Sunteți pe pagina 1din 0

Grigore

POEZII +I PROZ{
ALEXANDRESCU
TABEL CRONOLOGIC
1810 22 februarie Se na=te, la Trgovi=te, Grigore Alexandrescu; era fiul vistiernicului
Mihai Alexandrescu =i al Mariei, n[scut[ Fusea.
Tot trgovi=teni, prin na=tere, erau poe\ii V[c[re=ti, Vasile Crlova =i Ion
Heliade R[dulescu.
1827 =i pierde amndoi p[rin\ii.
1829 Apar primele periodice romne=ti: Heliade scoate la Bucure=ti Curierul romnesc,
iar Gheorghe Asachi, la Ia=i, Albina romneasc[.
1830 R[mas orfan, pleac[ la Bucure=ti, la un unchi, p[rintele Ieremia.
1831 Se nscrie la =coala de limb[ fran\ozeasc[ a lui J. A. Vaillant, n clasa de
literatur[.
1832 6 martie Are loc debutul literar al lui Gr. Alexandrescu, prin publicarea n
Curierul romnesc a poeziei Miezul nop\ii.
1 mai Este elev la Sf. Sava, pensionul lui Vaillant fiind nglobat acestui
colegiu. Printre al\ii, are ca profesori pe Eufrosin Poteca =i Petrache Poenaru.
n tipografia lui Heliade public[ primul s[u volum Eliezer =i Neftali, poem[
tradus[ din Florian, nso\it[ la sfr=itul volumului de versuri =i fabule
originale.
1834 Cu prilejul reorganiz[rii armatei romne, intr[ cadet n cavalerie, n scurt timp
fiind naintat la gradul de praporcic.
1835 Se nscrie n Societatea filarmonic[ (nfiin\at[ n 1833), n programul c[reia
figura lupta pentru cultura limbii romne=ti =i naintarea literaturii, ntinderea
muzicii vocale =i instrumentale n Principate =i formarea unui teatru na\ional.
Public[ traducerea tragediei Alzira sau Americanii de Voltaire. Ca militar, este
trimis la Foc=ani s[ supravegheze, pe Milcov, mi=carea vamal[ ntre cele
dou[ Principate.
1836 Izbucne=te polemica dintre Grigore Alexandrescu =i Heliade, polemic[
ntre\inut[ timp de dou[ decenii.
1837 P[r[se=te Foc=anii, naintndu-=i demisia din armat[.
4
GRIGORE ALEXANDRESCU
1838 n tipografia lui Zaharia Carcalechi i apare un alt volum de Poezii (Elegii =i
fabule).
ncepe colaborarea la primul cotidian romnesc, Romnia.
1840 n Dacia literar[, ap[rut[ n acela=i an la Ia=i, public[ poezia Anul 1840.
1842 iulie-august mpreun[ cu Ion Ghica ntreprinde o c[l[torie la m[n[stirile din
Oltenia. Rod al acelei preumbl[ri prin locuri pline de istorie sunt cteva
din cele mai bune poezii de inspira\ie patriotic[: Umbra lui Mircea. La Cozia,
R[s[ritul lunii. La Tismana, Mormintele, La Dr[g[=ani =i acel Memorial de c[l[torie.
Este numit =ef la masa a doua a jelbilor =i a registraturii Postelniciei
(Secretariatul Statului), unde are coleg pe D. Bolintineanu.
La Ia=i, la Cantora Foaiei s[te=ti, apare cel de al treilea volum al s[u, Poezii...
Edi\ie complet[, scoas[ de Al. Donici.
1844 septembrie nso\e=te pe Gheorghe Bibescu la Foc=ani, la ntlnirea ce a avut-o cu
Mihail Sturza, domnitorul Moldovei.
n revista Prop[=irea, din Ia=i, public[ Umbra lui Mircea. La Cozia =i fragmente
din Memorial de c[l[torie.
decembrie Este naintat la rangul militar de serdar.
1846 Devine membru al Asocia\iei literare (nfiin\at[ n 1845).
aprilie Manevra militar[ de cavalerie, artilerie =i infanterie de pe cmpul
Colentinei, la care particip[ ambii domnitori ai Principatelor, Gheorghe
Bibescu =i Mihail Sturza, i inspir[ poezia O impresie. Dedicat[ o=tirii romne.
23 aprilie este ridicat la rangul civil de paharnic.
1847 Colaboreaz[ la Album =tiin\ific =i literar cu Uciga=ul f[r[ voie =i schi\a O nunt[.
n tipografia lui C. A. Rosetti =i Winterhalder public[ un nou volum de
poezii Suvenire =i impresii, epistole =i fabule, precum =i traducerea tragediei
Meropa de Voltaire.
1848 11 iunie Proclama\ia de la Islaz. Bibescu este silit s[ semneze Constitu\ia =i s[
demisioneze.
2 august mpreun[ cu N. B[lcescu, Cezar Bolliac =i D. Bolintineanu, face
parte din Comitetul de redac\ie al ziarului revolu\iei Poporul suveran.
Dup[ n[bu=irea revolu\iei este scos din postul avut la Secretariatul Statului.
nc[ de la sfr=itul acestui an poart[ coresponden\[ secret[ cu revolu\ionarii
exila\i.
1849 Este numit director la Arhivele Statului, post n care va r[mne pn[ n 1854.
1850 Cumuleaz[ =i func\ia de secretar la Senat, func\ie prin care, n 1853, devine
5
POEZII +I PROZ{
membru n Comisia central[, ntocmit[ pentru socotelile cheltuielilor
ost[=e=ti.
1852 l g[sim =i membru n Comisia documental[, care trebuia s[ fac[ o
deslu=itoare alc[tuire de toate documentele pe care se sprijin[ averile
m[n[stire=ti.
1853 1 ianuarie Asist[ la inaugurarea noului teatru, c[ruia i dedic[ un Imn, destinat a
se cnta la inaugurarea Teatrului.
Este ales membru n Comitetul teatral.
I se acord[ rangul civil de clucer.
3 decembrie Este nlocuit din func\ia avut[ la Arhivele Statului, fiind numit
director al Eforiei Spitalelor civile.
1855 Colaboreaz[ la Romnia literar[, scoas[ la Ia=i de V. Alecsandri, cu satira
R[zbunarea =oarecilor sau Moartea lui Sion =i fabula Iepurele, ogarul =i copoiul.
1857 Se ncheie Tratatul de pace de la Paris, unde se discut[ =i problema Principa-
telor dun[rene.
1856 Se deschid Divanurile Ad-hoc. Grigore Alexandrescu public[ poezia Unirea
Principatelor.
n toamna acestui an face o excursie n Siria =i Palestina, la invita\ia lui Ion
Ghica.
1859 24 ianuarie Unirea |[rilor Romne.
La 8 februarie, cu prilejul venirii lui Cuza la Bucure=ti, i adreseaz[ poezia
M[riei-sale domnitorului Alexandru Ioan I, n care aclam[ dubla alegere a lui
Cuza ca domnitor al Moldovei =i Munteniei.
31 martie Este numit ministru la Finan\e, dar refuz[ postul.
3 aprilie E numit director al Departamentului Cultelor =i al Instruc\iunii
Publice.
5 octombrie Pentru o scurt[ vreme este ministru ad-interim la Culte.
1860 30 martie Este numit de Cuza membru n Comisia central[ de la Foc=ani,
format[ din 16 membri, opt moldoveni =i opt munteni. Pre=edinte al
Comisiei a fost numit +tefan Golescu, iar vicepre=edinte N. Catargiu. Comisia
avea ca misiune unificarea legisla\iei celor dou[ Principate.
29 mai Se c[s[tore=te cu Raluca, fiica sp[tarului Gavril Stamatin =i a Zoi\ei,
n[scut[ Buc=inescu. Stamatine=tii se nrudeau cu actorul Matei Millo =i cu
paharnicul C. Sion. n luna iunie se v[desc primele semne ale unei boli de
6
GRIGORE ALEXANDRESCU
nervi. n august este restabilit, dar boala se va prelungi dramatic, cu
intermiten\e, pn[ la sfr=itul vie\ii.
I se acord[ o pensie imediat dup[ izbucnirea bolii.
1861 22 august Se na=te fiica poetului, Angelina.
1862 Este destituit din func\ia de efor al Spitalelor civile.
1863 Apare o nou[ edi\ie din opera scriitorului, intitulat[ Medita\ii, elegii, epistole,
satire =i fabule (la nceput se reediteaz[ =i Memorial de c[l[torie).
1864 12 februarie Adunarea legiuitoare voteaz[ o rent[ viager[, ca recompens[
na\ional[ bunului nostru poet.
1867 1 martie Apare la Ia=i revista Convorbiri literare.
1872 Public[ volumul Pove=ti albastre, traduceri din Eduard Laboulaye.
1877 9 iunie Proclamarea Independen\ei statului romn.
1879 30 ianuarie Moare so\ia poetului.
1881 La Ia=i apare revista Contemporanul.
1882 n Cimpoiul public[ fragmente din Ierusalimul eliberat de Torquato Tasso.
1885 25 noiembrie Se stinge din via\[, n vrst[ de 75 ani, dup[ o lung[ =i grea
suferin\[. Din cortegiul funerar care i-a nso\it sicriul pn[ la cimitirul Belu
n-a lipsit bunul s[u prieten, Ion Ghica.