Sunteți pe pagina 1din 175

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”

A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A

B I B L I O G R A F I E

Volumul II

A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A
A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” B I B L I O G R A

Chişinău, 2013

Arta Moldovei

1975 2005

Redactor ştiinţific: Adela MANOLII, dr.

Alcătuitor: Lilia BODAREV

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Procesare şi machetare computerizată: Lilia BODAREV

Arta Moldovei 1975-2005 [Resursă electronică] : Bibliografie / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A. Lupan” ; alcăt. :

Lilia Bodarev; red. şt. : Adela Manolii. – Ch. : Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013.

Vol. 2. Muzică şi coregrafie, 1975-2005. 2013. 175 p.

Ştiinţe a Moldov ei, 2013. Vol. 2. Muzică şi coregrafie, 1975 -2005. – 2013. – 175
Ştiinţe a Moldov ei, 2013. Vol. 2. Muzică şi coregrafie, 1975 -2005. – 2013. – 175

www.bsclupan.asm.md

2

Arta Moldovei

1975 2005

C U P R I N S:

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Introducere

4-5

I. Muzică. Probleme generale

6-18

II. Istoria muzicii

18-24

III. Teoria mizicii

24-27

IV. Manuale, crestomaţi şi literatură metodică

27-37

V. Specii, genuri şi forme ale muzicii vocale

1. Muzică scenică. Muzică de teatru şi film. Operă. Balet

37-40

2. Muzică bisricească. Muzică sacră

40-42

3. Cântece, balade, melodii, romanţe

42-46

4. Cor. Cântare în cor

46-49

5. Cântece pentru copii

49-52

6. Folclor muzical. Culegeri de cântece populare

52-58

7. Culegeri de muzică de estradă

58

VI. Muzică instrumentală: simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente cu coarde, instrumenet de suflat, instrumente de percuţie

59-69

VII. Orchestre de muzică populară

69-71

VIII. Formaţii de muzică de estradă

71

IX. Coregrafie

72-75

X. Uniunea Compozitorilor din Moldova

75-77

XI. Personalia

1. Interpreţi de muzică populară si de estradă. Instrumentişti

77-100

2. Cântăreţi de operă

100-114

3. Compozitori şi dirijori

114-146

4. Muzicologi, critici de artă, cercetători ştiinţifici

146-151

5. Dansatori şi artişti de balet

151-157

6. Alte personalităţi

158

Indice de nume

159-175

şi artişti de balet 151-157 6. Alte personalităţi 158 Indice de nume 159-175 www.bsclupan.asm.md 3
şi artişti de balet 151-157 6. Alte personalităţi 158 Indice de nume 159-175 www.bsclupan.asm.md 3

www.bsclupan.asm.md

3

Arta Moldovei

1975 2005

Introducere

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

Ca parte componentă a bibliografiei retrospective Arta Moldovei, 19752005, volumul Muzica şi coregrafia, propune o sinteză informativă a documentelor care abordează subiectul din mai multe perspective: istoria şi teoria muzicii; speciile, genurile şi formele muzicii vocale; muzica instrumentală; evoluţia orchestrelor de muzică populară, a formaţiilor de muzică de estradă; arta coregrafică, precum şi activitatea Uniunii Compozitorilor din Moldova. În volum se regăsesc numeroase studii semnate de colaboratorii ştiinţifici din cadrul Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Cercetările cuprinse se axează pe valorificarea pe baze ştiinţifice a istoriei şi teoriei muzicii, a genurilor muzicale, creaţiei artistice, folclorului muzical şi influienţei lui asupra creaţiei componistice, tradiţiilor reînviate, precum şi asupra tendinţelor noi în muzica naţională. Totodată, au fost selectate studii şi cercetări în care găsesc o abordare ştiinţifică istoria şi evoluţia muzicii sacre, simfonice, camerale, corale, populare, de estradă, precum şi muzica de teatru, film, operă şi balet. Printre preocupările ştiinţifice mai recente pot fi evidenţiate studiile despre muzica instrumentală, geneza şi istoria unor vechi instrumente populare răspândite pe întreg spaţiul de cultură şi civilizaţie românească: cornul de semnalizare, cobza, buciumul, cimpoiul, naiul şi fluierul. Investigaţiile ştiinţifice în domeniul artei muzicale şi coregrafice se caracterizează printr-un număr semnificativ de articole şi studii monografice dedicate vieţii, creaţiei şi activităţii personalităţilor din domeniul culturii muzicale: compozitori, dirijori, instrumentişti, interpreţi de muzică populară şi de estradă, cântăreţi de operă, dansatori şi artişti de balet, muzicologi şi profesori, critici de artă muzicală şi coregrafică. Am cuprins aici şi pagini din istoria instituţiilor de învăţământ în domeniul artei de la origini până la contemporaneitate, stagiunile Filarmonicii Naţionale şi ale Salii cu Orgă din Chişinău. Bibliografia reuneşte studii monografice, teze de doctor, autoreferate, volume de sinteză, capitole din enciclopedii, comunicări în cadrul conferinţelor ştiinţifice, articole şi recenzii publicate pe paginile ziarului academic Ştiinţa, ale revistei Arta, precum şi în alte reviste ştiinţifice şi de cultură. Un capitol aparte inserează lucrări metodice, manuale şi crestomaţii pentru cursurile de muzică instrumentală:

simfonică, pentru pian, orchestră, fanfară, instrumente cu claviatură, instrumente cu coarde, instrumente de suflat şi instrumente de percuţie. Pe lângă culegerile de melodii, balade, romanţe, cântece pentru cor şi copii, folclor muzical, au fost

culegerile de melodii, balade, romanţe, cântece pentru cor şi copii, folclor muzical, au fos t www.bsclupan.asm.md
culegerile de melodii, balade, romanţe, cântece pentru cor şi copii, folclor muzical, au fos t www.bsclupan.asm.md

www.bsclupan.asm.md

4

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

identificate şi selectate documente biografice ce vizează peste 300 de personalităţi din lumea muzicii naţionale, precum şi interviuri cu compozitori, interpreţi şi dansatori îndrăgiţi. Indicele bibliografic este alcătuit în urma valorificării resurselor Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM prin consultarea de visu a publicaţiilor cercetătorilor ştiinţifici în domeniul artei muzicale şi coregrafice, materialelor conferinţelor ştiinţifice, culegerilor şi revistelor de artă, enciclopediei „Arta Moldovei”, calendarelor, precum şi în baza descrierilor bibliografice selectate din Bibliografia Naţională a Republicii Moldova (1975–2005), din fişierele tematice ale Bibliotecii Naţionale a Moldovei. În limita necesităţii, descrierile bibliografice sunt însoţite de succinte adnotări. În capitole şi subcapitole se respectă ordinea alfabetică a prenumelui autorului sau a titlului, la sfârşitul lucrării se anexează un indice de nume, unde sunt incluse şi nume care reprezintă titluri de publicaţii. Resursele electronice prezentate facilitează accesul direct la informaţia oferită. Suntem profund recunoscători colegelor Silvia Colesnic, Maria Cocieru şi Ana Tocan, care cu deosebită solicitudine au răspuns căutărilor noastre. Ne exprimăm întreaga gratitudine şi faţă de colegele de la Biblioteca Naţională, care au parcurs împreună cu noi drumul de cercetare şi identificare a materialelor despre unele personalităţi din lumea muzicii mai puţin cunoscute. Volumul propus oferă cititorilor un instrument de lucru şi de documentare rapidă, fiind o sursă de reper pentru investigaţii mai profunde în domeniul istoriei artei muzicale şi coregrafice din Republica Moldova.

I. MUZICĂ. PROBLEME GENERALE

istoriei artei muzicale şi coregrafice din Republica Moldova. I. MUZICĂ. PROBLEME GENERALE www.bsclupan.asm.md 5
istoriei artei muzicale şi coregrafice din Republica Moldova. I. MUZICĂ. PROBLEME GENERALE www.bsclupan.asm.md 5

www.bsclupan.asm.md

5

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

1. Activitate artistică de amatori : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. –

Ch., 1985. Vol. 1. P. 19-21.

2. Arabajiu, Rodion. Arta muzicală românească în Basarabia / Rodion Arabajiu // Univers

muzical. 2002. Nr 1. P. 14-16.

3. Axionov, Vladimir. Creaţia componistică în Moldova (Genurile principale şi studierea lor) /

Vladimir Axionov // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. P. 9-14.

4. Axionov, Vladimir. Ecouri ale tehnicilor de scriitură avangardiste şi propagandiste în creaţia

compozitorilor din Moldova / Vladimir Axionov // Arta 19992000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. P. 62-65.

5. Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa.

1992. Nr 2. P. 12.

6. Axionov, Vladimir. Ieşind din cercul vicios al izolării (în domeniul muzicii din Moldova) /

Vladimir Axionov // Sud-Est. 1994. Nr 2. P. 88-91.

7. Axionov, Vladimir. Parabola lui Oedip în interpretarea stravinskiană şi enesciană / Vladimir

Axionov // Arta 1997: Arte plastice. Arhitectura. Muzica. Teatru. Cinema. Ch., 1997. P. 80-83.

8. Axionov, Vladimir. Viaţa muzicală : [despre conferinţa ştiinţifică „Avangarda muzicală în

contextul artei mondiale a secolului XX”, desfăşurată la Minsk între 12–14 martie 1992 la care, din partea Rep. Moldova a luat cuvântul Vladimir Axionov, candidat în studiul artelor] / Vladimir

Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1992. P. 154.

9. Badrajan, Svetlana. Activitatea folcloristică la Academia de Muzică „G. Muzicescu” /

Svetlana Badrajan // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021 decembrie

1993.

Ch., 1993. P. 48-50.

10.

Blajinu, M. „Top”-ul şi tendinţa de a cunoaşte : [problema muzicii moderne în Moldova] / M.

Blajinu // Moldova. 1980. Nr 9. P. 27.

11. Buzilă, Serafim. Enciclopedia interpreţilor din Moldova / Serafim Buzilă; cop. : Mihai

Bacinschi. Ed. a II-a, rev. şi adăug. – Ch. : ARC , Museum, 1999. 500 p.

12. Buzilă, Serafim. Interpreţi din Moldova: Lexicon enciclopedic (1460 1960) / Serafim Buzilă;

cop. : Mihai Bacinschi. Ch. : ARC, 1996 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 476 p. : fot. Adnot. în lb.

rom. şi fr. Recenzie:

13. Cimpoi, Mihai. Ora dicţionarelor (III) // Flux-magazin. 1998. 15 mai. P. 9.

Cimpoi, Mihai. Ora dicţionarelor (III) // Flux-magazin. – 1998. – 15 mai. – P. 9. www.bsclupan.asm.md
Cimpoi, Mihai. Ora dicţionarelor (III) // Flux-magazin. – 1998. – 15 mai. – P. 9. www.bsclupan.asm.md

www.bsclupan.asm.md

6

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

14. Caciuc, Anatol. Festivalul-concurs „Două inimi gemene”: intenţii şi realizări : [In memoriam

Doina şi Ion Aldea-Teodorovici] / Anatol Caciuc // Panoramic TV. 2003. Nr 12. P. 26.

de

http://www.moldovenii.md/md/section/82

15. Cântecul

autor

:

[în

Rep.

Moldova]

[resursă

electronică].

16. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul moldovenesc de Stat: 50 de ani de la înfiinţare /

Gleb Ceaicovschi-Mereşanu // Calendar 1990. – Ch., 1989. P. 103.

17. Cercetări de muzicologie / Min. Culturii al Rep. Moldova; Uniunea Compozitorilor şi

Muzicologilor din Moldova; col. red. : Vladimir Axionov [et al.]; cop. : Oleg Başliu. – Ch. : F. E.-P. „Tipogr. Centrală”, 1998. – 214 p. : n. muz.

18. Chiseliţă, Vasile. Cu privire la problema valorificării creaţiei populare în contemporaneitate.

Folclorul şi folclorismul / Vasile Chiseliţă // Cultura populară şi contemporaneitatea (I) : Art. şi mater. metodice. Ch., 2001. P. 12-21.

19. Chiseliţă, Vasile. Figura lui Ştefan cel Mare în creaţia muzicală / Vasile Chiseliţă, Svetlana

Badrajan // Pergament: Anuarul Arhivelor Republicii Moldova VII-VIII 2004-2005. Ch., 2005. P.

176-188.

20. Chiseliţa, Vasile. Filarmonica Naţională : [despre programul artistic al stagiunii] Vasile

Chiseliţă // Univers muzical. – 2002. Nr 2. P. 46-47.

21. Chiseliţă, Vasile. Repere ale unei stagiuni încheiate la Filarmonica Naţională : [despre

evenimentul muzical cu participarea Orchestrei simfonice şi Capelei corale „Doina”] / Vasile Chiseliţă // Univers muzical. 2003. Nr 4. P. 19-22.

22. Cocearova, Galina. Muzicologie : [noţiune] / Galina Cocearova, Gleb Ceaicovschi-Mereşanu //

Literatura şi arta : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. Vol. 2. P. 57-59.

23. Cocearova, Galina. Procedee facturale noi, influenţate de folclorism, în muzica compozitorilor

din Moldova / Galina Cocearova // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века : Mater. conf. şt. intern. Ch., 1997. P. 112-116.

24. Compozitori,

http://www.moldovenii.md/md/section/71/search-people

interpreţi,

formaţii

muzicale

:

[în

Rep.

Moldova]

[resursă

electronică].

25. Compozitori şi muzicologi din Moldova = Композиторы и музыковеды Молдавии : lexicon

bibliogr. / alcăt. : Gleb Ceaicovschi-Mereşanu. Ch. : Universitas, 1992. 264 p.

26. Curbet, Vladimir. Instrumente coborâte din legende : [Buciumul, fluierul, naiul, cimpoiul] //

La gura unei peşteri de comori: valori basarabene / Vladimir Curbet. Ch., 1994. P. 229-245.

27. Curbet, Vladimir. Mărgăritarele spiritului nostru : [cântecul popular] / Vladimir Curbet //

Moldova. 1985. Nr 3. P. 16-17.

nostru : [cântecul popular] / Vladimir Curbet // Moldova. – 1985. – Nr 3. – P.
nostru : [cântecul popular] / Vladimir Curbet // Moldova. – 1985. – Nr 3. – P.

www.bsclupan.asm.md

7

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

28. Festival-concurs de romanţe „Crizantema de argint” : [Ed. a IV-a, 1996, Chişinău]. – Ch. :

Cartier, 1997 (PRAG-3). 23 p. : fot.

29. Festivalul al VII-lea de muzică nouă : [Chişinău, 5–12 oct. 1997] : un dialog edificator şi un

schimb de idei benefic / prez. şi consemnări de Rodica Iuncu // Sud-Est. 1997. Nr 3. P. 58-62.

30. Gagim, Ion. Ştiinţa şi arta educaţiei muzicale / Ion Gagim; cop. : Mihai Bacinschi. Ed. a IIa.

Ch. : ARC, 2004 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 221 p.

31. Galaicu, Violina. Dimensiunea etnică a creaţiei muzicale : [în lumina tradiţiei rom.] / Violina

Galaicu. Ch. : ARC,1998 (F. E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 117 p. Recenzii:

32. Firca, Gh. // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1999. P. 168-169.

33. Grosu, V. // Basarabia. 1998. Nr 3-5. p. 162-163.

34. Mircos, Vlad. // Lit. şi arta. – 1998. 22 oct. P. 6.

35. Galaicu, Violina. Expresia „Putevoi raspev”: sensuri reale şi atributive / Violina Galaicu //

Arta 2001: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2001. P. 15-20 : n. muz.

36. Galaicu, Violina. Specificitatea etnică a creaţiei muzicale : (câteva reflecţii pe marginea

problemei) / Violina Galaicu // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. P. 84-89.

37. Gheorghiu, V. De la sârbă la sonată : [despre orchestra „Rapsodia” a Filarmonicii mold.] / V.

Gheorghiu // Orizontul. 1986. Nr 7. P. 48.

38. Ghilaş, Victor. Configuraţia organofonă şi influenţa ei asupra culorii muzicale / Victor Ghilaş

// Arta 19992000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. P. 120-123.

39. Ghilaş, Victor. Cornul de semnalizare. Consemnări de organologie populară / Victor Ghilaş //

Revista de Etnologie. 1997. Nr 1. P. 70-75.

40. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura.

Prolegomene / Victor Ghilaş, Ana Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2002. P. 42-56 : n. muz. – Bibliogr. în note (27 tit.).

41. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Revista de

Etnologie. 1995. Nr 1. P. 112-117.

42. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta 2001: Arte

plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2001. P. 60-65. – Bibliogr. în note (15 tit.).

43. Ghilaş, Victor. Structuri sonore în cântecul tradiţional despre Ştefan cel Mare / Victor Ghilaş //

Ştefan cel Mare – personalitate marcantă în istoria Europei (500 de ani de la trecerea în eternitate) :

Ref. şi comunicări. Ch., 2004. P. 147-152.

44. Ghilaş, Victor. Un străvechi instrument muzical: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş //

Ştiinţa. – 1996. Nr 7-8. P. 19.

: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş // Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P.
: cornul de semnalizare / Victor Ghilaş // Ştiinţa. – 1996. – Nr 7-8. – P.

www.bsclupan.asm.md

8

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

45. Iepure, D. Pianul în ambianţa cultă basarabeană (a doua jumătate a sec. XIX – începutul sec.

XX) / D. Iepure // Tyrageţia : An. – 2001. Nr X. P. 213-218.

46. Kobalevski, D. Prietenii mei dragi / D. Kobalevski; trad. din lb. rusă de P. Leahu. – Ch. :

Literatura artistică, 1985. – 178 p. : fot. (Ser.: Maeştri în arte tinerilor).

47. Lucrările profesorilor facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală (1990–2003) : Bibliogr.

selectivă / alcăt. : Maria Fotescu, Natalia Apostol; red. şi pref. : Elena Harconiţa. – Bălţi : Biblioteca

Ştiinţifică Universitară, 2003. 33 p.

48. Melnic, Victoria. Învăţământul muzical: probleme şi sugestii / Victoria Melnic // Cercetări de

muzicologie. Ch., 1998. P. 210-214.

49. Melnic, Victoria. Reflecţii asupra unor probleme ale muzicologiei naţionale / Victoria Melnic

// Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. P. 65-71. – Bibliogr. în note (8 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

50. „MoldStar” – provocarea anului : [Concursul Naţional de muzică „MoldStar” şi tinerele

talente] / VIP magazin Moldova. 2005. Nr 7-8. P. 62-83.

51.

Morei, S. Sala de orgă / S. Morei. Ch. : Timpul, 1982. 39 p. Text paral. : lb. rom., rusă,

engl.

52.

Mironenco, Elena. Tendinţe noi în creaţia compozitorilor din Moldova (anii ’90) / Elena

Mironenco // Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке

ХХ века : Mater. conf. şt. intern. – Ch., 1997. P. 104-111.

53. Muzica academică moldovenească la începutul mileniului trei = Молдавская современная

музыка на пороге третьего тысячилетия / Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din Moldova; alcăt. : Irina Ciobanu-Suhomlin. Ch. : Primex Com, 2003. 16 p. Text paral. : lb. rom., rusă.

54.

Muzica

etno

:

[în

Rep.

Moldova]

[resursă

electronică].

 

55.

Muzica

jazz

:

[în

Rep.

Moldova]

[resursă

electronică].

http://www.moldovenii.md/md/section/79

 

56.

Muzica minorităţilor naţionale : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]

 
 

57. Muzica moldovenească : [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/63

 

58. Muzica rock : [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

 
 

59.

Muzica usoa: [în Rep. Moldova] [resursă electronică]. –

 

http://www.moldovenii.md/md/section/78

 
 

www.bsclupan.asm.md

 

9

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

60. Nagacevschi, Elena. Festivalul internaţional „Zilele muzicii noi” (Ediţia a II-a), Chişinău, 3–

10 aprilie 1992 : [cu participarea muzicienilor din România, Franţa, Italia, Venezuela, Moldova, Rusia, Spania] / Elena Nagacevschi // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1992. P. 155-

156.

61.

Osoianu, Iulia. Din pământ, din iarbă verde

Popasuri instrumentale: instrumente muzicale

tipice folclorului / Iulia Osoianu, Valentina Osoianu; postfaţă de Tudor Colac. – Ch. : Tipogr.

„Reclama”, 2005. – 79 p.

62. Osoianu, Valentina. La strunguţa Bradului

Festivalului Republican al Interpreţilor Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu” / Valentina Osoianu, Ana Manole; schiţe de portr. : Glebus Sainciuc; cop. : Iurie Leahu; ref. : Andrei Tamazlâcaru, Ludmila

Bolboceanu. Ch. : S. n., 2000 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 77 p. : n. muz., fot .

: Cu nişte copii frumoşi şi dăruiţi, concursanţi ai

63. Radu, M. Reveniri către sorginţi: marginalii la Concursul republican de Muzică Populară / M.

Radu // Orizontul. 1988. Nr 8. P. 46-47.

64. Răileanu,

moldovenească] / Larisa Răileanu // Nistru. – 1980. Nr 9. P. 150-155.

Larisa.

Creaţia

componistică

şi

folclorul

:

[calea

componistică

profesionistă

65. Roibu, Nicolae. Cum a apărut imnul municipiului Chişinău / Nicolae Roibu // Limba Română.

2003. Nr 4/5. P. 219-220.

66. Rusnac, Eugen. „S-a ţinut cont de necesităţile culturii muzicale moldoveneşti” : [interviu cu

Constantin Rusnac, rectorul Conservatorului de Stat din RSSM] / interlocutor : Rodica Iuncu // Orizont. 1984. Nr 3. P. 62-63; Горизонт. 1984. Nr 3. P. 62-63.

67. Sala cu orgă = Органный зал = The organuall : [ghid] / aut.-alcăt. : S. Morei; trad. din lb.

rusă de E. Mămăligă, în engl. de A. Aptecari. – Ch. : Timpul, 1982. 35 p. : il. Text paral. : lb. rom., rusă, engl.

68. Să educăm tinere talente : [despre noua generaţie de literaţi, plasticieni, muzicieni din

Moldova] // Tribuna. 1977. Nr 3. P. 4-7.

69. Siniuta, Dana. Ethno Jazz Festival 2005 / Dana Siniuta // Siesta Chişinău. – 2005. Nr 9. P.

25-29.

70.

Siverinova, V. Muzica Moldovei Sovietice = Музыка Советской Молдавии (1945–1970) :

notogr. / V. Siverinova, N. Ermacova; coleg. de red. : A. Stârcea [et. al.]. Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 234 p.

Recenzie:

71. Столяр, Зиновий. Всё об искусстве // Вечерний Кишинев. – 1976. – 1 июня.

72. Stolear, Zinovie. Ce este muzica? : (mijloace de exprimare şi genurile muz.) / Zinovie Stolear;

trad. de A. Davâdov. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 72 p.

muz.) / Zinovie Stolear; trad. de A. Davâdov. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 72
muz.) / Zinovie Stolear; trad. de A. Davâdov. – Ch. : Cartea Moldovenească, 1976. – 72

www.bsclupan.asm.md

10

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

73. Stolear, Zinovie. Împreună în timp : [despre trăsăturile comune ale muzicii popoarelor

moldovenesc şi evreesc] / Zinovie Stolear // Basarabia. 1992. Nr 1. P. 194-197.

74.

Stolear, Zinovie. Înflorirea furtunoasă : [a culturii muz. mold.] / Zinovie Stolear // Tribuna.

1976.

Nr 12. P. 37-39.

75.

Suhomlin, Irina. Bizantinologia muzicală contemporană şi perspectivele dezvoltării ei în

Moldova / Irina Suhomlin // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021

decembrie 1993. Ch., 1993. P. 56-58.

76. Suprema întâlnire a geniilor: Eminescu Enescu : [preluare din „Eminescu. Un veac de

nemurire”, Vol. II., Edit. „Minevra”, Bucureşti, 1991, p. 667-669] // Basarabia. 1994. Nr 1. P.

53-54.

77.

Ştefan, Mihai. În oglinda muzicii, sufletul : [problemele muzicii moderne moldoveneşti] /

Mihai Ştefan // Moldova. – 1980. Nr 9. P. 28-29.

78. Tamazlâcaru, Andrei. Copii scăldându-se în razele îndumnezeirii : [Ed. I- a a Festivalului Naţ.

de Cântec Popular Pascal interpretat de copii] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. Nr 3.

P. 25.

79.

Tamazlâcaru, Andrei. Răsunet peste milenii : [opinii ale unor participanţi la Concursul Int. de

Interpretare Corală referitor la muz. bisericească] / Andrei Tamazlâcaru // Luminătorul. – 1998. Nr 6.

P. 41-56.

80. Tcaci, Efim. Consideraţii asupra procesului componistic actual (genurile muzical-teatrale,

muzica simfonică) / Efim Tcaci // Nistru. 1978. Nr 7. P. 150-154.

81. Tcaci, Efim. Înaintaşi ai muzicii româneşti : [Dimitrie Cantemir, Carol Miculi, Eusebie

Mandicevschi] / Efim Tcaci. Ch. : Hiperion, 1994. 157 p. : il., portr.

82. Tcaci, Efim. Muzica Moldovei // Premiere, portrete

/ Efim Tcaci . Ch., 1977. P. 5-6.

83. Tcaci, Efim. Premiere, portrete

Literatura artistică, 1977. – 200 p.

: [culeg. de art. de critică şi publ.] / Efim

Tcaci. Ch. :

84. Tcaci, Efim. Sărbătoare a muzicii : [despre Zilele muzicii sovietice în Moldova] / Efim Tcaci //

Nistru. 1970. Nr 1. P. 158-160.

85. Tcaci, Efim. Un for al muzicii şi prieteniei : [Festivalul Internaţional de Muzică Contemporană

de la Moscova, cu participarea reprezentanţilor din Moldova] / Efim Tcaci // Nistru. 1981. Nr 11.

P. 154-158.

86. Tcaci, Efim. Unele particularităţi ale procesului componistic / Efim Tcaci // Nistru. 1975.

Nr 4. P. 152-155.

87. Tcaci, Efim. Universul sonor al orgiei : [despre activitatea Sălii de muzică de orgă din

Chişinău] / Efim Tcaci // Nistru. 1978. Nr 12. P. 140-142.

de orgă din Chişinău] / E fim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 12. –
de orgă din Chişinău] / E fim Tcaci // Nistru. – 1978. – Nr 12. –

www.bsclupan.asm.md

11

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

88. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века

: Mater. conf. şt. int. / red. resp. : Svetlana Ţârcunova. Ch. : Goblin, 1997. 152 p.

89. Turea, Larisa. Deschide-te, suflete, şi vei visa minuni

Chişinău] / Larisa Turea // Moldova. 1979. Nr 1. P. 16.

: [despre deschiderea Sălii cu orgă în

90. Ţarălungă, Antip. Debutul unui cuplu : [evoluarea în duet a formaţiilor „Mugurel” şi „Floarea

soarelui”] / Antip Ţarălungă // Ştiinţa. – 1993. Nr 10-11. P. 19.

91. Ţârcunova, Svetlana. Problemele şi scopurile studierii muzicii contemporane în Basarabia /

Svetlana Ţârcunova // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021 decembrie

1993.

Ch., 1993. P. 5-7.

92.

Ţârcunova, Svetlana. Realizări şi lacune în muzicologia basarabeană / Svetlana Ţârcunova //

Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. P. 88-91. – Bibliogr. în note (73 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

93. Vacarciuc, Mariana. Muzica maestru spiritual : [în învăţământ] / Mariana Vacarciuc //

Educaţie morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. P. 82-86.

94. Vieru, Grigore. Să mai mănânce şi praznicul pe obraznic : [despre restructurare în muzică] /

Grigore Vieru // Adevărul, ca aer al renaşterii. – Ch., 1988. P. 42-46.

95. Vizitiu, Ion. Instrumente muzicale populare moldoveneşti: Construcţie şi exploatare / Ion

Vizitiu; cop. de Isai Cârmu; cuv. introd. şi note ist. de Boris Cotlearov. – Ch. : Literatura artistică,

1979.

52 p. : il.

96.

Zagorschi, Vasile. Creaţia muzicală şi ideologică. Note nemuzicale / Vasile Zagorschi // Arta

1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1995. P. 149-154. –Rez. în lb. fr., rusă.

97. Zagorschi,

Moldova] / Vasile Zagorschi // Moldova. 1980. Nr 9. P. 28-29.

Vasile.

Ascultându-ne

izvoarele

:

[despre

educaţia

muzicală

a

tineretului

în

98. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a III-a] / red. – alcăt. :

I. Ciobanu-Suhomlin. Ch. : S. n., 1993. 22 p. : fot.

99. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a IV-a]. Ch. : Edit.

Fund. Cult. „Basarabia”, 1994. – 22 p. Text paral. : lb. rom., engl.

100. Zilele muzicii noi = The Days of New Music : [Festival Internaţional, ed. a VIII-a]. Ch. : S.

n., 1998. 37 p. Text paral. : lb. rom., engl.

101. Аксенов, Владимир. К изучению связей литературы и симфонической музыки (на

примерах из творчества композиторов Молдавии) / Владимир Аксенов // Актуальные вопросы

изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 77-87.

102. Аксенов, Владимир. Тема войны и мира в симфоническом творчестве композиторов

Советской Молдавии / Владмир Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1981. Nr 3.

P. 51-57.

// Изв. АН МССР , Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3. – P. 51-57.
// Изв. АН МССР , Сер. обществ. наук. – 1981. – Nr 3. – P. 51-57.

www.bsclupan.asm.md

12

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

103. Белых, Маргарита. О некоторых тенденциях развития современной детской музыки в

творчестве композиторов Молдовы в 70–80-е годы (на материале песни, кантаты, балета и

оперы) / Маргарита Белых // Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.]. – К.,

1991.

– Р. 60-98.

104.

Визитиу, Ион. Молдавские народные музыкальные инструменты / Ион Визитиу; худож. :

В. Змеев. – К. : Литература артистикэ, 1985. – 262 р. : il.

105. Владимирова, Е. В Органном зале : [г. Кишинева] / Е. Владимирова // Музыкальная

жизнь. 1984. Nr 3. P. 3.

106. Георгиу, В. От сырбы к сонате : [об оркестре «Рапсодия» Молд. филармонии] / В.

Георгиу // Горизонт. – 1986. Nr 7. P. 48.

досоветского

периода / Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 42-51.

107. Голубева,

Эльвира.

Об

изучении

музыкальной

культуры

Молдавии

108. Даниленко, В. Весна музыки, весна жизни : [музыка Молдавии] / В. Даниленко //

Музыкальная жизнь. – 1982. Nr 9. P. 1.

109. Деркач, Т. Животворность взаимосвязей : [о развитии музыкальной культуры Молдовы

и её связи с украинским искусством] / Т. Деркач // Музыка. – 1976. Nr 6. P. 5-6.

110.

Дана.

MoldStar

подведение

конкурса] /Дана Душевная // Siesta Chişinău. – 2005. Nr 9. P. 22-25.

Душевная,

итогов

:

[Национального

музыкального

111. Желтова, Инна. Кахул. Фестиваль «Лица друзей» : [о Межд. музыкальном фестивале

«Лица друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] / Инна Желтова // Siesta Chişinău. – 2005. Nr 6/7. – Р. 24-27.

112. Завгородная, Галина. Проблемы музыковедения в Молдавии / Галина Завгородная //

Кодры. – 1980. Nr 10. P. 99-102.

113. Загорский,

Василий.

Веление

времени

:

[музыка

Советской

Молдавии]

/

Василий

Загорский // Музыкальная жизнь. – 1980. Nr 21. P. 2.

114. Загорский, Василий. Молдавия : [новый этап творчества композиторов Молдовы] /

Василий Загорский // Советская музыка. – 1980. Nr 3. P. 75-76.

115. Кахул собирает лица. Но только друзей : [о Межд. музыкальном фестивале «Лица

друзей, 2005», состоявшегося в г. Кахул] // Siesta Chişinău. – 2005. Nr 6-7. P. 30.

116. Композиторы и музыковеды Молдавии : Библиогр. справочник / сост. : В. Дегтярев. – К.

: Тимпул, 1979. – 157 р.

117. Копылова, Т. На вечере молдавских композиторов / Т. Копылова // Сов. музыка. – 1979.

Nr 11. P. 102.

/ Т. Копылова // Сов. музыка. – 1979. – Nr 11. – P. 102. www.bsclupan.asm.md 13
/ Т. Копылова // Сов. музыка. – 1979. – Nr 11. – P. 102. www.bsclupan.asm.md 13

www.bsclupan.asm.md

13

Arta Moldovei

118. Коркина,

Алла.

Образы

родного

1975 2005

города

:

[музыкальная

Коркина. – К. : Литература артистикэ, 1987. – 166 р.

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

жизнь

Кишинева]

/

Алла

119. Кочарова, Галина. Постигая природу национального : [в музыке] / Галина Кочарова //

Советская музыка. – 1982. Nr 1. P. 31-35.

120. Котляров, Я. Музыка / Я. Котляров, Ю. Цибульская // Молдаване. Очерки истории,

этнографии, искусствоведения. – К., 1977. – Р. 381-393.

121. Купча, А. Новый очаг культуры : [Органный зал в Кишиневе] / А. Купча // Советская

музыка. – 1979. Nr 1. P. 138.

122. Лудман, Г. Взаимодействие жанров в молдавской музыке: (На примере Пятой симфонии

Соломона Лобеля) / Г. Лудман // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1982. Nr 3. P. 71-72.

123. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Ивестия АН МССР,

Сер. обществ. наук. – 1984. Nr 3. P. 70-71.

124. Макаренко, А. В единой семье советских музыкальных культур : [искусство] / А.

Макаренко // Кодры. – 1983. Nr 2. P. 133-137.

125.

Мануйлов, М. Новые судьбы молдавской музыки / М. Мануйлов // Музыкальная жизнь. –

1982.

Nr 9. P. 7.

126.

Мануйлов, М. Творческая зрелость : [музыки Молдовы] / М. Мануйлов // Музыкальная

жизнь. – 1977. Nr 17. P. 2-3.

127. Милютина, Изольда. Важная сфера духовной жизни : [о деятельности музыковедов

Молдовы] / Изольда Малютина // Кодры. – 1979. Nr 3. P. 131-135.

128. Милютина,

Изольда.

Музыковедение

/

Изольда

Милютина,

Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 335.

Глеб

Чайковский

//

129. Милютина, Изольда. О комплексном изучении музыкального искусства Советской

Молдавии / Изольда Милютина // Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 26-33.

130. Милютина, Изольда. Полнее удовлетворять музыкальные запросы людей / Изольда

Милютина // Коммунист Молдавии. – 1984. Nr 1. P. 77-81.

131. Мироненко, Ярослав. Молдавско-украинские связи в музыкальном фольклоре: история и

современность / отв. ред. : Е. Визитей; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 42 р. :

n. muz.

132. Мироненко, Ярослав. Музыкальный фольклор села Петруня: традиции и обновление /

Ярослав Мироненко // Satul Petrunea la cântec şi la joc: Din istoria şi poezia populară a satului Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. Ch., 1995. P. 46-50.

Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.
Petrunea – Glodeni / alcăt. : Grigore Botezatu [et al.]. – Ch., 1995. – P. 46-50.

www.bsclupan.asm.md

14

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

133. Мироненко, Ярослав. О консерватизме в музыкальном фольклоре / Ярослав Мироненко

// Folclorul şi contemporaneitatea: conservarea şi valorificarea culturii tradiţionale : Mater. simpoz. şt.- practic, 45 aprilie 2005. Ch., 2005. P. 123-129. – Rez. în lb. engl.

134. Мироненко, Ярослав. Проблема идентичности в песнях цыган Молдавии / Ярослав

Мироненко // Цыгане Республики Молдова: История, культура, социальное положение : Докл. и

выступл. I-ой науч. конф., январь 1998 г. – К., 1998. – Р. 24-27.

135. Молдавская ССР : [музыкальная жизнь] // Советкая литература о музыке / Г. Колтыпина,

Н. Павлова. – М., 1979. – Ч. 1. – Р. 170-171.

136. Мосейко. О. Детская музыка / О. Мосейко // Музыкальная культура Молдавской ССР :

[сб. ст.]. – М., 1978. – Р. 213-226.

137. Музыка, Т. О роли молдавской музыки в воспитании музыканта-профессионала / Т.

Музыка // Интернациональные связи искусства МССР с художественными культурами

братских республик. – К., 1982. – Р. 140-148.

138. Музыкальная культура Молдавской ССР : [сб. ст.] / ред. : Евгений Клетинич [et al.] – М. :

Музыка, 1978. – 287 р.

Recenzie:

139. Кочарова, Галина. Творческое совершеннолетие // Советская музыка. – 1980. Nr 8. P- 124-126.

140. Музыкальное искусство Советской Молдавии / Ин-т Искусств им. Г. Музическу; отв.

ред. : Галина Завгородная [et al.]. – К. : Штиинца, 1984. – 84 р.

141. Музыкальное творчество Советской Молдавии: вопросы истории и теории : [сб. науч.

трудов] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения. – К. : Штиинца, 1988. – 161 р.

142. Органный зал : [историческая справка] [электронный ресурс]. http://ru.wikipedia.org/wiki

143. Остролинский, В. Формирование музыкального познания : [моногр.] / отв. ред. : О.

Тихомиров; Молд. Гос. Ин-т Искусств. – К. : Штиинца, 1988. – 154 р.

144. Песни мира звучали над буджакской земле : [о Межд. музыкальном конкурсе «Песни

мира», состоявщегося в г. Комрат, Гагаузия] // Aquarelle. 2005. Oct. P. 136.

145. Песни советских композиторов 1965–1985 : [в том числе молдавских] : Диcкограф. указ.

/ Гос. б-ка МССР им. Н. К. Крупской; сост. : В. Сиверинова. – К. : Б. и., 1988. – 176 р.

146. Поголша, В. К вопросу развития фольклорных традиций в современной молдавской

музыке («Пядь земли» Т. Кирияка) / В. Поголша // 70 лет советской музыки. Основные тенденции развития музыкальных жанров: (Фольклор и композиторское творчество) : [сб. науч. тр.]. – М., 1988. – Р. 20-34.

147. Поет и танцует Молдавия : худож. альбом / худож. : Г. Злобин. – К. : Тимпул, 1976. – 47

р. – Текст на рус. и рум. яз. – На 4-й с. авт. текста А. Кутырева.

на рус. и рум. яз. – На 4 - й с. авт. текста А. Кутырева. www.bsclupan.asm.md
на рус. и рум. яз. – На 4 - й с. авт. текста А. Кутырева. www.bsclupan.asm.md

www.bsclupan.asm.md

15

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

148. Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков» : [познавательно-критический этюд

на музыкальную тему] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. Nr 4. P. 226-235.

149. Пожар, Сергей. Долгожданный реннесанс : [о четырех характерных особенностях в

музыкальной жизни Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. Nr 7-8. P. 186-192.

150. Пожар, Сергей. Музыка на краю пропасти: монолог о наболевшем / Сергей Пожар //

Кодры. – 1995. Nr 5-6. P. 199-208.

151. Пожар, Сергей. «Мэрцишорские» откровения» : [заметки об итогах XXXI-го межд. муз.

фестиваля] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. Nr 5-6. P. 279-288.

152. Пожар, Сергей. Напомним музыкой сердца : [записи о филармонической жизни весеннего

Кишинева] / Сергей Пожар // Кодры. – 1998. Nr 3-4. P. 222-240.

153. Пожар, Сергей. Осенний звездопад : [обзор фестиваля «Приглашает Мария Биешу», 1996]

/ Сергей Пожар // Кодры. – 1996. Nr 11-12. P. 186-194.

154. Пожар, Сергей. Патриотизм на ниве музыки : [об известных композиторах, музыкантах,

уроженцах Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. Nr 3-4. P. 195-199.

155. Пожар, Сергей. Пусть скромный, но собственный : [VIII-й смотр творчества молодых

молд. композиторов] / Сергей Пожар // Горизонт. – 1981. Nr 12. P. 56-59.

156. Примак, А. Художественная самодеятельность : [в Молдове] / А. Примак // Советская

Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 664.

157. Раду, М. Вернуться к истокам : [заметки о респ. конкурсе муз. фольклора] / М. Раду //

Горизонт. – 1988. Nr 8. P. 46-47.

158. Ревуцкий, Всеволод. Мы слушаем и любим Вас! : [о творчестве муз. коллективов

Телерадио Молдовы] / Всеволод Ревуцкий // Panoramic TV. 2004. Nr 3. P. 28-29 : fot.

159. Столяр, Зиновий. Бурный рассвет : [муз. культуры Молдавии] / Зиновий Столяр //

Трибуна. – 1976. Nr 12. P. 37-39.

160.

Столяр,

Зиновий.

труда

Музыкальная жизнь. – 1977. Nr 17. P. 4-5.

Герои

герои

песен

:

[Молдовы]

/

Зиновий

Столяр

//

161. Столяр, Зиновий. Дорогами творчества : [избр. статьи о молд. композиторах : 2-я

половина ХХ века] / Зиновий Столяр; Союз композиторов и музыковедов Молдовы. – Ch. :

Primex-Com, 2004. 86 p. : il. Bibliogr.: p. 85-86.

162. Столяр, Зиновий. Искусство возрождения края : [о современной молдавской музыке] /

Зиновий Столяр // Кодры. – 1978. Nr 10. P. 116-122.

163. Столяр, Зиновий. Молдавская советская песня / Зиновий Столяр; под. ред. Павла

Ривилиса. – К. : Литература артистикэ, 1979. – 288 р. : fot.

Recenzii:

164. Tcaci, Efim. Cartea şi cronica de artă : intenţii şi realitate // Lit. şi arta. – 1982. 5 aug. P. 6.

165. Вдовина, Елена. Песня Советской Молдавии // Кодры. – 1981. Nr 2. P. 116-118.

Советской Молдавии // Кодры. – 1981. – Nr 2. – P. 116-118. www.bsclupan.asm.md 16
Советской Молдавии // Кодры. – 1981. – Nr 2. – P. 116-118. www.bsclupan.asm.md 16

www.bsclupan.asm.md

16

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

166.

Мануйлов, М. Серьезное исследование // Сов. Молдавия. – 1980. – 7 июня.

167.

Столяр, Зиновий. Молдавская музыкальная Лениниана / Зиновий Столяр // Кодры. –

1976.

Nr 4. P. 129-133.

168.

Столяр, Зиновий. Обновлённая земля : [о развитии молд. муз. культуры] / Зиновий

Столяр // Советская музыка. – 1977. Nr 12. P. 26-28.

169. Cтоляр, Зиновий. Страницы еврейской музыки : Исследования, наблюдения, заметки /

Зиновий Столяр; Кишиневский Еврейский общинный культурный центр, Еврейская биб-ка им. И. Мангера. – К. : Pontos, 2001 (F.E.-P „Tipogr. Centrală”). – 87 р. : fot.

170. Столяр,

Зиновий. Страницы молдавской музыки : [сб.] / Зиновий Столяр. – К. :

Литература артистикэ, 1983. – 142 р. : il.

Recenzie:

171. Пожар, Сергей. // Кодры. – 1984. Nr 7. P. 148-149; Сов. Молдавия. – 1984. – 21 июля.

172. Стоянов,

справка] / Пётр Стоянов // Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 396.

Пётр.

Молдавские

народные

музыкальные

инструменты

:

[историческая

173.

Терещенко,

А.

Фольклорные

источники

кантаты

М.

Вилинского

«Молдавия»

/

А.

Терещенко // Народна творчiсть та етнография. – 1981. Nr 1. P. 44-50. – (În lb. ucr.).

 

174.

Ткач,

Ефим. Юбилей коллективов

:

[Молд.

Гос.

Филармонии]

/

Ефим

Ткач

//

Музыкальная жизнь. – 1977. Nr 14. P. 21.

175. Флоря, Е. Молдавский музыкальный эпос : [моногр.] / Е. Флоря; отв. ред. : Г. Чайковский;

Молд. Гос. Консерватория им. Г. Музическу. – К. : Штиинца, 1989. – 118 р. : ноты.

176. Фольклор и композиторское творчество в Молдавии / Молд. Гос. Ин-т Искусств, Молд.

Гос. Консерватория; редкол. : В. Аксенов (отв. ред.) [et al.] – К. : Штиинца, 1986. – 88 р. : ноты.

177. Чайковский–Мерешану,

Глеб.

Молдавская

советская

музыка

//

Молдавская

музыкальная литература / Глеб Чайковский–Мерешану. – К., 1987. – Р. 69-102.

178. Чайковский–Мерешану,

Глеб.

Музыкальное

искусство

:

[республики]

/

Глеб

Чайковский–Мерешану // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 466.

179. Чебан, Т. «Наше несказанно изменившееся искусство» : [муз. искусство Молдавии] / Т.

Чебан // Советкая музыка. – 1982. Nr 12. P. 85-88.

180. Чепразова, Мария. На высокой ноте : [о межд. фестивале оперы «Штефан Курудимов и

его друзья», состоявшегося в г. Комрат] / Мария Чепразова // Siesta Chişinău. – 2005. Nr 9. P.

16.

181.

Шантырь, Г. Музыка Молдавии сегодня / Г. Шантырь // Музыкальная жизнь. – 1982. Nr

5. P. 9.

/ Г. Шантырь // Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr 5. – P. 9. www.bsclupan.asm.md 17
/ Г. Шантырь // Музыкальная жизнь. – 1982. – Nr 5. – P. 9. www.bsclupan.asm.md 17

www.bsclupan.asm.md

17

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

182. Эпшетейн, Е. Музыка солнечной земли : [Молдавии] / Е. Эпшетейн // Музыкальная жизнь.

1977. Nr 17. P. 5-8.

II. I S T O R I A

M U Z I C I I, DANSULUI ŞI BALETULUI

183. Apostol, Cornelia. Creaţia pianistică ieşeană din a doua jumătate a secolului XX: Tz. de dr.

hab. în studiul artelor: 17-00-01 / Cornelia Apostol; cond. şt. : Svetlana Ţârcunova; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. – Ch., S. n., 2004. 176 p.

184. Arabajiu, Rodion. „Viaţa e ca o luptă” : [interviu cu Rodion Arabajiu despre istoria muzicii din

Basarabia] / interlocutor : I. Lupan // Columna. 1991. Nr 2. P. 59-66.

185. Axionov, Vladimir. Contribuţii la studierea simfoniei din a doua jumătate a secolului XX : (cu

exemple din creaţia compozitorilor din Moldova) / Vladimir Axionov // Arta 1992: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1992. P. 54-56.

186. Axionov, Vladimir. Poemul simfonic din Moldova: originea genului, primele rezultate ale

evoluţiei istorice / Vladimir Axionov // Arta 1995: Ser. teatru, muzică, cinematografie. – Ch., 1993. P. 44-50. – Bibliogr. în note (11 tit.). – Rez. în lb. fr., rusă.

187. Axionov, Vladimir. Privire generală asupra evoluţiei istorice a creaţiei simfonice din

Basarabia / Vladimir Axionov // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021

decembrie 1993. Ch., 1993. P. 41-43.

188. Axionov, Vladimir. Simfonia în contextul muzicii instrumentale a compozitorilor din Republica

Moldova la confluenţa secolelor XIX-XX / Vladimir Axionov // Arta 2004: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2004. P. 75-80.

189.

Baletul moldovenesc

: [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch.,

1985.

Vol. 1. P. 77-78.

190.

Berdan, L. Teodor T. Burada şi românii de peste hotare acum 100 de ani / L. Berdan // Rev. de

Lingvistică şi Ştiinţă literară. – 1994. Nr 1. P. 61-67.

191. Bezviconi, Gheorghe. Muzica în Basarabia : [1833-1940] / Gh. Bezviconi, I. Pelivan, P. Mihail

// Fapte trecute şi basarabeni uitaţi / alcăt. : M. Adauge. – Ch., 1992. P. 109-112.

192. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Conservatorul Filarmonic Dramatic : [prima instituţie de

învăţământ muzical-teatral din Moldova, fondată de Gh. Asachi] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu // Calendar 1986. Ch., 1985. P. 173.

193. Ceaicovschi-Mereşanu, Gleb. Învăţământul muzical în Moldova : [de la origini la

contemporaneitate] / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Istorie şi Teoria Artei. Ch., 1996. Vol. dactilogr.

194. Ceaicovschi–Mereşanu, Gleb. Muzica moldovenească în secolele XVIII şi XIX

// Literatura

muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi–Mereşanu. – Ch., 1982. P. 59.

Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi –Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 59. www.bsclupan.asm.md 18
Literatura muzicală moldovenească / Gleb Ceaicovschi –Mereşanu. – Ch., 1982. – P. 59. www.bsclupan.asm.md 18

www.bsclupan.asm.md

18

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

195. Ciobanu, Nestor. Pagini din istoria catedrei „Instrumente aerofone şi de percuţie” a

Academiei de Muzică „G. Musicescu” / Nestor Ciobanu // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX :

Mater. conf. din 2021 decembrie 1993. Ch., 1993. P. 65-68.

196. Ciubotaru, Iulia. Instrucţiuni în istoricul muzicii de operă din Moldova postbelică / Iulia

Cibotaru // Arta 1999–2000: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. – Ch., 2000. P. 58-

61.

197.

Cocearova, Galina.

Operă : [notă istorică despre muzica de operă, inclusiv în Moldova] /

Galina Cocearova // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. Vol. 2. P. 102-103.

198. Cojocaru, Teodor. Crâmpeie din inventica muzicală: file de istorie / Teodor Cojocaru //

Univers muzical. 2004. Nr 5. P. 15-18.

199. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional : (începutul deceniului al

X-lea) / Elfrida Coroliova // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. P. 57-62.

200. Coroliova, Elfrida. Spectacolul de balet pe scena Teatrului Naţional (prima jumătate a anilor

1990) / Elfrida Coroliova // Arta 1995: Seria teatru, muzică, cinematografie. Ch., 1995. P. 142-146.

201. Dercaci, T.

republicii] / T. Dercaci // Tribuna. 1975. Nr 17. P. 32-25.

Pe calea îmbogăţirii spirituale : [din istoria dezvoltării culturii muzicale a

202.

Filarmonica Naţională (1940) : [istorie şi prezent, bibliogr. selectivă] // Calendarul Naţional

2000.

Ch., 2000. P. 410-411.

203.

Galaicu, Violina. Reevaluări ale patrimoniului spiritual : [ativitatea şcolii muzicale de la Putna]

/ Violina Galaicu // Educaţia morală, etică şi spirituală în contemporaneitate. – Ch., 2004. P. 74-78.

204. Ghilaş, Victor. Evoluţia orchestrei de muzică populară în Moldova / Victor Ghilaş // Rev. de

Etnologie. 1995. Nr 1. P. 112-117.

205. Goncearova, Irina. Sigiliul „Secţia chişinăuiană a Societăţii muzicale imperiale ruse”

(Sfârşitul sec. al XIX-lea – începutul sec. XX) / Irina Goncearova // Tyrageţia : An. Ch., 2002. Nr 11. P. 181-186. – Rez. în lb. engl. – Bibliogr. în note, p. 185 (14 tit.).

206.

Irimciuc, M. Miros de lemn proaspăt : [viaţa muzicală naţională] / M. Irimciuc // Orizonul.

1985.

Nr 7. P. 20-22.

207.

Istoria muzicii : [în Moldova] [resursă electronică]. – http://www.moldovenii.md/md/section/64

208.

Mihaiu, V. Jazz în anii 80: o muzică periplanetară / V. Mihaiu // Columna. 1991. Nr 2. P.

83-94.

209. Miliutina,

Miliutina // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. P. 72-76.

Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda

– P. 72-76. Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda www.bsclupan.asm.md 19
– P. 72-76. Izolda. Sonata instrumentală moldovenească în deceniul al şaptelea / Izolda www.bsclupan.asm.md 19

www.bsclupan.asm.md

19

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

210. Mironenco, Elena. Critica muzicală în Basarabia interbelică / Elena Mironenco // Viaţa

muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021 decembrie 1993. Ch., 1993. P. 62-64.

211. Muzica : [note istorice despre muzica bisericească, vocală, de dans, de cameră, de teatru, de

film, instrumentală, corală, pentru fanfară din Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol.

Ch., 1986. Vol. 2. P. 59-64.

212. Muzica în Moldova : [notă istorică] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

Vol. 2. P. 55.

213. Muzică simfonică : [în Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

Vol. 2. P. 65-66.

214. Muzică uşoară : [iîn Moldova] // Literatura şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986.

Vol. 2. P. 66.

215. Nagacevschi, Elena. Evoluţia istorică a muzicii corale în Basarabia / Elena Nagacevschi // Arta

1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. P. 141-151. – Bibliogr. în note (30 tit.)

216. Nagacevschi, Elena. Unele trăsături ale dezvoltării muzicii corale în Basarabia de la sfârşitul

sec. al XIX-lea până la 1940 / Elena Nagacevschi // Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993.

P. 76-83.

217. Păcuraru, Ion. Aspecte ale culturii muzicale a Moldovei din stânga Prutului în anii interbelici

(19181940) / Ion Păcuraru // Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1993. P. 20-33. – Bibliogr. în note (13 tit.)

218. Păcuraru, Ion. O panoramă a lumii muzicale

Univers muzical. 2002. Nr 1. P. 3.

: [despre moştenirea muzicală] / Ion Păcuraru //

219. Păcuraru, Ion. Zilele muzicii noi : [Festivalul intern. de muzică contemporană desfăşurat la

Chişinău, 3–11 aprilie 1993] / Ion Păcuraru // Arta 1994: Ser. Teatru, muzică, cinematografie. – Ch.,

1994.

P. 129-137.

220.

Pereteatco, Alina. Creaţia instrumentală a compozitorilor din Basarabia (anii 20 ai sec. al XX-

lea) / Alina Pereteatco // Viaţa muzicală a Basarabiei în secolul XX : Mater. conf. din 2021 decembrie 1993. Ch., 1993. P. 59-61.

221. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală de cameră în Basarabia interbelică / Alina Pereteatco

// Arta 1996: Teatru. Muzică. Cinematografie. Artă plastică. Arhitectură. Ch., 1996. P. 85-88.

222. Pereteatco, Alina. Muzica instrumentală în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco

// Arta 1993: Studii, cercetări şi documente. – Ch., 1993. P. 152-155.

223. Pereteatco, Alina. Muzica pentru pian în Basarabia în perioada interbelică / Alina Pereteatco //

Probleme actuale ale artei naţionale. – Ch., 1993. P. 83-87.

224. Pereteatco, Alina. „Viaţa muzicală basarabeană”

Pereteatco // Stiinţa. – 1992. 20 sept.

după amintiri de C. Romanov / Alina

Pereteatco // Stiinţa. – 1992. – 20 sept. după amintiri de C . Romanov / Alina
Pereteatco // Stiinţa. – 1992. – 20 sept. după amintiri de C . Romanov / Alina

www.bsclupan.asm.md

20

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

225. Pojar, Seghei. Viaţa muzicală (sec. XVI–XVIII, viaţa muzicală a Chişinăului) / Serghei Pojar //

Chişinău : encicl. Ch., 1997. P. 538-542.

226. Stoianov, Petru. Muzica populară : [notă istorică] / Petru Stoianov // Enciclopedia Sovietică

Moldovenească. – Ch., 1981. P. 466-468.

227. Stoianov, Petru. Muzică populară moldovenească : [notă istorică] / Petru Stoianov // Literatura

şi arta Moldovei : encicl. în 2 vol. – Ch., 1986. Vol. 2. P. 64-65.

228. Târsu, Alexandru. Ehurile medio-bizantine (contribuţii şi cercetăriile fenomenului modal din

răsăritul Europei) / Alexandru Târsu // Luminătorul. – 1998. Nr 6. P. 35-37.

229. Tcaci, Efim. În audiţie tineri compozitori / Efim Tcaci // Nistru. 1983. Nr 8. P. 152-156.

230. Tomescu, V. Actualităţi ale vieţii muzicale din Chişinău / V. Tomescu // Muzica. 1981. Nr

12. P. 30-32.

231. Tradiţii şi inovaţii în muzica secolului al XX-lea = Традиционное и новое в музыке ХХ века :

Mater. conf. şt. intern. Ch., 1997. 152 p.

232. Ştefan (Poiată), Mihai. În oglinda muzicii, sufletul

a big-bendului” în republică] / Mihai Ştefan (Poiată) // Moldova. – 1980. Nr 9. P. 28-29.

: [problemele dezvoltării muzicii de jaz şi

233. Абрамова, Элеонора. Некоторые черты развития молдавского советского

инструментального концерта в 70-е гг. / Элеонора Абрамова // Музыкальное творчество в Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 21-32.

234. Аксенов, Владимир. Молдавская музыка после Великой Октябрьской социалистической

революции / В. Аксенов, Н. Себов // Молдавская ССР : энцикл. – К., 1979. – Р. 442-446.

235. Аксенов,

жанра / отв. ред. : Н. Николаева. – К. : Штиинца, 1987. – 124 р. : ноты.

Владимир. Молдавская симфония: историческая эволюция, разновидность

236. Аксенов, Владимир. Об исторической периодизации симфонии Молдавии / Владимир

Аксенов // Изв. АН МССР, Сер. обществ. наук. – 1987. Nr 1. P. 56-62.

237. Арабаджиу, Родион. «Жизнь – это борьба» : [беседа с Родионом Арабаджиу об истории

музыки Бессарабии] / Вел беседу : И. Лупан // Колумна. – 1991. Nr 2. P. 59-65.

238. Богомольная, Р. Эволюция жанра исторической песни в русских селах Молдавии / Р.

Богомольная // Жанры (эволюция и специфика) : Вопросы русского языка и литературы. – К.,

1980.

– Р. 147-153.

239.

Говоров, В. Музыкальное образование. Музыкальное училище : [в Молдове] / В. Говоров //

Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 416-417.

240. Голубева, Эльвира. Бессарабские страницы Шаляпинианы / Эльвира Голубева // Музыка

в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] – К., 1991. – Р. 3-18.

истории и теории : [ сб. науч. ст. ] – К., 1991. – Р. 3 -18.
истории и теории : [ сб. науч. ст. ] – К., 1991. – Р. 3 -18.

www.bsclupan.asm.md

21

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

241. Голубева, Эльвира. Возвращение истории – восстановление культуры : [о вопросах

становления молдавской музыкальной культуры] / Эльвира Голубева // Ştiinţa. – 1989. 6 apr.

242. Голубева, Эльвира. Об изучении музыкальной культуры Молдавии досоветского периода

/ Эльвира Голубева // Актуальные вопросы изучения художественной культуры молдавского народа. – К., 1989. – Р. 42-52.

243. Голубева, Эльвира. Этапы формирования балетного жанра в Молдавии / Эльвира

Голубева // Археология, этнография и искусствоведение Молдавии: Итоги и перспективы :

Тезисы докл. респ. науч.-теор. конф., 18–9 августа 1989, Кишинев. – К., 1989. – Р. 87-89.

244. Горянская, Ольга. Из истории музыкального строительства в левобережной Молдовы в

первые годы Советской Власти (1920–1924 гг.) / Ольга Горянская // Музыка в Молдове:

Вопросы истории и теории : [cб. науч. ст.]. – К., 1991. – Р. 114-144.

245. Из истории фортепианной музыки Молдавии XIX века / сост. : Л. Рябошапка; отв. ред. :

Г. Чайковский. – К. : КГУ, 1988. – 41 р.

246. Котляров, Борис. Из истории музыкальных связей Молдавии, Украины, России / Борис

Котляров; отв. ред. : Н. Себов. – К. : Штиинца, 1982. – 216 р.

247. Котляров, Борис. Молдавские лэутары и их искусство / Борис Котляров. – М. : Сов.

композитор, 1989. – 95 р.

248. Лудман, Г. Музыкальная летопись молдавского народа / Г. Лудман // Изв. АН МССР,

Сер. обществ. наук. – 1984. Nr 3. – Р. 70-71.

249. Милютина, Изольда. Камерный инструментальный ансамбль в молдавской музыке 60–

70-х гг. / Изольда Милютина // Музыкальное творчество в Советской Молдавии: вопросы

истории и теории. – К., 1988. – Р. 7-20.

250. Милютина, Изольда. Слышать своё имя : [об эволюции нац. стиля в молд. музыке] /

Изольда Милютина // Советская музыка. – 1983. Nr 12. P. 15-20.

251. Мироненко, Елена. Становление и развитие жанра молдавской пионерской песни /

Елена Мироненко // Интернациональные связи искусства МССР с художественными культурами братских республик. – К., 1982. – Р. 118-130.

252. Мирошников. А. Музыка и духовный мир современника : [очерк истории развития

молдавской музыки] / А. Мирошников // Кодры. – 1978. Nr 7. P. 107-110.

253. Молдавская ССР : [история развития фортепианной музыки] // Очерки по истории советского фортепианного искусства. – М., 1979. – Р. 118-125.

254. Молдавский музыкальный фольклор и его претворение в композиторском творчестве

: [сб. науч. тр.] / АН МССР, Отд. Этнографии и Искусствоведения; редкол. : Владимир Аксенов,

Петр Стоянов [еt al.]. – Ch. : Ştiinţa, 1990. – 157 р. : n. muz.

Петр Стоянов [е t al.]. – Ch. : Ştiinţa , 1990. – 157 р. : n.
Петр Стоянов [е t al.]. – Ch. : Ştiinţa , 1990. – 157 р. : n.

www.bsclupan.asm.md

22

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

255. Музыка в Молдове: вопросы истории и теории : [сб. науч. ст.] / АН РССМ, Отдел

искусствоведения; ред. : Изольда Милютина (отв. ред.), Владимир Аксенов, Эльвира Голубева, Ольга Горянская. – К. : Штиинца, 1991. – 156 р.

256. Перетятко, Алина. Музыкальная жизнь Бессарабии 20-х годов : [по материалам

мемуаров К. Романова] / Алина Перетятко, Светлана Циркунова // Ştiinţa. – 1992. 30 sept. P.

12.

257.

Пожар, Сергей. «Гордиться славою своих предков»: Познавательно-крит. этюд на муз.

тему : [из истории муз. жизни Бессарабии] / Сергей Пожар // Кодры. – 1993. Nr 4. P. 226-236.

258. Пожар, Сергей. От календарных обрядов к международным фестивалям : [краткая

история муз. Кишинэу] / Сергей Пожар // Кодры. – 1997. Nr 3/4. P. 277-288.

259. Пожар, Сергей. Связь времен и культур: О двух уникальных событиях в восскрешении

духовной музыки Молдовы / Сергей Пожар // Колумна. – 1992. Nr 12. P. 62-63.

260. Пожар, Сергей. Содружество муз: О трех характерных событиях филармонической

жизни Кишинева / Сергей Пожар // Кодры. – 1996. Nr 7-8. P. 150-157.

261. Пожар, Сергей. Что нам предложит исполнитель? : [крит. заметки о концертной жизни

Кишинева 1980–1986 гг.] / Сергей Пожар // Кодры. – 1986. Nr 12. P. 134-142.

262. Столяр, Зиновий. Еврейская народная музыка в Бессарабии и Левобережном

Поднестровье: [конец XIX – середина XX вв.] / Зиновий Столяр; вступ. ст. : Павел Ривилис; АН Молдовы, Ин-т Нац. Меньшинств. – Ch. : Liga, 1998. 111 p. Bibliogr.: p. 107 (19 tit.); p. 109

(14 tit.). Pe cop. tit. : Еврейская дойна. Recenzie:

263. Дрейзлер, М. Под одним небом // Независимая Молдова. – 1998. – 24 июля.

264. Столяр, Зиновий. Вслух и про себя. Заметки о состоянии музыкальной критики /

Зиновий Столяр // Коммунист Молдавии. – 1989. Nr 3. P. 54-57.

265. Столяр, Зиновий. Люди и время: Композиторы–евреи в музыкальной культуре Молдовы,

30-е – 80-е годы ХХ в. / Зиновий Столяр; Ин-т Межэтнич. Исследований АН РМ, Отд. Истории и Культуры Евреев Молдовы. – Ch. : S. n., 2003 (Tipogr. „Reclama”). – 272 p.

266. Стоянов, Петр. Народная музыка : [в Молдове : историческая справка] / Пётр Стоянов //

Советская Молдавия : кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 421-422.

267. Страницы исполнительной музыки : [Молдавии – «Дойна», «Флуераш», Мария Биешу,

Нина Тинку, Дмитрий Гоя, Василий Иову] // Сов. музыка. – 1978. Nr 2. P. 110-118.

268. Сухомлин, Ирина. Молдавская пропедия начала XIX века как музыкально-теоретическое

руководство по поздневизантийской нотации : [певческое церковное искусство] / Ирина Сухомлин // Музыка в Молдове: Вопросы истории и теории : [сб. науч. тр.]. – К., 1991. – Р. 98-

114.

истории и теории : [сб. науч. тр. ]. – К., 1991. – Р. 98 - 114.
истории и теории : [сб. науч. тр. ]. – К., 1991. – Р. 98 - 114.

www.bsclupan.asm.md

23

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

269. Ткач, Ефим. Музыка : [Молдавии : ист. справка] / Ефим Ткач // Советская Молдавия :

кратк. энцикл. – К., 1982. – Р. 415-416.

Vezi şi Nr 850, 886, 951, 962,997, 1097

III. TEORIA MUZICII

270.

Axionov, Vladimir. Genurile creaţiei componistice în Moldova / Vladimir Axionov // Ştiinţa. –

1992.

Nr 2. P. 12.

271.

Axionov, Vladimir. Unele asemănări în interpretarea muzicologică a fenomenelor stilistice şi a

celor de gen / Vladimir Axionov // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1999. P. 113-

116.

272.

Bernştein, L. Cum să înţelegem muzica: Concerte pentru tineret / L. Bernştein. Ch. :

Hyperion, 1991. 162 p. : note.

273. Ciobanu, Ghenadie. Monodia în creaţia muziclă contemporană (fundamentarea unei probleme)

/ Ghenadie Ciobanu; cuv. introd. : Rodica Iuncu // Sud-Est. 1997. Nr 3. P. 63-67.

274. Galaicu, Violina. Câteva consemnări pe marginea teoriei blagiene a matricei stilistice / Violina

Galaicu // Arta 1995 : Seria teatru, muzică, cinematografie. Ch., 1995. P. 3-15.

275. Galaicu, Violina. Sugestii enesciene de constituire a discursului monodic în lucrările autorilor

basarabeni / Violina Galaicu // Sud-Est. 2001. Nr 1/2. P. 121-124.

276. Ghilaş, Victor. Estetica elegiacului în muzică şi în literatură. Muzica şi literatura. Prolegomene

/ Victor Ghilaş // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2002. P. 46-

56 : n. muz.

277. Ghilaş, Victor. Particularităţi ale comunicării prin muzică / Victor Ghilaş // Arta comunicării –

necesitate stringentă în soc. contemporană : Mater. conf. şt.-didactice dedicate Anului Eminescu

din

18 februarie 2000. Ch., 2000. P. 73-78. Bibliogr.: 15 tit.

278. Ghilaş, Victor. Timbrul în muzica instrumentală tradiţională de ansamblu = The timbre of the

traditional instrumental ensemble music / Victor Ghilaş. – Ch. : Se Arec-Com, 2001. 319 p. : fig., il.,

n. muz. – Rez. : lb. engl., rusă. Recenzie:

279. Badrajan, Svetlana. O importantă contribuţie în domeniul timbrologiei // Arta 2002: Arte plastice. Arhitectură.

Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2002. P. 156-157.

280. Mircos, Vlad. Conceptul instrumental în creaţia compozitorului Gh. Neaga: Trăsături

arhitectonice şi de gen / Vlad Mircos // Arta 1998: Studii, cercetări şi documente. Ch., 1999. P.

135-138.

281. Stoianov, Petru. Cu privire la problema tonalităţii / Petru Stoianov // Anuarul Institutului de

Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2001. Vol. II. P. 158-166.

Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2001. – Vol. II. – P.
Cercetări Interetnice / Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch., 2001. – Vol. II. – P.

www.bsclupan.asm.md

24

Arta Moldovei

1975 2005

Vol. 2. Muzică şi coregrafie

282. Stoianov, Petru. Folclorul muzical moldovenesc: Bazele teoretice ale melodicii cântecului

popular moldovenesc; Elementele principale ale ritmului muzical; Formele strogice şi astrogice (bocetul, balada, doina) ş.a. / Petru Stoianov // Folclorul muzical în Moldova şi creaţia componistică. – Ch., 2003. P. 5-55.

283. Ţurcanu, Loghin. Teoria elementară a muzicii / Loghin Ţurcanu, Eugen Doga. Ch., 1991.

P. 454.

284. Rotaru, Parascovia. Orientări estetice şi de stil în creaţia pentru instrumentele de suflat a

compozitorului Ghenadie Ciobanu / Parascovia Rotaru // Arta 2003: Arte plastice. Arhitectură. Muzică. Teatru. Cinema. Ch., 2003. P. 148-150. – Rez. în lb. fr.

285. Белых, Маргарита. Композиционно-драматургические особенности ораторики

«Миорица» Иона Маковея / Маргарита Белых // Музыкальное творчество в Советской Молдавии. – К., 1988. – Р. 107-124.

286. Белых, Маргарита. «Миорица» Т. Кирияка