Sunteți pe pagina 1din 10

NOTA INFORMATIV la proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Codului Penal al Republicii Moldo a

!" Condi#iile ce au impu$ elaborarea proiectului i finalit%#ile urm%rite

Statutul de la Roma al Curii Penale Internaionale a fost ratificat de Republica Moldova prin Legea nr. 212 din 9 septembrie 2 1 . Conform art. 1! din Statutul Curii Penale Internaionale "#n continuare $ Statutul CPI sau Statutul de la Roma%& 'urisdicia Curii este una complementar( fa( de cea a instanelor naionale ale statelor ce au ratificat Statutul. )n consecin(& urmare a ratific(rii Statutului de c(tre Republica Moldova era necesar( alinierea legislaiei penale naionale la standardele acestuia& #n scopul facilit(rii e*ercit(rii propriei competene +i asigur(rii unei compatibilit(i depline #ntre prevederile Statutului de la Roma +i cele ale Codului penal al Republicii Moldova. ,cest imperativ a fost de altfel recunoscut +i de alte state ce au ratificat Statutul +i care& fie au recurs la modificarea codurilor penale& fie au creat un Cod al infraciunilor internaionale& a+a cum este ca-ul .ermaniei. /otu+i& la momentul ratific(rii nu au fost operate modific(rile necesare #n legea penal(. ,stfel& anali-#nd #n pre-ent prevederile legii penale naionale putem constata c(& doar o parte din dispo-iiile Statutului #+i g(sesc reflectare #n Codul penal #n Capitolul I +i Capitolul 01III din Partea special(. ,ceste prevederi au #ns( un caracter mult prea general& iar #n unele ca-uri conin prevederi eronate. 2in aceste considerente este evident( necesitatea elabor(rii unui proiect de modificare +i completare a Codului penal& care ar asigura conformitatea acestuia reglement(rilor Statutului de la Roma. Concomitent& inem s( menion(m c(& necesitatea modific(rii legii penale +i anume& #n partea ce reglementea-( infraciunile de r(-boi& infraciunea de genocid& deriv( +i din alte obligaii internaionale pe care Republica Moldova +i le3a asumat o dat( cu ratificarea Conveniilor de la .eneva din 1949& Protocoalelor adiionale la acestea& Conveniei pentru prevenirea +i reprimarea crimei de genocid din 1945& precum +i a altor tratate internaionale care inter-ic aplicarea unor metode sau mi'loace de ducere a ostilit(ilor. Republica Moldova ratific6nd Conveniile de la .eneva +i Protocoalele adiionale la acestea +i3a asumat obligaia de a lua orice m(sur( legislativ( necesar( pentru stabilirea sanciunilor penale menite s( fie aplicate persoanelor care au comis& sau au dat ordin s( se comit(& oricare dintre infraciunile grave prev(-ute de Convenii. ,stfel& pentru implementarea efectiv( a obligaiilor asumate nu este suficient( doar #nsumarea global( a tuturor infraciunilor de r(-boi #ntr3un singur articol& fiind necesar( o individuali-are separat( a fiec(reia. ,cest fapt ar corespunde +i e*igenelor principiului clarit(ii normelor 'uridice. Mai mult ca at#t& lu6nd #n calcul consecinele 'uridice pe care le implic( normele penale& este cu at#t mai evident necesar ca acestea s( fie previ-ibile +i clare. /otu+i& dac( facem o anali-( comparativ( a prevederilor e*istente #n Codul Penal "at#t Capitolul I& c#t +i Capitolul 01III din Partea special(% +i #nc(lc(rile grave din tratatele de drept internaional umanitar putem constata c( Codul Penal al RM& #n redacia sa acoper( doar o mic( parte din prevederile Conveniilor de la .eneva. )n ce prive+te Convenia pentru prevenirea +i reprimarea crimei de genocid& relev(m c(& #n art. 1 al acesteia se prevede c( p(rile contractante se anga'ea-( s( ia& #n conformitate cu constituiile respective& m(surile legislative necesare pentru asigurarea aplic(rii dispo-iiunilor Conveniei +i mai ales s( prevad( sanciuni penale eficace care s( afecte-e #ntr3adev(r persoanele vinovate de genocid. Republica Moldova a prev(-ut #n Codul penal o componen( separat(& care incriminea-( genocidul "art. 178 CP%& #ns( redacia acesteia nu corespunde #n totalitate prevederilor Conveniei. )n scopul soluion(rii problemelor invocate mai sus +i cre(rii premiselor pentru asigurarea respect(rii anga'amentelor asumate de Republica Moldova o dat( cu ratificarea tratatelor din domeniul dreptului internaional umanitar& a fost
1

elaborat proiectul de Lege pentru modificarea +i completarea Codului Penal al Republicii Moldova 2escrierea detaliat( a modific(rilor +i complet(rilor propuse s#nt pre-entate detaliat #n punctele ulterioare ale pre-entei note informative. &" Principalele pre ederi ale proiectului i e iden#ierea elementelor noi 1. 9 prim( modificare se refer( la completarea Codului penal cu articolul 1271 'Per$oana prote(at% de dreptul interna#ional umanitar)" 9portunitatea acestei complet(ri deriv( nemi'locit din necesitatea asigur(rii unei interpret(ri uniforme a noiunii de persoan( prote'at( de drept internaional umanitar& utili-at( pe larg #n modific(rile propuse la Codul penal "art. 17!& 17!7%. &" :*punerea articolul 130 Mercenar #n redacie nou( are drept scop aducerea acestei norme #n conformitate cu prevederile art. 4! al Protocolului ,diional I la Conveniile de la .eneva din 12 august 1949 privind protecia victimelor conflictelor armate internaionale din 5 iunie 19!! "#n continuare $ P, I%& la care Republica Moldova este parte. 3. )n privina infrac#iunii de genocid *Articolul !+, din Codul Penal- & #n considerarea obligaiilor asumate de Republica Moldova prin ratificarea Conveniei privind prevenirea +i reprimarea cimei de genocid& art. 178 din Codul Penal a reluat practic te*tul art. II al Conveniei. /otu+i& acesta nu corespunde #n totalitate prevederilor Conveniei menionate supra +i ale art. ; al Statutului CPI. Conform art. ; lit. d% al Statutului de la Roma +i art. II al Conveniei pentru prevenirea +i reprimarea crimei de genocid din 1945& este considerat( infraciune de genocid& aplicarea m(surilor vi-#nd #mpiedicarea na+terilor #n s#nul unui grup naional etnic& rasial sau religios& pe c#nd art. 178 lit. c% din Codul penal al Republicii Moldova& incriminea-( luarea m(surilor pentru sc(derea natalit(ii #n s#nul grupului. )n ca-ul literei d% redacia actual( a Codului penal incriminea-( traficul copiilor ce in de un grup naional& etnic& rasial sau religios& pe c#nd art. ; lit. e% al Statutului de la Roma +i art. II lit. e% al Conveniei pentru prevenirea +i reprimarea crimei de genocid prevede #n calitate de infraciune nu traficul& ci transferul forat al copiilor dintr3un grup #n altul. ,stfel& modific(rile propuse la art. 178 din Codul penal vi-ea-( o mai bun( corelare a acestuia cu art. ; din Statutul CPI +i art. II din Convenia pentru prevenirea +i reprimarea crimei de genocid. Suplimentar& fa( de prevederile Statutului& conform proiectului este incriminat( incitarea "alin."2%% la s(v#r+irea infraciunii de genocid& incriminare cerut( de prevederile art. III lit. c% din Convenia din 1945. ." 2in cau-a absenei #n legea penal( a unor prevederi referitoare la crimele contra umanit(ii& proiectul prevede completarea Codului penal cu articolul !+,!& care reia& #ntr3o form( adaptat(& prevederile art. ! din Statutul CPI& valorific6nd& astfel& definiiile anterioare promovate de art. ; lit. c% din Statutul /ribunalului Militar Internaional de la <uremberg& de art. 8 lit. c% din Statutul /ribunalului Penal Internaional pentru 9rientul )ndep(rtat "/o=io%& art. 8 din Statutul /ribunalului Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie +i art. 7 din Statutul /ribunalului Penal Internaional pentru Ruanda. /e*tul propus sistemati-ea-( 11 aciuni distincte care sunt considerate crime contra umanit(ii& care la r#ndul lor au fost divi-ate #n dou( categorii >"alin. "1%? +i >alin. "2%? #n dependen( de gravitatea faptelor incriminate. @a( de art. ! din Statutul de la Roma& s3a renunat la definirea termenilor #n finalul articolului& f(r( a aduce astfel atingere principiului previ-ibilit(ii +i clarit(ii legii& noiunile fiind e*plicate #n mod suficient #n cadrul fiec(rei componene de infraciune. 2e asemenea& nu s3au preluat din te*tul Statutul unele sintagme& care nu au un sens clar #n conte*tul legislaiei noastre. Cu titlu de e*emplu ar putea fi amintit( noiunea de Asclava' se*ualB. )n ceea ce prive+te fapta prev(-ut( la lit. b% alin. "2% 3 supunerea unei populaii sau p(ri a acesteia& #n scopul de a o distruge #n tot sau #n parte& la condiii de via( menite s( determine distrugerea fi-ic(& total( sau parial(& a acesteia sau e*terminarea cum este denumit( ea pare& la o prim( anali-(& a se suprapune cu coninutul infraciunii de genocid. Concursul de norme este& #ns(& doar unul aparent& c(ci& de+i sub aspectul laturii obiective& cele dou( infraciuni sunt asem(n(toare& conduita incriminat( #n ipote-a genocidului& prive+te doar anumite grupuri& individuali-ate pe ba-a unor
2

criterii e*pres prev(-ute "rasial& etnic& religios etc.%. )n scCimb& #n ca-ul infraciunilor contra umanit(ii& grupul sau grupurile vor fi& de regul(& individuali-ate pe ba-a unor criterii politice sau sociale. ," 9 parte din modific(rile propuse la Codul penal se refer(& fie la revi-uirea unor infraciuni de r(-boi& care se reg(sesc #n Capitolul I AInfraciuni contra p(cii +i securit(ii omenirii& infraciuni de r(-boiB +i Capitolul 01III AInfraciuni militareB din Partea special( a acestuia& fie la completarea Codului penal cu noi infraciuni de r(-boi. Codul Penal al RM #n pre-ent reglementea-( #n Capitolul I din Partea special( doar c#teva prevederi care se #ncadrea-( #n categoria crimelor de r(-boi +i anumeD art. 17! E/ratamentele inumaneB& art. 175 A)nc(lcarea dreptului internaional umanitarB +i art. 147 A,plicarea mi'loacelor +i metodelor inter-ise de ducere a r(-boiuluiB. /oate aceste prevederi #ns(& nu repre-int( altceva dec#t o #ncercare de incriminare global( a #nc(lc(rilor grave ale 2IF #n doar c#teva articole. Mai mult ca at#t& #n ca-ul articolului 175 se poate cCiar preci-a c(& de+i denumirea acestuia ar presupune c(& acesta reglementea-( careva #nc(lc(ri ale dreptului internaional umanitar& totu+i coninutul acestui articol nu are leg(tur( cu denumirea& reglement#nd de fapt r(spunderea +efilor +i altor superiori ierarCici #n ca-ul #n care au fost s(v#r+ite infraciuni de r(-boi. Codul Penal al RM mai face +i o enumerare indirect( #n Capitolul 01III denumit EInfraciuni militareB a unor fapte care #ntrunesc condiiile pentru a fi calificate #n calitate de infraciuni de r(-boi +i anumeD art.759 EGefuirea celor c(-ui pe c#mpul de lupt(B& art.79 E,ctele de violen( asupra populaiei din -ona operaiilor militare&B art.791 E)nc(lcarea grav( a 2IF in timpul conflictelor militareB +i art.792 E@olosirea cu perfidie a emblemei Crucii Ro+ii ca element protector #n timpul conflictului armatB. 2ac( anali-(m #n parte fiecare infraciune militar( prev(-ut( #n Capitolul 01III se poate determina c( legiuitorul RM a purces la reglementarea global( a infraciunilor de r(-boi. Fn e*emplu evident ar fi art.79 din Codul penal al RM care desemnea-( E,ctele de violen( asupra populaiei din -ona operaiilor militareB. ,stfel& de+i la prima vedere pare a fi vorba doar de un simplu act de violen( asupra populaiei& totu+i acest act la r#ndul s(u poate includeD lansarea intenionat( de atacuri +tiind c( el va cau-( pierderi de viei omene+tiH r(nirea persoanelor civileH lansarea intenionat( de atacuri #mpotriva populaiei civile #n general sau #mpotriva civililor care nu particip( la ostilit(i etc. La r#ndul s(u art.791 al Codului Penal al RM aminte+te de #nc(lc(rile grave a 2IF #n timpul conflictelor armate& care ar putea include ma'oritatea #nc(lc(rilor grave ale Conveniilor de la .eneva. /otu+i& lista aciunilor incriminate de articolele sus3menionate nu corespunde nici pe departe& cu lista #nc(lc(rilor grave prev(-ute de Conveniile de la .eneva +i protocoalele adiionale la acestea& sau cu cea a Acrimelor de r(-boiB prev(-ute de art. 5 al Statutului de la Roma& aceasta asigur6nd doar transpunerea parial( a unor prevederi din actele internaionale menionate. ,stfel& #n vederea sistemati-(rii prevederilor legii penale care incriminea-( infraciunile de r(-boi& precum +i asigur(rii transpunerii #n legislaia naional( a prevederilor Statutului de la Roma& Conveniilor de la .eneva +i Protocoalelor adiionale la acestea& se propune re i/uirea con#inutului art" !+0 din Cod penal +i& respectiv& completarea Codului penal cu patru componen#e de infrac#iune noi *art" !+0! 1 !+0.-" 2e fapt& s3a #ncercat a se divi-a infraciunile de r(-boi #n c#teva categoriiD 2 infraciunile de r(-boi #mpotriva persoanelor "art. 17!%H 2 infraciunile de r(-boi #mpotriva propriet(ii +i altor drepturi "art. 17! 1%H 2 utili-area mi'loacelor inter-ise de ducere a r(-boiului "art. 17! 2%H 2 utili-area metodelor inter-ise de ducere a r(-boiului "art. 17! 7% 3 utili-area f(r( drept a semnelor distinctive de drept internaional umanitar "art. 17! 4%. ,vanta'ul acestei metode de sistemati-are a infraciunilor de r(-boi este crearea unui te*t accesibil& evit6ndu3se repet(rile #n te*t a acelor fapte& care pot fi comise at#t #n cadrul unui conflict armat internaional& c#t +i f(r( caracter internaional. 2e asemenea& #n procesul de sistemati-are a noilor infraciuni propuse s3a luat #n consideraie tendina actual( a instanelor penale internaionale de a pune semnul egalit(ii #ntre infraciunile de r(-boi comise #ntr3un conflict& indiferent dac( are sau nu caracter internaional. 2istincia dup( caracterul conflictului armat este totu+i f(cut( acolo unde ea se dovede+te a fi necesar(& #n sensul c( e*ist( particularit(i al unei sau alteia dintre categoriile de conflicte menionate. : lesne a fi preci-at +i faptul c( pe l#ng( includerea anumitor dispo-iii de drept internaional ce decurg din art. 5 Statutul de la Roma& art. 7 comun Conveniilor de la .eneva& cele patru Convenii de la .eneva din 1949& P, I +i
3

Protocolul adiional II de la .eneva& din 12 august 1949& privind protecia victimelor conflictelor armate f(r( caracter internaional "#n continuare $ P, II%& au fost incluse +i anumite dispo-iii suplimentare care repre-int( consacrarea legislativ( a unor norme din dreptul internaional cutumiar& fiind pe deplin acceptate #n practica internaional( +i #n literatura de specialitate& fie a unor norme ale altor tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. A" ,stfel& o prim( modificare se refer( la e*punerea art" !+0 #n redacie nou(& care implic( +i o denumire nou( a acestui articol +i anume AInfraciuni de r(-boi s(v#r+ite #mpotriva persoanelorB. Art" !+0 alin" *!- face distincia de'a amintit( #n funcie de caracterul internaional al conflictului armat& e*ist6nd anumite m(suri& care nu #+i au sensul dec#t #n cadrul unui conflict f(r( caracter internaional& precum meninerea ilegal( #n detenie sau #nt6r-ierea ne'ustificat( a repatrierii bolnavilor& r(niilor& naufragiailor& pri-onierilor de r(-boi +i civililor& constr6ngerea& prin violen( sau ameninare a persoanelor prote'ate de Conveniile de la .eneva +i a Protocolului adiional I s( serveasc( #n forele armate a adversarului etc. Literele a- i b- ale articolului menionat supra transpune #n legislaia penal( naional( prevederile art. 81 din Convenia a I13a cu privire la protecia persoanelor civile #n timp de r(-boi& #ncCeiat( la .eneva la 12 august 1949 "#n continuare 3 Convenia a I13a%& art. 4938! din Convenia a III3a cu privire la tratamentul pri-onierilor de r(-boi& #ncCeiat( la .eneva la 12 august 1949 "#n continuare $ Convenia a III3a%& precum +i art. 27 lit. C% din Regulamentul ane*( la Convenia a I13a de la Iaga din 19 ! referitoare la legile +i obiceiurile r(-boiului terestru& care inter-ic constr#ngerea persoanelor prote'ate s( serveasc( #n forele sale armate sau au*iliare. <u #n ultimul r#nd este vorba +i de art. 17 din Convenia a III3a +i art. 14! din Convenia a I13a& care atribuie aceste aciuni la categoria de infraciuni de r(-boi& art. 5 par. 2 lit. a% pct. "v% +i art. 5 par. 2 lit. b% pct. "*v% din Statutul de la Roma. Litera c- #+i are corespondent #n coninutul art. 58 par.4 lit."b% din P, I& art. 5 par. 2 lit. a% pct. "vii% din Statutul de la Roma& care consider( drept crim( de r(-boi Adetenia ilegal(B. :ste necesar s( se preci-e-e c(& art. 7 comun Conveniilor de la .eneva& precum +i Protocoalele adiionale I +i II la acestea din urm( solicit( aplicarea unui tratament uman fa( de toate persoanele care nu mai particip( la ostilit(i& iar lipsirea de libertate f(r( temei legal este #n acest sens incompatibil( cu aceast( cerin(. Infraciunea prev(-ut( art" !+0 alin" *!- lit" d- incriminea-( doar prima categorie de infraciuni de r(-boi reglementate de art. 58 par. 4 lit. a% din P, I& precum +i art. 5 par.2 lit. b% pct. "viii%. ,stfel& vor c(dea sub incidena acestei prevederi transferul direct sau indirect de c(tre Puterea 9cupant( a unei p(ri a populaiei sale civile pe teritoriul ocupat& sau deport(rile sau transferul populaiei sau unei p(ri a acesteia #n cadrul sau #n afara teritoriului ocupat. 2eport(rile sau transferul populaiei sau unei p(ri a acesteia #n cadrul sau #n afara teritoriului ocupat& totu+i vor fi considerate legale #n momentul #n care acestea sunt 'ustificate de necesitatea asigur(rii securit(ii populaiei sau de anumite necesit(i militare. La articolul !+0 alin" *&- se incriminea-( supunerea unei persoane prote'ate la mutil(ri& e*periene medicale& biologice sau +tiinifice care nu s#nt 'ustificate de un tratament medical& dispensar sau spitalicesc& nici efectuate #n interesul acestei persoane +i care atrag moartea acesteia sau #i pune grav s(n(tatea #n pericol& fapte considerate infraciuni de r(-boi de art. 5 lit. a% pct. "ii%& lit. b% pct. "*%& lit. c% pct. "i% +i "*i%& art. 7 comun la Conveniile de la .eneva& art.8 din Convenia a I3a pentru #mbun(t(irea soartei r(niilor +i bolnavilor din forele armate #n campanie& #ncCeiat( la .eneva la 12 august 1949 "#n continuare $ Convenia a I3a%& art. 81 din Convenia a II3a pentru #mbun(t(irea soartei r(niilor& bolnavilor +i naufragiailor din forele armate pe mare& #ncCeiat( la .eneva la 12 august 1949 "#n continuare Convenia a II3a%& art. 17 +i art. 14 din Convenia a III3a +i art. 72 & art. 14! din Convenia a I13a& art.11 par. 2 lit. "a%& art. !8 par. 2 lit. a% pct. "iv% din P, I +i art. 4 par. 2 lit. "a% din P, II. Suplimentar& fa( de te*tul corespondent din Statut& ce face referire la e*periene medicale neconsimite +i nemotivate de un tratament medical& alin" *+- al art" !+0 detalia-( aceste aspecte +i adaug( elemente de protecie suplimentar( a persoanei +i anumeD prelevarea de esuturi sau organe *lit" b--3 respectiv supunerea la metode de tratament nerecunoscute medical *lit" c--" ,ceste elemente sunt preluate din art. 11 par. 2 lit. b% +i c% din P, I. 2e+i acesta se refer( doar la protecia victimelor conflictelor armate internaionale& #n considerarea evoluiei dreptului internaional cutumiar& sfera proteciei s3a e*tins +i la victimele conflictelor f(r( caracter internaional& fapt recunoscut de prevederile Statutului
4

CPI 3 art. 5 par. 2 lit.e% pct. "*i%. /e*tul referitor la infraciunile de r(-boi contra persoanelor cuprinde #n alin" *+- art" !+0 acele fapte& care sunt prev(-ute de art. 7 comun Conveniilor de la .eneva +i reg(site #n Statut #n cadrul art. 5 par. 2. )n mod firesc& persoana prote'at( nu mai este acum pri-onierul de r(-boi sau populaia civil(& ci persoana prote'at( de dreptul internaional umanitar conform 12!1 lit. a% $ c%. )n mod particular& prevederile lit" a- #+i g(sesc corespondent #n cuprinsul art. 5 par. 2 lit. a% pct. "iii% al Statutului de la Roma& care incriminea-( Afapta de a cau-a cu intenie suferine mari sau de a v(t(ma grav integritatea fi-ic( sau s(n(tateaB& art. 7 comun la Conveniile de la .eneva care inter-ice Aatingerile aduse vieii +i integrit(ii corporaleB. 2e asemenea cau-area de suferine mari sau v(t(marea grav( a integrit(ii fi-ice sau s(n(t(ii este inter-is( +i de alte prevederi concrete din Convenia a III3a "art. 17% +i Convenia a I13a "art. 72%. Mai mult ca at#t& interdicia v(t(m(rii integrit(ii fi-ice +i corporale este de fapt o garanie fundamental( stabilit( de normele dreptului internaional umanitar pentru persoanele civile +i persoanele care nu mai iau parte la ostilit(i este prev(-ut( de art.!8 par. 2 din P, I +i art. 4 par. 2 din P, II. /otu+i& nu s3a preluat din te*tul tratatelor internaionale menionate mai sus sintagma Acau-area de mari suferine sau de a aduce atingeri graveJB& deoarece pentru a asigura interpretarea uniform( a legii penale +i claritatea acesteia este necesar( utili-area aceleia+i terminologii #n te*tul legii penale. /e*tul lit"b- incorporea-( prevederile art. 5 par. 2 lit. a% pct. "ii%& lit. b% pct. "**i% +i litera c% pct. "i% al Statutului de la Roma& precum +i ale art. 12& alin. "2% din Convenia a I3aH art. 12& alin. "2% din Convenia a II3aH art. 1!& alin. "4%& art. 5! alin. "7%& art. 59 din Convenia a III3aH art. 72 din Convenia a I13a& art. !8 "2% +i& respectiv& art. 4 "2%% din P, I +i P, II& care incriminea-( aplicarea torturii& Atratamentelor cu cru-imeB& Atratamentelor degradanteB& Aatingerile aduse demnit(ii persoanelor& mai ales tratamentele umilitoare +i degradanteB #n timpul unui conflict cu sau f(r( caracter internaional. Ca +i #n ca-ul& de mai sus& s3a renunat la transcrierea propriu3-is( a prevederilor actele internaionale la care s3a f(cut referin( supra& prevederile incluse #n cod fiind reformulate in6nd cont de terminologia utili-at( de legea penal(. Litera c- reproduce prevederile art. 5 par. 2 lit. b% pct. "**ii% +i lit. c% pct. "vi% din Statutul de la Roma care consider( drept infraciune de r(-boi Aviolul& sclava'ul se*ual& prostituia forat(& graviditatea forat( J& sterilitatea forat( sau orice alt( form( de violen( se*ual( constituind o violare grav( a art. 7 comun celor 4 convenii de la .enevaB. /otu+i& pentru asigurarea clarit(ii prevederii legii penale s3a recurs la reformularea unor sintagme folosite de Statut. Cu titlu de e*emplu poate fi amintit( sintagma Aorice alt( form( de atentat la pudoareB& care a fost #nlocuit( cu o list( de fapte concrete. Litera d- transpune #n legea penal( prevederile art. 5 par. 2 lit. a% pct. "viii% +i lit. c% pct. "iii% din Statutul de la Roma& care incriminea-( luarea de ostatici #n timpul conflictului armat cu sau f(r( caracter internaional& precum +i prevederile art. 14! din Convenia a I1$a& art. !8 par. 2 lit. c% din P, I +i art. 4 par.2 "c% din P, II. Prevederile lit" e- #+i g(sesc corespondent #n cuprinsul art. 49 alin. "1% din Convenia a I13a& unde se prevede c( Atransferul forat& #n mas( sau individual& precum +i deport(rile de persoane prote'ate din teritoriul ocupat #n teritoriul Puterii ocupante sau #n cel al oric(rui al stat& ocupat sau nu& sunt inter-ise& oricare ar fi motivulB. Mai mult ca at#t& #n conformitate cu art. 14! din Convenia a I13a +i art. 58 alin. "4% lit. a% din P, I& sunt considerate drept #nc(lc(ri grave a acestor documente Adeportarea sau transferul populaiei civile a teritoriului ocupat& dac( acest lucru nu este cerut de asigurarea securit(ii populaiei sau dac( motive imperioase militare nu o cerB& iar statele parte la aceast( Convenie sunt obligate s( stabileasc( sanciuni penale pentru comiterea acestor #nc(lc(ri. Interdicia de transfer a populaiei civile #n cadrul conflictelor armate f(r( caracter internaional este reglementat( de P, II. Mai mult ca at#t& includerea #n Codul penal #n calitate de infraciune de r(-boi #mpotriva persoanei a Adeport(rii sau transfer(rii forate& cu #nc(lcarea regulilor de drept internaional& a unor persoane aflate #n mod legal pe un anumit teritoriu& prin e*pul-area acestora #ntr3un alt stat sau un alt teritoriu ori prin folosirea altor m(suri de constr#ngere #n timpul unui conflict cu sau f(r( caracter internaionalB este generat( +i de necesitatea aducerii prevederilor Codului penal #n conformitate cu art. 5 par. 2 lit. a% pct. "vii% +i lit. c% pct. "viii% din Statutul de la Roma. Redacia lit" f- asigur( transpunerea #n Codul penal a prevederilor art. 5 par. lit. b% pct. "**vi% +i lit. c% pct. "vii% din Statutul
5

de la Roma& care stabile+te c( repre-int( infraciune de r(-boi Afapta de recrutare +i #nrolare a copiilor #n v#rst( mai mic( de 18 ani #n forele armate naionale sau #n grup(ri armate& ori de a3i face s( participe activ la ostilit(iB. ,celea+i prevederi se reg(sesc +i #n art. !! din P, I +i art. 4 par. 7 lit. "c% din P, II. /otu+i& prevederile incluse #n proiect stabilesc o limit( mai mare pentru v#rsta copiilor ce nu pot fi recrutai& #nrolai #n forele armate naionale sau #n grup(ri armate sau implicai activ #n ostilit(i. ,stfel& nu pot fi #nrolai sau recrutai #n forele armate nu copii #n v#rst( mai mic( de 18 ani& ci cei cu v#rst( mai mic( de 15 ani. ,ceast( modificare are la ba-( anga'amentele Republicii Moldova asumate prin ratificarea la 4 februarie &55. a Protocolului facultati la Con en#ia pri ind drepturile copilului3 cu pri ire la implicarea copiilor 6n conflicte armate" Conform lit" g- sunt transpuse #n legislaia naional( prevederile art. 5 par. 2 lit. a% pct. "vi% +i lit. c% pct. "iv% din Statutul de la Roma& art. 49 par. 4 din Convenia a I3aH art. 8 par.4 din Convenia a II3a& art. 1 231 5 din Convenia a III3aH art. 8 +i art. ;;3!8 din Convenia a I13a& precum +i art. !8 alin. "4% din P, I +i art. ; alin. "2% din P, II . Concomitent art. 7 comun la Conveniile de la .eneva inter-ice condamn(rile pronunate +i e*ecuiile efectuate f(r( o 'udecat( prealabil(& dat( de o instan( 'udec(toreasc( constituit( #n mod regulat& #nsoit( de garanii 'udiciare recunoscute drept fiind indispensabile. Prevederile alin"*.- 6n redac#ia art" !+0 incriminea-( omorul unei persoane prote'ate indiferent de mi'loacele folosite& fapt conform prevederilor art. 5 par. 2 lit. a% pct. "i% +i art. 5 par. 2 lit c% pct. "i% din Statutul CPI& art. 7 comun Conveniilor de la .eneva& art. 8 din Convenia a I3a& art. 81 din Convenia a II3a& art. 17 din Convenia a III3a& art. 14! din Convenia a I13 a& art. !8 par. "2% lit. a% din P, I +i art. 4 par. "2% lit. a% din P, II. 7" )n cadrul incrimin(rii infraciunilor de r(-boi contra propriet(ii +i altor drepturi *articolul !+0!- au fost integrate prevederile art. 5 par. 2 lit. b% pct. "*vi%& "*ii% +i "*iii%& art. 5 par. 2 lit. e% pct. "v%& "*%& "*ii% din Statutul de la Roma& art. 18 par. 1& art. 77378& art. 8 din Convenia a I3a& art. 15 par. 1& art. 81 din Convenia a II3a& art. 1; par. 2& art. 8!& art. 14! din Convenia a I13a& art. 22327& art. 7 & art. 74 par. "1%& art. ;7 par. "4%3 ";%& art. ;! din P, I& art. 4 par. "1% lit. g%& art. 5 din P, II& precum +i ale Regulamentului ane*( la Convenia a I13a de la Iaga din 19 ! referitoare la legile +i obiceiurile r(-boiului terestru. /e*tul de lege are ca obiectiv protecia dreptului de proprietate 8alin"*!-9& a aciunilor #n 'ustiie 8alin" *&-9& precum +i a respectului datorat morilor sau r(niilor pe c#mpul de lupt( +i prote'(rii bunurilor acestora 8alin" *+-9. @apta prev(-ut( de la alin"*&- este posibil( doar #n cadrul unui conflict armat cu caracter internaional& vi-6nd resortisanii p(rii inamice. Intr( #n aria de aplicare a normei orice m(sur( sau restricie legal( cu caracter discriminatoriu privind e*ercitarea unui drept #n 'ustiie. C" )ncep#nd cu anul 199; p#n( #n pre-ent Republica Moldova a ratificat ma'oritatea conveniilor de drept internaional umanitar care au ca obiect inter-icerea utili-(rii anumitor mi'loace +i metode de lupt(& care atribuie Republicii Moldova obligaia de a lua m(suri de ordin legislativ pentru a incrimina aplicarea acestora. Codul penal #n pre-ent& conine o singur( prevedere ce se refer( la aplicarea mi'loacelor +i metodelor inter-ise de ducere a r(-boiului. :ste vorba de art. 147& care #n mod general incriminea-( aplicarea #n cadrul conflictului armat sau al aciunilor militare a mi'loacelor +i metodelor de r(-boi inter-ise de tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte +i nu prevede cu e*actitate care fapte sunt incriminate. ,stfel& aceast( norm( nu asigur( pe deplin respectarea principiului previ-ibilit(ii +i clarit(ii normei penale. 2rept urmare este evident( necesitatea revi-uirii acestei componene de infraciune. /otu+i& reie+ind din faptul c( at#t& utili-area mi'loacelor inter-ise de ducere a r(-boiului& c#t +i utili-area metodelor inter-ise de ducere a r(-boiului repre-int( #n sine infraciuni de r(-boi& se consider( oportun( sistemati-area infraciunilor de r(-boi #n mod separat #n dou( articole. ,stfel& se propune completarea Codului penal cu articolul !+0 & ':tili/area mi(loacelor inter/i$e de ducere a r%/boiului) i art" !+0 + ':tili/area metodelor inter/i$e de ducere a r%/boiului)" Cu referire nemi'locit( la art" !+0& menion(m c( acesta integrea-( #n legea penal( prevederile art. 5 par. 2 lit. b% pct. "*vi% 3 "*i*% din Statutul de la Roma& precum +i altor acte internaionale la care Republica Moldova este parte. Potrivit lit" a- din alin" *!- este incriminat( utili-area otr(vii +i armelor otr(vitoare. Interdicia de utili-are a otr(vii +i armelor otr(vitoare este aplicabil( +i conflictelor f(r( caracter internaional& deoarece utili-area unor astfel de arme constituie o grav( #nc(lcare a dreptului internaional umanitar #nc( din 19 !& momentul apariiei Conveniei de la Iaga
6

privind regulile +i obiceiurile de purtare a r(-boiului. Litera b- incriminea-( utili-area de ga-e asfi*iante& to*ice sau asimilate& precum +i de orice licCide& materii sau procedee similare. :*tinderea domeniului de inciden( al incrimin(rii +i la conflictele armate f(r( caracter internaional este 'ustificat( at6t de numeroasele acte normative e*istente la nivel internaional "privind inter-icerea armelor biologice& cCimice etc.% ce incriminea-( fapta indiferent de caracterul conflictului& c6t +i de practica /ribunalului Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie& care a decis c( interdicia utili-(rii armelor cCimice este aplicabil( conflictelor armate cu sau f(r( caracter internaional "deci-ia Tadic& I/3943,R!2%. Interdicia utili-(rii armelor& proiectilelor& materialelor de natur( s( cau-e-e daune de prisos sau suferine inutile sau care acionea-( f(r( discriminare cu #nc(lcarea dreptului internaional umanitar *litera c-- este condiionat( de prevederile art. 78 par. "2%& art. 81 par.4 lit. a%& art. 88 din P, I& Conveniei asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& adoptat( la .eneva la 1 octombrie 195 "Republica Moldova a aderat la aceasta prin Legea nr. 9!830I1 din 2! aprilie 2 %& Protocolului I la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& referitor la scCi'ele nelocali-ate din 1 octombrie 195 "Republica Moldova a aderat la acesta prin Legea nr. 9!830I1 din 2! aprilie 2 %& Protocolului II la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare asupra inter-icerii sau limit(rii folosirii de mine& capcane +i alte dispo-itive& adoptat la .eneva la 1 octombrie 195 "Republica Moldova a aderat la acest Protocol prin Legea nr. 9!830I1 din 2! aprilie 2 %& Protocolul III la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& privind inter-icerea sau limitarea utili-(rii armelor incendiare "Republica Moldova a aderat la acest Protocol prin Legea nr. 9!830I1 din 2! aprilie 2 %& Protocolului I1 la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& privind armele laser care produc orbirea& adoptat la 1iena la 17 octombrie 1998 "Republica Moldova a aderat la acest Protocol prin Legea nr. 9!830I1 din 2! aprilie 2 %& Protocolul 1 la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc6nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& privind resturile e*plo-ive de r(-boi la Convenia asupra inter-icerii sau limit(rii utili-(rii anumitor arme clasice care pot fi considerate ca produc#nd efecte traumati-ante e*cesive sau ca lovind f(r( discriminare& adoptat la .eneva la 25 noiembrie 2 7 "Republica Moldova a aderat la acest Protocol prin Legea nr. 843 0I1 din 17 martie 2 5%& Convenia cu privire la inter-icerea perfecion(rii& stoc(rii +i utili-(rii armelor cCimice +i distrugerea acestora& 17 septembrie 1992 "ratificat( prin Iot(r#rea Parlamentului nr. 87!30III din 19 iulie 1998%& Convenia cu privire la inter-icerea perfecion(rii& producerii +i stoc(rii armelor bacteriologice "biologice% sau a to*inelor +i asupra distrugerii lor $ 1 aprilie 19!2 "Republica Moldova a aderat la aceasta prin Legea nr. 7; 301 din 8 noiembrie 2 4%& Protocolul privind inter-icerea folosirii #n r(-boi a ga-elor asfi*iante& to*ice sau similare +i a mi'loacelor bacteriologice $ .eneva& 1! iunie 1928 "Republica Moldova a aderat la acesta prin Legea nr. 27; din 24 octombrie 2 1 % etc. Conform lit" d- este inter-is( utili-area a+a3numitelor gloane dum-dum& adic( gloanele care se dilat( sau se aplati-ea-( cu u+urin( #n corpul uman& precum sunt gloanele ai c(ror #nveli+ dur nu acoper( #n #ntregime mi'locul sau sunt perforate de t(ieturi. Ca +i #n ca-ul literei a% +i b% a fost e*tins( incriminarea utili-(rii acestor gloane +i #n timpul conflictelor armate f(r( caracter internaional. ,cest fapt este 'ustificat prin evoluia dreptului internaional cutumiar& fiind general recunoscut( interdicia #nc( din anul 1599 "prin a doua 2eclaraie de la Iaga%. ;. Articolul !+0+ incriminea-( utili-area unor metode de ducere a r(-boiului. Ca +i #n ca-ul aplic(rii mi'loacelor de ducere a r(-boiului aceast( prevedere #+i g(se+te corespondent #n art. 78 par. "2% din P, I care& inter-ice p(rilor s( utili-e-e metode de lupt( de natur( s( provoace suferine inutile. ,stfel& pentru a aplica o metod( de lupt( acesta nu trebuie s( #ncalce principiul distinciei sau cel al Ainterdiciei cau-(rii suferinelor inutileB. Ca urmare a acestor dou( principii este inter-is( folosirea intr3un conflict armat a metodelor de r(-boi careD a- produc r(ul superfluu "crude& barbare +i perfide% +i care b- au efecte nediscriminatorii. Alineatul *!- din art" !+0+ incriminea-( r(nirea unui membru al forelor armate inamice sau a unui combatant al p(rii inamice& dup( ce acesta a depus armele sau nemaiav6nd mi'loace de a se ap(ra& s3a predat f(r( condiii +i r(nirea prin
7

viclenie a unui membru al forelor armate inamice sau a unui combatant al forelor inamice& s(v#r+it( #n cadrul unui conflict armat cu sau f(r( caracter internaional& corespondent prevederilor art. 5 par. 2 lit. b% pct. "**v% +i lit. e% pct. "i*% din Statutul CPI. @apta a fost incriminat( #nc( din 19 !& prin prevederile art. 27 al Conveniei de la Iaga privind regulile +i obiceiurile de purtare a r(-boiului. Prelu6nd prevederile art. 5 par. 2 lit.b% pct. "*ii% +i lit. e% pct. "*% din Statutul de la Roma& art. 4 din P, I +i art. 4"2% din P, II& #n cadrul alin" *&- din art" !+0+ este incriminat( fapta de a declara sau a ordona c( nu va e*ista #ndurare pentru #nvin+i. @a( de forma prev(-ut( de Statut& unica modificare const( #n ad(ugarea #n te*t a verbului a ordona. :lementele constitutive ale infraciunii vor fi #ndeplinite doar dac( declararea sau ordonarea este reali-at( de o persoan( cu o anumit( autoritate& ce are printre atribuiile sale& cele de comand(. Cu referire la alin" *+- art" !+0+ se poate preci-a c( principiul fundamental al dreptului conflictelor armate este c( p(rile aflate #n conflict nu trebuie s( cau-e-e adversarului daune disproporionate fa( de scopul r(-boiului& care este acela de a distruge sau de a sl(bi potenialul militar al inamicului +i nu inamicul #nsu+i. )n acest conte*t& fapta de utili-are de utili-are a metodelor inter-ise de ducere a r(-boiului prev(-ut( la alin. "7% $ aplicabil #n ca-ul unui conflict cu sau f(r( caracter internaional $ reia mai multe prevederi ale art. 5 par. 2 din Statut. ,stfel& incriminarea de la lit" a- $ declan+area atacului contra populaiei civile sau unor civili care nu particip( direct la ostilit(i sau bunurilor cu caracter civil& care nu sunt obiective militare $ corespunde prevederilor art. 5 par. 2 lit. b% pct. "i% +i lit. e% pct. "i% Statutul CPI& precum +i art. 58 par. 7 lit. a% din P, I. /e*tul de la lit" b- $ corespondent art. 5 par. 2 lit. b% pct. "ii%& "v% +i "i*% +i lit. e% pct. "iv% din Statutul de la Roma& art. 58 par. 4 lit. d% din P, I& care vi-ea-( protecia anumitor bunuri "#n special cl(diri consacrate cultului religios& #nv((m6ntului& artei& +tiinei& aciunilor caritabile& a monumentelor istorice& spitalelor& locurilor unde bolnavii sau r(niii sunt adunai& precum +i a ora+elor& satelor& locuinelor sau cl(dirilor neap(rate ori a -onelor demilitari-ate etc.%. Lit" c- i d- incorporea-( dispo-iiile art. 5 par.2 lit. b% pct. "iii% +i "**iv% din Statutul CPI. Prevederile de la lit" e- incriminea-( atacul& +tiindu3se c( vor fi provocate pierderi umane #n r6ndul civililor& v(dit disproporionate #n raport cu avanta'ul militar concret +i direct a+teptat. Potrivit Statutului CPI 3 art. 5 par. 2 lit. b% pct. "iv% +i art. 58 par. 7 lit. b% lit. c% din P, I& protecia vi-ea-( doar conflictele cu caracter internaional. /e*tul propus e*tinde #ns( aceast( protecie& dat fiind c(& at6t Curtea Internaional( de Gustiie "#n raportul s(u despre utili-area +i ameninarea cu utili-area de arme nucleare& 199;%& c6t +i /ribunalul Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie "deci-ia Kupres=ic +i alii& I/39831;3/%& au stabilit c( dreptul internaional cutumiar nu face distincie #ntre tipul conflictului& protecia fiind necesar( #n ambele situaii. Conform art" !+0+ alin" *.% este inter-is( la lit" a- utili-area metodelor de lupt( de natur( s( cau-e-e daune de prisos sau suferine inutile #n raport cu avanta'ul militar preconi-at& sau de a aciona f(r( discriminare cu #nc(lcarea dreptului internaional umanitar& norm( ce #+i g(se+te corespondent #n prevederile art. 5 par. 2 lit. b% pct. "**% din Statutul CPI. Lit" c- inter-ice utili-area unei persoane prote'ate pe post de Ascut umanB pentru a asigura ap(rarea anumitor -one militare& iar potrivit lit" b- se inter-ice purtarea r(-boiului prin #nfometarea deliberat( a civililor& priv6ndu3i de bunurile indispensabile supravieuirii& sau #mpiedic6nd& cu #nc(lcarea dispo-iiilor dreptului internaional umanitar& primirea a'utoarelor destinate acestora. /e*tul Statutului de la Roma incriminea-( aceste fapte doar dac( sunt comise #n cadrul unui conflict cu caracter internaional $ art. 5 par. 2 lit. b% pct. "**iii%& respectiv pct. "**v% $ dar evoluia +i interpretarea dreptului cutumiar internaional 'ustific( acordarea acestei protecii suplimentare +i civililor dintr3un conflict f(r( caracter internaional. Reglementarea propus( are #n vedere at6t practica /ribunalului Penal Internaional pentru fosta Iugoslavie "raportat la prevederile lit. b%& c6t +i numeroasele documente adoptate la nivelul 9<F care solicit( permiterea accesului populaiei civile la a'utoarele umanitare #n conflictele f(r( caracter internaional "Re-oluia nr. 12;8L1999 privind protecia populaiei civile #n timp de conflict armat& precum +i situaiile din Sudan& Congo +i ,fganistan%. Alineatul *,- al art" !+0+ incriminea-( omorul unui adversar s(v#r+it prin recurgere la perfidie +i omorul unui membru al forelor armate a adversarului care a depus armele sau care nemaiav6nd mi'loace de a se ap(ra& s3a predat f(r( condiii& ambele s(v#r+ite #n cadrul unui conflict armat internaional sau care nu pre-int( un caracter internaional deoarece omorul unui adversar s(v#r+it prin recurgere la perfidie repre-int( o #nc(lcare direct( a prevederilor P, I. ,ctele de perfidie definite de articolul 7! din Protocolul sus3menionat se caracteri-ea-( prin dou( elemente. )n primul r#nd& actul #n cau-( trebuie #n mod obiectiv s( tre-easc( #ncrederea #n adversar. )ncrederea respectiv( se na+te fie din Aprotecia legal( de
8

care adversarul se bucur( sau protecia pe care #n mod normal acu-atul este obligat #n mod legal s( o ofere adversaruluiB #n conformitate cu prevederile dreptului internaional umanitar. )n al doilea r#nd& actul de perfidie trebuie s( fie reali-at cu intenia de a #n+ela #ncrederea adversarului pentru a3l face s( cread( c( are dreptul s( primeasc( protecie +i care are drept scop omorul unei persoane care aparine adversarului. 9morul unui membru al forelor armate a adversarului care a depus armele sau care nemaiav6nd mi'loace de a se ap(ra& s3a predat f(r( condiii nemi'locit se caracteri-ea-( prin #nc(lcarea prevederilor de drept internaional umanitar& #n care se prevede c( orice persoan( scoas( din lupt( nu poate face obiectul unui atac& precum +i a celor ce inter-ic atacul asupra unei persoane care sare cu para+uta dintr3o aeronav( #n pericol. :ste considerat( a fi scoas( din lupt( persoana "a% care a c(-ut #n m#inile unei p(ri adverse& "b% care e*prim( #n mod clar intenia de a se preda& "c% care +i3a pierdut cuno+tina sau este #n alt fel #n stare de incapacitate& ca urmare a r(nilor sau a bolii +i& #n consecin(& incapabil( s( se apere& cu condiia ca& #n toate ca-urile& aceast( persoan( s( se abin( de la orice act de ostilitate +i s( nu #ncerce s( evade-e. "art. 41 par.2 al Protocolului menionat supra%. 2e asemenea& faptele incriminate de alin. "8% #+i g(se+te corespondent #n prevederile art. 5 par.2 lit. b% pct. "vi% +i lit. e% pct. "i*% din Statutul de la Roma. <" )n ca-ul art" !+0. este incriminat( utili-area f(r( drept a anumitor semne distinctive de drept internaional umanitar "ca de e*emplu& semnele distinctive prev(-ute de Conveniile de la .eneva%& #n conformitate cu dispo-iiile art. 5 par. 2 lit. b% pct. "vii% din Statut& respectiv art. 58 par. 7 lit. f% din P, I. @(r( recunoa+terea +i respectarea unanim( a anumitor semne distinctive& operaiunile umanitare +i protecia persoanelor care particip( la ele ar fi imposibil(& motiv pentru care se impune prote'area acestor embleme +i sancionarea faptei de a le utili-a f(r( drept& profit6nd de AscutulB oferit de ele. Pentru toate faptele incriminate de acest articol& nu pre-int( relevan( faptul c( este vorba de un conflict cu sau f(r( caracter internaional. Sintagma Autili-area f(r( dreptB cuprinde actele care fac apel& la buna credin( a unui adversar pentru a3l face s( cread( c( are dreptul s( primeasc( sau obligaia s( acorde protecia prev(-ut( de dreptul internaional al conflictelor armate& printre care simularea posed(rii unui statut prote'at utili-6nd semne& embleme sau uniforme ale <aiunilor Fnite& ale state care nu sunt p(ri la conflict& simularea inteniei de a negocia sub acoperirea steagului de parlamentar sau simularea pred(rii& aciunea de a tragere focuri dintr3o cl(dire sau cort pe care este afi+at( emblema Crucii Ro+ii sau utili-area emblemei Crucii Ro+ii pe o nav( militar( pentru a crea aparena c( aceasta este o nav( spital #n scopul camufl(rii acesteia etc. 4" 9 alt( modificare a Codului Penal const( #n revi-uirea prevederilor art. 175. 2up( cum a fost menionat anterior #n pre-enta not( informativ( denumirea acestuia articol nu corespunde coninutului acestuia. ,stfel& preci-(m c(& de+i denumirea art. 175 din Codul penal ar presupune c( acesta reglementea-( careva #nc(lc(ri ale dreptului internaional umanitar& totu+i coninutul s(u implic( de fapt r(spunderea +efilor +i altor superiori ierarCici #n ca-ul #n care au fost s(v#r+ite infraciuni de r(-boi. Mai mult ca at#t& prevederile articolului menionat supra nu corespunde prevederilor art. 25 al Statutului de la Roma& care reglementea-( r(spunderea +efilor militari +i a altor superiori ierarCici pentru s(v#r+irea infraciunilor care cad sub 'urisdicia Statutului. 2in aceste considerente se propune e*punerea acestui articol #n redacie nou(. 0" )n conte*tul complet(rii Codului penal cu art. 17! 2 +i art.17!7 se propune e*cluderea articolului 143 Aplicarea mijloacelor i metodelor interzise de ducere a rzboiului +i art" +=>2+>+. =" Modific%rile propu$e la art" art" +5+3 +!& i +!. nu repre-int( altceva dec#t transpunerea prevederilor art. ! par. 1 al Statutului de la Roma. Scopul acestor modific(ri este de a asigura e*ercitarea de Republica Moldova a propriei competene asupra infraciunilor s(v#r+ite de cet(enii s(i& evit#nd astfel predarea lor Curii Penale Internaionale. >" )n privina sistemului sancionator prev(-ut de modific(rile operate #n legea penal(& relev(m c( el este pe deplin compatibil cu prevederile art. !! din Statutul de la Roma. Potrivit acestui articol atunci c6nd faptele sunt 'udecate de Curte& se poate aplica o pedeaps( cu #ncCisoarea de cel mult 7 de ani >alin."1% lit. a%?& sau o pedeaps( cu deteniunea pe
9

via(& dac( gravitatea e*trem( a infraciunii +i situaia personal( a condamnatului o 'ustific( >alin."1% lit.b%?.

+" <?perien#a altor $tate i reglement%rile core$pondente ale legi$la#iei comunitare )n procesul de elaborare a proiectului legii s3a inut cont de e*periena altor state #n domeniu. ,stfel& au fost anali-ate legile penale ale .ermaniei& Lituaniei& Rom6niei& Melorusiei& @inlandei& <orvegiei& ,rmeniei& Sloveniei& @ranei etc. )n ce prive+te legislaia comunitar(& inem s( preci-(m c( la nivelul Fniunii :uropene domeniul care cade sub incidena pre-entului proiect de lege nu este reglementat& fiecare stat fiind competent s(3l reglemente-e individual. ." Fundamentarea economico2financiar% Implementarea proiectului de lege nu presupune aloc(ri financiare din contul mi'loacelor bugetare. ," Impactul proiectului Proiectul legii va contribui la respectarea anga'amentelor internaionale asumate de Republica Moldova o dat( cu ratificarea tratatelor internaionale menionate #n te*tul notei informative& asigurarea e*ercit(rii propriei 'urisdicii asupra persoanelor care s(v#r+esc infraciunile ce cad sub 'urisdicia Curii Penale Internaionale& precum +i evitarea transmiterii spre 'udecare Curii Penale Internaionale a propriilor cet(eni.

Vicemini$tru

Vladimir @ROA:

10