P. 1
Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

|Views: 74|Likes:
Published by jdeppshe
P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor
profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care
functioneaza in subordinea Ministerului Muncii,
P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor
profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care
functioneaza in subordinea Ministerului Muncii,

More info:

Published by: jdeppshe on Dec 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. ……………………

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea şi verificarea ediţiei procedurii
Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura privind responsabilii/ operaţiunea 1. 2. 3. 4. 5. Elaborat Cornelia Andrei Manager public Verificat Liliana ALI Director Aprobat prin ordinul ministrului nr. ………………………….

1.1 1.2 1.3

2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul procedurii
Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1. Ediţia I Componenta revizuită Modalitatea revizuirii 3. Modificare Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4.

1.

2. Anexa nr.2: model declaratie avere şi model declaratie interese; Sectiunea III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile Denumirea ministerului Denumirea direcţiei care a întocmit procedura

……………………..

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia procedurii
Scopul difuzarii Directia 1.1 1.2 1.3 evidenta informare aplicare Functia Nume si Data prenume primirii Andrei Cornelia Semnatura

Directia Resurse Manager Umane public Compartimentele de specialitate Directia Resurse Consilier Umane superior Consilier asistent

Gabriela Giogu Irina Taifas

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale
I. Scop Procedura stabileste pasii care trebuie urmati in vederea intocmirii, actualizarii si gestionarii dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale. II. Domeniul de aplicare 1. Procedura se executa de catre Directia Resurse Umane. 2. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele: Intocmirea dosarului profesional al functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege; Preluarea, verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice; Actualizarea/completarea, dupa caz, a dosarului professional; Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta.

III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare; 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

7. Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Hotararea Guvernului nr.506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese; 9.Ordinul Ministrului Finanţelor nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de /control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale
I. Definitii ale termenilor
Nr. crt.
1

Termenul
Procedura operationala

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Prin dosar profesional se intelege gestionarea actelor administrative si a documentelor care evidentiaza cariera functionarului public de la nasterea raporturilor de serviciu pana la incetarea acestora, in conditiile legii

2

Editie a unei proceduri

3

Revizia în cadrul unei editii

4

Dosar profesional

II. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. 2 3 5

Abrevierea DRU MMFPS SRU

Termenul abreviat Directia Resurse Umane Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Serviciul Resurse Umane

O: Intocmirea. c) codul numeric personal. d) adresa de domiciliu si. pentru situatii de urgenta. datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional: . numarul copiilor minori si data nasterii acestora. 432/2004 stabileste formatul standard in care dosarul profesional al functionarului public se intocmeste. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Hotararea de Guvern nr. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6 7 8 9 10 12 13 P. i) cetatenia. b) data si locul nasterii. g) starea civila. Datele personale si profesionale inscrise in dosarul profesional au caracter confidential si se refera la: datele cu caracter personal cuprinse in dosarul profesional: a) numele. Dosarul profesional se intocmeste pentru fiecare functionar public in termen de 10 zile de la data intrarii in corpul functionarilor publici. Generalitati 1. dupa caz. e) numele. resedinta.Procedura operationala Ministerul Muncii. prenumele si.O E V A Av Ah S Procedura operationala Elaborare/Executare Verificare Aprobare Avizare Arhivare Solicitare CAPITOLUL III Descrierea procedurii I. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. numele detinut anterior. h) situatia serviciului militar. dupa caz. daca este cazul. prenumele si numarul de telefon ale cel putin unei persoane de contact.

respectiv. a numarului ordinului ministrului de numire in functia publica in cadrul aparatului propriu al ministerului sau la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea MMFPS (respectiv. formularul F – Situatia privind acordarea drepturilor salariale in anul . c) studiile. pregatirea profesionala si abilitatile. In vederea actualizarii datelor cuprinse in dosarele profesionale. 3. II. formularul B . actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. cu modificarile si completarile ulterioare: formularul A – Date referitoare la dosarul profesional.. a evidentei dosarelor profesionale si a registrului de evidenta al funcţionarilor publici. Lista documente Formulare standard ale documentelor cuprinse in dosarul profesional stabilite de Hotararea de Guvern nr. Documente utilizate la nivel de activitate 1. formularul E – Activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice.. Serviciul Resurse Umane prin persoanele responsabile cu intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale. formularul D . . formularul C – Studiile. functionarii publici sunt obligati sa aduca la cunostinta persoanelor din cadrul DRU responsabile de gestionarea dosarelor profesionale orice modificari ale elementelor cuprinse in acestea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 a) activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice. inregistreaza fiecare functionar public in registrul de evidenta a functionarilor publici in ordinea datei si. formularul H – Situatia disciplinara.Activitatea desfasurata in afara functiei publice. inspectori generali de stat si adjunctii acestora. pregatirea profesionala si abilitatile. 2. f) accesul la informatiile clasificate. 432/2004.O: Intocmirea.. d) activitatea desfasurată in afara functiei publice. la nivelul ministerului. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. precum si directori executivi).Procedura operationala Ministerul Muncii. b) situatia disciplinara. Pentru a asigura o gestiune unitara şi coerenta. formularul G – Situatia concediilor.Date cu caracter personal.

H si I atat pe suport hartie. formularul J – Accesul la dosarul profesional. C şi D pentru dosarul propriu şi le depune spre verificare la persoana din cadrul SRU. (Anexa nr. Alte documente stabilite de lege: (Anexa nr. preiau documentele personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public. acolo unde este posibil. în format electronic. precum si formularele F. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. model declaratie avere. care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului DRU. model declaratie interese. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale.O: Intocmirea. cat si in format electronic Fiecare funcţionar public completează formularele standard B. înscriu datele şi completează formularele standard A. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 formularul I – Accesul la informatii clasificate. G şi J pe suport hârtie şi. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. model declaratie pe proprie raspundere a titularului dosarului profesional ca nu a desfasurat activitati de politie politica. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul Figura 1. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini Persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale.1) model document care atesta depunerea juramantului. Diagrama Intocmirii Dosarului Profesional al Functionarilor Publici . E.2) 2. verifică si centralizează formularele standard.Procedura operationala Ministerul Muncii.

arhivează in dosarul profesional formularele rectificate si noile documentele cu care se completeaza acesta Actualizarea/completarea. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public. pe baza documentelor prezentate în original. prin persoanele responsabile din cadrul SRU. a conducătorului compartimentului de resurse umane sau pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile Certificarea înscrierilor efectuate in dosarele profesionale ale funcţionarilor publici de catre persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea acestora. a datelor şi documentelor cuprinse în dosarul profesional de către persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. pentru verificarea si completarea acestuia de către persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale DRU.O: Intocmirea. Diagrama privind Preluarea. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice Actualizarea/completarea. Diagrama privind Actualizarea/Completarea Dosarului Profesional . cu actele administrative şi documentele care evidenţiază activitatera/cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora DRU. în termenele prevăzute de lege.Procedura operationala Ministerul Muncii. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul profesional Figura 2. dupa caz. prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute Figura 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. a dosarului profesional de către persoanele responsabile din cadrul SRU. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. verifică si centralizează formularele standard. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Dosarul profesional întocmit de altă instituţie publică se depune în original de către funcţionarul public la SRU. dupa caz.

gestioneză dosarul profesional al funcţionarilor publici Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale şi arhivarea copiilor dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul sau o instituţie publică încetează . actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Asigurarea condiţiilor de păstrare a datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public Asigurarea de către SRU a accesului la dosarul profesional Asigurarea de către persoanele responsabile din cadrul SRU a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional. în condiţiile legii Figura 4. Diagrama privind Gestionarea Dosarului Profesional şi Asigurarea Confidentialitatii Datelor Inscrise in Acesta .O: Intocmirea. precum şi a datelor înscrise în registrul de evidenţă Asigurarea de către DRU a condiţiilor de securitate privitoare la păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă DRU. prin persoanele responsabile din cadrul SRU.Procedura operationala Ministerul Muncii.

precum si a formularelor F. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Preluarea de catre DRU a documentelor personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Prelucrarea si înscrierea datelor şi completarea de catre persoanele responsabile cu intocmirea dosarului profesional a formularelor standard A. Modul de lucru Sarcina 1: Intocmirea dosarelor profesionale ale functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege Persoane implicate din cadrul DRU: 1.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. G şi J pe suport hârtie şi. cat si in format electronic Act administrativ de numire in functia publica Dosarul de concurs al funcţionarului public ce cuprinde date personale si documente profesionale - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - - - - - . acolo unde este posibil. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. H si I atat pe suport hartie. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. E. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 3. în format electronic.Procedura operationala Ministerul Muncii.

precum si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional (Anexa nr. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii. C si D. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. C si D si alte documente care se cuprind in dosarul profesional sunt predate spre completare functionarului public Formularele B. centralizarea formularelor standard. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Solicitarea de completare de către funcţionarul public a formularelor standard B. C si D si documentele completate de catre functionarul functionarul public - - Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Înscrierea datelor pe copertă.2) Preluarea de catre DRU a formularelor B. de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - . întocmirea opisului documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului. C si D si a documentelor completate de către funcţionarul public - - Formularele standard B.O: Intocmirea.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Procedura operationala Ministerul Muncii. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Persoane implicate din cadrul DRU: 1. formularele B.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. in termenul prevazut de lege (5 zile de la realizarea transferului). C si D completate si alte documente necesare - - . C si D completate si a altor documente necesare Act administrativ de numire in functia publica - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - Formularele standard B.C si D si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional Preluarea de catre DRU a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea functionarul public. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Solicitarea depunerii de catre functionarul public la DRU. a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea si a completarii formularelor B. C si D necompletate si alte documente care se cuprind in dosarul profesional Dosar profesional intocmit de ultima institutie publica in care functionarul public si-a desfasurat activitatea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Sarcina 2: Preluarea. a formularelor B. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.

Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Intocmirea opisului documentelor şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 3. dupa caz. de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - Sarcina 3: Actualizarea/completarea.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. a dosarului profesional Persoane implicate din cadrul DRU: 1.O: Intocmirea.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 4.

a - - funcţionarului public Acte personale depuse de funcţionarul public sau acte administrative emise de DRU sau de alte compartimente din structura ministerului. care conţin informatii privind datele personale şi profesionale Actualizarea/completarea dosarului profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. dupa caz. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica:consilier asistent . completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarul public solicita in scris actualizarea/completarea. de actualizare/completare a datelor si documentelor inscrise in dosarul profesional. cu actele privind datele personale sau cu noile documentele care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Verificarea actelor si a documentelor depuse prin confruntarea acestora cu documentele prezentate în original - Sarcina 4.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2.O: Intocmirea. a datelor cuprinse in dosarul profesional Solicitare scrisa si motivata. Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta Persoane implicate din cadrul DRU: 1.Procedura operationala Ministerul Muncii. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea sarcinii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. pe bază de semnătură.O: Intocmirea. pe suport magnetic Funcţionarul public preia. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional în cazul detaşării funcţionarului public Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat - .Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 1: Arhivarea dosarelor profesionale Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. precum si a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional - - - Păstrarea unei copii de pe dosarul profesional în cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu - DRU. certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor din dosarul profesional şi preda funcţionarului public documentele întocmite pe suport hârtie. în original. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Asigurarea conditiilor de pastrare a documentelor cuprinse in dosarul profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. precum şi documentele întocmite în format electronic.

completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor publici - MMFPS. SRU prin persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. la cererea funcţionarului public. in conditiile legii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. La părăsirea corpului de rezervă. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile legii - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul reorganizării ministerului - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul desfiinţării ministerului şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-înfiinţată - - Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea sau instituţia publică nouînfiinţată. va preda. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. păstrează.O: Intocmirea. .Procedura operationala Ministerul Muncii. precum şi registrul de evidenţă a funcţionarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către MMFPS supus reorganizării. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. păstrează dosarul profesional al funcţionarului public până la data redistribuirii. dosarele profesionale pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul nu se modifică sau nu încetează Funcţionarul public preia. MMFPS. păstrează dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat MMFPS. pe bază de semnătură. dosarul profesional.

Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 2: Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Persoane implicate: 1.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4.Sef Serviciu Resurse Umane 2. dupa caz.Procedura operationala Ministerul Muncii. autoritatilor si institutiilor publice stabilite prin HG 432/2004.O: Intocmirea. atât a celor întocmite pe suport hârtie. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. respectiv persoanele. cu modificarile si completarile ulterioare. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 6. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 pot solicita accesul la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional . cât şi a celor întocmite în format electronic Solicitare scrisa si motivata a functionarului public titular al dosarului profesional sau. a persoanelor. adresata SRU - - . completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Funcţionarul public.

extrase şi certificari ale datelor din dosarul profesional. in conditiile legii - Copii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Notificarea de catre DRU a funcţionarului public privind accesul altor persoane la dosarul profesional - Accesul la dosarul profesional al altor persoane se face în prezenţa titularului dosarului profesional.Sef Serviciu Resurse Umane 2. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3. extrase. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii. iar in cazul in care nu este posibilă prezenţa acestuia accesul la dosarul profesional se notifică funcţionarului public în cauză Notificare transmisa functionarului public titular al dosarului profesional Eliberarea de copii . Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior . Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5. certificari ale datelor cuprinse in dosarul profesional eliberate solicitantilor Activitatea 3: Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale Persoane implicate: 1.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. functionarului public i se intocmeste si elibereaza la cerere un duplicat. furt sau distrugere a dosarului profesional. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) In caz de pierdere. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. atunci cand MMFPS este ultima instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu Cerere motivata a functionarului public prin care solicita eliberarea unui duplicat al dosarului profesional Funcţionarul public primeşte un duplicat al dosarului profesional . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6.Procedura operationala Ministerul Muncii.

O: Intocmirea. consilierilor juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului professional ( în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta. crt. Denumirea sarcinii/activitatii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Întocmirea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici în formatul standard prevăzut de lege Preluarea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. accesul la dosarul professional se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. dupa caz. a dosarului profesional Arhivarea dosarelor profesionale Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale A V - E/Ah E/Ah - - - - - 2 A V - E /Ah E/Ah - - - - - 3 4 A - V V S - E /Ah E /Ah E/Ah E/Ah E/Ah - E/Ah - - - - 5 Av/A Av S E E E E E S A1 6 A V S E /Ah E /Ah E E E - - 1 In cazul conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Nr.Procedura operationala Ministerul Muncii. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Actualizarea/completarea. . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei) si instanţelor judecătoreşti/ organelor de cercetare penală. preşedintelui şi/sau membrilor comisiei de disciplina.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier superior 5 Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor subordonate ministerului. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 10. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Persoanele.O: Intocmirea. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Referent superior 8. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier asistent 7.– Consilier asistent 6.Functionari publici din compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului/functionari publici de conducere din cadrul institutiilor aflate in subordinea MMFPS 4. Conducatorul institutiei . Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Consilier asistent 9. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Responsabili: 1.Sef seviciu Resurse Umane 3.Director DRU 2.Procedura operationala Ministerul Muncii.

completări.............. Cod numeric personal ...... Persoana care a întocmit dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 6..... 3....... Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional ..1 Extras H............................. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________| ........ cu modificarile si completarile ulterioare Coperta DOSAR PROFESIONAL Nr............................................. Data întocmirii dosarului profesional .. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări..........................O: Intocmirea... 2............ ........... 4............................................ rectificări**): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 7...............Procedura operationala Ministerul Muncii............ Funcţionar public .. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P................................................... Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr....... Formularul A*) DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL 1..............G 432/2004...... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.......... Funcţionar public ....... 5....

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Adresa de domiciliu**): 8. pot fi înscrise mai multe persoane de contact. Numele: 2. Persoana de contact. **) Se actualizează ori de câte ori este nevoie. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări. Formularul B*) DATE CU CARACTER PERSONAL 1. Data şi locul naşterii: 6. rectificări în dosarele profesionale. Adresa de reşedinţă**): 9. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. Starea civilă: 11. pentru situaţii de urgenţă**): ***) ______________________________________________________________________________ | Numele | Prenumele | Adresa | Număr de telefon | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| 10. . **) Se completează ori de câte ori este nevoie. Numărul copiilor minori şi data naşterii acestora: 12. Cod numeric personal: 5. ***) La solicitarea funcţionarului public. Prenumele: 4. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale. ***) Se completează ori de câte ori este nevoie. completări. Cetăţenia: 7.Procedura operationala Ministerul Muncii.O: Intocmirea. Situaţia serviciului militar: -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. Numele deţinut anterior: 3.

Formularul E ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE 1. Fişa postului nr. Denumirea funcţiei publice*): 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Temeiul juridic al încetării raportului de muncă *) Vor fi înscrise cel mult 3 atribuţii principale. şi data actului | | | | | administrativ | |_________________|_________________|________________|_________________________| | | | | | |_________________|_________________|________________|_________________________| . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul D ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN AFARA FUNCŢIEI PUBLICE ______________________________________________________________________________ |Perioada|Angajatorul|Angajat|Funcţia|Atribuţii |Temeiul |Durata|T |Alte | | | |pe bază| |principale|juridic | | |menţiuni| | | |de | |*) |al | | | | | | | | | |modificării| | | | | | | | | |sau | | | | | | | | | |suspendării| | | | | | | | | |raportului | | | | | | | | | |de muncă | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T . Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice: 2. Atribuţiile delegate*): 8. Compartimentul*): 4.Procedura operationala Ministerul Muncii. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare ______________________________________________________________________________ | Comisia | Calitatea | Perioada | Nr. Alte activităţi desfăşurate*): 8.1.*): 7. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*): 5. Tipul şi numărul actului administrativ de numire*): 6.

participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă ______________________________________________________________________________ |Numărul de |Denumirea | Calitatea | Perioada | Nr.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii. Promovare ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. Mutare în cadrul altui compartiment ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 8. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 12.2. şi data actului | |identificare a |proiectului/ | | | administrativ | |proiectului/ |programului | | | | |programului | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| | | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| 9. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| . şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 10. Suspendarea raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Modalitatea | Motivul | Perioada | Nr. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 11. Exercitare cu caracter temporar ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Perioada | Nr.

Încetarea suspendării raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Data | Motivul | Nr. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. la data accesului la dosarul profesional.| concediului | | certificatului | eliberat de | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| Formularul J*) ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL Persoanele care au avut acces la dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ |Nr. Formularul C*) . | Tipul | Perioada | Nr. cererii/ | Aprobat de/certificat/ | |crt. şi data actului | | | | cererii | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| -----------*) Se completează ori de câte ori este nevoie. | Numele şi | Funcţia | Semnătura | Motivul| Accesul |Luat la | |crt. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ. Formularul G SITUAŢIA CONCEDIILOR ______________________________________________________________________________ |Nr.O: Intocmirea. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 13. | Nr.Procedura operationala Ministerul Muncii.| prenumele | | | | autorizat de|cunoştinţă de | | | | | | | |funcţionarul | | | | | | | |public | | | | | | | |(data/semnătura)| |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| *) Se completează ori de câte ori este nevoie.

Studii liceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 2. Studii superioare de scurtă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | |absolvirii| |învăţământ | |învăţământ | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| 4. Studii postuniversitare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |T|Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | | |absolvirii| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 STUDIILE. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Data absolvirii 5.Tipul**) . Studii superioare de lungă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea| D | Data | |de | |de | | | | |licenţei| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| Semnificaţia coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea: D . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Procedura operationala Ministerul Muncii. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE 1.O: Intocmirea. Studii postliceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 3.

unde 1 indică nivelul excelent.Certificatul de absolvire 7. specializare şi alte tipuri stabilite prin lege. . academice postuniversitare. ***) Tip: iniţiere. ****) Pentru cunoştinţele de limbi străine obţinute prin cursuri de limbi străine finalizate cu atestat se menţionează calificativul precizat în atestat. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6.O: Intocmirea. Acest formular se transmite în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autoritatea sau instituţia publică la data eliberării funcţionarului public din funcţia publică deţinută. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. postuniversitare de specializare.Procedura operationala Ministerul Muncii. Pentru cunoştinţele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 şi 5. cursuri de perfecţionare postuniversitare. **) Tip: aprofundate de specialitate. NOTĂ: Datele înscrise în acest formular se actualizează. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. doctorat. ori de câte ori este nevoie. Cursuri de formare sau specializare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Denumirea|Tipul|Durata|Perioada|Specializarea|Cheltuieli | C | |organizatoare|cursului |***) | | | |suportate de| | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| | | | | | | | | | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| Semnificaţia coloanei C din tabelul de mai jos este următoarea: C . perfecţionare. iar 5 indică nivelul elementar. masterat. la cererea funcţionarului public. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional. Limbi străine cunoscute: ______________________________________________________________________________ | Limba străină | Scris | Vorbit | Citit | Nivelul de | | | | | | cunoştinţe****) | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. Actele originale doveditoare se restituie titularului.

2.... .. acordat în temeiul ........ nr....... prin actul administrativ nr.... Sporuri specifice: 2.3.. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul F SITUAŢIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL ..... Stimulente acordate în temeiul .................1..................2...................... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.3...... .......2.Procedura operationala Ministerul Muncii...... 2. şi data actului administrativ privind reducerea sancţiunii disciplinare ______________________________________________________________________________ |Nr... anuale ... actul administrativ pe baza căruia se acordă................. în procent de ...........2......... 2........Tipul....... **) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea funcţionarilor publici...... trimestriale .. Prime: 2.....3. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P....... 2.............. actului | |**) | |modificării | | modificării| administrativ | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| 2...4....Nr........... .... 2... şi |Sancţiunea | T | N | |crt...........4.............. având o valoare medie de .......3. de concediu .....*) 1.......... acordat în temeiul ....... Salariul: ______________________________________________________________________________ |Componente|Cuantum|Data stabilirii/|Temeiul legal| Motivul | Nr..3. şi data actului de anulare N ................ temeiul legal..2.. Salariul de merit acordat în temeiul ........... ............ 2...... începând cu data ........ 2..... Alte drepturi salariale***): -----------*) Se completează anual... Alte drepturi salariale: 2.. |Abaterea |Cercetată |Nr......................1......3.O: Intocmirea...... în procent de .. Formularul H SITUAŢIA DISCIPLINARĂ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: T ............../trimestru........... ***) Se va indica: tipul. cuantum.... 2................1.......5........2.......... lunare ...|disciplinară |de |raportului |data |disciplinară | | | | | | |comisiei |actului |aplicată | | | . şi data |Nr..........................................

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 | | | |de |administrativ| | | | | | | |disciplină/ |de | | | | | | | |propunerea |sancţionare | | | | | | | |superiorului| | | | | | | | |ierarhic | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| Formularul I ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE ______________________________________________________________________________ | Clasa de | Nivelul de | Perioada | Tipul şi | Motivul încetării | | secretizare | secretizare | | numărul | valabilităţii | | | | | documentului | documentului | | | | | de acces | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

republicata.. sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!” …………………………………. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. ………………………………… “ Jur sa respect Constitutia. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr. Eu.. . cu modificarile si completarile ulterioare Model document care atesta depunerea juramantului . sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit.Procedura operationala Ministerul Muncii.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. (semnatura) Data ………………. drepturile si libertatile fundamentale ale omului.2 Extras Legea 188/1999.

soţul/soţia. având funcţia de………. declar pe propria răspundere că impreună cu familie*1) deţin urmatoarele: I. (4) spaţii comerciale/ de producţie . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratia de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata……………. dacă se află în circuitul civil *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflati în întreţinerea acestora.292 din Codul penal privnd falsul în declaraţii. *2) La “Titular” se menţionează. domiciliul…………. în cazul bunurilor proprii. 2. 4. iar în cazul bunurilor în coproprietate. Clădiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Categoriile indicate sunt: (1) apartament.(2) casă de locuit. (3) intravilan. la ……………. numele proprietarului(titularul. cota parte şi numele coproprietarilor. 3. CNP …………. Terenuri Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1.Procedura operationala Ministerul Muncii. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. BUNURI IMOBILE 1. localitatea de domiciliu ……………………... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.. 2.. (3) casă de vacanţă. copilul). (5) alte categorii de terenuri extravilane. (2) forestier..O: Intocmirea. Categoriile indicate sunt: (1) agricol. (4) luciu apa. Cunoscând prevederile art.

4. a căror valoare însumată depăşeşte 5. Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal. II. iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării. potrivit legii Natura Marca Nr.Procedura operationala Ministerul Muncii. 2. Autovehicule/ autoturisme.000 Euro. tractoare. Bunuri sub formă de metale preţioase. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată . maşini agricole. obiecte de artă şi de cult. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 2. colecţii de artă şi numismatică. BUNURI MOBILE 1. bijuterii. şalupe.

(3) Fonduri de investiţii sau echivalente. inclusiv cardurile de credit. dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 Euro Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate Instituţia care administrează Adresa institutiei Tipul* Valuta Deschi s în anul Sold/valoare la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente(inclusiv card).Procedura operationala Ministerul Muncii. forme echivalente de economisire şi investire. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 III.000 Euro Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate . BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EUR FIECARE. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5. ACTIVE FINANCIARE 1. Plasamente. fonduri de investiţii. ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea IV. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. Conturi şi depozite bancare. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. investiţii directe şi împrumuturi acordate. (2) Depozit bancar sau echivalente.

..... bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri........ ............................................................................................Procedura operationala Ministerul Muncii....... garanţii emise în beneficiul unui terţ....................................... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii...... dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5............000 Euro pe an: Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate........ Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare .............................O: Intocmirea......... care însumate depăşesc echivalentul a 5..................................... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.............. (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal 3................... DATORII Debite......................................................... ..................... V........ Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ cota de participare Valoare totală la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat........................................... ipoteci...... certificate. Alte active producătoare de venituri nete........ obligaţiuni).......................................... .........................................................000 Euro.

41 din Legea nr. din partea unor persoane. Soţ/soţie … 1.Copii … Sursa venitului: nume. a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro* Cine a realizat venitul 1. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate Cine a realizat venitul 1. garanţii. credite. Soţ/soţie … 1.1. Cadouri. Titular … 1. Venituri din activităţi independente . servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă. societăţi comerciale.3.3. Venituri din salarii 1. altele decât cele ale angajatorului. realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.1. VII. companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine.O: Intocmirea. inclusiv burse.Procedura operationala Ministerul Muncii.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie. adresă Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat … 2. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 VI.2. decontări de cheltuieli. Copii Sursa venitului: nume.2. adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual încasat *Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II. Titular … 1.571/2003 privind Codul fiscal. organizaţii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. regii autonome.

2. Soţ/soţie … 5. Venituri din pensii 5. Soţ/soţie … 7. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 2. Titular … 7.3 Copii . Titular … 2.O: Intocmirea. Titular … 4. Soţ/soţie … 3.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.2. Titular … 6.1. Titular … 3. Venituri din premii şi din jocuri de noroc 7.1.Venituri din activităţi agricole 6. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.1.1. Soţ/soţie … 7.2. Soţ/soţie … 4. Venituri din investiţii 4. Soţ/soţie … 6.2.1.2.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 3.1.2. Titular … 5.

Venituri din alte surse 8.O: Intocmirea. pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.1. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 … 8. Soţ/soţie … 8. Data completării: Semnătura: . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Procedura operationala Ministerul Muncii.3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Copii … Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund. Titular … 8. potrivit legii penale.2.

... administrare şi control ale societăţilor comerciale.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. instituţii de credit. ale instituţiilor de credit. CNP………….... retribuite sau neretribuite.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ sociale sau de sociale şi/sau a acţiunilor acţiuni 1. 2. de părţi Valoarea totală a părţilor . companii/societăţi naţionale.. Calitatea de membru în organele de conducere.. declar pe propria răspundere: 1. ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Valoarea beneficiilor . domiciliul ……………… localitatea de domiciliu………………….. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. la………………. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.1. administrare şi control. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratie de interese Subsemnata …………….. ale companiilor/societăţilor naţionale. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 3.. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Nr.1. 3.. grupuri de interes economic. precum şi membru în asociaţii.O: Intocmirea. având funcţia de……. Calitatea de membru în organele de conducere.Procedura operationala Ministerul Muncii. funcţia deţinută şi denumirea partidului politic . deţinute în cadrul partidelor politice. ale regiilor autonome. 4.. ale grupurilor de interes economic.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ 2.1. cunoscând prevederile art. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale.

titularul.. consultanţă şi civile. mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat. Soţ/Soţie .Procedura operationala Ministerul Muncii... obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 5. inclusiv cele de asistenţă juridică.. Data completării: Semnătura: 2 3 Prin rude gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă Se vor declara numele. pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. aşa cum sunt definite la pct.. Contracte... soţ/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. Rude de gradul I2 ale titularului.1.1 Beneficiarul de contract: numele. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. prin calitatea deţinută.O: Intocmirea. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale/ Cabinete asociate/ Societăţi civile profesionale sau Societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăsoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3 Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund. prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contractantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încredinţat contractul Tipul contractului Data încheierii contractului Durata contractului Valoare totală a contractului Titular .. 5. potrivit legii penale.5 ..

............. cu domiciliul in......... Data completării: Semnătura: . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Model declaratie pe propria raspundere a titularului dosarului ca nu a desfasurat activitati de politie politica DECLARAŢIE Subsemnatul (a) ..... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.....eliberat de .seria . posesor/oare al/a C.....I.............../B.. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. declar pe propria răspundere că nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică.. nr........I............O: Intocmirea............. la data de ......Procedura operationala Ministerul Muncii..astfel cum sunt definite de lege.....

Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->