Sunteți pe pagina 1din 12

Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 3252 / 13.02.

2006 M I N I S T E R U L E D U C A I E I I C E R C E T R I I CONSILIUL NAIONAL PENTRU CURRICULUM

PROGRAME COLARE CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

LIMBA I LITERATURA ROMN


CLASA A XI-A1

Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 3252 / 13.02.2006

Bucureti, 2006

1 Se aplic i la clasa a XII-a filiera tehnologic, ruta progresiv de calificare prin coala de arte i meserii + anul de completare Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

NOT DE PREZENTARE
!e parcursul ciclului superior al liceului "segment apar#in$nd %nv#m$ntului posto&ligatoriu', prin disciplina limba i literatura romn se urmrete consolidarea competen#elor de comunicare ale elevilor, indispensa&ile %n lumea contemporan, pentru orice tip de activitate profesional ( not specific acestui ciclu de colaritate este de)voltarea competen#ei culturale a elevilor, ceea ce implic un demers de conte*tuali)are istoric i cultural a fenomenului literar +e asemenea, prin studiul lim&ii i al literaturii rom$ne se urmresc valori i atitudini care s contri&uie la formarea unei personalit#i autonome a elevilor, capa&ile de discernm$nt i de spirit critic, apte s-i argumente)e propriile op#iuni, dotate cu sensi&ilitate estetic, av$nd contiin#a propriei identit#i culturale i manifest$nd interes pentru varietatea formelor de e*presie artistic !rogramele pentru clasele a XI-a i a XII-a sunt unitare din punctul de vedere al competen#elor generale, al setului de valori i atitudini urmrite pentru acest segment de colaritate i al principiului de organi)are al con#inuturilor pe durata celor doi ani de studiu !rograma este structurat pe aceleai domenii de con#inut incluse %n programele pentru clasele a IX-a i a X-a, -.im& i comunicare/ i -.iteratur/ 0inalit#ile disciplinei se reflect nemi1locit %n competenele gener le i %n setul de ! lor" #" t"t$%"n" enun#ate %n pre)enta program, din care deriv %ntreaga structur curricular, competene &pec"'"ce( con"n$t$r" le )n!**r ii, sugestii metodologice. 2ontinuitatea fa# de programele anterioare de lim&a i literatura rom$n "pentru %nv#m$nt primar, gimna)ial i ciclul inferior al liceului' este asigurat prin paradigma comunicativ-func#ional a disciplinei 3ceasta presupune studiul integrat al lim&ii, al comunicrii i al literaturii %n vederea consolidrii competen#elor de comunicare oral i scris i a deprinderilor de lectur "capacitatea de a %n#elege i interpreta te*tele, de a fi un cititor competent i autonom, capacitatea de a %n#elege dintr-o perspectiv personal vi)iunea despre lume, despre condi#ia uman sau despre art e*primate %n te*tele studiate' Specificul acestui segment de colaritate poate fi configurat %n trei dimensiuni, familiari)area cu noile norme lingvistice "aa cum sunt ele recomandate %n edi#ia a II-a a +((4'5 focali)area pe formarea deprinderilor i competen#elor de documentare ale elevilor5 formarea competen#elor de lectur ale cititorului avi)at, capa&il s sinteti)e)e trsturile definitorii ale unei epoci culturale 6 ale unui curent cultural sau literar i capa&il s conte*tuali)e)e, s %ncadre)e %ntr-un conte*t cultural larg te*tele studiate, s identifice apropierile dintre un te*t literar i curentele 6 doctrinele estetice la care poate fi raportat sau particularit#ile care-l individuali)ea) %n raport cu acestea 7n clasele gimna)iale i %n ciclul inferior al liceului, te*tele literare au fost studiate preponderent din perspectiv structural !rogramele pentru clasele a XI-a i a XII-a sunt structurate pe principiul cronologic al fenomenului literar 6 cultural 3stfel, programa cuprinde c$teva epoci mari, iar fiecare epoc va fi a&ordat din perspective diverse 7n clasa a XI-a con#inuturile din domeniul literaturii sunt grupate %n urm toarele module: Fundamentele culturii romne, Perioada veche, Perioada modern : A !ecolul al XIX-lea "nceputul secolului al XX-lea # $ Perioada interbelic %romanul& , urm$nd ca, %n clasa a XII-a, studiul s continue cu, Perioada interbelic %poe'ia& # Perioada postbelic %romanul, poe'ia, dramatur(ia&

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

8rsturile programei de lim&a i literatura rom$n pentru clasele a XI-a i a XII-a sunt urmtoarele, 0* urmrirea unui set unitar i coerent de finalit#i ale studiului disciplinei pe parcursul ciclului superior al liceului, %n continuitatea celor anterioare, din gimna)iu i din ciclul inferior al liceului5 1* adoptarea unui model didactic coerent, %n cadrul cruia s apar evident deplasarea accentului de pe simpla achi)i#ionare de cunotin#e pe formarea de competen#e i atitudini, cu valen#e ulterioare de actuali)are i de e*tindere5 2* diversificarea strategiilor, a ofertelor i a situa#iilor de %nv#are i adaptarea acestora la grupul-#int5 3* echilibrarea ponderii acordate n studiu variantei scrise i celei orale5 4* %m&inarea echili&rat a proceselor de receptare i de producere a mesa1ului5 5* adoptarea unei perspective consecvent comunicative, conform creia accentul este pus pe aspectele concrete ale utili)rii lim&ii5 6* structurarea con#inuturilor din domeniul literaturii conform principiului cronologic5 7* a&ordarea diferen#iat i divers a epocilor 6 curentelor indicate %n program prin, te*te literare pentru studiul aprofundat, studii de ca), curente literare sau culturale, de)&ateri ; * a&ordarea integrat a domeniilor disciplinei, te*tul literar studiat sau temele propuse din domeniul literaturii devin nuclee care generea) discutarea unor pro&leme de lim& "fonetic, voca&ular, morfologie, sinta*' sau e*ersarea 6 practicarea comunicrii "orale i scrise' !otrivit noilor planuri"cadru de %nv#m$nt pentru ciclul superior al liceului, apro&ate prin (rdinul ministrului educa#iei i cercetrii nr 9:;<6 22 12.2005# la clasa a $%"a# disciplina limba i literatura romn se regsete n trunchiul comun ( C!, la toate &ilierele# profilurile i speciali)rile# av'nd alocate " ore pe &*pt*m+n*. =rmtoarele profiluri i speciali)ri au alocate # n plus# ore de lim&a i literatura rom$n %n curriculumul diferen#iat# ast&el: &iliera teoretic, profil umanist, speciali)area filologie "; or6 sptm$n(; filiera voca#ional, profil pedagogic, speciali)area %nv#tor-educatoare "; or6 sptm$n( ; filiera voca#ional, profil militar "43I', speciali)area tiin#e sociale "; or6 sptm$n( ; filiera voca#ional, profil teologic, speciali)area teologie romano-catolic "; or6 sptm$n( ; filiera voca#ional, profil teologic, speciali)area teologie greco-catolic "; or6 sptm$n( ; filiera voca#ional, profil teologic, speciali)area teologie adventist "2 ore6 sptm$n(. !re)enta program colar propune %o$* t"p$r" %e c$rr"c$l$m %"'eren" t (C#!: C# ti$ A cu accent pe domeniul literatur, ale crui con#inuturi sunt marcate %n program prin asterisc "%(: pentru pro&ilul umanist# speciali)area filologie; C# ti$ & ' cu accent pe domeniul lim& i comunicare, ale crui con#inuturi sunt marcate %n program prin dou asteriscuri " %%(# pentru: o filiera voca#ional, profil pedagogic, speciali)area "nv)toreducatoare; o filiera voca#ional, profil militar "MAI', speciali)area tiin#e sociale5 o filiera voca#ional, profil teologic, speciali)rile teolo(ie romanocatolic i (reco-catolic.

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

!entru speciali)area teolo(ie adventist# care are alocate 2 ore 6 sptm$n, c$rr"c$l$m$l %"'eren" t ! c$m$l con"n$t$r"le %"n CD ti$ A #" CD ti$ &.

COMPETENE GENERALE 1. =tili)area corect i adecvat a lim&ii rom$ne %n diferite

situa#ii de comunicare

1. 2omprehensiunea i interpretarea te*telor 1. Situarea %n conte*t a te*telor studiate prin raportare la

epoc sau la curente culturale 6 literare situa#ii de comunicare

2. 3rgumentarea oral sau %n scris a unor opinii %n diverse

,ALORI I ATITUDINI 3. *ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi, a gustului estetic %n domeniul literaturii 4. Stimularea g$ndirii autonome, refle*ive i critice %n raport cu diversele mesa1e receptate 5. 0ormarea unor repre)entri culturale privind evolu#ia i valorile literaturii rom$ne 6. 2ultivarea unei atitudini po)itive fa# de comunicare i a %ncrederii %n propriile a&ilit#i de comunicare 7. 3&ordarea fle*i&il i tolerant a opiniilor i a argumentelor celorlal#i . 2ultivarea unei atitudini po)itive fa# de lim&a matern i recunoaterea rolului acesteia pentru de)voltarea personal i %m&og#irea ori)ontului cultural +. +e)voltarea interesului fa# de comunicarea intercultural

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

COMPETENE SPECI-ICE I CONINUTURI ASOCIATE ACESTORA 10.


Utili!area c"rect i adec#at a lim$ii r"m%ne &n di'erite situaii de c"municare C 3chi)i#iile din clasele anterioare %n domeniul lim&ii i voca&ularului Con"n$t$r" C# ti$ A% C# ti$ &%% **-iscurs speci&ic domeniului de speciali)are .reli/ios# administrativ# didactic etc.(# studiat %n legtur cu o anumit epoc **0onetic, voca&ular, morfologie "reluare i sistemati)are' **0inta1a .doar la pro&ilul peda/o/ic( **-iscurs speci&ic domeniului de speciali)are .comunicare didactic, discurs de amvon etc ' ***ompletarea 3 redactarea unor documente &olosite curent n domeniul de speciali)are

Competene &pec"'"ce 1.1. ,plicarea cunotin#elor de lim& %n receptarea mesa1elor orale i scrise ; 2 =tili)area achi)i#iilor lingvistice, cu accent pe aspectele normative ; ? 0olosirea adecvat a strategiilor de comunicare oral %n monolog i dialog ; @ =tili)area adecvat a tehnicilor de redactare

>orma literar# variante libere# re/istre stilistice# variante ortoepice# variante orto/ra&ice# variante mor&olo/ice 3scultare activ, e*primarea opiniei, conversa#ie, de)&atere, monolog informativ i argumentativ, pre)entarea oral a re)ultatului unor documentri 4odalit#i de indicare a &i&liografiei, normele citrii 3nali), comentariu, sinte), paralel, eseu structurat i nestructurat *!re)entare de carte

*2ecen)ie# cronica unui eveniment cultural

2. ("m)re*ensiunea i inter)retarea textel"r Competene &pec"'"ce 2 ; =tili)area strategiilor de lectur %n vederea %n#elegerii adecvate a te*telor studiate Con"n$t$r" C C# ti$ A% .ectur-%n#elegere A; te*t de "%n#elegerea glo&al a &a) pentru te*tului, anali)a unor perioada veche; elemente ce pot conduce A; te*t din la %n#elegerea te*tului, literatura cult anticipri'5 chei de lectur studiat %n "titlu, incipit# simbol central# rela#ie cu persona4e etc.( te*tul de 8e*te de &a) "poe)ie, literatur pro)', te*t din literatura popular popular, te*te nonliterare "te*te de doctrin, te*te istorice, filo)ofice, tiin#ifice, eseu C# ti$ &%%

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

2 2 2ompararea vi)iunii despre lume, despre condi#ia uman sau despre art reflectate %n te*te literare, nonliterare sau %n alte arte 2? Interpretarea te*telor studiate prin prisma propriilor valori i a propriei e*perien#e de lectur

literar, memorii etc ' ilustrative pentru studiile de ca) Bi)iune despre lume, teme i motive, concep#ii despre art .iteratur i pictur "lim&a1ul literaturii, lim&a1ul picturii'

A+iversitate tematic, stilistic i de vi)iune %n opera marilor clasici .studiu de ca)(

.ectur critic "elevii evaluea) ceea ce au citit', lectur creativ "elevii e*trapolea), caut interpretri personale, prin raportri la propria sensi&ilitate, e*perien# de via# i de lectur'

*Curnal de lectur

11.

+unerea &n c"ntext a textel"r studiate )rin ra)"rtare la e)"c sau la

curente culturale , literare Competene &pec"'"ce ?; Identificarea i e*plicarea rela#iilor dintre opera literar studiat i conte*tul cultural %n care a aprut aceasta ?2 +e)voltarea unei vi)iuni de ansam&lu asupra fenomenului cultural rom$nesc p$n la %nceputul secolului al XXlea ?? Identificarea unor cone*iuni %ntre literatura rom$n i cea Con"n$t$r" C C# ti$ A% 2urente culturale 6 literare conte*t istoric, socialpolitic, evenimen#ial5 trsturi ale curentelor culturale 6 literare5 2e&erate# proiecte# studii de ca)# de)bateri C# ti$ &%%

(riginile, perioada veche, perioada modern "secolul al XIX-lea %nceputul secolului al XX-lea5 perioada inter&elic: romanul(

A!re)entarea unor cr#i de istoria literaturii rom$ne

2urente culturale 6 literare rom$neti %n conte*t european

A8e*te din literatura universal

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

universal 3.4. 5tili)area adecvat a tehnicilor de documentare i cercetare a unei teme 0ie de lucru, materiale documentare asupra unei epoci, a unui curent literar, sinopsis privind dinamica fenomenului literar 6 cultural %n diferite epoci, surse de documentare "inclusiv internetul( AASurse de documentare %n speciali)area urmat

12.

Ar-umentarea "ral sau &n scris a un"r ")inii &n di#erse situaii de

c"municare Competene &pec"'"ce @ ; =tili)area tehnicilor i strategiilor argumentative %n situa#ii de comunicare diverse "scrise sau orale' @2 2ompararea i evaluarea unor argumente diferite %n vederea formulrii unor 1udec#i proprii C -e)batere# eseu ar/umentativ Con"n$t$r" C# ti$ A% C# ti$ &%% *#** Da#ionamente specifice pentru domeniile de speciali)are

Interpretri i 1udec#i de valoare e*primate %n critica i %n istoria literar

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

RECOMANDRI PRI,IND CONINUTURILE .N,RII


A/ Con"n$t$r" %"n %omen"$l l"ter t$r"" 657-,897:9 ,;9 *5;:52%% 2<8=79 > (riginile i evolu#ia lim&ii rom$ne "pre)entare sintetic' > Studiu de c()* Latinitate i dacism, puncte de vedere privind fundamentele culturii rom$ne "selec#ii din te*te literare, eseuri, studii5 de e* , Eheorghe 3sachi, La Italia, ?asile ,lecsandri# C !tecul gi!tei lati!e, 8ihai 9minescu# Me"e!to "ori, @. !. Aadeu# #erit-au dacii$, ?asile !'rvan# %etica# ;ucian @la/a# &e'olta fo!dului !o(tru !elati! etc.( !92%<,-, ?9*A9 > Studiu de c()* *imensiunea reli(ioas e e+isten)ei .su/estii pentru ale/erea &ra/mentelor ilustrative: ,iia)a lumii de 8iron *ostin# &ra/mente relevante din scrierile cronicarilor# Ca)a!ia lui ?arlaam# *ida+iile lui ,ntim %vireanul# $iblia de la $ucureti etc.( > Studiu de c()* Formarea contiin)ei istorice "se vor alege fragmente ilustrative din cronicile moldoveneti sau 3i din cele munteneti' *0e va studia 0 te1t %e 2 3* repre)entativ "de e* , fragmente din cronicile moldoveneti sau munteneti, Istoria iero(li-ic de -imitrie *antemir# .i(aniada de %on @udai -eleanu( *5297:9 *5;:52,;93 ;%:92,29 B7 09*<;9;9 $?%%"$?%%%: =43>IS4=. F% %;58%7%085; "pre)entare sintetic' !GDI(3+3 4(+GD>H (+ Secolul (l XIX-le( ' nce$utul secolului (l XX-le(

> >

>

Studiu de c()* Dolul literaturii %n perioada paoptist "sugestii pentru alegerea fragmentelor ilustrative, articole programatice i de doctrin' 0orme hi&ride ale civili)a#iei rom$neti la mi1locul secolului al XIX-lea Se va studia 0 te1t %e 2 3* din epoca respectiv pe aceast tem "de e* , Iaii i locuitorii lui la /012 de ,lecu 2usso; Iaii "n /011, $alta Alb, Ior(u de la !ada(ura de ?asile ,lecsandri; 3 cltorie de la $ucureti la Iai "nainte de /010 de %on Chica etc.( #e),(tere: 4omnia, "ntre 3rient i 3ccident "selec#ii din te*te literare, eseuri, studii, articole 1urnalistice5 de e* , te*te de 3nton !ann, Ion Bar&u a pentru ilustrarea temei &alcanismului5 polemici inter&elice pe tema siturii culturii i civili)a#iei rom$neti %ntre (rient i (ccident .iviu De&reanu, 4ihai Dalea, Gugen 0ilotti a 5 studii istoriografice sau de istorie cultural >eagu -4uvara# !. !. !anaitescu, 3le*andru +u#u, 3nton +umitriu a 5 luri de po)i#ie %n contemporaneitate' -escoperirea literaturii populare. 0e va studia 0 te1t %e 2 3* din literatura popular "de e* , 5iori)a# 5eterul 5anole etc ', discutat %n rela#ie cu 1 te-t din liter t$r c$lt*A pe aceeai tem Studiu de c()* criticismul 4unimist .su/estii de te1te : 6n contra direc)iei de ast'i "n cultura romn, *irec)ia nou "n poe'ia i pro'a romn&

> >

%Studiu de c()* *iversitate tematic, stilistic i de vi'iune "n ope ra "arilor cla(ici .cu apel la lecturile anterioare( *5297:9 *5;:52,;9 3 ;%:92,29 B7 09*<;5; $%$ D B7*9!5:5; 09*<;5;5% $$

>

>

Romantismul D se vor studia 4 te1te %e 2 3*( de poe)ie i 6 sau pro), care s ilustre)e temele romantice "? te*te din opera lui 4 Gminescu, ; te*t din romantismul paoptist, Erigore 3le*andrescu, Ion Ieliade Ddulescu, 2ostache >egru))i a ' Realismul D se vor studia 0 te1t %e 2 3*# selectat din pro)a lui %. ;. *ara/iale sau %oan 0lavici

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

> > >

Simbolismul D se va studia 1 te-t de ,()* "o poe)ie sau un poem %n pro) 6 pro) poematic' selectate din opera lui 3le*andru 4acedonsJi, Ftefan !etic, +imitrie 3nghel, Ion 4inulescu a 2 Studiu de c()* Sim&olismul european "grupa1 ilustrativ de te*te selectate din opera urmtorilor scriitori , !aul ?erlaine# 0tEphane 8allarmE# ,rthur 2imbaud; arte poetice( +relun-iri ale r"mantismului i clasicismului D se va studia 0 te1t %e 2 3* "la alegere, din opera urmtorilor autori, Eeorge 2o&uc, (ctavian Eoga, St ( Iosif'

,/ Per"o % "nter2el"c* > Orientri tematice &n r"manul inter$elic D se vor studia 5 te1te %e 2 3*( c$te unul dintre urmtoarele arii tematice, " un roman psiholo/ic .Pdurea spn'ura)ilor de ;iviu 2ebreanu# 7ltima noapte de dra(oste, "ntia noapte de r'boi de *amil !etrescu# 8oncert din mu'ic de $ach de Aortensia !apadat"@en/escu# Adela de Eara&et I&rileanu, Ioa!a sau -ocurile *a!iei de ,nton Iol&an, Ei& 4ihescu, &u(oaica etc.( " un roman al e*perien#ei "9unt "n cer, 5aitre:i de 8ircea 9liade# 6ntmplri din irealitatea imediat de 8a1 @lecher etc.( > Studiu de c(). 4odele epice %n romanul inter&elic "cu referire i la romane studiate %n anii anteriori( Bn clasa a $%"a se vor studia m"n"m$m 00 te1te %e 2 3* "%n trunchiul comun' i minimum 13/ .la pro&ilul umanist# speciali)area &ilolo/ie(# . studii de c() .n trunchiul comun(# respectiv 7* studii de ca .la pro&ilul umanist# speciali)area &ilolo/ie( i 1 de),(tere+ +e asemenea, se va integra %n oricare dintre perioadele a&ordate, la alegerea autorilor de manuale i a profesorilor, i o discu#ie privind l"ter t$r #" p"ct$r , %n care va fi a&ordat comparativ modul %n care o anumit tem este tratat prin lim&a1ul specific al celor dou arte Sugestii pentru alegerea temelor de discu#ie, Pictura reli(ioas medieval# 9atura "n poe'ia i "n pictura romantic# 7niversul rural "n poe'ie i "n pictur etc. !ornind de la te*tele de &a) studiate, profesorii vor alege i con#inuturile potrivite din domeniul -lim& i comunicare/, conform recomandrilor programei 6/ Con"n$t$r" %"n %omen"$l l"m2* #" com$n"c re 0e vor avea n vedere aspectele normative# inclusiv cele recomandate n ed. a %%"a a -<<8: " norma literar aspecte evolutive " u)ul diversi&icat al limbii literare " variante literare libere " re/istre stilistice " neolo/isme mprumutate sau &ormate n interiorul limbii " variante ortoepice, ortografice i morfologice -e asemenea# se vor actuali)a achi)i#iile anterioare ce pot spri1ini demersul de %n#elegere i interpretare a te*telor literare studiate , " denota#ie i conota#ie5 sensurile cuvintelor %n conte*t " e*presivitatea unor structuri morfologice i sintactice " figuri de stil i procedee de e1presivitate // 0onetic, voca&ular, morfologie "recapitularea i sistemati)area achi)i#iilor din gimna)iu' !inta+a va intra la clasa a XI-a doar "n curriculum-ul di-eren)iat al pro-ilului peda(o(ic,speciali'area "nv)tor-educatoare, celelalte speciali'ri urmnd s aib "n vedere acest capitol "n clasa a XII-a 2omunicare oral i scris "Singurul element nou al acestui domeniu fa# de programele anterioare este cel privitor la tehnicile de documentare 2elelalte
2 ,v'nd n vedere comple1itatea liricii lui Ceor/e @acovia# acesta se va studia n clasa a $%%"a# n seria marilor poe#i inter&elici Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

10

con#inuturi au fost de1a parcurse %n anii anteriori, aa %nc$t acum vor fi e*ersate %n conte*te noi', " tehnici de documentare pentru reali)area investiga#iilor, a proiectelor av$nd ca o&iect studii de ca) sau de)&ateri " eseul structurat i eseul li&er etape ale redactrii " structuri discursive %n te*tele literare i nonliterare "narativ, descriptiv, argumentativ, informativ' " tehnici ale argumentrii " pre)entarea oral a re)ultatelor unei cercetri, documentri pe o tem dat " strategii specifice folosite %n monolog i dialog " adecvarea discursului oral la situa#ii de comunicare diverse " limba4e de specialitate** .&olosite n te1te didactice# administrative sau teolo/ice(

SU/ES II 0E O#OLO/ICE
3rientarea studiului ctre elev !ro&esorii vor lua ca reper nevoile reale ale elevilor, adapt$ndu-i demersurile didactice %n func#ie de acestea 0inalit#ile disciplinei se reali)ea) eficient prin centrarea pe procesul %nv#rii, pe activitatea elevului +e aici decurge necesitatea de a pune accent pe activit#ile didactice de tip formativ i performativ, care presupun implicare i interac#iune %n re)olvarea unor sarcini de %nv#are concrete 7n activitatea la clas, profesorii vor respecta programa colar i vor folosi manualele ca instrumente de lucru fle*i&ile i adapta&ile nevoilor concrete ale grupului de elevi cu care lucrea) 8aracterul -unc)ional, practic, aplicativ al predrii-"nv)rii 3v$nd %n vedere c programa are la &a) competen#e generale i specifice, con#inuturile tre&uie %n#elese ca mi1loace de reali)are a finalit#ilor disciplinei 7n ceea ce privete producerea de mesa1e scrise i orale se vi)ea) competen#e procedurale care s poat fi e*ersate pornind de la te*tele literare studiate sau %n reali)area studiilor de ca) i a de)&aterilor propuse de program !ro&lemele de lim& vor fi a&ordate %n direct legtur cu te*tele studiate, astfel %nc$t elevii s %n#eleag rolul acestora %n comunicare 7n acelai timp, se va urmri felul %n care elevii integrea) %n mod corect i adecvat achi)i#iile lingvistice %n propria e*primare, oral i scris !entru sugestii i e*emple de activit#i de %nv#are, se va consulta volumul ;hid metodolo(ic Aria curricular Limb i comunicare, liceu, Bucureti, Gditura 3ramis, 2002, ela&orat de 2onsiliul >a#ional pentru 2urriculum *iversi-icarea metodelor i instrumentelor de evaluare ( eficien# sporit a %nv#rii poate fi asigurat prin diversificarea tipurilor de evaluare aplicate %n procesul didactic Gste recomanda&il ca profesorii s foloseasc %n mod adecvat scopurilor educa#ionale toate tipurile de evaluare, ini#ial, continu i sumativ, evaluare de proces, de produs i de progres +e asemenea, pentru a-i motiva pe elevi, se vor folosi metode i instrumente complementare de evaluare, o&servarea sistematic a comportamentului elevilor, portofoliul, autoevaluarea !entru reali)area studiilor de ca) se vor folosi investiga#ia i proiectul ca metode complementare de evaluare !entru e*emple i sugestii, se va consulta volumul ;hid de evaluare Limba i literatura romn, Bucureti, Gditura 3ramis, 200;, ela&orat de Serviciul >a#ional de Gvaluare i G*aminare G*ist riscul ca unii profesori s a&orde)e %ntr-un mod preponderent tradi#ional aspectele legate de istoria literaturii rom$ne i de conte*tul socio-istoric, cultural sau evenimen#ial al unor momente importante ale acesteia 8ocmai de aceea, programa impune reali)area unor studii de ca) i a unor de)&ateri care, alturi de studiul aprofundat al te*tului, tre&uie s constituie activit#i care s-i implice pe elevi %n propria %nv#are !arcursul istoric al literaturii implic, pe l$ng cunoaterea unor repere ale fenomenului cultural rom$nesc sau formarea unei imagini de ansam&lu

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

11

asupra acestuia, i e*ersarea g$ndirii critice i autonome a elevilor, de)voltarea competen#elor de comunicare i de lectur pe marginea te*telor sau curentelor studiate !re)entm %n continuare felul %n care ar tre&ui s se desfoare diferitele activit#i didactice prev)ute %n program Studiu de c() presupune o etap pregtitoare, %n care elevii primesc &i&liografie, sugestii pentru de)voltarea temei sau sarcini de lucru concrete pentru e*plorarea temei5 dup o documentare preala&il, elevii vor reali)a o pre)entare general a temei, cu inserarea unor fragmente din te*te ilustrative Studiul de ca) se poate reali)a prin investiga#ie sau prin proiecte ela&orate de grupe de @-K elevi ";-2 grupe pentru fiecare studiu de ca)' Studiile de ca) vor fi reparti)ate grupelor %nc de la %nceputul anului colar, astfel %nc$t o grup s ai& un singur studiu de ca) 0iecare pre)entare va fi urmat de discu#ii cu toat clasa, %n care colegii pot cere lmuriri, pot comenta aspectele care li s-au prut interesante i pot evalua activitatea grupelor .a r$ndul su, profesorul va evalua activitatea fiecrei grupe i va nota elevii #e),(tere presupune indicarea, de ctre profesor, a coordonatelor discu#iei i a unei &i&liografii minimale +e)&aterea se reali)ea) %n clas, cu participarea a c$te dou echipe "echipa afirmatoare i echipa negatoare' !rofesorii i elevii sunt de1a familiari)a#i cu de)&aterea, din clasa a X-a Sugerm ca de)&aterea s fie urmat de un e*erci#iu de reflec#ie al fiecrui elev, concreti)at %n reali)area unui eseu pe tema de)&aterii reali)ate %n clas 3ceast modalitate de a %ncheia o de)&atere are %n vedere ca elevii s-i clarifice ideile puse %n discu#ie i s-i poat formula un punct de vedere propriu pornind de la informa#iile culese, de la argumentele i contraargumentele valorificate %n cadrul de)&aterii A,ord(re( te-telor de 2 3* presupune com&inarea perspectivii hermeneutice i a celei conte*tuale Decomandm ca activit#ile de %nv#are s se &a)e)e pe lucrul cu te*tul i s fie orientate %nspre consolidarea deprinderilor de lectur, cu un accent pus pe ce %n#eleg elevii din te*tul citit i pe felul %n care interpretea) i argumentea) acetia semnifica#iile unui te*t %n func#ie de cele dou perspective

Limba i literartura romn clasa a XI-a, ciclul superior al liceului

12