P. 1
Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

|Views: 74|Likes:
Published by jdeppshe
P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor
profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care
functioneaza in subordinea Ministerului Muncii,
P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor
profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului
propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care
functioneaza in subordinea Ministerului Muncii,

More info:

Published by: jdeppshe on Dec 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

Anexa nr.9 la Ordinul ministrului nr. ……………………

PROCEDURA PRIVIND INTOCMIREA, ACTUALIZAREA SI GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE ALE FUNCTIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL APARATULUI PROPRIU AL MINISTERULUI SI DE LA CONDUCEREA INSTITUTIILOR SUBORDONATE

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea şi verificarea ediţiei procedurii
Elemente Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura privind responsabilii/ operaţiunea 1. 2. 3. 4. 5. Elaborat Cornelia Andrei Manager public Verificat Liliana ALI Director Aprobat prin ordinul ministrului nr. ………………………….

1.1 1.2 1.3

2. Situaţia ediţiilor şi reviziilor în cadrul procedurii
Ediţia sau, după caz, revizia în cadrul ediţiei 1. Ediţia I Componenta revizuită Modalitatea revizuirii 3. Modificare Data de la care se aplică prevederile ediţiei sau reviziei ediţiei 4.

1.

2. Anexa nr.2: model declaratie avere şi model declaratie interese; Sectiunea III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile Denumirea ministerului Denumirea direcţiei care a întocmit procedura

……………………..

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia procedurii
Scopul difuzarii Directia 1.1 1.2 1.3 evidenta informare aplicare Functia Nume si Data prenume primirii Andrei Cornelia Semnatura

Directia Resurse Manager Umane public Compartimentele de specialitate Directia Resurse Consilier Umane superior Consilier asistent

Gabriela Giogu Irina Taifas

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

CAPITOLUL I Scopul si domeniul de aplicare a procedurii operationale
I. Scop Procedura stabileste pasii care trebuie urmati in vederea intocmirii, actualizarii si gestionarii dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale. II. Domeniul de aplicare 1. Procedura se executa de catre Directia Resurse Umane. 2. Sarcinile derulate in cadrul acestei proceduri sunt urmatoarele: Intocmirea dosarului profesional al functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege; Preluarea, verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice; Actualizarea/completarea, dupa caz, a dosarului professional; Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta.

III. Documente de referinta (reglementari) aplicabile 1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 2. Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare; 3. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare; 4. Legea nr.115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si control si a functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 5. Legea nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 6. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

Procedura operationala Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1

7. Hotararea Guvernului nr.432/2004 privind dosarul profesional al functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 8. Hotararea Guvernului nr.506/2003 privind stabilirea modelului Registrului declaratiilor de interese; 9.Ordinul Ministrului Finanţelor nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de /control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

CAPITOLUL II Definitii si abrevieri ale termenilor procedurii operationale
I. Definitii ale termenilor
Nr. crt.
1

Termenul
Procedura operationala

Definitia si/sau, daca este cazul, actul normativ care defineste termenul
Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat, in vederea executarii activitatii, atributiei sau sarcinii (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri operationale, aprobata si difuzata (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost aprobate si difuzate (Ordinul 946/2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern) Prin dosar profesional se intelege gestionarea actelor administrative si a documentelor care evidentiaza cariera functionarului public de la nasterea raporturilor de serviciu pana la incetarea acestora, in conditiile legii

2

Editie a unei proceduri

3

Revizia în cadrul unei editii

4

Dosar profesional

II. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt. 2 3 5

Abrevierea DRU MMFPS SRU

Termenul abreviat Directia Resurse Umane Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale Serviciul Resurse Umane

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. b) data si locul nasterii. daca este cazul. resedinta. datele cu caracter profesional cuprinse în dosarul profesional: . 432/2004 stabileste formatul standard in care dosarul profesional al functionarului public se intocmeste. Datele personale si profesionale inscrise in dosarul profesional au caracter confidential si se refera la: datele cu caracter personal cuprinse in dosarul profesional: a) numele.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. c) codul numeric personal. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6 7 8 9 10 12 13 P.O: Intocmirea. e) numele. numarul copiilor minori si data nasterii acestora. g) starea civila. prenumele si numarul de telefon ale cel putin unei persoane de contact. numele detinut anterior. Generalitati 1. Dosarul profesional se intocmeste pentru fiecare functionar public in termen de 10 zile de la data intrarii in corpul functionarilor publici. prenumele si. dupa caz. Hotararea de Guvern nr.O E V A Av Ah S Procedura operationala Elaborare/Executare Verificare Aprobare Avizare Arhivare Solicitare CAPITOLUL III Descrierea procedurii I. d) adresa de domiciliu si. h) situatia serviciului militar. i) cetatenia. dupa caz. pentru situatii de urgenta.

Lista documente Formulare standard ale documentelor cuprinse in dosarul profesional stabilite de Hotararea de Guvern nr. formularul G – Situatia concediilor.. cu modificarile si completarile ulterioare: formularul A – Date referitoare la dosarul profesional. respectiv. b) situatia disciplinara. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii.Date cu caracter personal.O: Intocmirea. . 2. pregatirea profesionala si abilitatile. a evidentei dosarelor profesionale si a registrului de evidenta al funcţionarilor publici. Pentru a asigura o gestiune unitara şi coerenta. In vederea actualizarii datelor cuprinse in dosarele profesionale. 3. pregatirea profesionala si abilitatile..Activitatea desfasurata in afara functiei publice. 432/2004. Documente utilizate la nivel de activitate 1. formularul E – Activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice. c) studiile. functionarii publici sunt obligati sa aduca la cunostinta persoanelor din cadrul DRU responsabile de gestionarea dosarelor profesionale orice modificari ale elementelor cuprinse in acestea. formularul C – Studiile. inregistreaza fiecare functionar public in registrul de evidenta a functionarilor publici in ordinea datei si. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 a) activitatea desfasurata in cadrul autoritatii sau institutiei publice. d) activitatea desfasurată in afara functiei publice. II.. a numarului ordinului ministrului de numire in functia publica in cadrul aparatului propriu al ministerului sau la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea MMFPS (respectiv. precum si directori executivi). la nivelul ministerului. formularul B . formularul H – Situatia disciplinara. f) accesul la informatiile clasificate. inspectori generali de stat si adjunctii acestora. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Serviciul Resurse Umane prin persoanele responsabile cu intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale. formularul D . formularul F – Situatia privind acordarea drepturilor salariale in anul .

2) 2. acolo unde este posibil. în format electronic.O: Intocmirea. G şi J pe suport hârtie şi. înscriu datele şi completează formularele standard A. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. model declaratie avere. verifică si centralizează formularele standard. (Anexa nr.1) model document care atesta depunerea juramantului. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 formularul I – Accesul la informatii clasificate. C şi D pentru dosarul propriu şi le depune spre verificare la persoana din cadrul SRU. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Circuitul documentelor in cadrul unei sarcini Persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. cat si in format electronic Fiecare funcţionar public completează formularele standard B. Diagrama Intocmirii Dosarului Profesional al Functionarilor Publici . preiau documentele personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul Figura 1. model declaratie pe proprie raspundere a titularului dosarului profesional ca nu a desfasurat activitati de politie politica. care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului DRU. precum si formularele F. formularul J – Accesul la dosarul profesional. E.Procedura operationala Ministerul Muncii. Alte documente stabilite de lege: (Anexa nr. H si I atat pe suport hartie. model declaratie interese.

Procedura operationala Ministerul Muncii. pentru verificarea si completarea acestuia de către persoanele responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale DRU. a dosarului profesional de către persoanele responsabile din cadrul SRU. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici intocmite de alte institutii publice Actualizarea/completarea. întocmeste opisul documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi le arhivează in dosarul profesional Figura 2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. verifică si centralizează formularele standard. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. cu actele administrative şi documentele care evidenţiază activitatera/cariera funcţionarului public de la naşterea raporturilor de serviciu până la încetarea acestora DRU. la solicitarea scrisă şi motivată a funcţionarului public. prin persoanele responsabile din cadrul SRU. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Diagrama privind Actualizarea/Completarea Dosarului Profesional . dupa caz. prin semnătură şi prin menţionarea în clar a numelui şi funcţiei deţinute Figura 3. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Dosarul profesional întocmit de altă instituţie publică se depune în original de către funcţionarul public la SRU. pe baza documentelor prezentate în original. Diagrama privind Preluarea. arhivează in dosarul profesional formularele rectificate si noile documentele cu care se completeaza acesta Actualizarea/completarea. a conducătorului compartimentului de resurse umane sau pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile Certificarea înscrierilor efectuate in dosarele profesionale ale funcţionarilor publici de catre persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea acestora. în termenele prevăzute de lege.O: Intocmirea. dupa caz. a datelor şi documentelor cuprinse în dosarul profesional de către persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale.

gestioneză dosarul profesional al funcţionarilor publici Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale şi arhivarea copiilor dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul sau o instituţie publică încetează . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Asigurarea condiţiilor de păstrare a datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional al funcţionarului public Asigurarea de către SRU a accesului la dosarul profesional Asigurarea de către persoanele responsabile din cadrul SRU a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional.Procedura operationala Ministerul Muncii. prin persoanele responsabile din cadrul SRU. Diagrama privind Gestionarea Dosarului Profesional şi Asigurarea Confidentialitatii Datelor Inscrise in Acesta .O: Intocmirea. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. în condiţiile legii Figura 4. precum şi a datelor înscrise în registrul de evidenţă Asigurarea de către DRU a condiţiilor de securitate privitoare la păstrarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă DRU. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. în format electronic. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. E. G şi J pe suport hârtie şi. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 3. cat si in format electronic Act administrativ de numire in functia publica Dosarul de concurs al funcţionarului public ce cuprinde date personale si documente profesionale - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - - - - - .Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. precum si a formularelor F. acolo unde este posibil.Procedura operationala Ministerul Muncii. Modul de lucru Sarcina 1: Intocmirea dosarelor profesionale ale functionarilor publici in formatul standard prevazut de lege Persoane implicate din cadrul DRU: 1.O: Intocmirea. H si I atat pe suport hartie. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Preluarea de catre DRU a documentelor personale si profesionale care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Prelucrarea si înscrierea datelor şi completarea de catre persoanele responsabile cu intocmirea dosarului profesional a formularelor standard A.

întocmirea opisului documentelor care se cuprind in mod obligatoriu şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului. C si D si alte documente care se cuprind in dosarul profesional sunt predate spre completare functionarului public Formularele B. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. precum si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional (Anexa nr. C si D. C si D si documentele completate de catre functionarul functionarul public - - Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Înscrierea datelor pe copertă. centralizarea formularelor standard. de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - . completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Solicitarea de completare de către funcţionarul public a formularelor standard B. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Procedura operationala Ministerul Muncii. C si D si a documentelor completate de către funcţionarul public - - Formularele standard B.O: Intocmirea.2) Preluarea de catre DRU a formularelor B.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2.O: Intocmirea. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarului public ii este predat un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica Solicitarea depunerii de catre functionarul public la DRU.C si D si a unor documente care se cuprind in mod obligatoriu în dosarul profesional Preluarea de catre DRU a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea functionarul public. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Persoane implicate din cadrul DRU: 1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. C si D necompletate si alte documente care se cuprind in dosarul profesional Dosar profesional intocmit de ultima institutie publica in care functionarul public si-a desfasurat activitatea. C si D completate si alte documente necesare - - . C si D completate si a altor documente necesare Act administrativ de numire in functia publica - Un exemplar al actului administrativ de numire in functia publica - Formularele standard B. a formularelor B. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. a dosarului profesional întocmit de ultima institutie publica in cadrul careia si-a desfasurat activitatea si a completarii formularelor B. in termenul prevazut de lege (5 zile de la realizarea transferului). Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Sarcina 2: Preluarea.Procedura operationala Ministerul Muncii. formularele B.

a dosarului profesional Persoane implicate din cadrul DRU: 1. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Verificarea formularelor standard si a documentelor depuse de catre functionarul public Intocmirea opisului documentelor şi arhivarea acestora in dosarul profesional - - Instiintarea conducerii ministerului. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 3.Procedura operationala Ministerul Muncii.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent . Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 4. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. de către DRU asupra situaţiilor de incompatibilitate ale functionarului public - - - Sarcina 3: Actualizarea/completarea.O: Intocmirea. dupa caz.

cu actele privind datele personale sau cu noile documentele care evidenţiază activitatea/cariera funcţionarului public Verificarea actelor si a documentelor depuse prin confruntarea acestora cu documentele prezentate în original - Sarcina 4.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea sarcinii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. de actualizare/completare a datelor si documentelor inscrise in dosarul profesional. a - - funcţionarului public Acte personale depuse de funcţionarul public sau acte administrative emise de DRU sau de alte compartimente din structura ministerului. a datelor cuprinse in dosarul profesional Solicitare scrisa si motivata.O: Intocmirea. care conţin informatii privind datele personale şi profesionale Actualizarea/completarea dosarului profesional. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica:consilier asistent . Gestionarea dosarului profesional si asigurarea confidentialitatii datelor inscrise in acesta Persoane implicate din cadrul DRU: 1. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Functionarul public solicita in scris actualizarea/completarea. dupa caz.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 2. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

pe suport magnetic Funcţionarul public preia. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Asigurarea conditiilor de pastrare a documentelor cuprinse in dosarul profesional. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional în cazul detaşării funcţionarului public Eventualele completări intervenite pe perioada detaşării sunt transmise sub semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice la care funcţionarul public a fost detaşat - . Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. certifică valabilitatea şi exactitatea înregistrărilor din dosarul profesional şi preda funcţionarului public documentele întocmite pe suport hârtie. precum şi documentele întocmite în format electronic. în original. precum si a confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional - - - Păstrarea unei copii de pe dosarul profesional în cazurile de transfer sau de încetare a raportului de serviciu - DRU. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 1: Arhivarea dosarelor profesionale Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. prin persoanele din cadrul SRU responsabile cu întocmirea şi actualizarea dosarelor profesionale. pe bază de semnătură.Procedura operationala Ministerul Muncii.

dosarele profesionale pentru funcţionarii publici ale căror raporturi de serviciu cu ministerul nu se modifică sau nu încetează Funcţionarul public preia. SRU prin persoana care are atribuţii cu privire la evidenţa personalului. in conditiile legii. dosarul profesional. păstrează. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. păstrează dosarul profesional al funcţionarului public până la data redistribuirii.Procedura operationala Ministerul Muncii. precum şi registrul de evidenţă a funcţionarilor publici vor fi transmise acesteia pe bază de protocol de către MMFPS supus reorganizării. dosarul profesional în original Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat în condiţiile legii - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul reorganizării ministerului - - Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public în cazul desfiinţării ministerului şi al preluării atribuţiilor acesteia de către o autoritate sau instituţie publică nou-înfiinţată - - Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici preluaţi de către autoritatea sau instituţia publică nouînfiinţată. la cererea funcţionarului public. MMFPS.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. La părăsirea corpului de rezervă. păstrează dosarul profesional al funcţionarului public al cărui raport de serviciu este suspendat MMFPS. . va preda. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Păstrarea dosarului profesional al funcţionarului public eliberat din funcţia publică şi înscris în corpul de rezervă al funcţionarilor publici - MMFPS. pe bază de semnătură.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5. cât şi a celor întocmite în format electronic Solicitare scrisa si motivata a functionarului public titular al dosarului profesional sau. adresata SRU - - . autoritatilor si institutiilor publice stabilite prin HG 432/2004. a persoanelor.O: Intocmirea. respectiv persoanele. dupa caz.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 pot solicita accesul la datele cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional .Procedura operationala Ministerul Muncii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Funcţionarul public. atât a celor întocmite pe suport hârtie.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Sef Serviciu Resurse Umane 2. cu modificarile si completarile ulterioare. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Activitatea 2: Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Persoane implicate: 1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior 6.

Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 4.O: Intocmirea.Procedura operationala Ministerul Muncii. in conditiile legii - Copii. extrase. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: referent superior .Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier superior 3. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. certificari ale datelor cuprinse in dosarul profesional eliberate solicitantilor Activitatea 3: Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale Persoane implicate: 1.Sef Serviciu Resurse Umane 2. iar in cazul in care nu este posibilă prezenţa acestuia accesul la dosarul profesional se notifică funcţionarului public în cauză Notificare transmisa functionarului public titular al dosarului profesional Eliberarea de copii . Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din cadrul ministerului Functia publica: consilier asistent 5. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) Notificarea de catre DRU a funcţionarului public privind accesul altor persoane la dosarul profesional - Accesul la dosarul profesional al altor persoane se face în prezenţa titularului dosarului profesional. extrase şi certificari ale datelor din dosarul profesional.

functionarului public i se intocmeste si elibereaza la cerere un duplicat. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor din subordinea ministerului Functia publica: consilier asistent Etapele care se deruleaza pentru realizarea activitatii Intrari de informatii (de la cine? ce fel de informatii? Operatiuni. completari sau prelucrari ce au loc fata de datele de intrare Iesiri de rezultate (catre cine? care sunt acestea?) In caz de pierdere. furt sau distrugere a dosarului profesional. atunci cand MMFPS este ultima instituţie publică cu care acesta a avut raporturi de serviciu Cerere motivata a functionarului public prin care solicita eliberarea unui duplicat al dosarului profesional Funcţionarul public primeşte un duplicat al dosarului profesional .Procedura operationala Ministerul Muncii.

dupa caz. Denumirea sarcinii/activitatii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Întocmirea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici în formatul standard prevăzut de lege Preluarea.Procedura operationala Ministerul Muncii. consilierilor juridici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public titular al dosarului professional ( în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică este parte într-un proces cu acesta.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. accesul la dosarul professional se aprobă de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. verificarea si completarea dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici întocmite de alte instituţii publice Actualizarea/completarea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. iar datele prezentate sunt relevante pentru soluţionarea cauzei) si instanţelor judecătoreşti/ organelor de cercetare penală. preşedintelui şi/sau membrilor comisiei de disciplina. a dosarului profesional Arhivarea dosarelor profesionale Asigurarea accesului la dosarul profesional şi pastrarea confidentialitatii datelor cu caracter personal şi profesional înscrise în dosarul profesional Reconstituirea documentelor cuprinse în dosarele profesionale A V - E/Ah E/Ah - - - - - 2 A V - E /Ah E/Ah - - - - - 3 4 A - V V S - E /Ah E /Ah E/Ah E/Ah E/Ah - E/Ah - - - - 5 Av/A Av S E E E E E S A1 6 A V S E /Ah E /Ah E E E - - 1 In cazul conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public. crt. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii Nr. .

Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Director DRU 2.Functionari publici din compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al ministerului/functionari publici de conducere din cadrul institutiilor aflate in subordinea MMFPS 4. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Referent superior 8. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului –Consilier asistent 9. Persoanele. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Responsabili: 1.– Consilier asistent 6.Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier superior 5 Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici de la conducerea institutiilor subordonate ministerului. autoritatile sau institutiile publice stabilite prin HG 432/2004 10.Sef seviciu Resurse Umane 3. Functionarul public responsabil de gestionarea dosarelor profesionale pentru functionarii publici din aparatul propriu al ministerului – Consilier asistent 7.O: Intocmirea. Conducatorul institutiei .

... 4........................... Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr........................................Procedura operationala Ministerul Muncii.. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii................................. Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să certifice datele cuprinse în dosarul profesional***): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________| ............... 2..O: Intocmirea........ Persoana care a întocmit dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 6................................. completări..... Cod numeric personal ....................................... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.................. ..................................... Funcţionar public ............... Persoana (persoanele) autorizată (autorizate) să opereze modificări. 3......... Autoritatea sau instituţia publică care a întocmit dosarul profesional .................... Funcţionar public ........ Data întocmirii dosarului profesional .. rectificări**): ______________________________________________________________________________ | Numele şi prenumele | Funcţia | Semnătura | |________________________________|________________________|____________________| | | | | |________________________________|________________________|____________________ 7..... cu modificarile si completarile ulterioare Coperta DOSAR PROFESIONAL Nr.. 5..G 432/2004.........1 Extras H.... Formularul A*) DATE REFERITOARE LA DOSARUL PROFESIONAL 1...

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Cetăţenia: 7. rectificări în dosarele profesionale.Procedura operationala Ministerul Muncii. pot fi înscrise mai multe persoane de contact. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. ***) La solicitarea funcţionarului public. Adresa de domiciliu**): 8. Numărul copiilor minori şi data naşterii acestora: 12. Numele: 2. completări.O: Intocmirea. pentru situaţii de urgenţă**): ***) ______________________________________________________________________________ | Numele | Prenumele | Adresa | Număr de telefon | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| | | | | | |____________|_________________|____________________________|__________________| 10. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să certifice datele cuprinse în dosarele profesionale. Adresa de reşedinţă**): 9. Numele deţinut anterior: 3. Situaţia serviciului militar: -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Formularul B*) DATE CU CARACTER PERSONAL 1. **) Se actualizează ori de câte ori este nevoie. ***) Se completează ori de câte ori este nevoie. . Persoana de contact. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ (fişa postului) prin care o persoană este desemnată să opereze modificări. **) Se completează ori de câte ori este nevoie. Prenumele: 4. Data şi locul naşterii: 6. Starea civilă: 11. Cod numeric personal: 5.

Temeiul juridic al încetării raportului de muncă *) Vor fi înscrise cel mult 3 atribuţii principale. Tipul şi numărul actului administrativ de numire*): 6.1. Compartimentul*): 4. Denumirea funcţiei publice*): 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul D ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN AFARA FUNCŢIEI PUBLICE ______________________________________________________________________________ |Perioada|Angajatorul|Angajat|Funcţia|Atribuţii |Temeiul |Durata|T |Alte | | | |pe bază| |principale|juridic | | |menţiuni| | | |de | |*) |al | | | | | | | | | |modificării| | | | | | | | | |sau | | | | | | | | | |suspendării| | | | | | | | | |raportului | | | | | | | | | |de muncă | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| | | | | | | | | | | |________|___________|_______|_______|__________|___________|______|__|________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T . Formularul E ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN CADRUL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE 1. Fişa postului nr. Alte activităţi desfăşurate*): 8. Modalitatea de ocupare a funcţiei publice*): 5.O: Intocmirea. Atribuţiile delegate*): 8. participare în comisii de disciplină sau în comisii paritare ______________________________________________________________________________ | Comisia | Calitatea | Perioada | Nr.*): 7. şi data actului | | | | | administrativ | |_________________|_________________|________________|_________________________| | | | | | |_________________|_________________|________________|_________________________| .Procedura operationala Ministerul Muncii. Data numirii în cadrul autorităţii sau instituţiei publice: 2. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Mutare în cadrul altui compartiment ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 10. şi data actului | |identificare a |proiectului/ | | | administrativ | |proiectului/ |programului | | | | |programului | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| | | | | | | |_________________|______________|___________|__________|______________________| 9. Promovare ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Data | Nr. Suspendarea raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Modalitatea | Motivul | Perioada | Nr. participare în cadrul unor proiecte/programe cu asistenţă externă ______________________________________________________________________________ |Numărul de |Denumirea | Calitatea | Perioada | Nr. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| . şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 12. Exercitare cu caracter temporar ______________________________________________________________________________ | Funcţia publică | Compartimentul | Perioada | Nr.2.Procedura operationala Ministerul Muncii. şi data actului | | | | | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| 11.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 8.

O: Intocmirea. | Numele şi | Funcţia | Semnătura | Motivul| Accesul |Luat la | |crt. în termen de 3 zile de la data emiterii actului administrativ. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Formularul G SITUAŢIA CONCEDIILOR ______________________________________________________________________________ |Nr. | Tipul | Perioada | Nr.Procedura operationala Ministerul Muncii. | Nr. şi data actului | | | | cererii | administrativ | |______________________|__________________|___________|________________________| | | | | | |______________________|__________________|___________|________________________| -----------*) Se completează ori de câte ori este nevoie. cererii/ | Aprobat de/certificat/ | |crt. la data accesului la dosarul profesional. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 13. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.| prenumele | | | | autorizat de|cunoştinţă de | | | | | | | |funcţionarul | | | | | | | |public | | | | | | | |(data/semnătura)| |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| | | | | | | | | |____|___________|_________|___________|________|_____________|________________| *) Se completează ori de câte ori este nevoie. Încetarea suspendării raporturilor de serviciu ______________________________________________________________________________ | Data | Motivul | Nr. Formularul C*) .| concediului | | certificatului | eliberat de | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| | | | | | | |____|_______________|______________|________________|_________________________| Formularul J*) ACCESUL LA DOSARUL PROFESIONAL Persoanele care au avut acces la dosarul profesional: ______________________________________________________________________________ |Nr.

Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 STUDIILE.Procedura operationala Ministerul Muncii. PREGĂTIREA PROFESIONALĂ ŞI ABILITĂŢILE 1. Studii postliceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 3. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Studii liceale: ______________________________________________________________________________ | Instituţia de învăţământ | Profilul/ | Perioada | Data absolvirii | | | specializarea | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| | | | | | |__________________________|_________________|_____________|___________________| 2.Data absolvirii 5. Studii superioare de scurtă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | |absolvirii| |învăţământ | |învăţământ | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | |___________|_____________|___________|______|________|_____________|__________| 4. Studii superioare de lungă durată: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |Durata|Perioada|Specializarea| D | Data | |de | |de | | | | |licenţei| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|______|________|_____________|___|________| Semnificaţia coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea: D . Studii postuniversitare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia|Specialitatea|Forma |T|Durata|Perioada|Specializarea|Data | |de | |de | | | | |absolvirii| |învăţământ| |învăţământ| | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| | | | | | | | | | |__________|_____________|__________|_|______|________|_____________|__________| Semnificaţia coloanei T din tabelul de mai jos este următoarea: T .Tipul**) .

Pentru cunoştinţele de limbi străine ce nu pot fi atestate se va indica nivelul prin înscrierea unei cifre între 1 şi 5. Copiile ce se fac de pe aceste acte se certifică pentru conformitate cu originalul la data prezentării lor de către titularul dosarului profesional. postuniversitare de specializare. Actele originale doveditoare se restituie titularului. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. la cererea funcţionarului public.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 6. ori de câte ori este nevoie. NOTĂ: Datele înscrise în acest formular se actualizează. academice postuniversitare. doctorat.Certificatul de absolvire 7. ****) Pentru cunoştinţele de limbi străine obţinute prin cursuri de limbi străine finalizate cu atestat se menţionează calificativul precizat în atestat. . perfecţionare. specializare şi alte tipuri stabilite prin lege. unde 1 indică nivelul excelent.O: Intocmirea. ***) Tip: iniţiere. Cursuri de formare sau specializare: ______________________________________________________________________________ |Instituţia |Denumirea|Tipul|Durata|Perioada|Specializarea|Cheltuieli | C | |organizatoare|cursului |***) | | | |suportate de| | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| | | | | | | | | | |_____________|_________|_____|______|________|_____________|____________|_____| Semnificaţia coloanei C din tabelul de mai jos este următoarea: C . masterat. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Modificările intervenite privind pregătirea profesională se dovedesc cu acte originale. Limbi străine cunoscute: ______________________________________________________________________________ | Limba străină | Scris | Vorbit | Citit | Nivelul de | | | | | | cunoştinţe****) | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| | | | | | | |____________________|_________|__________|_________|__________________________| -----------*) Completarea informaţiilor se face prin inserarea unui nou rând. **) Tip: aprofundate de specialitate. iar 5 indică nivelul elementar. cursuri de perfecţionare postuniversitare. Acest formular se transmite în format electronic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici de către autoritatea sau instituţia publică la data eliberării funcţionarului public din funcţia publică deţinută.

..2.......... şi data actului de anulare N ............... acordat în temeiul .......2............. prin actul administrativ nr..........2......... Alte drepturi salariale***): -----------*) Se completează anual.....1........ Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.......................|disciplinară |de |raportului |data |disciplinară | | | | | | |comisiei |actului |aplicată | | | ..............2.. actului | |**) | |modificării | | modificării| administrativ | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| | | | | | | | |__________|_______|________________|_____________|____________|_______________| 2.. nr................... Sporuri specifice: 2.....*) 1.................4..O: Intocmirea... şi data |Nr..... Alte drepturi salariale: 2.... Salariul de merit acordat în temeiul ...... ***) Se va indica: tipul..... anuale ........Nr. .3.......... de concediu .... având o valoare medie de . acordat în temeiul .............. în procent de .... 2.2..........4.......5... Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Formularul F SITUAŢIA PRIVIND ACORDAREA DREPTURILOR SALARIALE ÎN ANUL .......Tipul.......... 2.. 2..... **) Se completează conform actului normativ care reglementează salarizarea funcţionarilor publici. în procent de ..... actul administrativ pe baza căruia se acordă.... .......... Stimulente acordate în temeiul ...... |Abaterea |Cercetată |Nr......................3.. temeiul legal... .......3.. Formularul H SITUAŢIA DISCIPLINARĂ Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: T ... 2......... lunare .. începând cu data ....... şi data actului administrativ privind reducerea sancţiunii disciplinare ______________________________________________________________________________ |Nr........Procedura operationala Ministerul Muncii........... 2.. 2. 2....................... 2.......... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.. trimestriale ..3. ........ Prime: 2.. cuantum.......... Salariul: ______________________________________________________________________________ |Componente|Cuantum|Data stabilirii/|Temeiul legal| Motivul | Nr.1...../trimestru.........3.............................3........................1... şi |Sancţiunea | T | N | |crt.

O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 | | | |de |administrativ| | | | | | | |disciplină/ |de | | | | | | | |propunerea |sancţionare | | | | | | | |superiorului| | | | | | | | |ierarhic | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| | | | | | | | | | |____|_____________|__________|____________|_____________|_____________|___|___| Formularul I ACCESUL LA INFORMAŢII CLASIFICATE ______________________________________________________________________________ | Clasa de | Nivelul de | Perioada | Tipul şi | Motivul încetării | | secretizare | secretizare | | numărul | valabilităţii | | | | | documentului | documentului | | | | | de acces | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| | | | | | | |______________|______________|____________|_______________|___________________| . actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.

Eu. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Anexa nr. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica in care am fost numit. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!” ………………………………….O: Intocmirea.. (semnatura) Data ………………. sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii..Procedura operationala Ministerul Muncii.2 Extras Legea 188/1999. republicata. drepturile si libertatile fundamentale ale omului. ………………………………… “ Jur sa respect Constitutia. sa pastrez secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. cu modificarile si completarile ulterioare Model document care atesta depunerea juramantului .

având funcţia de………. domiciliul…………. (5) alte categorii de terenuri extravilane. soţul/soţia.(2) casă de locuit. Terenuri Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1. BUNURI IMOBILE 1. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratia de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata…………….. dacă se află în circuitul civil *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copii aflati în întreţinerea acestora. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.. la ……………. în cazul bunurilor proprii. (4) luciu apa.Procedura operationala Ministerul Muncii. 2. localitatea de domiciliu ……………………. 4. (2) forestier. copilul). numele proprietarului(titularul. Clădiri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Categoriile indicate sunt: (1) apartament. *2) La “Titular” se menţionează. cota parte şi numele coproprietarilor. (4) spaţii comerciale/ de producţie . Cunoscând prevederile art.292 din Codul penal privnd falsul în declaraţii. (3) casă de vacanţă. (3) intravilan.. 3. 2. CNP …………. declar pe propria răspundere că impreună cu familie*1) deţin urmatoarele: I. Categoriile indicate sunt: (1) agricol. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.. iar în cazul bunurilor în coproprietate.O: Intocmirea..

BUNURI MOBILE 1.O: Intocmirea. indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării Descriere sumară Anul dobândirii Valoare estimată . obiecte de artă şi de cult. 2. tractoare. 3. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Titularul*2) Localitatea sau zona Categoria* Cota parte Anul dobândirii Modul de dobândire Suprafaţa Adresa sau zona 1. a căror valoare însumată depăşeşte 5. şalupe. 4. colecţii de artă şi numismatică.000 Euro. bijuterii. maşini agricole. Nota: se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate.Procedura operationala Ministerul Muncii. II. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal. Autovehicule/ autoturisme. iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării. potrivit legii Natura Marca Nr. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. bucăţi Anul de fabricaţie Modul de dobândire 2. Bunuri sub formă de metale preţioase.

Conturi şi depozite bancare. investiţii directe şi împrumuturi acordate. fonduri de investiţii. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. (3) Fonduri de investiţii sau echivalente. forme echivalente de economisire şi investire. BUNURI MOBILE A CĂROR VALOARE DEPĂŞEŞTE 3000 EUR FIECARE.Procedura operationala Ministerul Muncii. (2) Depozit bancar sau echivalente. dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 Euro Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate Instituţia care administrează Adresa institutiei Tipul* Valuta Deschi s în anul Sold/valoare la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente(inclusiv card). Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 III. inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2. ACTIVE FINANCIARE 1. inclusiv cardurile de credit. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 12 LUNI Natura bunului înstrăinat Data înstrăinării Persoana către care s-a înstrăinat Forma înstrăinării Valoarea IV.000 Euro Notă: se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate . Plasamente. dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.O: Intocmirea.

..................O: Intocmirea............. ........................................................................................ actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii................................................ . Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut Tipul* Număr de titluri/ cota de participare Valoare totală la zi *Categoriile indicate sunt: (1) Hârtii de valoare deţinute (titluri de stat........... dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5............... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P.......................................................Procedura operationala Ministerul Muncii........ care însumate depăşesc echivalentul a 5............................................ DATORII Debite........................... obligaţiuni)........................... Notă: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate Creditor Contractat în anul Scadent la Valoare ...................... Alte active producătoare de venituri nete... ...........000 Euro pe an: Notă: se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate... (2) Acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale (3) Împrumuturi acordate în nume personal 3...000 Euro...... V.. ipoteci......... bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri.................................. garanţii emise în beneficiul unui terţ........................................................... certificate......................

companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine. servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă.3. Titular … 1. societăţi comerciale.Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie.Copii … Sursa venitului: nume. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. inclusiv burse. VII. cu modificările şi completările ulterioare) Notă: se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate Cine a realizat venitul 1. adresă Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual încasat … 2. realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. a căror valoare individuală depăşeşte 300 Euro* Cine a realizat venitul 1.41 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. din partea unor persoane.3. decontări de cheltuieli. Cadouri. organizaţii. altele decât cele ale angajatorului. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 VI. garanţii.Procedura operationala Ministerul Muncii. Venituri din salarii 1.2. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Titular … 1.O: Intocmirea.1. Soţ/soţie … 1. adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venit anual încasat *Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi II.1. regii autonome.2. credite. Copii Sursa venitului: nume. Venituri din activităţi independente . Soţ/soţie … 1.

2.2.1.Procedura operationala Ministerul Muncii. Soţ/soţie … 5. Titular … 3.1.1.Venituri din cedarea folosinţei bunurilor 3. Soţ/soţie … 6.1. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Titular … 4. Soţ/soţie … 4. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Soţ/soţie … 3.2.2.Venituri din activităţi agricole 6.1. Titular … 2. Titular … 6.3 Copii . Venituri din premii şi din jocuri de noroc 7.2. Venituri din pensii 5. Soţ/soţie … 7. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 2.2. Venituri din investiţii 4.1. Titular … 7. Soţ/soţie … 7. Titular … 5.O: Intocmirea.

2. Titular … 8.1. Soţ/soţie … 8. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Copii … Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund. potrivit legii penale.O: Intocmirea. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.3. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 … 8. Data completării: Semnătura: . Venituri din alte surse 8.Procedura operationala Ministerul Muncii.

2..1. CNP…………. cunoscând prevederile art.... de părţi Valoarea totală a părţilor ... precum şi membru în asociaţii. declar pe propria răspundere: 1.292 din Codul penal privind falsul în declaraţii. funcţia deţinută şi denumirea partidului politic .1. administrare şi control ale societăţilor comerciale.Procedura operationala Ministerul Muncii. retribuite sau neretribuite.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ sociale sau de sociale şi/sau a acţiunilor acţiuni 1.. administrare şi control. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale 3.DENUMIRE ŞI ADRESĂ DEŢINUTĂ 2. ale grupurilor de interes economic. ale companiilor/societăţilor naţionale. având funcţia de…….. domiciliul ……………… localitatea de domiciliu………………….... 3. instituţii de credit. Calitatea de membru în organele de conducere. 4. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale.O: Intocmirea. la………………. companii/societăţi naţionale. Calitatea de membru în organele de conducere.1.. fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Nr. grupuri de interes economic. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Extras Legea 176/2010 Model declaratie de interese Subsemnata …………….. ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale: UNITATEA CALITATEA Valoarea beneficiilor . ale instituţiilor de credit. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. ale regiilor autonome. deţinute în cadrul partidelor politice.

Soţ/Soţie .5 . Contracte. local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar: 5.O: Intocmirea. obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor. Data completării: Semnătura: 2 3 Prin rude gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă Se vor declara numele.. titularul.1.. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 4. prin calitatea deţinută. Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale/ Cabinete asociate/ Societăţi civile profesionale sau Societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăsoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii3 Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund.. pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. 5. prenumele/denumirea şi adresa Instituţia contractantă: denumirea şi adresa Procedura prin care a fost încredinţat contractul Tipul contractului Data încheierii contractului Durata contractului Valoare totală a contractului Titular .1 Beneficiarul de contract: numele.. consultanţă şi civile.Procedura operationala Ministerul Muncii. aşa cum sunt definite la pct. mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat.. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde. inclusiv cele de asistenţă juridică. Rude de gradul I2 ale titularului. soţ/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte. actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii..... potrivit legii penale.

... declar pe propria răspundere că nu am desfăşurat activităţi de poliţie politică.. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 Model declaratie pe propria raspundere a titularului dosarului ca nu a desfasurat activitati de politie politica DECLARAŢIE Subsemnatul (a) .....seria ...........astfel cum sunt definite de lege..O: Intocmirea....... Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. cu domiciliul in..... actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii........... la data de . nr................... posesor/oare al/a C..I........Procedura operationala Ministerul Muncii.........I.eliberat de ............ Data completării: Semnătura: ../B.....

actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici din cadrul aparatului propriu al ministerului si de la conducerea institutiilor care functioneaza in subordinea Ministerului Muncii.Procedura operationala Ministerul Muncii.O: Intocmirea. Familiei si Protecţiei Sociale Directia Resurse Umane P. Familiei si Protecţiei Sociale Editia 1 Revizia 1 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->