Sunteți pe pagina 1din 4

l"ribunalul BucuresLi Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Dornnului presedinte

Suhsettrnatul Matei l-uciarr, dorniciliat in Bucurresti, Str^ Gurii L.otruiili, Nr" Z5A, Sectr:r 5, prin prezenta forrnulez:

CEREITE DE CI-IEMARE

IN ]UDECATA

A pdrdtitor:

1)

Dineclia Generalf, de Polilie

a Municipiultei

Bmcurestfr,

r.u

sediul in Calea Victoriei nr. 19, Sector 3;

2) Zlotea Ion.o seful Serviciulur Arrne, Exploziui si

Sr.ibstuntt:

Periculoase din DGPMB, pe care va rog sa-l citati la domicil!{.il ta,.i l-rrofnsiflnal din Bucunesti, catrea victoriei l-9, sector 3, unde se afla sediui D[i[:'i'1ti,

precurn a InSpCetAIgLUL_Gepe;al_al _PtIiIiei _[!p.fi41r11, {,,t L:i..:i]iili in Bucuresti, strad* Nlihai Vocia nr.6, sector 5, in calitate ri,* CHffiir4f{'$" }.N
GARANITIE.

pentru

c;.r

prin hot6rdrea pe care o veti pronunta sH *-lispuneti

1) anulanea celor doua acte juridice cu titlul "Dispozii;ia dei ant-il;ire a autorlz6rii si retraqerii permisului de arrnS" ambele enrise cle cdtre parfrt* sr.rh numErul 3?-89971 din 10,09.20L2, cu obiect si temeiuri ;nirirJicr.r dif,:rite;

2) sa obligatti parata DGPMII sa-nri restituie permisul rje arma sr:r"ia nr.001119, al carui titular sunt, ce mi -a fost retinut abuziv in dat;i cje
LJ

10.09.2012, la sediul DGPMB-SAESp;

a permisului cle arma seria B nr 001119;

3) sa obligerti pe parata DGPMB sa-mi prelungeasca viz;r del vaiahiiitate:

DGPMts, in s;r:lidar cu cornis{rrul sef'.il;(}I[:A ION, seful Serviciului Arme Explozivi si gubstante Fericuloase,, sa iri ar;hit.e despagubiri in cuantum r:gai cu prejurJiciurl rnaterial suferit cje mirre pcntrul depunerea contra cost, a armelor pe care le detin, la L:n arrnurier autcrizat, ca {.lrrnare a emiterii dispozitiei de anulare a autorizatiei si perrnrsuiui cJe arrna;

4) sa obligati pe parata

5) sa obligati in solidar, pe parata DGPMB si pe cms sef Zlotea Ion,


seful SAESP, sa-r'ni plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu
acest proces;

Motive si argumente:

Frealabil, precizez ca am chennat pe IGPR^, in jucJecata, in temeiul aft.60 si unnratoarele Cocl Pnocedura Civila, in calitate de chenrat in garantle, intrucat IGPR nu a emis si nu a adus la qunostinta publica , din culpa proprie, actul juridic, pe care era obligat sa-l emita in temeiul prevedenilor art.26(1) din HG 130/2005.

Frin prima dispozitie a DGPMB nr, 3?"89921170.09.2012, s-a dispus nelegal anularea autorizdrii mele de a detine arme 9i muni[ii, invocdndu-se eronat, ca temel juridic , prevederlle art.45 alinl din Legea 29512AA4 pentru incblcarea art. 25 alin 1 din Legea 29512A04. Va invederez ca anularea dreptuiui de detinere al armelor se face, corect, in temeiul art.28-29 din Legea 29512004 si nu in temeiul art.45 alinl din legea in cauz5.
Dispozitia in cauz5 este semnatS ilegal de cdtre un funclionar care nlr este nici reprezentantul legal al pdr6tei Directia GeneralS de Politie a Municipiului Br.rcuregti, autoritate public5 competent5 sd ia mdsurile prevBzute in dispozilie, si nici organ de administrare al DGPMB asa cum rezulta din prevederile art.209 coroborate cu aft.218 Cod Civil. Reprezentantul legal sl "organ de adnrinistrare" al DGPMB este Directorul General al DGPMB si nu seful SAESP, dl ZLOTEA ION ian un act juriclic care nu este semnat cie un "organ de adn'lirristrare" al persoanei juridice DGPMB este un act afectat de nulitate, ca act juridic emis de catre DGPMB, si avand in vetlcre si vatan'larea ce mi-a provocai--o, din perspectiva art.2,18 Cod Civil.
tI
1

Art. 2lB, - fi) Aatele juridice fdcute i; orsr;;i; i* ai,iinistru'e ate' ,oersaanei juridice, in limltele puterilor ce le-au fost conierite, sunt actele',
Suptrimentar, evidentiez cE Dispozitia pe care solicit sa o anulati, reprezint5 un act jurldic, Fentru a se asigura legalitatea actului si pentru a se retine cd Dispozitia in cauzd reprezintd o manifestare de vointS a autoritEtii publice competente , era obtigatorie, pe actul tn cauzd si contrasemndtura unui consilier jurldlc, sernndturd care nu exist5, A se vedea in acest sens, prevederile art.4 din l-egea 5l4l2AA3, incalcate prin lipsa senrnaturii consilierului juridic, pe dispozitia criticata. l./iai mult, prin dispozitia administrativa criticata mi s-a inclilr:at si dreptui meu constitufional, cu sediul in art. 31 (2") clin Corrstitutie, de a fi

informat corect de cdtre autorit5tile pubiice intrucat prin douE acte administrative, av6nd acelagi nun'r6n de ordirre si aceeasi datH, enrise rJe
acelasi cms sef ZL.OTEA

iOI{,

s-a dispus diferit.

Prin eea,dl:a_dOu:l_DLgpqzllie_lu-_a=e_laSj_numar, acee.Asi data, emisa de aeelas-L_funetiqnar ZLOTEA ION, s-a invocat incalcarea de subsemnatul a prevederilor art,59(1) lit.b) din l-egea 29512.004 si urmatoarele. Si aceasta dispozitie va rog sa o anulati intrucat:

a)

s-a emis de catre un functionar necompetent care nu

era

reprezentantul legal si organ de administrare al DGPMB; b)nu poarta contrasenrnatura unui consilien juridlc, exigenta introdusa prin art.4 din Legea 514170A3; c) fiind intocmita cu incalcai"ea art"209 si art.2trB din Codul Civil, este autonrat intocmita s! cu incalcarea art.Z si art.3 din l-egea 36A120A2 care neprezinta o refiectare a principiului legaiitat!i, in legea speciala de politie; d) a incalcat principiul securitatii raporturik:rr juridice, intrucat prin doua disprs7111i pur[and acelasi nr., aceeasi dath, avanci acelasi autor, se dispurre in rnod diferit, eu fiind intr-o confuzie totalai
,,., #,,,.*,--

Mai mult, cele doua Dispozitii cu acelasi nr dar cu obiect diferit sunt intocmite cu incalcarea princrpuiui bunei creriinte intrucat nu din vina mea marn prezentat, cu aparenta intarziene, in data de 10.09.2t\12, la DGPMB SAESP ci datr:rita imprejurarii ca IGFR nu si-a respectat obliEatia legala de a nespecta si aplica prevederile art. 25 (1) din Noi'mele de aplicare a Legii 295 din 2004, norme aprobate prin HG i30/2005" Fotrivit art.26(1) din Niorme, citez:" Titularii permiseior de arrnii tip A gi tip B au obligatia de a se prezenta ia viza pernrisului rJe armd in perioada stabtlit5 de Insprectonaturl General al PCIlitiei Ronrane, in locurile indicate del inspectoratele de poli[ie judefene si de Dir-ectia GerreraiS de i]olilir N{unicipiului Bucuregti, ("..)". In lunnina acestui text rezulta ca eu ma putean: prezenta pcrt;r.ru prelungirea vizei, in perioada stabilita d*' TGPR. In rnasur'J irr crlrc .lGPR.,, culpabil, nu a emis si nu a adus la cunosfinta publica nicr o norma d*: st;,rl:ilire a perioadei de prezentare, a cetatenilor ir"':teresati. !a tlGPNtB, $-rririi.r"t.t aplicarea vizei de prelungire a valabilitatii permisiri'11 6js arilja, nu inri este irnputabil mie ca rn-a s fi prezentat cu intarziere la DGPMB",SAESP, ci IGPR, adica orctanului ier;rrhic superior si cr:nducator al DGPMB" Lipsa normelor emise de catre IGPR, in aplicarea ari:.?_6(1) din tic 130/2005, echivaleaza cu uri caz fr:rtuit si cu un nrotiry obi<lctiv pentru care subsemnatul n:-ant prezentat la serviciul Arme in data 10.09,201.2, cu 6 zile intarzlere fata de data la care expir;: valabilitatea perniisului de arn'la
CI

in conditiile de mai sus, fr:nctionarul Zlotea Ion era obligaL, de prevetlerile art.2 art.3 din Lergea 350i2002 si sa constate, din oficiu, lipsa r1e culpa a subsemnatului irrcidenta in cauza, a prevederilor art. 2V din prin Normele aprobate [-lG i30/2005, Pe cale de consecinta, dl Zlotea trom, trebuia sa dispuna, cu burra credinta, in temeiul art. 26(1) c.oroborat nu art.2V din norme, prelt.rngirea valabilitatii pr:rnrisului cie arma seria B nr. 001119, al carui titular este subsernnatul"

(04.09"201"t).

si

$t,

tfl

tif,
lrH

ii

27. - Persoanele care fac dovada cu documertte autentice cH in perioada stabilitd pentru viza permisuh.ri de arm6 s-au aflat in imposibilitatea de a se prezenta la organul de poli[ie competent, din rnotive obiective, beneficiaz5 de acordarea ulterioarb a vizei permisului de armb, dar nu mai tSrziu de 30 de ziie de la data incetiril motivelor respective"
Art,.

lon, precizez l-am chemat si pe respectivul in judecata in exercitarea dreptului meu prevazut de art. 16

In ceea ce priveste pe functlonarul

ZLOTEA

din Legea 55412AA4 a contenciosr"rlui adrninistrativ, potrivit caruia"

impotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, entiterea sau fncheierea actului ori, dupd caz, care se face vinovatd de refuzul de a rezalva cererea referitoare la un drept subiectiv sau la un irtteres legitim, ciacd se solicitd plata unor despdgubiri pentru preludiciul cauzat ori pentru intdrziere. in cazul in care acfiunea se admite, persoana re.spectivd poate fi obligatd la plata

q C;r*/, t l*tit,, pre-ra*t" diprezenta tege pot fi formulate gi persoii-

Va rog sa- incuvintati ca probe inscrisuri care dovedesc : a) exrstenta si continutul celor doua dispozitii ernise de DGPMB sub acelasi nr,/ cu obiect diferiU b) plangerea mea prealabila depusa la DGPMB sub nr. 23BZ din i 1.09.2012 Depun prezenta in 4 exemplare"

Va rog sa judecati cererea de chemare in judecata si


subsemnatului.

in

lipsa

In drept art.1 iart.16 din Legea 55412404 art.60 din urrnatoarele Cod Procedura Civila
art.209, art.21B Cod Civil, art" 26(1) si art.27 din normele aprobate prin HG l-30i2005

Cu stim5, reclamant MATEI LUCIAN

Domnului Pregedinte al Tribunalului Bucuresti Sectia a IX Contencios Administrativ si Fiscal

Evaluare