Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2008 Proba E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE GEOGRAFIE GENERALA

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 puncte) – Varianta 001

A. În coloana A sunt numerotate forme de relief, iar în coloana B sunt enumerate tipurile de relief

din care fac parte aceste forme. Scrieţi pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. Notă: Fiecărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A

1. dună de nisip

2. ţărm cu estuar

3. circ

4. terasă

a)

b)

c)

d)

e)

B

relief fluvial

relief vulcanic

relief deşertic

relief glaciar

relief litoral

4 puncte

B.

Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează propoziţiile de mai jos:

1.

Deşertul Kalahari se află situat pe continentul numit

2.

Producerea alunecărilor de teren este favorizată de prezenţa rocilor numite

3.

Sub vegetaţia de stepă se întâlnesc solurile numite

 

6

puncte

C.

Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre

afirmaţiile de mai jos:

1. Din clasa rocilor magmatice face parte: a. calcarul b. gnaisul c. granitul d. sarea
1.
Din clasa rocilor magmatice face parte:
a.
calcarul
b. gnaisul
c. granitul
d. sarea
2 puncte
2.
Vântul local, cald şi uscat, care coboară pe versanţii adăpostiţi ai munţilor se numeşte:
a.
alizeu
b. crivăţ
c. foehn
d. muson
2 puncte
3.
Lacurile naturale formate prin prăbuşirea unor compartimente ale scoarţei terestre se numesc:
a.
de baraj natural
b. glaciare
c. tectonice
d. vulcanice
2 puncte
4.
Asociaţia de ierburi înalte şi cu arbori răzleţi se numeşte:
a.
savană
b. selvas
c. stepă
d. taiga
2 puncte
5.
Bucăţile mari de gheaţă care plutesc pe suprafaţa oceanelor se numesc:
a.
banchize
b. calote
c. gheţari de platou
d. iceberguri
2 puncte
D.
Analizaţi diagrama în coloane alăturată,
care prezintă evoluţia temperaturilor medii
lunare la o staţie meteorologică. Precizaţi:
grade Celsius
1.
diferenţa dintre valoarea temperaturii
15
medii în luna iulie şi valoarea temperaturii
medii în luna ianuarie;
10
2. modul de calcul al temperaturii medii anuale;
5
3. tipul de climat căruia îi corespund aceste
valori termice.
0
6 puncte
I
FMAM
I
I
ASOND
E. Precizaţi:
-5
1. cauza formării vânturilor musonice;
2. o consecinţă generată de existenţa acestor
-10
vânturi.
4 puncte
-15
luna