru a contracara cump!rarea generalizat! a voturilor care a fost invocat!. Romnia nu are o educa(ie civic# real#. Trebuie s# nceap# n )coli s# schimbe mentalitatea oamenilor )i s#-i nve(e despre valorile )i responsabilit#(ile cet#(enilor. Sistemul nostru educa(ional nu ne nva(# despre gndirea critic#. Lider ONG, Bucure)ti Misiunea de evaluare NDI, iulie 2009 Probabil c! datorit! lipsei de notorietate, ONG-urile sunt n mare m!sur! necunoscute pentru opinia public! in Romnia, indiferent de etnie. Conform sondajului NDI, aproximativ 25% din cet!)enii care nu sunt de etnie rom! 'i mai mult de 50% din cet!)enii de etnie rom! nu 'tiu cum s! descrie un ONG. Aproximativ 90% din cet!)ii de etnie rom! 'i cei care nu sunt de etnie rom! au specificat c! au avut contacte rare sau foarte rare cu un ONG. n ultimul an, mai mult de 80% din to)i responden)ii nu au apar)inut sau nu au f!cut parte din nici o organiza)ie comunitar!, incluznd sindicate, organiza)ii de tineret, grupuri de interese 'i ONG. Doar c)iva dintre participan)ii la focus-grupurile NDI au specificat c! au f!cut voluntariat n programe ONG, romii fiind mai pu)in convin'i c! ar trebuie s! se implice. Mai mult, marea majoritate responden)ilor a afirmat c!, dac! li s-ar solicita, ar face voluntariat n programe pentru copii, programe educa)ionale culturale 'i programe de protec)ie a animalelor. Aceasta sugereaz! c! societatea civil! folose'te voluntari mai pu)in dect ar putea 'i ar putea beneficia de pe urma unei comunic!ri externe mai eficiente cet!)enilor de etnie rom! 'i celor care nu sunt de etnie rom!. De asemenea, sugereaz! c! ONG-urile nu se concentreaz! pe problemele care conteaz! pentru cea mai mare parte a opiniei publice, care contribuie la opiniile vehiculate preponderent n studiul opiniei publice al NDI c! ONG-urile sunt corupte 'i f!cute doar pentru bani. ONG-urile care se ocup! cu problemele romilor au fost percepute pozitiv de responden)ii din focus-grupuri, iar Romani Criss 'i Asocia)ia Thumende36 au fost men)ionate n mod specific ca exemple pozitive. Responden)ii romi au reu'it s! men)ioneze mai multe programe educa)ionale ' i culturale reu'ite 'i programe pentru copii, dar au considerat c! ONG-urile trebuie s! fie implicate mai mult n comunit!)ile lor 'i s! viziteze comunit!)ile rome mai des.

36 Asocia)ia Thumende Valea Jiului este o organiza)ie non-guvernamental! multietnic! nfiin)at! n anul 2001 n Petro'ani, n partea de vest a Romniei. Thumende este dedicat! activismului civic printre cet!)enii de etnie rom!, oferind educa)ie n drepturile omului, ncurajnd respectarea drepturilor omului 'i promovnd problemele romilor n fa)a institu)iilor guvernamentale locale.

25

ONG-urile rome, ca multe organiza)ii ale societ!)ii civile se confrunt! cu lipsa resurselor financiare 'i umane 'i petrec mult timp pentru strngerea de fonduri. Ele se confrunt! n special cu costuri opera)ionale aferente utiliz!rii fondurilor, care sunt deseori excluse din granturi. Cerin)a referitoare la cele cota de participare de 10 procente pentru a primi fonduri structurale UE reprezint! o restric)ie major!, f!cnd multe grupuri incapabile s! ob)in! beneficii din resursele disponibile. Mai mult, Romnia, ca multe )!ri din Europa, n special din est, nu are o tradi)ie puternic! n voluntariat sau ac)iuni n folosul comunit!)ii sau o economie suficient de puternic! care s! ofere suport pentru contribu)ii semnificative din sectorul privat. Acest aspect face societatea civil! n special organiza)iile cu mai pu)in! popularitate n cadrul opiniei publice, cum ar fi cele implicate n probleme legate de participarea politic! s! fie aproape n ntregime dependent! de granturi str!ine sau fonduri guvernamentale. n cele din urm!, a'a cum a fost men)ionat mai sus, ONG-urile rome trebuie s! st!pneasc! arta form!rii unor alian)e puternice bazate pe acelea'i principii pentru a putea vorbi cu aceea'i voce. Lipsa de unitate caracterizeaz! cele cteva eforturi care au fost depuse pentru a forma o coali)ie inter-sectorial! la nivel na)ional care ar putea atrage aten)ia unei p!r)i mai mari din popula)ie 'i a conduce o mi'care autentic! pentru drepturi civile. O ncercare finan)at! corespunz!tor de unificare a ONG-urilor rome ntr-o singur! alian)! care s! influen)eze politica electoral! 'i legislativ! a suferit numeroase schimb!ri de conducere 'i schimb!ri de direc)ie avnd un poten)ial care nc! poate fi realizat. Tinerii lideri ai grupului, chiar 'i cu sprijin din exterior, nu au putut s! prezinte o viziune comun!, cu att mai pu)in s! decid! cine este cel mai calificat s! o duc! la ndeplinire. Un activist de etnie rom! a glumit spunnd c! ma'inile romilor au nevoie de un volan pentru fiecare pasager, deoarece nimeni nu vrea s! cedeze controlul. +i nici nu au avut un succes mai mare colabornd cu organiza)ii non-rome. Problemele acestora par a fi marginalizate, n ciuda faptului c! ar putea g!si o cauz! comun! pentru mai multe probleme cu sus)in!torii drepturilor copiilor, grupurile pentru drepturile femeilor, organiza)ii din domeniul s!n!t!)ii 'i altele asemenea. Capacitatea de colaborare dincolo de barierele etnice 'i de a g!si o cauz! comun! la probleme specifice ar multiplica incomensurabil impactul grupurilor din ambele p!r)i 'i ar contribui ntr-o mare m!sur! n a demonstra beneficiile colabor!rii interetnice. E. Opinia public# &i comunit#(ile de romi Atitudine fa(# de romi Conform 'efului Departamentului pentru Rela)ii Interetnice, dou! studii care au fost realizate n anul 2007 au ar!tat c! ostilitatea fa)! de romi nu se r!spnde'te, dar se adnce'te. Cu alte cuvinte, num!rul de persoane care sunt ostile romilor nu a crescut, dar ostilitatea este mult mai intens!. Cu toate c! aceste informa)ii pot fi dep!'ite, tendin)a n toat! regiunea din Europa Central! 'i de Este sugereaz! o anumit! justificare a afirma)iei. Impresia general! printre cet!)enii de etnie rom! 'i cei care nu sunt de etnie rom! care au luat parte la focus-grupurile NDI a fost c! rela)iile dintre grupurile etnice se nr!ut!)esc. 26

Cu toate c! rela)iile dintre grupurile etnice nu sunt bune, nici una dintre persoanele cu care s-a ntlnit echipa de evaluare nu le-a considerat a fi att de proaste ca n )!rile din nord. To)i cei cu care s-a ntlnit echipa au declarat c! tipul de demonstra)ii neo-naziste 'i violen)a orientat! mpotriv! romilor care s-au produs n Republica Ceh!, Ungaria 'i Slovacia nu se vor ntmpla n Romnia. Chiar 'i cel mai recent episod din jude)ul Harghita, n care s-au confruntat etnici maghiari cu romi, a fost perceput de anumi)i exper)i ca fiind mai mult un incident izolat dect un semnal privind extremismul larg r!spndit n cre'tere. Avem nevoie de solu(ii inovatoare prin care s# prevenim conflictul )i s# anticip#m, problemele, aducnd cet#(enii de etnie rom# )i cei care nu sunt de etnie rom# la acela)i nivel. Func(ionar public, Bucure)ti Misiunea de evaluare NDI, Iulie 2009 Experien)a echipei de evaluare n ora'ul Petro'ani a demonstrat c! o colaborare n cazul intereselor comune poate juca un rol important n aplanarea tensiunilor etnice, n acest caz o comunitate minier! unde supravie)uirea depinde de colaborare. Mai mult, tensiunile etnice dintre romi, maghiari 'i etnicii romni nu trebuie s! fie ignorate, n special n vremuri de cre'tere a dificult!)ilor economice. Cu toate c! Romnia s-a confruntat cu mai pu)ine conflicte violente ca n alte p!r)i n acest ultim an, Financial Times a speculat n August 2009 c! se poate confrunta cu o criz! social! de propor)ii n cazul n care procentul mic actual de romni care se ntorc acas! din Italia 'i Spania devine a aflux, pe m!sura ce industria construc)iilor din sudul Europei intr! n criz!. Pe baza studiilor de caz CNCD 'i a cercet!rilor efectuate pe durata evalu!ri, discriminarea romilor r!mne persistent! n Romnia. n focus-grupurile NDI, mai mul) i participan)i de etnie rom! s-au sim)it discrimina)i pe pia)a muncii, la accesul la educa)ie 'i (i spun (igan oriunde te duci. Cnd c#l#tore)ti La institu)ii de s!n!tate public!. cu un autobuz, te evit# )i )i iau m#suri de Principalul motiv pentru care sunt precau(ie, spun, Un (igan s-a urcat n autobuz!. discrimina)i, n viziunea lor, este pur 'i simplu pentru c! sunt Cet#(ean rom, Soldanu romi. mbun!t!)irea percep)iei Focus-grup NDI, iulie 2009 generale privind egalitatea 'i acceptarea social! a romilor este o component! critic! pentru mbun!t!)irea particip!rii lor politice. n cazul n care copiii de etnie rom! 'i ncep via)a sim)indu-se 'i probabil chiar fiind nedori)i n clas!, nimeni nu se poate a'tepta c! ei se vor sim)i vreodat! bineveni)i n Parlament. Atitudini )i valori pentru romi Una dintre cele mai importante bariere n participarea romilor n via)a public! 'i politic! provine chiar din cadrul comunit!)ii. Mo'tenirea nencrederii, urmare a secole de robie, discriminare 'i deportare n lag!re de concentrare, nu pot 'i subestimate. Deseori comunitatea se izoleaz!, pe bun! dreptate, de institu)iile de guvernare care nu ac)ioneaz! ntotdeauna n interesul ei 'i de alte comunit!)i care i-au prigonit de-a lungul istoriei. O mndrie colectiv! n cultura 'i tradi)iile romilor, precum 'i un fel de mndri individual! 27

care evit! respingerea social!, men)ine, deseori, comunit!)ile rome separate deoarece ei refuz! s! fie asimila)i, integra)i sau umili)i sau asupri)i de al)ii. Structura social! tradi)ional! a comunit!)ilor de romi reprezint! o alt! barier! pentru cei care vor s! se integreze. Femeile, care adesea nu sunt reprezentate corespunz!tor n via)a public! n ntreaga Europ! de est, au un dezavantaj particular. Considerate n mod tradi)ional ca fiind inferioare b!rba)ilor, se consider! deseori c! fetele de etnie rom! nu au nevoie de educa)ie 'i nu au dreptul s! 'i aleag! so)ii, un handicap distinctiv care a f!cut cele mai multe femei dependente de so)ii lor 'i a dus la o toleran)! general! fa)! de violen)a domestic!. n mod interesant, unii dintre cei mai realiza)i lideri ai societ!)ii civile 'i avoca)i ai comunit!)ii rome sunt femei care au avut parte de educa)ie 'i provin din comunit!)i mai integrate. n societ!)ile rome tradi)ionale, liderul neoficial sau buliba)a conduce comunitatea, mparte dreptatea 'i este un punct de blocare pentru informa)iile care intr! 'i ies din comunitate. Func)ionarii publici, precum 'i activi'tii societ!)ii civile 'i ai partidelor care trateaz! n general cu comunitatea prin buliba)a care, conform unor anumite surse, hot!r!'te cum ar trebui s! voteze comunitatea 'i la ce pre). Un lider civic al romilor a precizat c! anumi)i buliba)i 'i-au pierdut ncredere oamenilor lor n urma vnz!rii voturilor care nu au adus beneficii comunit!)ii lor. Totu'i, aceasta este mai degrab! o excep)ie, dect o regul!. Avnd att de mult! putere, minimizarea importan)ei buliba)ei n fa)a comunit!)ii este dificil de realizat. Echipa de evaluare a ntlnit mai mul)i buliba)i care au fost ale'i n consiliile locale 'i care pot fi identifica)i prin casele lor opulente ' i modelele de lux ale ma'inile. ntr-unul din cartierele rome din afara Ia'iului, echipa de evaluare a aflat c! acea comunitate a fost pur 'i simplu divizat! pentru a permite existen)a cei doi buliba)i care aveau preten)ii diferite asupra teritoriului 'i a clanurilor. Aceast! divizare este simptomatic! pentru o alt! barier! cu care se confrunt! romii n cadrul propriei comunit!)i o dezbinare n rndul liderilor care provoac! disfunc)ionalit!)i. Mai multe persoane intervievate, inclusiv mul)i romi, s-au plns de lipsa de organizare 'i solidaritate ntlnit! n alte comunit!)i ale minorit!)ilor, cele mai nsemnate fiind cea maghiar! 'i cea evreiasc!. n cele din urm!, romii din comunit!)ile s!race, mai izolate nu n)eleg adesea leg!tura dintre serviciile guvernamentale 'i participarea n sistem. Un membru al Parlamentului a remarcat c! aleg!torii s!i de etnie rom! vin la el cu plngeri c! nu au curent electric, nerealiznd c! prin construirea caselor lor f!r! autoriza)iile corespunz!toare, compania de electricitate poate c! nu are cuno'tin)! de existen)a lor acolo 'i c! nu poate oferi servicii pentru casele lor. Aceast! situa)ie tinde s! distan)eze 'i mai mult romii de institu)iile publice, deoarece ei consider! c! nu sunt trata)i corect, n loc s! recunoasc! responsabilitatea lor de a se implica n sistem. Acest fapt are un efect mai profund atunci cnd este vorba de exprimare politic! mai abstract!, cum ar fi votarea, nscrierea ntr-un partid politic sau ncercarea de influen)are a politicii publice. Pe lng! credin)a c! Guvernul nu se afl! n slujba lor, comunit!)ile de romi, asemenea cet!)enilor de toate etniile din toat! lumea post-comunist!, consider! c! nu au nimic de spus n aceast! privin)!. Deceniile de via)! cu o mentalitate de bun!stare, cu speran)e 'i chiar preferin)e pentru starea de anticipare 'i preocupare n privin)a tuturor nevoilor cet!)enilor, mpiedic! 28

adesea romii n a fi ini)iatori mai activi ai dezbaterilor politice publice. Atunci cnd interac)ioneaz! cu Guvernul sau cu partidele politice, aceast! interac)iune se produce sub forma unor schimburi directe, solicitnd membrilor parlamentului s! le furnizeze curent electric sau vnznd voturi pentru ulei 'i zah!r. Al(i factori Leg!tura dintre s!r!cie 'i participarea politic! este una crucial!, deoarece romii au rate ale s!r!ciei 'i analfabetismului semnificativ mai mari dect orice alt grup demografic din Romnia. n mod clar, s!r!cia este o barier! deoarece lupta pentru supravie)uire ' i hr!nirea familiei, uneori doar preocuparea pentru nevoi de igien! de baz!, epuizeaz! ' i diminueaz! capacitatea unei persoane de implicare n activit!)i politice care nu pot avea un avantaj imediat. S!r!cia face ca o comunitate deja lipsit! de drepturi s! fie mai izolat! 'i vulnerabil! la manipul!ri politice. Accesul inegal la educa)ie, angajare, locuin)e ' i s!n!tate complic! eforturile de cre'tere a particip!rii politice, un element critic de solu)ionare a problemelor comunit!)ilor de romi care tr!iesc la periferia societ!)ii. Romnia a demonstrat progrese n domeniile ini)iativelor n educa)ie 'i s!n!tate pentru cet!)enii de etnie rom!, dar proiectele reu'ite par a fi ntmpl!toare 'i nu abordate strategic 'i sistematic. Un fost oficial guvernamental a dat un exemplu de o comunitate n care i s-a solicitat instalarea de du'uri n 'coala primar!, n ciuda unei cre'teri semnificative a costurilor de ntre)inere, avnd n vedere c! elevii de etnie rom! vin din locuin)e f!r! instala)ii sanitare interioare. El a prezentat ideea ca pe o problem! de s!n!tate public!, ct 'i de educa)ie 'i a calculat economiile de costuri pe termen lung care s-ar produce. Totu'i, aceast! reu'it!, din cte 'tia oficialul, nu a fost repetat! n alt! parte n jude) sau, probabil, nici n )ar!. Impresia echipei de evaluare a fost c! astfel de succese nu sunt mp!rt!'ite n mod sistematic n cadrul Guvernului, introduse ca o practic! sau politic! standard sau propuse ca legisla)ie. n parte, asta se ntmpl! deoarece Romnia nu are canale de comunica)ii la nivelul sistemului pentru compararea 'i standardizarea celor mai bune practici, dar, de asemenea, se datoreaz! 'i unei culturi politice care nu a apreciat n mod tradi)ional comunicarea informa)iilor. Una dintre barierele care au fost precizate n rapoartele de evaluare anterioare din Romnia sau din alt! parte a fost lipsa documenta)iei oficiale pentru romii care s-au opus interac)iunii cu statul. Totu'i, Romnia a f!cut un progres semnificativ n acest domeniu, iar NDI a descoperit c! 96% din romii intervieva)i n sondaj de)ineau c!r)i de identitate. Cu toate c! lipsa c!r)ilor de identitate 'i a altor documente este nc! o problem!, n special a titlurilor de proprietate, autoriza)iilor de construc)ie 'i a autoriza)iilor de func)ionare, num!rul romilor care nu sunt lua)i n eviden)ele oficiale pare c! a sc!zut n ultimii ani.

29

III.

RECOMAND RI

Prezentele recomand!ri sunt f!cute pe baza ntlnirilor cu actorii implica)i 'i a studierii documentelor publice oficiale 'i neoficiale existente disponibile la momentul desf!'ur!rii proiectului. n general, echipa recomand! ca eforturile s! fie continuate prin organisme publice 'i private pe dou! fronturi: promovarea cooper!rii 'i n)elegerii dintre grupurile etnice, n special prin interese comune, iar reducerea s!r!ciei 'i mbun!t!)irea standardelor de via)! pentru romi s! devin! o prioritate maxim!. Aceasta are o importan)! capital! n prevenirea tensiunilor pe termen scurt dintre romi 'i alte grupuri etnice permi)nd n acela'i timp dezvoltarea durabil! pe termen lung a comunit!)ilor de romi. Mai multe recomand!ri specifice pentru organisme na)ionale 'i interna)ionale sunt prezentate n continuare: A. Guvernul &i Parlamentul Romniei

Este esen)ial! coordonarea ministerelor n ceea ce prive'te elaborarea 'i implementarea politiclor publice penrtu romi. Prim ministrul trebuie s! fie direct 'i activ implicat n coordonarea comitetului inter-ministerial pentru romi sau s! numeasc! un nalt reprezentant care s! joace acest rol. Toate nivelurile guvernamentale trebuie s! creasc! finan)area societ!)ii civile pentru ca acestea s! desf!'oare proiecte pe care nu le pot sau nu trebuie s! le conduc! 'i s! mbun!t!)easc! serviciile guvernamentale, cum ar fi programul cu mediatorii sanitari. Aceasta poate necesita g!sirea de solu)ii ingenioase pentru colectarea veniturilor. Cu toate acestea, Guvernul ar trebui s! stabileasc! mecanisme pentru protejarea autonomiei de implementare a ONG-urilor care primesc fonduri de la stat 'i pentru asigurarea transparen)ei n procesul de acordare a granturilor. n cele din urm!, CNCD, prin alocare de resurse de la buget trebuie s! promoveze mai accentuat principiul nediscrimin!rii n societate, prin diverse campanii. De asemenea, alte agen)ii guvernamentale care se ocup! cu integrarea romilor, cum ar fi ANR 'i BJR, trebuie s! fie mai bine nzestrate 'i mai bine supravegheate. Recomand!rile specifice pentru ministere individuale sunt: Ministerul Educa)iei ar trebui s! introduc! programe de educa)ie civic! pentru to)i elevii, pentru a defini mai bine rolurile 'i responsabilit!)ile cet!)enilor ntr-un stat democratic 'i s! ncurajeze participarea public! la scar! larg!. De asemenea, ministerul trebuie s! realizeze o evaluare proprie a 'colilor din zone cu popula)ie mare de romi, n special n ceea ce prive'te calitatea educa)iei, s! selecteze bunele practici 'i s! nceap! replicarea lor n toat! )ara. Alte ministere (Muncii, S!n!t!)ii, etc.) trebuie s! urmeze acest exemplu. Ministerul S!n!t!)ii, mpreun! cu Ministerul Educa)iei, trebuie s! continue instruirea de noi mediatori 'colari 'i sanitari 'i s! aloce resurse suplimentare n acest sens. Aceste persoane ndeplinesc rolul de lideri importan)i ai comunit!)ii ' i vor beneficia de suport 'i re)ele mai bune. Ministerul pentru minorit!)i nu este necesar s! fie renfiin)at din punctul de vedere al echipei. n locul unui minister care s! se concentreze singur asupra situa)iei din cadrul comunit!)ilor minorit!)ilor, echipa recomand! ca Guvernul s!-' i 30

concentreze aten)ia asupra campaniilor de promovarea diversit!)ii ' i multiculturalismului nu numai n rndul cet!)enilor ci 'i la nivelul personalului din administra)ia public!. Departamentul pentru Rela)ii Interetnice, a'a cum au v!zut membrii echipei de evaluare, poate avea acest rol n condi)iile n care are instrumentele necesare. Ministerul Administra)iei 'i Internelor trebuie s! evalueze, s! sprijine 'i s! coordoneze mai bine mai bine activitatea Birourilor Jude)ene pentru Romi (BJR) 'i s! ncurajeze implicarea mai eficient! a comitetelor mixte. De asemenea, trebuie s! creeze 'i s! mbun!t!)easc! capacitatea BJR s! aib! ini)iative 'i s! ia decizii 'i s! foloseasc! auditori externi care s! le evalueze activitatea. n cele din urm!, comunicarea mai bun! cu comunitatea rom!, n coordonare cu ANR, este necesar! pentru a face comunit!)ile vizate mai con'tiente de serviciile BJR.

Agen(ia Na(ional# pentru Romi Agen)ia Na)ional! pentru Romi are nevoie de resurse 'i restructurare, att intern, ct 'i ca parte a Guvernului, pentru a-'i ndeplini eficient si de o manier! strategic! misiunea de coordonare 'i monitorizare a implement!rii Strategiei na(ionale pentru romi 'i a angajamentelor asumate de guvern n cadrul Deceniului de Incluziune a Romilor 20052015. Mai specific, echipa de evaluare recomand! ca ANR s!: Revizuiasc! strategia na)ional! pentru romi 'i s! promoveze activ la nivelul Executivului m!surile de politici publice asumate de acesta n Deceniul de Incluziune a Romilor ntr-o consultare real! 'i larg! cu societatea civil!. n acest sens, este nevoie de o strategie coerent!, pe termen lung, care s! dureze mai mult dect durata mandatului unui singur lider 'i s! foloseasc! activ metodologia ' i instrumentele de monitorizare 'i evaluare a progresului politicilor pentru romi, de care deja dispune. Primeasc! autoritatea 'i bugetul necesare monitoriz!rii activit!)ii altor ministere n leg!tur! cu implementarea strategiei na)ionale 'i a Planurilor Na)ionale de Ac)iune r!mase nc! neadoptate, la jum!tatea Deceniului. n vreme ce anumi) i responden)i au recomandat ca acest organism executiv s! fie subordonat! legislativului, echipa de evaluare nu este de aceea'i p!rere, deoarece aceasta ar contribui la diminuarea importan)ei acesteia 'i la cre'tea politiz!rii activit!)ilor Agen)iei Na)ionale pentru Romi. Aib! stabilitate n ceea ce prive'te personalul printr-un sistem de numiri n servicii publice care s! fac! parte dintr-o reform! administrativ! mai larg! a Guvernului. S! se angajeze n mai multe parteneriate cu societatea civil! 'i administra)ia public! local!, n special ca un mijloc de sprijinire a autorit!)ii 'i resurselor exper)ilor locali din prim!rii. Ofere suport structurat pentru exper)ii locali din prim!rii, n special un canal de informare care s! contracareze izolarea acestora 'i s! diseminarea practicilor pozitive care s! fie replicate la nivelul administra)iei locale. Ia n considerare strngerea voluntar! de date referitoare la num!rul romilor care au candidat 'i au ob)inut mandate electorale, precum 'i derularea de analize cu privire la tendin)ele romilor n ceea ce prive'te participarea civic!. 31

Parlamentul Grupul parlamentar al minorit!)ilor este o resurs! pu)in utilizat! n Parlament, care ar putea face mai multe pentru promovarea problemelor romilor n contextul unor interese ale minorit!)ilor mai mari. Printre modurile n care ar putea servi mai bine comunit!) ii romilor se reg!sesc urm!toarele recomand!ri: Folosirea problemelor de interes comun pentru a for)a alian)e temporare cu partidele principale 'i pentru a oferi un suport mai larg pentru propuneri 'i ac)iuni legislative. Ini)ierea unui proiect legislativ pentru adoptarea Planurilor Na)ionale de Ac)iune asociate priorit!)ilor Deceniului de Incluziune a Romilor - educa)ia, s!n!tatea, ocuparea for)ei de munc! 'i locuire - care sunt o preocupare primar! printre votan)ii de etnie rom!. Propunerea unei reforme a nregistr!rii partidelor 'i a legilor electorale n scopul ncuraj!rii concuren)ei pentru locurile rezervate minorit!)ilor 'i s! permit ! organiza)iilor minorit!)ilor s! devin! partide politice autentice. Interzicerea actual! a partidelor etnice, care deja exist! n mod efectiv prin ONG-urile minorit!)ilor care propun candida)i, trebuie s! fie re-examinat! cu un ochi critic. ONG-urile, atunci cnd se transform! n partide politice, sunt n contradic)ie cu rolul lor de ap!r!tor al interesului public. Partidele politice

B.

Partidele politice majore Majoritatea partidelor politice din Romnia demonstreaz! n mod egal o lips! de voin)! politic! n a rezolva sau m!car a admite gravitatea problemelor care privesc comunitatea romilor. n afar! de cel mai superficial tratament sau declara)ii na)ionaliste extreme, cele mai multe partide ignor! romii 'i problemele acestora. A sosit momentul pentru partidele politice s! acorde o aten)ie real! acestei mase mari de aleg!tori 'i n cre'tere, 'i s! r!spund! nevoilor romilor, nu doar n calitate de votan)i, ci 'i de cet!)eni. S!r!cia extrem! 'i subdezvoltarea comunit!)ilor de romi afecteaz! ntreaga popula)ie 'i trebuie f!cut! o prioritate din rezolvarea acestor probleme. Urm!toarele alegeri generale nu vor avea loc pn! n anul 2012, care ofer! partidelor o perioad! prelungit! de timp pentru a rec'tiga votan)ii dezam!gi)i de toate etniile prin demonstrarea angajamentelor lor pentru servicii publice n loc de c'tiguri personale. Ele face asta n mai multe moduri: Dezvoltarea unor strategii pentru o comunicare mai eficient! cu suporterii ' i aleg!torii n afara campaniilor electorale pentru a stabili un dialog pe termen lung. n timp ce asta trebuie s! fie realizat! cu votan)ii n general, trebuie acordat! o aten)ie special! comunit!)ilor de romi care au reclamat lipsa comunic!rii ntre alegeri. Asta trebuie s! includ! propaganda electoral! n rndul aleg!torilor de rnd cartierele de romi, n timp ce liderii de nivel nalt abordeaz! organiza)iile civice proeminente ale romilor. 32

Desemnarea unui membru respectat al partidului care s! fie responsabil cu leg!tura cu comunit!)ile romilor 'i ONG-urile rome, adoptnd o abordare de cooperare n solu)ionarea problemelor 'i raportare c!tre conducere. Aceast! pozi)ie trebuie s! primeasc! resurse pentru ndeplinirea atribu)iilor 'i este r!spunz!toare pentru ndeplinire. Urm!rirea datelor demografice ale membrilor 'i votan)ilor pentru a identifica mai bine suporterii 'i poten)ialii membri 'i candida)i de etnie rom!. Alocarea de timp 'i resurse pentru cercetarea opiniei publice 'i a op)iunilor politice n diferite probleme privind comunit!)ile de romi. Crearea unor programe n platformele lor care s! r!spund! la problemele romilor cu solu)ii politice 'i legislative serioase 'i bine elaborate. Identificarea romilor talenta)i 'i educa)i care s! candideze pentru mandate n colegiile din care provin, n special n alegerile locale, 'i sprijinirea campaniilor acestora.

Partida Romilor n cazul n care Partida Romilor vrea s! inverseze tendin)a de sc!dere a sprijinului, trebuie s! conving! votan)ii de etnie rom! c! nu consider! sus)inerea lor implicit! ci chiar le reprezint! interesele. Cu toate c! partida poate continua s! p!streze un loc rezervat pentru romi, acesta nu va ob)ine o reprezentare mai mare 'i poate c!, la un moment dat n viitor, se va confrunta cu un al partid al romilor, n cazul n care legile electorale se schimb! sau suficient de mul)i romi s-ar asocia 'i ar reprezenta a amenin)are serioas!. Politicienii de etnie rom!, indiferent de afilierea lor politic!, trebuie s! elaboreze politici mai receptive dac! vor s! ob)in! sau s! rec'tige sprijinul n sc!dere al votan)ilor. Pot face asta n mai multe moduri: Stabilirea unei comunic!ri mai puternice cu aleg!torii care s! dep!'easc! campaniile electorale prin care s! asculte n mod onest probleme votan)ilor prin studii 'i ntlniri n cadrul prim!riei. Revitalizarea partidului cu noi membri 'i lideri de filiale, solicitarea contribu)iei acestora 'i implicarea lor mai activ! n procesul de luare a deciziilor la nivel central. C!utarea candida)ilor n rndul genera)iei mai tinere, n special la nivel local, ' i g!sirea de oportunit!)i de instruire pentru ace'tia. Ac)ioneaz! ca o voce mai puternic! a comunit!)ilor de romi prin Comitetul pentru Drepturile Omului, solicitnd audieri legislative sau de anchet! n cazuri de discriminare, nereguli guvernamentale sau conflicte interetnice. Societatea civil#

C.

Societatea civil!, incluznd att ONG rome ct 'i ONG non-rome, joac! un rol important n doborrea barierelor care mpiedic! persoanele de etnie rom! s! se implice pe deplin n via)a politic!. Printre ac)iunile recomandate pe care le poate ntreprinde, sunt urm!toarele:

33

Deschiderea discu)iilor despre colectarea voluntar! a datelor etnice, a'a cum a nceput s! se ntmple n Slovacia si n alte )!ri. Deciziile cu privire la dac! 'i cum s! fie colectate aceste informa)ii trebuie s! fie luate decet!)enii romni de toate etniile, dar au nevoie de un catalizator pentru a nsufle)i discu)iile, pentru a atrage contribu)ia publicului larg, 'i pentru a furniza exemple comparative relevante. Dezvoltarea de proiecte de educa)ie civic! direc)ionate c!tre comunit!)ile de etnie rom!, care s! eviden)ieze drepturile cet!)eanului, rolurile acestuia ' i responsabilit!)ile acestuia, pentru a contracara atitudinile din comunitate cu privire la conducere 'i participare. ONG rome trebuie s! dezvolte programe care ncurajeaz! n special conducerea comun! 'i luarea deciziilor n comunitate, mai degrab! dect dependen)a de un singur conduc!tor care are autoritate incontestabil!. Preg!tirea tinerilor educa)i de etnie rom! n arta negocierii, comunic!rii, promov!rii, elabor!rii de strategii 'i guvern!rii pentru a crea o nou! genera)ie de conduc!tori. Dezvoltarea unei comunic!ri externe mai energice pentru a capta poten)iali voluntari care s! se implice n proiecte locale, n special n acelea care aduc comunit!)ii beneficii directe. Conducerea de proiecte de dezvoltare local! 'i de organizare a comunit!)ii care aduc mpreun! persoane de etnie rom! 'i persoane care nu sunt de etnie rom! pentru a demonstra beneficiile practice ale cooper!rii interetnice 'i care ajut! la prevenirea conflictelor. Analiza 'i propunerea de modificare a cerin)ei legii electorale de a fi membru n Consiliul Minorit!)ilor Na)ionale pentru organiza)iile minorit!)ilor care doresc s! propun! candida)i, al!turi de criteriile de eligibilitate pentru un loc n Consiliu. Aceasta ar deschide calea spre o competi)ie pe o scar! mai larg! n rndul organiza)iilor minorit!)ilor 'i ar revigora participarea minorit!)ilor. Implicare constructiv! cu parlamentul, consiliile locale, agen)iile guvernamentale la toate nivelele prin formularea clar! a op)iunilor politice 'i utilizarea ini)iativei cet!)enilor pentru a promova o agend! legislativ! definit!. Coordonarea 'i interconectarea mai eficient!, att ntre ONG rome ct 'i dincolo de barierele etnice, pentru a mp!rt!'i cele mai bune practici 'i lec)iile nv!)ate, pentru a maximiza resursele, pentru a evita existen)a a dou! proiecte identice, 'i pentru a dezvolta mai eficient coali)ii bazate pe acelea'i principii. Furnizarea de mijloace pentru conduc!torii politici pentru a se adresa aleg!torilor de etnie rom! prin intermediul consiliilor municipale, dezbaterilor publice ' i 'edin)elor membrilor. Lucrul n cadrul re)elelor interna)ionale 'i a coali)iilor pentru a examina legisla)ia romn! si aplicarea acesteia; determinarea poten)ialelor conflicte cu legisla)ia Uniunii Europene, Consiliului Europei 'i a Na)iunilor Unite; 'i s! beneficieze pe deplin de cur)ile interna)ionale din Luxemburg, Strasbourg, 'i Haga pentru a contesta aceste legi, a ndrepta gre'elile 'i a ob)ine c'tiguri financiar sau alte privilegii de la Guvernul romn. Furnizarea de programe de preg!tire destinat! persoanele de etnie rom! alese n mandatele locale, n special, dar nu numai, acelora care ndeplinesc primul mandat. Aceasta trebuie s! includ! att instrumente pentru o guvernare eficient!, o mai bun! n)elegere a modului n care func)ioneaz! consiliile locale 'i a rolului 34

'i a responsabilit!)ilor unui consilier local, ct 'i dezvoltarea abilit!)ilor n domenii precum elaborarea de proiecte, dezbaterea, construirea coali)iilor, planificarea strategic! 'i a'a mai departe.

D.

UE/Comunitatea Interna(ional#

Echipa de evaluare constat! c! multe state membre UE, nu numai cele noi, al!turi de state din toat! lumea, mp!rt!'esc aceste provoc!ri cu privire la comunit!)ile minoritare 'i n special cu privire la cele de etnie rom!. Astfel, abordarea comunit!)ii interna)ionale trebuie s! fie una de colaborare orientat! spre rezolvarea problemelor 'i spre dezvoltarea comun!. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face comunitatea interna)ional! este pur 'i simplu s! r!mn! implicat!. Un reprezentant local de etnie rom! ntrebat fiind ce ar putea s! ntreprind! comunitatea interna)ional! pentru a ajuta, r!spunsul ei a fost, Face)i asta, ceea cea ce face)i acum. Veni)i aici 'i vede)i ce se ntmpl!. n felul acesta 'tim c! cineva ne acord! aten)ie. Unele dintre m!surile recomandate mai concrete pe care Uniunea European! 'i membrii Comunit!)ii Interna)ionale le pot lua includ urm!toarele: UE trebuie s! se asigure n continuare de respectarea de c!tre Guvernul Romniei a tratatelor 'i acordurilor pe care le-a semnat cu privire la drepturile 'i libert!)ile omului. UE trebuie s! elaboreze ndrum!ri 'i standarde pentru fondurile structurale orientate spre facilitarea accesului 'i mbun!t!)irea impactului integr!rii romilor ntr-un mod complementar cu Deceniul de Incluziune a Romilor. Ar trebui s! se adreseze n mod deosebit absorb)iei sc!zute a fondurilor disponibile n Romnia. UE trebuie s! examineze posibilitatea de a face o excep)ie n cazul persoanelor de etnie rom! de la principiul subsidiar care se aplic! politicilor privind minorit!)ile n statele membre, avnd n vedere c! persoanele de etnie rom! sunt o minoritate special! datorit! caracterului transfrontalier al acestei popula)ii 'i datorit! faptului c! duc lipsa unei patrii mam!. Portofoliul propus de Comisia European! pentru drepturile fundamentale ' i mpotriva discrimin!rii, dac! acesta va fi confirmat, trebuie s! aib! preciz!ri explicite de coordonare a politicilor pentru integrarea persoanelor de etnie rom!. Grupurile partidelor europene trebuie s! colaboreze cu partidele nrudite pentru mp!rt!'irea celor mai bune practici, att n linii mari (n termeni de dezvoltare a platformei, cercetare a politicilor 'i democra)ie intern!) ct 'i cu privire la minorit!)i (comunicare extern! direc)ionat!, exemple de politici). O ini)iativ! precum carta pro-minorit!)i propus! de PES, de exemplu, poate avea un rol de stimulare n ncurajarea partidelor politice nspre a fi mai cuprinz!toare 'i nspre a adopta pozi)ii mai clare n privin)a problemelor minorit!)ilor. Donatorii ar trebui s! finan)eze proiecte prin intermediul ONG na)ionale ' i interna)ionale pentru a facilita integrarea persoanelor de etnie rom! precum ' i mbun!t!)irea condi)iilor de via)!, cu accent pe reducerea barierelor cunoscute aflate n calea particip!rii politice. 35

Donatorii ar trebui s! pun! n balan)! pe de-o parte nevoia de a-'i asuma riscuri cu proiectele inovatoare care pot e'ua 'i pe de alt! parte cu o abordare mai riguroas! a evalu!rii 'i a posibilelor trecerii cu vederea n ceea ce prive'te cheltuielile. Rapoartele 'i evalu!rile scrise nu sunt suficiente; vizitele regulate la fa)a locului sunt necesare pentru a verifica eficien)a proiectelor 'i randamentul fondurilor cheltuite.

36

IV. CONCLUZII
n cei 'ase ani trecu)i de cnd NDI a realizat evaluarea din anul 2003 cu privire la participarea politic! a persoanelor de etnie rom!, se poate observa un progres evident n diferite regiuni. Un num!r n cre'tere de persoane de etnie rom! indiferent de nivelul lor 'i exprim! dolean)ele cu privire la problemele de interes pentru comunitatea lor 'i au mai multe resurse pe care le utilizeaz!. Guvernul a pus n func)iune mecanisme institu)ionale pentru a sprijini persoanele de etnie rom!, care, de'i nu func)ioneaz! a'a cum ar trebui, cel pu)in furnizeaz! un punct de plecare pentru tratarea problemelor persoanelor de etnie rom!. Strategia Na)ional! 'i Planul de Ac)iune Na)ional al Deceniului sunt de asemenea un plus categoric, n ciuda problemelor ap!rute n faza implement!rii. Oricum, mai r!mn multe de f!cut pn! cnd persoanele de etnie rom! s! poat! fi considerate participan)i activi 'i implica)i deplin n sistemul politic al Romniei. n timp ce foarte multe se ntmpl! pe teren, exemplele de succes n mare parte par a fi singulare mai degrab! dect sistemice, individuale mai degrab! dect institu)ionale. Implementarea politicii, mai ales n ceea ce prive'te Strategia, este inconsistent!. Standardele 'i cele mai bune practici sunt aplicate haotic. Unele bariere n calea particip!rii persoanelor de etnie rom! sunt structurale, pentru c! sunt n leg!tur! cu alegerile 'i reprezentarea parlamentar!, eficien)a ANR, CNCD, BJR ' i exper)ii din prim!rii. Acestea pot fi tratate n mare parte prin reforma bugetar! ' i legislativ!, cu condi)ia s! existe voin)a politic!. Oricum, atitudinea social! fa)! de persoanele de etnie rom! 'i n cadrul grupurilor de persoane de etnie rom! reprezint! o barier! important! care mpiedic! o comunicare consistent! din partea partidului ' i dezbaterea politicilor precum 'i implicarea cet!)eneasc! din partea romilor n'i'i. Aceste bariere motiva)ionale 'i de atitudine necesit! un angajament pe termen lung pentru a fi tratate 'i dep!'ite. De'i aceast! evaluare este caracteristic! Romniei, problemele sunt departe de a fi limitate la o singur! )ar!. Acest raport trebuie analizat ntr-un context regional ' i recomand!rile trebuie aplicate acolo unde sunt aplicabile n )!rile din ntreaga regiune ' i mai departe n Europa. Cel mai important, aceast! evaluare va deveni util! numai n condi)iile n care va fi continuat! prin alte lucr!ri. O aten)ie constant! trebuie acordat! problemelor persoanelor de etnie rom! 'i proiectelor elaborate astfel nct s! )in! cont de recomand!rile men)ionate mai sus.

37

Anexa I

38

PARTICIPAREA POLITIC)
A ROMILOR
Provoc ri #i Oportunit &i Democratice
Persoanele de etnie rom reprezint un procent considerabil #i n cre#tere al popula&iei din Europa Central #i de Est pn la 10 procente n unele & ri dar sunt extreme de slab reprezentante n politic #i n guvern. De la c derea comunismului, persoanele de etnie rom au fost n imposibilitate de a participa n institu&iile democratice din & rile lor la rezolvarea pe scar larg a problemelor economice, sociale #i cu privire la drepturile omului care afecteaz dispropor&ionat comunit &ile lor. Participarea politic activ votarea n alegeri, asigurarea reprezent rii n Guvern #i promovarea intereselor lor ofer cea mai bun modalitate pentru persoanele de etnie rom de a-#i mbun t &i statutul social #i condi&iile materiale.

ncepnd cu anul 2004, NDI a pus n aplicare o ini&iativ regional a persoanelor de etnie rom , finan&at de National Endowment for Democracy, cu sprijin suplimentar furnizat de Open Society Institute #i Consiliul Europei. Scopul ini&iativei este de a dezvolta un grup competent de activi#ti de etnie rom care s aduc expertiz politic partidelor, Guvernului #i societ &ii civile #i care s se foloseasc de mandatele n care sunt ale#i sau numi&i pentru a influen&a politicile care afecteaz persoanele de etnie rom . Ini&iativa este localizat n Bulgaria, Kosovo, Macedonia, Romnia, Serbia #i Slovacia.

Remarcile anti-romi f cute de pre#edintele Romniei au dus la proteste pa#nice care au ob&inut acoperire media la scar larg #i au condus la scuze publice. NDI asist persoanele de etnie rom din Europa central #i de Est pentru a promova m suri anti-discriminare #i o mai puternic reac&ie guvernamental la politicile care afecteaz comunit &ile de romi.

Componenta de baz a ini&iativei a fost o serie de cursuri de instruire n leadership politic n Bulgaria, Romnia #i Slovacia, respectiv, extins cu Kosovo, Macedonia #i Serbia n 2008. NDI de asemenea instruie#te candida&ii #i reprezentan&ii ale#i de etnie rom ; furnizeaz asisten& tehnic ONG rome cu privire la modul de a-#i promova constructiv problemele n fa&a Parlamentului #i a ministerelor; organizeaz stagii pentru studen&ii de etnie rom n cadrul legislatura na&ional #i n cadrul partidelor politice, realizeaz cercet ri comparative #i cercet ri ale opiniei publice privind integrarea politic a persoanelor de etnie rom ; #i ncurajeaz evenimentele care pun n leg tur reprezentan&ii politici #i guvernamentali cu activi#tii de etnie rom pentru a discuta idei de politici. Pentru a mbun t &i schimbul de cuno#tin&e transfrontalier, NDI organizeaz anual cursuri de instruire regionale pentru a spori competen&a activi#tilor. NDI estimeaz c aproximativ 400 de activi#ti de etnie rom au absolvit aceast ini&iativ . Persoanele de etnie rom care colaboreaz cu NDI folosesc tot mai mult mecanismul politic pentru tratarea problemelor din comunit &ile lor. n Slovacia, alegerile locale din anul 2006 au dus la o cre#tere de aproape 40 de procente a num rului de consilieri locali de etnie rom , dintre care mul&i au fost instrui&i de c tre NDI sau au absolvit aceste programe. Cu ajutorul NDI, Amalipe n Bulgaria #i Roma Public Policy Institute n Slovacia au promovat cu succes politici mai eficiente #i folosirea mai multor resurse pentru asisten&a persoanelor de etnie rom . n Romnia, un num r de absolven&i ai cursurilor de instruire furnizate de NDI au dus la mobilizarea comunit &ilor de aleg tori de etnie rom pentru candida&ii partidelor principale n alegerile parlamentare din anul 2008. Ca rezultat, membrii parlamentului ale#i colaboreaz cu ace#ti activi#ti de etnie rom pentru a elabora strategii de dezvoltare local pentru mbun t &irea situa&iei persoanelor de etnie rom n comunit &ile lor.

Pentru mai multe informa(ii cu privire la programele NDI 39pentru comunit#(ile de etnie rom#, v# rog lua(i leg#tura cu Catherine Messina Pajic at cpajic@ndi. sau Nadia Mouzykina at nmouzykina@ndi.org

Anexa II

40

BIOGRAFIILE MEMBRILOR ECHIPEI DE EVALUARE Jan Marinus Wiersma este un fost membru al Parlamentului European (1994-2009). Membru al Partidului Laburist din Olanda 'i vice-pre'edintele Grupului Socialist, el a f!cut parte din Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. De asemenea, Wiersma a fost raportor al Parlamentului European pentru aderarea Slovaciei la UE (1999-2004). Din aceast! pozi)ie a solicitat n mod activ recunoa'terea problemelor romilor n procesul de aderare al Slovaciei 'i al tuturor celorlalte state candidate la UE. Avnd o diplom! de master n Istorie ob)inut! la Universitatea din Groningen, Wiersma a scris extensiv despre problemele romilor 'i a fost un avocat pe termen lung al drepturilor romilor n Parlamentul European. n ultimii opt ani, Wiersma s-a concentrat pe mbun!t!)irea calit!)ii democra)iilor formate recent n Europa Central! 'i Europa de Est. n anul 2008, el a publicat o carte cu titlul Democracy, Populism and Minority Rights (Democra)ie, populism 'i drepturile minorit!)ilor) mpreun! cu co-vicepre'edintele Grupului Socialist, Hannes Swoboda, care, printre altele, abordeaz! problemele romilor. n prezent, Wiersma este Cercet!tor 'tiin)ific la Wiardi Beckman Foundation, Pre'edinte al Spolu International Foundation pentru mbun!t!)irea pozi)iei socio-economice a comunit!)ii romilor 'i Trezorier al Forumului European pentru Democra)ie 'i Solidaritate. Monica C#lu&er este Coordonator de programe la Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnocultural! din Cluj-Napoca, care se concentreaz! pe mbun!t!)irea climatului interetnic din Romnia 'i promovarea principiilor asigur!rii p!cii 'i justi)iei etnoculturale. C!lu'er are experien)! profesional! n sondaje de opinie public! 'i s-a concentrat asupra politicii din Romnia, comportamentul de vot 'i prejudec!)ilor. n mod specific, ea a luat parte la conferin)a na)ional! Stereotipuri 'i discriminare: Imaginea romilor n presa scris!. C!lu'er este licen)iat! n +tiin)e Politice la Universitatea Babe'-Bolyai 'i a absolvit un master n Politic! 'i Economie politic! n tranzi)ia post-comunist! la Universitatea Central-European! din Budapesta, unde a scris lucrarea de diserta)ie Electoratul de extrem! dreapta: Cazul Partidului Romnia Mare. Catherine Messina Pajic este Directoare Adjunct n programele pentru regiunea Europa Central! 'i de Est ale NDI. n aceast! calitate, ea s-a concentrat n mare m!sur! pe problemele romilor, n timp ce a monitorizat 'i programe pentru consolidarea democra)iei n ntreaga regiune. nainte de a se al!tura NDI n anul 2002, doamna Pajic a conceptualizat, proiectat 'i gestionat un portofoliu de programe de schimburi interna)ionale n ntreaga regiune pentru National Forum Foundation (care 'i-a unit for)ele cu Freedom House). Ea a locuit pentru doi ani n Var'ovia 'i Belgrad, unde a lucrat ca consultant independent pentru organiza)ii na)ionale 'i interna)ionale. n plus, ea are experien)! n strngerea de fonduri 'i ca func)ionar de dezvoltare la un grup de promovare a drepturilor animalelor cu sediul n Washington, D.C. Este licen)iat! n comunicarea n mas! la Universitatea din Boston 'i de)ine un master n Studii a zonei de influen)! ruseasc! la Universitatea Georgetown. Alice Ratyis conduce biroul NDI n Romnia. Este licen)iat! n jurnalism 'i a ob)inut experien)! n comunicarea eficient! 'i planificarea strategic! n timpul activit!)ii sale ca lider ONG pentru mai mul)i ani. Dup! absolvire, ea a lucrat n calitate de consilier al pre'edintelui UDMR, unde a nv!)at despre structura intern! 'i func)ionarea organiza)iilor politice. De asemenea, ea a dobndit experien)! n lucrul cu partidele politice din 41

Romnia 'i din ntreaga Europ! lucrnd ca trainer NDI 'i ulterior n calitate de consultant independent. n plus, ea are experien)! n organizarea campaniilor n )!ri precum Romnia, Ungaria, Macedonia, Marea Britanie, Statele Unite 'i Teritoriile Palestinian. Eugen +tefan Florian este un activist politic de etnie rom! din Arad, Romnia, implicat n tratarea problemelor romilor la nivel local din anul 1997. Un absolvent al cursurilor NDI, avnd numeroase ini)iative referitoare la comunit!)ile locale de romi, el de)ine mai multe func)ii de conducere la nivel local 'i na)ional n cadrul unor organiza)ii de tineret 'i seniori. n anul 2000 s-a nscris n Partidul Social Democrat (PSD), fiind liderul organiza)iei de tineret la Arad, precum 'i membru al Departamentului pentru Egalitatea de +anse a PSD. n prezent este Pre'edintele Asocia)iei Millennium Center din Arad, care pune accentul pe importan)a tinerilor 'i a aspira)iilor acestora n societatea romneasc!, ' i promoveaz! democra)ia concentrndu-se asupra drepturilor omului 'i anti-discriminare. Iulian Stoian este Directorul Executiv al Alian)ei Civice a Romilor din Romnia, o re)ea de promovare a 16 ONG-uri rome active n domeniul integr!rii romilor, ac)ionnd ca DecadeWatch n cadrul ini)iativei Deceniul de Incluziune a Romilor 2005-2010. Anterior el a fost un Director de Programe n cadrul NDI Romania, conducnd pentru o perioad! de doi ani Programul de participare politic! a romilor. De asemenea, el a dobndit experien)! profesional! n afaceri UE, n timp ce a ndeplinit func)ie de Coordonator de Servicii Publice 'i Func)ionar pentru Informa)ii Publice n cadrul Centrului Informativ al Comisiei Europene n Romnia. Stoian este licen)iat n Chimie, cu o specializare post-universitar! n Managementul proiectelor 'i un Masters (LL.M.) n legisla)ie european!, cu accent pe legisla)ia social! european! 'i politica social! a UE. n ultimii 10 ani el a fost implicat intensiv n numeroase proiecte europene precum 'i n furnizarea de programe de instruire pentru ONG-urile rome din Romnia. Un activist dedicat pentru drepturile omului, el a fost voluntar pentru anumite ONG-uri care se ocup! de grupurile vulnerabile, cum ar fi minorit!)ile LGBT 'i de romi n mai multe proiecte de promovare din domeniul anti-discrimin!rii.

42

Anexa III

43

NTLNIRILE MISIUNII DE EVALUARE +I INTERVIURI PE GRUPURI -INT. Organiza(ii non-guvernamentale Asocia)ia Pro Democra)ia Centrul pentru Jurnalism Independent Centrul de Sociologie Urban! 'i Regional! Centrul de Resurse pentru Participarea Public! (CeRe) E-Civis Agen)ia de Dezvoltare Comunitar! mpreun# Consiliul Na)ional pentru Combaterea Discrimin!rii Fondul de Educa)ie pentru Romi Romani Criss Institutul na)ional pentru studierea problemelor minorit!)ilor na)ionale Romanitin Asocia)ia studen)ilor 'i tinerilor romi Asocia)ia Thumende Reprezentant Cristian Prvulescu, Pre'edinte Ioana Av!dani, Pre'edinte C!t!lin Stoica, Director General Ioana Popa, Coordonator PR Cristina T!taru, Consultant Ana-Maria Mo'neagu, Director Gelu Duminic!, Director Executiv Dezideriu Gergely, Membru Florin Manole, Membru n bordul NDI, activist Costel Bercu', director REF, candidat PSD Magda Matache, Director Executiv Iulius Rostas, Cercet!tor Dinu Iulian, Pre'edinte Cristinela Ionescu, absolvent! a cursurilor NDI Sorin Vana, profesor, absolvent al cursurilor NDI Viorel Mota', Pre'edinte

Asocia)ia Romilor Ursari Florin Cioab!, regele romilor Mariea Ionescu, Consultant independent Feri St!nescu, lider al romilor Ferdinand St!nescu, lider al romilor Guvern/Parlament/Administra(ie local#: BJR (Biroul Jude)ean pentru Romi) Sibiu Asocia)ia Comunitar! Amaroilo Biroul Parlamentar Cristian Adomni)ei (PNL) Biroul Parlamentar Raluca Turcan (PDL) Departamentul pentru Rela)ii Interetnice Agen)ia jude)ean! pentru ocuparea for)ei de munc! Ia'i Inspectoratul 'colar jude)ean Consiliul Local Trnava

Reprezentant: Iulian Preda, Consilier Daniela Rusu, Pre'edinte M!d!lina Tudose, Consilier cabinet parlamentar Mirela B!ltoiu, Consilier, Membru din staf Attila Mark, Secretar de Stat Florin Mantu, Consilier de orientare profesional! Elena Mota', Inspector 'colar pentru romi Giuliano Cojocaru, Consilier local independent, absolvent curs NDI Adrian Biri, Consilier local PRPE G!ban Nicolae, Primarul comunei Trnava Remus Sava, Expert n problemele romilor din cadrul Prim!riei

Prim!ria Ia'i

44

Prim!ria Mo)ca

Agen)ia Na)ional! pentru Romi Prefectura Ia'i

Departamentul Administra)iei Preziden)iale pentru Minorit!)i Partide politice: PDL Ia'i PNL Bucure'ti PNL Ia'i PSD Bucure'ti PSD Media' PSD Petro'ani PSD Sibiu

Partida Romilor Ia'i

Partida Romilor Pro-Europa Bucure'ti

UDMR Bucure'ti Altele: +coala local!, Mo)ca

Arteni Costel, Primar Gigi Cercel, Expert n problemele romilor din cadrul Prim!riei Nicoleta, Mediator sanitar Lauren)iu Iapornicu, Pre'edinte Grigore Mihai, Expert Victorel Lupu, Prefect Romeo Chelaru, Directorul Cancelariei Prefectului Mihai Popescu,Ctea Vasile, Directori Peter Eckstein Kovacs, Consilier Preziden)ial pentru Minorit!)i Reprezentant: Maria Cabal!u, Pre'edinta organiza)iei de femei Laura Balanovici, Consilier local, PD-L Ben-Oni Ardelean, candidat pentru Parlamentul European Theodora Bertzi, Secretar General Adjunct Cristian Adomni)ei, deputat, fost Ministru al Educa)iei Maria Laz!r, Secretar General al Organiza)iei de Femei PS, Pre'edintele Departamentului Egalit!)ii de +anse al PSD Viorel Arca', Senator Ilie La)a, Consilier local, Vice-pre'edinte organiza)iei locale a PSD Cristian Resmeri)!, Deputat Gheorghe Suditu, Pre'edintele organiza)iei locale Sibiu Ciobic! Mihu)escu, Membru, Consilier al Pre'edintelui Geoan! pe probleme de romi Roman +tefan, Pre'edinte al organiza)iei jude)ene Ia'i Dumitru Chiriac, Pre'edinte al organiza)iei locale Trgu Frumos Nicolae P!un, Pre'edinte Ilie Dinc!, Secretar General Iulian Paraschiv, Consilier cabinet parlamentar Verestoy Attila, Senator Reprezentant: Vasilica Bor', Director

45

Anexa IV

46

Centrul pentru Sociologie Regional# &i Urban#

CURS
Tel/fax: +4021 -317.88.88 Str. Tudor Arghezi nr. 21, sector 2, Bucure'ti Email: office@curs.ro web: www.curs.ro

Studiu de evaluare al romilor efectuat de NDI 2009: Analiza focus-grupurilor Principalele rezultate

Iulie 2009

47

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

ANALIZA FOCUS-GRUPURILOR: PRINCIPALELE REZULTATE

1. SPECIFICA.II METODOLOGICE 2. STARE GENERAL/ 3. VOTUL +I REPREZENTAREA POLITIC/ 4. VIA.A +I IDENTITATEA PERSONAL/ 5. PROCESUL POLITIC: PARTICIPAREA POLITIC/ +I CIVIC/

3 5 6 10 12

ii

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

1. SPECIFICA+II METODOLOGICE Romii constituie una dintre cele mai mari si marginalizate minorit!)i din Europa 'i a doua minoritate etnic! ca m!rime din Romnia. n Romnia (ca 'i n alte )!ri) romii sunt victimele preponderente ale 'omajului cronic, neintegr!rii 'i discrimin!rii, fapt ce le limiteaz! accesul la educa)ie, locuin)e 'i servicii medicale. Toate aceste probleme au fost atribuite att lipsei unei clase politice puternice ct 'i lipsei acute de reprezentare n structurile politice, n special n mandatele electorale. n 2004, NDI a lansat o Ini)iativ! regional! pe mai mul)i ani pentru a ncuraja participarea romilor la via)a politic!; n 2006 programul s-a extins pentru a cuprinde 'i Romnia. Obiectivul programului pe termen lung este s! construiasc! o mas! critic! de romi n fiecare )ar! capabili s! se integreze eficient 'i s! participe la via)a politic! local!, na)ional! 'i regional!. Acest proiect urm!re'te s! evalueze prin sondaje 'i studii calitative barierele institu)ionale 'i motiva)ionale ce stau n calea particip!rii politice a romilor. La cererea Institutului Na)ional Democratic pentru Afaceri Interna)ionale (NDI), Centrul pentru Sociologie Urban! 'i regional! a desf!'urat 12 focus-grupuri n cadrul Proiectului NDI Studiu de evaluare a romilor: Romnia, 2009. Agenda (sau programul) focus-grupurilor a fost elaborata de expertul NDI Carlo Binda 'i a fost discutat! cu exper)i 'i moderatori la data de 24 iunie, 2009 n Bucure'ti. Printre punctele majore incluse n agenda focus-grupurilor se num!rau: evaluarea general! a situa)iei actuale a Romniei, identitate 'i rela)ii interetnice, participare civic!, participare politic!, comportamentul la vot, percep)ia institu)iilor publice a liderilor politici 'i a ONG-urilor. Grupurile )int! ale acestui studiu calitativ au fost identificate de reprezentanta NDI n Romnia, Alice Ratyis 'i de experta NDI n sondaje, Christine Quirik pe baza rezultatelor unui sondaj de opinie desf!'urat la nivel na)ional de c!tre CURS pentru NDI n martie 'i aprilie 2009; sondajul a fost realizat n cadrul aceluia'i program.1 Grupurile )int! vizate erau: 1) Romi integra)i (defini)i ca romi care au absolvit minim 'coala primar! 'i care sunt angaja)i); 2)Romi neintegra)i; 3) Cet!)eni care nu sunt de etnie rom! (Romni 'i cet!)eni de etnie maghiar!, care tr!iesc n comunit!)i /ora'e al!turi de romi). Operatorii de interviuri CURS au selectat participan)ii la focus-grupuri bazndu-se pe criteriile men)ionate anterior. Loca)iile alese pentru desf!'urarea focus-grupurilor au fost alese de reprezentan)ii NDI 'i includeau att arii urbane ct 'i rurale n diferite regiuni ale Romniei. Focus-grupurile s-au desf!'urat ntre 25 Iunie 'i 28 Iulie, 2009 'i au fost supravegheate de exper)i CURS. Tabelul 1 prezint! componen)a, datele 'i loca)iile focus-grupurilor.

Studiul a fost efectuat pe dou! e'antioane reprezentative la nivel na)ional dup! cum urmeaz!: 1) un e'antion de 600 de adul)i, care nu erau de etnie rom!; 2) un e'antion de 800 de adul)i romi care tr!iau n comunit!)i omogene (i.e. comunit!)i cu cel pu)in 20 de romi care tr!iesc pe o arie determinat!. Metodologia de e'antionare este descris! n raportul c!tre NDI pentru componenta cantitativ! a Studiului NDI de evaluare a romilor, 2009

49

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

Tabelul 1. Loca*ii, Structur& (i datele celor 12 Focus-grupuri din Romnia). Loca(ie Structur# Data Bucure'ti (Urban) Romi integra)i care locuiesc n ora' (b!rba)i), n 25 iunie 2009 vrst! de 35 ani sau mai mult; 8 participan)i; Bucure'ti (Urban) Romi integra)i care locuiesc n ora' (femei), n 25 iunie 2009 vrst! de 35 ani sau mai mult; 7 participan)i; Bucure'ti (Urban) Structur! mixt! care nu este de etnie rom! (4 25 iunie 2009 b!rba)i, 5 femei), n vrst! de 35 ani sau mai mult; angaja)i; 9 participan)i Soldanu (rural), B!rba)i romi neintegra)i; mai tineri de 35 ani; 10 26 iunie 2009 Jude)ul C!l!ra'i participan)i; Soldanu (rural), Femei rome neintegrate, mai tinere de 35 ani; 10 26 iunie 2009 Jude)ul C!l!ra'i participante Soldanu (rural), Structur! mixt! care nu este de etnie rom! (6 26 iunie 2009 Jude)ul C!l!ra'i b!rba)i, 5 femei), mai tineri de 35 ani; 11 participan)i; Petro'ani (Urban) Structur! mixt! care nu este de etnie rom! (4 28 iunie 2009 Jude)ul Hunedoara b!rba)i, 4 femei), mai tineri de 35, domicilia)i n cartierul Colonie; 8 participan)i; Petro'ani (Urban) B!rba)i romi integra)i, mai tineri de 35 ani, 28 iunie 2009 Jude)ul Hunedoara domicilia)i n cartierul Colonie; 8 participan)i Petro'ani (Urban) Femei rome integrate, mai tinere de 35 ani, 28 iunie 2009 Jude)ul Hunedoara domiciliate n cartierul Colonie; 10 participante; Col)!u (Rural) B!rba)i romi neintegra)i, peste 35 ani; 11 28 iunie 2009 Jude)ul Maramure' participan)i; Col)!u (Rural) Femei rome neintegrate; peste 35 ani; 12 28 iunie 2009 Jude)ul Maramure' participan)i; Etnici maghiari, mixt! (6 b!rba)i, 6 femei), 28 iunie 2009 Col)!u (Rural) Jude)ul Maramure' peste 35 ai; 12 participan)i

50

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

2. STAREA DE SPIRIT GENERAL Majoritatea, dac! nu to)i participan)ii la discu)iile din cadrul focus-grupurilor au p!reri negative asupra situa)iei actuale din Romnia. Aceste opinii sunt consistente cu rezultatele sondajului na)ional de opinie desf!'urat de CURS pentru NDI. 59% din subiec)ii care nu erau de etnie rom! consider! c! )ara se ndreapt! ntr-o direc)ie gre'it!, n timp ce numai 13% dintre ace'tia consider! c! )ara este pe calea cea bun!; 25% consider! c! direc)ia este mixt! 'i 3% nu au r!spuns. n cadrul aceluia'i sondaj 73% dintre subiec)ii de etnie rom! consider! c! )ara se ndreapt! ntr-o direc)ie gre'it!, 10% consider! c! direc)ia este cea bun!; 13% consider! c! direc)ia este mixt! 'i 4% nu au r!spuns. Un sondaj recent (i.e. iunie 2009), desf!'urat de CURS pe un e'antion reprezentativ la nivel na)ional de 1070 de adul)i chestiona)i, a dovedit c! 78% dintre subiec)i consider! c! Romnia c! Romnia se ndreapt! ntr-o direc)ie gre'it!. Cum am men)ionat mai sus, majoritatea participan)ilor la discu)iile din cadrul focus-grupurilor noastre consider! de asemenea c! )ara se ndreapt! ntr-o direc)ie gre'it!. Pentru unii dintre responden)ii focus-grupurilor noastre direc)ie gre'it! se refer! la numeroasele scandaluri politice ce par s! marcheze via)a politic! a )!rii. Pentru al)i responden)i (de ex. etnicii maghiari din Col)!u, romi 'i persoane care nu sunt de etnie rom! din Petro'ani) direc)ie gre'it! nsemna starea precar! a economiei na)ionale 'i prezenta criz! financiar! global!. Printre termenii folosi)i n chip repetat de responden)ii no'tri pentru a caracteriza situa)ia actual! a Romniei se num!r!: deplorabil, s!r!cie extrem! , calvar, dezastru, haos. Per total, majoritatea responden)ilor att romi ct 'i cei de alte etnii consider! situa)ia actual! a Romniei mai proast! dect acum un an. Motivele care pot explica nr!ut!)irea situa)iei Romniei 'i a responden)ilor sunt lipsa locurilor de munc!, ascensiunea pre)urilor, salarii mici toate legate de criza financiar! global!. Alte aspecte disfunc)ionale men)ionate de responden)i includ corup)ia n sistemul medical 'i calitatea proast! a sistemului educa)ional romn. Unii dintre responden)ii romi (n special b!rba)i) au men)ionat 'i discriminarea etnic! cu care se confrunt! pe pia)a locurilor de munc!. Potrivit responden)ilor no'tri romi, comparativ cu romnii, ace'tia se confrunt! cu mai multe dificult!)i n ob)inerea unei slujbe 'i sunt primii concedia)i n cazul unei restrngeri economice sau a unei restructur!ri. Cnd au fost ntreba)i despre problemele cu care se confrunt! comunit!)ile locale, mul)i responden)i (indiferent de etnie sau religie) au invocat chestiuni legate de infrastructura defectuoas! a ora'elor sau satelor (de ex.: drumuri, aprovizionarea cu ap!, sistemul de nc!lzire, sistemul de canalizare etc. ). n zonele urbane (ex.: Bucure'ti 'i Petro'ani), infrac)iunile 'i delincven)a par a fi o problem!, n special n anumite cartiere. De asemenea, cartierele locuite preponderent de romi par a se confrunta cu probleme mai numeroase 'i mai grave n ceea ce prive'te infrastructura (lipsa apei, curentului electric, canaliz!rii) 'i accesul la o educa)ie de calitate. Potrivit responden)ilor no'tri, principalul vinovat pentru situa)ia dificil! a Romniei este clasa politic! a )!rii. Ale'ii oficiali att la nivel local ct 'i central (adic! membrii ai parlamentului ) sunt percepu)i ca fiind structural corup)i 'i dezinteresa)i de problemele reale ale cet!)enilor. Datele adunate n cadrul focus-grupurilor noastre 'i sondajului la nivel na)ional indic! c! exist! o diviziune profund! sau o pr!pastie ntre membrii clasei politice romne 'i cet!)enii de rnd, cei din urm! fiind profund nemul)umi)i de primii.

51

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

3. VOTUL ,I REPREZENTAREA POLITIC 3.1 Interac*iuni cu reprezentan*ii partidelor politice Interac)iunile responden)ilor cu reprezentan)ii partidelor politice n afara campaniilor electorale sunt rare 'i mai degrab! negative att n cazul romilor (indiferent dac! integra)i sau nu) ct 'i n cazul persoanelor care nu sunt de etnie rom!. Dup! campaniile electorale, responden)ii interac)ioneaz! n special cu oficiali ale'i la nivel local (de ex.: primar, consilieri locali etc.) 'i mai pu)in dac! chiar nu deloc cu membrii parlamentului sau liderii partidelor politice na)ionale. Interac(iuni cu reprezentan(ii partidelor politice. Majoritate participan)ilor au afirmat c! au fost contacta)i de reprezentan)ii partidelor politice numai n timpul campaniilor electorale, cnd ace'tia au vizitat ora'ele/satele unde s-au desf!'urat focus-grupurile (n special ora'ele/cartierele/satele mai s!race) 'i le-au oferit votan)ilor eligibili cadouri, de regul! produse alimentare 'i au p!rut interesa)i de problemele lor. Politicienii ne caut# cnd au nevoie de voturile noastre. Ne dau pungi de plastic cu ulei, zah#r )i f#in#Bun# ziua! Sunt a)a )i pe dincolo, voteaz#-m# )i a)a mai departe! Dar dac# ncerci s# iei leg#tura cu ei dup# alegeri, nu-(i mai r#spund [femeie rom! integrat!, Bucure'ti] (i ascult# problemele, iau noti(edar dup# aiace!? Nimic!!![nici un rezultat] Dup# campaniile electorale [politicienii]nu ne contacteaz#, ne contacteaz# numai n timpul campaniilor electorale [femeie care nu este de etnie rom!, Bucure'ti ] [Politicienii )i candida(ii] (i cer p#rerea, nu pomenesc de nimic de vot, ne ntreab# cu ce probleme ne confrunt#m, ne ascult#, )i iau noti(e, totu)i [problemele noastre] r#mn pe o buc#(ic# de hrtie [nerezolvate][ femeie care nu este de etnie rom!, Bucure'ti ] Ne caut# numai cnd au nevoie de voturile noastre. n timpul campaniilor electorale, caut# pe toat# lumea merg din u)# n u)# si-(i promit de toate [femeie de neintegrat! de etnie rom! ] [Politicienii] vin de obicei cnd e campanie electoral#. l contacteaz# pe X, )tiu c# sunt vreo 10 familii care sunt foarte s#race )i se duc la ele nainte s# voteze )i le dau o sticl# de ulei, ni)te zah#r )i membrii familiei #leia zic Aha, dac# omul acesta ne d# ceva acum, o s# ne dea )i pe viitor )i voteaz# cu reprezentantul partidului acela. Dup# alegeri, pentru 4 ani de mandat, politicienii fac ce au chef [b!rbat care nu este de etnie rom!, Petro'ani] Invita(ie de nscriere n filiala unui partid politic. Nu s-au nregistrat cazuri printre responden)ii no'tri de primire de invita)ii de nscriere n rndul filialei vreunui partid politic. Responden)ii no'tri explic! acest fapt invocnd statutul pe care ei l de)in, de exemplu:suntem needuca(i, s#raci [)i politicienii]nu sunt interesa(i de noi 'i, n acela'i timp, sus)in c! sunt interesa(i de oameni boga(i )i deci puternici, de oameni educa(i, de oameni care sunt lideri n comunit#(ile din care fac parte Consultarea unui partid politic ntr-o chestiune sau problem# anume nu este o practic! uzual! printre responden)ii no'tri pentru c! au o ncredere sc!zut! n partidele politice 'i n reprezentan)ii lor. Mai mult, responden)ii no'tri sunt foarte dezam!gi)i de reprezentan)ii partidelor politice pentru c! sus)in c! politicienii nu manifest! un interes real n problemele cet!)enilor de rnd. De

52

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

aceea, cnd sunt pu'i fa)! n fa)! cu posibilitatea de a aborda un partid politic cu privire la o chestiune anume, majoritatea (dac! nu chiar to)i) responden)ilor prefer! s! n-o fac!. Nu-i g#se)ti sau nu po(i sa-i contactezi [reprezentan(ii partidelor politice]Danu au un singur birou )i cnd i cau(i ntr-un loc (i se spune c# sunt la cel#lalt birou sau pe teren )i problemele tale r#mn nerezolvate. (i spun s# te nscrii pe o list# de a)teptare (pentru ntrevederi) dar pn# s#-(i vin# rndul le expir# mandatul..." [b!rbat rom integrat] " Nu am contactat niciodat# un partid politic. Sunt to(i ni)te mincino)i )i nici ei n-au f#cut nimic s# m# abordeze." [b!rbat rom integrat] " +tim cum sa-i contact#m, dar ne ignor# dup# alegeri [femeie rom# integrat#, Bucure)ti] Da, am ncercat s# iau leg#tura cu ni)te politicieniAm fost tratat# ca un nimeni, am fost ignorat# )i nu mi-a pl#cut. mi ceream drepturile, )i ea ca membru al consiliului local ar fi trebuit s# m# ajute pentru c# rezolvarea problemelor ca a mea intra n atribu(iile ei [femeie rom! integrat!, Bucure'ti] " Nu-i contactez. Nu ndr#znesc s#-i abordez. Nu ndr#znesc.(i spun ntotdeauna vino mine )i mine te sim(i descurajat." [femeie rom! integrat!, Bucure'ti] " Nu avem curaj pentru ca )tim c# e inutil. Sunt to(i mincino)i. [femeie care nu este de etnie rom!, Petro'ani] 3.2 Motive pentru a vota sau a nu vota Majoritatea responden)ilor nu au votat la ultimele trei alegeri. Dar, comparativ cu romii, mai pu)ine persoane care nu sunt de etnie rom! au votat la ultimele trei alegeri. Responden)ii care nu au votat 'i justific! comportamentul invocnd dezam! girea pe care o resimt fa)! de politica romn!, de lipsa op)iunilor reale la alegeri sau sus)innd ca to)i politicieni sunt ni'te mincino'i 'i ho)i interesa)i exclusiv de bun!-starea personal!. " N-am mai votat de cnd Constantinescu [un fost pre)edinte al Romniei ntre a 1996 )i 2000] a fost ales pentru c# m-a dezam#git." [b!rbat rom integrat, Bucure'ti ] "+tiam cine candideaz#, dar mi s-a p#rut inutil s# votez. Pentru c# nu puteai s# iei o decizie, nici unul dintre candida(i nu merita votul nostru." [femeie care nu este de origine rom!, Petro'ani] "N-am cu cine s# votez, candideaz# to(i s# fac# bani )i nu s# fac# ceva pentru mine sau pentru al(ii ca " [femeie care nu este de origine rom!, Petro'ani] "Nu vreau s# votez cu ni)te ho(i." [b!rbat rom integrat, Petro'ani] Responden)ii care au votat 'i motiveaz! comportamentul invocnd datoria lor de cet!)eni sau sus)innd c! votnd vor ncuraja atingerea unui standard mai bun de trai. Este important s! amintim c! unii responden)i au afirmat c! au votat deoarece se temeau de anumite repercusiuni cum ar fi interzicerea accesului la servicii sociale sau administrative de c!tre birocra)ii locali.

53

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

"Am votat pentru c# am fost cumva for(a(i s# vot#m pentru c# dac# mergem la prim#rie cu vreo problem sau pentru servicii sociale, autorit#(ile ne ceart# c# n-am votat. [femeie rom! integrat!, Petro'ani] Totu'i, au fost cazuri de responden)i de etnie rom! care au afirmat c! au votat n schimbul unei sume de bani "Am votat pentru c# mi-au promis 300 de lei " [aproximativ 100 USD, femeie rom# integrat#, Bucure)ti 3.3 Factori (i particularit&*i care influen*eaz& decizia de a vota Principalii factori care influen)eaz! decizia la vot n rndul responden)ilor no'tri sunt, n ordine, programul/politicile unui partid politic, urmate de calit!)ile personale ale candidatului 'i, n sfr'it, afilierea la un partid politic a candidatului. n acest caz, exist! totu'i o diferen)! ntre responden)ii romi 'i cei care nu sunt de etnie rom!; ultimii au tendin)a de a acorda mai mult! importan)! afilierii candidatului la un partid politic, n timp ce, responden)ii de etnie rom! pretind c! pun n primul rnd accent pe politicile adoptate de un partid " Cred c# e ca la fotbal: n primul rnd conteaz# partidul, adic# echipa pe care o sus(ii, a)a c# oamenii spun c# vor vota pentru acel partid pentru c# sus(in acel partid, n al doilea rnd, te gnde)ti la candidat, )i, n sfr)it, la politicile partidului, de)i tind s# cred c# ordinea ar trebui inversat#.." [b!rbat care nu este de etnie rom!, Bucure'ti] "Conteaz# sa-(i (ii promisiunile; nu conteaz# ce partid reprezin(i." [femeie rom! neintegrat!, Soldanu] " Calit#(ile personale )i promisiunile unui candidat [conteaz#]. Dac# d# ce e mai bun din el, te poate convinge s#-l votezi." [b!rbat rom integrat, Petro'ani] Importan)a particularit!)ilor precum sexul sau etnia pare s! varieze n diferite grade n cazul deciziei exprimate prin vot. De exemplu, femeile rome par mai dornice s! voteze cu o femeie 'i sus)in acest lucru prin afirma)ii de genul: femeia este gospodina, o femeie va fi mai atent# la problemele femeilor )i copiilor, o femeie n(elege mai bine preocup#rile unei mame singure sau ale unei casnice. Opinii favorabile candidaturii femeilor n func)ii politice au fost de asemenea exprimate de responden)i care nu sunt de etnie rom! : " Pn# acum, numai cteva femei au fost promovate n politic# )i numai lucruri rele s-au ntmplat. Hai s# le d#m o )ans# femeilor )i poate lucrurile se vor ndrepta ". "Cred c# o femeie e mai inteligent# dect un b#rbat, e mai de)teapt# )i munce)te mai mult dect un b#rbat )tie mai bine cum s# creasc# ni)te copii )i va n(elege mai bine att femeile ct ii b#rba(ii." [femeie rom! neintegrat!, Soldanu] n ceea ce prive'te etnia unui candidat, unii responden)i au considerat aceast! chestiune ca avnd o influen)! mai mic! asupra deciziei exprimate prin vot:

54

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

"[Etnia unui candidat] nu conteaz#; tr#im aici ntr-o comunitate de mul(i ani. [Etnia] nu conteaz#; [politicienii] ar trebui s# fac# ceva pentru copii pentru toata lumea, nu numai pentru noi [romii]... via(a e la fel pentru to(i." [femeie rom! integrat!, Bucure'ti "[Etnia unui candidat] nu conteaz#; el sau ea trebuie s# se poarte ca o adev#rat# fiin(# uman#." [femeie rom! integrat!, Bucure'ti] "Cred c# [etnia] nu conteaz#;tot ce conteaz# e candidatuldac# e /ea a f#cut ceva bun n trecut." [femeie care nu este de etnie rom!, Petro'ani] Pentru unii respondent (n special romi neintegra)i), etnia unui candidat este important!. "Dac# candidatul ar fi rom, poate a) vota pentru el pentru c# cei care nu sunt de etnie rom# ne discrimineaz#. n condi(iile n care candidatul ar fi rom ca noi, poate lucrurile ar sta altfel. Poate c# )i candidatul rom s-a confruntat cu probleme ca ale noastre n copil#ria sa" [femeie rom! neintegrat!, Soldanu] "Da, a) vota pentru un candidat rom pentru c# ar cunoa)te mai bine problemele cu care se confrunt# romii." [femeie rom! integrat!, Petro'ani] "[A) vota un candidat rom pentru c#] po(i s# vorbe)ti cu el chiar dac# e)ti needucat. Vorbe)te limba ta!" [femeie rom! integrat!, Petro'ani] "Dac# a) avea posibilitatea s# votez cu un candidat rom, a) face-o bucuros. Pentru c# apar(ine aceluia)i grup etnic )i trebuie s# ne reprezinte, s# ne rezolve problemele mai eficient.. [b!rbat rom integrat, Petro'ani] Exist!, totu'i, cteva cazuri de responden)i romi care au sus)inut c! ar vota mai degrab! un candidat romn dect unul rom: "[N-a) vota un candidat rom pentru c#] romii sunt mai corup(i dect romnii." [b!rbat rom integrat, Bucure'ti] "[N-a) vota un candidat rom pentru c#] te po(i n(elege mai bine cu un romn dect cu un rom. [femeie rom! integrat!, Bucure'ti] Pentru responden)ii care nu sunt de etnie rom!, etnia unui candidat este deosebit de important!. Comparativ cu responden)ii romi, responden)ii romni au tendin)a de a prefera s! voteze un candidat romn, mai degrab! dect un candidat de alt! etnie. De asemenea, pentru responden)ii romni este preferabil s! voteze un candidat maghiar, mai degrab! dect unul rom (dac! un rom sau un maghiar ar fi singurele op)iuni posibile). Lucrurile stau a'a pentru c!, "...suntem romni )i nu cred c# vom alege vreodat# ca pre)edinte o persoan# de culoare, un rom. Vreau s# spun c# un candidat poate s# fie maghiar, maghiarii sunt oameni educa(i )i )tiu ce vor." [b!rbat care nu este de etnie rom!, Bucure'ti]

55

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

4. VIA+A ,I IDENTITATEA PERSONAL Cnd s-a pus problema dac! via)a unui rom este diferit! de via)a unui romn, opinia general! a participan)ilor la focus-grupul nostru a fost c! sunt diferen)e semnificative ntre acestea. Cei mai mul)i responden)i de etnie rom! au considerat via)a lor mai rea dect via)a unui romn pentru c! persoanele de etnie rom! sunt discriminate n multe (dac! nu n majoritatea) domenii, de la pia)a locurilor de munc! pn! la accesul la educa)ie, accesul la serviciile medicale publice 'i alte institu)ii (de stat). Principalul motiv pentru care sunt discrimina)i este, potrivit unor responden)i, "simplul fapt de a fi rom". "Moderator: Deci, a(i spus c# vie(ile persoanelor de etnie rom# sunt destul de asem#n#toare, dar via(a unei persoane de etnie rom# este foarte diferit# de cea a unui romn. n ce sens? V: Te fac (igan oriunde ai merge. Cnd te urci n autobuz, te evit# )i )i iau m#suri de precau(ie, spun 'S-a urcat un (igan n autobuz.'. Dar )i Romnii fur#.... B: Romnii se cred mai buni dect noi. Nu ne arat# nici un pic de respect. Cnd ne urc#m n autobuz,ei spun '-iganii s-au urcat n autobuz, ciorile!'... a)a ne zic. 'Fii atent [p#ze)te-(i buzunarele] s-au urcat ciorile n autobuz! ' [...] Moderator: Dar n privin(a spitalelor?Ce zic? B: Zic: A intrat un pacient. Uita(i-v# ce negru e." [F.G., b!rbat rom, Soldanu] "C: Este foarte greu n Romnia! Lipsa locurilor de munc#... ce s# v# zic?! Noi, cei de culoare, suntem marginaliza(i. Pentru a g#si un loc de munc#, m-am plimbat pe la 10 companii diferite. Este rasism. S-au uitat la culoarea pielii mele... V# spun adev#rul. Moderator: +i ct a durat s# fi(i respins de aceste 10 companii? C: Cam o s#pt#mn#. Ce o s# m#nnce copiii mei?" [F.G., b!rbat rom, - Bucure'ti] Unii dintre participan)ii la focus-grupul nostru explic! imposibilitatea ob)inerii unui loc de munc! prin invocarea unor factori precum etnia, lipsa educa)iei formale 'i barierele culturale. Att romii ct 'i romnii cred c! vie)ile romilor 'i cele ale romnilor sunt destul de diferite. n general, romnii consider! c! romii sunt mult mai s!raci dect romnii 'i au o via)! mult mai dificil!. Mai mult, se pare c! att romii din zonele urbane ct 'i romii din zonele rurale au fost drastic afecta)i de actuala criza financiar!. Participan)ii romi la discu)iile grupului nostru au spus c! nu 'i mai pot g!si locuri de munc!, iar cei care sunt angaja)i sus)in fie c! angajatorii i pl!tesc mai pu)in, fie c! sunt amenin)a)i c! vor fi concedia)i primii. O alt! problem! specific! cu care se confrunt! persoanele de etnie rom! este incapacitatea de a-'i sprijini familiile datorit! num!rului mare de copii n familiile rome. O parte din participan)ii la focus-grupul nostru (att romi ct 'i romni) cred c! lipsa accesului la locuri de munc! ar putea fi motivul care ar explica infrac)iunile m!runte (n special furturi 'i tlh!rii) presupus comise n mod exclusiv de persoane de etnie rom!. Atunci cnd s-a vorbit despre interac)iunile dintre romni 'i romi, impresia general! a fost c! rela)iile dintre cele dou! grupuri se nr!ut!)esc. n zonele rurale, mul)i romi au construit case n mod ilegal pe domeniul public 'i acest fapt este o surs! de tensiuni ntre reziden)ii care nu sunt de etnie rom! 'i reziden)ii care sunt de etnie rom!. Unele femei rome care au participat la discu)iile noastre de grup au avut tendin)a de a fi mai optimiste, sus)innd c! att romnii ct 'i romii au nv!)at (n 'coli) s! fie mai toleran)i. Potrivit unor responden)i, acest punct de vedere mai optimist ar putea fi inexact dat fiind faptul c! majoritatea femeilor rome din zonele rurale se limiteaz! la gospod!riile lor 'i nu interac)ioneaz! frecvent cu persoane care nu sunt de etnie rom!.

56

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

n zonele rurale, exemplele de colabor!ri de succes ntre romi 'i romni se refer! aproape exclusiv la rela)ii de scurt! durat! bazate pe munc!. Neavnd p! mnt n proprietate 'i neavnd un loc de munc! constant, mul)i romi muncesc pentru romni 'i sunt pl!ti)i cu ziua. Situa)ia este diferit! n zonele urbane, unde mai mul)i romi declar! c! au rela)ii de lung! durat! cu romni (i.e. au prieteni romni, colegi 'i vecini). Cu toate acestea, n rndul romnilor exist! o percep)ie larg r!spndit! potrivit c!reia ar trebui s! fie aten)i atunci cnd au de-a face sau cnd intr! n rela)ii cu romii, ntruct ace'tia din urm! au tendin)a de a fi "aluneco)i )i ntotdeauna cu gndul la metode de a te n)ela )i a profita de tine." n ceea ce prive'te preferin)ele pentru partidele minorit!)ilor etnice fa)! de partidele politice principale, mul)i responden)i de etnie rom! nu au semnalat diferen)e ntre acestea, sus)innd c! ambele sunt corupte 'i nu le pas! prea mult de "problemele reale" ale oamenilor. Totu'i, fa)! de romii din zonele urbane, mai mul)i romi din zonele rurale cred c! interesele lor ar putea fi mai bine reprezentate de partidele minorit!)ilor etnice pentru c! aceste partide n)eleg mai bine problemele locale ale romilor. Cei mai mul)i romi din zonele urbane consider! c! partidele minorit!)ilor politice nu au for)! suficient! pentru a se face auzite 'i pentru a influen)a politica na)ional!. Probabil c! din aceast! cauz! mul)i or!'eni romi prefer! partidele politice principale. Cu toate acestea, potrivit responden)ilor no'tri romi din zonele urbane, partidele politice principale ar trebui s! aib! mai mul)i reprezentan)i de etnie rom! printre rndurile lor. Att romii integra)i ct 'i cei neintegra)i sunt de p!rere c! comunit!)ile lor sunt dezbinate 'i c! ar trebui s! fie mai uni)i. Ei sunt con'tien)i de faptul c! mul)i romi 'i vnd voturile pentru beneficii imediate precum banii sau cadourile. Ei cred c! "romii ar trebui s! fie mai inteligen)i, s! fie uni)i 'i s! voteze pentru reprezentan)ii lor n parlament, a'a cum fac ungurii." Romii apreciaz! n general comunitatea maghiar! 'i o admir!, considernd-o unit! 'i bine organizat!. Astfel, responden)ii romi (n special din Col)!u) iau comunitatea maghiar! ca pe un exemplu de cum ar trebui s! fie comunitatea rom!. Atunci cnd simt c! drepturile lor sunt nc!lcate, responden)ii romi spun c! ar merge institu)iile publice locale cum ar fi poli)ia, primarul, consilierii locali, pe care le 'tiu sau la conduc!torul comunit!)ii lor locale. ("Buliba)a "). n discu)iile focus-grupului nostru, att romnii ct 'i romii au clasificat romii n trei mari categorii, dup! cum urmeaz!: I) a'a-numi)ii "romi integra)i", care sunt considera)i a fi "mai cura)i, mai bine educa)i 'i accepta)i de persoanele care nu sunt de etnie rom!"; 2) categoria "romii care nfrunt! greut!)i", care include romii care muncesc din greu 'i ncearc! s! 'i pl!teasc! impozitele f!r! ntreprinde ac)iuni ilegale; 'i 3) categoria "romii stnjenitori", care include romii needuca)i, 'omeri, "care fur! 'i nu doresc s! lucreze" 'i sunt v!zu)i ca o ru'ine a ntregii comunit!)i de romi. Un alt fapt interesant semnalat de c!tre responden)ii no'tri romi are de-a face cu imaginea extrem de negativ! pe care romii din Romnia o au n unele )!ri europene, mai ales n Italia 'i n Spania. Mul)i responden)i romi consider! c! mass-media str!in! a denaturat imaginea romilor n aceste )!ri 'i, ca urmare, romii sunt acum nvinui)i pentru toate crimele comise n Italia 'i Spania, chiar 'i atunci cnd autorii acestora nu sunt de etnie rom!. Responden)ii no'tri romi au acuzat de asemenea autorit!)ile statale romne c! nu fac nimic pentru a proteja cet!)enii s!i romi care au re'edin)a n str!in!tate. Inac)iunea statului romn, este, pentru mul)i responden)i romi, o alt! dovad! a faptului c! statului romn nu-i pas! cu adev!rat de ei.

57

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

5. PROCESUL POLITIC: PARTICIPAREA POLITIC ,I CIVIC Interac(iunea cet#(enilor cu institu(iile guvernamentale. Indiferent de etnie, sex, educa)ie sau vrst!, n marea majoritate a cazurilor, focus-grupul nostru de discu)ii a men)ionat c! interac)iunea cu institu)iile guvernamentale se caracterizeaz! prin lipsa de ncredere. Aceste sentimente sunt rezultatul experien)ei anterioare pe care participan)ii no'tri au avut-o atunci cnd au apelat la diverse institu)ii; astfel de experien)e au fost marcate de rigiditate birocratic!, ntrzieri, amn!ri 'i de lipsa de respect din partea func)ionarilor publici. De asemenea, participan)ii no'tri par c! au senza)ia c! n cazul n care cineva nu are "rela)ii" (sau "conexiuni") 'i nu cunoa'te oamenii potrivi)i, nici o problem! nu poate fi rezolvat!. "Uit#-te la mine, de exemplu, am nregistrat o cerere la prim#rie acum 4 ani pentru aceste locuin(e ANL pentru tineri [NOTA NOASTR.: ANL Agen(ia Na(ional# pentru Locuin(e dezvolt# proiecte de locuin(e sociale] dar dac# nu ai pe nimeni sau dac# nu )tii pe cineva acolo... mi tot spun s# mi rennoiesc cererea... Nu am ncredere n nimeni..." [F. G., persoan# care nu este de etnie rom#, Bucure)ti] Responden)ii romi (n special romii neintegra)i) au numeroase probleme n accesarea institu)iilor publice 'i n abordarea autorit!)ilor publice pentru c! multor romi le lipsesc informa)iile despre institu)iile publice sau de alt! natur! care ar putea s! i ajute s! 'i apere interesele. "Cei mai mul(i dintre noi nu )tiu unde s# se duc# dac# suntem discrimina(i de angajator. Trebuie s# te descurci cu aceste lucruri pe cont propriu. Ce po(i s# faci? Dac# te duci la un consilier local acesta nu va fi capabil s# te ajute. Ei te trimit la un alt birou. Nu avem un avocat la nivel jude(ean. +tiu multe cazuri )i pot s# v# spun mult mai multe despre acestea" [F G., b#rbat rom, Col(#u] Con&tientizarea &i interac(iunea cu reprezentan(ii ale&i la nivel local. Familiaritatea cu reprezentan)ii locali ale'i variaz! n func)ie de zonele rurale 'i urbane, origine etnic! 'i interesul n politic!. n zonele rurale (comunit!)i mai mici), responden)ii tind s! 'i cunoasc! conduc!torii ale'i, fie consilieri locali sau parlamentari n colegiul acestora. n zonele rurale, responden)ii romi ('i cei care nu sunt de etnie rom!) au tendin)a de a interac)iona mai mult cu conduc!torii locali ale'i. n zonele urbane, att responden)ii de etnie rom! ct 'i cei care nu sunt de etnie rom! sunt mai pu)in familiariza)i cu oficialii publici locali. Responden)ii care pretind c! sunt interesa)i 'i foarte interesa)i de politic! au o mai bun! cunoa'tere a conduc!torilor politici locali sau na)ionali. Imaginea reprezentantului politic ideal. Cnd vorbim despre calit!)ile pe care trebuie s! le aib! reprezentantul ales, putem s! facem o distinc)ie ntre elementele semnalate de marea majoritate a participan)ilor la focus-grupul nostru fa)! de cele semnalate de romi neintegra)i 'i etnici maghiari. ntr-o foarte mare m!sur!, a'tept!rile responden)ilor fa)! de reprezentan)ii locali se refer! la aptitudinile sociale, deschidere 'i interesul pentru problemele comunit!)ii. n acest sens, cei mai mul)i responden)i sus)in c! ale'ii locali "trebuie s# )i ndeplineasc# promisiunile f#cute n timpul campaniilor electorale, trebuie s# )tie cum s# vorbeasc# cu oameni obi)nui(i )i s# fie aproape de ei, s# nfiin(eze filiale n localit#(ile mai mici )i mai ndep#rtate, s# implice oamenii n punerea n aplicare a proiectelor comunit#(ii, s# se informeze cu privire la problemele oamenilor )i ale comunit#(ii )i s# ignore ra(iunile politice atunci cnd distribuie fondurile." n ceea ce prive'te problemele specifice, etnicii maghiari ar dori s! fie invita)i mai des la 'edin)ele consiliului, cel pu)in la acelea n care se iau decizii importante pentru comunitate. De asemenea, ei 'i-ar dori s! vad! o implicare sporit! din partea autorit!)ilor n rezolvarea problemelor romilor 'i pe aceast! cale asigurarea unui nivel de trai mai bun.

58

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

Responden)ii romi, n special romii neintegra)i, 'i-ar dori ca autorit!)ile locale s! se implice mai mult n rezolvarea problemelor lor; responden)ii romi se a'teapt! de asemenea ca autorit!)ile locale s!-i informeze 'i s!-i consulte n chestiunile importante pentru ntreaga comunitate. Responden)ii romi au senza)ia c! oficialii locali, care ar trebui s!-i ajute s! se integreze mai bine n comunitate, sunt str!ini de problemele lor. Acesta este 'i motivul pentru care numero'i responden)i romi au accentuat nevoia prezen)ei n comunitatea lor a unui reprezentat de etnie rom! al unei organiza)ii publice. Un asemenea reprezentat de etnie rom! ar fi responsabil de medierea comunic!rii dintre romi 'i autorit!)ile locale. Disponibilitatea de a candida la func(ii publice. Disponibilitatea responden)ilor no'tri de a candida la func)ii publice nu pare a fi afectat! de factori ca etnia. Principalele motive ale refuzului de a candida la func)ii publice au de-a face cu auto-perceperea preg!tirii personale ca fiind slabe, lipsa de experien)!, lipsa sprijinului politic (n special n cazul responden)ilor romi) 'i imoralitatea care se presupune c! prevaleaz! n via)a politic!. Printre liderii politici cei mai agrea)i de responden)ii no'tri se num!r! actualul pre'edinte Traian B!sescu, fostul pre'edinte Ion Iliescu, actualul prim-ministru 'i fo'ti prim-mini'tri 'i actuali membri ai cabinetului (Emil Boc, Victor Ciorbea, Elena Udrea, Theodor Stolojan), actuali 'i fo'ti membri ai parlamentului (M!d!lin Voicu, Crin Antonescu, Mircea Geoan!, Victor Ponta, Mona Musc!, George Becali, Laszlo Tokes) ca 'i lideri din administra)ia local! (Liviu Negoi)!, Cristian Popescu-Piedone, Tiberiu Iacob-Ridzi, Klaus Johannis). Responden)ii romi au men)ionat n repetate rnduri numele lui Gigi Becali - un om de afaceri noncomformist 'i un om politic romn controversat care mai este cunoscut 'i pentru ac)iunile sale caritabile, trecerea la public 'i fanatismul religios. Notorietatea &i accesibilitatea Biroului jude(ean pentru romi (BJR). Numai n Col)!u 'i Petro'ani, cel pu)in un singur respondent a confirmat ca a auzit de BJR. n Col)!u, majoritatea responden)ilor care erau la curent cu existen)a BJR au 'i ncercat s! apeleze la acest organism. Au f!cut acest lucru din urm!toarele motive: 1) s! raporteze discrimin!ri mpotriva copiilor romi: 2) s!-'i nscrie copiii la 'coal!; 3) s! reclame calitatea slab! a educa)iei pentru romi; 4) s! invite un reprezentat BJR n Col)!u pentru a rezolva problemele 'colilor locale; 5) s! rezolve chestiuni legate de acte de identitate sau alte documente oficiale. Responden)ii care nu 'tiau de existen)a BJR s-au plns c! nu sunt la curent cu existen)a unei asemenea institu)ii, cu loca)ia ei 'i cu atribu)iile ei. Impresii privind rolul cet#(enilor de rnd n mbun#t#(irea sistemului politic. Indiferent de etnie, vrst!, sex sau educa)ie, majoritatea responden)ilor se simt neputincio'i vizavi de sistemul politic din Romnia 'i de ale'i. Dup! cum am men)ionat anterior, pare a exista o pr!pastie ntre membri clasei politice romne 'i cet!)enii de rnd, cei din urm! fiind profund nemul)umi)i de primii. Drept urmare, majoritatea responden)ilor sunt foarte sceptici n privin)a puterii cet!)eanului de rnd de a influen)a 'i mbun!t!)i actualul sistem politic. Posibilele solu)ii propuse de responden)ii no'tri pentru a influen)a 'i mbun!t!)i actualul sistem politic (i.e. clasa politic!) au un caracter mai degrab! radical 'i includ boicotarea alegerilor, greve 'i demonstra)ii la scar! larg! mpotriva guvernului, pre'edin)iei 'i parlamentului. Unii responden)i romi s-au referit de asemenea la necesitatea existen)ei unor organiza)ii mai puternice ale romilor, acestea din urm! fiind n prezent extrem de fragmentate.

59

Studiul de evaluare a romilor NDI - Romnia, 2009: Focus-grupuri

Notorietatea &i perceperea ONG-urilor. n focus-grupurile la care au participat responden)i romi, ONG-urile care se ocup! de problemele romilor au o notorietate ridicat!. Printre ONG-urile men)ionate de responden)ii romi se num!r! "Romani Criss" 'i "Tumende" (n Petro'ani); partidul politic al romilor Partida Roma a fost de asemenea men)ionat. Impresia general! despre astfel de organiza)ii este una bun!. Responden)ii no'tri romi au men)ionat o serie de programe 'i ac)iuni ale ONG-urilor care s-au bucurat de succes cum ar fi: programe culturale 'i educa)ionale, cursuri despre politicile publice, cursuri despre me'te'uguri tradi)ionale, programe pentru copii (excursii) etc. Un program men)ionat de responden)ii no'tri care nu s-a bucurat de succes 'i propunea combaterea violentei domestice n Petro'ani; acest program urm!rea s! creeze un ad!post pentru victimele violen)ei domestice (femei 'i copii), dar, aparent, a fost un e'ec. n plus, mai mul)i responden)i de etnie rom! au afirmat c! ONG-urile trebuie s! fie mai implicate n comunit!)ile lor 'i trebuie s! viziteze comunit!)ile/cartierele de romi mai des. Al)i responden)i e etnie rom! au afirmat c! multe ONG-uri rome nu au suficient! putere deoarece nu au fonduri 'i pentru c! romii sunt mai pu)in nclina)i spre implicarea n asocia)ii 'i activit!)i de voluntariat. De asemenea, c)iva responden)i au afirmat c! unele ONG-uri rome sunt ineficiente deoarece liderii acestora nu sunt interesa)i de problemele romilor 'i deturneaz! fondurile/resursele pentru a le folosi n afaceri/interese personale. Doar c)iva dintre participan)ii la focus-grupuri au declarat c! au participat voluntar n programe ale ONG-urilor. n plus, marea majoritate a responden)ilor no'tri a afirmat dac!, dac! ar fi solicita)i, ar participa cu pl!cere ca voluntari n diferite programe 'i ini)iative civice cum ar fi programe pentru copii, programe educa)ionale 'i culturale 'i programe pentru protec)ia animalelor.

60