Sunteți pe pagina 1din 1

-.Gfl-!

"*nilllil,*:-

R O MAN

IA

gt TNTERNELOR MTNTSTERUL ADMIN|STRAT|E| SECRETAR GENERAL

*, { rltI
Bucureeti ..Af, 9!.,.4!//"

Citre SindicatulPolifigtilordin Rominia,'DIAMANTUL" cu sediulin municipiul Bucuregti,str. Ienichi{i Vlcirescu nr. 17 A, sector4 prin Urmare plAngeriiprealabile MinisteruluiAdministralieigi Internelor, adresate care ali solicitat revocareaOrdinului m.a.i nr. 11662din data de 30.06.201I privind reorganizareastructurilor centrale gi teritoriale ale Politiei Romdne, vd comunicdm urm[toarele: Ordinul m.a.i.nr. 11662120l I privind reorganizarea structurilor centraleqi teritoriale ale Poliliei Romdnea fost elaborat Anexei nr. 3l19106la Legea nr. in baza prevederilor 286/2010a bugetuluide statpe 201I gi arecaracter neclasificat Prevederile art. I I alin. (2) lit. b) din Legeanr. 24/2000privind normelede tehnicd legislativd pentru elaborareo actelor normative, republicatd, excepteazi de Ia regimul de publicare in Monitorul Oficial al Rominiei ,,octelenormative clssificate,potrivit legii, precum si cele cu csracter individual. emisede autoritdlile administrative autonomeSi de organeleadministralieipublice centralede specialitate";in acelaqisenssunt gi dispoziliile art. 55 alin. (3) din Anexa la Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului,pentru elaborarea, avizarea Si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proieclelor de acte normative,precum Si a altor documente,in vedereaadoptdrii/aprobdrii, aprobatdprin H.G. nr. 561/2009. Astfel, raportatla obiectulde reglementare gi al Ordinuluiministruluiadministraliei internelor nr. 11662120l I privind reorganizarea structurilorcentralegi teritorialeale Polifiei Romdne,menliondmc[ acesta individual iar anexelesalesunt clasificate,,secret are caracter de stat", nivelul ,,secret", sens in care apreciem neintemeiatecriticile dumneavoastrd referitoare la nerespectarea cerinlelor de formd qi de publicitate prevdzutede Legea nr. 2412000 privind normele de tehnicd legislativ[ pentru elaborareaactelor normative, republicatd, gi complet[rileulterioare, gi in subsidiar gi criticileformulatela cu modificdrile punctele II, III gi IV aleplAngerii prealabile. In considerarea prezentate, aspectelor vd comunicdmc[ nu am identificat motive de nelegalitatecare sd determine mdsura revocdrii Ordinului m.a.i nr. 11662din data de 30.06.201Iprivind rcorganizarea gi teritorialeale Poliliei Rom6ne. structurilorcentrale Cu stim5,

Evaluare