Sunteți pe pagina 1din 66

rt}md#

or_,o

v,

RodicaDinescu lleanaLogel

Carmen Minulescu Dumitru Logel Daniela Stoica

Bun Ycnlt la scoalil


)

Suport metodic pentru perioada prealfabetari pentru toate disciplinele din curriculum gi toate orele de curs
g1

caiet in completare siptdminal

- romdnd - matematicd - cunoagterea mediului - muzicd - educafieplasticd - abilitdti practice

rrDt'l'una @c,rnunls
t'nristl
l,

Coperta gi ilustragiile: Giorgian Ginguf

Bun venitla qcoali / RodicaDinescu,CarmenMinulescu, IleanaLogel, ... - Pitegti : Carminis Educafonal,2009 ISBN 978-973-123-089-4 I. Dinescu,Rodica II. Mnulescu, Carmen III. I-ogel,Ileana 373.3

Copyright @Edituft CARMIMS

Carmen Trandafirescu Redactor: Tehnoredactor: Giorgian Gingut RodicaDinescu Corecturh: TehnoredactarecomputerizatA: Editura CARMINIS la S.C.TIPARG S.A' Pite$ti TiDarulexecutat Comenzile se primesc la iel./fax: 0248253022,0248252467 Editura CARMINIS, str. Exelcitiu, bl. D 22,sc.B' ap L saupe adresa: jud. Argeg cod 110242 - Pitegti, www.carminis.ro e-mail: editura-carminis@yahoo.com

ISBN 97&973-123-089-4

Argument

in lipsa unor auxiliare adecvategi a unor probe complexe prin care sd se poatd stabili corect potenlialul micilor gcolari, mul1i dascdli ,,sar" rapid peste perioada prealfabetard(primele doud sdptdmdni ale claseiintdi) 9i incep predarea materiei, uneori chiar din a doua zi de gcoald. Necunoscdndu-seincd de la inceput plusurile gi minusurile elevilor, demersul didactic are de suferit, iar activitdtile diferentiate, benefice pentru progresul gcolar al fiecdrui copil, nu pot fi desfdgurate cu succes. Pentru a evita acestfapt, a fost conceputdprezenta lucrare sub forma unor probe diverse care pot fi aplicate bobocilor din clasa intdi in primele doud sdptdmdni de qcoald,existAnd probe pentru fiecare disciplind gi pentru fiecare ord de curs, dar gi un capitol cu exercitii in completare pentru restul anului gcolar.Sarcinile de lucru (esteinclus gi un test pentru depistarea copiilor supradotati) sunt construitesub formd de jocuri diverse gi amuzante. Intr-o atmosferd destinsd, elevii sunt stimulati sd arate ce au invdtat in familie 9i la grddinitd, fiind invitali sd vorbeascd,sd scrie, sd cAnte,sd se miqte, sd gAndeascd, sd fie creativi gi sd se intreacd in competitii diferite. RezolvAnd sarcinile primite, copiii fac dovada cunogtinlelor, priceperilor gi deprinderilor de care dispun, invdtdtorul putAnd astfel sd-gi cunoascdelevii gi sd apreciezenivelul lor de dezvoltare. Lucrarea este utild gi pdrintilor care, dacd urmdresc paginile cdrtii, pot afla, pas cu pas, ceeace fac copiii lor in primele zile de gcoaldgi ceeace ar trebui sd cunoascdun elev din clasaintdi. Suntem convingi cd prin tot ceeace oferd, aceastdlucrare va constitui un instrument de lucru util pentru toli cei care sunt angrenafi in activitdlile educative complexe ale lnceputului de ciclu primar. Autorii

ffi
w W @ W m

Matematici

Abecedar

Abilitnfi practice

Educatie plastici

Educafie muzicali

Cunoagtereamediului

Primazi de gcoali
pentruevidengierea cuno$tingelor Probe ite in familie si la dini

noi... A. Noi despre


Md numesc $coala se numeste 1. Ecusonul meu! Comple t a l i e c u s o n u l c u ajutorul doamnei invdldtoare gi realizali unul asemdndtor acasd! Pr inde l i - v d e c u s o n u l i n piept pentru a comunica mai ugor cu colegii! 2. Si ne cunoagtem! Copiii aqezafiin cerc se prezintd spundndu-gi numele 9i executAndun gest (salut, reverentd, ras, betei scurte din palme etc.). !}. Jocul numelor! (]oc de atenlie gi memorie auditive) Agezali in cerc, copiii igi repetd numele de doud-trei ori. invdldtorul spune repede prenumele unui elev din cerc. Copilul care gi-a auzit numele trebuie sd intervind imediat, la prima strigare, spunAndu-gila fel de repede numele complet. trece in mijlocul cercului 9i igi strigd alt coleg. Dacd reugegte, Copiii trebuie sd relind cdt mai multe nume ca sd se poatd descurcaqi sd fie foarte atenti, ca sd poatd interveni prompt cdnd igi aud numele. Numele: Cla sa :......... invdtdtor: ....... Sunt elev la Doamna invdldtoare

B. Ciirlile;colore
l. Bobocelul Bobo vi prezinti cir,tile primite-n dar! Abecedar Aceasta este cartea voastra, Numitd ,,Abecedar". Gdsifi aici litere multe De mdnd, dar gi de tipar. Matematici Pierdutd printre cifrele zglobli E ,,Matematica" plind de secrete l-i.r.lc Cu ea, cAnd prieteni tofi vom fi l ' l- 6 " t 5n t r Vom rezolva probleme pe-ndelete.

7 C.B ' =
Cunoaqterea O recunosc ugor/ cu siguranld, mediului mediului" i se spune. ,,Cunoagterea Ea cu rdbdare ne invald Cdte ceva despre naturd gi din lume.

Aceasta e, o spun clar eu: ,,Religie".Ea ne-nvald Cum sd-l iubim pe Dumnezeu $i cum sd ne purtdm tn viald. 2. Realizaliun desenpentru fiecaremanual.

A doua zi de gcoali
pent-ru Probe evidenfi ereacunogtinlelor familiei la gridin

A. Noi despre noi...

r. foc: ,,si alcituim perechi!,,


Pentru fiecare cuvdnt da! spunefi imediat primur cuv6nt care vd vine in minte, av6nd grijd ca fiecare currantgdsit de rroi ,a uiba legdturd cu cer dat. 1 ploaie 1 calorifer 1 cald 1 dulce 'l covor -

1 gcoald1 gdldgie 1 verde -

Exemplu: iarnd - zdpadd; fruct _ mdr.

tafet!,, ftb z.tOC: ,,F"."ti


Imitali suneteleproduse de: @ albine; @ migcareahdrtiei; O goriceii care rod ceva; @ garpe; O tdierea cu foarfeca; I ploaie.

,,

l&

,ex )vt.loc:

,,cerifi diferenfa"

Descoperili ce diferenfd existd intre cele doud cuvinte din perechile date 9i apoi explicati ce inseamni fiecare cuvdnt.

P-B
paie-baie pard-bard poald-boald pun-bun F-V fatd-vatd far-var fii-vii foi-voi

T.D
tata-data toamnd-doamnd trepte-drepte pdturipdduri

C-G coald-goald card-gard stdncd-stdngd creier-greier

s-z
sar-zar varsd-varzd rase-raze seci-zeci

+s
cos-cos gcoald-scoald mugcd-muscd pegte-peste

4. Desenali o persoand care face parte din familie.

pentrueviden$erea Probe selectivitigii memoriei vizuale


t. Joc: ,,c"tmaiatent elev!"

&

Copiii sunt agezatiin cerc. invdldtorul ii invitd sd se priveascd intre ei catevaminute, apoi le cere sd inchidd ochii gi formuleazj cerinte precum: Cate fete sunt in cerc? Ce copil (cdti copii) poartd ochelari? CAfi bdieti sunt in clasd? Cdte fete au pdrul lung? Numiti-le dacd putetil Cine are pantofi rogii? 2. $coala noastri Cu Bobocelul Bobo sd ne cunoagtemgcoala.(yizitd in sdlile de clasd, laboratoare, cabinete,bibliotecd,sald de sport, grup sanitar etc.) Sfyleli ce v-a impresionat mai mult in cdldtoria fdcutd impreund cu _ . Bobocelul in cetateacunoasterii!

e. Lobirint:
BobocelulBobo s-a rdtdcit prin gcoald. Ajutati-l voi sd ajungd in clasa voastrd!

pentruevidentierea Probe matematice cunogtin{elor

c.
I'. Numdrati: o pA n 5 l a 1 0 (9i mai departe,dacd gtifi); t din2in2; odin 3 i n 3 . 2. Scrieli numerele pe care le gtili. ce l. Descoperiti obiectesunt desenate, numdrati-le gi aPoi scrieji in tabel cAte sunt din fiecarefel.

,B*6"8v Kn i) f *t\) lln*@ @


*&
9r
\
SUS:

11

\%&
JOS:

4. DesenalicAteun obiect din imagine care se afid:

aproape: departe: pe masa: sub masd:

to

@n treia zi de gcoali
Probepentruevidenlierea cuno$tinlelor insu$ite in familie si la eridin

A. Jloi despre noi...


Timp de
din localitatea Doamna educatoare se numepte

ani am fost la Grddinita

I. Spuneti ce sunete se aud in cuvintele..,,carte", ,,elev,',,,bancd,'. $titi sd despdrliii acestecuvinte in silabe? 2. Ce sunete mai cunoaqteti? in fiecare caz, spuneti cate un cuvdnt care incepe cu acestsunet. 3. Spuneli cAte o propozitie despre: a) familie; b) grddinifd;

c) gcoald.

4. Memorati cel pufin o strofd din poezia: Sunt gcolar in clasa intAi! Nu mai merg la grddinifd, Cdci de ieri, eu sunt gcolar! Deci, adio, maginutd, Bun gdsit, Abecedar! Iatd, clopotelul sund $i spre clasdne-ndrept5m Veseli toti, cu voie bund, Lucruri no| azi invdtdm!

Totul e frumos la gcoald: Cdrtile, noii colegi, Tot ce scrii incet pe coald, Tainelece le dezlegi!
TT

pentruevidengierea nivelului Probe aleelevilor matematice de cunogtin[e


qi 1. Numdraji oral gi apoi in scrisdin 10 in 10 pdnd la 100,crescdtor descrescdtor. $tili sd numdrati gi mai departe?

2. Eu ardt un numdr de bobocei(2,5, 6,3, 9 etc'). a) Ridicali qi voi tot atAteadegete (beligoare)cAfi bobocei ali vdzut' b) Ldsali degetelejos. Dacd aS avea cu un bobocel mai pu!in, c6te degete ar trebui sa ridica;i? (invdldtorul nu mai aratd imaginile') Voi trebuie: 3. Eu ardt un numdr de betigoare. a) sd desenali in dreptunghiul din stAnga,tot atAteamingi; b) sd desenaii in dreptunghiul din dreapta cu o minge mai mult decAt
betigoarelepe care le am in m6nd.

4. Privifi imaginea gi compunefi o problemd. Rezolvali-o!

t2

pentruevidenfierea Probe gradului de cunogtinle la scris-citit


I. Ce litere cunoagteli?Scriefi-le!

2. Dacd gtiti, scrieti patru cuvinte gi o propozifie!

3. Dacd gtili, cititi propozilia scrisd mai jos gi apoi desenati ceeace ali citit. ANA ARE MEREDacd nu gtifi sd citili, desenati tot atateamere cdte ferestreare clasa. {. In portretul de aldturi s-au ascunsmai multe litere. Descoperifi-le gi apoi scrieti_lepe linia punctatd.

b:d r<^2 v

I3

pentruevidengierea capacitifii Probe de interpretare $i de receptare muzical a mesaiului It.


l. Cdntafi gi voi! . Eu voi c6nta cu ,,1a"cAtevafragmente muzicale 9i voi repetali dupd mine. (invdldtorul va executa cu toatd clasa 9i individual.) . Ce muzicd asculta;i acasd?Cdt de des? . Care cdntecvd place cel mai mult? (Fiecareelev va spune 9i apoi va cdnta un fragment.) 2. Recunoagtefi zgomotele! . Legafi la ochi cu o egarfd,elevii vor asculta diverse zgomote (o hdrtie ruptd, clinchetul cheilor, mai multe monede care se rostogolescetc.) gi le vor identifica. . Eu voi bate din palme in diverse moduri. Voi ascultali 9i apoi bateli la fel ca mine! fnvdtdtorul va executa cu toatd clasa, in grupuri de cAte doi-trei elevi gi individual.) . Eu lovesc ugor cu stiloul catedra, de mai multe ori. Loviji 9i voi la fel, banca, folosind creionul cu gumd (sau stiloul)! 3. Facefi la fel! a) Un elev va iegi la tabld gi va sta cu spatele la clasd.Unul dintre colegi va bate din palme de mai multe ori, iar elevul de la tabld se va intoarce gi va reproduce cdt mai fidel bdtdile din palme' b) Un elev va fi legat la ochi. Un coleg va cdnta cu ,,1a" bateva sunete muzicale de lndllimi diferite, iar elevul legat la ochi le va reproduce. in cazul ,,b", elevii din clasd vor fi intrebali cum au cAntat cei doi copii (cel care a cdntat la inceput gi cel care a reprodus), folosind aprecieri , ,,rl:raipulin bine". de genul: ,,foatte bir:re" , ,,bine", ,,satisfdcdtot" 4. Sd cdntdm impreund un cAntecelvesell T4

@*patra zi de gcoali
pentruevidenfierea Probe imaginagiei

A. Noi despre noi...


$tiu (Nu gtiu) sd citesc.Povesteacare imi place cel mai mult este Personajul cu care ag vrea sd semdneste ...................., pent r u c d . . . . . . . . . . . . . . . . Priviti cu atentie imaginile pe care vi le prezint (copii, animale, fructe, zdne, z'r..eietc.). Alegeli-vd trei care vd plac mai *rr1t gi creati o poveste despre ele. (Desenelede dimensiuni mari vor fi expuse.)

Priviii cele doud desene(un robot gi un zmeu). Ganditi-ve gi apoi dati-le cdte un nume potrivit, dar gi amuzant in acelagitimp. Stabiliti cdgtigdtorii!

2. rOC: ,,IJnnume hazliu"

!}. Realizati desene cdt mai multe gi cdt mal diverse pornind de 1a... un oval. (o)

Exemplu:

r5

de cunoa$tere Probe de analizl a capacitlgii


1,. Desenali gi cealaltdcizmd a Motanului lncdllat, avdnd grijd sd folosiii elemente ca in partea st6ngd. aceleagi

2. Prietenulvostru, bobocelul, are mai multe feluri care sunt acestea si cdte sunt din fiecare.

mingi. Stabilili

Exemplu:

ffi1, \d/
]. Colorali casetelecare contin acest

{. Desenafi pe o foaie de matematicd dreptunghiul de mai jos.

o _a_ _a_ _a_ _a_ -...n.... "'" il il".' lt""_a_ _a_ _a_ *0_ -a_ _a_ "-' il"" ilil "" t " " il"" I I :::: il _a_ _a_ _a_ _a_ *a_ il"" t " - - ll' " -- il" " t ' " " " o _a_ _a_ _a_ _a_ _a_ "-illlil= il g _a_a- _a_ il"" il "'"' il ""- il= *a_ _0__0_ _a_ _0_ t---il "-"
| | ::::
i :--ll

,-\Z_ tl

| | ::::

\{_ il ----

::--tl

_JZ_

lt"- '

| :::: t-..-

impdrliji-l la fel! Tdiafi, respectdnd liniile. Lipifi cele cinci bucdli pe care le-ali decupat, 9i veli objine un dreptunghi cu aceleagi dimensiuni.

r6

pentruevidengierea Probe dezvoltiriiintelectuale

a) Priviti cu atenlie desenelegi spuneti ce observati! b ) Co m p le ta ti 9i colorati desenele!

l.

@.
P

,.toc:

,,ceritilegdtura!"

Fili atenfi! Eu am sd vd spun cate patru cuvinte. Dintre acestea doar doud au legdturd intre ele. Gdsifi-le! a) gosea, caiet,bland, magind; b) rAndunicd, greqeald, zboard., prdjiturd; c) pddure, elev,'ciocan, gcoald; d) capac, televizor, calculator, emisiune. Exemplu: mdr, albastru, frig, gustos -> mdr gi gustos 3. Dec o r a t i egarfacu alte litere pe care le cunoagte t i, r es pec t d n d modelul!

4eemMNl lNtrtuuu.

4. Rea l i z a t i c o n t u r u l desenelorde mai jos, fdrd sd ridicali creionul de pe hArtie. Co lorat i bal o a n e l e f o l o s i n d culori diferite!

t7

A cinceazi de gcoali
pentruevidengierea Probe imaginagiei limbaiului creatoare, a nivelului gi a cunogtintelor naturi despre

A.l{oi despre
lmr nlr aa

Nu- m i p l a c e . . . . . . . . . . .

KUJ Sasq\

1 Spuneli numele anotimpului sugerat de fiecare imagine! 1 Prezentali in doud-trei propozifii semnele caracteristicefiecdrui anotimp!

r8

2. Activitlfi in perechi: ,,lmaginafi_vdun dialog cu anotimpul preferat!" sau ,,Imaginati-vdun dialog inire anotimpuri!,, Imaginile 3. aldturate reprezintd unpomfructifer (pdr, cireg,mdr sau prun). Colorati-l astfelincdt sd ar dt af i c u m s e schimbd el in fiecare anotimp.

4.Tdiati cu X ce este gre$itin tablourile de mai ios.

r9

stabilirea Probe Pentru

PercePtllreqreenm! raportului
B.
de cercuri rogii, egal cu numirul numdr un dreapta in r. Desenafi

albastre '

ghiuri verzi, cdte rachetesunt! 3. Desenali tot atdtea triun

1J-

,4-t\

IO\

^A A) A l% ,& w r/'v TTV SSSs


sunt in desenul scriind cAte figuri geometrice "*lul,

nnn

n n

;orntle"" de mai jos!

n_
(,

t-_-l --O

pentrustabilirea Probe raportu lui percep(ii-reprezentiri


I'. a) $tiafi cd rogu, galben, oranj (portocaliu) sunt numite gi culori calde pentru cd ele redau cdldura, lumina, bucuria? Ridicali creioanele colorate care reprezintd culorile calde. Albastru, indigo, violet (mov) sunt culori reci, pentru cd ele redau rdceala,intunericul, tristefea.Ardtali acesteculori reci! b) Ce culori trebuie sd folosim pentru a realiza anotimpul vara (respectiv toamna, iarna, primdvara)? De ce? c) Cum oblinem gi alte culori, folosind acuarelelepe care le avem?

Eb 2.toc: ,,ceritialti culoare!"


Sdamestecf,mpe plangetddoud culori gi sd spunem ce culoare am obflnut! 3. Colorali cerculetele,folosind urmdtoarele culori: roQl),roz, galben, portocaliu, verde, albastru, maro, mov. Sub fiecare cerculet, in pdtrat, desenali un obiect, fiinfd, plantd etc. care poate fi: rog1r,roz, galben, portocaliu, verde, albastru, maro/ mov. Dacd gtili sd scrieti, scrieti denumirea fi ecarul oesen.

re.

nn
\_/

\_/

tttl

tttl
(l
()

[t tt
L___l
2l

tl

tl

eazi de gcoali @A gas


pentrueviden$erea Probe defectelor de pronuntie

A. J{oidespre noi...
Degisunt mic(d), mi-ag dori sd fiu pentru ca 1. Ascultali cu atenlie gi apoi spuneli repede gi corect: al r, q, t, v, f, s, j, b, d; cs, cr, gt, str, spr, ea, oa, ia etc. b) ,,Relu rupe rogii seci, Radu roade racii reci." sus pe Sa, ,,$adeSaga Suie sacii la sosea."

(Seva rezolva cu intreaga clasd 9i apoi individual.) 2. Ascultagicu atenlie gi spunefi dacdexistd diferenle intre celedoud cuvinte: gapte- Soapte culcd - calcd spart - start, lupi - luni, somn-domn ghem - gem peste - pe$te maci - macii

!}. Numili: a) trei jucdrii; b) patru fructe;

c) doud pdsdri; d) cinci flori;

e) qasemeserii; fl gapte animale.

. Imaginafi-vd o poveste 4. Se dau cuvintele: ,,coptl",,,jucdrie",,,cdine" despreele gi apoi alegefi un titlu potrivit.

,,2

pentruevidengierea Probe atenfiei gi a spiritului de observalie


B.
l. Colorafi cu galben triunghiurile, pdtratele gi dreptunghiurile gi cu rogu doar cercurile gi spuneli ce ati descoperit.

2. Intre cei doi bobocei existd patru mici deosebiri. Gdsiti-le! Colorali: 1 2 3 4 2 3 L 3. . cu verde cdsutele in care se afld cifraL; 4 2 1 2 T 2 ,

2 I 4 2 4 3 L 1. 3 2 3 2 4 3

. cu galben cdsufelein care se afld clfra 2; . cu albastru cdsutelein care se afld clfua3; . cu rogu cdsutelein care se afld cifra 4.

4. Addugali elementelecare lipsesc!

2t

pentruevidengierea perceptiei Probe vizuale grafice a formeisi a deprinderilor

c.
1. Privili cu atenfie cele trei desene.Ce mAnd veli folosi ca sd le realizali qi voi? Ridicali acea mdnd! Este cineva care poate sd facd aceste desenegi cu o mAnd gi cu cealaltd? Desenati,respectdndin fiecare caz modelul gi incepdnd din punctul marcat.
? :

2. Decorafi cegcuta din stAnga,scriind literele mici gi mari, de mAnd pe gi cegcufa carele cunoagtefi din dreapt4 scriind literele de tipar (mici 9imari) pe care le gtifi! J. In dreptunghiul din stAnga desenali un copil gi in cel din dreapta un copac. Colorati ambele desene!

24

pentruevidentierea Probe practice deprinderilor

n.
1. Recunoagtefi obiectele a) Ce lucrdri ati fdcut voi la abilitdti practice,la grddinifd? b) Privili ce obiecteridic eu de pe catedrdgi numiti-lel (foarfecd, lipici, ac, ald.,hdrtie glasatd, hdrtie creponatd, aracet, sdrmd etc.)

2. .Luati o coald de hArtie. a) Indoiti-o (pliali-o) 9i apoi trecefi cu degetelepe deasupraindoiturii (presati indoitura). b) Rupeli coala pe linia formatd de pliere. c) Indoifi una dintre cele doud bucdli de hArtie gi presati indoitura. Desfacetifoaia gi neteziti-o cu degetul,incercdndsaindrepiati indoitura. Ce observafi?(RdmAne o dungd, deci paginile cdrlilor gi ale caietelor nu trebuie si fie indoite.) d) Fiecaredintre voi a primit cdte o foaie pe care se afld desenateo minge 9i o stelufd. Colorali qi impodobiti desenele,apoi decupati cele doud obiecte,respectdndconturul (marginea)qi incercdnd sd nu pierdeli tim pul! (Dupd ce toti au terminat, desenelevor fi semnate qi expuse, iar apoi vor fi analizate de cdtre copii gi tot ei vor stabili cine a lucrat cel mai corect, terminAnd in timpul alocat.) e) Fiecare dintre voi gi-a primit inapoi cele doud obiecte decupate! Lipiti-le cu atenfie pe o foaie, in aceleagi pozilii c: la inceput, lucrdnd aqa cum ati invdtat acasdgi la grddinifd! Fiti atenti sd nu folositi prea mult lipici (dar nici prea pufin) 9i sd nu murddriti desenele! Intindeli bine lipiciul gi netezifl ugor pentru a nu gifona sau indoi hdrtia! Atenfie! Cele mai reugitelucrdri vor fi expuse! 2li

A $aptea z1de gcoali


pentruidentifi Probe carea aptitudinilor, gi deprinderilor aspiragiilor pentru o via sinltoasS

A. lloi despre noi...


Sporturi preferate: Sporturi practicate: Alt e ac t i v i t d t i :. . . . . . . . . . . . . . .. I'. Spunefi cum se numesc sporturile ale cdror echipamente le vedeli in imagine.

o/
o\

2. Colorati numai imaginile in care copiii practicd alte activitdli decAt cele soortive.

!}. Realizali un desen in care sd prezentaji sportul sau activitatea voastrdpreferatd.Dacd gtiji, scrieli o propozijie despreceeace afi desenat.

,7

Probepentrueviden[ierea cuno$tin[elor matematice


a. Gdsifi cifrele ascunsein deseneleurmatoare.
a)

*4
\s2

Agezati cifrele descoperite in ordine crescdtoare!


a)

b) 2. Descoperiti cifrele ascunse in desengi apoi adunati-le pentru a putea afla ce vdrstd are persoanadin desen. 3. Decorali cealaltd jumdtate a covoraqului cu rezultatele operatiilor ce se pot face intre numerele din prima jumdtate a covoragului. (Stabilifi operafiile cu ajutorul doamnei invdtdtoare).

to

4. Desenati pe zmeul construit de Bobo: - 4 pdtrate rogii; - 2 cercuri albastre; - 3 triunghiuri galbene.

c.

pentruevidengierea Probe percep(iei imaginilor, formelor, a acuitSlii auditive si vizuale

l. Continuati desenul!

2. Colorali doar literel e care compun denumirea acestuianimal!

:I I Uffi ul
"E

Uv/ nn /
IA T' \I

a}

,/4.

E
29

EP

u't

ct

KR DT

3. Unifi punctele folosind creionul, apoi parcurgeti aceleagitrasee folosind culori diferite.

$b a.focl ,,Duelul"
Clasa este impdrlitd in doud echipe. Cele doud echipe stau cu spatele una la cealaltd. Un copil indicat de invdldtor spune un cuvAnt. Un alt copil, din echipa adversd, il numegte pe cel care a vorbit. CAgtignechipa care a identificat mai multe voci.

.4. )v-

lo

A opta zi de gcoali
pentruevidenlierea Probe capacitSgii de operare cu nogiuni opuse

A. Noi despre noi...


Eu sunt bdiat (fatd).Locuiescla casd(bloc). Vin Ia gcoaldsingur (insolit). l. Unele cuvinte au intelesuri contrare, opuse. Astfel, se spune cd opusul lui ,,alb" este ,,negru", al lui ,,mic" este ,,mate", al lui ,,frumos" este ,,urdt" g.a.m.d. Gdsili gi voi cuvintele care aratd exact opusul cuvintelor pe care le auziti: frig, noapte, inalt, cuminte, merge, vorbegte, repede, moale.

rc
& ,,Concurs".GasiFcdt mai multe perechide cuvinte cu sensopus. Exemplu: gras - slab; aproape - departe etc. ,.lOCl

!}. in povegti existd personaje opuse. Astfel, in ,,Fata babei 9i fata moqneagului" de Ion Creangd,fata mogului este bund, harnicd gi cinstitd, pe cdnd fata babei este rea, lenegdgi mincinoasd.Gdsili gi alte astfel de personaje.Menlionali titlul qi autorul fiecdrei povegti. Desenali doud dintre personajele opuse pe care le-ati gdsit.

tt

pentruevidengierea Probe gAndirii dezvoltlrii matematice


B.
I'. Ce figuri geometrices-au folosit in desenul de mai jos? Exemplu: A + 1

2. Desenalio casd,un gard gi un copac folosind doar: - 5 dreptunghiuri (l--l;5;, - un cerc (O + 1), - un triunghi (A t 1) - un pdtrat (tr r 1). Colorali desenul!

desenul!" t. toc: ,,D"r"operifi


Unifi punctelein ordine crescdtoare gi spuneli ce ati obtinut! Colorati desenul!

2
\

tQ, 03

.5 og

fo) atz

4. Contin uati, respectdndordinea.


a)

. 11 o10

A VT

,/\

b)

o n AA
o

A LJ

r-l\

IP

tr
/\ tl

1t

,2

pentruevidengierea Probe grafice gi a deprinderilor atentiei

c.
1. Stabilifi cui apartine fiecare obiect. Colorali desenele!

ffi* ep
2. Completali decorareabatistufei, addugAnd ceeace lipsegte!

aooa

oFiiTl

.12"I
o!. Reproduceti desenele!

T-*T*T--j :

ts I i

l-tl-l.
4. Pe rdn

pentruevidengierea Probe de rinderilor muzicale

n.
1. In timp ce invdtdtorul cantd diferite fragmente muzicale, folosind silaba ,,1a",elevii ascultd gi apoi reproduc. (exercilii de incdlzire a vocilor) 2. Se cAntdcu toatd clasa cAntecul,,$coldrei9i gcoldrife,,sau alt cAntec pe care il cunosctoli copiii. 3. COnc0lSl ,,Cel mai bun solist!,, Fiecareelev va cdnta un cAnteccunoscut. 4. se vor audia trei melodii cu tonalitdti diferite din colectiile de cAntecepentru copii ,,Cutiula rr:uzicald" sau ,,Clopolelul magic,,. Copiii vor fi atenfi la fiecare cdntecel gi apoi vor desena pe ciiet chipul corespunzdtor stdrii pe care le-a provocat-o ascultareaacestor cdntece, alegdnd din cele gasemodele date. va fi invdlat cantecul care a pldcut majoritdlii elevilor.

@@@e@
s.toc:,,Ghici!"
E un instrument iubit, Din orchestre-i nelipsit. Are corzi gi-are arcug, Cine este,spune acug!

,4

A noua zi de gcoali
pentruevidengierea Probe capacitigii (logiclverbali) de inqelegere

noi... A. lloi despre


Astdzi am dori sd vorbim despre pent ru c d . . . . . . . . . . . . . . . . I'. GAndifi-vd 9i spuneli ce ar trebui sd faceti dacd: a) un coleg aruncd o hdrtie pe jos; b) un necunoscut vd cere sd mergeti cu el; c) v-afi trezit tdrziu gi ali intArziat la ore; d) un coleg vd roagd de mai multe ori sd-i imprumutafi stiloul; e) v-afi rdtdcit de colegi, atunci cdnd afi mers in vizitd. la muzeu; f) ali spart, din neatenfie/ un geam; g) ali cdzut, v-afi lovit gi vd curge sAnge; h) ali gdsit doi lei; i) inffe in clasd o persoandstrdind; i) degi s-a sunat, doamna invdldtoare nu mai vine la ore; j) ali uitat sd faceli tema. (Elevii vor fi solicitali ca, dacd este cazul, sd gdseascdmai multe variante. Acestea vor fi comentate.) 2..Gdsili inlelesurile cuvintelor: lac, broascd,poartd, corn. Exemplu:

o ,,mare"(cadimensiune) gi,,mare" @pe) o ,,sare"(aliment)gi ,,sare"(seridicd in aer)etc.

35

!}. Privili desenele 9i spuneli (scrieli, dacd gtifi) ce prezintd fiecare.

pentruidentificarea Probe adului de receptare a mesajului scris oral


B.
I. Aranjati literele de mai jos gi veti afla unde merge bobocelul.Spuneti cuvAntul gdsit gi dacd gtili, scriefi-l cu litere de tipar gi apoi de m6nd.
a

$L

AC

2. Sd ascultdm povestea ,,Albd-ca-Zdpada" de Fratii Grimm. 3. Aranjafi plangele in ordinea desfdgurdrii intdmpldrilor gi incercaji sd povestili basmul.

4. Mama vitregd a incurcat imaginile, ca sd se distreze. Demonstrati-i cd sunteli isteli 9i incercuiti doar ce e din poveste!

ll. In exerciliul anterior au apdrut gi personajedin alte povegti. Spuneli numele acestorpersonajegi titlul povegtii in care apare fiecare dintre ele.

$ ";o*

Ghicifi umbra corectd gi incercuiti litera d e sub aceasta


{

&

.4^

17
C.
-

D.

l. ,,Ghici!" ,,Ce tdndrd minunatd $i-a pierdut pantofu-odatd?"

3a

pentrueviden[ierea Probe cunogtingelor matematice


I. Aflali rezultatul gi apoi colorati bobocelul, conform indicayiilorl 7 - verde;8 - maro; 6 - galben;4 - albastru; 0 - portocaliu.

4+1+2

2. Calculali, scrieti rezultatul in prima cdsutd gi apoi stabilind coresponden!a, descifrati mesajul!

ffiffiffiffiffi [*r [*[ il*[] [*r


[*I
0 +A 1 0+ L

t-F

[]*f

ffi
2->U 7.'R

[*[

[*I
3-+O 6)T 39

(;, kF) )p/


I*I

r:6,

r-''4

[]*u

)y

9)C

4+N 5+S

A zecea zi de gcoali
Probepentrueviden[ierea spiritului de observalie gi a capacitlgii de analizi

A.lloi despre noi...


Dacd............ n-ar fi colegulmeu de bancd, mi-agdori sd stau cu ................. I. Tdiali ce nu estela fel!

p z.loc:
,,Pictorul distrat!"

.4.

A.- ,A-- ,A.- /A\ A=

.-+.4rp., Yp-< .4' 1r -\r '\r X K A 1-\ 4,I


YPJ

n n+
/\
/@

-+'\r a9
YPJ

ffiffiffi.ffi l"l l"l lollol loilol lonol

,ccocA /AaOOOc\

l o nol

Completali ce a uitat pictorul sd deseneze!

bbbb&

f f i f fi ffi ffi ff i

pentruevidengierea Probe matematice cunostintelor


1. CAte triunghiuri conline imaginea?

2. Completali qirul de mai jos dupi ce ali descoperit regula:

OOAnIEOO
3. Identificali gi desenali obiecte care seamandcu urmdtoarele figuri

geometrice:7\ O I n

4t

pentrucunoa$terea Probe capacitigii de a efectua com eralizlri

c.
l. Observali deseneledin fiecare pereche gi spunefi cel pulin cAte doud lnsugiri prin care se aseamdndgi cdte doud prin care se deosebesc animalele (plantele) respective. Colorati desenele!
a)

ttb)

2. Identificati desenelegi apoi spuneli intr-un cuvdnt ce sunt.


a)

!. Privili cu atentie desenele9i spunefi ce credeli cd aratd. Gdsili doud asemdnerigi trei deosebiriintre ceeace reprezintd desenele resoective.Colorati desenele!

zboatd!" o. loc= ,,zboatd,

invdfdtorul, imitdnd zborul cu ajutorul brafelor, va spune: ,,Zboard, zboard, rdndunica zboard." Elevii vor migca gi ei bralele, imitdnd zborul. Pentru a-i incurca, invdtdtorul va spune, continudnd sd imite zborul: zboard,delfinul zboar6." Elevii, insd, dacd sunt atenti, nu mai ,,Zboar6., migcd brafele.Jocul continud intr-un ritn din ce in ce mai rapid, altemdndu-se zboard., avionul zboard,barza formuldrile corecte,cu celeincorecte.(Zboard,, zboard,varza zboard, cocorul zboard,poporul zboard etc.)

4t

Probepentruevidenlierea creativitdlii

c.
!.. Completali fiecare figurd geometricd,addugdndu-i elementenoi gi color6nd-o, pentru a obline desene diferite.

2. Priviti cu ateniie fiecare desen, imaginali-vi ce ar putea sa reprezinte 9i apoi gdsili cdte un titlu potrivit pentru fiecare imagine'

t lt
1_0
LL

L2

mdrime(-J,LJ,l-)' de aceeagi 3. Sedau trei pdtrate


oozitii diferite!

in AgezaliJe

Exemptu: l-T-l--l,

Activiti{i in completare
Citit-scris
I. Relineli cAt mai multe cuvinte gi spuneti-le corect, in ordinea in care le-ati auzit, dacd este posibil, sau in ordinea in care vi le amintiti! a -) ac, an, am, ah, au;
c -9 cal, car, cot cos; d + dar, dor, din, dop.

b -> bag, ban, bot, bd!;

Desenafi obiecte a cdror denumire incepe cu litera , 2. ,,a,'. Colorati desenele!

3. Gdsili cAt mai multe cuvinte care sd inceapd cu aceeagi literd cu care incepe gi numele vostru. 4. Se dau cuvintele: ,,dar", ,,pic', 9i ,,suc,,.Schimbati litera din mijloc 9i gdsifi alte cuvinte. Exemplu: dar dur

46

de mai jos. in desenele 5. Descoperitiliterele ascunse

6. Unili cu o linie litera de pe rama tabloului gi obiectul a cdrui denumire incepe cu acealiterd.

z
V

Y X W

lffi#ffi#
U
T
S

qffi
P

J K
L

t*Li M
R

Rogie"de Fralii 7. Desenatitrei obiectecare apar in povestea,,Scuf7,ta Grimm. Colorali-le!

47

8. Se dau cuvintele ,,copil" gi,,creion". Formulati cAt mai multe propozltli in care sd apard ambele cuvinte. Exemplu: Acel copil are un creion roqu. t. Bobocelul gi-a cumpdrat o haind gi o pdldrie. in interiorul hainei scrieti cinci cuvinte alcdtuite din cdte o singurd silabd, iar in interiorul pdldriei doud cuvinte alcdtuite din cdte trei silabe. Colorati desenele!

\\

lO. Descoperili gi incercuili literele ascunsein desenul de mai ios!

:b \b

ob

11. Creali qi voi un personaj ca cel de mai jos, folosind cAt mai multe litere cunoscute. Exemplu:

12. intre Bobo gi umbra sa sunt trei mici diferenle. Gdsili-le!

l!}. Continuaji povestireade mai jos! Esteluni dupd-amiazd.Bobocelul std in camera sa 9i igi scrie tema.
Deodatd

l{.

Alcdtuifi:

liter6; a) trei cuvinte in care fiecare silabd incepe cu aceeagi Exemplu: co-cor; la-le-le-le; b) trei propozijii in care fiecare cuvdnt incepe cu aceeaqiliterd. Exemplu: Irina ia inelul. Radu repard racheta rogie.

41'

Matematici
1. CAte roli au impreund magina qi rulota? Colorali desenul!

o-D
2. CAtemere sunt in mdr? Colorati desenul!

R%C.D

3. Cdte pdtrdlele sunt desenate aldturi? Colorali fiecare pdtrdlel folosind de fiecare datd altd culoare.

L--l+LJ

4. Scrieji cAte petale are fiecare floare. Colorali florile!

@
50

$te K \<_y zYS@

/-Ch

f. Colorali: 2+ galben;

4 + portocaliu; 5 + maro; 1J verde; 7+ bleu.

Ce ati obtinut? 6. Gdsili diferenlele dintre imaginile urmdtoare!

\-_-_7
\/

7. Construiti din.befigoare sau bete de chibrituri imaginile, apoi . incercafi sd creali gi altele!

rl,, l\ 7tv /\
-l
I

t"
I
I

- I

..i,, ?..'^
Z___\
/\

_a_ t-l \1 \1 i-r /\ /\ i_,


\/

\ ,/
\ \ \ \-/ \,/ \/

tl

,/\
.__tl

ll-l

fVV
t-l

r_t

t_t

t_|_t

l_l l_l

l-l

8. Gesiti acesteforme (pete)in desenurnostrur scrieti numdrur din cdsutdin interiorul figurilor descoperite.

(/-n
+E

r\n

- ,8
In desen se afld o patd care a luat forma unei gdze. Descoperili_ol 52.,

Q. Completali, addugAnd numerele care lipsesc!

10. Privili cu atentie 9i apoi scrieti sub fiecare imagine simbolul corespunzdtor.
Model:

le/ N{e

,{\

lo
,r\ 9e/

6 +

e( et tr(
\

{J

o
\

a
A\

tl

e?
&
\e l N[a

Ee tr-1

t:t

A
\
R\

t vl

ow
6
" -A

..\ >\-'/ (l

NilE

FE-,

tv/

w
*(

o
?

A (.-t

r-1
\ e/ E@
z {F .

?
f--J

w \r/
A\

-(

,A

w
*(

\V1

r*1

o?

demaijosseafld Ll. in hora f

-A;

53

12. Desenati un acvariu cu doi pegti rogii, trei verzi gi unul albastru.

13. CAtepuncte negre are gdnddcelul?

o - + fl

3s3:

L{. Rdspundeti corect,apoi desenali toli brotdceii vdzuti de Ina. Printre nuferii din lac, Ina vede un brotac. Mai vin doi qi incd doi $i se plimbd printre foi. Cdli brotaci frumogi gi verzi Pofi pe lac acum sd vezl? llf. Unifi ce se potrivegte gi apoi colorali.

n
n

() []

3
,4\
/__\)

n
54

l(b. Desenati doud cdsufe intre care sd existe trei mici deosebiri. Rugali-l pe colegul de bancd sd Ie descopere.

lJ. Colorali obiectul care estemai greu.

.I't. Desenafi 2 stelufe roqii, 3 stelufe albastre gi stelule galbenecAt cele rogii gi albastre la un loc. Cdte stelufe trebuie sd desenaliin total?

'I

Cunoagterea mediului inconjurltor


I. Completali desenul,addugAndpdrlile corpului care lipsesc.Scrieli (dacdgtiti) ce nume ati dori sd aibd copilul din imagine! Colorati desenul!

2. Imitafi prin migcaregi reproduceli suneteleunor fenomenespecifice anotimpului toamna. Exemplu: - bdtaia vAntului (vajjfl vajjjt); - zgomotul picdturilor de ploaie (pic! pic! pic!); - zgomotul produs de migcareafrunzelor (fA99l fdgg!)etc.

!}. a) Pentru fiecare categoriein parte, spuneli cdte patru exemple: @ fructe; @ animale domestice; 9legume; O animale sdlbatice; @ pdsdri; @ anotimpuri; @ pegti; @ flori. 56

b) Desenafi cAteva dintre obiectele pe care le-af amintit la punctul a). Colorafi desenele!

4. Scriefi 1r caseteanotimpul sugerat de fiecare dintre urmdtoarele versuri.


,,Totir-i alb in jur cdt vezi, Reci podoabe pomii-mbracd." ,,Frunzele cad la pdmAnt. de brumd toate." ,- Vegtejesc ,,CAmpul iar a irverzit, Rdndunica cea voioasd, La noi iardgi a venit." ,,Arde soarele de foc, Iarb4 grdnele se coc."

+ + +
-)

57

$. Realizafi un desen ln care sd prezentati anotimpul preferat.

6. Incercuiti fructele care se coc toamna!

t. a) Enumerali trei animale folositoare gi trei animale ddundtoare. b) Conturafi animalul preferat din desenul aldturat.

5a

t. Dali exemplu de povegti in care apar ca personaje gi animale. Exemp lu:,,MotanuI incdl!at" i. incercuili obiectele de igiend personald din desenul de mai jos.

q
o cireadd o turmd o cdrd o haitd

10. a) Spuneji cine se adund in:

o stol ..........

b) Coloreazddiferit pdrlile componente ale corpului animalului de aldturi.

Testpentru depistarea copiilor supradotagi


preluat de la Mihai |ignu - cercetdtor qtiinfific Propunem pdrinlilor gi educatorilor o listd de caracteristicipentru identiJicareacopiilor supradotafi qi/sau talentafi. Marcafi in cdsuja corespunzdtoare fiecdrei intrebdri (in funcfie de intensitatea, frecventasau gradul de adecvareal fiecdrui enunt): 1 - puln,2 mediu;3 - mult.

1. Atat familia, cat gi alli adulli au remarcatcelemai multe dintre calitdtile deosebite ale copilului. ....................tr ^+ li . placemai mult sd lucrezecu tatdl sdu gi pare mai atagat 2. de acesta. ........D 3. Estefoarte operativ in tot ceeace face (lnsd nu in detrimentul calitdtii) 9i cere lucru gi celorlalfi....... acelagi ...........tr 4. Pfuintii copilului sunt tineri, se ocupd de acesta,sunt apropiafi 9i toleranti c u el. . .. . . . . . . . . . ...............D 5. A inventat pentru jocurile sale personajegi lumi imaginare, la care face apel gi in vialareald, dar cu umor gi cu o anumitddetagare................................... 6. in jocurile sale solitare sau cu alli copii, introducemereu schimbdrigi noi reguli, complicAnduJe;c6gtigdadesea........... .........................tr 7. Este ugor de remarcat avansul lui, in toate sau in multe domenii, fatd de copiiide aceeagi vArstd........... .........D 8. Uneori pare distrat, dus cu gdndul tn altd parte, dar revine repede la realitate dacdcevail intereseazd .....................D 9. Se revoltd, protest6nd fald de nedreptate, neadevdr, exigenle nerezonabile sau nerespectarea regulilor. ................... ................ B 10. ii plac glumele gi are gi el mult umor............. ...................tr 11. Sefine de cuv6nt, estepunctual, responsabilgi exigent atAt cu sing cdt gi cu c eilalli . .......................D 12. Nul plictisesc disculiile adultilor despre subiecte ca istoria, cdldtoriile, politica, cosmosul,natura, teatruletc................. ......................tr

* ii )l llIi::::i:::t::: ::::*:i::: ::::T::'l :T:::'..1l


60

1.4.La grddinild se plictisea repede Ia activitdlile mai monotone, mai pufin interesantesau derulate intr-un ritm prea lent pentru ef deranjAnd grupa sau ........'-.....tr . . . . . . . . . . . . . . . ... pe educ a t o a r.e 15.Facecolectii(de maginule,cutii, capace,frunze, insecte,timbre etc.).D .........."8 pdrand chiar agitat 9i neastAmpbrat. 15. Estepermanentin migcare, .'........'-....-tr sd lucrezesingur. 17.Nu se plictiseqte ...........-...D corectgi realistactivitdjilesale. 18.iqi autoapreciazd 19. Dacd-l intereseazdceva,poate rdm6ne mult timp foarte atent gi concentrat, ........'............tr sau lucrand. ascultdnd examinAnd, foartebund. 20.Are o memorie "...........'........'."..n 21.Observdla lucruri gi Ia ambianlacotidiand mai multe detalii decdtceilalti ': ...........-..U c opii. . .. . . . . . . . . . . tr .'...... vrea sd gtiegi estecuriosde ceva......'.. 22.in permanenld ........"..........D domeniiin careposeddfoartemulte cunogtinle. 23.Are cAteva 24. Este perseverent in realizarea unei activitdfi 9i ii place sd ducd singur ..............'.'.......tr lucrulp6ndla capdt. ..'....'.'......tr 25. Are iniliativd, incepenoi activitdli, orgatizeazd ce face...'.....'..'.......tr 26.Estefoartemotivat din interiorulsdupentru tot ceea .......'...........D foartemicd. 27.A spusprimelecuvintela o vdrstd 28. Vocabularullui pasiv qi activ estefoarte bogaf calitativ qi cantitativ...'..D 29. A invdfat de timpuriu sd citeascdsingur sau cu un ajutor minim, Ia cerere. 30. Dd rdspunsuri originale, perspicacegi pune intrebdri ingenioase 9i tr ...... '.'-....-. neagteptate. ............'...D ............. corect 31.Vorbegte Sramatical. 32. Se aratd interesat de invdlarea unei limbi strdinegi faceprogreserapide.

.............tr

tr

adecvatqi cu ugurinldcuvintelein exprimare....'.............'......tr 33.ltJt'Lizeazd. 34. IJtllizeazd creativ limbajul; face jocuri de cuvinte gi inventeazdexpresii ......'.........'.......tr noi pentru a exprima mai exactunelenuante cu 35.Estetentat deseorisd compundpovestiri 9i poezioaresau sd povesteascd ...................'...4 pldc er e . cu fotografiigi desene.....'.....................'.....D 36.ii plac mult cdrlilegi revistele 37.ii plac toatejocurile de imaginaliegi exerciliilede fante2ie........"...........tr 38.A invdlat rapid gi ugor sd numere gi sd facd socotelisimple in minte. .....D

6r

39. A_descoperit singur sau a irrvdtat gi ufilizeazd adeseadiferite metode de calcul rapid, formule de memoraresau tehnici de asociere mintald. ........tr 40.intelege ugor gi repedeexplica,ri cauzale. ...........................D 41. Pentru vdrsta lui, gtie multe poezii glume, proverbe sau replici celebre. D 42. Are o mare capacitatede sintezd,reugind uneori in cateva cuvinte sd s punde s e n t i a l u.l. . . . . . . . . . ... ...............tJ 43. Poateugor sd spund asemdndrilegi deosebiriledintre obiectegi sd-i evalueze oam e n i ' Pe ...... ...........tr u. ii plac sunetele,ascultd.mult anumite genuri muzicale, are simtul ritmului, c6ntdsau exerseazd la un instrumentmuzical. .........................A 45'-Deseneazd cu pldceregi pricepere, dovedind un simt spontanpentru culoare, redarea formei sau pentru perspectivd, are simt estetic.-.................................n 46.invald poezii gi scenete, imitd anumite persoane,,,interpretand,,rolurile, mai alesinfala mai multor persoane.........._........ .. ..................tr 47.ripIac sportul gi migcarea in generalgi esteperseverent in,,antrenamentere,, 48. urmdreqte foarte interesatla televizor programele de balet gi le imitd cu pricepere gi perseverenld. ................. 49. Ii place sd ,,megtereascd" tot ferul de lucruri gi jucdrii; este curios de modul de {unctionare a mecanismelor. ................ .............:..... ........ ....-......n 5u.rntr-un grup, deune spontan conducdtorul acesfuiagi esteascultatde cei_lalti. . . ' . . . . . ' . . . . . . . . ..... ...,.'...'....D

...''......,..o

Interpretarea rispunsurilor
Faceli totalul rdspunsurilor. La un rezultat de peste 100 de puncte, ipoteza supradotdrii sau a talentului are gansede a se dovedi exictd.

62

^ LUpflns

5 Prima zi de qcoali Probe pentru evidenlierea cunogtinlelor 5 ......................... ins uq i t e i n f a m i l i e g i l a g r d d in ild .................. 7 ................... A dou a z i d e E c o a l i Probe pentru evidenlierea cunoptintelor 7 ......................... ins uq i t e i n f a m i l i e 9 i l a g r d d in ite .................. 9 selectivitdliimemoriei vizuale ................... Probe pentru evidentierea matematice .............................10 cunoqtinlelor Probepentru evidenfierea ....................11 A hei a z i d e E c o a l i . Probe pentru evidentierea cunogtinlelor .........................11 ins uq i t e i n f a m i l i eq i l a g rd d in ite .................. Probe pentru evidenlierea nivelului ..............12 matematice ale eleviIor.................... de cunogtinle Probe pentru evidenfiereagradului de cunogtinlela scris-citit............13 Probe pentru evidenlierea capacitdtii de interpretare .............14 qi de receptare ... a mesajuluimuzical ...................15 A patr az i d e E c o a l i .............15 Probe pentru evidenliereaimagina1iei.........,........ de analizdgi sintezd...........................16 a capacitdfii Probede cunoa$tere ..........17 Probe pentru evidentierea dezvoltdrii intelectuale. ....... ..........18 zi de qcoali A c in c e a Probe pentru evidenlierea imaginaliei creatoare, desprenaturd...........................18 a nivelului limbajului gi a cunogtinlelor ......................20 Probe pentru stabilirearaportului perceplii-reprezentdri ......................21 Probepentru stabilirearaportului percepfii-reprezentdri ...................22 zi de gcoali A gas e a de pronunlie ................................22 Probepentru evidenliereadefectelor Probe pentru evidenfierea atenliei qi a s p i r i t u l u id e o b s e r v a1 i".................. ... ........23 Probe pentru evidenlierea perceptiei vizuale ..................24 a formei gi a deprinderilorgrafice ........25 deprinderilorpractice..... Probepentru evidentierea ..................26 zi de Ecoali A ga p t e a Probe pentru identificarea aptitudinilor, aspiraliilorgi deprinderilor pentru o viald sdndtoasd............................26 63

Probepentru evidentierea cunogtinlelor matematice .............................2g Probe pentru evidentierea perceptiei imaginilor, f orm e l o r , a a c u i t d t i i a u d itive g ivizu a le ..... A op t a z i d e q c o a l i .....................31 Probe pentru evidentiereacapacitdfiide operarecu notiuni opuse......31 Probe pentru evidentierea dezvoltdrii gdndirii matematice..-...............J2 Probe pentru evidentiereaatenliei gi a deprinderilor grafice...............33 Probe pentru evidentierea deprinderilormuzicale....................... ..........24 A no u a z i d e q c o a l i ...................35 Probe pentru evidenfiereacapacitdtiide intelegere(logicd verbald)....35 Probe pentru identificarea gradului de receptare a mesaiului s c r isg i o r a l. . . . . . . . . . . . . . . ......................27 Probepentru evidentierea cunogtinfelor matematice .............................39 A z ec e a zi de qcoali ...................40 Probe pentru evidentierea spiritului de observatie i e a n a l i zd................... 9i a ca p a c i t d t id .............40 Probepentru evidenlierea cunogtinlelor matematice .............................47 Probe pentru cunoagterea capacitdlii de a efectuacomparatiigi generali2dri................... .............42 Probe pentru evidentiereacreativitdtii.................. ..............44 Ac t iv i t i f i i n c o m p 1 e t a r e .................. .................46 Cit it - s c r i s ...... ..........46 Mat e m a t i c d . ............50 Cunoagterea mediului inconjurdtor .................56 Test pentru depistareacopiilor supradotafi. .....................60

64

tsBN978.973-123.0894

illtltililttliltiltt ltill