Sunteți pe pagina 1din 24

O FRUMOASA VEDENIE CEREASC

In iarna anului 1920, luna Dece !rie, "a #$ eni% cu#rin& 'e $ !$al( )rea* 'e %i+$& ,i 'u#( -(cere 'e %rei &(#%( .ni, a c/e a% #re$%ul, care "a &#$0e'i% ,i "a 1 #(r%(,i% cre,%ine,%e* 1n -iua aceea, &%.n' culca% 1n ca&a ea, cu era )ra0 !$lna0, a a#(ru% $ lu in( #u%ernic( 1n ca&(, 'e care eu "a &#eria%* A 0(-u% 1n )rin'a ca&ei un 1n)er lu ina% care 2inea 1n .na 'rea#%( un !uc/e% 'e +l$ri ,i 1n .na &%.n)( un #a/ar* In0.r%ea +l$rile &#re ine ,i &e ui%a crun% 1n $c/ii ei, #arc( 0rea &(" i 0$r!ea&c(, 1n+ric$,a% 'e ce 0e'ea , a -i& &$2iei ele3 4A'u" i lu .narea c( eu #lec ,i 0( la& #e 0$i* A +$&% #(c(%$& 1n lu e, a +(cu% ul%e +a#%e rele, 'ar nu ,%iu ce +a#%e !une a +(cu%, c( D$ nul i"a %ri i& $ $ar%e !l.n'( ,i .n).i%$are* A 1n +a2a ea un 1n)er .n).ie%$r, care ( #ri0e,%e !l.n', 'ar &un% &u#(ra% c( nu 0$r!e,%e ni ic cu ine56 Fe eia, la cu0in%ele ele, a #leca% &i ia lu .n(ri 'in #i0ni2(, 'ar $'a%( cu #lecarea, a 'a% r(ului -ic.n'3 ,,Fi"2i"ar $ar%ea6* 7a acea&%( /ul( eu "a 1n%ri&%a% cu a ar ,i a #l.n& -ic.n', 1 i #iere acu 1n)erul* Du#( ce &$2ia &"a re1n%$r& cu lu .narea 1n ca&(, eu a cer%a%" $ -ic.n', 'e ce ai 'a% r(ului8 7a 0$r!ele ele #line cu lacri i, ea r(&#un&e c( nu e 1n)er, ci e !$ala ea* Eu i"a r(&#un& cu 0$ce 1n'r(-nea2(* 4Nu e !$ala, ci e un 9n)er cere&c, %$a%( ca&a"i #u&( 1n lu in( ,i %u ai &( ai are #e'ea#&( c( ai 'a% r(ului 9n)erul D$ nului6* A #u& #e +e%i2a ce a0ea ai are 1n%re ,a&e c$#ii ici, care i"a a#rin& lu .narea ,i i"a 'a%"$ 1n .n(* :inea lu .narea 1n .n( ,i c.n' #ri0ea 1n)erul, ( !ucura 'e +ru u&e2ea lui, iar c.n' 0e'ea c$#iii c( #l.n) l.n)( ine, ( 1n%ri&%a cu a ar, .n).in'u"i cu 0$r!ele3 T(ce"2i c( eu nu $r acu * A mai stat ngerul n grin'a ca&ei c.% a 2inu% lu .narea 1n .na ea* 1n cli#a c.n' era )a%a &( &e &+.r,ea&c( lu .narea, a #ieri% 1n)erul ,i lu ina* A r( a& &in)ur 1n lu ina -ilei cu %$a%( cun$,%in2a* A #l.n& cu a ar #.n( &eara* Seara, culc.n'u" ( #e #a%ul eu, 1n)ri;$ra% 'e ce 0(-u&e , +(c.n'u" i ru)(ciunea, a a'$r i%* M"a #$ eni% 1n%r"$ 0e'enie inuna%(3 <!ura #e $ c. #ie +ru $& 1n0er-i%(, iar 'e .na 'rea#%( ( 2inea un +ru $& 1n)er, 1 !r(ca% 1! 0e, .n% al! ,i -!ura cu ine &#re r(&(ri%* A 1n%re!a% cu +ric( #e 1n)er3 S+in%e 1n)ere, a uri% eu 'in lu e8 1n)erul i"a r(&#un& !l.n', -ic.n'u" i nu e,%i $r%, ci e,%i 1n 0e'enie &+.n%(* =i un'e er)e , &+in%e 1n)ere, acu 8 a 1n%re!a%* 1n)erul i"a r(&#un& !l.n'3 4Mer)e acu la !aia cur(2irei 'e )re,eale6* Ac$l$ a +(cu% !(i cu +(cea 1n Un)aria 1n la)(r* De ac$l$

PUTEREA RUGCIUNII

-!ura% cu 1n)erul, iar la r(&(ri%, &$&in' la $ )r('in( cerea&c(* Ac$l$ "a 1 !r(ca% 1n)erul cu 0e, in%e al!e lua%e 'in%r"$ c( (ru2( +ru $& 1 #$'$!i%(* M"a 'u& 1n)erul ia $ a&( cerea&c(, un'e a )u&%a% .nc(ri cu n"a 0(-u% 1n lu e, 'ar +$ar%e #u2in* Din care c.n' )u&%a , ( &c/i !a cu %$%ul* Scul.n'u"ne 'e la a&(, 1n)erul i"a -i&3 4I$ane, %e 1n%$rci la r(&(ri% ,i +aci %rei e%anii6* C.n' "a &cula% 'e la ru)(ciune, a 0(-u% c( 1n)erul eu #ur%(%$r a0ea 1n .na 'rea#%( un ulci$ra, ic, +ru $& 1 #$'$!i%* Din care &%r$#in'u" ., a r( a& lu ina% ,i u,$r ca un +ul)* Mi"a 'a% ulci$ra,ul 1n .na ea -ic.n'u" i3 4:ine I$ane ace&% ulci$ra,* care e '(rui% 2ie 'e la D$ nul in 'ar* 1l iei 1n .n( ,i 0ei %i'u& 'e ine* in !i&erica 'in &a%ul %(u, un'e 0ei a+la lu e ul%( ,i #re$%ul &(0.r,in' S+.n%a 7i%ur)/ie* Vei in%ra 1n !i&eric(, 0ei #une ulci$ra,ul %(u 1n +erea&%ra !i&ericii, 0ei +ace 1nc/in(ciuni cu e%anii la +iecare ic$an(, 0ei lua ulci$rul 1n .n( ,i #e $ricine 0ei stropi in !i&eric( &e 0$r lu ina +$ar%e #u2ini a,a cu %e lu ina,i %u 'e .na ea 6* M"a lua% 'e .n( 1n)erul ,i -!ur.n' #rin lu ini cere,%i cu ine, ra"a #$ eni% #e #ra)ul !i&ericii 1n &a%ul eu, un'e a )(&i% lu e ul%(, cu &#u&e&e 1n)erul ,i #e #re$% +(c.n' S+.n%a 7i%ur)/ie* Aici a +(cu% cu ( 1n0a2a&e 1n)erul, 1nc/in.n'u" ( la +iecare ic$an( cu e%anii, a lua% ulci$rul 1n .n( ,i a 1nce#u% a &%r$#i $a enii* Din care, c.n' &%r$#ea , +$ar%e #u2ini &e lu inau* 1n acea cli#( a a#(ru% 1n)erul iar 1n 'rea#%a ea ,i eu l"a 1n%re!a% cu lacri i, -ic.n'3 Ce 1n&e nea-( #en%ru ine ace&% ulci$ra,, &+in%e 1n)ere8 1n)erul i"a r(&#un&3 4I$ane, a '$ua n$a#%e, care 0ine, %u ai &( ai $ 0e'enie are, 1n+ric$,a%(, 1n care 0e'enie 12i 0a 'a D$ nul, 1n 'ar ul%e 1n0(2(%uri +$l$&i%$are #en%ru .n%uirea a %$% cre,%inul* =i cre,%inii care 0$r #ri i ,i 0$r lucra cu 'ra) ce"i 0ei 1n0(2a %u 'in acea&%( 0e'enie, &e 0$r lu ina 'e )re,ale, cu %e lu ina,i %u 1n +a2a ea ,i cu &e lu inar( ace,%ia #e care %u"i &%r$#,i 1n +a2a %a6* Cu ace&%e cu0in%e "a 'e,%e#%a% 1n ca&a ea 1n%ri&%a% c( "a 'e&#(r2i% 'e +ru $&ul 0i&* <iua a #e%recu%"$ +$ar%e 1n)ri;$ra% 'e cele ce i &e &#u&e&e 'e 1n)er c( a &( 0('* Seara a a'$r i% #e #a%ul eu, 'u#( ce i"a +(cu% ru)(ciunea* M"a #$ eni% 1n%r"$ 0e'enie inuna%(, 1nc$n;ura% 'in %$a%e #(r2ile 'e lu ini* C$r#ul eu era cu c/i#ul &(u 'in lu e, a0ea &i 2urile ,i cun$,%in2a ca 1n 0ia2( ,i era u,$r ca un +ul), 1 !r(ca% cu /ain( r$,ie #.n( la #( .n%, +ru $& 1n+l$ra%(* 1n #ar%ea 'rea#%(, #e #ie#%, #ur%a crucea care lu ina* De .na 'rea#%( ( 2inea un +ru $& 1n)er, #e care eu la #ri a 0e'ere l"a cun$&cu% a +i unul 'in S+in2ii Ar/an)/eli Mi/ail &au Ga0ril, 'u#( c/i#urile cu 1i a0ea -u)r(0i2i 1n !i&erica n$a&%r(* A 1n%re!a% cu &+ial( #e 1n)erul care ( #ur%a, -ic.n'3 S+in%e 1n)er al D$ nului, &#une" i ,i ie cu 12i e&%e nu ele8 Fru $&ul 1n)er a 1n%$r& 'in -!$r ca#ul &#re ine ,i cu cu0in%e !l.n'e i"a )r(i% 4I$ane eu &un% Ar/an)/elul Mi/ail6* Eu i"a -i&3 Vai5 ie, S+in%e Mi/aile, c( i"ai r(#i% +(r( lu .nare5 4Nu #l.n)e %u #en%ru lu .nare, i"a -i& 1n)erul, c( n$i acu nu -!ur( #rin

1n%uneric, -!ur( #rin lu ini c( %u nu ai ai )re,ale6* " =i un'e er)e n$i acu , S+in%e Mi/aile8 a -i& eu l(cri .n'* 4N$i er)e acu , I$ane, i"a -i& 1n)erul, &( ne 1nc/in( D$ nului n$&%ru Ii&u& >ri&%$&, 1 #(ra%ul Cerului ,i al #( .n%ului6* Eu a -i& cu lacri i3 4 Vai ie %ic(l$&ul, c( ne)a%a ,i #(c(%$& ( 'uci 1n cli#a acea&%a &( 0(' +a2a D$ nului56 4Nu ai e,%i %u #(c(%$&, i"a -i& S+.n%ul Mi/ail* C(ci erai #(c(%$& ,i ul% r(%(ci% c.n' -iceai 0$r!e rele* Dar #en%ru ru)(ciunea %a cu e%anii la #( .n%, lucra%( 'e %ine, 'in c$#il(rie, cu &%(ruin2( ,i 'ra)$&%e, 1n'e na% +iin' %u 'e Du/ul S+.n% al D$ nului* Pen%ru 0ia2a %a 'in la)(rul 'in Un)aria, un'e ai +$&% #ri-$nier, #e%recu%( -i ,i n$a#%e 1n ru)(ciuni cu e%anii la #( .n%, #en%ru 0ia2a %a 'e... c.n' u !lai 1n +iecare -i cu ul2i +ra2i #ri-$nieri, 1n0(2.n'u"i &( lucre-e cu 'ra) ,i &( +ac( ru)(ciuni cu e%anii la #( .n% -iua ,i n$a#%ea, &( nu ai -ic( 0$r!e rele ,i &( /ulea&c(? #en%ru acea 0ia2( a %a ,i al%e +a#%e !une, ce ai +(cu%e, #l(cu%e D$ nului, %e"a &c(#a% D$ nul 'e ia', e 'e $nii ia'ului ,i ai ai ,i ce0a +ru $& la 1 #(r(2ia Sa6* Eu ).n'in'u" ( la neca-urile 0ie2ii ele, a -i& cu lacri i c(%re &+.n%3 4P$a%e ru)(ciunea cu e%aniile la #( .n% "$ +i &c(#a% 'e ia', c( al%e +a#%e !une n"a +(cu%5 C(ci a0ea &$2ie ,i ,a&e c$#ii ,i %$% ce a)$ni&ea 'in unca ea, 1n%re!uin2a nu ai #en%ru +a ilia ea6* " 4E&%e 'e&%ul #en%ru %ine, $ &(rac, ce ai +(cu%6* A in%in'u" i 'e c$#iii #e care 1i #(r(&i&e , a -i& cu lacri i c(%re &+.n%3 Vai5 S+in%e Mi/aile, %ri&%( $ar%e a0u&ei eu, i"au r( a& ,a&e c$#ii ici, #e .inile &%r(inil$r* Cu n"a0u&ei 'e la D$ nul -ile, &( %r(ie&c &( c(&(%$re&c cel #u2in unul 'in ei, care ar +i 1n)ri;i% ,i 'e cei ici5 Vai, &(r anii ei c$#ii c.n' &e 0$r &cula la -iu( 1n ca&a ea ,i 0$r )(&i c$#rul eu 1n%re ei $r%, +(r( &u+le%, ce &#ai ( ,i +ric( are are &("i cu#rin'(5 S+.n%ul Mi/ail i"a c$n&i'era% ace&%e cu0in%e $ ru)(ciune, -ic.n'u" i3 4I$ane, c.n' 0$ +i &u& in ceruri 1n +a2a D$ nului Ii&u& >ri&%$& ,i c.n' 0ei &(ru%a %u %(l#ile D$ nului, la #$runca ce"2i 0$i 'a eu 2ie, ca &( %e !inecu0.n%e-e D$ nul, c( 'e aceea e,%i c/e a% %u ac$l$, !l.n' %e 0$i 1n0(2a #e %ine* Tu &( r(&#un-i D$ nului cu & erenie la %$% ce %e 0a 1n%re!a ,i &( -ici %u c(%re D$ nul ,i ru)(ciunea #e care $ -i&e,i c(%re ine* =i #en%ru c( %u nu ai ai )re,ale ul%e, #$a%e"+i ai la&( +ie D$ nul -ile, ca &( %e 'uci iar 1n lu e, &( %r(ie,%i cu lu ea ,i &("2i cre,%i c$#ila,ii %(i6* Eu c.n' au-ii cu0.n%ul 4c$#ila,i6 'in )ura unui 1n)er cere&c, ( %recur( lacri i* <isei: Vai, Sfinte Mihaile, ce- i &#ui cu0in%e ca ace&%ea ie, c(" i ai la&( D$ nul -ile &( ( 'uc iar 1n lu e, &(" i cre&c c$#ila,ii ei, c.n' eu 0(' ,i cun$&c acu !ine c( &un% #leca% 'e+ini%i0 'in lu e5 S+.n%ul i"a )r(i% !l.n'3 4Cun$,%i %u, I$ane, c( e,%i #leca% acu 'in lu e8 " Cun$&c S+in%e Mi/aile, a -i& eu* Cun$&c #rin u,urin2a c$r#ului c( &un% u,$r ca un +ul), nu &un% )reu cu era 1n lu e,

cun$&c #rin /ain( ,i crucea ce"$ #$r% ,i cun$&c #rin 'e#(r%area ce ne" a 'e#(r%a% 'in lu e* C( 'e a&ear( -!ur( a .n'$i ne1nce%a%, 'e#ar%e 'e lume. S+.n%ul i"a )r(i% !l.n'3 4A,a e I$ane, c( #leca% e,%i 'e acu 'in lu e* Acea&%( cale lu ina%( #e care n$i acu -!ur( , e&%e calea li!er( 'e care &#un c(r2ile la 0$i 1n lu e* Pe acea&%( cale er) la $ar%e, nu ai #runcii ici ,i $a enii Iar( 'e )re,ale* Dar c$r#ul %(u 1n lu e nu e $r% cu cre-i %u, ci '$ar e un &$ n !inecu0.n%a% 'e D$ nul* S$2ia ,i c$#iii %(i '$r %$2i lini,%i2i #.n( la -iua c( nu e 'a% l$r &( &e &c$ale 1n acea&%( n$a#%e ca &("2i %ul!ure 0e'enia 'a%( 2ie 1n 'ar 'e D$ nul* Tu &( %e ).n'e,%i Ia ila D$ nului, c.%( il( a a0u% #en%ru %ine 'e %e"a 1n'e na% #rin Du!ul S+.n%, 'e ai lucra% ru)(ciuni cu e%anii, cu &%(ruin2( -i ,i n$a#%e ,i %e"a &c(#a% 'e %$a%e )re,alele +(cu%e 1n 0ia%a6* G.n'in'u" ( la 0( ile 0a-'u/uluiui* 'e&#re care ci%i&e 1n car%ea ca 2@ 'e 0( i, 0ia2a S+.n%ului Va&ile, a -i&3 4S+in%e Mi/aile, c.n' era 1n lu e, 1n cla&a a %reia 1n ,c$al(, a ci%i% car%ea cu 2@ 'e 0( i ,i 'in acea car%e i"a cule& ul%e $!iceiuri +$l$&i%$are &u+le%ului eu6* S+.n%ul i"a -i&3 4I$ane, $!iceiul %(u ca &( %e 1nc/ini -i ,i n$a#%e cu &%(ruin2( 'in acea car%e 2i l"ai 1n%$c i% %u* Cre,%inii care lucrea-( cu &%(ruin2( ru)(ciuni cu e%anii Ia #( .n%, cin&%e&c #a%i ile D$ nului ,i la $ar%e acei cre,%ini n"au %ea ( nici 'e ia', nici 'e 'e $nii ia'ului, c( au lucra% %r(in' 1n 0ia2(, #$c(in2a* Care e&%e ru)(ciunea cu e%anii ,i cu c(in2( 'in &u+le%86 Eu am zis: S+in%e Mi/aile, a 0(-u% &cri& 1n acea car%e c( #.n( la cer &un% 2@ 'e 0( i ,i c( la acele 0( i &e 1n%rea!( %$% &u+le%ul care #leac( 'in lu e 'e %$a%( +a#%a rea #e care el %r(in' in 0ia2( nu ,i"a (r%uri&i%"$ la 'u/$0nic ,i n"are +a#%e !une +(cu%e #en%ru iertarea ei". i &#u&e,i mie c( er)e la D$ nul, ce 0$i +ace eu #rin acele 0( i8 " 4Sun% 2@ 'e 0( i #.n( la cer " i"a -i& S+.n%ul " 'ar 0( ile le 0(' nu ai cei #(c(%$,i* N$i -!ur( la cer #e cale li!er(, c(ci %u nu ai ai )re,ale ,i a inecu!"ntat #omnul &u+le%ul %(u, ca &( nu ai 0e-i laA $ar%e +a2a 'e $nil$r ,i nici ei +a2a &u+le%ului %(u 6* Ce +a#%e !une a +(cu% eu, S+in%e Mi/aile, 'e i"a '(rui% D$ nul a%.%a il(8 " 4 Trei +a#%e !une, a -i& S+.n%ul, e&%e 'a%$r %$% cre,%inul &( +ac( nea#(ra% c.% %r(ie,%e 1n 0ia2(* 1n%.ia +a#%( !un( e&%e ru)(ciunea cu e%anii la #( . n%* A '$ua, c(in2a 'e +a#%e rele, a %reia +a#%( e&%e !le&%e ul 'e $nului6* Eu c.n' au-i ace&%e cu0in%e )r(i%e 'e 1n)er ,i ( c$n0in&ei #e 'e#lin c( "a &c(#a% D$ nul 'e 'e $nii 1n%unericului, -i&ei3 S+in%e Mi/aile, cu nu" i '( ie D$ nul, $ il(, ca &( 0(' acu la %recerea ea la cer, un 'e $n &("1 !a%;$c$re&c, c(ci ul% a +(cu% 0$ia lui 1n lu e, c.n' 1i 'a lui &$2ia ea, c$#iii ei, $ar%ea ,i %$% ce a0ea ,i #e D$ nul eu* =i +(cea eu ru)(ciuni cu e%anii la #( .n% n$a#%ea,

cer.n' D$ nului il( ca &( &ca# 'e ace&% ur.% $!icei ,i n"a #u%u% #.n( acu * 9n)erul i"a -i&3 4I$ane, +i 1n)erii lu ina2i ,i cei 1n%uneca2i %$% 'e #$runca D$ nului a&cul%( ,i ni ic nu &e lucrea-( +(r( #$runca D$ nului* Tu -ici &( $c(r(,%i #e 'e $nii 0(-'u/ului #en%ru c( %e"a 1n0re'nici% D$ nul 'e ila acea&%a, %e"a 1n'e na% #rin Du/ul S+.n% ne0(-u% 'e ai lucrai %u ru)(ciuni ,i +a#%e !une 'e 2i &"au ier%a% 2ie %$a%e )re,elile ,i 1n cli#a acea&%a %e"a 1n0re'nici% +(r( a 0e'ea 'e $nii ,i nici ei +a2a %a* Dac( D$ nul nu a0ea il( 'e %ine, a ar( 2i"ar +i +$&% calea ,i $ar%ea5 Eu ,i D$ nul nu a +i a0u% nici $ #u%ere a&u#ra %a, c(ci a arnici ,i )r$-a0i &un% 'e $nii cu acei care la $ar%e r( .n 'a2i l$r5 Tu, #en%ru ru)(ciunile %ale ,i 0ia2a %a #l(cu%(* D$ nului ai !a%;$c$ri% 'e $nii 0(-'u/ului* Acu , #e&%e $ cli#(, n$i &%( 1n +a2a D$ nului >ri&%$&, 'eci, #recu a%unci c.n' %r(iai 1n lu e &(ru%ai cu 'ra) crucea ,i Ic$ana D$ nului ,i acu aici 1n ceruri ai &( &(ru2i %(l#ile D$ nului li&u& >ri&%$&* Tea ( 'e lu inile #u%ernice ce 1nc$n;$ar( &caunul S(u %u &( n" ai, c( %e 0$r .n).ia #e line lu inile #en%ru ru)(ciunile ,i 0ia2a %a #l(cu%( D$ nului 6* Pe&%e $ cli#( 'e -!$r #rin lu ini cere,%i, ne"a #$ eni% 1n +a2a D$ nului li&u& >ri&%$& #e Care eu 1n'a%( 7"a cun$&cu% 'u#( c/i#ul cu era -u)r(0i% 1n S+.n%a n$a&%r( !i&eric(* A #ri0i% c/i#ul D$ nului ,i l"a 1n%i#(ri% 1n in%ea ea* Dar c.n' a Vru% &( #ri0e&c &caunul S(u, n"a #u%u%* Scaunul D$ nului era 1n%r"$ lu in( cerea&c(, 1nc$n;ura% 'e lu ini #u%ernice, 1n +$r ( 'e &%.l#i 'e +$c care ( l(&au $r! ,i nu #u%ea #ri0i &caunul D$ nului* Du#( &%.l#ii 'e +$c au ;uca% %rei lu ini #u%ernice care i"au lua% 0e'erea cu %$%ul* Al %reilea, &u! %(l#ile D$ nului era $ lu in( #u%ernic( ca un &$are care "a l(&a% $r! cu %$%ul* Ace&%e lu ini au #ieri% ,i D$ nul a r( a& 1n &caunul &la0ei 1n lu ini cere,%i .n).ie%$are* Eu a +(cu% %rei 1nc/in(ciuni 1n +a2a D$ nului, 1n%$rc.n'u" i ca#ul &#re S+.n%ul Mi/ail 'in 'rea#%a ea* S+.n%ul i"a )r(i%3 ,,I$ane, +a %rei 1nc/in(ciuni 1n +a2a D$ nului, %in'e"%i !ra2ele &u+le%ului %(u, cu#rin'e %(l#ile D$ nului ,i le &(ru%( ca &( %e !inecu0.n%e-e6* Eu a +(cu% %rei 1nc/in(ciuni, a cu#rin& %(l#ile D$ nului ,i la a %reia &(ru%are, cu lacri i, a &i 2i% .inile D$ nului #e&%e ca#ul eu, c( "a !inecu0.n%a% ,i a )r(i% c(%re ine cu0in%e !l.n'e, 'ar 1n li !( &%r(in(* Eu a -i& 1n ).n'ul eu3 Vai, ie %ic(l$&ul, c( #en%ru )re,alele ce a +(cu% 1n 0ia2( nu a 1n cli#a acea&%a ila &( )r(ia&c( D$ nul cu ine 1n li !a ea5 A #u& .inile la #ie#% ,i cu lacri i a )r(i%3 O+5 P(rin%ele eu cere&c, #(c(%$& 0eni eu 1n cli#a acea&%a 1n +a2a S+in2eniei Tale, c(ci "a'u&e S+.n%ul Mi/ail ne)a%a, #lin 'e )re,ale ,i +(r( lu .nare* Vai5 ie %ic(l$&ul c( #(c(%$& &%au 1n +a2a Ta 1n cli#a acea&%a* D$ nul i"a )r(i% cu $ 0$ce !l.n'(3 4Nu e,%i #(c(%$& I$ane, c(ci ai +$&% #(c(%$& ,i ul% r(%(ci% 'e la c(ile Mele 're#%e ,i &+in%e, 'ar #en%ru ru)(ciunea %a cu e%anii la #( .n% +(cu%( -i ,i n$a#%e cu

&%(ruin2(, 1n'e na% +iin' 'e Du/ul Meu S+.n%, #en%ru 0ia2a %a 'in la)(rul 'in Un)aria, un'e ai +$&% #ri-$nier, 'e u !lai 1n +iecare -i cu ul2i +ra2i #ri-$nier ,i"i 1n0(2ai &( &e 1nc/ine cu e%anii 1n %$a%( cli#a, -i ,i n$a#%e, 1i $#reai cu cu0in%e &( nu ai /ulea&c( ,i &( -ic( 0$r!e rele* Pen%ru acea 0ia2( a %a ,i al%e +a#%e #l(cu%e Mie, %e"a &c(#a% 'e 'e $nii ia'ului ,i ai ai ,i ce0a +ru $& 1n 1 #(r(2ia Mea6* =%iu P(rin%ele eu cere&c " a -i& eu " c( ( 1nc/ina 1n la)(r -iua ,i n$a#%ea, cer.n' ila Ta, ca &( ( a;u2i &(" i ai 0(' $ 'a%( 2ar(, ca&a ,i c$#iii ei? 'ar 0enin' aca&( a )(&i% &$2ia ,i c$#iii ei r(%(ci2i 'e la ru)(ciune ,i 'in ul%e neca-uri a0u%e a #ier'u% ,i eu ru)(ciunea* Mi" a 'a% 'e $nul un ).n' r(u 'e a -i& c( nu ai +ac nici $ e%anie #.n( c.n' Tu nu" i 'ai $ 0e'enie 1n care &(" i ar(2i #u%erea ru)(ciunii* Cu ace&% cu)e% 0iclean, a #(r(&i% ru)(ciunea ,a&e luni, 0ai5 ie %ic(l$&ul5 D$ nul i"a )r(i% 1n%ri&%a%3 4I$ane, 'ia0$lul %e"a +(cu% #e %ine ca &( #ier-i 20 ru)(ciunea cu e%anii la #( .n%* A,a a +(cu% 'ia0$lul acu cu %$2i cre,%inii 'in lu e, c(ci %$2i au #(r(&i% ru)(ciunea cu e%anii la #( .n%* Acu a#r$a#e %$2i cre,%inii, cu 1nc/in(ciuni #leca%e ,i la #ie#% ,i le +ac ,i #e ace&%ea #e ;u (%a%e ,i in l$c 'e #la%( 'e la Mine au &cri&e 'e 1n)erii Mei )re,ale* N"a -i& Eu cu0.n% BDac( %e & in%e,%i, $c/iul %(u &c$a%e"C ,i 'ac( %e & in%e,%e .na %a, %ai"$*D Oc/iul ,i .na &un%, %a%(l %(u, a a %a, &$2ul %(u, c$#ilul, +ra%ele, 0ecinul, #e ale c(r$r ar (%uri 'a%e l$r la !$%e- le"a &l(!i% 'e $nul3 7a&("i #e ace,%ia c(ci la 0$i 1n lu e ai &un% +erici2i nu ai cre,%inii, aceia ale c(r$r ar (%uri 'a%e l$r la !$%e- nu Ie"a #u%u% &l(!i 'e $nul, c(ci nu ai ace,%ia ai #$% lucra cu 'ra) 0$ile ele* Pe %ine %e ier% c( ai #(r(&i% ru)(ciunea, #en%ru c( 1n %i #ul #(r(&irii nici +a#%e rele nu ai +(cu%6* Eu a -i&3 O+5 P(rin%ele eu Cere&c, %ri&%( $ar%e a0u&ei eu, cu n"a0u&ei ,i eu 'e la Tine il( &( %r(ie&c #e lu e &(" i c(&(%$re&c (car unul 'in c$#iii ei, care ar +i 1n)ri;i% ,i 'e cei ici* Vai5 &(r anii ei c$#ii, c.n' &e 0$r &cula la -iu( 1n ca&a ea ,i"$r 0e'ea 1n%re ei c$r#ul eu $r%, +(r( &u+le%, ce &#ai ( ,i +ric( are are &("i #rin'( la #ri a 0e'ere5 =i %$2i +ra2ii ei 0ecini, care ,%iau c( eu 'e ic iu!ea ru)(ciunea, !i&erica ,i +a#%ele !une, c.n' $r au-i la -iu( c( a uri% +(r( lu .nare 1n ca&a ea, au &( &e 'e&cura;e-e %$2i ,i &( ura&c( Ei&erica ,i ru)(ciunea* Ta%(l eu 'in ceruri, #en%ru c( ai a0u% a%.%a il( 'e ine ,i "ai 1n'e na% #rin Du/ul S+.n% 'e"a lucra% cu &%(ruin2( ru)(ciuni ,i +a#%e !une 'e i"ai ier%a% ie %$a%e )re,elile ce a +(cu% 1n 0ia2( ,i 1n cli#a acea&%a ( 1n0re'nici,i &( &%au 1n +a2a S+in2eniei Tale +(r( #a%a #(ca%ului, la&(" i ( r$) -ile, ca &(" i c(&(%$re&c +iica cea are ,i eu 0$i &#une 1n lu e la %$2i ar(%a2i ,i +(r( %ea (, %$% ce a 0(-u% #e aici, 0$i 0e'ea ,i 0$i au-i #.n( 0$i +i 'u& 1n lu e* " 4 Te la& I$ane " i"a -i& D$ nul " ca &( %r(ie,%i %u #e lu e &("2i cre,%i %$2i c$#iii ,i %u 0ei 1n0(2a #.n( Ia a '$ua c/e are a %a Ia Mine #e

0eci, 'e&#re 1n%(rirea ru)(ciunii cu e%anii Ia #( .n% ,i al%e inuni ar(%a%e 2ie 1n 'ar* C( Ia 0$i 1n lu e &"a #(r(&i% cu %$%ul ru)(ciunea cu e%anii, cre,%inii 0$,%ri acu &e 1nc/in( cu are 1n'$ial( 6* Eu a -i&3 4P(rin%ele eu Cere&c, "a 1nc/ina% 1n lu e cu 1n'$ial(* 7ucra ru)(ciuni &%(rui%$are, 'ar nu cre'ea c( a &( 0(' ceea ce 0(' acu 6* " 4Nu %e"ai 1nc/ina% cu 1n'$ial(, i"a -i& D$ nul " c(ci %u a%unci c.n' 0e'ea Crucea Mea, $ cu#rin'eai cu !ra2ele %ale ,i 'e ul%e $ri cu 'ra)$&%e ,i cu lacri i &(ru%ai %(l#ile Mele #e acea Cruce ,i $rice Ic$an( 0e'eai %u cu c/i#ul Meu, al Maicii Mele ,i $rice S+.n%, %u le &(ru%ai cu lacri i* Deci, #en%ru 'ra)$&%ea %a ce ai a0u% ne&%r( u%a%( +a2( 'e crucile ,i 'e ic$anele Mele, a%.% c.n' erai in +a#%e !une, c.% ,i in +a#%e rele, %e 1n0re'nici #e %ine 1n cli#a acea&%a, ca &(" i &(ru2i %u %(l#ile Mele, aici 1n ceruri, 1n %$a%( &la0a ,i lu inile ele* Ceea ce #.n( la %ine al%ul n"a 0(-u% ce 0e-i %u n"a au-i% ce au-i %u ,i &( +ie %ri i& iar 1n lu e? %u 0ei +i un ale& al Meu ,i 0ei 1n0(2a 1n nu ele Meu #.n( la a '$ua c/e are a %a #e 0eci* C(ci, I$ane, cu ce 'ra)$&%e 0a #ri0i, 0a a&cul%a ,i 0a re&#ec%a %$% cre,%inul c.% %r(ie,%e 1n lu e Ei&erica Mea, crucile Mele, ic$anele Mele ,i #er&$anele !i&erice,%i, cu acea 'ra)$&%e 1i 0a +i* #ri i% &u+le%ul la a lui $ar%e 1nain%ea +e2ii Mele6* Eu a -i&3 4P(rin%ele eu Cere&c, are il( +(cu,i cu ine ca &( er) iar 1n lu e, &( %r(ie&c cu lu ea, &(" i cre&c c$#iii ei ,i ai 'a% #$runc( &+.n%( ca eu &("n0(2 ,i lu ea* EF#lic(" i acu ie cu &( lucre- eu ru)(ciuni 1n 0ia2( ,i cu &( 1n0(2 lu ea &( &e r$a)e, ca la c/e area 1n +a2a S+in2eniei Tale #e 0eci &( nu +iu eu 0in$0a%*6 D$ nul a -i&3 4Pri a lucrare #e care $ cer +iec(rui cre,%in c.% %r(ie,%e 1n lu e e&%e ru)(ciunea* Acea&%a e&%e %rei +eluri3 1nc/in(ciune -ilnic(, can$n 'e ru)(ciune ,i ru)(ciune #lin(, 1nc/in(ciunea -ilnic( este 1nc/in(ciunea cu 0( 1nc/ina2i 0$i, cu% .na la #ie#% ,i #leca%, a&%a %re!uie &( +ac( cre,%inul 1n %$a%( cli#a, c(ci 'ac( cre,%inul #leac( c(l(%$r ,i 0e'e 1n +a2a lui !i&erica Mea ,i crucea Mea ,i nu &e 1nc/in( 1n +a2a !i&ericii ,i crucii Mele 1n)erul eu ii &crie lui +a#%( rea c( el a 'e+(i a% #a%i ile ,i Du ne-eirea Mea* Dac( cre,%inul nu &e 1nc/in( c.n' &e &c$al(, c.n' 1nce#e lucrul, la a&( ,i c.n' &e culc(, are &cri& 'e 1n)erii Mei )re,eli* A '$ua ru)(ciune cu e%anii la #( .n%, &e +ace 1n cin&%ea #a%i il$r Mele* Cre,%inul care lucrea-( cu 'ra) ru)(ciuni cu e%anii la #( .n% cin&%e,%e #a%i ile Mele ,i 1n %$a%( cli#a c.n' &e 1nc/in( un cre,%in cu e%anii la #( .n%, i &e &crie 'e 1n)er ru)(ciunea 1n car%e ,i la $ar%ea lui c.%e ru)(ciuni cu e%anii a lucra% 1n 0ia2( c.% a %r(i%, a%.%ea +a#%e !une are &cri&e 1n car%ea 0ie2ii 1n ceruri, a%.%ea )re,ale are iera%e ,i #la%( la 1 #(r(2ia Mea are 1n 0eac* Ru)(ciunea cu e%anii la #( .n% &e +ace c.n' $ ul e&%e lini,%i%, ne&u#(ra% 'e ni ic ,i &( nu"1 0a'( ni eni, ru)(ciuni cu e%anii &e +ac ul% n$a#%ea* Pen%ru $ ru)(ciune cu e%anii la #( .n% lucra%e 1n %i #ul n$#2ii i

&e %aie cre,%inului care $ +ace %rei +a#%e rele*Ru)(ciunea cu e%anii la #a an% &e +ace c.n' $ ul e&%e lini&%i%,ne&u#ara% 'e ni ic ,i &a nu"1 0a'( ni eni, ru)(ciuni cu e%anii &e +ac ul% n$a#%ea* Pen%ru $ ru)(ciune cu e%anii la #( .n% lucra%( 1n %i #ul n$#2ii i &e %aie cre,%inului care $ +ace %rei +a#%e rele*Ru)(ciunea cu e%anii lucra%( n$a#%ea &e c/ea (#ri0e)/ere*Cre,%inul care lucrea-( cu 'ra) ru)(ciuni n$a#%ea, #line,%e cu0.n%ul &+.n% care -ice B#ri0e)/ea2i ,i 0( ru)a2iD* A treia ru)(ciune e&%e ru)(ciunea #lin(, c(%re %$a%e #u%erile cere,%i, 'e la S+.n%a Trei e #.n( Ia S+in2ii 9n)eri* Are &("2i &#un( 2ie S+.n%ul %(u Mi/ail, $ ru)(ciune #lin(, &cur%( ca %u &("n0e2i lu ea3 BP(rin%eIe eu Cere&c, a -i& eu3 Eu c.% a %r(i% #e lu e a a0u% ur.% $!icei 'e"a 'a% r(ului &$2ia ea, c$#iii ei, $ar%ea ,i #e cel ce "a r.n'ui% #e ine* O+5 P(rin%ele eu Cere&c, eu #e Tine Te"a 'a% 'u, anului ,i 'e un'e #ic( #e ine ila acea&%a &( &%au 1nain%ea +e2ii Tale, +(r( #a%a #(ca%ului8D6 $u are 'e $nul #u%ere a&u#ra Mea6, i"a -i& D$ nul* 4Eu ,%iu !ine c( n"are 'e $nul #u%ere a&u#ra Pu%erii Tale " a -i& eu " 'ar &#une" i ie ce +a#%e !une a +(cu% eu 1n lu e 'e "ai &c(#a% 'e #u%erea lui86 492i &#u&e +ie S+.n%ul Mi/ail, a -i& D$ nul, c.n' 1l 1n%re!a,i, c( %rei +a#%e &un% !une? ru)(ciunea cu e%anii, c(in2a 'e +a#%a rea ,i !le&%e area 'e $nului* C(ci 'ac( un cre,%in la 0$i 1n lu e 1,i #e%rece 0ia2a 1n +a#%e !une ,i 'ac( el 1n 0ia2( n"a cer%a% nici$'a%( #e 'e $n, la -iua ;u'ec(2ii 'e $nul ie&e 1n +a2a Mea cu car%e ,i -ice, a %r(i% 1n lu e 1n +a#%e !une, 'ar #e ine nu "a cer%a% nici$'a%(, 'ra)$&%ea 1n%re ine ,i el nu e &%rica%(* =i Eu nu 0( ur(&c #e 0$i #en%ru )re,ala ce $ +ace2i, c.% 0( ur(&c #en%ru 'ra)$&%ea ce $ a0e2i, c(%re 'e $n* #ragostea c(%re 'e $n e&%e !ucuria ce $ &i %e %$% cre,%inul 1n ur a )re,elii* Cre,%inul c.% %r(ie,%e #e lu e e 'a%$r &( cer%e #e 'e $n 1n %$a%( cli#a -ic.n'3 BS( %e cer%e #e %ine D$ nul, 'ia0$le, &( #iei cu %$a%( #u%erea %a 'in %$% cu#rin&ul eu, c(ci eu %e cer% #e %ine 'ia0$le 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ului Du/, A in5D Cre,%inul care cear%( #e 'e $n 1n ru)(ciune c.% %r(ie,%e 1n lu e, Eu 1l a#(r #e el ,i %$a%( ca&a lui 'e %$a%( #u%erea &a%anei ,i la $ar%ea lui Eu inecu!"ntez sufletul lui ca nici el &( nu 0a'( 'e $nii, nici 'e $nii #e el6* O+5 P(rin%ele eu cere&c, a -i& eu, i 1 i e&%e %ea ( ,i +ric( are c.n' ( 0$i 'e,%e#%a la -iu( 1n ca&a ea, a &( ui% %$% ce a 0(-u%, au-i%, 0$i ai 0e'ea ,i 0$i ai au-i 1n acea&%( &+.n%( n$a#%e ,i n"$ &( a ce &#une lu ii* D$ nul i"a -i&3 4T$% ce ai 0(-u% in acea&%( n$a#%e ,i ai au-i% 'e la S+.n%ul %(u Mi/ail ,i 'e la Mine ,i 0ei ai au-i ,i 0ei ai 0e'ea #.n( %e 0a 'uce 1n lu ea 0re elnic( #.n( la -iu(, %$a%e 0$r r( .ne &a!ie ,i car%e &cri&( in ini a %a, c.% 0ei %r(i %u #e lu e, 0ei #re'ica %u ar(%a% ,i +(r( 'e %ea (, c$n'u& 'e Du/ul Meu S+.n%AA* D$ nul a -i& c(%re S+.n%ul Mi/ail, care ,e-u&e 1n 'rea#%a Sa cu ul%( & erenie3 4la Mi/aile c$#ilul Meu ,i 'u"l la ia' 'e"i ara%( lui l$cul un'e

c(-u&e c.n' era el #(c(%$&, 'e un'e Eu l"a &c(#a% #en%ru 0ia2a ,i ru)(ciunea lui* S("1 'uci la rai &("i ar(2i l$ca,ul ce i l"a )(%i% lui #en%ru +a#%ele lui !une ,i la -iu( 1l 'uci 1n lu e &(",i crea&c( el c$#iii &(i, ,i c.% 0a %r(i 1n lu e, 0a 1n0(2a %$a%( 0ia2a lui ,i 0a &crie c(r2i 1n lu e* Car%ea lui &e 0a nu i " Pu%erea ru)(ciunii " +erici2i 0$r +i cre,%inii care 0$r a&cul%a cu0in%ele c(r2ii lui ,i ale lui, c( ei 0$r a&cul%a cu0in%ele Mele ,i ale %ale Mi/aile5 Iar acei cre,%ini care 0$r le#('a car%ea ,i 1n0(2(%urile lui, #e ale n$a&%re cu0in%e 0$r le#('a ,i la a l$r $ar%e, +iecare la al l$r nu e, lu ina +e2ii Mele cu +ric( $ 0$r 0e'ea ,i #ar%e la 1 #(r(2ia Mea niciunul nu 0a a0ea56 7a ace&%e cu0in%e ale D$ nului, S+.n%ul Mi/ail ,i"a +(cu% #lec(ciune cu +ac #re$2ii 1n !i&eric(, iar eu, cu#rin-.n' %(l#ile D$ nului cu !ra2ele ele, a -i& cu lacri i3 4O+5 P(rin%ele eu Cere&c, #e ine ( #$rne,%i acu iar 1n lu ea rea un'e ul%e lu#%e ,i i&#i%e a &( 1n%. #in 'e la 'e $n* Eu ( r$) cu lacri i ca &( ( a;u2i c.% 0$i %r(i #e lu e &( nu ai +iu &u#u& 'e 'e $n6* D$ nul i"a -i&3 4Te"a a;u%a% I$ane #e %ine, c.n' %u nu 0a-u&e,i +a2a ea ,i !inecu0.n%are 'e la Mine nu #ri i&e,i* Din cli#a a&%a e,%i ul% a;u%a% 'e Mine ,i 1n)erii Mei, 'ar %u &( lucre-i ru)(ci uni cu metanii, ntreit %e cum ai lucrat". &u aceste cu!inte, am z urat %e la scaunul #omnului spre apus. Du#( $ ic( 'e#(r%are 'e &caunul D$ nului, "a ui%a% 1na#$i ,i c.n' a 0(-u% +a2a D$ nului a,a .n).ie%$are ,i &caunul 1n lu ini cere,%i, a 1nce#u% a #l.n)e ,i a -i&3 4 Vai5 S+in%e Mi/aile, cu 0$i +i eu c.n' 0$i 0eni #e 0eci &( 0(' +a2a D$ nului86 " 4Nu #l.n)e I$ane " i"a -i& S+.n%ul " c(ci %u ai #l.n& 1n lu e* Cre,%inii care nu",i #l.n) )re,alele %r(in' ei, #l.n) aici 1n 0eac ,i .n).iere nu a+l( nici$'a%(6* 4Cu , S+in%e Mi/aile, 1n%re! eu, 'ac( un cre,%in $are 'in lu e #(c(%$& ,i aici #l.n)e cu a ar #.n( la -iua ;u'ec(2ii, nu"i ai #$% +$l$&i ni ic lui lacri ile 0(r&a%e86S+.n%ul a -i&3 4C.% %r(ie,%e un $ #e lu e, a%.%a e&%e -iu( #en%ru el, cu lucra2i 0$i 1n lu ea 0re elnic(, 'e 'i inea2( #.n( &eara, iar n$a#%ea 0( re#au-a2i, %$2i 1n ca&e +(r( )ri;( 'e ni ic, a,a e 'a%$r un cre,%in &( lucre-e c.% %r(ie,%e #e lu e, cu !(r!(2ie #en%ru lu ea 0re elnic(, #en%ru neca-urile lui ,i #en%ru c$r#ul lui, 'ar &( lucre-e ,i #en%ru &u+le%, un cea& 'in n$a#%e &au -i, ru)(ciuni cu e%anii ,i al%e +a#%e !une* C(ci 'e r$a'ele ce 0a lucra un cre,%in 1n lu e, $ri &e 0a !ucura aici in !eac, ori se !a munci n !eac". Spune-mi Sfinte Mihaile - am zis eu " ce 1n&ea n( cu0.n%ul #e care i" 1 &#u&e,i ie 4c.% %r(ie,%e un $ #e lu e e -iu( #en%ru el86 S+.n%ul a -i&3 4C.n' &e !$%ea-( c$#ilul la !i&eric( &e ar ea-( la !$%e-, &#iri%ual, &+.n%, cu lu ina Du/ului S+.n%, cu Crucea #e care 1n&u,i D$ nul >ri&%$& 1n ini a +iec(rui cre,%in, &e ar ea-( cu '$i 1n)eri 'e #a-( care &criu %$% ce +ace cre,%inul 1n 0ia2(* Un #(r 'ac( &e i,c( 1n ca#ul unui cre,%in &#re !ine &au &#re r(u, e &cri& 'e 1n)er* 7a $ar%e #e $ ul #(c(%$& 1l #(r(&e,%e lu ina Du/ului S+.n%, a'ic( i &e ia /aina !$%e-ului

,i r( .ne )$l* 1l #(r(&e,%e Crucea, c(ci el &e 'e&#ar%e 'e D$ nul, 1n)erul lui #(-i%$r -!$ar( la cer, c$r#ul lui er)e 1n $r .n%, a'ic( 1n #( .n%, 'e un'e e alc(%ui% ,i &u+le%ul lui, er)e 1n %e ni2ele ia'ului, un'e pl"nge cu amar %e nu &e ai 0e'e, c(ci e&%e arunca% 'in lu in( la 1n%uneric 6* S#une" i S+in%e Mi/aile " a -i& eu " 'e un'e a #e ine acea&%( /ain( lu ina%( 'e care 1n lu e nu a 0(-u%8 S+.n%ul a -i&3 4I$ane, a&%a"i /aina !$%e-ului 'e&#re care"2i 0$r!i 2ie, a'ic( lu ina cea cerea&c( #e care $ #ri e,%e #runcul la !$%e-6* ,,S#une" i, Sfinte Mihaile - am zis: Cu &e '( /aina !$%e-ului86S+.n%ul a -i&3 4C.n' #re$%ul +ace &lu;!( #en%ru #runcul care &e !$%ea-(, 1l un)e cu S+.n%ul Mir* 1n cli#a c.n' #re$%ul cu+un'( 1n a#( #runcul 1n nu ele S+in%ei Trei i, &e #$)$ar( #e&%e #runc $ lu in( cerea&c( ,i acea lu in( e /aina #e care $ #$r2i %u acu * >aina acea&%a cre,%inul $ #ier'e c.% %r(ie,%e, #rin #(ca%e ,i e 'a%$r &( $ reca#e%e #rin #$c(in2(* =i %u #e la ;u (%a%ea 0ie2ii #ier'u&e,i /aina !$%e-ului, erai )$l ,i 'ac( ureai a%uncea 1n 0alul #(ca%el$r, er)eai la D$ nul cu c$r#ul ne)ru, $%r(0i% ,i #lin 'e r(ni* Cre,%inul care $are #(c(%$&, &u+le%ul lui e&%e ne)ru ca ne)ura #(ca%ului ,i 1n c/i#ul 'ia0$lului 1n a c(rui #ri ire el 'in acea cli#( er)e* =i c.%e #(ca%e are un cre,%in la $ar%e, a%.%ea !u!$aie are un cre,%in #e &u+le%ul &(u 'in care cur) ni,%e #ur$aie $%r(0i%$are3 c(ci 'u, anul e ,ar#e $%r(0i%$r ,i c.n' cre,%inul +ace $ )re,eal( c.% 'e ic( ,i nu",i cere ier%are i e'ia% la D$ nul cu $ ru)(ciune, c.n' 9n)erii au &cri& a .n'$i )re,ala 1n c(r2ile l$r, &e na,%e #e &u+le%ul lui un !u!$i care e a,a 'e )reu cu a +$&% 'e )reu #(ca%ul 1nc.% 'ac( un cre,%in %r(in' 1n 0ia2( ar #u%ea &(",i 0a'( ranele #(ca%el$r lui, ar +u)i 'e ru,inea lu ii a&cun-.n'u"&e ,i n"ar a0ea un'e* Dar ace&%e rane &e 0(' nu ai cu $c/ii &u+le%e,%i6* " 4 Cu ce &e 0$r &#(la ace&%e rane, S+in%e Mi/aile " a -i& eu, c.% %r(ie,%e $ ul 1n lu e86 " 4Ru)(ciunea cu e%anii la #( .n%, a -i& S+.n%ul, e&%e &a!ie care %aie )re,alele, lacri ile 0(r&a%e 1n ru)(ciune &un% a#( 0ie care &#al( r( (,i2ele r(nil$r* Dac( cre,%inului c.n' &e r$a)(, nu"i #icur( lacri i 'in $c/i, &( &e r$a)e #.n( 1l %rece n('u,eala ,i n('u,ala #r$'u&( 1n ru)(ciune #re2uie,%e ca ,i lacri ile6* " 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, 'ac( un cre,%in $are #(c(%$& ,i nu are /aina !$%e-ului, #$a%e er)e 1n +a2a D$ nului cu /ainele 'a%e lui 'e #$ an( 'in lu e86 S+.n%ul a -i&3 4Nu #$a%e lua 'u/ul /aina c$r#ului, nici c$r#ul /aina 'u/ului? ci &u+le%ul, care e )$l, )$l er)e la D$ nul6* Eu a 1n%re!a%3 4S+in%e Mi/aile, #en%ru ce &e 'au /aine 'e #$ an( #en%ru cei r(#$&a2i86 S+.n%ul a -i&3 4T$a%( /aina 'a%( 1n lu e e &cri&( +a#%( !un( 1n ceruri* Cel ce 1 !rac( #e +ra%e, a%erialnic 1n lu e, el e 1 !r(ca% &#iri%ual 1n cer, 1n&( cre,%inul care $are #(c(%$&, 'e,i i &e 'au lui /aine 'e #$ an( 'e cei r( a,i ai lui, 'ar el +iin' cu+un'a% 1n #(ca%e er)e 1n +a2a D$ nului cu c$r#ul $%r(0i% ,i #lin 'e rane6* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, la $ar%e,

c.n' uri ai 0e'e %$2i +a2a D$ nului &au $ 0(' nu ai cei 're#2i86 S+.n%ul a -i&3 47a $ar%e, %$% cre,%inul care a #ri i% S+.n%ul E$%e- ,i nu 1"a #ier'u% cu +ac &ec%ele #rin !$%e- +al& ,i $are 1n !$%e-ul lui, er)e 'e &e 1nc/in( in +a2a '$ nului +ie el c.% 'e #(c(%$&? 0e'e +iecare cre,%in +a2a D$ nului la $ar%e #en%ru ca acei #(c(%$,i &( &e a (ra&c( ai cu a ar, 0(-.n' ei 1 #(ra%ul cel Cere&c, !l.n' ,i il$&%i0 #e ale c(rui #$runci ei le"au ur.% ,i &e 'e&#ar% #e 0eci 'e el, iar acei 're#2i &( &e !ucure, 0(-.n' #e 1 #(ra%ul C(ruia au &er0i% cu 'ra) ,i 'e la Care au &( #ri ea&c( #la%a 'u#( -iua ;u'ec(2ii, cu %e !ucura,i, %u, I$ane* #omnul nostru lisus 'ristos are %ou( +eluri 'e c(i la cer3 cale li!er( ,i cale #rin 0( i, are '$u( +eluri 'e 1n)eri3 il$&%i0i ,i ne il$&%i0i ,i 'inc$l$ 'e $r .n% &un% '$u( l$curi 'e a,%e#%are3 l$cul 're#2il$r ,i l$cul #(c(%$,il$r* Su+le%ul care la $ar%e e&%e )a%a, +(r( )re,eli, 1l ia 1n)er lu ina%, -!$ar( cu el #e calea li!er(, cu er&er( n$i, 1l 'uce 1n +a2a D$ nului, un'e 1l !inecu0.n%ea-( D$ nul ,i"i 0$r!e,%e !l.n' cu 12i 0$r!i 2ie* (( 'uce la rai, un'e 1i ara%( l$ca,ul 'u#( -iua ;u'ec(2ii c.,%i)a% 'e el #rin +a#%e !une, 1l %uce ntr-un loc !inecu0.n%a%, un'e #e%rece 1n ila ,i .n).ierea D$ nului #.n( la -iua ;u'ec(2ii* Ace&% I$c e&%e l$cul un'e $c/iul D$ nului 1n %$a%( cli#a 1l cerce%ea-(, cu -ic c(r2ile &+in%e* Pe &u+le%ul #(c(%$& 1l ia 1n)er r(u, er)e cu el #rin 0( ile 0(-'u/ului un'e ari &u#(r(ri are 'e la 'e $ni ,i cu +ric( are a;un)e ,i el a#r$a#e 'e &caunul D$ nului* Nu &e a#r$#ie 'e &caunul D$ nului nici 1n)erul, nici el, &%au 'e#ar%e 'e &caunul '$ nului6* 4=i cu au' ei )la&ul D$ nului, a -i& eu, &%.n' a,a 'e#ar%e8 " 41l au', I$ane, a -i& S+.n%ul, #en%ru c( )la&ul D$ nului e&%e $ &a!ie cu '$u( a&cu2i,uri ,i #(%run'e 1n ini a +iec(rui cre,%in 'e$#$%ri0(* Ferici2i &un% cre,%inii 1n ale c(r$r ini i #(%run'e )la&ul D$ nului c.% %r(ie&c #e lu e* C(ci ei au-in' )la&ul D$ nului, ur(&c #(ca%ul, +ac +a#%e !une, iar la $ar%e &ca#( 'e unca 'e 0eci* Dar, 0ai5 'e cre,%inii aceia 1n ale c(r$r ini i 1 #ie%ri%e nu #$a%e #(%run'e )la&ul D$ nului nici #.n( la $ar%e, c(ci ei er) 1n unc( 0e,nic(* D$ nul nu cear%( cu 0$r!e a&#re la $ar%e #e nici un #(c(%$&, ci e il( D$ nului #en%ru el, c( er)e 1n #ri irea &a%anei* Ii 0$r!e,%e lui D$ nul cu 0$r!e !l.n'e, 'ar cu 1n%ri&%are, ,i"i -ice3 BUn'e"2i &un%, +iule, 'arurile cu care Eu %e"a 1 #$'$!i% #e %ine la !$%e-8 Te"a 1n,ela% #e %ine, 'e $nul 'e ai +(cu% )re,eli, 'ar Eu 2i"a #$runci% 2ie #rin c(r2ile Mele, #rin #re$2ii Mei, ,i #rin ale,ii Mei 2i &"au 'a% cu0in%e 'e 1n're#%are* Dar %u, +iule, nu ai 0ru% &( +aci 0$ia Mea nici$'a%(* Ai +(cu% nu ai 0$ia 'u, anului #.n( la $ar%e ,i 'in cli#a acea&%a %u nu ai e,%i +iul Meu, r( .i &cla0 ,i r$! 'e $nului*D 7a ace&%e cu0in%e 1n%ri&%a%e ale D$ nului 1i #ic( $ lacri ( 'in $c/ii D$ nului ,i acea &+.n%( lacri ( 1i %aie ul%e )re,ale #(c(%$&ului* Du#( $ ic( a enin2are +(cu%( 'e D$ nul, 1l ia 1n)erul 'in +a2a D$ nului ,i"1 'uce la ia' un'e"i ara%( +$cul un'e 0a +i 'u& 'u#( -iua ;u'ec(2ii* P(c(%$&ul

0(-.n'u",i +$cul 0e,nic, #l.n)e cu a ar 2in.n'u"&e 'e 1n)er* 1n)erul 1i -ice3 De ce nu ai +(cu% ,i %u +a#%e !une &( nu"2i +ie ,i 2ie l$cul aici8 El &#une 'i&#era%, nu a ,%iu%* A%unci, 1n)erul 1i ara%( %$% ce i &"a &#u& lui 1n lu e 'e Pre$2i, 'in c(r2i ,i %$% ce a 0(-u% el 1n lu e ,i n"a 0ru% &( +ac(6* Cu ace&%e cu0in%e ne #$ enir( 1n +a2a ia'ului* Mer)ea #e $ c(rare 1n +$r ( 'e %unel, 1n%uneca%(* Dea&u#ra n$a&%r( era un +u 'e n$r al!a&%ru ,i cu ir$& )reu* 1n #ar%ea &%.n)( erau ni,%e a)/erni2e ur.%e, ne)re, c(%r(ni%e cu ca%ran 'e &u& #.n( ;$&, 1n #unea 'rea#%( era lu ina, #$ i, +ru u&e2e ,i aer cura%* A -!ura% #rin acel 1n%uneric 1n+i$r(%$r, ca ,a#%e, $#% a)/erni2i ,i S+.n%ul "a $#ri% 1n l$c, un'e ne"a 1nc$n;ura% $ lu in( ca &( #u%e 0$r!i* A r( a& 1n +a2a n$a&%r( $ a)/erni2( are, 1n+i$r(%$are, 1n)erul i"a ar(%a"$ -ic.n'u" i3 4 Ve-i, I$ane, a)/erni2a a&%a86Eu a r(&#un&3 4O 0(', S+in%e Mi/aile6* " 4Aici 12i era l$cul, 'ac( D$ nul nu ar +i a0u% il( 'e %ine, 'e %e"a 1n'e na% #rin Du/ul S+.n%, ne0(-u% 'e ai +(cu% ru)(ciuni ,i +a#%e !une 'e %e"a &c(#a%6* 4Ce e&%e aici, S+in%e Mi/aile86 " a 1n%re!a% eu %re ur.n'* 4Aici e&%e ia'ul, i"a &#u& S+.n%ul, ,i uncile 'e 0eci6* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, cu &un% uncile 1n(un%ru86 4 Ve-i %u acel l$c 1n%uneca%, a -i& el, ar(%.n'u" i $ #ar%e 'e ;$& a a)/erni2ii, ac$l$ e&%e u,a ,i c.n' 0ine 1n)erul ne il$&%i0, cu &u+le%ul #(c(%$& ca &(",i 0a'( l$cul aicea, &in)ur( u,a &e 'e&c/i'e la acea a)/erni2( un'e e&%e l$cul lui #e 0eci* In%rarea e ca la 0$i 1n ca&e, 1n%uneca%(, cu )reu ir$& ,i cu ul2i e 'e 'ia0$li, care ie& 1n%ru 1n%. #inarea lui, !a%;$c$rin'u"1 ,i"1 #e%rec #.n(",i 0e'e l$cul* 1n(un%ru e&%e $ /al( are 1n%uneca%( ,i cu )reu ir$&* 1n i;l$c &e +ace $ )ur( 1n+ric$,a%( 1n ;$&, care e&%e +(r( +un'* Are $ &car( cu %re#%e c$%i%e, cu &un% la 0$i 1n lu e? la +iecare c$l2 al &c(rii e $ unc(* Sun% ii 'e ii 'e +eluri 'e unci 'u#( %rea#%a +a#%el$r +iec(rui cre,%in* Su+le%ul a'u& aici er)e #e &car( cu 1n)erul #.n( la %rea#%a un'e e&%e l$cul lui? el nu 0e'e al%e unci 'ec.% unca lui* Ac$l$ &e 'e&c/i' &in)ure u,ile ,i",i 0e'e l$cul6* #ar locul un%e mergem %e aici cum este, Sfinte Mihaile) - am ntre at eu. 4Acu , er)e la Raiul cel !inecu0.n%a% 'e D$ nul6, i"a -i& S+.n%ul* Iu2e,%e"2i -!$rul, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, c( nu ai #$% &u+eri ace&% l$ca, 1n%uneca% al 0e,nicil$r $&.n'e* A #ieri% 'ea&u#ra n$a&%r( lu" ina, ,i 1n%$rc.n'u"ne 1na#$i, #e&%e $ cli#( a +$&% ie,i2i la lu in(* A -!ura% &#re r(&(ri% cu S+.n%ul a%.% 'e iu%e, 1nc.% nici nu #u%ea &("1 ai 1n%re! ni ic* A a;un& la $ ce%a%e 1n+l$ra%(, inuna%(* Era 1nc$n;ura%( 'e !ra-i 1nal2i ca la )r('inile #u!lice, cu ra urile a#r$#ia%e? +iecare ra ur( a0ea +l$are ca 'e !u;$r, 'e anu i%e cul$ri* A 1n%. #ina% 1n +a2a n$a&%r( $ #$ar%( +ru $& 1n+l$ra%(* =i 1n #$ar%( era &(#a%( Crucea care lu ina ca un &$are* De a !ele #(r2i ale #$r2ii &%(%eau '$i &+in2i !(%r.ni ce #ur%au 1n .ini &(!ii care lu inau ca &$arele* S$&in' 1n +a2a #$r2ii, S+.n%ul ,i"a +(cu% #lec(ciune, #$ar%a &"a ri'ica% cu Crucea 1n &u&, !(%r.nii &+in2i au l(&a% &(!iile 1n ;$& ,i n$i a

in%ra% 1n )r('ina !inecu0.n%a%( a Raiului un'e a 0(-u% inuni, 'e care ( cu%re ur &#un.n'u"le* Erau aici &%r('u2e alinia%e inuna%, ale c(r$r ca#e%e nu &e 0e'eau, 1n l(2i e, c.% er) '$i $a eni, #e ;$& cre,%ea ni,%e +$aie la%(, +ru $& 1n+l$ra%(, $ale ca (%a&ea, #e&%e care c.n' n$i c(lca iar(,i 0enea la l$c* Pe ar)inea &%r('u2el$r erau #$ i,$ri ca la )r('inile #u!lice, cu c$a;( 0er-uie ca a !ra'ului, a0eau )r$&i ea c.% &e #$a%e cu#rin'e cu '$u( .ini* T$2i ace,%i #$ i erau re%e-a2i, a0.n' ra uri #le%$a&e 1n ;$&* Unii erau 1 #$'$!i2i cu +run-e ,i +l$ri cu n"a 0(-u% 1n lu e, al2ii cu +run-e ,i +ruc%e cu n"a 0(-u% 1n lu e* Ace,%i #$ i erau 'e#(r%a2i unul 'e al%ul ca cinci e%ri, iar 1n l$curile )$ale 'in%re #$ i,$ri erau $'(i2ele +ru $& 1n+l$ra%e ca %r$i2ele noastre. T$a%e erau cu u,ile ,i +ere&%rele 'e&c/i&e 1 #$'$!i%e cu +l$r(rii 'u ne-eie,%i* Prin%re #$ i ,i $'(i2e -!urau &%$luri 'e #(&(ri 1n (ri ea #$ru !eil$r n$,%ri 'e ca&(, c.n%au c.n%(ri reli)i$a&e* O lu in( #u%ernic( ,i ir$&uri &l(0i%$are #lu%eau 1n acel l$c inuna%* Aici, eu a 1n%re!a% #e &+.n% ceea ce 1 i r( (&e&e ie ne1n%re!a% c.n' a -!ura% 'e la &caunul Du ne-eie&c 'in ceruri ,i a -i&3 ,,S#une" i, S+in%e Mi/aile, ce 1n&e nau &%.l#ii 'e +$c, care 1nc$n;urau &caunul M.n%ui%$rului86 4S%.l#ii cei 'e +$c, i"a -i& S+.n%ul, care ;ucau 1n +a2a &caunului 'e nu %e l(&au &( #ri0e,%i +a2a D$ nului, &un% >eru0i ii ,i Sera+i ii 'e care 0$r!e&c c(r2ile la 0$i 1n lu e6* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, ce 1n&ea n( %rei lu ini #u%ernice care "au l(&a% #e ine $r!86 *+ " 4Ace&%e %rei lu ini 1n&e nea-( S+.n%a Trei e, a'ic( Ta%(l, Fiul ,i Du/ul S+.n%6* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, ce 1n&ea n( lu ina #u%ernic( care eFi&%( &u! %(l#ile D$ nului86 41n&e nea-( c( #u%erea 1nc/i#ui%( 1n %rei +e2e e&%e $ &in)ur( Du ne-eire, $ &in)ur( #u%ere6* Spune-mi, Sfinte Mihaile - am zis eu, cin e &un% !(%r.nii 'e Ia #$ar%(86 4Sun% S+in2ii A#$&%$li Pe%ru ,i Pa0el6, i"a -i& S+.n%ul* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, c.n' %rece un &u+le% #(c(%$& #e aici cu 1l #ri0e&c ace,%i !(%r.ni86 4Su+le%ul #(c(%$&, i"a -i& S+.n%ul, er)e #e al%( cale ai 'e#(r%a%( ,i c.n' el &$&e,%e cu 1n)erul 1n +a2a #$r2ii ,i al !(%r.nil$r, S+in2ii 1n%$rc ca#ul &( nu 0a'( +e2ele l$r ,i el 0e'e nu ai &(!iile l$r, a'ic( ;u'eca%a lui6* ,,S#une" i, S+in%e Mi/aile, cu &e c/ea ( ace&% l$c 1 #$'$!i% cu a%.%ea +ru u&e2i8 Cu ace&% I$c &e #line,%e cu0.n%ul D$ nului care a -i&3 Bln ca&a #(rin%elui Meu &un% ul%e l$ca,uri* D Aici e l$cul #e 0eci al ale,il$r D$ nului, c.% %r(ie&c +ac 0$ia ,i #$runcile 7ui* 1n ace&% l$curi 2i"a )(%i% ,i 2ie D$ nul un l$c, #en%ru 0ia2a ,i ru)(ciunile %ale6* De$'a%(, ne #$ eni 1n%r"$ $'(i2( +ru $& 1 #$'$!i%(* 4Ve-i l$cul ace&%a, I$ane86, i"a -i& S+.n%ul* 4Il 0(', S+in%e Mi/aile6, a -i& eu* 4Ace&%a e&%e l$cul '(rui% 2ie 'e D$ nul 'u#( -iua ;u'ec(2ii #en%ru ru)(ciunile ,i 0ia2a %a6* Mi"a 'a% S+.n%ul 1n acea cli#( un &caun ic cu #erini2( r$,i, -ic.n'u" i3 4S%ai, I$ane, aici ,i %e re#au-ea-( #u2in, ai &( ( 1n%re!i #e ine aicea %$a%e c.%e %e 0a lu ina Du/ul S+.n% al

D$ nului ca &("2i eF#lic eu 2ie c( %u ai &( le &#ui Ia lu e6* C.n' a 0ru% &( &%au #e acel &caun cere&c "a cu#rin& $ &e%e are ,i a -i&3 4Vai, S+in%e Mi/aile, #e ine ( )(&i $ &e%e 6* S+.n%ul Mi/ail i"a -i&3 4Nu"i &e%e a%erialnic(, I$ane, ci e&%e &e%e &#iri%ual(, &+.n%(6* =i ar(%.n'u" i $ ci, elu2(, care era 1n +a2a $'(i2ei, i"a -i&3 4Mer)i ,i )u&%( %u a#( 0ie6* A er& ,i cu lacri i, )u&%.n' 'in acea a#(, a &i 2i% ir$&uri &l(0i%$are ,i $ lu in( #uernic(* Mer).n' &( &%au #e &caunul ar(%a% ie 'e &+.n%, a -i&3 4Vai5 S+in%e Mi/aile, cu nu a a 0u% 1n lu ea 0re elnic( a#( ca acea&%a, &( +i )u&%a% nu ai la $ &(#%( .n( $ 'a%(, a%unci c.n' )ura ea era a ar( 'e !$al(* 6 4 Cu )re,eli, 0$r!e,%i cu ine, I$ane, a -i& S+.n%ul* Tu nu ai a0u% !$al(, ci un ic #$&%, ca %u &( #$2i 0$r!i cu D$ nul, &("2i 'ea 1n 'ar %alan%ul '(rui% 2ie6* 4S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, cu &un% l$curile un'e #e%rec cre,%inii 're#2i ,i cei #(c(%$,i 'e la $ar%ea l$r #.n( la -iua ;u'ec(2ii86 4Sun% '$u( l$curi, i"a -i& S+.n%ul, l$cul 're#2il$r ,i #(c(%$,il$r* 7$cul cel$r 're#2i, e&%e $ 0ale +ru $& 1 #$'$!i%( 1n +ru u&e2i* Ac$l$ #e%rec cre,%inii 're#2i, 'e la $ar%e #.n( la -iua ;u'ec(2ii ca 1n%r"un %.r) la 0$i 1n lu e* Se cun$&c unul cu al%ul, 0$r!e&c unul cu al%ul ,i au ac$l$ ila ,i .n).ierea D$ nului 'e$#$%ri0(, #.n( la -iua ;u'ec(2ii* Atunci merge fiecare cre,%in &(",i #la%( 'u#( ale &ale +a#%e* Se 'e&#ar%e a%unci %a%( 'e +eci$r, &$2 'e &$2ie, +ra%e 'e &$r(, cu -ic c(r2ile &+in%e6* Cu &e cun$&c ei ac$l$, S+in%e Mi/aile, ,i cu #$% &( 0$r!ea&c( unul cu al%ul 'ac( e a,a lu e ul%(8 4Fiecare cre,%in c.n' $are er)e la ai lui* Cun$a,%e ac$l$ #(rin2i, +ra2i, c$#ii ,i #e %$2i c.2i i"a cun$&cu% 1n lu ea 0re elnic(6* 4Ca&e au ac$l$86, a -i& eu* 4Nu au ca&e ac$l$, I$ane, i"a -i& S+.n%ul, au nu ai #a%uri 'e a,%e#%are #.n( la -iua ;u'ec(2ii* Dre#% ca&e, ac$l$ le &er0e&c +a#%ele !une ce au +(cu%e ,i &(rin'arele ce ,i"au 'a% 1n lu e* T$% cre,%inul c.% %r(ie,%e 1n 0ia2( e 'a%$r a",i 'a c.%e0a &(rin'are* C(ci &(rin'arele 0( &er0e&c #en%ru &c(#area 'e )re,eli 1n lu e ,i 'inc$l$ 'e $r .n% ca un ac$#eri, &#iri%ual, &+.n%6* Ru)(ciuni +ac ei ac$l$, S+in%e Mi/aile8 a -i& eu* 4Cre,%inul care c.% %r(ie,%e #e lu e, iu!e,%e ru)(ciunea ,i #e%rece 0ia2a 1n ru)(ciuni cu 'ra) #.n( la $ar%ea lui, ,i 'u#( ce $are 1n ru)(ciuni #e%rece 1n 0eac, cu -ice cu0.n%ul &+.n% al D$ nului3 B1n %$a%e -ilele 0ie2ii ele Te 0$i !inecu0.n%a ,i 0$i l(u'a nu ele T(u 1n 0eac ,i 1n 0eacul 0eacului*D6 4Du#( ce 1,i +ac ei ru)(ciunea ac$l$, S+in%e Mi/aile8 C( n$i 1n lu e $ +ace 'u#( #re$2i 1n !i&erici6* 4Ei ac$l$ sunt ntr-o !ale frumos 1 #$'$!i%( cu lu e ul%( ,i c.n' 0ine cea&ul 'e a",i +ace ru)(ciune, 0in 'ea&u#ra l$r, #lu%in' 1n 0(-'u/, c$ruri &au )ru#uri 'e 1n)eri, nenu (ra%e* Se a,ea-( &u+le%ele cu $ iu2eal( are, 1n ;urul +iec(rui )ru# cui a#ar2ine* 1nce# 1n)erii a c.n%a 'in ni,%e %r. !i2e, )la&uri 'e &lu;!( cerea&c(* 7a )la&ul 1n)eril$r, cre,%inii 're#2i 1,i +ac ru)(ciuni cu +ace2i 0$i 1n lu e 'u#( #re$2ii 0$,%ri 1n !i&erici* Ac$l$ &e +ace $ 1nc/in(ciune, $

#lecare 'e )enunc/i ,i $ 0$ce &e au'e #re%u%in'eni6* " 4Dar la cei #(c(%$,i, cu le e&%e l$cul, S+in%e Mi/aile86 "47$cul #(c(%$,il$r e&%e r(u, a -i& S+.n%ul, c( e&%e +(r( lu in( 1n %e ni2ele ia'ului* Cre,%inii care ca' #(c(%$,i la $ar%e, au &u+le%ele ne)re 'u#( c/i#ul 'e $nului ,i cu ne)ura #(ca%ului* =i a%.%ea !u!$aie ,i rane au #e &u+le%, c.%e #(ca%e au a0u% la $ar%e ne#$c(i%e* Mer) 1n %e ni2ele ia'ului, a0.n' ac$l$ ca il( nu ai lu in( 'e lu .nare, 'ac( $ a#uc(, 'ac( nu, #e%rec 1n%r"un 1n%uneric cu 'ia0$lii 1 #reun( #.n( la -iua ;u'ec(2ii, c.n' D$ nul $&.n'e,%e ,i #e 'ia0$l 1 #reun( cu %$2i aceia ce au +$&% 1n,ela2i 'e el6* " 4A l(&a% D$ nul 0re$ il(, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, #en%ru acei cre,%ini care ca' #(c(%$,i la $ar%e 1n %e ni2ele ia'ului ca &( ai +ie ,i ei &c(#a2i 'e ac$l$ #rin #$ eni, &(rin'are, li%ur)/ii ,i %$% ce +ac #en%ru ei !ine r( a,ii l$r 1n ur (6* 4A l(&a% D$ nul ,i ila acea&%a, a -i& S+.n%ul, c( 0rea D$ nul li&u& >ri&%$&, ca la -iua ;u'ec(2ii &( +i2i %$2i +(r( #a%a #(ca%ului* Un cre,%in c.n' $are 'in lu e are 're#%ul la #$ enile ce"i +ac ai lui r( a,i, #.n( la al n$u(lea nea * C.n' la 0$i 1n lu e +ace un" cre,%in #$ an( cu #ara&%a& #en%ru cei $r2i, #re$%ul 1i #$ ene,%e nu ai $r2ii #e care"i are el #e #$ elnic &cri&, 'ar c.n' #re$%ul +ace &+in2irea acelei #$ eni, #$ ana lui &e 1n ul2e,%e cu &e 1n ul2eau #.inile c.n' le !inecu0in%a M.n%ui%$rul* C.n' #re$%ul #$ ene,%e $r2ii &cri,i #e #$ elnic ,i 1n ur ( -ice cu %$% nea nul l$r, a%unci 0in %$2i 1n)erii &u+le%el$r, ru'( cu el, #.n( la al n$u(lea nea ,i #ri e&c ici #(r2i 'in ;er%+a acelei #$ eni, le 'uc la +iecare &u+le% 1n car%ea Iui cu +a#%e? %$% #rin i;l$cirea S+in2il$r 1n)eri, #ri e&c %$a%e &u+le%ele #rin$a&ele &l(0i%$are ale ace&%$r #$ eni ,i %$2i r( .n 1n'e&%ula2i6* " S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i& eu, 'ac( $ ul $are #(c(%$& ,i er)e 1n %e ni2ele ia'ului ,i ur a,ii lui 1i +ac lui #$ eni, #ri e,%e el ac$l$ ce i &e +ee8 4El ac$l$ #ri e,%e nu ai #rin$a&ele, &e 1n'e&%ulea-( ,i &e !ucur(, ,%iin' c( &"a +(cu% #en%ru el 1n lu e $ il(, ;er%+a acelei #$ eni er)e la car%ea lui cu +a#%e, %(in'u"i 'in )re,eli, iar c.n' #(c(%$&ul e&%e u%a% 'e ac$l$ la cei 're#2i, $ri i &e '( 'e r( a,i, er)e la el6* S#une" i, S+in%e Mi/aile, a -i&, cu ce +a#%e &"ar #u%ea &c(#a ai 'e)ra!( un &u+le% 'e la r(u 'e ur a,ii lui8 " 4Prin 'anii anu i%e c(%re acel &u+le%, a -i& S+.n%ul* Care 'anii &un%, &(rin'are, li%ur)/ii, #$ eni ,i il$&%enii 'a%e la c(lu)(ri, la #re$2i ,i la &(raci6* Eu a -i&, S+in%e Mi/aile, 'ac( un cre,%in $are #(c(%$& ,i er)e 1n %e ni2ele ia'ului ,i r( a,ii +ac 1n ur ( #$ eni ,i a;u%$are ,i, la un %i # $arecare, i &"a #l(%i% car%ea lui cu +a#%e ce a a0u% la $ar%e, 1l la&( #e el D$ nul ac$l$ ui%a% &au 1l &ca#( 1n acea cli#(8 S+.n%ul a -i&3 4I$ane, c.n' cre,%inul $are #(c(%$&, er)e in %e ni2ele ia' ului ,i #en%ru c.%e0a )re,eli, cu 're#%ul &( &ca#e 'e ac$l$ c.% 'e ur)en% 'ac( ur a,ii lui +ac il( #en%ru el* Dac( un cre,%in la $ar%e are )re,eli ai #u2ine ,i r( a,ii 'au la $ar%e c.%e0a &(rin'are la #re$2i, li%ur)/ii ,i"i +ac #$ eni, %i #ul c.% #li !( 1n)erul #e &u+le% #.n( la @0 'e -ile, ca &("i ara%e lui %$a%e lucrurile un'e in 0ia2( a +(cu% +a#%e !une &au rele* 1n ace&% %i # 'e

#li !are al &u+le%ului, #re$2ii &lu;e&c &(rin'arele ,i liturghiile %ate lui? ru)(ciunile +(cu%e 'e preo2i merg nain%ea D$ nului ,i a%unci, la @0 'e -ile, el nu ai er)e 1n %e ni2ele ia'ului, ci er)e 1n l$cul lu ina% c$n'u& 'e 1n)er* De aceea a l(&a% D$ nul @ #$&%uri #e&%e an* Cre,%inul e 'a%$r a" ,i (r%uri&i )re,elile la 'u/$0nic 1n %$a%e #$&%urile, c(ci a%unci c.n' $are ai are &cri&e #e car%e nu ai +a#%ele #e care le"a +(cu% 'e la (r%uri&ire #.n( la $ar%e, celelal%e &un% ,%er&e ,i ier%a%e* 7a $ar%e, #(c(%$&ului i &e iau %$a%e lu inile 'a%e la !$%e-, )re,elile lui le ia 1n)erul #(-i%$r, 1nce#e a &eri #en%ru el, 'e la $ar%ea lui, %$% ce i &e +ace !ine 'e r( a,ii lui* 7a +iecare +a#%( !un( +(cu%( #en%ru el 1n lu e, i &e %aie c.%e $ )re,eal( 'in car%ea 1n)erului* n cli#a c.n' )re,elile 'in car%ea 1n)erului &"au %er ina%, 1n)erul -!$ar( cu car%ea la D$ nul ,i &%ri)( 1n +ala D$ nului3 " Mi &"a #l(%i% &u+le%ul eu 'e )re,eli #rin #$ enile ce i &"au +(cu% 'e ur a,ii lui " D$ nul &e !ucur( 1n acea cli#( ,i %ri i%e 1n)er lu ina% cu a#( 0ie ,i cu /aina !$%e-ului 1n la)(rul 'e 1n%ri&%are al #(c(%$,il$r ca &( ia #e acel &u+le%* C.n' 1n)erul in%r( #e u,a la)(rului la #(c(%$,i %$% la)(rul &e lu inea-( 'e lu ina 1n)erului, %$2i #(c(%$,ii &e 0(' unul cu al%ul ,i &i % #u2in( !ucurie* Au ei lu .n(ri ac$l$, 'ar lu .narea lu inea-( nu ai 1n ;urul +iec(ruia, 1nc$l$ e&%e /a$& ,i 1n%uneric* Ei nu &e #$% 0e'ea unul cu al%ul, &e 0(' nu ai c.n' 0ine 1n)erul D$ nului 1n%re ei* 1n)erul 0eni% 1n la)(rul 'e 1n%ri&%are er)e cu lu ini #rin%re #(c(%$,i care #l.n) %$2i la 0e'erea 1n)erului* =%iu ei cu %$2i c( 1n)erul a 0eni% &( ia #e un &u+le% 'in unci* 1n)erul er)e cu lu ini #rin%re #(c(%$,i #.n( ia cel r.n'ui% 'e D$ nul &( +ie &c(#a%* (( &%r$#e,%e cu a#( 0ie ,i 1n acel $ en% #ier 'e #e el ca un +u , ranele ,i ne)ura, r( .ne &u+le%ul lui +ru $&, cu a +$&% in lu e c.n' &"a !$%e-a% 'e ic* l 1 !rac( 1n)erul cu /aina !$%e-ului #e care $ #ier'u&e #rin #(ca%, 1l ia 'e .na 'rea#%( ,i #leac( cu el la cei 're#2i, iar #(c(%$,ii c.n' 0(' #lecarea Iui, 1nce# %$2i a #l.n)e ,i -ic %$2i 1n ini ile l$r3 D$a ne, D$a ne, '("ne ,i n$u( a&e enea $,%eni%$ri il$&%i0i ca &( ne &ca#e ,i #e n$i 'e aici ,i &i % ,i ei $ ic( !ucurie c( #.n( la -iua ;u'ec(2ii 0$r &c(#a ,i ei 'e ac$l$* Ie,i% 'in la)(rul 'e 1n%ri&%are, 1n)erul er)e cu &u+le%ul Ia l$cul cel$r 're#2i un'e +ace ,i el ru)(ciuni, 'u#( 1n)erii cei cu %r. !i2i cere,%i* EI ac$l$ &e r$a)( ne1nce%a% #.n( la -iua ;u'ec(2ii nu ai #en%ru acei care l"au &c(#a% #e el 'e Ia r(u* De aceea, %$% cre,%inul c.% %r(ie,%e 1n lu e e 'a%$r &( a;u%e #e cei r(#$&a2i, c(ci %$a%( +a#%a !un( +(cu%( #en%ru cei r(#$&a2i e&%e a;u%$r ,i celui ce $ +ace 6* A 1n%re!a%3 4S+in%e Mi/aile, 'ac( un cre,%in ca'e #rea ul% #(c(%$& 1n lu e ,i e &%(#.ni% 'e 'e $nii 1n%unericului, cu 1,i #$a%e el c(#(%a 'in n$u lu inile 'a%e lui Ia !$%e- ,i &( alun)e #e 'e $n 'in ini a lui86 Sf"ntul mi-a -i&3 4C$#ilul la !$%e- &e ar ea-( cu lu ina Du/ului

S+.n%, cu Crucea ,i cu '$i 1n)eri 'e #a-(* 1n)erul cel ai !un e&%e 1n 'rea#%a, are '$u( c(r2i 1n .na lui ,i cu #(n(, el &crie ,i +a#%a !un( ,i +a#%a rea ce $ +ace $ ul 1n 0ia2(* 1n)erul cel r(u, 'in &%.n)a, are nu ai $ car%e 1n .na lui, el &crie nu ai )re,eala ce $ +ace $ ul, nu ,%ie nici ).n'ul $ ului ,i nici +a#%ele !une ce le are* C.n' $ ul are )re,eli ai ul%e ca +a#%e !une, 1n car%ea 1n)erului 'in 'rea#%a, 1n)erul !un &e %ra)e 1n &#a%ele lui, cel r(u 0ine in #ar%ea &%.n)( ,i",i $cu#( l$cul* El nu #$a%e 1n0(2a #e cre,%in la %$a%e +a#%ele rele, c(ci +iecare +a#%( rea are 'e $nul ei* Nu ai cre,%inul care +ace cele ,a#%e #(ca%e 'e $ar%e, 0ine an%i/ri&% cu %$2i ai Iui ,i &e a,ea-( 1n ini a Iui* Acest om nu mai este !iu, ci este $r%6* A 1n%re!a%3 4S+in%e Mi/aile, cu #$a%e &( ai ia&( 'in ini a $ ului 'u/urile rele c.n' &"au 1ncui!a% cu a%.%a #u%ere86S+.n%uG i"a -i&3 4C.n' cre,%inul )re,e,%e #rea uC%, 1n)erul !un &e re%ra)e 1n &#a%ele lui ,i &%( %$% ali#i% 'e el u&%r.n'u"1 #e el, la $rice +a#%( rea #e care $ +ace ,i a,%ea#%( cu ner(!'are cli#a ca &( 0ie iar la l$cul lui* 7u ina Du/ului S+.n% 'ac( ie&e 'in ini a $ ului nu -!$ar( la cer* S%au ra-ele Du/ului S+.n% 1n ;urul #(c(%$&ului cu &%au al!inele 1n ;urul unui &%u#* Dau ra-ele Du/ului S+.n% %.rc$ale 1n ;urul unui #(c(%$& cu 'au al!inele 1n ;urul &%u#ului ca &( in%re iar Ia a%ca l$r* Aici &e #line,%e cu0.n%ul &+.n% care -ice3 BIa%( Eu &%au la u,a ini ii %ale ,i !a%D ,i 'ac( 'in ila D$ nulu #(%run'e 'in n$u $ ra-( a Du/ului S+.n% 1n ini a #(c(%$&ului, el #rin'e $ are )ri;( 'e )re,alele ce a +(cu% ,i &e /$%(r(,%e 'in &u+le% a le #(r(&i, er)e la #re$% 'e ,i le (r%uri&e,%e* F()('uie,%e el cu &+in2enie 1nain%ea S+in%ei Cruci, a E0an)/eliei ,i a #re$%ului c( nu 0a ai +ace acele +a#%e* Pre$%ul 1i '( un can$n, 'u#( ale lui )re,ale, ,i 'u#( ce",i +ace ace&% can$n 'a% lui, #re$%ul 1i 1 #(r%(,e,%e cu S+* Taine* 1nce#e el a +ace +a#%e !une 'u#( a lui #u%ere** =i la un %i # $arecare car%ea lui cu +a#%e !une, ui%a%(, &e u #le iar(,i, 1n)erul !un 0ine 1n #ar%ea 'rea#%(, -!$ar( 1n)erul cu car%ea la cer ca &( &crie +a#%ele !une +(cu%e 'e ci, 1n car%ea 0ie2ii* Iar 1n)erii 'in cer c.n' 0(' #e ace&% 1n)er, #e care 'e a% "ta timp nu (-au 0(-u% #en%ru c( el nu a a0u% +a#%e !une ca &( &crie 1n car%ea 0ie2ii* 1n)erii 'in ceruri la 0e'erea n$ului 1n)er 0eni% 1n%re ei +ac %$2i a#lau-e 'e !ucurie cerea&c( ,i a%unci &e #line,%e cu !"ntul sf"nt ,mare ucurie este n cer pentru un #(c(%$& care &e #$c(ie,%e, 'ec.% #en%ru n$u(-eci ,i n$u( 'e 're#2iD* 1n)erul er)e cu car%ea la #omnul. D$ nul %ri i%e 1n)er lu ina% la 0( ile 0(-'u/ului ,i #rin lu ina Du/ului S+.n%, %$a%e )re,elile (r%uri&i%e 'e acel &u+le% &e ,%er) 'in ca%a&%i/urile 'e $nil$r* De $nii 1,i 0.n' /.r%iile l$r al!e, le arunc( 1n 0(-'u/, #l.n) 'e #ier'erea Iui, ,%iu ei c( #rin #$c(in2a Iui, l"au #ier'u%* D$ nul 1n acea cli#( %ri i%e lu ina Du/ului S+.n% #e&%e acel $ 1n lu e, 1n%rei%(, 'u/urile rele #ier 'in ini a lui ca +u ul, in%r( 'in n$u 1n ini a lui, lu ina Du/ului S+.n%, Crucea ,i 1n)erul* Acu , ace&% $ e&%e n(&cu% 'e a '$ua $ar(, cu -ice cu0.n%ul &+.n%, c( #$c(in2a e&%e al '$ilea !$%e-6* A ai -i& S+.n%ului3 4S#une"

i acu ce e&%e #$&%ul ,i cu %re!uie &( ne ru)( n$i 1n %i #ul #$&%ului86 S+.n%ul i"a -i&3 4P$&%ul, ru)(ciunea ,i & erenia, &un% 1n%.ia #$runc( #e care a 'a%"$ D$ nul* n %i #ul #$&%ului, cre,%inul %re!uie &( &e 1nc/ine cu e%anii la #( .n%, 1n ai ul%e r.n'uri, -iua ,i n$a#%ea, &( +ac( in +iecare -i c.%e $ ic( il$&%enie 'u#a a lui #a%ere, &( iu!ea&c( !i&erica ,i &( ura&c( +a#%ele rele* 1n %i #ul #$&%ului, 9n)erul +iec(rui cre,%in e )a%a a scrie faptele une 1n %$a%( cli#a ,i la &+ar&i%ul fiecarui post. 9n)erul +iec(rui cre,%in e 'a%$r &( -!$are cu car%ea cu +a#%ele la cer, ca &( &crie 1n car%ea 0ie2ii +a#%ele !une ce $ ul a +(cu% 1n %i #ul #$&%ului* Ce,%inul care ,i"a #e%recu% #$&%ul 1n lene ,i ne#ur%are 'e )ri;(, +(r( +a#%e !une, 1n)erul lui nu #$a%e -!ura la ceruri, ci &%.n' 1n &#a%ele #(c(%$&ului, pl"nge nencetat pentru el". Am mai ntre at: 4S+in%e Mi/aile, ce 1n&e n(%a%e au S+in%ele Taine c.n' ne 1 #(r%(,i la S+in%ele P$&%uri86 "4S+in%ele Taine, i"a -i&, a'ic( #.inea ,i 0inul #ri i%e 'e cre,%in &un% 1n&u,i %u#ul ,i &.n)ele D$ nului* Ele &e 1 #ar% 1n '$u( #(r2i3 #ar%ea a%erial( &+.n%( ,i #ar%e &#iri%ual( &+.n%(* Par%ea a%erial( &+.n%( e&%e #.inea ,i 0inul 'in #$%ir, Du/ul S+.n% e&%e lu ina #e care 0$i n"$ 0e'e2i ,i nici #re$%ul* C.n' &"au &+in2i% S+in%ele Taine ,i #re$%ul ie&e 1n u,a al%arului &( 1 #(r%(,ea&c( lu ea, 'ea&u#ra #$%irului e&%e $ lu in( cerea&c(, D$ nul (isus 'ristos. C.n' 0ine 1nain%ea #re$%ului #runc ic, #re$%ul #$ ene,%e nu ele #runcului, ia cu lin)uri2a #.ine ,i 0in 'in #$%ir? #e&%e #.inea ,i 0inul 'in lin)uri2( e&%e $ lu in( cerea&c(, D$ nul Ii&u& >ri&%$& 1n%r"$ ic( +i)ur(? #runcul #ri e,%e #.inea ,i 0inul ,i lu ina cerea&c(, a'ic( #e D$ nul* Dac( 0ine 1nain%ea #re$%ului $ a%ur ,i e&%e #re)(%i%, 1n +a#%e, 'e a #ri i S+in%ele Taine, #ri e,%e ,i el la +el #.inea ,i 0inul ,i lu ina* C.n' 0ine $ ul #(c(%$& 1n +a2a #re$%ului ,i &e #$ ene,%e nu ele lui, ia cu lin)uri2a #.ine ,i 0in 'in #$%ir, c.n' lin)uri2a e a#r$#ia%( 'e )ura #(c(%$&ului, lu ina cerea&c( -!$ar( 1na#$i 1n #$%ir ,i #(c(%$&ul nu ai #.inea ,i 0inul 0(-u% 'e 0$i #ri e,%e* A,a c( &e 1 #(r%(,e&c la 0$i $ &u%( ,i nu ai cinci &au ,a&e #ri e&c S+.n%a 7u in(* Cre,%inul, ca &( #$a%( #ri i S+in%eCe Taine, 1 #reun( cu lu ina cerea&c(, %re!uie &( nu #e%reac( -ilele 'e #$&% 1n lene, ci &( #ri0e)/e-e -iua ,i n$a#%ea cu ru)(ciuni, cu e%anii ,i al%e +a#%e !une6* S#une" i S+in%e Mi/aile, a -i&3 Ce +a#%e ai #rinci#ale %re!uie &( +ac( cel ce %r(ie,%e 1n lu e8 S+.n%ul a -i&3 4T$a%e +a#%ele &cri&e 1n c(r2i, 'ar ai #rinci#ale &un% #a%ru3 #$&%ul, ru)(ciunea, & erenia ,i il$&%enia* Mil$&%enia ne&%e are +a#%(, c(ci ea +ace il$&%i0 #e 1n&u,i D$ nul c(%re acel cre,%in, care +ace il( cu +ra%ele lui 1n ne0$ie* 1n&(, 'e r$a'ele il$&%eniei #u2ini cre,%ini &e #$% +$l$&i3 unul nu are ce &( 'ea, +iin' &(rac, al%uia nu i &e 1n%. #l( )a%a 1n cli#a c.n' i &e cere lui 'e un &(rac, al%ul nu '(, +iin' -).rci% 'in +ire6* Cei 'in lu e ,%iu, S+in%e Mi/aile, ce &e 1n%. #l( aici cu un &u+le%8

4Nu ,%iu I$ane, #en%ru c( nu"i la&( #e ei lenea, .n'ria ,i ne#ur%area 'e )ri;( a l$r, ca &( a&cul%e cu0in%ele D$ nului ,i &( lucre-e cu 'ra)* Tr(ie&c 1n lu e +(r( )ri;a .n%uirii ,i nu ai la $ar%e 1,i 0e'e +iecare &$ar%a lui, 'ar 1n -a'ar". S#une" i, S+in%e Mi/aile, c.n' #$a%e un cre,%in &c(#a 'e+ini%i0 'e un #(ca% #e care 1"a lucra% 1n lu e8 4P(r(&in' #(ca%ul, #rin (r%uri&ire la 'u/$0nic, #rin ru)(ciuni ,i c(in2( 1n %$a%( 0ia2a lui ,i 1 #(r%(,irea cu S+in%ele Taine6* 4S#une" i S+in%e, ce #(ca% au cre,%inii care 1n;ur( 'e nu e &+in%e c.% %r(ie&c #e lu e86 4 T$% cre,%inul care /ule,%e #e D$ nul >ri&%$&, Crucea D$ nului ,i S+in2i S(i, are #(ca% 'e %rei $ri ai )reu 'ec.% ;i'$0ii care au r(&%i)ni% #e #omnul. Cre,%inii care nu #$% #(r(&i ace&% $!icei #.n( la $ar%e, unca l$r 'u#( -iua ;u'ec(2ii 0a +i 'e %rei $ri ai a ar( 'ec.% a ;i'$0il$r* D$ nul >ri&%$& #e'e#&e,%e #e cel /uli%$r ,i 1n -ilele 0ie2ii lui* Ce,%inul e&%e 'a%$r &( ura&c( cu %$%ul acea&%( +a#%( rea ,i ca &( &ca#e 'e ea, %re!uie &( &e ar e-e cu ru)(ciuni, cu e%anii la #( .n% ,i la +iecare ru)(ciune &( cer%e #e 'e $n a,a3 S( %e cer%e D$ nul #e %ine, 'ia0$le, &( #iei cu %$a%( #u%erea %a, 'in %$% cu#rin&ul eu, c(ci eu %e cer% ,i %e !le&%e #e %ine, 'ia0$le, 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ulu Du/, A in5 A,a un cre,%in #$a%e &c(#a 'e cur&ele 'ia0$lului6* 4S#une" i S+in%e Mi/aile, ce #(ca% au cre,%inii care 'au r(ului #e +ra2ii l$r 1n lu e86 S+.n%ul i"a -i&3 4 T$% cre,%inul care '( r(ului #e al%ul, #e &ine &e '(* C$#ilul c.n' &e !$%ea-( e ar a% cu #a%ru #u%eri &#iri%uale3 7u ina Du/ului S+.n%, Crucea, 1n)erul #(-i%$r ,i &u+le%ul lui* Un $ c.% %r(ie,%e e c$n'u& 'e ace&%e #u%eri #.n( la $ar%e* T$% cre,%inul c.n' '( r(ului #e al%ul, '( r(ului #a%ru #u%eri &#iri%uale &+in%e* Nici un cre,%in nu #$a%e &( 'ea la r(i #e al%ul, c( nu e +(#%ura .inil$r lui, ci a D$ nului? el &e '( #e &ine 1n&u,i6* 4S#une" i S+in%e Mi/aile, cu &( 1n0(2 eu lu ea &( &ca#e 'e ace&% #(ca% care e&%e +$ar%e ul% r(&#.n'i%86 " 4Tu &( 1n0e2i lu ea a,a3 C.n' un cre,%in &e cear%( cu un +ra%e al &(u, $ri 1n acel l$c &"ar a+la ,i"1 '( r.ului, cu &e 'e&#ar%e ,i nu ai 0e'e #e acela, &a",i alea)( l$c a&cun&, ,i #lec.n' )enunc/ile &( -ic( cu lacri i3 iar%(" i D$a ne, )re,eala ce +(cui 'e '('ui r(ului, #e +ra%ele eu cu%are*** nu in'u"1 cu nu ele ,i iar%("1 ,i #e el, c(ci eu 1l ier% 'in %$% &u+le%ul, 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ulu Du/, A in5 Iar #e 'ia0$l 1l cer% ,i"1 !le&%e 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ulu #uh, AminIar c.n' 1,i +ace ru)(ciunea -iua &au n$a#%ea, &( -ic( 'u#( ru)(ciune a,a3 S( %e cer%e #u%erea S+in%ei Trei i, &( %e cer%e D$ nul Ii&u& >ri&%$&, &( %e cer%e %$a%e #u%erile cere,%i, #e %ine 'e $n al 1n%unericului* S( #iei cu %$a%( #u%erea e,%e,u)ului ,i &%(#.nirea %a, 'in %$% cu#rin&ul eu ,i &( #iei %u 'e $n ,i 'e la %$2i #e care 2i i"a 'a% eu 2ie 1n -ilele 0ie2ii ele, c.n' ei "au &u#(ra% ,i eu nu i"a ier%a%* C(ci eu ier% 1n cli#a acea&%a #e %$2i c.2i a 'a% r(ului 1n 0ia2a ea, ier% #e %$2i c.2i C"a !le&%e a% ,i ier% #e %$2i cu c.2i "a cer%a% ,i &un%

cer%a%(* 9i ier% #e %$2i 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ulu Du/, A in5 iar #e %ine 'ia0$le, %e cer% ,i %e !le&%e 1n nu ele Ta%(lui, al Fiului ,i al S+.n%ulu Du/, A in5 Nu ai a,a, un cre,%in #$a%e &c(#a 'e 'e $n6* S#une" i S+in%e Mi/aile, $ ru)(ciune #lin(, ca &( 1n0(2 #e cre,%inii care nu ,%iu car%e* S+.n%ul i"a -i&3 4=i care ,%ie ,i care nu ,%ie car%e, c.n' 0a 0rea &(",i +ac( $ ru)(ciune #lin( #re&cur%a%(, +ace %rei e%anii la #( .n%, $riun'e &"ar a+la, &e ri'ic(, +ace #e +a2( $ 1nc/in(ciune, #une .inile #e #ie#% ,i -ice cu & erenie3 Mil$&%i0( &(" i +ii ie Prea&+.n%( Trei e* Mil$&%i0( &(" i +ii ie Prea&+.n%( N(&c(%$are 'e Du ne-eu? iar %rei (%(nii " Mil$&%i0i &(" i +i2i &+in2il$r Ar/an)/eli Mi/ail, Ga0ril ,i Ra+ail? ,i iar %rei e%anii " Mil$&%i0i &(" i Fi2i ie %$2i S+in2ii 'in ceruri ,i %$a%e Pu%erile, Cere,%i* Trei e%anii " Mil$&%i0i &(" i +i2i %$2i S+in2ii 1n)eri 'in ceruri, %rei e%anii " Mil$&%i0( &(" i +ii &+.n%a -i 'e a-i S+.n%ul -ilei 'e a-i* Trei e%anii " Mil$&%i0 &(" i +ii ie 1n)era,ul eu &+.n% #(-i%$r* Cre,%inul c.% %r(ie,%e 1n lu e e 'a%$r &(",i 1n%$c ea&c( ru)(ciune #lin( c(%re ul2i S+in2i ,i #u%eri cere,%i* C.2i S+in2i #$ ene,%e el 1n ru)(ciune c.n' &e r$a)(, %$2i &e r$a)( #en%ru el 1n cli#a aceea D$ nului ,i la $ar%ea lui #e %$2i ii are ca a#(r(%$ri6* 4S#une" i S+in%e Mi/aile, ce #(ca% au cre,%inii care ur(&c Ei&erica86 " 4Scri& e&%e 1n car%e ,i c.n%( in &%ran( c.n%(re2ul Ia Ei&eric( in +iecare Du inic( ,i &(r!(%$area3 BCei ce ur(&c Si$nul ru,ina2i 0e2i %i 'e D$ nul, c(ci #recu iar!a 'e +$c, a,a 0e2i +i u&ca 2i*D Si$nul, I$ane, e&%e Ei&erica D$ nului ,i %$2i cre,%inii care ur(&c Ei&erica, la -iua ;u'ec(2ii 0$r +i ar,i ca iar!a 'e +$c6* Mi"a ai -i&3 4I$ane, n$i er)e acu iar 1n lu e, e&%e a#r$a#e -iu(6* 4Cu , S+in%e Mi/aile, a -i& eu, la n$i 1n lu e nu e -iu( acu 86 4Nu, a -i& S+.n%ul, e&%e a#r$a#e 'e -iu(* Mai e&%e un cea& ,i ;u (%a%e6* =i cu #u%e n$i &$&i 1n lu e 1n%r"un cea& ,i ;u (%a%e, S+in%e Mi/aile8 a -i& eu* 4Acu , -!ur( #e cli#e, i"a -i& el? 0e-i %u, l$cul %(u, I$ane86 A -i&3 9l 0(', S+in%e Mi/aile* " 47$cul %(u e&%e &i #lu 1 #$'$!i%, c( %u ai a0u% ul%e )re,eli 1n lu e, %u &( ul2u e,%i D$ nului c( 2i"ai ale& l$c 1n%re ale,ii S+in2iei Sale ,i acu , er).n' 1n lu e, &( +ii %are &%(rui%$r 1n ru)(ciuni, cu #ri0e)/eri n$a#%ea, 1n 1n0(2(%uri, 1n &crieri ,i 1n al%e +a#%e !une, ca a%unci c.n' 0ei 0eni #e 0eci aicea, &( )(&e,%i l$cul %(u ul% lu ina% ,i 1 #$'$!i%, c( ai au-i% cu0.n%ul D$ nului3 BS%ea 'e &%ea cu &la0a &a*D S(ru%("2i l$cul, I$ane, %i #i e 'e #lecare6* Mi"a &(ru%a% cu lacri i Crucea care lu ina ca un &$are 1n $'aia ea ,i cu lacri i ,ir$aie a -!ura% cu 1n)erul #rin )r('ina cea inuna%(* Du#( un lun) -!$r #rin%re #$ i +ru $,i ,i $'(i2e, ne"a #$ eni% 1n +a2a unei e&e +ru $& 1 #$'$!i%e* Era a&a ca 'in%r"$ #ia%r( 'e ar ur( +ru $& 1n+l$ra%(, ale c(rei ca#e%e nu &e 0e'eau* Ma&a a0ea 'e ;ur 1 #re;ur &caune cu #erni2e r$,ii ne1n%reru#%e* Pe a&( erau ca&%r$ane ca 'e ar ur(, +ru $& 1n+l$ra%e

+iFa%e 1n a&a, nu &e i,cau? 1n ca&%r$ane era .ncare ca iaur%ul, !$!i%e ici cu &un% c$+e%urile* P.inea #e a&( era cu e #.inea n$a&%r( 'e un Hil$)ra , al!( 1n&( ca -(#a'a* S%iclu2e cu !(u%ur( ,i ce,%i ici, cu2i% ,i lin)uri2( ic(, a,a era 1 #$'$!i%( %$a%( a&a* A &%a% la a&( ,i S+.n%ul i"a -i& &( r$&%e&c Ta%(l N$&%ru* Du#( %er inarea ru)(ciunii i"a 'a% cu2i% 1n .n(, -ic.n'u" i3 4:ine I$ane, cu2i% ,i %aie 'in #.inea Ta%(lui %(u, C(ruia %u ai &er0i% cu 'ra) 1n 0ia2( cu ru)(ciuni ,i +a#%e !une " Ai &( )u,%i 'in +iecare .ncare $ 'a%(, 'ar +$ar%e #u2in 6* A lua% cu2i% 'in .na 1n)erului ,i cu are +ric( 1nc/in.n'u" (, a %(ia% 'in p"inea cerea&c( $ !uc(2ic( ic(, c.% $ ana+$r( 'in lu e* C.n' a #u&"$ cu +ric( #e !u-ele ele &"a %$#i% ca $ r$u(, ir$&uri &l(0i%$are ,i lu ina "au 1nc$n;ura%* C.n' a lua% cu lin)uri2a 'in ca&%r$n $ &in)ur( !$!i%( &"a %$#i% la +el* C.n' a )u&%a% 'in%r"$ ic( cea,c( 'in !(u%ura aceea "a lu ina% ,i "a &l(0i% cu %$%ul* C.n' " a ui%a%, #e a&( cre&cu&er( %$a%e la l$c* 1n cli#a aceea au 1nc$n;ura% a&a &+.n%( ul2i e 'e 1n)eri, )ru#uri, )ru#uri ,i 1n%re!au #e S+.n%ul eu #ur%(%$r, ce e cu ine ac$l$* S+.n%ul le &#unea 'e&#re ine, 1n&( 1n li !( &%r(in( c1 eu nu 1n2ele)ea * S+in2ii 1n)eri "au .n).ia% %$2i cu cu0in%e, -ic.n'u" i3 4I$ane, %u er)i iar 1n lu e? &( +ii %are &%(rui%$r 1n lucrarea ce D$ nul ce 2i"a 1ncre'in2a% ,i 1n ru)(ciuni &%ric%e cu e%anii Ia #( .n%, in%rei 'e cu ai +(cu% %u #.n( acu a* S("2i #e%reci %$a%( 0ia2a '(rui%( 2ie 'e D$ nul, 1n0(2.n', &criin' ,i ru).n'u"%e ca 0eni% #e 0eci aici, &( )(&e,%i l$cul %(u ul% lu ina% ,i 1 #$'$!i%6* Eu cu lacri i r(&#un'ea c(%re 1n)eri, -ic.n'3 4 V$i lu#%a S+in2ii ei 1n)era,i, 'ar ,i &+in2iile 0$a&%re &( ( a;u%a2i56 Te"a a;u%a% n$i #e %ine, I$ane, c.n' nu 0(-u&e,i c/i#urile n$a&%re? 'ar ,i %u &( 1n0e2i ne1nce%a% #e cre,%ini ca la $rice ru)(ciune ce +ac &( #$ enea&c( ,i nu ele n$&%ru, cu %rei 1nc/in(ciuni &au cu %rei e%anii, -ic.n'3 BMil$&%i0i &(" i +i2i ie %$2i S+in2ii 9n)era,i 'in ceruriD, c( ul%( )ri;( a0e n$i 'e 0$i cre,%inii ,i #u2ini cre,%ini &un% care &( c/e e nu ele n$&%ru 1n ru)(ciuni6* 9n cli#a aceea, S+.n%ul Mi/ail "a #rin& 'e .n( -ic.n'u" i3 4Acu e )a%a 'e #lecare, I$ane, #(r(&i raiul &+.n% ,i er)e 1n lu ea 0re elnic(6* Eu, cu lacri i ,ir$aie, a -i&, c(%re 1n)eri3 4 V( la& 1n)eri lu ina2i 1n &la0a raiului 'ulcelui li&u& ,i eu #lec 1n lu ea era ,i #lin( 'e neca-uri6* " 4Cu n$i e,%i I$ane ,i n$i cu %ine6* A -!ura% cu 1n)erul 'e la acea a&( cerea&c(, a %recu% ca +ul)erul #rin%re l$ca,urile cele inuna%e 'e ac$l$, a &$&i% +(r( 0e&%e la #$ar%a ce%(2ii, a 0(-u% cu cun$,%in2( clar( +e2ele S+in2il$r A#$&%$li Pe%ru ,i Pa0el ,i a -!ura% #e #( .n%, un'e i &e #(rea un are 1n%uneric* Du#( un -!$r necun$&cu%, "a $#ri% S+.n%ul 1n l$c, -ic.n'u" i3 4I$ane, #e&%e $ cli#( %e 'e,%e#2i 1n ca&a %a, cu .inile #e #(%ura cu care ai +$&% 1n0eli%, %e &c$li la +erea&%r(, 12i +aci %rei 1nc/in(ciuni ,i r( .i $ 1n %$a%( cun$,%in2a, cu ai +$&% 1n lu e* Ve-i )ur( 'e -iu(, %$% ce ai 0(-u% ,i ai au-i% 1n acea&%( n$a#%e, r( .n ca $ car%e 1n ini a %a, %$a%(

0ia2a %a* Ai %(i 1n ca&( '$r %$2i, %u cu 0$ce %are 1i 0ei &cula &("2i a#rin'( lu ina ,i c.n' +i"$r a#rin'e lu ina, ii 1n%re!i cu ai '$r i% %u, 'ar ei nu ,%iu &( -ic( ni ic&, %$2i au '$r i% ne#$ eni2i* Te &c$li &(n(%$&, u,ura% 'e !$al(, ai %.r-iu 0ei 0$r!i 1n ai ul%e !i&erici, %$% ce 2i &"a &#u& 2ie 1n acea&%( &+.n%( n$a#%e* Prin ale,ii D$ nului 0$r ie,i c(r2i in nu ele %(u* Tu 0ei #re'ica %$a%( 0ia2a %a ar(%a% ,i +(r( 'e %ea (6* Eu a -i&3 Vai5 S+in%e Mi/aile, ce 0$i +ace eu c.n' 0$i ie,i &( 1n0(2 1n%re #re$2i ,i 1n0(2a2ii reli)iei8 " 4T$2i 1n0(2a2ii reli)iei %e 0$r iu!i ,i a&cul%a #e %ine, c(ci %$% ce ai 'a% 1n 'ar 'e la D$ nul e&%e 1n le)(%ur( cu S+.n%a Scri#%ur(* Nu ai cei necre'inci$,i 0$r +u)i ca &( nu %e au'(* S(ru%(" i I$ane, /aina, acu e,%i 1n ca&(5 i"a -i& S+.n%ul* A &(ru%a% /aina S+.n%ului ,i $5 inune, "a #$ eni% 1n &(r ana ea ca&( cu .inile #e #(%ura cu care era 1n0eli%* M"a ri'ica% Ia +erea&%r(, a +(cu% %rei 1nc/in(ciuni, "a ui%a% #e +erea&%r(, a 0(-u% -$ri 'e -iu( ,i %$% ce 0(-u&e ,i au-i&e 1n acea &+.n%( n$a#%e au r( a& ca $ car%e 1n &u+le%ul eu* A &%ri)a% cu 0$ce &$2ia, &(" i a#rin'( lu ina, c(ci ei '$r eau %$2i* (-a 1n%re!a% cu a '$r i%, ,i ei au &#u& c( ni ic nu ,%iu, a%unci le"a &#u& %$a%( 0e'enia ,i c( &un% &(n(#%$& 'in acea cli#(* R$) #e D$ nul n$&%ru Ii&u& >ri&%$&, ca &( ar e-e cu Du/ S+.n% #e %$2i c.2i 0$r ci%i ace&%e cu0in%e &+in%e 'e&c$#eri%e ie 'e D$ nul ,i &("i 1n0re'nicea&c( a lucra !(r!(%e,%e cele &#u&e 'e D$ nul ,i 'e S+.n%ul Mi/ail, aici, #rin )ura ea, ne0re'nicul ,i &( ne 1n0re'nicea&c( D$ nul la -iua ;u'ec(2ii 1n )r('inile raiului !inecu0.n%a%e, #e care S+in2ia Sa le"a c.,%i)a% #rin #a%i ile Sale #en%ru n$i*

VE#E.EA .A(/0/(
<(c.n' 'e %i+$& )ra0, '$u( &(#%( .ni +(r( &( a #$+%( 'e .ncare, era &#eria% 'e +rica $r2ii ,i %ri i&ei &$2ia la #re$% ca &( 0ie &( ( 1 #(r%(,ea&c( 'u#( r.n'uiala cre,%inea&c(* Era #e la $ra $#% 'i inea2a, c.n' +e eia #lec( la #re$% ,i a'$r in', ( #$ eni 1n 0i& c( 0eni un +ru $& 1n)er ,i lu.n'u" ( 'e .na 'rea#%( 1 i -i&e3 4I$ane, %u 0ei er)e acu cu ine6* Eu cre-ui a%unci c( &un% #leca% 'in lu e 'e+ini%i0, c(ci era 1 !r(ca% cu $ /ain( al!(* =i -!ura acel 1n)er cu ine, cu $ iu2eal( are, +(r( ca &( 0$r!i #e cale* Ne #$ enir( a;un,i 1n%r"$ 0ale inuna%( 1n +ru u&e2e* Erau #$ i %un,i la cr(ci, ca la n$i 1n lu e, la )r('inile #u!lice* P$ ii a0eau +run-e 'e 'e$&e!i%e +$r e* Unii a0eau ,i +l$ri cu cul$ri inuna%e, al2ii a0eau r$a'e cu nu a 0(-u% 1n lu e* Prin%re acei #$ i inuna2i la 0e'ere -!urau &%$luri 'e #(&(ri +ru $a&e, 1n (ri ea #$ru !eil$r n$,%ri 'in lu e, inuna2i 1n cul$ri ,i c.n%au cu ni,%e )la&uri ca 'e u-ic( cu 1n2ele& reli)i$&* P( .n%ul, #e ;$&, 1n acea )r('in( era 1n%$c i% a&%+el3 cur)ea $ a#( ic( 1n l(2i e ca 'e $ #al (, #rin%r"un ;)/ea! inuna% la 0e'ere* A#a cur)ea 'e la r(&(ri% la a#u& ,i

l.n)( a#( ur a $ 'un)( 'e #ia%r(, %$% la 1n(l2i ea unei #al e, c$l$ra%( inuna%* Eu, c.n' %recea cu 1n)erul #e&%e acele inuni cere,%i ,i c.n' #u&ei #ici$rul 're#% #e&%e acea #ia%r(, &i 2i rece ,i -i&ei3 4Sun% 'e&cul2 S+in%e 1n)era,6, iar 1n)erul 1 i r(&#un&e3 4Nu e&%e ne0$ie 'e 1nc(l2( in%e aici6* Al(%uri 'e acea 'un)( 'e #ie%re, ur a $ 'un)( 'e ni,%e +$i ca l(#%uca !$irea&c(, $i ca (%a&ea, 'e $ cul$are al!(, #e care a%unci c.n' c(lca , iar(,i &e 1n're#%au la l$c ,i %$% a,a ur a %$% %erenul3 era $ a#(, $ #ia%r( ,i $ c(rare cu +l$ri inuna%e ,i al%e ul%e inuni& #e care li !a $ enea&c( nu #$a%e a le )r(i, c(ci erau 1n%$c ai 'e D$ nul ac$l$* 9n)erul ( $#ri 1n l$c ,i 1 i -i&e3 4 Ve-i, ai I$ane, ce e&%e aici8 Pri0e,%e %$a%e cu !()are 'e &ea (, ace&% l$c inuna% e&%e l$cul un'e D$ nul n$&%ru $'i/ne,%e #e 0eci &une%ele acel$r cre,%ini care c.% au %r(i% in lu e, ,i"au +(cu% cu 'ra) ru)(ciunea cu e%anii ari la #( .n% 1n %$a%( 0ia2a l$r6* Mer&er( 1n al% l$c ai inuna% ,i ai 1 #$'$!i% ,i 1n)erul 1 i &#unea ereu3 4I$ane5 Aici &e $'i/ne&c 1n 0eac %$2i cre,%inii, care 1,i lucrea-( cu 'ra) #e lu e ru)(ciunea cu e%anii ari Ia #( .n%6* Eu a%miram cu totul aceste +ru u&e2i ,i" i ui%a&e 'e cele 'in lu e, a#$i 1n%re!ai cu ini ( 0e&el #e 1n)er3 4S+in%e 9n)era, al eu #ur%(%$r, 1n)erul aici nu &un% $a eni86 9n)erul r(&#un&e3 4Sun% I$ane, &( er)e in 'ealul ce &e 0e'e un'e e&%e ,i ai +ru $&6* Urcar( $ ic( c$a&%( +ru $& 1 #$'$!i%( cu 0er'ea2( ,i ne #$ enir( 1n%r"un c. # 'e&c/i& +(r( ar)ini, 'ar inuna% 1 #$'$!i% 'e D$ nul* Era ac$#eri% cu $ #('ure inuna% alinia%(, c(ci erau #arc/e%e +$r a%e ,i #rin%re #arc/e%e erau 'ru uri ,i c(r(ri inuna% 1n%$c i%e* C$#acii #('urii erau 1n (ri e 'e '$u( $ri cu &un% #$ru !ii n$,%ri %$a na* Fiecare %u+( a0ea cr(cile ca 'e !ra' 0er'e ,i 1n 0.r+ a0ea +iecare %u+( c.%e $ +l$are ca 'e !u;$r 1n ii 'e cul$ri* Pe ;$& cre,%ea nu ai +$aie la%( ca a l(#%ucii inuna%(, 'e cul$area al!( ca (%a&ea, #e care c.n' c(lca cu #ici$arele 0enea iar la ioc. ngerul meu la +iecare c(rare ( $#rea ,i" i -icea3 4Ve-i I$ane, ace&%e l$curi inuna%e8 " 7e 0(' S+in%e 1n)ere, r(&#un'ea cu %$a%( ini a, c(ci &u+le%ul eu cre'ea c( &un% 'u& 'inc$l$ 'e+ini%0, a,a ( !ucura 'e ce 0e'ea * n)erul iar(,i 1 i -ice3 4Aici $'i/ne,%e D$ nul #e %$2i acei cre,%ini, care c.% %r(ie&c #e lu e lucrea-( cu 'ra) ru)(ciunea cu e%anii la #( .n%6* Eu iar(,i -i&ei 1n%re!.n'3 4S%in%e 1n)ere, &#une" i ce &un% ace&%e l$curi86 R(&#un&e 1n)erul &#un.n'3 4 T$a%e ace&%ea c.%e 0(-u,i &un% r$a'ele ce D$ nul n$&%ru Ii&u& >ri&%$& a c.,%i)a% #rin #a%i ile ce au #ur%a% #e lu e ,i ace&%e l$curi ce D$ nul a c.,%i)a% #rin #a%i i le '(ruie,%e #e 0eci la cre,%inii care #$ar%( cu 'ra) ,i lucrea-( ru)(ciunea cu e%anii la #( .n% care e&%e B&e nul patimilor #omnului1. C(ci D$ nul n$&%ru Ii&u& >ri&%$& a &u+eri% #e lu e #a%i i ,i Ie"a l(&a% la cre,%ini 1n 'ar #en%ru .n%uirea 'e )re,eli ,i c.,%i)area 1 #(r(2iei Ceruril$r* Iar cre,%inii care nu lucrea-( cu 'ra) acea&%(

ru)(ciune, nu 0$r 0e'ea +a2a D$ nului cu .n).iere ,i !ucurie, +iin'c( nu au #e +a2a l$r &e nul #a%i il$r D$ nului, c(ci ,i"au #e%recu% 0ia2a 1n lene ,i .n'rie, #en%ru care &un% %ri i,i 1n &%(#.nirea ia'ului ,i a 'e $nil$r 'e ac$l$6* A&cul%.n' eu %$a%e ace&%ea cu !()are 'e &ea (, 0(-ui 1nain%ea n$a&%r( $ cea%( 'e $a eni +ru $& 1 !r(ca2i 1n /aine al!e, care 0eneau &#re n$i* C.%( !ucurie a &i 2i% 1n &u+le%ul eu c( 0$i #e%rece cu ei, 'ar $ inune5 C(ci %$c ai c.n' erau ca la -ece e%ri 'e#ar%e #.n( &( '( unii cu al2ii .na, acei $a eni -!urar( ca ni,%e #(&(ri ,i &e +(cur( ne0(-u2i #rin #('urea cea +ru $a&(* Eu ( 1n%ri&%ai ,i -i&ei c(%re 1n)er? 4De ce +u)ir( $a enii aceia 'e ine86 7a care 1n)erul 1 i r(&#un&e3 4 Tu nu e,%i a'u& ca &( &%ai aici, ci e,%i 0eni% ca &( 0e-i ace&%ea ,i &( au-i 'e la ine cele ce 2i"a &#u&? iar %u &( le &cri cu 'ra) ,i &( le 'ai 1n lu e, a,a i2i e&%e 'a% 2ie 'e Ia D$ nul* Deci, +iin'c( %recerea #e aici +u &%r(in(, 'e aceea +u)ir( 'e %ine ale,ii D$ nului6* O'a%( cu ace&%e cu0in%e, ( 'e,%eptai.