Sunteți pe pagina 1din 132

Universitatea Tehnic a Moldovei Facultatea Inginerie Econo ic !

i "usiness

Nicolae urcanu, Aliona Grossu

MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Universitatea Tehnic a Moldovei Facultatea Inginerie Econo ic !i "usiness

Nicolae urcanu Aliona Grossu

MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Suport de curs

Chiinu, 2009

C#U $%&'()*'+ , -(.%'&/ 0 $( Sunt expuse aspecte teoretice i practice a managementului proiectelor, n special a proiectelor de construc ii i proiectelor !inan ate din resurse neram"ursa"ile# $ste destinat studen ilor i specialitilor din sectorul imo"iliar#

Are exposed to theoretical and practical aspects o! pro%ect management, especiall& "uilding pro%ects and pro%ects !inanced !rom grant resources#'t is addressrd to students (hose ma%or is real estate# )ecen*ent+ G# ,ascan, doctor n tiin e tehnice, e!ul catedrei -$conomie i management n construc ii. a /ni0ersitatii 1ehnice a 2oldo0ei

urcanu, Nicolae 2anagementul proiectelor3 Nicolae urcanu, Aliona Grossu4

'S5N 99678 99998:8;

Acest proiect a !ost !inan at cu spri%inul Comisiei $uropene# Aceast pu"lica ie <comunicare= re!lect numai punctul de 0edere al autorului i Comisia nu este responsa"il pentru e0entuala utili*are a in!orma iilor pe care le con ine#

>

Cu1rins ?reliminarii ###################################################################################################################################7 :# Ce este managementul proiectelor#############################################################################################@ :#:# Scurt istoric#############################################################################################################################@ :#2# 2anagementul proiectelor A discipline de studiu i programe de master n uni0ersit i#######9 :#># ?roiect, program, plan de a!aceri, studiu de !e*a"ilitate A tangen e i distinc ii####################9 :#;# Clasi!icarea proiectelor#########################################################################################################:> :#7# 2anagement i managementul proiectelor###########################################################################:; :#@# A0anta%ele i de*a0anta%ele managementului proiectelor#####################################################:@ 2# Bundamente teoretice ale managementului proiectelor############################################################:6 2#:# Concept, principii i o"iecti0e###############################################################################################:6 2#2# Ciclul de 0iat########################################################################################################################20 2#># 2atricea logic a proiectului#################################################################################################2@ ># Structura, continutul i organi*area 2anagementului ?roiectelor############################################>> >#:#1itlu, re*umat, %usti!icare i scop############################################################################################>> >#2# Acti0it i, indicatori de progres, re*ultate, "uget###################################################################>7 >#># 2onitori*are, e0aluare, pre0enirea riscurilor, dura"ilitate#####################################################>@ >#;# Crgani*area 2anagementului ?roiectelor##############################################################################>9 ;# 2etode de plani!icare i programare a acti0it ilor i resurselor##############################################;: ;#:# Con inutul plani!icrii i programrii#####################################################################################;: ;#2# Gra!icul Gantt si matricea######################################################################################################;9 ;#># Gra!icul retea+ ela"orare, anali*, drum critic########################################################################70 ;#;# ?lani!icarea "ugetului ###########################################################################################################7> 7# Atragerea !ondurilor pentru !inan area proiectelor###################################################################77 7#:# Binan atorii i cerin ele lor#####################################################################################################77 7#2# Binan area prin ?rogramele de preaderare la /niunea $uropean#########################################79 @#/tili*area tehnologiilor in!orma ionale n 2anagementul ?roiectelor#######################################67 @#:# 2icroso!t ?ro%ect####################################################################################################################67 @#2# ?$)1 Chart $xpert#################################################################################################################6@ Anexe+ Anexa nr# :# 2atricea Dogic##########################################################################################################90 Anexa nr# 2# Structura ?roiectului###################################################################################################9: Anexa nr# ># ?lani!icarea calendaristic a proceselor de produc ie n construc ii########################9; Anexa nr# ;# $xemplul Cererii de proiect######################################################################################:07 Anexa nr# 7# 1este gril################################################################################################################# ::2 Anexa nr# @# Aplica ii practice###################################################################################################### :27 5i"liogra!ie####################################################################################################################################:2@

Preli inarii
Trim ntr-o lume a proiectelor, este vremea proiectelor - ceea ce ne rmne de fcut este sesizarea la timp a oportunitilor i integrarea schimbrilor organizaionale sau personale dorite n sistemul de lucru. !"tanle# $. %ortn# &'

2anagementul proiectelor este o modalitate modern de organi*are a lucrului i atragere a surselor de !inan are n multiple s!ere ale acti0it ii umane# 'ncipient 2anagementul proiectelor <2?= a !ost practicat de organi*a iile non8gu0ernamentale trecnd treptat la institu ile de administra ie pu"lic i la cele orientate spre o" inere de pro!it# ?roiectul, a0nd termene limitate, scopuri, coordonatori i constrngere !inanciar, contri"uie la introducerea unei modalit i per!ormante orientate spre atingerea o"iecti0elor ntr8o perioad dat# 2? !acilitea* su"stan ial lucrul n cadrul oricrui tip de organi*a ie3institu ie contri"uind la exercitarea tuturor !unc iilor managementului plani!icare,organi*are,moti0are,coordonare,control# En ntreprinderi i institu ii apar o multitudine de situa ii unde exist necesitatea re*ol0arii unei sarcini manageriale printr8o !orm de organi*are distinct, de proiect+ lansarea de noi produse, introducerea de noi procedee sau sisteme, reorgani*are, restructurare etc# 2? a de0enit n toat lumea o parte component a modulelor de studii adresate specialitilor din domeniul ingineriei, economiei, produc iei, )epu"lica 2oldo0a ne!iind o excep ie n acest sens# Actualitatea 2? se deduce din considera"ilele e0olu ii ale mediului socio8economic drept rspuns la numeroasele cri*e economico8 !inanciare, glo"ali*are, rapidele schim"ri tehnologice, care generea* ne0oia de a ela"ora modele i metode moderne de structurare a lucrului# 'no0a ia repre*int un motor al lumii n care trim, iar 2? creea* condi ii ca re*ultatele unei gFndiri ino0atoare s !ie materiali*ate n termenii accepta i de ctre !actorii interesa i ale macro i micromediului#

Stanle& $# ?ortn&, %ro(ect )anagement for *ummies, Gile& ?u"lishing, 'nc# 200:, p# 28:9#

)' Ce este
1.1 Scurt istoric

anage entul 1roiectelor

Managementul Proiectelor s2a de3voltat ca disci1lin !tiin4i5ic relativ recent' /ltimele decenii au !ost marcate de creterea rapid a utili*rii 2? ca mi%loc prin care organi*a iile i ating o"iecti0ele# C parte important a de*0oltrii tehnicilor i practicilor din 2? apar ine domeniului militar, care a !ost pus n !a a unor sarcini care nu puteau !i duse la "un s!Frit prin practicile organi*a ionale tradi ionale# /rmFnd aceste exemple, sectoarele gu0ernamentale nemilitare, sectorul pri0at industrial, agen iile de ser0icii pu"lice i !unda iile au utili*at 2? pentru a8i crete e!icien a# Aadar, 2? a preluat o parte din instrumentele speci!ice domeniului militar i le8a adaptat 0ie ii economice i unor domenii ca sntatea, educa ia, ecologia etc# Hupa unele lucrari, 2?, n !ormele sale primare, a nceput sa se mani!este cu mult nainte ca regele Ieops sa plnuiasc construc ia piramidei sale, existFnd mrturii c JKde8a lungul a mii de ani, cnd recolta anului nu era gata de cules n luna Lpotri0it-, e0reii i resincroni*au calendarul <"a*at pe !a*ele lunii= cu anotimpurile anului, adaugFnd nc o luna, asigurFndu8se c popula ia ncepe s planteze
anotimpul urmator la timpul potrivit (nceputulproiectului)

Cdat cu nceputul secolului al MM8lea, BredericN 1a&lor <:97@8 :9:7=, Lprintele managementului stiin i!ic., a ini iat studii detaliate asupra muncii, aplicFnd gFndirea stiin i!ic i artFnd c acti0itatea producti0 poate !i anali*at i m"unt it prin concentrarea pe pr ile ei esen iale# Enainte de aceasta, singura cale de m"unta ire a producti0it ii era solicitarea de ore suplimentare i de intensi!icare a e!orturilor muncitorilor. Asociatul lui 1a&lor, inginerul Oenr& D# Gantt <:9@:8:9:9= a studiat detaliat ordinea opera iunilor n munc i a creat n %urul anului :9:6 diagrama Gantt, instrument !oarte important de 0i*uali*are, care su"linia* sec0en a i durata tuturor sarcinilor ntr8un proiect i care a dus la o important expansiune a tiintei 2?# Hiagrama Gantt s8a do0edit a !i un instrument analitic atFt de puternic pentru manageri, ncFt a rmas neschim"at pe timpul a aproape :00 de ani# 1a&lor, Gantt i al ii au contri"uit la de*0oltarea managementului ntr8o !unc ie distinct a a!acerilor, care necesit studiu i disciplin# @

Hupa cel de8al '' )a*"oi 2ondial, complexit ile proiectelor i reducerea timpului de !urni*are a acti0it ii producti0e au dus la apari ia de noi structuri organi*a ionale# Au aparut diagramele de re ea complexe numite ?$)1 <1ehnica de $0aluare si )e0i*ie a ?rogramului= si C?2 <2etoda Hrumului Critic=, care au o!erit managerilor un control mai mare asupra proiectelor extrem de complexe# ?$)1 a aparut la s!Frsitul anilor :970, cFnd amiralul )a"orn din cadrul !or elor na0ale ale Statele /nite ale Americii s8a con!runtat cu necesitatea ca rachetele din cadrul programului ?olaris s !ie gata de lansare ntr8un timp !oarte scurt, datorit unei amenin ri iminente existente ntre Statele /nite ale Americii i )usia# 2? tradi ional nu a !ost su!icient pentru a Lgarantasiguran a na iunii si pro"lema a !ost re*ol0at cu a%utorul acestei tehnici a lui Gillard Ba*ar# 1ocmai n :996, dr# $li Goldratt, a a%utat organi*a iile s8i m"unat easc pro!ita"ilitatea i producti0itatea, scriind o carte despre o nou metod de a pri0i 2?, prin 1eoria ConstrFngerilor+ Dan ul critic# 5inen eles ca managementul de proiect s8a de*0oltat i din punct de 0edere al instrumentelor de tip so!t(are, primele !iind introduse n anii P@0# Ast*i conducerea proiectelor nu se mai poate concepe !r a%utorul calculatorului# Cu toate acestea, sistemele so!t(are rmFn doar instrumente auxiliare ce nu pot nlocui acti0itatea !actorului uman. Succesul
unui proiect depinde n primul rnd de aportul managerului si al echipei de proiect.
2

1.2.Managementul proiectelor discipline de studiu i programe de master n universiti

'ng# dipl# ,oicu Hragos, Asociatia Generala a 'nginerilor din )omania , Pledoare pentru

MP ,Bucuresti !!"

Complexitatea crescFnd a pro"lemelor puse n !a a proiectelor i creterea rapid a numrului organi*a iilor orientate pe proiecte a contri"uit la pro!esionali*area 2?# En :9@9 se n!iin ea* 'nstitutul de 2? i a atins n anii Q90 aproximati0 :0#000 de mem"ri# ?ro!esia de manager de proiect a n!lorit, ceea ce a !cut ca multe colegii i uni0ersit i s o!ere pregtire n acest domeniu# /ni0ersit ile <mai ales cele americane= au rspuns prompt noilor realit i i tendin e i au de*0oltat programe academice de managementul proiectelor, ini ial su" !orm de ateliere, module, sec ii, a%ungFnd cu timpul pFn la studii uni0ersitare complete, programe de masterat sau chiar doctorate# > $xist din ce n ce mai multe solicitri pentru studii !ocali*ate pe managementul proiectelor i uni0ersit i de prestigiu ncep s o!ere programe complete A 5oston /ni0ersit&, George Gashington /ni0ersit&, 5erNele& /ni0ersit& <Statele /nite=, 2anchester /ni0ersit& <2area 5ritanie=, ?ro%eNt 2anagement Group A Girtscha!tsuni0ersitRt Gien <Austria=, Atha"asca /ni0ersit& <Canada=, $cole SupSrieure de Commerce de Dille <Bran a=# 1endin a trecerii la lucru prin proiecte este cu atFt mai pregnant la ni0elul /$ unde, su" impactul necesit ilor de integrare, managementul proiectelor tinde s de0in principala !orm de existen n mediul economic# Acest !apt tre"uie s !ie luat n considera ie i de ctre )# 2oldo0a n contextul orientrii pro8europeane i "ene!iciere de mai multe proiecte cu !inan ri neram"ursa"ile de pre8aderare i 0ecintate $uropean care se derulea* de%a n economia na ional#

1.3. Proiect, program, plan de afaceri, studiu de fe a!ilitate tangene i distincii


>

'rina 2anolescu L2?. Note He Curs, 2007, 'ai, p#>

Hin punct de 0edere teoretic, exist o distinc ie ntre no iunile de proiect si program, dei de cele mai multe ori acestea se !olosesc cu n elesuri echi0alente# En 2? un program include mai multe proiecte4 un proiect se poate descompune mai departe n su"proiecte, grupuri de acti0it i i ac iuni# 2? este procesul prin care managerul proiectului plani!ic i controlea* etapele i acti0it ile proiectului i resursele pe care organi*a ia le pune la dispo*i ia proiectului# Progra repre*int un cadru institu ional care spri%in proiecte ce con0erg spre un o"iecti0 general# Prin conclu3ie 1ute s1une c ai ulte 1roiecte 5or ea3 un 1rogra '
Caracteristica ) * 7 + %
;

Anvergura 6urata "ugetul Rolul echi1ei Orientarea evalurii

Progra Componente de politic na ional sau regional Hurat nede!init sau de ordinul anilor 5uget alocat glo"al i modi!ica"il 2anagement <plani!icare, coordonare, control= Asupra impactul i per!orman ei

Proiect 'ni iati0e locale sau su"8programe Duni <cel mai adesea= sau ani 5uget !ix, alocat cu destina ie precis 'mplimentare Asupra per!orman ei

a #ost utilizat prima data n $urul secolului al %&'(lea si deriv) din latinescul pro$icere ( * a arunca nainte). +ad)cina latin) sugereaz) mi,carea, o traiectorie, o anume rela-ie cu spa-iul si timpul. Procesul implicat presupune un punct de plecare #olosit ca o .aza, de unde cineva se arunca nainte, catre un scop. 'storic vor.ind, cuvntul si conceptul au #ost #olosite prima data de arhitec-i. /n secolul al %&(lea, 0ilippo Brunelleschi a primit sarcina des)vr,irii catedralei din 0loren-a prin ad)ugarea unui dom. /nainte sa nceap), el a ela.orat o schi-) (progetto sau plan) a domului, #olosind diverse perspective pentru a o#eri o reprezentare geometrica a viitoarei structuri.
7

Cu0Fntul Proiect

En acti0itatea curent a organi*a iilor au loc acti0it i i ac iuni !oarte di0erse atFt din punct de 0edere al complexit ii, cFt si din cel al repeta"ilit ii lor# Con!orm ?2' <'nstitutul de 2anagement al ?roiectului=, un proiect este Jun e!ort temporar, ntreprins pentru a crea
;

Ce*ar Scarlat, Seminar 5NS T 1eam $urope )omania, 200@ De(is, U#?# A The %ro(ect )anager+s *es, -eference, Ne( VorN, 2000, p# 98:6

un ser0iciu sau un produs unic, prin aplicarea cunotin elor, tehnicilor si rela ionrilor pentru proiectarea acti0it ilor, cu scopul de a satis!ace ne0oile ac ionarilor i de a respecta cerin ele de scop, timp, cost i calitateW@ Con!orm Hic ionarului $xplicati0 al Dim"ii )omFne <H$M= 6 are mai multe n elesuri, pentru noi !iind interesante urmtoarele+ 8 plan sau inten ie de a ntreprinde ce0a, de a organi*a, de a !ace un lucru4 8 prima !orm a unui plan <economic, social, !inanciar, etc#= care urmea* s !ie discutat i apro"at pentru a primi un caracter o!icial i a !i pus n aplicare# En materialul editat de Bunda ia pentru He*0oltarea Societ ii 98 pentru conceptul de proiect sunt date urmtoarele n elesuri+ :# GFndire anticipati0 orientat ctre un scop, a0Fnd n 0edere producerea unei schim"ri, percepute ca !a0ora"il pentru cel ce inten ionea* s o produc# 2# ?roiectul este o ntreprindere cu durat de ac iune limitat, 0i*Fnd reali*area unui produs, ser0iciu, lucrare de natur 0aria"il i nestandardi*at ntr8un anumit termen,cu un anumit "uget i cu respectarea speci!ica iilor de calitate con0enite# ># Hocumenta ie tehnic i !inanciar, riguros alctuit, pe "a*a creia se poate reali*a un sistem oarecare cu caracteristici i ni0eluri de per!orman predeterminate i cu riscuri limitate# ?roiectul este un grup de acti0it i care tre"uie s !ie reali*ate ntr8 o sec0en logic, pentru a atinge un set de o"iecti0e presta"ilite, !ormulate de client# ?entru a e0ita con!undrile s de!inim i alte no iuni utili*ate deseori cu sensuri similare ca proiect, dar a0nd distinc ii esen iale ale con inutului# 0tudiul de 5e3a8ilitate Asa cum spune si numele, studiul de !e*a"ilitate este o anali*a a 0ia"ilitatii unei idei#1oate acti0itatile studiului
@

?ro%ect 2anagement 'nstitute 8 . /uide to the %ro(ect )anagement 0od# of 1no2ledge, /SA, :99@, p# ;82>
6

Academia )omFn 'nstittul de Ding0istic L'orgu 'ordan. LH$M ed#''. ed#/ni0ers $nciclopedic, 5ucureti, :999 9 Anil, l&er si 1homasson, Ha0id, An Empirical Investigation of the Use of Content Analysis
to Define the Variables Most Prevalent in Project Successes an !ailures, 1ucrarile seminariilor si simpozioanelor anuale ale 'nstitutului de Management al Proiectului, " sept(! oct.2332

:0

sunt directionate catre o"tinerea raspunsului la intre"area putem in0estii in aceasta idee de a!aceriX Studiile de !e*a"ilitate pot !i !olosite pentru multe tipuri de a!aceri, dar in special pentru a!aceri ce implica un anumit risc# Heterminarea punctelor sla"e sau a imposi"ilitatii de derulare a a!acerii, pentru o anumita loca ie sau timp, 0 economisete timp, "ani i 0 scutete de pro"leme mai tr*iu# Scopul unui studiu de !e*a"ilitate este de a da o prim imagine de ansam"lu aspectelor principale ale a!acerii pe care urmea*a s o porni i# /tilitatea lui este aceea de a identi!ica pro"lemele, care ar putea impiedica succesul a!acerii pe pia # $xist similitudini ntre un proiect i un plan de a!aceri, care cu toate acestea nu tre"uie con!undate, a0nd scopuri distincte# Planul de a5aceri are o legtur indisolu"il cu mediul antrepreno8rial# /n plan de a!aceri <"usiness plan= poate a0ea ca utilitate pre*entarea !irmei sau a ideii3a!acerii# Acesta poate !i reali*at att pentru a!aceri existente <pentru pre*entarea catre posi"ili parteneri sau !inan atori= ct i pentru a!aceri ce urmea* a !i lansate# /n plan de a!aceri tre"uie s in cont de pro!ilul a!acerii, de mediul n care ea se gsete, de o"iecti0ele i de scopul urmrit la reali*area acestuia# $xist o structur tip a oricrui plan de a!aceri, ns ea poate s di!ere n dependen a de scopul ntocmirii, "ene!iciarii acestuia etc /n plan de a!aceri n accep iunea sa clasic tre"uie s cuprind urmtoarele+ :# 1itlul 2# Cuprinsul ># Sumar ;# Hescrierea a!acerii 7# $chipa i managementul companiei @# ?re*entare produs<e= 3 ser0iciu <ii= 6# Anali*a pie ei 9# C"iecti0e 9# Strategia !irmei3a!acerii i implementare :0# 'n!orma ii !inanciare ::# Anexe i alte documente ::

'mportan a !iecrui capitol 0aria* n !unc ie de scopul urmrit i de contextul n care reali*a i planul de a!aceri# )eali*area planului de a!aceri are cte0a a0anta%e+ 8 Anali*a detaliat a acti0it ii 0iitoare pe care o presupune reali*area planului de a!aceri permite e0itarea multor greeli cau*ate de lipsa de in!ormare <cunoaterea insu!icient a concuren ilor sau clien ilor, cunoaterea insu!icient a unor concepte economice sau tehnice implicate n acti0itate=4 8 ?lanul de a!aceri indic cu destul de mare preci*ie in0esti ia ini ial necesar, n ce se 0a in0esti i cum 0a !i recuperat in0esti ia# En acest !el, se reduce semni!icati0 riscul apari iei unor pro"leme cu !luxurile de numerar, una din cau*ele principale de eec n primele etape de !unc ionare ale noilor a!aceri# Entreprin*atorul poate alege cele mai a0anta%oase surse de !inan are# /n plan de a!aceri "ine reali*at crete credi"ilitatea ntreprin*torului n !a a in0estitorilor i partenerilor de a!acere# 8 )eali*area planului de a!aceri ntreste a"ilitatile de plani!icare ale ntreprin*torului# Chiar dac planul de a!aceri nu 0a putea !i pus n practic n toate detaliile sale, pentru ca mediul economic este n continua schim"are, ntreprin*torul 0a !i mai "ine pregtit i capa"il sa se adapte*e mai rapid#9

1.".#lasificarea proiectelor Se cunosc mai multe tipuri de proiecte# Acestea sunt de o"icei clasi5icate n !elul urmtor +:0 Hupa amploarea lor+ organi*ational4 local <localitate, raion=4 national4
9

(((#plandea!acere#ro31utorial3He8ce8este8necesar8un8plan8de8a!acere3 'rina 2anolescu )anagementul proiectelor note de curs A ed# /ni0ersit ii -Alexandru 'oan Cu*a. 'ai, 2007, p# :>
:0

:2

regional 4 interna ional# Hupa domeniul obiectivului si activiilor proiectului+ proiecte industriale4 proiecte comerciale4 proiecte culturale4 proiecte ecologice4 proiecte stiini!ice <de cercetare=4 proiecte educationale4 proiecte de management etc Hup amploare3 micro8proiecte4 medii4 macro8proiecte# Hup izvoare i surse de finanare3 contri"u ie proprie <a organi*a iei=4 local4 na ional4 !inan are extern4 mixt# Hup durata de realizare3duat scurt4 medie4 lung4 cu oportunitate de extindere# Hup criteriul de cooperare- specializare3 implementate de o singur organi*a ie speciali*at4 cooperare cu structuri adiacente4 cooperare cu structuri complimentare#

1.$.Management si managementul proiectelor ?entru cu0Fntul anage ent9 care pro0enit din lim"a engle*, H$M re ine urmtoarele sensuri ::+ 8 acti0itatea i arta de a conduce, 8 ansam"lul acti0it ilor de organi*are, de conducere i de gestiune a ntreprinderilor,
::

Academia )omFn 'nstittul de Ding0istic L'orgu 'ordan. LH$M ed#''. ed#/ni0ers $nciclopedic, 5ucureti, :999

:>

tiin a i tehnica organi*rii i conducerii unei ntreprinderi# En literatura de specialitate managementul este de!init ca .meseria care const n a conduce, ntr8un context dat, un grup de oameni cu scopul de a atinge n comun o"iecti0e con!orme !inalit ilor organi*a iei de apartenen .:2# He aici se pot trage conclu*iile+ :# )anagementul este o meserie+ deci o acti0itate practic ce regrupea* un ansam"lu de experien e, cunotin e tehnice i rela ionale# Nu este 0or"a aici nici de un proces a"stract, nici de teorie# 2# .ceast meserie const n a conduce # -A conduce. tre"uie perceput ca un termen generic pentru a desemna di!erite stiluri de management care sunt posi"ile# ># )eseria n cauz se e4ercit ntr-un conte4t dat 4 este 0or"a aici de mediul economic, politic, social, tipul de cultur dominant, mentalit ile, tradi iile ce determin apari ia unor constrFngeri3oportunit i speci!ice# ;# )anagementul presupune totodat a conduce un grup de oameni4 nu tre"uie deci con!undat managementul cu simplul !apt de a a0ea un grup de oameni n su"ordine# 7# )anagementul vizeaz atingerea n comun a unor obiective conforme cu finalitile organizaiei# )eunind dou no iuni o" inem m"inarea de cu0inte 2anagement de ?roiect , care !iind anali*at ca o tiin integr capt o nou accep iune di!erit de cea a termenilor anali*a i# En literatura de specialitate se cunosc mai multe de!eni ii ale 2?:>+ ?lani!icarea, organi*area si gestionarea <controlul= sarcinilor si resurselor, ce urmareste atingerea unui anumit o"iecti0, n condi iile existentei unor constrFngeri re!eritoare la timp, resurse si costuri# Hemersul prin care resursele umane, materiale si !inanciare sunt organi*ate ntr8un mod speci!ic pentru reali*area unor lucrri dintr8un domeniu de acti0itate, cu speci!ica ii date, cu
:2

Clin $milian Oin ea, Clin Ghiol an 5 )anagement public 6, $ditura Ge(alt, Clu%8 Napoca 2000, p#::6
:>

?ro%ect 2anagement 'nstitute 8 . /uide to the %ro(ect )anagement 0od# of 1no2ledge, /SA, :99@, p# ;8@

:;

restric ii de cost i timp, urmFnd un ciclu de 0ia a standard pentru a reali*a schim"ri "ene!ice de!inite prin o"iecti0e cantitati0e si calitati0e # $ste procesul prin care managerul proiectului plani!ic i controlea* etapele i acti0it ile proiectului i resursele pe care organi*a ia le pune la dispo*i ia proiectului# Hin aceaste de!ini ii pot !i trase urmtoarele conclu*ii+ :# 2? este o acti0itate cu un scop speci!ic# 2# 2? se re!er la conducerea acti0it ii de reali*are a unui plan# ># 2? se des!oar n timp din momentul n care este nceput acti0itatea de ela"orare a planului care urmea* a !i reali*at i ine pFn n momentul reali*rii e0alurii !inale 0is8a80is de acti0it ile derulate i de succesul3impactul proiectului# 2anagementul proiectelor, ca parte a unui concept modern de management organi*a ional, poate !i un prim pas spre a!irmarea anga%a ilor n spiritul cooperarii i deschiderii spre nou# Aadar, 2anagementul proiectului este procesul de organi*are i supra0eghere a proiectului pentru a asigura reali*area acestuia con!orm plani!icrii, n limitele "ugetului i con!orm speci!ica iilor sta"ilite# :;

1.%.&vanta'ele i de avanta'ele managementului proiectelor Ca oricare alt tehnic, metod, stil de organi*are sau modalitate de a"ordare 2? i are plusurile i minusurile sale# 2? permite+ :7 un control !oarte "un asupra utili*arii resurselor, !iind extrem de util n situa iile cnd resursele disponi"ile n acti0itatea unei organi*a ii sunt restranse4 rela ii mai "une cu clien ii4 timpi redusi de de*0oltare a organi*a iei, costuri mai mici, calitate mai nalta i mar%e de pro!it mai mari4
:;

Simona 'o0nu 7urs de specializare pentru lucrtorii sociali din mediul rural, $ditura 8aldpress, Timioara, 9::'.
:7

http+33(((#managementul8proiectelor#ro3

:7

creterea e!icien ei acti0it ii n ansam"lul, prin orientarea spre re*ultate, m"unt irea coordonrii interdepartamentale i im"unt irea moralului anga%a ilor# Hrept de*a0anta%e ale utili*rii 2? pot !i considerate urmtoarele + creterea complexittii organi*a iei4 apari ia unei tendin e mai accentuate de nclcare a unor componente ale politicii interne a !irmei, dat !iind gradul ridicat de autonomie a personalului implicat n acti0it ile organi*ate pe "a*a de proiecte4 creterea costurilor anumitor acti0it i, aparitia unor di!icult i n organi*are, utili*area incomplet a personalului n inter0alul de timp dintre !inali*area unui proiect i ini ierea urmtorului proiect# Cert este c n ca*ul unei utili*ri ra ionale, cumptate, pro!esionale, 2? 0a de0eni un instument de atingere a scopurilor oricrei institu ii prin cheltuieli de resurse minime o" innd re*ultate maxime#

*' Funda ente teoretice ale


2.1. #oncept, principii i o!iective

anage entului 1roiectelor

?utem e0iden ia care sunt elementele caracteristice ale ale unui proiect indi!erent de natura acestuia+ - durat limitat 8 are un nceput i un s!Frit "ine de!init4 - programare 8 implic o 0arietate de acti0it i, e0enimente i sarcini4 - 0arietate de resurse 8 este "a*at pe un "uget, presupune e!ortul unor oameni4 :@

autonomie 8 repre*int o ntreprindere unic4 un proiect di!er de altul printr8un aspect sau altul4 are un grad mai mic sau mai mare de autonomie !a de acti0it ile *ilnice ale organi*a iei4 - re*ultate 8 are ca scop o schim"are perceput ca dura"il de ini iatorii si <proiectele creea* acti0e, sisteme, scheme de organi*are sau institu ii care continu s !unc ione*e i s aduc "ene!icii dup terminarea sa=4 - are anumite o"iecti0e speci!ice care tre"uie atinse4 - ntr8un proiect se aplic metode de msurare a calit ii# Atri"ute care caracteri*ea* un proiect :@+ Unicitatea sco1uluiA un proiect are un singur scop principal <general= ?roiectul este o acti0itate cu un set "ine preci*at de o"iecti0e4 este destul de complex pentru a putea !i di0i*at n sarcini care necesit coordonare i control ai termenelor, succesiune, cost i per!orman # Managerul de 1roiect <coordonatorul= 8 proiectul este condus de un singur manager <-team leader.=# 6esco 1unerea structurala a 1roiectului+ n !unc ie de complexitatea proiectului, acesta se mparte n su"unit i structurale <su"proiecte, sarcini, grupuri de acti0iti, acti0it i= Ciclul de via4 A la !el ca entit ile organice, proiectele trec printr8o etap lent de ini iere, cresc apoi rapid, ating apogeul, ncep declinul i n !inal se ncheie <i, la !el ca aceste entit i, deseori opun re*isten la !inal=4 Interde1enden4e A interac ionea* cu alte proiecte adesea4 ntotdeauna ns o !ac cu opera iunile curente ale organi*a iei4 departamentele !unc ionale ale organi*a iei interac ionea* ntre ele ntr8un mod n general determinat, ns cu proiectele n moduri di!erite4 de exemplu, departamentul de marNeting este implicat la nceputul i s!Fritul unui proiect, produc ia la mi%loc, !inan ele la nceput, conta"ilitatea la s!Frit sau la inter0ale sta"ilite4 Unicitate A !iecare proiect con ine elemente care l !ac unic4 :@

$uropean Commission8)anual for the %hare *ecentralized 6mplementation "#stem , 5russels, :99;, p#;@8 92

:6

pentru proiectele de construc ii sunt mai multe elemente de rutin decFt n proiectele de cercetare A de*0oltare, ns un grad de particulari*are este caracteristic oricrui proiect4 ele nu pot !i reduse la rutin prin nsi natura lor4 Con5lict A mai mult decFt al i manageri, managerul de proiect triete ntr8o lume caracteri*at prin con!lict4 proiectele concurea* cu departamentele !unc ionale pentru resurse i personal, i "inen eles cu alte proiecte4 cele ; pr i implicate <client, organi*a ia A mam, echipa proiectului i pu"licul= pot de!ini chiar succesul sau eecul proiectului n moduri di!erite4 clientul 0rea schim"are, organi*a ia 0rea pro!it, mem"rul echipei rspunde adesea n !a a a doi e!i, cu o"iecti0e i priorit i di!erite# A8ordarea 1ornind de la o8iectiv catre resurse+ alocarea resurselor necesare reali*arii o"iecti0elor proiectului se !ace numai dupa ce sunt identi!icate toate acti0itile necesare4 Evaluarea:Reevaluarea+ este recomanda"il ca, nca din !a*a de conceptie, dupa !iecare etapa sau stadiu al proiectului sa !ie pre0*uta o etapa de ree0aluare care sa permita luarea deci*iilor impuse de practica# Monitori3area si evaluarea+ proiectele sunt o"ligatoriu permanent monitori*ate intern <de 2?= si pot !i monitori*ate extern <de e0aluatori din a!ara proiectului, de !inanator etc=# Biecare proiect i are o etap de concep ie a sa# $xist un ir de acti0it i care in de conceptul oricrui proiect indi!erent de natura acestuia# Acti0it i din cadrul etapei de concep ie:6 Y Ce 0rem s !acemX A de!ini ia pro"lemei <prin pro"lem se n elege o situa ie nedorit, negati0, duntoare, care generea* ini iati0a de a lansa proiectul#=8 scop Y Cu cine 0rem s lucrmX A sta"ilirea managerului de proiect Y Cum 0rem s !acemX 8 o"iecti0e <S2A)1=8 indicatori de succes 8 riscuri Y He ce resurse a0em ne0oieX 8 determinarea resurselor#
:6

http+33(((#apu""#ro3Hocuments3?ostuni0ersitar3?olitiaZcomunitara32ANAG$2$N1 /DZ?)C'$C1$DC)Z'#ppt

:9

No iunea de S2A)1 pre*entat anterior ine de de!inirea o"iecti0elor oricrui proiect i se desci!rea* n !elul urmtor+ 0peci!ice A pentru a de!ini !oarte clar ceea ce 0a !i reali*at# Masura"ile A re*ultatul o" inut tre"uie s poat !i msurat# Acceptate A de to i mem"rii echipei# Realiste A pentru a putea !i ndeplinite# Timp preci*at A sta"ilirea unui inter0al de timp realist pentru a le reali*a#

2.2.#iclul de viata ?ornind de la cunoscutul i aplicatul pe larg n economie conceptul Ciclul Heming <plan, do, checN, act= se a%unge i la un prototip al acestuia+ ciclul proiectului <?roiectele trec prin etape consecuti0e de plani!icare, pregtire, implementare, acti0itate post8proiect=# Ciclul de 0ia al proiectului include anumite etape, care sunt urmate concomitent indi!erent de natura proiectul ssu sursa acestuia de !inan are# :9

:9

2?, cu alte cu0inte, este constituit din mai multe eta1e# ?rima etap n cadrul acti0it ii de management de proiect const din clari!icarea ideii care 0a sta la "a*a propunerii de proiect# Aici la acest punct tre"uie de!init Ce scop 0rem s atingemX Cu cine 0rem s lucrmX Cum 0rem s !acemX He ce resurse a0em ne0oieX $ste necesar ca n aceast etap s ac ionm n concordan cu strategia organi*a iei sau a comunit ii pe care o repre*entm# En ca* contrar se poate 0or"i despre un proiect punctual care nu se ncadrea* n strategia organi*a ional, ci 0ine n ntFmpinarea unei ne0oi de moment identi!icate la ni0elul organi*a iei sau a comunit ii sau ca rspuns a unei posi"ilit i de !inan are# Aadar proiectul parcurge un -ciclu de 0ia . !iecare etap a cruia se
:9

C#G#,Frtopeanu )anagementul 7iclului de %roiect /nitatea de $0aluare a $uropeAid Cooperation C!!ice 'nstitutul $uropean din )omFnia, 200>, p#;2

20

caracteri*ea* prin speci!icul acti0it ilor, !unc iilor i particularit ilor sale# Hei orice proiect repre*int un pas nainte totui ar !i mai "ine dac i aceast acti0itate s8ar des!ura cu o component strategic !oarte pronun at# 1re"uie remarcat c ma%oritatea proiectelor ela"orate sunt pe "a* punctual i !r a a0ea o component strategic# Acest lucru se datorea* i !inan rilor care se acord prin proiecte acestea nu se "a*ea* de !iecare dat pe e0aluri ale situa iilor concrete sau pe necesit ile locale# Corelarea acti0it ii de ela"orare i management de proiecte cu acti0it ile de plani!icare strategic la ni0elul organi*a iei este un de*iderat !oarte important# En ca*ul n care nu a0em un plan strategic de de*0oltare al organi*a iei3comunit ii pe care o repre*entm, pentru determinarea priorit ilor strategice din care decurge planul opera ional i mai apoi proiectele de de*0oltare, tre"uie s identi!icm pro"lemele pe care le 0om solu iona# :9 En asemenea ca*uri putem utili*a tehnici de anali* managerial, cum ar !i ar"orele pro"lemei <C repre*entare n !orm de diagram a unei situa ii negati0e relie!Fnd rela ia cau*8e!ect#=# Concep ia repre*int deci etapa n care se identi!ic necesit ile i se estimea* resursele disponi"ile# En !unc ie de acestea se sta"ilesc proiectele care tre"uie ela"orate i o"iecti0ele ce tre"uie urmrite# A doua !a* a acti0it ilor n cadrul managementului de proiect este plani!icarea# En cadrul acestei etape se ia deci*ia pri0ind a"ordarea organi*a ional ce 0a !i adoptat i se trece la ela"orarea proiectului i transpunerea acestuia pe structura cererii de !inan are dac exist un asemenea document# ?lani!icarea n cadrul unui proiect nseamn+ identi!icarea i plani!icarea succesiunii sarcinilor4 identi!icarea acti0it ilor critice pentru succesul proiectului4 estimarea i ntocmirea "ugetului4 sta"ilirea necesarului i structurii personalului#
:9

?roiectul LEnchiderea 2inelor, )e!acerea 2ediului si )egenerare Socio 8 $conomic., Suport de Curs modulul 7, 5ucuresti, 2009, p#9

2:

Hup ce n etapa precedent am identi!icat necesit ile ncepem acti0itatea de !undraising sau campania de atragere de !onduri <0e*i capitolul 9= # A treia etap n e0olu ia oricrui proiect const din implementarea acestuia# Acti0it ile manageriale corespun*toare celei de8a treia etape n existen a unui proiect constau din utili*area resurselor materiale i umane n con!ormitate cu planul de acti0it i sta"ilit pentru ndeplinirea de*ideratelor propuse n etapele anterioare# ?rin urmare putem spune c n aceast etap putem identi!ica cinci mari tipuri de acti0it i manageriale+ 8 managementul acti0it ilor, 8 managementul !inanciar, 8 managementul resurselor umane, 8 rela ia cu !inan atorul3!inan atorii, 8 rela ia cu "ene!iciarii. )anagementul activitilor. /na dintre primele reguli pentru managerul de proiect const din cunoaterea cu exactitate a proiectului pe care l conduce# 'mplicit din acest lucru reiese c acesta cunoate cu exactitate acti0it ile pe care urmea* s le implemente*e n cadrul proiectului# Chiar mai mult se poate presupune c acesta a a0ut un rol important n ela"orarea planului de acti0it i# )olul principal pe care l are managerul de proiect este coordonarea echipei de proiect pentru reali*area acti0it ilor pre0*ute# $ste necesar implicarea direct n derularea proiectului dar i e0aluarea continu a acti0it ilor reali*ate# )anagementul financiar. C alt component a acti0it ii managerului de proiect const din managementul !inanciar !olosit n perioada implementrii# [i aici acti0itatea ncepe din momentul ela"orrii proiectului cFnd se sta"ilete necesarul de resurse i disponi"ilul de resurse# ?rin resurse necesare se n elege atFt cele care 0or !i atrase prin proiect cFt i contri"u ia proprie a solicitantului# ?rin disponi"il de resurse n elegem contri"u ia local a solicitantului, acele resurse pe care acesta le poate pune la dispo*i ia proiectului# $ste o"ligatoriu ca managerul de proiect s cunoasc modul de alocare al acestor resurse# ?rimul pas n asigurarea managementului !inanciar de succes este participarea coordonatorului de proiect la ela"orarea "ugetului sau cunoaterea !oarte "ine a acestuia# /rmtorul pas este repre*entat de 22

cunoaterea cu exactitate a procedurilor !inanciare aplicate de ctre !inan ator# /n alt aspect pe care coordonatorii de proiect tre"uie s l trate*e cu serio*itate este cointeresarea !inanciar a echipei de proiect# 5ene!iciile materiale ale echipei de proiect tre"uie adaptate n !unc ie de resursele a0ute n cadrul proiectului# He multe ori un management !inanciar de!ectuos al proiectului poate compromite reali*area acestuia# ?lani!icarea i un control !inanciar riguros poate permite o" inerea re*ultatelor scontate de pe urma proiectului# )anagementul resurselor umane. Acti0itatea de management de proiect presupune coordonarea unei echipe de lucru# He aici deri0 o serie de pro0ocri la adresa coordonatorului# $lementele pe care orice manager de proiect tre"uie s le trate*e cu maxim serio*itate sunt repre*entate de+ 8 detalierea sarcinilor a0ute pentru !iecare mem"ru al echipei de proiect, 8 e0aluarea periodic a re*ultatelor o" inute de !iecare mem"ru al echipei, 8 moti0area personalului, 8 cointeresarea pro!esional i !inanciar a mem"rilor echipei de proiect# 1re"uie a0ut gri% la selec ia persoanelor care 0or acti0a n cadrul proiectului# )esursa uman este una dintre cele mai importante resurse ce 0or !i alocate proiectului# He capacit ile acestor persoane 0or depinde ntr8o !oarte mare msur re*ultatele o" inute n urma implementrii proiectului# -elaia cu finanatorii' $ste una dintre priorit ile a0ute de ctre managerul de proiect# $xisten a unei "une rela ii de cola"orare cu !inan atorul poate a%uta la re*ol0area multora dintre pro"lemele care se i0esc pe parcursul implementrii# -elaia cu beneficiarii' 5ene!iciarii, sau n lim"a% de managementul proiectelor8 grupul int, tre"uie consulta i despre utilitatea proiectului pe tot parcursul derulrii# 2oti0ul pentru care este ela"orat un proiect se re!er la apari ia unei necesit i la ni0elul grupului int iar proiectul 0ine n ntFmpinarea acestor ne0oi# $ste posi"il ca pe parcursul implementrii din cau*a unor schim"ri produse n cadrul comunit ii unde acti0m sau n societate n general ne0oile grupului int 2>

s se schim"e# Hac continum implementarea proiectului dup planul ini ial riscm s nu mai rspundem noilor necesit i aprute# 0 $0aluarea3s!Fritul proiectului 8 n aceast etap din 0ia a unui proiect se ncheie anga%amentele a0ute cu !inan atorii i se !ace e0aluarea !inanciar legat de utilitatea proiectului# En aceast etap cea mai important acti0itate ce re0ine managerului de proiect este legat de reali*area raportului !inal !inanciar i a celui narati0# Acestea sunt dou documente care sunt solicitate de !iecare !inan ator n parte# En !unc ie de procedurile !inan atorului putem identi!ica !ormulare de raportare !oarte complexe sau unele extrem de simple care se completea* pe parcursul a dou8trei pagini# En aceste documente tre"uie decontate cu exactitate toate sumele primite su" !orm de !inan are i tre"uie raportate toate acti0it ile care au !ost pre0*ute# $0entualele neconcordan e <dintre proiectul propus i acti0it ile reali*ate= tre"uie explicate#9: C alt acti0itate ce 0a !i reali*at n aceast etap se re!er la sta"ilirea modalit ilor prin care proiectul 0a !i continuat ulterior# En general aceste lucruri sunt pre0*ute nc din !a*a ela"orrii proiectului dar un plan de ac iune concret 0a !i reali*at a"ia n aceast etap# 1ot aici se reali*ea* e0aluarea proiectului# $0aluare repre*int emiterea de %udec i asupra urmtoarelor aspecte+ 8 dac s8au atins o"iecti0ele urmrite prin proiect, 8 dac resursele <umane, !inanciare= au !ost "ine !olosite, 8 dac calitatea acti0it ilor a !ost corespun*toare# ?entru a a0ea o e0aluare e!icient este ne0oie de ndeplinirea a > cerin e esen iale+ 8 o"iecti0ele proiectului s !ie clare echipei de proiect de la "un nceput, 8 monitori*area tre"uie s se e!ectue*e pe parcursul ntregului proiect, iar in!orma iile tre"uie culese i prelucrate cu gri%, 8 re*ultatele e0alurii tre"uie s produc schim"ri la ni0elul a"ordrii organi*a ionale# $0aluarea poate !i !cut atFt de persoane care apar in organi*a iei ce implementea* proiectul sau pot !i i externi ai acestei organi*a ii# $ste "ine detaliile pri0ind e!ectuarea acestei acti0it i s !ie sta"ilite nc de la nceputul proiectului#
20

Alina 5rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#$conomica, 5ucureti 2007, p#6>867

2;

Acti0itatea propriu8*is de e0aluare este reali*at n trei etape distincte+pre8e0aluare,implementarea e0alurii,post8e0aluare# En prima etap este reali*at plani!icare acti0it ii de e0aluare# Se sta"ilete He ce se !aceX ?entru cine se !aceX Ce este e0aluatX He ctre cine este reali*atX ?lanul de ac iune al e0alurii# En a doua etap se colectea* in!orma iile pe "a*a crora se !ace e0aluarea, se anali*ea* acestea i se pre*int re*ultatele# En cea de8a treia etap din acti0itatea de e0aluare se o" ine acordul asupra recomandrilor care reies din e0aluare# ?roiectul , ca i ntreaga acti0itate de 2?, nu poate !i pri0ind doar su" aspect teoretic, nerecurgnd i la o total aplica"ilitate practic !r a"ordri tiin i!ice# /n 2? de0ine e!icient i e!ecti0 doar innd cont de respectarea principiilor sus8men ionate n mod riguros i pro!esionist#

2.3.Matricea logica a proiectului A"ordarea DBA <Dogical Brame(orN Approach= este o tehnic pentru identi!icarea i anali*a a unei situa ii date i de de!inire a o"iecti0elor i acti0it ilor, !iind i un instrument de management cheie pentru supra0eghere pe parcursul implementrii i e0alurii# 2atricea logic a proiectului este un instrument analitic creat n anii :960 i utili*at pe o scar tot mai larg de ctre organisme care asigur !inan area proiectelor sau sunt implicate n reali*area propriu*is a acestora, atFt n cadrul /niunii $uropene, cFt i n S#/#A#, la ni0el gu0ernamental i negu0ernamental# 2etoda presupune pre*entarea re*ultatelor di0erselor anali*e necesare pentru 27

construc ia proiectelor ast!el ncFt s pun n e0iden ntr8o manier sistematic i logic "iecti0ele proiectului, rela iile cau*ale dintre di!eritele ni0eluri de o"iecti0e, modul n care poate !i 0eri!icat atingerea o"iecti0elor propuse i principalele ipote*e <!actori externi= care pot in!luen a succesul proiectului#2: En prima !a* de ela"orare a 2atricei Dogice tre"uie pregtit un re*umat al proiectului#22 :# C"iecti0ul general la care contri"uie proiectul4 2# C"iecti0ul care tre"uie indeplinit de ctre proiect 4 ># )e*ultatele pentru atingerea acestui o"iecti04 ;# Acti0it ile pentru o" inerea !iecrui re*ultat# Entrucat aceste a!irma ii sunt logic legate ntre ele, este necesar a se con!irma c logica este ade0rat# ?entru a asigura acest lucru tre"uie s+ 7# 0eri!ica i logica pe 0ertical cu testul Hac3Atunci# @# de!ini i Supo*i iile pentru !iecare ni0el# $ste necesar s de!ini i o "a* pentru msurarea e!icacit ii proiectului# ?entru a !ace acest lucru tre"uie s+ 6# de!ini i 'ndicatorii de ,eri!icare a C"iecti0elor pentru C"iecti0ul general, apoi pentru C"iecti0ul proiectului, apoi pentru )e*ultate, apoi pentru ni0elul Acti0it ilor4 9# de!ini i 2i%loacele de ,eri!icare# Ast!el a i reali*at o descriere a proiectului i pute i s treci i acum la+ 9# alocare de costuri pentru Acti0it i+ pregti i 5udgetul ?roiectului# En !inal mai !ace i nc doi pai pentru a 0eri!ica dac 2atricea Dogic a !ost "ine conceput+ :0# 0eri!ica i 2atricea Dogic4 <0e*i pag#2;= ::# re0i*ui i concep ia 2atricei Dogice n lumina experien ei precedente # Matricea Logic a Proiectului are, de obicei, patru coloane i patru randuri. Principala ei menire este de a lega obiectivul general i scopul proiectului cu rezultatele
2:

)adu, ,#Curteanu, H#)anagementul proiectelor de construcii A $di ia a 28a, 5ucureti, $ditura $conomic, 2002 22 C)\2 Gor% ;"pri(in %entru 6ntreprinzatori )atricea 7adru-<ogic =, p#;

2@

care trebuie obinute, indicatorii de msurare a acestora i resursele necesare. Structura general a 2atricii Dogice a ?roiectului+2> Interven4ia logic
O8iectivul general 0co1ul 1roiectului Re3ultate Activit4i Resurse !i costuri

Indicatori

0urse de veri5icare

I1ote3e !i riscuri

Degtura dintre cFmp cFmpurile 2atricii Dogice a ?roiectulu ?roiectului+ Dogica 0ertical 0ertical Interven4ia logic
O8iectivul general 0co1ul 1roiectului Re3ultate atins o84inute

Legtura

I1ote3e
pentru sus inerea reali*rii o"iecti0ului general pe termen lung pentru reali*area o"iecti0ului general pentru atingerea scopului proiectului

2>

http+33lgi#is#edu#ro3?roiecte3;]2020?re*entari32atricea]20Dogica]20a ]20?roiectului#pd!

26

Activit4i

reali3ate

pentru o" inerea re*ultatelor

Degtura dintre cFmp cFmpurile 2atricii Dogice a ?roiectulu ?roiectului+ Dogica ori*ontal ori*ontal

Interven4ia logic
O8iectivul general 0co1ul 1roiectului

Indicatori
; 1rivind o8iectivul general

0urse de veri5icare
; 1entru res1ectivii indicatori

; 1rivind sco1ul 1roiectului

; 1entru res1ectivii indicatori

Re3ultate Activit4i

; 1rivind re3ultatele ; nu indicatori9 ci resurse:costuri

; 1entru res1ectivii indicatori

2atricea Dogic a ?roiectu ?roiectului+ Indicatori


O8iectivul general la 1entru reali3area care 1roiectul o8iectivului general contri8uie 0co1ul 1roiectului Re3ultate Activit4i
1entru atingerea sco1ului 1roiectului 1entru o84inerea re3ultatelor

0urse de veri5icare
1entru res1ectivii indicatori 1entru res1ectivii indicatori 1entru res1ectivii indicatori

I1ote3e
pentru sus inerea reali*rii o"iecti0ului general pe termen lung pentru reali*area o"iecti0ului general pentru atingerea scopului proiectului pentru o" inerea re*ultatelor

01eci5icarea resurselor:costurilor 5iecrei activit4i -1ersonal9 echi1a ente9 5onduri etc'/

29

?rima coloan Ainter0en ia logic+

O8iectiv s1eci5ic Scopul proiectului

Rezultate

Mi<loace tangi8ile si intangi8ile necesare 1entru a des5ura activitile

Activiti

Mijloace

Dogica n ca*ul dat este in0ers, se purcede de la s!irit spre nceput , o component contri"uind la reali*area celeilalte# A doua coloan coloan 8 indicatorii 'ndicatorii msura"ili repre*int descrierea opera ional a+ Y o"iecti0ului general Y scopului proiectului Y re*ultatelor 'ndicatorii+ Y permit msurarea gradului n care o"iecti0ele au !ost atinse4 Y re!lect o n elegere comun a partenerilor din proiect, a modului cum acetia doresc s msoare dac i n ce msur o"iecti0ul a !ost atins4 Y nu ar tre"ui s !ie o sinte* a acti0it ilor listate, ci mai degra" s descrie consecin ele 'ndicatorii descriu o"iecti0ele proiectului n termeni de cantitate, calitate i timp# A treia coloan coloan A sursele de 0eri!icare Sursele de 0eri!icare indic unde i n ce !orm pot !i gsite in!orma iile pri0ind reali*area o"iecti0ului general, scopului proiectului i re*ultatelor <excep ie !ac acti0it ile=# 29

Sursele de 0eri!icare tre"uie s speci!ice+ Y !ormatul n care in!orma ia tre"uie s !ie disponi"il <$x+ rapoarte de progres, documente conta"ile, statistici o!iciale etc#=4 Y cine ar tre"ui s !urni*e*e in!orma iile4 Y cu ce periodicitate ar tre"ui s !ie acestea !urni*ate <$x+ lunar, trimestrial, anual etc#= 1re"uie de asemenea e0aluate munca i costurile pentru colectarea in!orma iilor i asigurare su!iciente resurse n acest sens# Cu cFt sunt mai complexe, cu atFt cost mai mult# Hac sunt prea complexe ori prea costisitoare, sursele de 0eri!icare ar tre"ui schim"ate# A patra coloan A ipote*ele /n proiect nu 0a depinde niciodat numai de ar"orele pro"lemelor identi!icate, ci i de o"iecti0e lsate a!ar i de al i !actori externi# Acetia a!ectea* implementarea i sustena"ilitatea proiectului, dar se a!l n a!ara controlului acestuia# ?entru ca proiectul s ai" succes aceste condi ii tre"uie ndeplinite# 'pote*ele repre*int rspunsul la urmtoarea ntre"are+ Care !actori externi nu sunt in!luen a i de proiect, ns i pot a!ecta implementarea i sustena"ilitatea pe termen lungX 1re"uie e0aluat cFt de important este !actorul extern pentru succesul proiectului i n ce msur s8ar putea reali*a, dup care se decide dac+ 8 0a !i inclus ca i ipote*4 8 proiectul 0a !i re!cut, ast!el ncFt s poat in!luen a !actorul extern4 8 se renun la plani!icare deoarece proiectul nu este !e*a"il# 2i%loace i costuri 2i%loacele sunt resursele umane i materiale necesare pentru derularea acti0it ilor i pentru managementul proiectului# Costurile repre*int transpunerea n termeni !inanciari a tuturor resurselor <mi%loacelor= identi!icate# C aten ie particular tre"uie acordat costurilor surselor de 0eri!icare# $xist i o list de 0eri!icare pentru a putea determina dac

>0

matricea logic <2D= a !ost e!ectuat corect+2; logica 0ertical este complet i corect4 indicatorii i sursele de 0eri!icare sunt accesi"ile si credi"ile4 precondi iile sunt realiste4 ipote*ele sunt realiste i complete4 riscurile sunt accepta"ile4 pro"a"ilitatea succesului este su!icient de mare4 "ene!iciile %usti!ic costurile# 2D are un ir de a0anta%e i de*a0ata%e n utili*are#27 ?rincipalele a0anta%e ale 2D sunt+ Aduce impreun intr8un singur loc o !ormulare a tuturor componentelor cheie ale proiectului sau programului # 'ndeplinete cerin ele unei "une concep ii de proiect i asigur rspuns la punctele sla"e din trecut in multe alte proiecte# $ste uor de in0 at i !olosit# Nu presupune mai mult timp sau e!ort pentru managementul proiectului, ci din contr il reduce# Se poate !olosi pentru procesele de concep ie i e0aluare interne dar i in exterior in lucrul cu consultan ii care lucrea* la de*0oltarea organi*a iei# Anticip implementarea# $a !ixea* un cadru pentru acti0it ile de monitori*are i e0aluare plani!icate, iar re*ultatele actuale pot !i comparate# A%ut la comunicarea dintre donatorii i executan ii proiectului# He*a0ata%ele se re!er la + $a nu constituie un inlocuitor pentru alte anali*e tehnice, economice, sociale i de mediu# Nu poate inlocui !olosirea personalului cali!icat cu experien #
2;

Asist#uni0# Cana 5erceanu, -2atricea cadru logic. 2aster 2anagementul ?roiectelor Al"a 'ulia 2007 27 C)\2 Gor% ;"pri(in %entru 6ntreprinzatori )atricea 7adru-<ogic =, p#:82

>:

?oate apare o anume rigiditate n 2? atunci cnd o"iecti0ele i !actorii externi speci!ica i n !a*a de concep ie sunt prea accentua i# Cere lucru n echip cu capa"ilit i de conducere i !acilitare pentru a !i cea mai e!icient#

2D a proiectului poate !i utili*at i pentru inter0en ii complexe <programe= care includ un numr mare de proiecte i componente, cum sunt programele sectoriale, na ionale sau regionale# En principiu este 0or"a despre di0i*area matricei n su"matrici care arat legtura logic dintre componente, proiecte i programe#

7'0tructura9 continutul !i organi3area Manage entului Proiectelor


3.1.(itlu, re umat, 'ustificare si scop Da ele"orararea unui proiect o importan deose"it o are structura acestuia# $a di!er n dependen de sursa de !inan are la care aspir managerul de proiect# Cererile de !inan are sunt distince, !iicare institu ie donatoare de !onduri a0nd speci!ice proprii#<0e*i cap#9=#Aadar, n linii generale structura unui proiect sau n mod o"ligatoriu 0a include >2

urmtoarele pr i componente+ Titlul -6enu irea/ 1roiectului + tre"uie inut cont c acesta tre"uie s !ie+ descripti0, clar, concis4 Heseori o"iecti0ul general a%ut la !ormularea titlului4 1re"uie s se re!ere la s!era proiectului 4 $ste de dorit s crea i o a"re0iere interesant pentru acesta^ <1o(ards Oandicap 'ntegration Negotiating Ino(ledge8 1O'NI4 Ne( sustaina"le concepts and processes !or optimi*ation and upgrading municipal (aste(ater and sludge treatment N$?1/N$=# Re3u atul 0a !i citit primul de ctre !inan atori, deacea tre"uie s !ie scris !oarte clar, ast!el nct s redee esen a proiectului#En ca*ul unui con inut neatrgtor i neclar proiectul risc s nu !ie citit n continuare i s nu primeasc !inan area dorit# 0u arul va cu1rinde= scurt pre*entare a solicitantului cu accentuarea elementelor care8i dau credi"ilitate4 pre*entarea pro"lemei a"ordate i a msurilor necesare pentru re*ol0area acesteia4 scurt pre*entare a o"iecti0elor i a modului de atingere a acestora <planul de acti0it i=4 preci*area re*ultatelor care 0or !i o" inute la ncheierea proiectului4 scurt pre*entare a planului de monitori*are i e0aluare4 men ionarea costului total al proiectului4 men ionarea modului n care proiectul 0a e0olua dup ncheierea !inan rii# >usti5icarea -6escrierea 1ro8le ei/ = Se descrie situa ia actual a unui anume grup, precum i strategia prin care se a%unge de la situa ia actual nesatis!ctoare la situa ia de dorit# _ cine o are <grup8 int=4 _ unde i de cFnd exist <permanent sau periodic=4 _ cau*e ale pro"lemei4 _ consecin ele ne8re*ol0rii4 _ de ce solicitantul este capa"il s o re*ol0e <succese anterioare, resurse, atu8uri= i cum o 0a re*ol0a4 Se pre*int date concrete, uor 0eri!ica"ile+ studii, anali*e statistice, cercetri n domeniu, chestionare, articole de pres, aprecieri ale unor exper i# <n toate ca*urile se pre*int re!erin e la sursa din care a !ost preluat materialul=# >>

0co1ul -O8iectivul general/ Hescrie o stare dorit care tre"uie maximi*at sau un e!ect nedorit care tre"uie minimi*at# Se recomand enun area scurt i clar a scopului, ntr8o singur propo*i ie, !r explica ii cu pri0ire la modul n care 0a !i atins# Scopul proiectului re!lect o stare la care nu se poate a%unge prin intermediul unui singur proiect, !iind mult mai glo"al# /n proiect n cau* poate contri"ui la atingerea scopului# Hrept o modalitate de 0eri!icare la !ormularea scopului n cerca i s pune i ntre"area He ce X dac reuli i s gsi i rspunsuri, nseamn c lucra i asupra o"iecti0elor speci!ice i tre"uie s !ormula i unul nou general, la care dispare necesitatea de a rspunde la ntre"area sus8men ionat, rspunsul !iind !iresc# Se sugerea* !ormularea scopului ntr8o manier po*iti0 su"stituind cu0intele reducere, diminuare, micorare, prin ameliorare, m"unt ire, cretere etc# <$x#Creterea ni0elului de trai al popula iei din )epu"lica 2oldo0a =# O8iectivele -o8iectivele s1eci5ice/ + Acestea preci*ea* re*ultatele care tre"uie o" inute n e!ortul de atingere a scopului i, implicit, a re*ol0rii pro"lemei, n timpul des!urrii proiectului i la !inal#$le arat "ene!iciile o" inute de grupul8 int# $le tre"uie s le ntruneasc caracteristicile+ speci!ice, msura"ile, a"orda"ile, realiste, ncadra"ile n timp# <0e*i S2A)1 p#:9=# $le se estimea* prin indicatori care msoar per!orman ele#

3.2.&ctivitati, indicatori de progres, re ultate, !uget Indicatorii= 8 sunt unit ile de msur ale per!orman elor e!ecti0e n raport cu anumite standarde# 8 tre"uie s existe cel pu in un indicator de re*ultat pentru !iecare o"iecti0 speci!ic# /n indicator tre"uie s !ie+ :#credi"il <s dea in!orma ii corecte i exacte indi!erent de cine l msoar=# Activit4ile+ 8sunt mi%loacele de atingere a o"iecti0elor# >;

Solicitantul tre"uie s+ 8 enun e !iecare acti0itate n parte4 8 speci!ice responsa"ilul pentru acti0itatea respecti04 8 preci*e*e de ce resurse este ne0oie4 8 descrie sec0en ele n timp i modul n care acti0it ile se ntreptrund# Gru124int : "ene5iciari= sunt persoanele !i*ice sau %uridice n !olosul crora se produce schim"area urmrit# Se clasi!ic n+ 85ene!iciarii direc i 85ene!iciarii indirec i# I 1actul -Re3ultatul ur rit/+ repre*int modul n care 0a !i in!luen at situa ia actual a grupului8 int, a "ene!iciarilor i a societ ii n ansam"lul ei# Heseori poate !i inclus n sumarul proiectului sau n %usti!icarea acestuia#

3.3.Monitori are, evaluare, prevenirea riscurilor, dura!ilitate Monitori3area + este procesul de colectare sistematic i de anali* a in!orma iilor cu pri0ire la des!urarea acti0it ilor#< o"ser0a ia4 inter0iul4 discu ia de grup4chestionarul4 statisticile4 %urnalele alte nregistrri etc= Evaluarea + repre*int emiterea de %udec i cu pri0ire la progresul nregistrat pe calea atingerii o"iecti0elor propuse# Se e0aluea*+ resursele utili*ate, acti0it ile des!urate, re*ultatele o" inute, "ene!iciile reali*ate# >7

6ura8ilitatea + o!er o imagine de ansam"lu asupra perspecti0elor de de*0oltare i asupra condi iilor de auto8sus inere !inanciar dup terminarea !inan rii# Mediati3area = Se mai numete i desiminarea re*ultatelor sau multiplicarea acestora# ?oate include acti0it i de tip+con!erin de pres, reporta%e, !ilme, articole, mape de pre*entare, a!ie, !luturai, pliante, "annere, alte materiale promo ionale Partenerii de 1roiect+ gu0ernamentali3 ne8gu0ernamentali, interni3 externi, contri"uie la reali*area proiectului prin+ 8 resurse umane <personal administrati0 8 8managerial, specialisti si3sau 0oluntari= 8 8resurse !inanciare4 8 8spri%in material <echipamente, sedii,etc 8 8trans!er de Nno(8ho( i in!ormatii# /neori se pre*int i declaratia de parteneriat, care demonstrea* 0oin a pr ilor de a lucra mpreun, preci*Fnd rolul i contri"u ia !iecruia# "ugetul + repre*int totalitatea surselor !inanciare necesare reali*rii ac iunii, n di0ersele momente ale derulrii sale, clasi!icate pe !iecare partener n parte, precum i a cheltuielilor a!erente ac iunii, detaliate pe categorii de cheltuieli# Riscuri+ di!icult ile posi"ile n reali*area o"iecti0elor3 atingerea scopului# Prevenirea riscului+ msuri acti0e de pre0enire a unui posi"il eec# Acestea ar !i pr ile componente standarde pre*ente n ma%oritatea cererilor de !inan are naintate de organi*a iile donatoare de granturi, cu toate c deseori pot aprea i alte elemente speci!ice# ?entru a 0eri!ica dac toate componentele proiectului au !ost pre*entate se utili*ea* o list de 0eri!icare+ :# ?ropunerea de !inan are este completX 2# ?roiectul corespunde temei din programul !inan atoruluiX ># ?roiectul ntrunete criteriile de eligi"ilitateX >@

;# Binan area cerut se ncadrea* n pla!oanele indicateX 7# Contri"u ia solicitantului, a partenerilor i3sau a altor !inan atori este n cuantumul cerutX @# A i redactat, datat, semnat i tampilat mpreun cu to i partenerii, 6# Heclara ia de parteneriatX 9# A i multiplicat n dou exemplare Cererea de !inan are i anexeleX 9# A i semnat i tampilat Cererea de !inan areX :0# A i 0eri!icat documentele de identi!icare cerute, precum i cele ale managerului de proiect X

3.".)rgani area Managementului Proiectelor $chipa de implementare sau gestionarea resurselor umane n cadrul proiectului> ?ariante de "tructur organizatoric !organigrama& n managementului proiectelor. $xist mai multe pr i implicate n ela"orarea, implimentarea i e0aluarea unui proiect, speci!icul !iind dup cum s8a i men ionat c 0or"im de un lucru n echip <team8(orNpe parcursul tuturor etapelor ale unui proiect# ?ersoanele implicate n reali*area ac iunii sunt + 8 echipa de conducere <$chipa de 2anagement =4 8 cola"oratorii4 >6

8 monitorii4 8 e0aluatorii4<interni sau externi= 8 responsa"ilul !inanciar# <intern sau extern=# ?entru solu ionarea tuturor pro"lemelor ce pot aprea, organi*a iile !ocusate pe proiecte au ela"oat structuri speciale menite s se a%uste*e la rigoriile lucrului n cadrul proiectului# Amploarea managementului proiectelor ca modalitate de a sus ine competi ia economic, de a rspunde mediului economic din ce n ce mai solicitant a condus la apari ia unui nou tip de organi*a ie A organizaia centrat pe proiecte# En ca*ul unei ast!el de organi*a ii, per!orman a nu se mai msoar, spre exemplu, n !unc ie de soliditatea organigramei, ci n !unc ie de capacitatea de a se adapta la proiecte i n !unc ie de consisten a porto!oliului de proiecte# ,aloarea organi*a iei nu se mai msoar dup numrul de anga%a i# Competen a pro!esional nu mai este nici ea o 0aloare n sine, ceea ce contea* mai mult este 0ite*a cu care anga%a ii i unesc a"ilit ile i cunotin ele pentru a gsi o solu ie la o pro"lem comun, precum i 0ite*a cu care, o dat re*ol0at pro"lema <o dat ncheiat proiectul=, anga%a ii !ormea* com"ina ii di!erite pentru a re*ol0a o nou pro"lem#

/n exemplu eloc0ent al unei ast!el de structuri matriciale al organi*a iei !ocusate pe proiect ar !i+2@
,an*are ,an*are 3marNeti 3marNeti ng ng Binantar e Binantar e Hesign Hesign ?lani!i8 ?lani!i8 care care Achi*i 8 Achi*i 8 tionar e tionar e

2anager ,an*are3 2arNeting 2anager ,an*are3 2arNeting ?roiect : pentru proiectul : ?roiect : pentru proiectul :

Binantare Binantare pentru proiectul : pentru proiectul :

Hesign Hesign pentru proiectul : pentru proiectul :

?lani!icare ?lani!icare pentru proiectul : pentru proiectul :

Achi*itionare Achi*itionare pentru proiectul : pentru proiectul :

2anager ,an*are3 2arNeting Binantare Hesign ?lani!icare 2anager ,an*are3 2arNeting Binantare Hesign ?lani!icare ?roiect 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 2@ ?roiect 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 pentru proiectul 2 N# ?osta0aru )anagementul %roiectelor , ed# 2atrix )om, 5ucureti 2002, 2anager ,an*are3 2arNeting 2anager ,an*are3 2arNeting ?roiect > pentru proiectul > ?roiect > pentru proiectul > Binantare Binantare pentru proiectul > pentru proiectul > Hesign Hesign pentru proiectul > pentru proiectul > ?lani!icare ?lani!icare pentru proiectul > pentru proiectul >

Achi*itionare Achi*itionare pentru proiectul 2 p# pentru >2 proiectul 2 Achi*itionare Achi*itionare pentru proiectul > pentru proiectul >

>9

Mangerul de proiect 2anagementul de proiect este cel mai adesea in responsa"ilitatea unui anager de 1roiect# Acesta tre"uie s asigure derularea proiectului n parametrii sta"ili i, pentru a respecta condi iile contractuale sta"ilite de clien i sau de ne0oie proiectului# Managerul de 1roiect tre"uie s ai"a calit i excep ionale de lider, pentru a n elege proiectul n ntregimea sa, de la nceput pn la s!Frit, de a conduce, organi*a, coordona si controla resursele si echipele de lucru# 2anager de proiect tre"uie s posede urmtoarele calit i+ s !ie un "un organi*ator, plani!icFnd i coordonFnd e!orturile i resursele n 0ederea ndeplinirii o"iecti0elor4 s !ie un "un strateg, capa"il s disting o"iecti0ele pe termen scurt i lung, inFnd cont de aceste elemente pe toat durata proiectului4 s !ie persuasi0, s ai" deprinderile i atitudinile necesare pentru a moti0a i a con0inge echipa de proiect de importan a o"iecti0elor urmrite4 !und8raiser, s ai" cunotin ele i pregtirea pentru a putea atrage i administra resursele4 s !ie un acti0ist, n sensul n care cine0a este capa"il de a8i organi*a i sus ine ideile n ac iuni utile4 s !ie 0i*ionar, capa"il de ino0a ie i de schim"are4 cunosctor al 0alorilor comunit ii, asistent social, capa"il de a8i n elege pe oameni, de a pstra moti0a ia i ncrederea acestora4 pro!esor i ele0, capa"il de a n0 a din experien a altora i de a8i asista pe al ii# >9

Bunc iile 2anagerului de proiect ar !i +26 8!ixe* o"iecti0ele prioritare ale proiectului n concordan cu o"iecti0ele de de*0oltare ale organi*a iei 4 8!ixea* priorit ile n utili*area i alocarea resurselor 8ela"orea* standarde, proceduri, direc ii care tre"uie urmate n execu ia proiectului4 8se implic n monitori*area i e0aluarea proiectului4 8particip la de*0oltarea i 0alori!icarea competen elor echipei de proiect# En aceast perioad tot mai des se 0or"ete de existen a unor departamente speciali*ate pentru ela"orarea de proiecte# Homeniile n care pot !i ela"orate proiectele sunt destul de 0ariate i se re!er atFt la proiecte generale care 0i*ea* de*0oltarea <a unei persoane, a unei organi*a ii sau a unei comunit i=, cFt i la proiecte care 0i*ea* schim"ul de experien , organi*area de seminare, etc# Am putut o"ser0a c o dat e!ectundu8se trecerea la lucrul prin proiecte se schim" i politica de resurse umane n organi*a ie sau institu ie# Heaceea este !oarte important ca s se ia n considera ie speci!icul lucrului n cadrul proiectelor la selectarea structurii organi*atorice, a managerului de proiect, a asisten elor, a sistemului de moti0are a cadrelor n organi*a ie etc#

+' Metode de 1lani5icare !i 1rogra are a activit4ilor !i resurselor


".1.#oninutul planificarii i programrii Succesul proiectului se construiete n !a*a de plani!icare# Plani5icarea 1roiectului se re5er la =*& 1revi3iuni+ pentru estimarea a ceea ce se poate ntmpla n 0iitor 4 o8iective+ !ormularea a ceea ce dorim s o" inem n 0iitor4 1rogra e+ etapele de parcurs pentru atingerea o"iecti0elor4 1lanuri+ termene pentru parcurgerea !iecarei etape 4 8ugete+ alocarea resurselor necesare4
26 29

A#5rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#$conomica , 5ucureti 2007, p# 26 Consiliul National al 'ntreprinderilor ?ri0ate 2ici si 2i%locii din )omania, ?lani!icarea proiectului, 5ucuresti, 2002

;0

1roceduri+ modurile de lucru agreate pentru des!urarea acti0it ilor4 1olitici+ ghiduri ela"orate pentru a"ordarea constant a elementelor repetiti0e# $la"orarea planului proiectului se !ace prin constituirea unei echipe de plani!icare, cu urmatoarele roluri+ conceperea modului de aplicare a acti0it ilor incluse n proiect 8 reali*area planului de acti0itati, cu termene, responsa"ilit i, resurse, criterii de acceptare, etc# alegerea parametrilor care tre"uie msura i pentru a putea e0alua re*ultatele o" inute <gradul de indeplinire a o"iecti0elor sta"ilite=4 reducerea re*istent la schim"are pe parcursul implementarii proiectului# Cnd se ela"orea*a planul de acti0it i, tre"uie parcurse urmatoarele etape+ :# $0aluarea unui "uget pre0i*ional pentru !iecare acti0itate3!a*a a proiectului4 2# 'denti!icarea costurilor, pe categorii <mi%loace !inanciare, umane, tehnice=4 ># Consolidarea costurilor la ni0el glo"al4 ;# )ealocarea resurselor disponi"ile in limitele "ugetului proiectului# $!icacitatea i e!icien a proiectului se construiesc n !a*a de plani!icare+ Se de!inesc resursele necesare i su!iciente pentru implementarea proiectului+ o e0aluarea resurselor necesare+ umane+ numar de personal, timp de lucru !inanciare tehnice+ instruire, utila%e noi, etc# o compararea resurselor necesare cu cele disponi"ile+ ca*ul ideal+ resursele necesare ` resursele disponi"ile 8 toate resursele necesare snt disponi"ile, att calitatti0, ct i cantitati04 ca*ul cel mai pro"a"il+ resursele necesare a resursele disponi"ile 8 necesit ile snt par ial acoperite, dar tre"uie sta"ilite priorit i4

;:

ca*ul cel mai de!a0ora"il+ resursele necesare #)esursele disponi"ile 8 tre"uie ierarhi*ate necesit ile i alese doar acele acti0itati care au e!ecte ma%ore4 o e0aluarea e!ectelor consumrii resurselor# ?entru identi!icarea resurselor necesare i disponi"ile se 0or anali*a+ sursele atrase din alt direc ie <!onduri, oameni=4 elementele de importan moderata4 elementele de importan critic <echipamente=4 termenele critice4 posi"ilit ile de modi!icare a "ugetului pe unit i de proiect4 cerin ele sponsorului#29 En cadrul procesului managerial speci!ic ntreprinderilor de construc ii ce ii propun de*0oltarea acti0it ii de pia , o importan deose"it re0ine ela"orrii i derulrii unor 1rogra e 5unda entate n !unc ie de condi iile speci!ice !iecrui tip de pia 0i*at i de posi"ilit ile i resursele proprii ale unit ilor economice in cau*# /tili*area acestor programe tre"uie s asigure, prin utili*area e!icient a prospectrii, anali*ei i pre0i*iunii, un circuit !luid# ?rogramele repre*int un sistem speci!ic i complex de, reunind i utili*and ntr8o manier unic i original numeroase i 0ariate metode i instrumente manageriale, presupunand totodat un sistem de management proiectat corespun*tor, n toate componentele sale# )especti0ele programe !ac parte din managementul proiectelor, repre*entand concreti*area plani!icrii tactice# $la"orarea programelor este o acti0itate deose"it de complex, care impune n primul rnd determinarea riguroas a o"iecti0elor ntreprinderii pn la ni0elul opera ional, proces care tre"uie parcurs nc din !a*a de proiectare a acestora# $ste necesar con%ugarea e!orturilor a mai multor structuri !unc ionale din cadrul organigramei ntreprinderii 8 de o"icei colecti0e cu acti0itate complementar, iar n numeroase situa ii se apelea* la cola"orarea cu alte organi*a ii, n scopul e0alurii 0ariantelor 0ia"ile de ac iuni pe pia a unit ii economice n cau*, de a !undamenta op iunea !cut, de a coordona mi%loacele de ac iune necesare, precum i resursele disponi"ile#

29

http+33(((#smepro%ects#ro3

;2

En reali*area programelor se apelea* la o serie de modele cantitati0e de identi!icare i de e0aluare a proceselor care compun mediul de ac iune al !iecrei organi*a ii, pentru sincroni*area e!ectului respecti0elor procese n cadrul unei structuri pragmatice !unc ionale, care s poat sta la "a*a procesului managerial al organi*a iei respecti0e# 2odelele men ionate sunt !ie instrumente de reali*are a unor pre0i*iuni incluse n programe sau de !ormare a unor deci*ii, !ie metode de coordonare a di!eritelor ac iuni ce !ormea* structura programelor de marNeting# Hin cadrul primei categorii amintim+ anali*a de regresie, corela ia multipl, anali*a matricial, di!eritele metode de calcul a costurilor i "ene!iciilor etc# Cea de8a doua categorie de metode are un con inut mai larg, cuprin*nd+ metoda de a"ordare "a&esian, ar"orele de deci*ie, programarea dinamic, ni0elarea exponen ial, di!eritele tehnici de simulare dup metoda 2onte Carlo, lan urile 2arNo0, programarea neliniar, anali*a input8output, metoda irurilor de ateptare, anali*a riscurilor, unele metode de pre0i*iune tehnologic, metode "a*ate pe anali*a 0alorii etc# )etoda potenialelor 5 )etra %otential )ethod !)%)& # )%) este un procedeu deri0at al metodei drumului critic <7%)&# $tapele ela"orrii unui program prin procedeul )%) sunt urmtoarele+ structurarea programului in acti0it i i intocmirea @listei activitilor , cu preci*area celor precedente i a condi ionrilor dintre acestea4 sta"ilirea duratelor acti0it ilor4 de!initi0area geometriei re elei i ela"orarea gra!icului re ea4 calculul termenelor caracteristice ale acti0it ilor4 e0aluarea re*er0elor de timp ale acti0it ilor i trasarea drumului critic4 compararea duratei de reali*are a programului cu durata contractual i e0entuala m"unt ire a programului4 ela"orarea planului calendaristic# En ca*ul n care programarea ini ial, o" inut pe "a*a datelor de intrare <acti0it i, durate, condi ionri, gra! etc#=, este nesatis!ctoare, plani!icarea este supus unui proces de m"unt ire succesi0, pn se a%unge la un program optim sau cel pu in unul accepta"il# >0
>0

2# 1oma, N# 2rgrit 8 2anagement in construc ii# ?lani!icarea i organi*area execu iei lucrrilor de construc ii, $ditura $conomic, 5ucureti, 2002, p# 2>@

;>

C pro"lem deose"it pri0ind plani!icarea acti0it ii in construc ii o constituie transpunerea ansam"lului de procese i intercorela ii ce contri"uie la materiali*area produsului n modelul matematico8gra!ic adoptat pentru studiu# En acest sens, au !ost !undamentate anumite criterii ra ionale, de!inite ca principii de "a* n plani!icarea execu iei lucrrilor de construc ii# Aplicarea acestor principii con!er o des!urare normal a execu iei, asigurand o e!icien sporit n utili*area resurselor, durate i costuri reduse, precum i o calitate corespun*toare a lucrrilor# ?rincipiile de "a* n plani!icarea execu iei lucrrilor de construc ii sunt+ principiul continuitii, principiul uniformitii, principiul ritmicitii i principiul sincronizrii. )etode matematico-grafice de planificare a activitii n construcii# 2etodele de plani!icare i repre*entare a proceselor de construc ii pe scara timpului sunt cu preponderen metode gra!ice liniare <de tip /antt= sau metode matematico8gra!ice# )emarcm !aptul c repre*entrile gra!ice redau imaginea derulrii execu iei lucrrilor, dar nu pot pune n e0iden dinamica des!urrii lor su" ac iunea !actorilor pertur"atori con%uncturali sau de mediu, impunand optimi*ri i reactuali*ri# En domeniul construc iilor, metodele de plani!icare matematico8gra!ice pot !i de tip ciclograme sau de tip grafice reea# 7iclogramele repre*int transpunerea gra!ic a proceselor de construc ii ntr8un sistem rectangular de axe, n care a"scisa repre*int scara timpului, iar pe ordonat sunt e0iden iate lucrrile de construc ii A pe componente A n succesiunea lor# ?rin metoda ciclogramei pot !i plani!icate acti0it ile <lucrrile= att din cadrul proceselor simple <un singur executant, o singur categorie constructi0 de lucrri, un singur loc de execu ie etc#=, ct i al proceselor comple4e <alctuite din mai multe procese simple, legate intre ele prin criterii tehnico8organi*atorice de reali*are=#

;;

>:

>:

2# 1oma, N# 2rgrit 8 2anagement in construc ii# ?lani!icarea i organi*area execu iei lucrrilor de construc ii, $ditura $conomic, 5ucureti, 2002, p# ;9

;7

En !igur este redat un model de ciclogram a execu iei unui proces simplu ritmic -i., prin metoda lan ului elementar di0i*at modulat ritmic# Aceast metod poate !i adaptat i la plani!icarea ac iunilor ce compun programe mai pu in complexe, reali*a"ile n perioade scurte de timp# Ast!el, dac se consider necesar reducerea duratelor ac iunilor con inute de un program -i. , se pot suplimenta colecti0ele participante la reali*area respecti0ului program, respectnd condi iile de ritmicitate ale componentelor acestuia# Aceasta presupune ca !iecare colecti0 de lucru s inceap execu ia ac iunii reparti*ate cu un decala% constant Ioi <modulul de ritmicitate= !a de colecti0ul precedent, ast!el ncat !inali*area ac iunii s se !ac n aceeai ritmicitate Ioi# ?rin aceast !orm de organi*are a acti0it ilor, lan ul elementar ritmic se trans!orm n lan elementar di0i*at modulat ritmic# Hurata total de reali*are a programului -i. pe cele n categorii de ac iuni se determin ast!el+ tei ? ti @ -n2)/Aoi 9 unde+ n ` numrul de colecti0e de munc4 ti ` ritmul de execu ie a ac iunilor con inute de programul -i.4 Ioi ` modulul de ritmicitate in care se execut programul -i.# ?resupunand c n cadrul programului ac ionea* @ colecti0e de munc i c ritmul de reali*are a ac iunilor este de de @ *ile# Considerand "i`> numrul de colecti0e destinate ini ial s participe la reali*area programului -i.b Ioi ` ti 3 "i ` @ 3 > ` 2# Hurata total de reali*are a ac iunilor con inute de programul -i. se sta"ilete ast!el+ tei ` @ c <@8:=2 ;@

` :@ *ile# En urma acestor determinri, se poate repre*enta programul cu a%utorul ciclogramei urmtoare+

>2

".2.*raficul *antt si matricea /raficul /antt# Hes!urarea oricrui proces n construc ii se reali*ea* n timp i spa iu, ceea ce a impus gsirea unor !orme de repre*entare gra!ic accesi"ile, care s pun n e0iden plani!icarea execu iei acestora# O#D# Gantt a creat primul instrument de plani!icare a acti0it ilor pe scara timpului, gra!icul ce8i poart numele, care const n ealonarea calendaristic a derulrii proceselor su" !orma unor -gra!ice liniare. cuprind un ansam"lu de "are ori*ontale cali"rate pe duratele proceselor i inln uite in mod logic pe criterii tehnice i organi*atorice# Biecrui proces ii este asociat o "ar, ale crei capete corespund pa scara

>2

'dem, p#;9

;6

timpului termenelor calendaristice de incepere i respecti0 de !inali*are a procesului# Gra!icul Gantt>> A sau planul calendaristic, dup cum mai este cunoscut A e0iden ia* urmtoarele elemente+ durata total a procesului complex4 duratele proceselor componente4 momentele de ncepere i de !inali*are a proceselor, cu respectarea succesiunii tehnico8organi*atorice4 pregtirea, lansarea, urmrirea, coordonarea i conducerea proceselor i anali*a periodic a stadiului acestora4 asigurarea ritmic i ra ional cu resurse a proceselor4 necesarul de dotare a proceselor4 apro0i*ionarea resurselor materiale4 echi0alen a ntre scara relati0 a timpului de reali*are a proceselor i scara a"solut calendaristic a timpului4 replani!icarea i actuali*area programului la ac iunea !actorilor pertur"atori de mediu4 respectarea riguroas a termenelor i reducerea costurilor de reali*are a proceselor# $la"orarea gra!icului Gantt se poate reali*a prin metoda direct sau prin metoda indirect# 2etoda direct presupune urmtoarele etape+ anali*a amnun it a proiectului procesului4 sta"ilirea proceselor componente A acti0it i4 calculul 0olumului de munc pentru !iecare acti0itate4 sta"ilirea metodelor de reali*are i tehnologia necesar4 determinarea 0olumelor de munc pentru acti0it ile complementare4 determinarea duratei !iecrei acti0it i i a resurselor umane necesare acestora4 asigurarea coordonrii in timp a acti0it ilor, repre*entarea su" !orma gra!icelor liniare a tuturor acti0it ilor, prin des!urarea intercorelat a acestora pe scara timpului# $la"orarea gra!icului Gantt prin metoda indirect se utili*ea* atunci cand ealonarea pe scara timpului a acti0it ilor sau proceselor s8a reali*at printr8o alt metod de plani!icare, situa ie in care gra!icul Gantt constituie o re!lectare indirect a procedurii de plani!icare aprioric utili*at# Hup intocmire, se 0eri!ic 0ala"ilitatea gra!icului Gantt, iar n situa ia n care nu satis!ace cerin ele ini iale, se recurge la optimi*area acestuia <reducerea duratelor acti0it ilor, modi!icarea succesiunii tehnico8organi*atorice, redistri"uirea acti0it ilor i resurselor, alocarea de resurse suplimentare etc#=#>;

>> >;

'dem , p#::9 'dem, p#:208:22

;9

2atricea este o tehnica de calcul a parametrilor de timp, inclusi0 a duratei totale de reali*are a proiectului#?rocesele se indica pe ori*ontala#Sectoarele 8 pe 0erticala#A0anta%ul matricei in !ata altor !orme de plani!icare calendaristica este posi"ilittea anali*ei consecuti0itatii includerii sectoarelor in lanturile de executie#'n "a*a unui algoritm !ormali*at se poate o"tine reducerea duratei de reali*are a proiectului#2ai detaliat despre aceste tehnici de plani!icare calendaristica 0e*i in lucrarile consacrate organi*arii si plani!icarii constructiilor#

".3.*raficul retea+ ela!orare, anali a, drum critic )etode de planificare matematico-grafice de tip grafice reea# 2etodele pre*entate anterior, de tip ciclograme sau de tip liniare <diagrama Gantt= au un domeniu limitat de aplica"ilitate, !iind utili*ate pentru plani!icarea unor procese simple sau a unora complexe ce cuprind un numr restrans de acti0it i i condi ionri# Har n sectorul construc iilor, ca de alt!el n toate domeniile economice, au aprut o"iecti0e cu un grad deose"it de complexitate, n condi iile necesit ii asigurrii unor parametri economici per!orman i, ceea ce a impus gsirea ;9

unor metode !undamentate tiin i!ic care s rspund exigen elor de timp i cost in reali*area lucrrilor# Aplica"ilitatea practic a unor noi ramuri ale matematicii i mai ales apari ia unor tehnici in!ormatice au permis ela"orarea de procedee e!iciente in domeniu, generand totodat constituirea de noi discipline tiin i!ice# Hintre metodele respecti0e .naliza *rumului 7ritic se de!inete ca o disciplin care are ca o"iect studierea conducerii tiin i!ice a reali*rii proiectelor, un instrument care sistemati*ea* i algoritmea* munca de conducere prin aplicarea unor procedee tiin i!ice ce permit a"ordarea inclusi0 a unor pro"leme nere*ol0a"ile anterior din cau*a masi0it ii sau3i complexit ii lor# Anali*a Hrumului Critic <.*7= repre*int un grup de metode i tehnici de plani!icare optim, urmrire i control e!icient al proceselor, ce se "a*ea* pe teoria matematic a gra!elor#>7 $tapele plani!icrii prin .*7 sunt+ etapa calitativ, n cadrul creia se determin acti0it ile, durata, condi ionrile i se ela"orea* gra!ul re ea4 etapa cantitativ, n care se calculea* termenele caracteristice, termenul !inal i se sta"ilete drumul critic4 etapa de control, care const n urmrirea des!urrii lucrrilor i se reactuali*ea* gra!icul# Clasi!icarea procedeelor con inute de .*7 se poate reali*a pe "a*a unor caracteristici principale de di!eren iere, dintre care cele mai importante sunt+ tipul de reea !olosit pentru anali* i repre*entare, care pot !i+ reele cu activitile pe arce i e0iden ierea acti0it ilor A re ele 7ritical %ath )ethod <7%)=4 reele cu activitile pe arce i e0iden ierea e0enimentelor A reele %rogram $valuation and -evie2 TechniAue <%$-T=4 reele cu activitile n noduri, nodul repre*entand o acti0itate iar arcul dintre noduri o condi ionare de ncepere a acti0it ii 5re ele )etra %otential )ethod <)%)=4 natura modelului matematic, dup care pot !i+ procedee cu model determinist4 procedee cu model stocastic# numrul parametrilor analizai, dup care sunt+ procedee n care se analizeaz un singur parametru !timpul& 5 procedee .*7BT6)$4 procedee in care se analizeaz timpul i resursele A procedee
>7

'dem, p# :;68:72

70

.*7B-$"CD-7$4 procedee n care se analizeaz timpul resursele i costul A procedee .*7B7C"T4 numrul proiectelor analizate, dup care sunt+ procedee pentru analiza unui singur proiect4 procedee pentru analiza multiproiectelor# mrimea proiectelor, dup care pot !i+ reele foarte mari A peste :0#000 de acti0it i4 reele mi(locii A ntre :#700 i :0#000 de acti0it i4 reele reduse A su" :#700 de acti0it i# Ca principale procedee de aplicare a Anali*ei Hrumului Critic <.*7= se pot enumera+ 7ritical%ath )ethod <7%)= A metoda drumului critic4 %rogram $valuation and -evie2 TechniAue <%$-T= A e0aluarea i re0i*uirea tehnic a programului4 )etra %otential )ethod <)%)= A metoda poten ialelor4 7%)B7C"T4 %$-TB7C"T4 )anpo2er <eveling A ni0elarea manoperei4 )anpo2er "cheduling A programarea manoperei4 -esource .llocation A alocarea resurselor4 )ulti-%ro(ect "cheduling Aprogramarea multiproiectelor4 -esource .llocation and )ulti-%ro(ect "cheduling A alocarea resurselor i programarea multiproiectelor>@# 7ritical %ath )ethod <7%)= A metoda drumului critic, se aplic proceselor cu acti0it i "ine cunoscute, a cror durat se poate aprecia cu su!icient exactitate, !iind un procedeu pentru ela"orarea programelor temporale i se materiali*ea* ntr8o re ea cu acti0it ile pe arce# %rogram $valuation and -evie2 TechniAue <%$-T= A e0aluarea i re0i*uirea tehnic a programului, se aplic proceselor alctuite din acti0it i cu durate imprecis cunoscute sau incerte i se repre*int prin re ele cu acti0it ile pe arce# Hurata unei acti0it i este estimat prin trei posi"ilit i+ pesimist, cea mai pro"a"il i optimist, iar in a!ara programului temporal se mai pot calcula pro"a"ilit ile de reali*are a unor termene impuse# )etra %otential )ethod <)%)= A metoda poten ialelor, are aceleai caracteristici ca C?2, dar utili*ea* re ele cu acti0it ile pe noduri i deci se poate ine cont de suprapunerea unor acti0it i# ?rin numrul mereu crescnd al aplica iilor i al 0ariantelor de mani!estare, .*7 i mrete n permanen cmpul de ac iune, ptrun*nd adanc i n domeniul 2?, !iind una dintre cele mai utili*ate metode de programare i control a ac iunilor organi*a iilor#
>@

S# Da*r+ .naliza drumului critic, $ditura [tiin i!ic, 5ucureti, :9@9

7:

".".Planificarea !ugetului 5ugetul proiectului este una dintre cele mai importante pr i ale oricrui tip de proiect, care necesit calcule riguroase, plani!icri anticipate ale resurselor ce urmea* s !ie cheltuite# Da ela"orarea "ugetului tre"uie de a0ut gri% pe de o parte, atFt de cerin ele !ormulate de ctre !inan ator, cFt i de necesit ile concrete ale proiectului# Ast!el, tre"uie reali*at o corelare ntre proiect, planul de acti0it i i "uget#>6
>6

-?lani!icarea i "ugetarea multianual a in0esti iilor., 2anual $la"orat 'n Cadrul ?roiectului 'd! Grant No#1! 07:2;@ ,5ucuret' 2007, p#7

72

Se poate a!irma c "ugetul re!lect n plan !inanciar acti0it ile proiectului# /n "uget poate s con in trei sec iuni+ 0eniturile, cheltuielile i "ugetul narati0# En cadrul unui "uget a0em dou categorii principale de cheltuieli+ directe i administrati0e# /nii dintre !inan atori mai accept i o a treia categorie de cheltuieli repre*entat de !ondurile de de*0oltare pentru solicitant aa8numitul o0erhead, adic o tax de succes# ?rin cheltuieli directe n elegem acele costuri "ugetare care sunt necesare i deri0 n mod direct din proiect# Cheltuielile administrati0e se re!er la acele costuri care sunt necesare pentru administrarea proiectului <chirie, in!rastructur de lucru, personal auxiliar, etc#=# 5ugetul de cheltuieli al unui proiect 0a !i ela"orat pe mai multe coloane din care s reias unitatea de msur !olosit, numrul acestor unit i, costul cu aceste unit i, costul total i n !inal, de!alcat contri"u ia solicitantului i contri"u ia solicitat prin aceast cerere# Contri"u ia solicitantului poate consta din contri"u ia n natur i contri"u ia !inanciar# ?rincipalele capitole din orice "uget sunt urmtoarele+ a= resurse umane A aici intr costurile pri0ind salariile, diurnele A atFt cele ale personalului implicat n proiect <coordonator de proiect, asistent3asisten i de proiect=, cFt i ale personalului auxiliar <secretar, conta"il= sau ale specialitilor <lectori, consultan i=# "= transport A la aceast categorie sunt incluse cheltuielile de transport necesare pentru "una des!urare a proiectului# c= cheltuieli cu echipamentele A aici se introduc costurile necesare cu cumprarea sau nchirierea echipamentelor# $ste 0or"a de echipamentele care sunt necesare n derularea proiectului, prin urmare aceste echipamente deri0 din caracterul acestuia# d= costuri de "irou A se re!er n principal la cheltuielile necesare cu ntre inerea "iroului# Se pot include aici cheltuieli ce 0i*ea* atFt chiria "irourilor, ntre inerea acestora, costuri cu asigurarea ser0iciilor <internet, tele!on, !ax=, consuma"ile# e= alte cheltuieli Apot !i introduse la aceast categorie A i se re!er la cheltuielile pri0ind pu"lica iile, e0aluarea proiectului, organi*area unor e0enimente <con!erin e, seminarii=# En cadrul literaturii de specialitate !unc iei de plani!icare a "ugetului i se atri"uie urmtoarele caracteristici+ 7>

:# 5ugetul cuanti!ic acti0it i A adic le con!er 0aloare n "ani# 2# 5ugetele diri%ea* cheltuielile ast!el ncFt resursele s !ie cheltuite numai pentru acti0it i care spri%in o"iecti0ele proiectului# ># 5ugetele identi!ic ce resurse sunt necesare i cFnd sunt solicitate# ;# 5ugetele permit examinarea o"iecti0elor i acti0it ilor unui proiect din punct de 0edere al costului lor actual# 7# 5ugetele clari!ic rela ia dintre cheltuielile directe necesare derulrii proiectului i cheltuielile de sus inere sau administrati0e <chirie, personal de specialitate, etc#= @# /n "uget realist i actuali*at permite e0aluarea !inanciar a proiectului# ?aii care tre"uie parcuri n ela"orarea unui "uget pentru o cerere de !inan are sunt urmtorii+ 8 sta"ilirea perioadei de lucru pentru !iecare etap i pentru proiectul n ansam"lu4 8 reali*area estimrilor pentru toate costurile4 8 estimarea 0alorii cheltuielilor4 8 estimarea 0eniturilor4 8 %usti!icarea cheltuielilor A prin intermediu "ugetului narati0#

%'Atragerea 5ondurilor 1entru 5inantarea 1roiectelor


$.1.,inantatorii si cerintele lor Se cunosc mai multe tipuri de !inan atori pe care le putem clasi!ica n !elul urmtor+ Agen iile i programe gu0ernamentale ?rogramele interna ionale Bunda iile indi0iduale sau !amiliale Bunda iile corpora iilor 7;

Bunda iile comunitare Bunda iile mixte Asocia iile religioase Alte institu ii Crgani*a iile negu0ernamentale Agen ii economici Metode de atragere a fondurilor. Se cunosc urmtoarele procedee de atragere a !ondurilor+ prin intermediul cererilor de !inan are4 prin metoda direct mail <solicitare direct=, prin organi*area de e0enimente speciale# /na dintre cele mai rspFndite metode de acordare a unui spri%in pentru proiectele este tehnica acordrii de !inan are pe "a*a cererii de !inan are# Boarte important este ca n acest punct s se parcurg cu aten ie pachetului in!ormati0, ela"orat de ctre !inan ator, care 0a con ine !ormularele care sunt necesare spre a !i completate i anexele care 0or !i ataate proiectului# Complexitatea !ormularelor i numrul anexelor sunt 0aria"ile i depind de !iecare !inan ator n parte# Hup consultarea A citirea cu aten ie 8 a pachetului in!ormati0 pasul urmtor const din completarea !ormularului de !inan are# Hin nou nu exist o regul !erm, sunt !inan atori care au un !ormular de !inan are i sunt !inan atori care recomand o anumit structur a acestor cereri# Considerm c !iecare !ormular tre"uie s con in nite in!orma ii cum ar !i+ titlul, scopul, o"iecti0ul38le, grupul int, acti0it ile, planul calendaristic, metodologia de implementare, continuitatea, "ugetul proiectului i o scurt pre*entare a solicitantului# En cele ce urmea* 0oi ncerca s pre*int pe scurt modul de ela"orare al !iecrui element al unei cereri de !inan are# ?rimul element ce tre"uie s se regseasc n orice cerere de !inan are este titlul proiectului i denumirea "ene!iciarului proiectului# Alegerea titlului potri0it este un lucru care in!luen ea* decisi0 succesul unei cereri de !inan are# En alegerea titlului tre"uie s a0em gri% ca el s !ie sugesti0 pentru proiectul nostru# 1re"uie e0itate titlurile !oarte lungi i e0a*i0e A unul scurt, cFt mai uor de re inut i care sugerea* de%a o"iecti0ul urmrit de noi# Scopul proiectului tre"uie s !ie unul general n care s se regseasc elemente din o"iecti0ele urmrite de !inan ator prin programul de !inan are A de aici tre"uie s reias c exist o corela ie ntre 77

o"iecti0ele urmrite de !inan ator, programul de !inan are i propunerea de proiect naintat# /n alt element care se regsete n cererile de !inan are n mod o"ligatoriu este3sunt o"iecti0ul3o"iecti0ele proiectului# /n o"iecti0 poate !i de!init ca un de*iderat care n urma implementrii proiectului poate !i reali*at i totodat repre*int un pas n atingerea scopului proiectului# C"iecti0ul proiectului tre"uie s !ie atFt de concret ncFt msura ndeplinirii sale s !ie cuanti!ica"il <estima"il=# Heasemenea o"iecti0ele tre"uie s corespund cerin elor integrate n a"re0ierea de S2A)1 <speci!ice, msura"ile a"orda"ile, realiste, ncadra"ile n timp =#>9 /rmtorul pas ar !i descrierea grupului int# ?entru a 0or"i de grupul int, tre"uie s !acem o delimitare n sensul de grup int direct i grup int indirect# Hin grupul int direct al unui proiect !ac parte cei care "ene!icia* n mod direct de pe urma proiectului# ?rin grup int indirect n elegem "ene!iciarii proiectului care 0or pro!ita de re*ultatele acestuia dar nu n mod direct# $ste "ine ca n ca*ul ela"orrii proiectului s reuim s aproximm prin ci!re numrul concret atFt al grupului int direct, cFt i al celui indirect# /rmtorul element ce tre"uie s se regseasc n orice proiect este un plan de acti0it i n care se speci!ic durata derulrii proiectului i se descrie !iecare acti0itate n parte# ?lani!icarea acti0it ilor este o etap important din orice proiect# En aceast parte se descriu acti0it ile derulate, ordinea i durata acestora# $ste "ine ca acti0it ile s !ie pre*entate cFt mai n detaliu pentru a putea aproxima necesitatea cheltuielilor pre0*ute n "uget, dar i sarcinile a0ute de ctre echipa de proiect# 2etodologia se re!er la ela"orarea 2atricei logice <C metodologie pentru plani!icarea, managementul i e0aluarea programelor i proiectelor, implicFnd anali*a !actorilor interesa i, anali*a pro"lemei, anali*a o"iecti0elor, anali*a strategiilor, prepararea matricei cadru logic i planurile de acti0it i i resurse#= i a planului calendaristic utili*ndu8se di0erse instrumente ale tehnologiilor in!orma ionale pentru aceasta <metoda cadrului logic, diagramele de tip Gantt, Chart , ?$)1 etc=# En ultima parte a cererii de !inan are tre"uie demonstrat modalitatea de continuare a proiectului dup terminarea !inan rii solicitate# 1re"uie accentuat n ce msur ne0oile pentru care a !ost
>9

%ro(ect )anagement T-16T E, (((#training8 &outh#net3'N1$G)A1'CN31V3?u"lications3tNits3tNit>3tNit>#pd!

7@

ela"orat proiectul dispar dup implementarea proiectului sau n ce msur solicitantul 0a reui continuarea acestui proiect <dura"ilitatea proiectului=# $ste o parte important a proiectului !iindc de aici se poate determina, !irete n !unc ie de speci!icul proiectului, dac n urma implementrii se re*ol0 pro"lema pentru care a !ost creat sau nu# He regul, n anexele care se regsesc la !iecare propunere de proiect una este "ugetul <0e*i cap#9=, iar cealalt o scurt pre*entare a solicitantului#En ea se include pre*entarea datelor de contact <adres potal, e8mail, pagin (e"=, a structurii de conducere i a echipei de proiect# $ste "ine ca cel pu in coordonatorul proiectului s anexe la cererea de !inan are un Curriculum 0itae# Alte date ce tre"uie s apar n acest document se re!er la experien a solicitantului din domeniu# 1re"uie trecute toate !inan rile ce au !ost o" inute n ultimii >87 ani prin intermediul cererilor de !inan are# En acest document mai pot !i adugate datele de contact ale !inan atorilor# #ampania de atragere a fondurilor ?entru asigurarea succesului unei campanii de atragere de !onduri tre"uie ndeplinite anumite condi ii+ existen a unui proiect scris4 "a* de date cu posi"ili !inan atori 4 alocarea de timp pentru atragerea !ondurilor4 alocarea de "ani pentru atragerea !ondurilor 4 existen a unei echipe speciali*ate n atragerea !ondurilor# En )epu"lica 2oldo0a acti0ea* un ir de organi*a ii donatoare de !onduri, !iecare a0nd un speci!ic al su# Cunoscndu8l, precum i urmnd regulile enun ate n Ghidul sau regulileprogramului de !inan are pute i ini ia o Campanie de atragere de !onduri# $.2.,inantarea prin Programele de preaderare la -niunea .uropeana En pre*ent, la nceput de secol, cFnd ordinea mondial se concentrea* n %urul unor centre de putere, este e0ident c )epu"lica 2oldo0a nu poate rmFnea n a!ara acestor comunit i# 'ndiscuta"il c pe continentul european o ast!el de putere este /niunea $uropean, a crei importan politic i economic este n continu cretere# $ste ine!icient i ine!icace de a anali*a mecanismele, oportunit ile, tehnicile 2? 76

nelund n considera ie orientrile pro8europene ale politicii economice din )epu"lica 2oldo0a# Necunoscnd oportunit ile de extindere a 2? prin intermediul suportului !ondurilor /$ ele se trans!orm automat n riscuri pe care statul nostru i le asum n mod contient# Apar considera"ile di!icult i la plani!icarea, implementarea, gestionarea, a"sor" ia, monitori*area proiectelor europene n 2oldo0a# Studierea acestei laturi a !inan rii i derulrii de programe sau proiecte precum i a e0olu iei ei paralele cu extinderea /$ de0ine un imperati0 al actualei situa ii n care ne regsim# Fondurile europene sau asistena structural !pentru rile membre ale D$&EG $xist patru tipuri de !onduri europene+ :# Fondul european de dezvoltare regional !F$*$-&, cu programele sale 'N1$))$G, destinat sus ineri regiunilor mai pu in de*0oltate, regiunilor a!late n recon0ersiune economic sau a celor cu di!icult i structurale 2# Fondul social european !F"$& A un instrument menit sa spri%ine !inanciar Strategia $uropean de amplasare n cmpul muncii ># Fondul $uropean de orientare i de garanii .gricole !F$C/.&, menit s spri%ine de*0oltarea i re!ormele structurale n *onele rurale ;# 6nstrumentul financiar pentru susinerea industriei piscicole , menit s spri%ine re!ormele n sectorul piscicol# En a!ar de acestea mai exist i Bondul de Coe*iune , creat n :99> i menit s spri%ine rile mai pu in prospere ale /niunii <Grecia, ?ortugalia, 'rlanda, Spania, ?'58ul crora este mai %os de 90] din media pe /$= n !inan area proiectelor de protec ie a mediului i a celor n domeniul transportului# 5ugetul pentru perioada 20008200@ pre0edea alocarea resurselor n sum :92,;7 miliarde $uro pentru !inan area celor patru tipuri de !onduri i :9 miliarde $uro pentru Bondul de Coe*iune# .sistena de transformare !pentru rile cu perspectiv de integrare european, 'GHG -'GGI&

>9

$uropean Commission8)anual for the %hare *ecentralized 6mplementation "#stem , 5russels, :99;, p#79879

79

En anul :999 /$ a lansat un program am"i ios de asisten pentru rile $uropei Centrale i de $st <programul ?OA)$=, comparat de mul i, datorit amplorii sale, cu planul 2arshall de dup al doilea )*"oi 2ondial# C"iecti0ele, principiile i procedurile /$ di!er ns radical de cele ale programului american# ?rogramul ?OA)$ a !ost lansat in :999, !iind ini ial destinat ?oloniei i /ngariei# /n an mai tr*iu programul a !ost extins asupra celorlalte ri candidate la aderare# rile 5altice au !ost integrate a"ia n :997# C"iecti0ul ma%or al acestui program de asisten multilateral a !ost spri%inirea rilor $uropei Centrale i de $st n tran*i ia acestora spre economia de pia # ?rogramul ?OA)$ a !ost mult mai modest dect planul 2arshall# 1imp de 9 ani <:9908:996= Comisia a alocat resurse n sum de 6,79 miliarde $uro, partea cea mai important !iind ndreptat spre sectorul pu"lic i spre de*0oltarea sectorului pri0at <;>,6] din suma total=# Binan area !iecrui sector n parte se produce prin intermediul su"8programelor speci!ice, printre care+ Jopp pentru de*0oltarea sectorului pri0at, /reen at $ast pentru protec ia mediului, .ce, Tempus 6 i Tempus 66 pentru educa ie i tiin , <ien pentru domeniul social, "igma pentru instruirea !unc ionarilor, *emocrac# pentru !ormarea elitelor i consolidarea societ ii ci0ile# ?e parcursul perioadei :990 A :996, rile $uropei Centrale i de $st au primit, n cadrul programului ?OA)$ asisten n sum de 6,;6 $uro pe cap de locuitor# <imitele asistenei de transformare En po!ida calit ilor ei e0idente, asisten a de trans!ormare a cunoscut i anumite limite, ce pot !i grupate dupa cum urmea*+ limitele inerente ale gestionrii i cele legate de speci!icul rilor $uropei Centrale i de $st a!late n tran*i ie# En primul ca*, cele mai mari pro"leme deri0a din caracterul excesi0 de centrali*at al procedurii de luare a deci*iilor pri0ind atri"uirea de !onduri# Hurata medie de implementare a proiectelor s8a prelungit n perioada :9908:999# 2i%loacele anun ate erau dis"ursate cu doi ani intFr*iere n :99:, cu trei ani ntFr*iere n :997 pentru a a%unge la 7 ani ctre :999# ?entru anumite programe aceste tergi0ersri au a%uns i pFn la 9,7 ani# ;0 C alt consecin a caracterului centrali*at al procedurii de luare a deci*iilor este lipsa de transparen a n gestionarea !ondurilor# Spre
;0

$uro-$st, N 99 -Kforme de la gestion de lLaide e4tKrieure , 2000, p#',.

79

exemplu, n anul :997, Curtea de conturi a /$ a reproat programului ?OA)$ pierderea controlului asupra anumitor proiecte# ?e lFng aceasta, co8raportul de :+7 al onorarului pltit exper ilor /$ !a de omologii lor locali i8a con!erit programului renumele de a !i destinat consultan ei occidentale# C serie ntreag de pro"leme sunt legate i de 0olumul de mi%loace alocate i de condi ionalitatea acestora# Nu toate rile $uropei Centrale i de $st au "ene!iciat de aceleai 0olume de asisten pentru trans!ormare# En aparen rile grupului ,egrad <?olonia, /ngari i !osta Cehoslo0acie= au !ot !a0oritele programelor de trans!ormare /$, recep ionFnd >9] din 0olumul de asisten ?OA)$# Cu toate acestea, dac aplicm criteriul aid per capita, constatm c rile cel mai masi0 spri%inite au !ost cele din 5alcani i rile 5altice, cu, respecti0 9,:9 i :0, >; euro per capita, !a de @,;0 euro per capita pentru rile ,iegrad# ;: En consecin , exist discontinuit i inter8regionale destul de puternice, adesea incompati"ile cu principiile generale de alocare i gestionare a !ondurilor /$# Cum se poate explica, deseori, ca 0olumul de asisten /$ pe cap de locuitor pentru 5ulgaria este cam de dou ori mai mare dect cel alocat )omFniei# ,*ut n termeni a"solu i, asisten a /$ pentru trans!ormarea rilor $uropei Centrale i de $st este destul de redus <6,79> miliarde $uro ntre :990 i :996=, cel pu in n compara ie cu a%utorul de trans!ormare acordat Germaniei de $st ntre :99: i :997 <667,6 miliarde H2 sau ;:>,9 miliarde $uro=;2#,olumul de asisten comunitar pentru aceste ri, raportat la ?'5, repre*int n medie 0,9]# En ce pri0ete condi ionalitatea, /$ i8a a%ustat politicile la criteriile B2', ghidate, dup cum s8a men ionat mai sus, de consensul de la Gashington# Hup Consiliul $uropean de la Duxem"ourg din :996 a%utorul de trans!ormare a !ost nlocuit de asisten a de pre8aderare. .sistena de pre-aderare !pentru rile candiate la aderare, 9:::-9::M& EncepFnd cu anul :996 ?OA)$ a !ost trans!ormat ntr8un instrument !inanciar de pre8aderare, destinat sus inerii re!ormelor institu ionale# Spre deose"ire de perioada :9998:996, pe parcursul creia ?OA)$ a operat n "a*a cererii procesului de tran*i ie economic,
;: ;2

idem U#G#Cus(orth, 1#)#BranNs )anagement de proiect al rilor n curs de dezvoltare B'2AN, ed# All, 5ucureti, 200;, p# ;>

@0

programele de ast*i se concentrea* n exclusi0itate asupra priorit ilor de aderare de!inite de Consiliu n cadrul ?arteneriatului de Aderare pentru !iecare ar candidat# Aceasta schim"are a permis Comisiei s identi!ice anumite solu ii pentru dis!unc iile men ionate mai sus# EncepFnd cu anul 2000 programul ?OA)$ a !ost completat cu doua instrumente noi de pre8aderare+ 'S?A i SA?A)H#;> ?rogramul 'S?A <'nstrumentul politicilor structurale de pre8 aderare= a !ost lansat n :999, a0nd, ini ial, menirea de a spri%ini !inanciar implementarea proiectelor n domenii prioritare legate de protec ia mediului i in!rastructur <transport n mod special= din cele :0 ri candidate la aderare, pentru perioada 20008200@# ?rogramul are un "uget de :#: mld# $uro, dintre care ;72 mln# $uro sunt re*er0ate pentru )omania i 5ulgaria# ?rogramul este complementar programului ?OA)$, !iind inclus n aceeai strategie de coe*iune economic i social# 'S?A este gestionat de Hirectoratul General pentru ?olitic )egional# Acest !apt permite <i= conectarea automat a rilor <la momentul aderrii la /$= la asisten a structural pentru regiunile mai sla" de*0oltate ale /$, inclusi0 preluarea !inan rii pentru proiectelor ncepute n cadrul 'S?A n cadrul politicii regionale a /$# SA?A)H <?rogramul special de aderare pentru agricultur i de*0oltare rural= a !ost lansat n :999, a0nd menirea de a a%uta rile candidate la aderare s depeasc pro"lemele legate de a%ustarea structural n domeniul agriculturii i n sectoarele rurale, precum i n implementarea Acduis8ului comunitar pri0ind politica comun n agricultur i legisla ia corespun*toare# ?rogramul era pre0*ut pentru perioada 20008200@ i a a0ut un "uget anual de @70 mln# $uro pentru cele :0 ri candidate la aderare# 5ugetul pentru )omania i 5ulgaria pentru anul 200; constituie 227#2 mln# $uro#Gestionarea programului a !ost preluat de Hirectoratul General pentru Agricultur a /$, ceea ce permite asigurarea continuit ii proiectelor i dup aderarea rilor la /$# Cbiectivele asistenei de pre-aderare i relevana acestora pentru -. )oldova Biecare !ond de pre8aderare are unul sau mai multe o"iecti0e proprii# Aceste o"iecti0e sunt legate de asisten a de trans!ormare, !iind, n
;>

)aportul Comisiei $uropene+ -aport anual asupra programului %N.-$ , <200>= 229

@:

acelai timp, puternic ancorate n 0iitor# Entr8o anumit msur /$ pornete de la ideea c acest a%utor repre*int o aa numita !a* de con0ergen # En acest !el ?OA)$ a nceput a !i utili*at pentru La a%uta rilor candidate s se pregteasc s "ene!icie*e de Bondurile Structurale dup aderare#.;;?ornind de aici, programul se concentrea* asupra a dou o"iecti0e principale+ consolidarea institu iilor i in0esti iile necesare pentru implementarea acAuis comunautaire <cooperarea trans!rontalier, coe*iunea economic i social=# 'S?A are drept o"iecti0 sus inerea sectoarelor de protec ie a mediului i a celui de transport n con!ormitate cu legisla ia comunitar# SA?A)H urmrete scopul de a sus ine e!orturile rilor candidate n domeniul de*0oltriii rurale i implementarea acAuis-ului comunautar n domeniul agriculturii# En cadrul ?OA)$ alocrile na ionale plurianuale sunt determinate de ctre Comisie n !unc ie de numrul popula iei, ?'5 pe cap de locuitor, Lre*ultatele precedente., Lnecesit i., Lcapacitatea de a"sorptie. i progresele n implementarea ?arteneriatului de aderare# ?entru 'S?A Comisia utili*ea* aceleai criterii ca i pentru !ondurile de coe*iune# %rincipiile asistenei de pre-aderare Asisten a de pre8aderare este construit pe urmtoarele principii+ programare, decentrali*are, co8!inan are i e0aluarea automat a gestionrii programelor, ceea ce poart o rele0an sporit pentru moderni*area, democrati*area i a%ustarea capacit ilor institu ionale ale 2oldo0ei la standardele europene n ca*ul trecerii la pregtirea spre aderare la /$# %rogramarea Spre deose"ire de asisten a pentru trans!ormare, cea de pre8 aderare este plasat ntr8un cadru unic de programare# ?rincipiul de programare are drept "a* ?arteneriatul de aderare <?A= de!init de ctre Consiliul $uropean de la Duxem"ourg din decem"rie :996# Biecare ?A sta"ilete o list de priorit i pe termeni scur i i mi%locii pentru !iecare din rile candidate# ?riorit ile sunt sta"ilite n !unc ie de Ldomeniile 0ulnera"ile ale !iecrei ri, unde se cer e!orturi suplimentare pentru alinierea le normele europene.# ?OA)$, 'S?A i SA?A)H sunt supuse principiului de programare# En cadrul ?OA)$ !iecare ar candidat i
;;

Ctlin Ga"riel ,Frtopeanu )anagementul 7iclului de %roiect /nitatea de $0aluare a $uropeAid Cooperation C!!ice 'nstitutul $uropean din )omFnia, p# >@

200>,

@2

ela"orea* propriul ?rogram na ional pentru adoptarea acduis8ului <?NAA=# ?NAA nu in!luen ea* ?A, dar l completea* cu un calendar exact de reali*are a priorit ilor i cu un index al resurselor umane i !inanciare necesare pentru aceasta# *escentralizarea ?rincipiul de descentrali*are a !ost lansat n :999 i ran!orsat n 200:# Acest principiu implic delegarea unor responsa"ilit i importante unei autorit i contractante a rii "ene!iciare# Comisia practic dou tipuri de descentrali*are n programarea instrumentelor de pre8aderare+ descentrali*area a priori i descentrali*area a posteriori# En primul ca* se produce un trans!er par ial de responsa"ilit i unui Lcoordonator na ional.;7 att la ni0elul de programare, ct i la cel de e0aluare a programelor# ?OA)$ i 'S?A sunt supuse principiului de decentrali*are a priori, iar SA?A)H !unc ionea*a n "a*a decentrali*rii a posteriori. 7o-finanarea Co8!inan area este un principiu "ine cunoscut statelor mem"re ale /$ care "ene!icia* de !onduri structurale# 'S?A i SA?A)H !unc ionea* dup acest principiu, n timp ce ?OA)$ repre*int o excep ie# 'S?A poate !inan a pn la 67] dintr8un proiect# En cadrul SA?A)H contri"u ia comunitar poate acoperi pn la 67] din cheltuielile unui proiect, iar n ca*ul n care in0esti iile nu sunt generatoare de 0enituri su"stan iale A chiar i :00]# Statistic, n cele mai multe ca*uri, a%utoarele europene nu depesc 70] din "ugetul total al proiectelor# %rograme de asisten !pentru rile %rocesului de "tabilizare i .sociere, 9:::-9::M& Aa numitele programe de asisten <CA)HS= se a!l la intersec ia celor trei tipuri men ionate anterior+ de de*0oltare, de trans!ormare i de pre8aderare, nsumFnd caracteristici ale tuturor, su" aspect de principii, priorit i, resurse si metode de gestionare a acestora, etc# CA)HS A este asisten a comunitar pentru reconstruc ie, de*0oltare i sta"ili*are# Spre deose"ire de 1AC'S sau ?OA)$ denumirea programului nu !ace re!erin la un areal geogra!ic, ci la un
;7

Coordonatorul na ional este, de regul, un nalt !un ionar desemnat de ctre gu0ernul rii recipiente

@>

stadiu al procesului de trans!ormare# ?rogramul a !ost adoptat n decem"rie 2000, cu o"iecti0ul de a spri%ini participarea rilor din 5alcani la ?rocesul de Sta"ili*are i Asociere# $l este menit s promo0e*e sta"ilitate n cadrul regiunii, !acilitFnd n acelai timp apropierea de /$# $lementul cheie al ?rocesului de Sta"ili*are i Asociere este Acordul de Sta"ili*are i Asociere care se ncheie cu rile care nregistrea* un progres su!icient la capitolul re!orme politice i economice i pro"ea* capacit i administrati0e su!iciente pentru aceasta# Acest acord repre*int pentru rile regiunii, o prim !orma de rela ii contractuale cu /$# He notat, c rela iile )epu"licii 2oldo0a cu /$ au !ost !ormali*ate nc n :99; i ar putea !i a0ansate, n ca*ul ntrunirii intereselor politice, n !orma unui Acord de Sta"ili*are i Asociere, cu atFt mai mult cu cFt speci!icul procesului de trans!ormare al )epu"licii 2oldo0a la aceast etap pro"ea* o serie ntreag de similitudini cu cel al rilor "alcanice <!ragilitatea statului, !ragmentari*are cu e!ectele implicite asupra economiei, e!ectele extinderii /$ spre $st, etc#=, necesitFnd tocmai a%utor de reconstruc ie, de*0oltare i sta"ili*are# ?rocesul de Sta"ili*are i Asociere este menit s spri%ine !iecare ar n parte s ating indi0idual o"iecti0ul de integrare european# ?entru perioada 20008 200@, prin intermediul acestui program regiunea a "ene!iciat de ;,@ miliarde $uro# C"iecti0ele programului in de+ :# reconstruc ie, sta"ili*are democratic, reconciliere i ntoarcerea re!ugia ilor4 2# de*0oltarea institu ional i legsilati0, inclusi0 armoni*area cu normele i modelele de a"ordare /$, n 0ederea promo0rii democra iei i a principiilor unui stat de drept, a spri%inirii societ ii ci0ile i a mediilor i a unei economii li"ere de pia 4 ># de*0oltarea economic i social dura"il, inclusi0 re!orme structurale4 ;# promo0area unor rela ii mai strFnse cu i ntre rile regiunii, cu rile /$ i cu rile $uropei Centrale candidate la aderare# CA)HS 1G'NN'NG /nul din instrumente adresate rilor n proces de aderare este programul T2inning exportat, ntr8o !orm adaptat realit ilor rilor acoperite de CA)HS# CA)HS 1(inning spri%in i @;

!inan ea* nrolarea !unc ionarilor pu"lici din rile /$ n calitate de consultan i ai institu iilor "ene!iciare din rile respecti0e, pentru o perioad de cel pu in :2 luni# C"iecti0ul de "a* este implementarea programelor de institution building# /n proiect t2inning implic, de regul, o serie de acti0it i precum seminare, training, trans!er de experti*, consultan %uridic, etc# Speci!icul programelor t2inning ine de o cola"orare !oarte strFns ntre parteneri# AtFt statul mem"ru al /$, ct i administra ia rii recipiente tre"uie sa !ie implica i pe tot parcursul proiectului t2inning# En cadrul acestui program partenerii se anga%ea* n egal msur pentru atingerea unor re*ultate "ine conturate nc de la momentul programrii proiectului# 1ocmai acest aspect distinge calitati0 programele t2inning de alte programe comunitare, unde experti*a /$ nu8 i asum responsa"ilit i clare pentru re*ultatele concrete ale proiectelor i nu stimulea*, n acest !el, crearea unor parteneriate dura"ile# ?e parcursul anului 200; instrumentul T2inning a !ost extins asupra tuturor rilor din 5alcani# Acesta nu este un program regional n sine, ci doar un instrument pus la dispo*i ia tuturor rilor din regiune, dar care urmea* a !i !inan at prin intermediul alocrilor na ionale CA)HS# ?roiecte T2inning sunt la moment n plin des!urare n Al"ania i Croa ia# Homeniile acoperite de acestea sunt cele mai di0erse+ statistic, *one de pri0are a li"ert ii, audit intern, a*il, 0ame, poli ia de !rontier, inspec ia sanitar la !rontier, etc# /n alt program european, extins recent i asupra rilor acoperite de CA)HS este 1$2?/S# En prima sa !a* 1$2?/S a !ost lansat n anul :990 n 0ederea spri%inirii re!ormelor educa ionale n rile $uropei Centrale i de $st# Aa numitul 1$2?/S ' <:9908:99>= a a0ut drept o"iecti0 primar re!ormarea n0 mFntului superior dup cderea *idului de la 5erlin# He atunci programul a !ost reno0at de trei ori <1empus '', 1empus '' "is, i 1empus ''' A 20008200@=# ?rogramul ncura%ea* institu ii din statele mem"re ale /$ i rile partenere s se anga%e*e ntr8un gen de cooperare structurat numit consortia# En acest !el se crea* parteneriate dura"ile ntre institu ii, cu un set clar de o"iecti0e. ?roiectele ce spri%in crearea acestor parteneriate se numesc %roiecte $uropene 7omune <Joint $uropean %ro(ects 3U$?s3= i sunt, de regul, spri%inite !inanciar pentru doi sau trei ani# 1empus o!er, de asemenea, aa numitele Granturi 'ndi0iduale de 2o"ilitate <'ndi0idual @7

2o"ilit& Grants 3'2Gs3= persoanelor !i*ice anga%ate n institu ii superioare de n0 mFnt care lucrea* n anumite domenii speci!ice n alte ri# 1empus spri%in nu doar institu iile superioare de n0 mFnt si anga%a ii acestora, ci i institu ii i organi*a ii non8academice, CNG8uri, companii de "usiness, autorit i pu"lice, etc# ?rogramul 1$2?/S, este gestionat de Hirectoratul General pentru $duca ie i Cultur, /nitate L1empus ?rogramme A /SA3Canada agreements. i !inan at de Bunda ia $uropean de 1raining# S'G2A <Support !or 'mpro0ement in Go0ernance and 2anagement= este o ini iati0 comun a Comisiei $uropene i a C$CH# Da moment, programul este !inan at de ctre Comisia $uropean i gestionat de ctre C$CH# ?rogramul a !ost lansat n :992 cu scopul de a spri%ini re!ormele administrati0e n rile a!late n tran*i ie, n special n cele :0 ri candidate la aderare plus Al"ania, 5osnia8Oer ego0ina i 2acedonia# 'nteresant este c S'G2A gestionea* un program de pre8aderare <!inan at prin ?OA)$= i unul aa numit "alcanic <!inan at prin CA)HS= , !olosind din ce n ce mai multe sisteme de mamagement i resurse tehnice comune# ?rogramul $)AS2/S 2/NH/S;@ este un program european de cooperare de schim" academic, deschis pentru ri ter e# Acest program o!er, ncepFnd cu anul academic 200;, studen ilor i tinerilor cercettori din /craina, )epu"lica 2oldo0a i 5elarus, posi"ilitate de a o" ine "urse de studiu i de cercetare n rile /$# ?rogramul are trei direc ii# ?rima direc ie 0a !inan a 90 cursuri de masterat $rasmus 2undus# En acest !el 0or !i o!erite granturi pentru 7000 a"sol0en i ai institu iilor superioare de n0 mnt din rile ter e n rile /$ i pentru ;000 a"sol0en i din rile /$ n rile ter e# Cea de8a doua direc ie 0a o!eri cte :000 de "urse de cercetare pentru tineri din rile ter e i din /$# Hirec ia a treia 0a spri%ini :00 parteneriate ntre programele de masterat $rasmus 2undus i institu ii superioare de n0 mnt din rile ter e# Hurata programului este de 7 ani <200; 82009=, "ugetul total constituind 2>0 mld# euro# 90] din "uget 0or !i alocate pentru "urse# .sistena pentru dezvoltare !pentru alte ri, inclusiv statele succesoare ale D-"", 'GG' -9::M&
;@

2ateriale preluate din 222.ipp.mdBpublicBbibliotecaBIIBroBasistentaD$

@@

Asisten a pentru de*0oltare sau asisten a tehnic este gestionat la ni0el institi ional de Hirectoratul pentru He*0oltare al Comisiei $uropene# Acest tip de asisten este alocat pentru :@0 ri i regiuni din $uropa de $st i Asia central, Crientul apropiat i 2i%lociu, rile A!ricii i ale spa iului Cari"ic, ale Cceanului ?aci!ic, America Datin i Asia# Statele succesoare ale /)SS au !ost plasate, spre deose"ire de toate celelalte ri post8socialiste din $uropa, anume n acest tip de asisten # Heose"irile de esen constau n aspectul non8politic al programelor, lipsa de condi ionalitate, a"ordarea nedi!eren iat, accentul asupra asisten ei tehnice <cu un pachet de in0esti ii !oarte redus=, rigiditatea, ni0elul redus de coordonare a programului de "a* <1AC'S= cu alte instrumente de asisten ale /$ <asisten macro8!inanciar, ?rogramul de Securitate Alimentar, etc#=# 1AC'S# Noul Concept ?rogramul a !ost lansat n :99: pentru spri%inirea statelor sucesoare ale /)SS <cu excep ia statelor "altice= n tran*i ia spre economia de piat, ran!orsarea democra iei i a statului de drept# Acest program urma s !unc ione*e pFn la !inele anului 200@, urmFnd s !ie su"stitutit de 'nstrumentul de ,ecintate al /$# Noul concept 1AC'S a !ost lansat n martie 200; i consta din trei compartimente+ :# Strategia si a"ordarea general 2# Strategii regionale i "ilaterale <pe ri= i ?rograme 'ndicati0e ># 'mplementarea i a%ustarea institu ional "trategia i abordarea general Asisten a 1AC'S pFn la !inele lui 200@ a urmrit doua o"iecti0e+ :# reducerea srciei 2# cooperarea cu /$, n domenii de interes strategic comun Aceste dou o"iecti0e 0or !i urmrite n implementarea Acordurilor de ?arteneriat i Cooperare sau a noilor ?lanuri de Ac iuni n cadrul ?oliticii de ,ecintate a /$# Noul concept 1AC'S are o a"ordare mai di!eren iat, sta"ilind n ca*ul !iecrei ri propria "ilan a ntre o"iecti0ul de reducere a srciei i cel de cooperare cu /$# En ca*ul )epu"licii 2oldo0a a"ordarea este "i!ocal# Spectrul de instrumente ale noului concept 1AC'S este extins semni!icati0, inclu*nd, pe lng tradi ionala asisten tehnic <inclusi0 @6

consultan =, i t(inning, in0esti ii, spri%in pentru "uget, etc## ?entru !iecare ar n parte sunt selectate instrumentele de !inan are apropriate# En ca*ul )epu"licii 2oldo0a acestea urmea* s !ie a%ustate o"iecti0elor ?lanului de Ac iuni# "trategii regionale i bilaterale !pe ri& i %rograme 6ndicative ?rogramele indicati0e cuprind un set de o"iecti0e, ce in de+ sta"ilitate regional A inclusi0 pre0enirea con!lictelor, rea"ilitare i reconstruc ie, securitate alimentar, etc## democrati*are, drepturile omului <inclusi0 consolidarea societ ii ci0ile= securitate, %usti ie i a!aceri interne protec ia mediului egalitatea sexelor educa ie, sntate i protec ie social cretere economic i de*0oltarea sectorului pri0at re ele de in!rastructur securitate nuclear i non8proli!erarea Biecare strategie pe ar cuprinde un numr redus de aspecte din aceast list# Acestea sunt selectate n "a*a <i= intereselor strategice de cooperare ntre ara in cau* i /$ i <ii= a tipului de srcie# ?rogramul regional 1AC'S cuprinde aspectele men ionate mai sus din perspecti0a cooperrii trans!rontaliere# Noul concept 1AC'S presupune, de asemenea, o legtur mai strns ntre asisten i dialogul politic cu /$ n cadrul A?C8urilor sau a ?lanurilor de Ac iuni# 6mplementarea i a(ustarea instituional Noul concept 1AC'S se axea* pe dou tipuri de proiecte+ ?roiecte mari, pe termen lung, !lexi"ile la ni0el conceptual, "a*ate pe mai multe instrumente i orientate spre un anumit sector# Acest tip de proiecte 0a lua, n mod special, n calcul capacitatea de a"sorp ie a rilor n cau*# ?roiecte mici i consultan pentru spri%inirea acti0it ii CNG8 urilor, n special n domeniul democra iei i a drepturilor omului# En 0ederea accelerrii implementrii proiectelor sunt simpli!icate procedura i mecanismele de li0rare# /n accent puternic se pune pe cooperarea cu al i donatori interna ionali i cu rile partenere n proiecte# @9

5ugetul /$ pentru )epu"lica 2oldo0a pentru perioada 200;8 200@ pre0edea !onduri n sum de aproximati0 :0 mln# e anual# ?e lng aceasta a !ost deschis o linie de !inan are in sum de 700 mln# e la 5anca $uropean de 'n0esti ii pentru /craina, )usia, 2oldo0a i 5elarus pentru !inan area proiectelor n urmtoarele domenii+ protec ia mediului, transport, telecomunica ii, in!rastructur n sectorul energetic, n special coridoare trans8europene, cu aspect trans8!rontalier# ;6,olumul de asisten ce 0a re0eni )epu"licii 2oldo0a pe aceast cale nu este clar sta"ilit i 0a ine de numrul i calitatea proiectelor propuse# %rograme n curs de implementare3 1AC'S spri%inea mai multe programe n )epu"lica 2oldi0a, printre care+ 8 ?rogramul de in!rastructur la posturile de !rontier Deueni8 /ngheni8Giurgiuleti <ncepFnd cu :996=4 8 ?rogramul de cooperare trans!rontalier <de*0oltarea sectorului pri0at in agricultur, stimularea acti0it ii ntreprinderilor mici i mi%locii, stimularea i ncura%area antreprenoriatului i a sectorului in!ormal= la /ngheni <octom"rie 2002 A octom"rie 200;= 4 8 ?rogramul de in!ormare i educa ie n domeniul protec iei mediului <ela"orarea unui pachet in!orma ional pentru o!icialit i, repre*entan i ai CNG8urilor, etc#, instruirea echipelor na ionale i !ormarea !ormatorilor, proiecte pilot la ni0el na ional i regional= <octom"rie 20028decem"rie 200;=4 8 Consolidarea managementului la !rontier <acti0it i menite s !acilite*e tra!icul de persoane i de "unuri la !rontier, precum i s com"at acti0it i criminale, precum tra!icul ilicit de persoane, etc#= <decem"rie 200> A decem"rie 200;= 8 ?rogramul de armoni*are a sistemului de standardi*are din )epu"lica 2oldo0a <armoni*area legisla iei, de*0oltarea resurselor umane, capacit i institu ionale, promo0area cooperrrii interna ionale n acest domeniu= <aprilie 200> A aprilie 2007=
;6

/nitatea Consolidat pentru 'mplementarea i 2onitori*area ?roiectelor n Homeniul Agriculturii, !inan ate de 5anca 2ondial </C'2?A 52= -aport la >:#:2#06, Chiinu 2009

@9

?rogramul de consultan politic pentru o!iciile ?rim8ministrului i al 2inistrului $conomiei <ela"orarea i implementarea ?rogramului de re!orme al Gu0ernului )epu"licii 2oldo0a i, n particular, a Strategiei de Cretere $conomic i )educere a Srciei <:: martie 200; A :: martie 2007= 'nstrumentul $uropean de 0ecintate 'nstrumentul $uropean de ,ecintate <'$,= 0ine s complete*e, ncepFnd cu anul 2006, sursele existente de asisten pentru rile 0i*ate n politica de 0ecintate /$# En Comunicarea sa din iulie 200> Comisia propusese trei alternati0e pentru ela"orarea acestui instrument+ :# $xtinderea unui instrument existent de cooperare asupra con inuturilor i a arealului geogra!ic al politicii de 0ecinatate4 2# Crearea unui )egulament nou care ar gestiona 'nstrumentul de 0ecintate pentru !inan area acti0it ilor n cadrul i n a!ara /$4 ># Concentrartea e!orturilor asupra unei mai "une coordinri ntre instrumentele existente# Hup examinarea acestor op iuni po*i ia Comisiei este c op iunea a doua rspunde cel mai exact naturii instrumentului propus i ar permite, n consecin , depirea pro"lemelor actuale de coordonare# Comisia s8a pronun at, de asemenea, pentru !olosirea unui singur capitol de "uget atFt pentru ac iunile interne, ct i pentru cele externe# 'nstrumentul operea* prin intermediul unui mecanism de gestionare unic i cu un set unic de proceduri# En propunerea sa pri0ind perspecti0ele i anga%amentele !inanciare pentru anii 2006820:> Comisia include noul '$, n setul celor ase instrumente !inanciare care 0or spri%ini rela iile externe ale /$ dup anul 200@# En ce pri0ete "a*a %uridic, tocmai datorit naturii duale a instrumentului <care acoper politica extern i coe*iunea social i economic n cadrul /$ i care are am"i ia de a opera pe am"ele pr i ale !rontierei /$= nu exist precedente rele0ante n scurta istorie a politicii de asisten /$# En acest domeniu se lucrea*, la moment tiindu8se doar c instrumentul 0a !i construit n "a*a principiilor programelor trans!rontaliere existente, cum ar !i parteneriatul, programarea multianual i co8!inan area# 60

En con!ormitate cu Comunicarea Comisiei din iulie 200>, '$, 0a acoperi geogra!ic ntreaga !rontier dintre statele mem"re ale /$, pe de o parte, i statele cuprinse n politica de 0ecintate a /$, pe de alt parte# '$, 0a spri%ini cooperarea trans!rontalier implicFnd "ene!iciari din cel pu in un stat mem"ru al /$ i un stat partener# 'nstrumentul 0a nlocui toate programele trans!rontaliere interne i externe existente din statele mem"re i statele din regiunile adiacente 0iitoarei !rontiere /$# '$, 0a !i conceput n "a*a experien ei acumulate pe parcursul sta"ilirii programelor de 0ecintate pentru perioada 200;8200@# ?unctele cheie ale instrumentului ramFn identice cu o"iecti0ele identi!icate n Comunicarea Comisiei din iulie 200>+ 8 ?romo0area de*0oltrii dura"ile n regiuni pe am"ele pr i ale !rontierei4 8 Entreprinderea ac iunilor comune ntru depirea s!idrilor comune n domenii precum+ protec ia mediului, ocrotirea snt ii, pre0enirea i com"aterea crimei organi*ate4 8 Asigurarea, prin ac iuni comune, a unor !rontiere e!iciente i sigure4 8 ?romo0area ac iunilor trans!rontaliere locale de tip Lom8la8om. '$, 0a !inan a proiectele comune ale statelor mem"re ale /$ i ale partenerilor acestora din 0ecintatea /$# Scopul urmrit ine de complementari*area instrumentelor de !inan are interne i externe care, la moment, pot opera doar pe una din pr ile !rontierei /$# Comisia este de prere c noul 'nstrument de 0ecintate ar tre"ui s o!ere spri%in rilor 0i*ate, n domeniul cooperrii trans!rontaliere, n cFte0a sectoare speci!ice, adi onal celor acoperite de programele existente n pre*ent# En acest !el programele de 0ecintate urmea* s aduc o 0aloare adugat la cooperarea regional, transna ional i trans!rontalier, inclusi0 pentru perioada 200;8200@# Hin punct de 0edere al structurii '$, urmea* s opere*e pe dou ci de !inan are+ %rima cale 0a spri%ini cooperarea trans!rontalier# ?rogramele 0or !i, n cea mai mare parte, "ilaterale, dei programele multilaterale, n special n ca*ul !rontierelor maritime, nu sunt excluse# AtFt n !a*a de selectare a programelor, cFr i n cea de implementare 0or !i implica i 6:

repre*entan i ai autorit ilor na ionale, regionale i locale ale statelor mem"re ale /$ i ale rilor partenere# 7alea a doua 0a o!eri un spri%in mai !lexi"il pentru cooperarea larga transna ional, implicFnd, iari, actori i "ene!iciari att din statele mem"re ale /$, cFt i din rile partenere# Homeniile prioritare de cooperare 0or !i+ protec ia mediului, securitatea energetic, telecomunica ii i re ele de transport, ocrotirea snt ii, pre0enirea i com"aterea crimei organi*ate# En ce pri0ete bugetul, Comisia a anun at deci*ia de a ma%ora 0olumul de !onduri alocate anual pentru '$,, n compara ie cu programele de 0ecintate din anii 200;8200@# Cu toate acestea nu este clar, care 0a !i propor ia resurselor alocate pentru programele i proiectele !inan ate pe prima cale i pentru cele !inan ate pe calea a doua, dup cum nu exist claritate nici asupra propor iei resurselor care 0or re0eni rilor /$ i aa numitelor ri partenere# Da momentul actual rile 0i*ate, 2oldo0a inclusi0, dispun de anumite posi"ilit i de a8i promo0a interesele la capitolul asisten prin intermediul planurilor de ac iuni, acestea ser0ind, n con!ormitate cu Comunicarea Comisiei din :2 mai 200; L$uropean Neigh"ourhood ?olic&# Strateg& paper., drept punct de re!erin pentru programarea a%utoarelor /$# ,olumul de !onduri care 0a !i re*er0at pentru 'nstrumentul de ,ecintate nu se cunoate la moment# Biindc politica de 0ecintate urmea* s de0in o prioritate a /$, !ondurile programelor existente sau ale succesoarelor acestora urmea* s !ie ma%orate su"stan ial# Comisia examinea*, de asemenea, posi"ilitatea deschiderii anumitor programe comunitare cu pro!il cultural, educa ional, de protec ie a mediului, tehnic, tiin i!ic i pentru rile cuprinse n politica de 0ecintate# ?rogramul $rasmus mundus a !ost de%a extins asupra )epu"licii 2oldo0a, /crainei i )epu"licii 5elarus# $xtinderea programului Tempus <0ersiunea Tempus plus= asupra rilor cuprinse n politica de 0ecintate este, de asemenea, posi"il# ?lanurile de ac iuni urmea* doar s !ac re!erin la anumite domenii concrete care ar putea !i spri%inite prin intermediul acestor programe# )e!ormarea i moderni*area sistemelor de n0 mnt !iind o condi ie n sine pentru competiti0itatea economic i pentru sta"ilitatea 62

politic i social, accesarea acestor programe este considerat a !i de o importan ma%or# En consecin se spoate spune c con%unctura actual se pre*int, n po!ida gradului redus de !lexi"ilitate al Comisiei la acest capitol, drept una mai mult sau mai pu in !a0ora"il pentru expunerea propriilor puncte de 0edere n legtur cu conectarea la anumite programe sau proiecte existente# Conclu*ionnd asupra celor expuse principiile i schemele ela"orate pn n pre*ent pentru 'nstrumentul de ,ecintate, acesta pare a spri%ini n egal msur rile mem"re ale /$ i aa numitele ri partenere# ?ropor ia anga%amentelor !inanciare nu este speci!icat, rile cuprinse de politica de 0ecintate riscFnd s "ene!icie*e, n po!ida ma%orrii anun ate a !ondurilor !a de programele existente la moment <n ca*ul 2oldo0ei 1AC'S= de mai pu ine resurse n termeni a"solu i# S8 ar putea ncerca solicitarea unui model de descentrali*are a noului instrument de 0ecintate similar cu cel aplicat n asisten a de pre8aderare# 2oldo0a ar tre"ui s insiste n ?lanul ei de Ac iuni cu /$ ca instrumentul de 0ecintate s con in ct mai multe elemente ale unui program de asisten pentru trans!ormare <de exemplu, dupa modelul ?OA)$ cu su"8 programele acestuia+ Jopp pentru de*0oltarea sectorului pri0at, /reen at $ast pentru protec ia mediului, .7$, T$)%D" plus pentru educa ie i tiin , <ien pentru domeniul social, "6/). pentru instruirea !unc ionarilor, *emocrac# pentru !ormarea elitelor i consolidarea societ ii ci0ile, etc# ?n n pre*ent ncepnd cu anul 2006, s8a pus un accent sporit pe proiectele cu caracter trans!rontalier cu )omFnia# 'nstrumentele de t2inning n curs de ela"orare i capacitatea de a"sor" ie a !ondurilor tocmai n acest domeniu 0a ser0i drept criteriu de "a* pentru sta"ilirea mar%ei de !onduri n cadrul 'nstrumentului de 0ecintate# En consecin , cola"orarea cu )omFnia la acest capitol ar tre"ui s constituie o prioritate#

6>

$' Utili3area tehnologiilor in5or ationale Bn Manage entul Proiectelor


%.1.Microsoft Pro'ect Hat !iind !aptul c 2? a de0enit att de rspndit n ntreaga lume, iar gradul su de complexitate este n continu cretere se ela"orea* so!turi <programe pentru calculator= tot mai a0nsate care !acilitea* operarea cu di0erse componente ale proiectului, simpli!ic ra ionali*area utili*rii resurselor de timp i a celor materiale etc /n aste!el de program este )icrosoft %ro(ect !parte component a programelor din pachetul )" Cffice&. 2? stochea* in!orma iile despre proiect n "a*a de date proprie# 2? utili*ea* apoi aceste in!orma ii pentru a calcula i men ine programul proiectului i costurile acestuia, n consecin reali*area planului# Cu cFt numrul in!orma iilor !urni*ate 0a !i mai mare cu atFt mai precis 0a !i planul# 2? pstrea* aceste in!orma ii 6;

n celule ce con in date speci!ice, gen numele acti0it ii, durate, costuri# Da !el ca i o !oaie de calcul ta"elar, 2? a!iea* re*ultatele imediat# Cdat ce sunt introduse toate in!orma iile 2? !urni*ea* in!orma ii re!eritoare la momentele de de"ut i de s!Frit a acti0it ilor, resursele necesare, data !inal a proiectului, etc ?rincipalele in!orma ii de care are ne0oie 2? +Acti0it ile4 Huratele acestora4 Hependen ele dintre acti0it i4 )esursele4 Costurile# 'nstrumentele utili*ate n administrarea proiectului sunt+ CFmpurile speciale pentru a identi!ica o in!orma ie speci!ic4 1a"ele i moduri de 0i*uali*are care a!iea* in!orma iile ce doresc a !i 0eri!icate4 Biltre i grupuri ce se concentrea* pe in!orma iile care necesit aten ie# 'nstrumentele puse la dispo*i ie de 2? sunt+1iprirea di!eritelor rapoarte ale proiectului4 ?u"licarea ca pagina (e" a proiectului4 /n sistem de e8 mail pentru a transmite altora detalii despre proiect 4;9 %.2.P./( #0art .1pert Dn alt instrument de programare este %$-T 7hart $4pert. !%7$&. ?C$ este un program de management al proiectelor, utili*at pentru creearea i pre*entarea proiectelor cu a%utorul diagramelor ?$)1# Ca instrument de plani!icare, ?C$ permite schi area rapid a planului proiectului prin simple clicN8uri i -drag and drop. a acti0it ilor i a dependen elor dintre acestea# Cu du"lu clicN8uri se introduc !acil in!orma ii adi ionale precum duratele, momentele de ncepere i !inali*are a acti0it ilor# /n exemplu simplu de diagrama ?$)1 +;9

;9 ;9

(((#in!o#um!clu%#ro3masterat3/esurseB)anagementBpro(ect.ppt idem

67

?lanurile create n ?C$ pot !i utili*ate atFt independent cFt i prin intermediul 2? sau al oricrui program capa"il s !oloseasc !ormatul #mpx <2icroso!t ?ro%ect !ile !ormat=#He asemenea ?C$ poate genera diagrame ?$)1 direct din !iierele 2? existente# Crice modi!icare adus n proiectul 2? are e!ect asupra diagramei ?$)1 si in0ers# ?entru a ne da seama principiul de !unc ionare s de!inim deci ce este o Hiagramp ?ert# C diagram ?$)1 <sau Net(orN Chart, Hiagram de dependen e, diagram de predecesori= este un mod de a crea i a pre*enta un proiect a!iFnd acti0it ile ca nite cutii, iar dependen ele dintre acestea cu sge i# 1ermenul ?$)1 <?rogram $0aluation and )e0ie( 1echnidue= 0ine de la o tehnic !olosit pentru a calcula re*ultatul cel mai pro"a"il al unui proiect# ?C$ nu !ace acest lucru# Bolosirea termenului de ?$)1 se datorea* primelor 0ersiuni de 2? care !oloseau aceast terminologie pentru a denumi diagramele de dependen e <denumite acum net(orN chart=# 1erminologie si concepte de "a* ale diagramelor ?$)1 + Acti0it ile <tasNs= sunt repre*entate gra!ic su" !orma unor cutii ce con in cFmpuri cu in!orma iile !iecrei acti0it i n parte# Hependen ele sunt rela iile dintre acti0it i# Acestea se reali*ea* preci*Fnd ordinea i momentele n care au loc acti0it ile# Acti0itatea re*umat este termenul !olosit pentru a denumi o acti0itate ce con ine mai multe su"acti0it i# Se !olosete pentru o mai "un structurare n ca*ul planurilor complexe# $xemplu de plan cu acti0it i i acti0it i re*umat +70

70

idem

6@

Hiagramele ?$)1 nu a!iea* acti0it ile ca o list# He aceea dac se reali*ea* o diagram ?$)1 dintr8un proiect 2? nu 0or !i a!iate decFt acti0it ile ce au dependen e# ?C$ permite 0i*uali*area diagramelor n di0erse moduri presta"ilite <de asemenea este posi"il con!igurarea unor a"loane personali*ate=#

*iagrama 7%) !7%) 7hart - )etoda *rumului 7ritic& 6iagra a CPM <C?2 Chart= este, ca si diagrama ?$)1, un gra!ic de retea <Net(oN Hiagram= deoarece arata legaturile dintre e0enimente si acti0itati <la !el ca si diagrama ?$)1, spre deose"ire de 66

diagrama Gantt=# Hiagramele ?$)1 si C?2 au inceput sa !ie !olosite in %urul anilor :970 si :9@0, si s8au extins ca si utili*are o data cu de*0oltarea computerelor#C?2 este acronimul pentru ffCritical ?ath 2ethodf Hi!erentele ma%ore intre ?$)1 si C?2 sunt+ Hiagrama ?$)1 necesita trei estimari de timp iar diagrama C?2 necesita o singura estimare de timp4 Hiagrama ?$)1 este !olosita mai ales in proiectele de constructii, in timp ce diagrama C?2 este !olosita in proiectele de cercetare si de*0oltare <)TH=4 Hiagrama ?$)1 tratea*a doar timpul, in timp ce diagrama C?2 include re!erinte legate de costuri si resurse disponi"ile4 Hiagrama ?$)1 necesita utili*area computerului in timp ce diagrama C?2 este o tehnica manuala4 Hiagrama ?$)1 se calculea*a de regula in *ile, in timp ce diagrama C?2 !oloseste saptamani si luni4 6iagra a Gantt <Gantt Chart= , creata la inceputul anilor :900 si denumit dupa cel care a !olosit pentru prima data aceasta procedura 8 Oenr& Gantt, este !oarte usor accesi"ila si pre*inta perioadele de inceput si incheiere, si durata acti0itatilor# Hiagrama Gantt nu este un gra!ic de retea pentru ca nu arata interdependenta, legaturile dintre acti0itati, ceea ce este esential pentru intelegerea si urmarirea proiectului <deoarece multe acti0itati se des!asoara concomitent si deseori tre"uie sa preceada acti0itati ulterioare=# Aceasta interdependenta poate !i o"ser0ata in diagramele ?$)1 sau C?2# 7:

7:

idem

69

Alte programe de calculator utili*ate la operarea cu 2? + ?roiectele mai complexe pot !i organi*ate cu a%utorul unor programe speciale de calculator, cum ar !i 2icroso!t ?ro%ect sau ?rima0era ?ro%ect ?lanner, AC$?ro%ect, Acti0e?ro%ect ?ro%ect 2anagement, Deading?ro%ect, ?lanGise ?ro%ect 2anagement, 1arget?rocess, ,erta"ase etc# Cert este !aptul c un 2anagement de ?roiect, practic de0ine imposi"il !r recurgerea la programe speciali*ate din acest domeniu#

69

AneCa I Matricea Logic

90

AneCa II 0tructura Proiectului

Ca 1ania DEdi5icarea de ocra4iei !i integrit4ii 1rin ac4iunea


6escriere O8iective generale Care este o"iecti0ul general al proiectului X Care sunt o"iecti0ele speci!ice ale proiectuluiX Care este elementul ino0ator pe care proiectul d0s il aduceX Indicatori Care sunt indicatorii pentru o"iecti0ele generaleX Care sunt indicatorii cantitati0i i calitati0i care 0or indica dac i n ce msur o"iecti0ele speci!ice ale proiectului au !ost reali*ateX Care sunt indicatorii care msoar re*ultatele i n ce msur proiectul atinge re*ultatele preconi*ateX Resurse Care sunt resursele necesare pentru reali*area acti0itatilor <umane, materiale, etc= X

Constrang

2entionati precum si c

0co1ul 1roiectului

2entionati precum si c

Re3ultate 1reconi3ate

Care sunt re*ultatele preconi*ate ale proiectuluiX

2entionati precum si c

Activit4i

Care sunt acti0it ile ce 0or !i des!asurate pentru a atinge re*ultatele estimateX

2entionati precum si c

tinerilorE

Cu1rins= )' Scopuri i o"iecti0e *' Con inutul campaniei 7' 5ene!iciarii, grupul int +' Hescrierea acti0it ilor %' Hura"ilitatea campaniei $' ?lan calendarisitc .' 5uget :# 0co1ul+ ?articiparea acti0 a tineretului apar innd minorit ilor etno8culturale la procesul de luare a deci*iilor pentru democrati*are i integritatea )epu"licii 2oldo0a O8iective generale+

Inclu3iunea social !i civic a tinerilor din regiunile 2oldo0ei compact populate de minorit i etnice# ''# 6e3voltarea regional a 2oldo0ei prin creterea moti0rii tinerilor de participa acti0 la re!ormarea, progresul i integrarea localit ilor rurale ale rii# O8iective o1era4ionale+ instruirea !i in5or ati3area <n domeniul cadrului legislati0, instituirea i !un ionarea CNG, acti0ism social i 0oluntariat, !ormarea a"ilit ilor de leadership i lucrul n echip, cola"orarea cu organele de putere de stat, rela iilor cu pu"licul i media #a# = tinerilor apar innd minorit ilor etno8culturale promo0area i implimentarea 0alorilor interna ionale in domeniul dre1turilor o ului, toleran ei, antidiscriminrii n rFndurile tineretului din 2oldo0a crearea unui mediu !a0ora"il pentru cola8orarea !i coo1erare a tineretului n 0ederea atingerii scopurilor i solu ionarea pro"lemelor locale, regionale i na ionale de ordin politic, economic, social, cultural, educa ional cre!terea 1artici1ativit4ii ci0ile i sociale a tineretului i promo0area ac iunilor comunitare 5or area unei re4ele na4ionale ce ar include asocia iile, organi*a iile, grupurilor de ini iati0 locale ale tinerilor 5ondarea a 7 Cetre In5o2culturale regionale pentru sus inerea i promo0area ini iati0elor tinerilor ce locuiesc n regiunile rii compact populate de minorit i etnice consolidarea ca1acit4ilor ONG regionale prin uni!icarea !or elor mai multor categorii sociale i etnice, care au sco1 5inal educa4ia - de*0olta capacit ile cogniti0e, de acumulare de cunotin e intelectuale, de asimilare a tehnicilor i metodelor educa iei non8!ormale= sensi8ili3area o1iniei 1u8lice la pro"lemele tineretului din regiuni <i*olare geogra!ic, social, lipsa unei in!rastructuri prielnice pentru instruire, di!icult i de acces la in!orma ie etc#= *' Con4inutul Ca 1aniei

'#

Campania -$di!icarea democra iei i integrit ii prin ac iunea tinerilor. este un proiect pilot ce se 0a des!ura pe parcursul anului 2009, din in iati0a tinerilor mem"ri ai Consiliului Coordonator al Crgani*a iilor $tno8culturale de 1ineret din 2oldo0a<CCC$C12=# Campania este alctuit din mai multe acti0it i consecuti0e+ Se 0a alege un grup de @0 de tineri leaderi ai asocia iilor regionale sau CNGurilor locale de pe tot teritoriul )epu"licii 2oldo0a, ce repre*int minorit ile etno8culturale, promo0ea* de*0oltarea comunitar, drepturile omului sau atest o moti0are sporit de a se implica acti0 n procesul na ional de democrati*are i consolidare a integrit ii de stat# ?reselec ia candida ilor 0a a0ea loc n "a*a !ormularelor de aplicare desiminate de ctre organi*a iile mem"re ale CCC$C12# Grupul 0a !i constituit n "a*a echili"rului etnic, de sex, 0rst, apartenen social i con!esional cu scopul promo0rii 0alorilor Campaniei n "a*a dialogului inter8cultural# Se 0a reali*a o separare a participan ilor n > grupuri de lucru pentru a participa la prima etap a Campaniei 2nstruir ea continua prin intermediul unui set de traininguri3)rgani aii de tineret+ constituire, structur, funcionare4' Biecare grup a cte 20 de participan i 0a participa la un curs de instruire cu durata de o sptmn# En urma trainingurilor 0or !i alei cei mai acti0i i moti0a i participan i, capa"ili de a multiplica in!orma ia pre*entat la urmtoarea etap Seminar instructiv cu tematica 35a a legislativ n domeniul proteciei drepturilor omului+ aspecte naionale i internaionale4. Seminarul 0a !i urmat de organi*area (a!erei de var 3(inerii n aciune comun pentru integrare i democrati are 4. En cadrul 1a"erei de 0ar se 0or reuni participan ii grupelor de lucru i in0ita i speciali <leaderii CNGuri din 2oldo0a, in0ita i speciali din institu iile Gu0ernamentale8 2$1,5iroul de rela ii interetnice etc, exper i, repre*entan ii am"asadelor sau a diasporelor /crainei, 5ulgariei, 'sraelului, ?oloniei, Germaniei n 2oldo0a etc=# Binali*area Campaniei 0a !i constituirea a 3 #etre 2nfo6culturale regionale -"riceni9 Taracliea9 Fulcanesti / care 0or g*dui grupurile de ini iati0 create i 0or contri"ui la !acilitarea acesului la in!orma ii, cooperare i integrarea regional# Da !inele anului se 0a reali*a o #onferin de pres la

ni0el na ional cu scopul pre*entrii re*ultatelor o" inute, acti0it ilor reali*ate, proiectelor propuse n cadrul Campaniei# 7' "ene5iciarii= *ireci8 @0 de participan i din mai multe regiuni ale 2oldo0ei apar innd minorit ilor etnice <0rsta :9827 ani=4 :0 leaderi ai CNGurilor din mun#Chiinu <0or !i in0ita i la 1a"ra de 0ar= 6ndireci8 repre*entan ii minorit ilor etno8culturale ce locuiesc pe teritoriul )epu"licii 2oldo0a, organi*a iile mem"re ale CCC$C12, Comunitatea rural i n special tinerii ce locuiesc n regiunile date <0or "ene!icia de acti0it ile post8proiect, traininguri similare organi*ate de participan i n cadrul Centrelor 'n!o8culturale regionale, proiecte proprii etc=, Autorit ile pu"lice locale, 'nstitu iile de n0 mnt din regiuni, societatea ci0ic# +'Activit4i '# Instruirea continua 1rin inter ediul unui set de traininguri GOrgani3a4ii de tineret= constituire9 structur9 5unc4ionareE < @ *ile de lucru, 20 de participan i, > traineri3exper i, 6 organi*atori3!acilitatori = 'n cadrul campaniei se plani!ica organi*area si petrecerea a > traininguri <durata @ *ile de lucru= cu tematica+ managementul organizaiei <plani!icarea strategic, procesul de luare a deci*iilor i politici de de*0oltare, tehnici i structuri de management, leadership i lucrul n echip, moti0are i coordonare a echipei de lucru, managementul timpului=, managementul proiectelor <de!inirea scopurilor i o"iecti0elor, strategia i metodologia, plani!icarea, implimentarea, e0aluarea proiectelor, modele de proiecte, monitori*area resurselor disponi"ile i deseminarea re*ultatelor=, fundrising local i internaional <managementul !inanciar, !ormularea de "ugete pentru proiect, surse de !inan are regionale, na ionale i interna ionale, conta"ilitatea n cadrul CNG=, training pe traineri <plani!icarea, organi*area i petrecerea trainingurilor, procesul instruirii prin intermediul metodelor i tehnicilor educa iei non8!ormale, conducerea unui grup de lucru, !acilitarea procesului instructi0, !eed8"acN i dura"ilitatea re*ultatelor, ela"oarea tematicilor i agendelor trainingurilor de participare i interac iune#=

'dea reali*rii unor asemenea trainiguri const n insturirea participan ilor n s!era !ormrii, !unc ionrii, importan ei CNGurilor#Se 0or utili*a materiale didactice de specialitate, traduse n mai multe lim"i, !iind accesi"ile minorit ilor na ionale din 2oldo0a# Cursul const din pr i practice i teoretice, accentul punndu8se pe 0iitoarea implimentare practic a cunotin elor do"ndite pe parcursul trainingurilor# Se 0or asigura condi ii necesare pentru crearea unui proiect indi0idual, a0nd li"era ac iune4 posi"ilitatea de auto!ormare independent4 o mai "un ntelegere a unei necesit i personale i de grup# 1rainingurile 0or permite indi0i*ilor o acumulare a cunotin elor de "a* din s!era 2anagementului Crgani*a ional, care a%ut la instituirea organi*a iilor regionale, de*0oltarea capacit ilor de cunoatere, !ormarea unor interese de cunoatere, do"ndirea unor deprinderi, !ormarea unor imagini glo"ale despre organi*a ia regiunal n care acti0ea*30or acti0a,asupra mediului, locului i rolul acesteia n cadrul sistemului na ional al Crgani*a iilor de tineret# Scopul primei etape a campaniei const n pregtirea i instruirea 0iitorilor leaderi i mem"ri ai Crgani*a iilor regionale de tineret,o!erire de asisten !iecrei organi*a ii n crearea i implementarea ideilor proprii de de*0oltare# $xper ii in0ita i n calitate de traineri 0or coordona procesele de conducere i de*0oltare a modi!icrilor comunit ii n interesul "ene!iciarilor# 1inerii instrui i 0or reali*a o acti0itate mai !ructuoas n cadrul Centrelor 'n!o8 culturale regionale axndu8se pe cunotin ele teoretice do"ndite i a"ilit ile practice nsuite# ''# Seminar info6instructiv cu tematica 35a a legislativ n domeniul proteciei drepturilor omului+ aspecte naionale i internaionale4 <; *ile de lucru, :7 participan i, > traineri3exper i,6 organi*atori3 !acilitatori= Necesitatea petrecerii unui asemenea seminar re*ult din ni0elul redus al cunoaterii "a*ei legislati0e autohtone i interna ionale n domeniul protec iei i promo0rii drepturilor omului# Con!orm cercetrilor e!ectuate de '2ASinc n august8septem"rie 200@ n studiu Helphi pentru !unda ia Soros 2oldo0a, se o"ser0 c n ceea ce pri0ete politica !a de minorit i s8a constat c n acest domeniu

lucrrile au rmas la ni0el !ormal al legisla iei Lgoale. de con inut i c mai departe nu au !ost implimentate nici un !el de politici care s stimule*e comunicarea sau cola"orarea interetnic, reducerea decala%elor de de*0oltare dintre nord i sud <*one cu con!igura ie etnic di!erit= sau care s pun n !a a ma%orit ii i minorit ilor etnice eluri comune# /n rol de !runte n lichidarea acestor nea%unsuri n domeniul implimentrii de %ure a legisla iei i re0ine tineretului# En acelai timp acest seminar 0a contri"ui la sporirea necesit ilor de studiu i cunoatere a lim"ii de stat de ctre persoanele apar innd minorit ilor na ionale ca element al integrrii# Atta timp ct politica de integrare este e!ectuat cu respectarea drepturilor omului, -"ine!acerile. i a0anta%ele cunoaterii lim"ii o!iciale de ctre persoanele apar innd minorit ilor na ionale sunt incontesta"ile# Studierea lim"ii o!iciale repre*int premi*a unit ii sociale i un -!actor al coe*iunii i integrrii sociale.# ?articipan ii 0or !ace cunotin cu pre0ederile Cartei europene a lim"ilor regionale sau minoritare i 0or tre"ui s propun msuri posi"ile ce ar contri"ui la a%ustarea legisla iei na ionale la standardele Cartei europene a lim"ilor regionale sau minoritare# ,or !i pre*entate i discutate urmtoarele acte legislati0e3organisme autohtone i interna ionale n domeniul promo0rii drepturilor omului i protec ie a minorit ilor na ionale+ Con0en ia european a drepturilor omului# Curtea european a Hrepturilor Cmului# Comisia european mpotri0a )asismului i 'ntoleran ei <$C)'= Con0en ia8cadru pentru protec ia minorit ilor na ionale <CC2N= Carta Social $uropean Carta pentru Dim"ile )egionale sau 2inoritare Degile organice autohtone i pre0ederile respectrii i promo0rii drepturilor omului <Constitu ia )2, Codul Ci0il )2 etc= Degea )epu"licii 2oldo0a Nr#>928M, din :9 iulie 200: -Cu pri0ire la drepturile persoanelor apar innd minorit ilor na ionale i la statutul %uridic al organi*a iilor lor.# Degea Nr#>;@78M' cu pri0ire la !unc ionarea lim"ilor 0or"ite pe teritoriul )epu"licii 2oldo0a

?lanul de Actiuni /niunea $uropeana 8)epu"lica 2oldo0a <aspectele drepturilor si li"ert ile !undamentale ale omului= ?rogramul seminarului include 0i*ite de studiu la urmtoarele institu ii i mese rotude3descu ii cu cola"oratorii+ 8 Hepartamentului )ela ii 'nteretnice4 8 'nstitututului de Cercetri 'nteretnice al Academiei de [tiin e din 2oldo0a4 8 Comisiei parlamentare pentru drepturile omului i minorit i na ionale4 8 Centrului pentru Hrepturile Cmului din 2oldo0a# '''# (a!ara de var 37ialogul intercultural al tinerilor 4 < 8 *ile de lucru, 90 participan i, :0 traineri3exper i, :0 organi*atori3!acilitatori = 1a"ar de 0ar 0a !i o continuitate a celei petrecute n 0ara anului 2006, ns a0nd de%a un rol mai amplu# ?rin intermediul ei 0om reuni @0 de participan i ai acti0it ilor precedente din cadrul Campaniei <leaderii CNGurilor3grupurilor de ini iati0 ale minorit ilor etno8culturale din regiunile 2oldo0ei=, :0 leaderi ai CNGurilor din mun#Chisinu i in0ita ii speciali <din institu iile Gu0ernamentale82$1,5iroul de rela ii interetnice etc, exper i, repre*entan ii am"asadelor sau a diasporelor /crainei, 5ulgariei, 'sraelului, ?oloniei, Germaniei n 2oldo0a etc=# En cadrul ta"erei de 0ara se 0a reali*a schim" de experien a celor mai "une practici reali*ate de participan i monitori*ate de ctre exper i i traineri# Scopul principal al ta"erei !iind pregtirea participan ilor pentru preluarea gestiunii Centrelor regionale 'n!o8culturale, !ormularea conceptelor i scrierea 0iitoarelor proiecte asupra crora 0or lucra participan ii a0nd ca "a* in!rastructura i dotarea tehnic a centrelor# ?rin intermediul cunotin elor de%a do"ndite participan ii 0or putea ela"ora planurile de acti0itate ce asigur de*0oltarea dura"il i continuitatea proiectelor ce se 0or reali*a n cadrul centrelor# 1rainingurile din cadrul ta"erei de 0ar 0or include implementarea tehnicilor de predare ino0ati0e, cum ar !i+ %oc de rol, nscenare, comunicare, exempli!icare, argumentare, "rain8storming, %ocuri intelectuale -C$X /NH$X CENHX. de*"ateri, metode

manageriale de anali* i plani!icare <SGC1, !ish8"one etc= etc Se plani!ic petrecerea acti0it ilor culturale <pre*entarea speci!icului culturii di!eritelor etnii participante la 1a"r la concursurile de cntec, dans !olcloric, poe*ie alte act0it i artistice= a"ordnd su"iectul di0ersit ii etno8culturale i implicind de*0oltnd !ormarea atitudinelor de respect i toleran a repre*entan ilor di!eritor etnii unul !a de altul# $ste 0or"a i de petrecerea competi iilor sporti0e <0olei, !ot"al, tenis de mas, map8duest= din echipe mixte contri"uind la !ormarea de echipe de lucru# IF' #onstituirea a 3 #etre 2nfo6culturale regionale Constituirea acestor Centre 0a !i o etap de !inali*are a Campaniei# En "a*a n elegerilor existente cu Administra ia pu"lic local 0or !i asigurate ncperi amena%ate pentru a g*dui 0iitoarele acti0it i ale tinerilor# Asigurarea condi iilor optime de integrare a minorit ilor na ionale n 0ia a pu"lic i scoaterea acestora din Li*ola ie., se 0a reali*a prin crearea acestor Centre de instruire,in!ormare i suport# Cola"oratorii CCC$C12 0or o!eri consultan din toate punctele de 0edere a organi*rii unor acti0it i de tineret n regiuni utili*nd mi%loacele de comunicare cu care 0or !i dotate Centrele <internet, tele!on=# En cadrul centrului i 0a des!ura acti0itatea "i"lioteca, la care sursele de in!ormare 0or !i i su" !orm electronic# Cu ce se 0or ocupa Centrele date+ crearea de condi ii necesare a echipamnetului tehnic i in!orma ional pentru instruire continu a tinerilor, ela"orare de proiecte proprii, menite de a multiplica in!orma ia rele0ant nsuit de ctre participan i i transmiterea ei tinerilor ce locuiesc n regiuni, trecerea la auto!inan are prin !und8rising local i interna ional, comunicare cu colegii lor din alte regiuni i capital, acces la consultan din partea mem"rilor CCC$C12, in!ormarea despre cursurile, proiectele, trainingurile, schim"urile de experien , simpo*ionuri, scoli de 0ar organi*ate n 2oldo0a i peste hotarele ei, ncadrarea tinerilor repre*entnd minorit ile etno8culturale n 0ia a i acti0itatea tineretului de pe ntreg teritoriu al )2# Constituirea Centrelor este "a*at pe noile ne0oi sociale, culturale i educati0e ale sociat ii contemporane# C!erind instruire extra8curricular i non8!ormal ele 0or permite creterea moti0rii

tinerilor de a se implica acti0 n de*0oltarea ascendent a comunit ii sale, sporirea a"ilit ilor practice i teoretice de organi*are, plani!icare, coordonare, cercetare n cadrul organi*a iilor de tineret# Centrele 0or !aciliat o ncadrare mai uoar la acti0it ile na ionale de tineret# $ste 0or"a de tre*irea n !iecare indi0id necesita ii de a studia i de a se !orma continuu, gustul pentru experien e noi, dorin a de a se autodepi i de a ameliora calitatea 0ie ii comunitare# 9. #onferin de pres Con!erin a de pres 0a !i ultima etap a Campaniei# )eali*ndu8se la !inele anului 2009 ea 0a permite desiminarea re*ultatelor i acti0it ilor Campaniei# Deaderii Centrelor 'n!o8culturale regionale <alei din rndurile participan ilor= precum i mem"rii CCC$C12 0or pre*enta scopurile i o"iecti0ele Campaniei, proiectele propuse sau pe calea de a !i implimentate, re*ultatele concrete ale msurilor ce au contri"uit la inclu*iunea social i cultural a tineretului din regiunilor rii compact populate de minorit ile etno8culturale# A0nd o nsemntate deose"it con!erin a 0a contri"ui la sensi"ili*area opiniei pu"lice la pro"lemele i di!icult ile tineretului din localit ile rurale i a tineretului polietnic din )#2oldo0a precum i 0a promo0a 0alorile general umane ale drepturilor omului, toleran ei acti0e, anti8discriminrii, coe*iunii sociale, a dialogului inter8cultural ca mi%loc de !orti!icare a integrit ii rii #

$' Plan Calendaristic &ctiviti


?lani!icarea i pregtirea petrecerii trainingurilor, ela"orarea agendelor, selec ia trainerilor, el"orarea materialelor instructi0e ?reselec ia participan ilor, amena%area localurilor 1raining nr#:LCrgani*a ii de tineret+ constituire, structur, !unc ionare. 1raining nr#2LCrgani*a ii de tineret+ constituire, structur, !unc ionare. 1raining nr#>LCrgani*a ii de tineret+ constituire, structur, !unc ionare. Seminar instructi0 1a"ara de 0ar Cetre 'n!o8culturale regionale <5riceni### = Con!erin de pres $0aluare !inal 2onitori*are3consultare Hesiminarea re*ultatelor <7 emisiuni la radio, > la tele0e*iune, :0 articole n presa local, >000 de "rouri in!ormati0e= () (* (7 (+ (% ($ (. (& (, )( )) )*

:08 :7 68 : 2 :28 :6 :87 :>8 20


5 1 ,

:6

"ugetul Ca 1aniei DEdi5icarea de ocra4iei !i integrit4ii 1rin ac4iunea tinerilorE


Cheltuieli
Plani5icarea !i 1regtirea 1etrecerii trainingurilor9 ela8orarea agendelor9 selec4ia trainerilor9 el8orarea aterialelor instructive

unit de

sur

H de unit4i

1re4 unitate -Bn lei/

cost total -Bn lei/

5irotica Oirtie !ormat A;<5allet /ni0ersal 90g3m2= Oirtie !ormat A: Stilouri Creione Cartu pentru printer<rencrcare= 2arNer Clei )igla Boar!ic Stapler Scotch
Training GOrgani3a4ii de tineret= constituire9 structur9 5unc4ionareE

cutie <700!oi= !oi "uc "uc "uc "uc "uc "uc "uc "uc set

: 200 20 20 : >0 :0 > > 2 2

;9 2 : : >00 > : 7 :0 :7 ;0

;9 ;00 20 20 >00 90 :0 :7 >0 >0 90 )(+7

Ca*are

lei3pat3 @ *ile

>0

620

2:@00

2ncare Chiria slilor de studii 5irotica<carnet,stilou,map,"aidge= Oandouts Salariul pentru traineri Hrumul participan ilor Oirtie !ormat A;<5allet /ni0ersal 90g3m2=al" Oirtie !ormat A: StiNere Oirtie !ormat A; color 1otal "uget : training 1otal "uget > traininguri
0e inar in5o2instructiv cu te atica G"a3a legislativ Bn do eniul 1rotec4iei dre1turilor o ului= as1ecte na4ionale !i interna4ionaleE

:per3 @ *ile <> mesec 2 pau*e de ca!ea= lei3ora set set pers3*i dus3ntors cutie <700!oi= !oi set :00"uc set 260"uc

>0 ;9 >0 >0 @ 20 : 70 : :

:700 :70 ;0 70 @00 :70 ;9 2 60 60

;7000 6200 :200 :700 >@00 >000 ;9 :00 60 60 &77&& *%()$+

Ca*are 2ncare Chiria slilor de studii 5irotica<carnet,stilou,map,"aidge= Oandouts Salariul pentru traineri Hrumul participan ilor

lei3pat3 > *ile :per3 > *ile <> mesec 2 pau*e de ca!ea= lei3ora set set pers3*i dus3ntors

20 >0 2; 20 20 > :7

>@0 670 :70 ;0 70 @00 :70

6200 22700 >@00 900 :000 :900 2270

Oirtie !ormat A;<5allet /ni0ersal 90g3m2=al" Oirtie !ormat A: Oirtie !ormat A; color
Ta8ara de var GTinerii Bn ac4iune co un 1entru integrare !i de ocrati3are E

cutie <700!oi= !oi set 260"uc

: :00 2

;9 2 60

;9 200 :;0 7,%7&

Ca*are 2ncare Hrumul participan ilor 5irotica<carnet,stilou,map,"aidge= Oandouts Salariul pentru traineri Oirtie !ormat A;<5allet /ni0ersal 90g3m2=al" Oirtie !ormat A: StiNere Oirtie !ormat A; color Arenda tehnicii de lucru <!lip chart,ecran,proiector,lap top,ampli!icator, "oxe=
Constituirea a 7 Cetre In5o2culturale regionale -"riceni9 Taracliea9 Fulcane!ti / .mena(area i dotarea tehnic a localurilor

lei3pat3 9 *ile :per3 9 *ile <> mesec 2 pau*e de ca!ea= dus3ntors set set pers3*i cutie <700!oi= !oi set :00"uc set 260"uc pe or

:00 :00 : :00 :00 9 : :00 2 2 :0

7@0 :0;0 7:20 ;0 20 @00 ;9 2 60 60 >00

7@000 :0;000 7:20 ;000 2000 ;900 ;9 200 :;0 :;0 >000 ).,++&

galculator

"uc

>

@297

:9977

imprimanta tele!on repara ia localurilor 2o"ilier <scaune,mese,dulapuri= 5irotica<Oirtie pentru imprimanta <A ;=, hirtie pentru !lipchart, marNere, stilouri, creioane, carnete, mape, per!oratoare, capsatoare etc = 2ateriale instructi0e i didactice 6esi inarea !oaia pleant in!ormati0 "anere sticNere postere eminiuni radio eminiuni 1, articole n presa local i na ional Total 8uget Ca 1anie

"uc "uc total total set pentru o!iciu set pentru o!iciu

> > > > > >

7>7 :900 2200 2900 @00 2700

:@07 7;00 @@00 9;00 :900 6700 %()$( :2000 2270 @000 2700 7000 :2000 2:00 +)&%( %$**(7

"uc "uc "uc "uc unit unit unit

>000 7 >000 700 :0 ; @

; ;70 2 7 700 >000 >70

AneCa III

Plani5icarea calendaristic a 1roceselor de 1roduc4ie Bn construc4ie

?lani!icarea i organi*area execu iei lucrrilor de construc ii constitue o pro"lem speci!ic produc iei de construc ii, !iind !actori de e!icienti*are a acesteia# ?roduc ia de construc ie se poate de!ini ca ansam"lul lucrrilor, a proceselor sau acti0it ilor ce au loc n legatur cu punerea n oper, organi*at, condus i n!ptuit de oameni, a proiectelor de construc ii, cu a%utorul mi%loacelor de munc n 0ederea o" inerii produsului construc ie# )eali*area produsului construc ie, deci a produc iei de construc ii, nu este re*ultatul unei trans!ormri spontane a proiectelor de construc ii, ci al unui ir complex de ac iuni n care inter0in resurse umane i mecanice, care sunt organi*ate i plani!icate n spa iu i timp# ?entru organi*area execu iei produsului construc ie este necesar s se sta"ileasc procesele de produc ie componente, deoarece acestea sunt di!erite ca natura i complexitate, datorit solu iei constructi0e, a tehnologiei de execu ie, a condi iilor con%uncturale ale amplasamentului, precum i a strategiei de apro0i*ionare a antrepri*ei de construc ii8monta%# Hup gradul de cuprindere i di!icultate a execu iei, un proces de produc ie n construc ii poate !i !ormat din procese simple, procese comple4e sau cicluri de lucrri# En aceast direc ie, planificarea i organizarea e4ecuiei lucrrilor n construcii se axea* pe plani!icarea i organi*area proceselor producti0e a!erente# 2etodele de plani!icare i repre*entare a proceselor de construc ii pe axa timpului sunt cu preponderen metode gra!ice sau metode matematico8gra!ice# /tili*area metodelor gra!ice n repre*entarea proceselor i a rela iilor dintre ele nu repre*int o noutate# h::i ?rogramarea execu iei lucrrilor tre"uie s ia n considerare resursele disponi"ile pe parcursul reali*rii proiectului, programul de lucru <9 ore de o"icei=, constrngerile legate de inter0alele de apro0i*ionare cu anumite materiale i echipamente, de termenele de execu ie ale unor prti din proiect sau de !inali*are a acestuia#

Cele mai utili*ate etode de 1lani5icare a executrii proiectelor sunt+ :# Gra5icul Gantt 8 pre*int acti0it ile su" !orm de "are pre*entnd ealonarea calendaristic a acestora, !r a e0iden ia legturile de succesiune dintre ele <0e*i Fig' *')=# Acest instrument de programare poate !i utili*at cu succes pentru un numr redus de acti0it i <>08;0=+ de exemplu pentru reali*area gra!icelor de ealonare a in0esti iilor A acti0it ile Fig' *') Gra!icul Gantt h@i

!iind exprimate n termeni !inanciari, sau pentru o programare la ni0el de macroacti0it i cum este programarea execu iei unor o"iecte n cadrul o"iecti0ului de in0esti ii# Hac este ntocmit n urma unei anali*e temeinice, gra!icul Gantt o!er in!orma ii "ogate i extrem de sugesti0 pre*entate, pri0ind des!urarea lucrrilor, precum i o serie de in!orma ii deri0ate, pri0ind ealonarea resurselor <!or de munc, materii prime, materiale, !onduri "neti=# 2# Metoda dru ului critic -CPM/ A calculea* cte o singur dat de ncepere i terminare, minim <cel mai de0reme= i maxim <cel mai tr*iu= pentru !iecare acti0itate pe "a*a unei logici sec0en iale a acti0it ilor n cadrul re elei, crora li se ataea* durate sta"ilite n mod determinist# ># Metoda gra5ic de evaluare !i actuali3are a 1rogra ului GERT <Graphical $0aluation and re0ie( 1echnidue= 8

permite tratarea pro"a"ilist att a logicii re elei ct i a duratelor acti0it ilor# ;# Tehnica de evaluare si actuali3are a 1rogra ului PERT <?rogram $0aluation and )e0ie( 1echnidue= 8 Strategia de contractare este mecanismul esen ial n reparti*area riscului n construc ii# )iscurile pe care i le asum constructorul sunt n mod o"inuit !ormali*ate printr8un contract cu in0estitorul <ntreprin*torul= care include+ pre ul8o!ert, prin care antreprenorul include o compensa ie pentru riscurile identi!icate i e0aluate4 clau*e contractuale, prin care se stipulea*a acordarea unor prime ce pot !i ctigate prin reducerea duratei de execu ie sau a unor penali*ri ce pot !i impuse pentru ntr*ieri# h@i Ast!el con!orm celor men ionate anterior 0om determina planul calendaristic n "a*a unei construc ii reale, lund ast!el ca "a* un proiect de construc ie a unui comple1 liceal din Mcreti construit de ,,Arhiconi8Grup. S#)#D# ?lanul calendaristic 0a !i ela"orat !olosind gra!icul Gantt programat n *ile, pri0ind e4ecuia scheletului 5locului & din cadrul acestui complex liceal# Fig' *'* Himensiunile cldirii 5locului A# <0e*i AneCa +=

Hin proiectul "locului A 0edem care sunt dimensiunile acestuia <0e*i Fig' *'*=+
6ate generale necesare= := Cldirea dat este o construc ie cu 2 ni0ele, i su"sol <categ# '' a solului=4 2= Structura de re*isten A schelet din "eton armat monolit# >= Bunda ii 8 continue din "eton armat monolit #a# Schema !unda iei "locului A este redat n Fig' *'7+

Fig' *'7 Schema !unda iei "locului A# 0ursa= h?roiectul "locului Ai ?rin urmare 0om determina un algoritm de calcul a 0olumelor corespun*toare de executat pentru scheletul cldirii, pentru a putea e!ectua planul calendaristic+ )' 6e5ri!area stratului 5ertil' <grosimea stratului !ertil este de (97 = 0!ert ` <7;,;_ 27,9=c<>2,;_:7,9=`:;0>,72c9@;,92`2>@9,;; <mj= Ptot`:96,@ <m= F5ert` 0!ert_h!ert`2>@9,;;_0,>`6:0,7> <mk= $!ectuarea tierii stratului !ertil se e!etuia* cu "uldo*erul# 5uldo*erul este alctuit dintr8un tractor pe enile sau pe pneuri, pe care este montat echipamentul de lucru# Sparea cu "uldo*erul presupune n!igerea lamei n pmFnt i apoi prin mpingere, tierea unui strat de pmFnt a crui grosime este de 20 cm#

Con!orm ,,6ndicatoarelor de norme de deviz <'NH= A 1sC:95:, aceast lucrare 0a !i e!ectuat cu "uldo*erul pe enile de @7890 C?, inclusi0 mpingerea pmntului pn la :0 m n teren categ# ''# :orma de timp la 1;; m3 este de A 2,6; <h8ut=# *' ECcavarea gro1ii de 5unda4ie=
Ducrrile de exca0are se e!ectuea* cu a%utorul exca0atoarelor 8 maini speciali*ate pentru sparea pmntului, care execut i un transport la mic distan necesar descrcrii materialului n mi%loacele de transport sau n depo*ite#

?entru a executa aceast lucrare, alegem un exca0ator pe enile cu motor termic de echipat cu cup in0ers de 0,;80,6 mc cu o cup# Nor a la )(( 7 este de 2,27 <h8ut= dup 1sC0>B:#

0'`<;;,;c0,;c:=_<:7,9c0,;c:=`696,9 <mj= hgropii exca0`>,90 <m= 0''`<>2,;c0,2c0,7=_<:7,9c0,;c:=`769 <mj= 0totcldirii construite`:27; <mj= Fpm# exca0at#'`696,9_>,9`>062,;2 <mk= Fpm# exca0at#''`769_>,9`227;,2 <mk= 7' Co 1actarea solului su8 5unda4ie= Hup modul de execu ie mecani*at a compactrii se deose"esc dou grupe principale de tehnologii de lucru+ compactare prin rulare i compactare prin batere. 7ompactarea prin batere se !ace utili*nd plac "ttoare de :,7 t prins cu ca"luri de sgeata macaralei de su" :0t, lo0ind de 28> ori minimum pe !iecare loc# Norma la :00 mk este de 2,72 <h8ut=, con!orm 1sH:25:# Fcompact#'` 696,9_0,:_7`>9; <mk= Fcompact#''` 729,:2_0,:_7`2@;,0@ <mk= Oorma de consum`2,29 <h8ut= la :00 mk con!orm 'NH codul81sH:2A:# +' ECecu4ia 5unda4iei= 2 .rmarea fundaiei+ Armarea tlpii !unda iei se !ace din plas de armatur, care pot ! att unice, ct i din dou %umt i# ?lasele se aea* pe garnituri de "eton cu dimensiunile :70x:70 mm 8 ce 0a asigura grosimea necesar a stratului de protec ie# Aadar pentru o !unda ie a0em+ o plas ori*ontal %os :,@ x :,@ m <pas :70x:70mm=4 > plase ori*ontale sus 0,; x 0,; m <pas :70x:70mm= i ; armturi pe 0ertical# A!lm metrii liniari de armtur necesar+ Armtura ori*ontal+ < I= <:,77_:@:,@=30,:7`:@60 <m= total`:@60_0,@6`:::9 <Ng= <0,>7_:7;,;=30,:7`>@0,>_>` :090 <m= total`:090_0,22`2>6,@ <Ng= <II= <:,77_:>@=30,:7` :;07,> <m= total`:;07,>_0,@6`9;:,@ <Ng= <0,>7_::;,2=30,:7`2@@,7_>` 699,7 <m= total`699,7_0,22`:67,99 <Ng= Armatura 0ertical+ l`:,; <m= A pentru o "ar#

[tiind c a0em ; "are, a0em+ < I=:69,2 <m= total+ :69,2_0,99`:79,7 <Ng= <II= :>;,; <m= total+ :>;,;_0,99`::9,@ <Ng= Norma pentru armturile pn la 9 mm din o el C5 >6 8 0,0;> <om8 h= <con!orm CC0;A=4 Norma pentru armturile mai mari 9 mm !asonate din o el ?C 72 8 0,0>; <om8h= <con!orm CC0;A7= -7ofrarea fundaiei3 Co!ra%ele tre"uie s !ie "ine consolidate i s nu admit micorarea sec iunii construc iei i s nu admit nclcarea dimensiunilor de prote%are# Calculm supra!a a co!ra%ului necesar+ 0co!ra%+ <' = 0,;_@;9,9`279,7 <mj= <''= 0,;_>;9,9` :;0 <mj= Norma con!orm C502A+ Co!ra% din panouri re!olosi"ile cu asteriol din scnduri scurte i su"scurte pentru turnarea n !unda ii A este de :,07 <om8h=# - 0etonarea fundaie3 F <'=`2:2,9 <m>= F <''=` :;9,7 <m>= Norma con!orm CA0>D:, este de 0,6 <om8h= %' Pardosea -su8sol/= 0co!ra%<'=`:0@,2_0,:`:0,@2 <m2= 0co!ra%<''=`9:,;_0,:`9,:; <m2= Norma pentru : m2 con!orm C502C este de :,0 <om8h=# F<'=?627,9_0,:`62,@ <m>= F<''=?729,:2_0,:`72,9 <m>= Norma la : m> de "eton con!orm CA0;I este de 0,9 <om8h= $' Coloane -su8sol/= - .rmarea3 h`2,:7 <m= A!lm metrii liniari de armtur 0ertical+ a0em >2 col# pentru ' sector i 2; p3u al ''# sect# <I= <2,:7c0,>=_;`9,9 _>2`>:>,@ <m= total+ >:>,@_0,99`269,: <Ng= sect# <II= <2,:7c0,>=_;`9,9 _2;`2>7 <m= total+ 2>7_0,99`209,:7 <Ng= A!lm metrii liniari de armtur pe ori*ontal+ Dungimea unui etrier este de+ <0,>7_;=c0,:;`:,7; <m= Nr# de etriere <I=`<2,:730,:7=_>2`;79,@ <m= total+ 60@,2;_0,22`:77,; <Ng=

<II=`<2,:730,:7=_2;`>;; <m= total+ 729,9_0,22` ::@,@ <Ng= Pere4i -su8sol/= -.rmarea3 <I= A0em ne0oie de @20;,6 Ng de armtur# <II= A0em ne0oie de >>@0 Ng de armtur -7ofrarea i betonarea colonelor i pere ilor+ < I= :;;;,:7 <m2= < II= 69>,79 <m2= Norma pentru : m2 de co!ra% con!orm C5025, este de 0,67 <om8h= -0etonarea3 ! I= >2>,07_2,:7_0,;`266,92 <m>= total+ 266,92c::`299,92 <m>= <II= :6;,97_2,:7_0,;`:07,;@ <m>= total+ > :07,;@c9,2@`::>,62 <m = Norma con!orm CA07B2 este de :,07 <om8h= .' Grin3i -su8sol/= 2.rmarea3 A0em ne0oie de ::9@,9 Ng pentru sect# ' i corespun*tor @;;,;> Ng pentru sectorul '' A ori*ontal# L pentru un etrier este de :,> m# Corespun*tor a0em ne0oie de+ <I= @;: <Ng= < II= >;7,:; <Ng= 27ofrarea3 <I= 0,9_>>@,2`>02,@ <m2= <II= 0,9_:9:,02`:@> 2 <m = 2 0etonarea3 <I= >>@,2_0,:`>>,@2 <m>= <II= :9:,02_0,:`:9,: <m>= &' Plan!eu -su8sol/+ 8 .rmarea3 <I= 6>2@ <Ng= < II= 7@>6,96 <Ng= 27ofrarea3 <I= 6>0,29 <m2= <II= 7>@,7 <m2= 2 0etonarea3 <I= 6:6,:_0,:7`:06,@ <m>= <II= 729,:2_0,:7`69,22 <m>= 8 ,' Coloane -eta<ul I/= - .rmarea3 hcol#`>,:7 <m= A!lm metrii liniari de armtur 0ertical+ a0em >2 col# pentru ' sector i 2; p3u al ''# sect# <I= <>,:7c0,>=_;`:>,9 _>2`;;:,@ <m= total+ ;;:,@_0,99`>9> <Ng= sect# <II= <>,:7c0,>=_;`:>,9 _2;`>>:,2 <m= total+ >>:,2_0,99`29;,9 <Ng=

Armtura pe ori*ontal+ Dungimea unui etrier este de+ <0,>7_;=c0,:;`:,7; <m= Nr# de etriere <I=`<>,:730,:7=_>2`@62 <m= total+ @62_0,22`:;6,9 <Ng= <II=`<>,:730,:7=_2;`70; <m= total+ 70;_0,22`::0,9 <Ng= 8 7ofrarea3 <I= >,:7_0,;_;_>2`:@:,> <m2= <II= >,:7_0,;_;_2;`:2: <m2= -0etonarea+ <I= >,:7_0,;_0,;_>2`:@,:> <m>= <II= >,:7_0,;_0,;_2;`:2 <m>=

Calculele urmtoarelor lucrri snt e!ectuate n acelai algoritm ca i cele precedente, i corespun*tor cantit ile acestora 0or !i indicate n Ta8elul *'*' Normele 0or !i luate con!orm 'NH#

Ta8elul *'* Lista volu elor de lucrri !i ano1era


Nr' crt' 6enu irea lucrrilor !i nu rul sectoarelor * 6e5ri!area stratului 5ertil ECcavarea gro1ii de 5unda4ie ' '' 7' Co 1actarea solului su8 5unda4ii ' '' +' ECecu4ia 5unda4iei ,olumul de lucru 0 C -<M antitatea 7 :00 mk + 6,: 1 Nor a o 2h % 2,6; a!2 h $ 2,6; 2 2anoper a o 2h a!2h & :9,;7 3 m"ol norme , 1sC:95: Si 4 Compon en a echipei con5or IN6 )( Mainis t %61 1 :00 mk :00 mk >0,62 22,7; 2,27 2,27 2,27 2,27 @9,:2 70,@6 @9,:2 70,@6 1sC0>B: 1sC0>B: 2 3 4 :00 mk :00 mk >,9; 2,@; 2,29 2,29 2,29 2,29 9,02 @,0; 9,02 @,0; 1sH:25: 1sH:25: 5 6 Mainis t 361 Mainis t 361 Mainis t $61 Mainis t $61

) )' *'

. :9,;7

Armarea ' '' 2 Co!rarea ' '' 2 5etonarea ' ' 1 Su!s ol 1 Pard osea 2 Co!rarea ' '' 5etonarea ' '' Coloane 2 Armarea ' ''

Ng mj mk 0

a:269,2 l2>6,@ a:0@:,2 l:67,99 27@,7 :;0 2:2,9 :;9,7

0,0>; 0,0;> 0,0>; 0,0;> :,07 0,6

8 8 8 0,::

;>,;7 :0,2: >@,09 6,7@ 2@9,>7 :;6 :;9 :0;,@7

8 8 8 2>,; :@,;

CC0:A CC0:A> C502A CA0>D:

Bierar "eton Bierar "eton 8 Hulgher 8 2unc# Heser0 8 5etonist ; 8 2unc# necal#

%'

mj mk

:0,@2 9,:; 62,@ 72,9 a269,: l:77,; a209,:7 l::@,@ a@20;,6 a>>@0

:,0 0,9 0,0>; 0,0;> 0,0>; 0,0;> 0,26

8 0,::

:0,@2 9,:; @7,>; ;6,72 9,7 @,6 9 7 :@67,> 906,2

8 0,:@ 9 @ 2

C502C CA0;I:

8 Hulgher 8 2unc# Heser0 8 5etonist 8 2unc# necal#

$'

Ng

CC02H2 CC02C:

Bierar "eton

Pere4i 2 Armarea ' ''

Ng

CC0252

Bierar "eton

2 Co!rarea ' '' 2 5etonarea ' '' .' Grin3i 2 Armarea ' '' 2 Co!rarea ' '' 2 5etonarea ' '' Plan!eu 2 Co!rarea ' '' 2 Armarea ' '' 2 5etonarea ' ''

mj mk

:;;;,:7 69>,79 299,92 ::>,62 a::9@,9 l@;: a@;;,; l>;7,:; >02,@ :@> >>,@2 :9,: 6>0,29 7>@,7 a6>2@ a7@>6,96 :06,@ 69,22

0,67 :,07

0,02 0,::

:09> 797,2 >0>,> ::9,; ;0,6 26,@ 22 :;,9; >>2,9@ :69,> >0,> :@,> 6>0,29 7>@,7 :@:,2 :2;,0> 9@,9; 6:,>

29 :7,96 >:,9 :2,7

C5025 CA07B2

8 Hulgher 8 2unc# Heser0 8 5etonist 8 2unc# necal#

Ng mj mk mj Ng mk

0,0>; 0,0;> 0,0>; 0,0;> :,: 0,9 :,0 0,022 0,9

0,00: 0,02 0,:: 0,02 0,00: 0,::

: @ >,2@ ; 2 :7 :: 6 @ :2 9

CC02H2 CC02C: C502H CA0;I: C502C CC02B2 CA0;I

Bierar "eton 8 Hulgher 8 2unc# deser0 8 5etonist 8 2unc# necal# 8 Hulgher 8 2unc# Heser0 Bierar "eton 8 5etonist 8 2unc# necal#

&'

Ast!tel n ta"elul de mai sus snt redate lista 0olumelor de lucrri calculate i corespun*tor pentru acestea este redat manopera pentru !iecare lucrare ct i componen a echipei pentru execu iei lucrrilor# En "a*a 0olumelor determinate din ta"elului 2#2 0om calcula necesarul de muncitori, schim"a%ul i durata lucrrilor#

AneCa IF ECe 1lul Cererii de 1roiect -eCe 1lul 5or ulat Bn 8a3a cererilor Fondurilor Euro1ene 1entru asisten4 nera 8ursa8il/I TITLUL PROIECTULUI -)/ INFORMAJII PRIFIN6 0OLICITANTUL KI PARTENERUL )') 0OLICITANT Nu ele organi3a4iei Cod de Bnregistrare 5iscal Adresa institu4iei Adresa o5icial de e2 ail a institu4iei Le8 1age )'* PER0OANA 6E CONTACT %ersoana nominalizat de instituia dumneavoastr ca manager de proiect. Nu e !i 1renu e Func4ie Nu r de tel':5aC Adres de e2 ail
)'7 6E0CRIEREA 0OLICITANTULUI a# ?reci*a i cFnd a !ost n!iin at organi*a ia dumnea0oastr i care sunt principalele sale acti0it i# !ma4im (umtate de pagin& "# Burni*a i in!orma ii pri0ind > proiecte derulate de organi*a ie n ultimii 7 ani# )'+ PARTENERI Pn cazul n care avei ncheiate acorduri de parteneriat pentru acest proiect completai urmtoarele date. -epetai informaiile pentru fiecare partener n parte. Nu ele organi3a4iei 1artenere9 Cod de Bnregistrare 5iscal9 Adresa 1o!tal a institu4iei9 Adresa de e2 ail a institu4iei9 Le8 1age 9Ti1ul organi3a4iei 9Nu ele !i 1renu ele re1re3entantului legal9 Func4ia re1re3entantului legal 96ate de contact ale re1re3entantului legal !telBfa4Be-mail& )'% 6E0CRIEREA PARTENERULUI a= , rugm preci*a i cFnd a !ost n!iin at organi*a ia partenera i care sunt

principalele sale acti0it i# 1otodat, pre*enta i moti0ele implicrii n acest proiect# !ma4im :,Q pagin&. -*/ 6ATE 6E0PRE PROIECT *') O"IECTIFELE PROIECTULUI %rezentai obiectivulBobiectivele generalBe i scopul proiectuluiQ9. O8iectiv general *'* >U0TIFICAREA NECE0ITMJII IMPLEMENTMRII PROIECTULUI %rezentai problema pe care proiectul dorete s o rezolve !ma4im 9 pagini& i precizai de ce este nevoie de acest proiect. *'7 GRUP JINTM *escriei grupulBentitile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea i rezultatele proiectului, implicarea lor n elaborareaBimplementarea proiectului, dac este cazul !ma4im ' pagin&. *'+ ACTIFITMJI KI GRAFICUL 6E IMPLEMENTARE *escriei activitile, n ordine cronologic, care au avut loc pn la momentul depunerii cererii de finanare precum i cele previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului. 7ompletai tabelele de mai (os privind calendarul acestora.
N r' Activi2tate 6escrierea activit4ii Loc de des5!urare 6urata Cost Res1on2sa8il

: 2 >

;
Activitate Luna An ) ) * 7 + % $ . An * ) * 7 + % $ .

:#
%recizai durata implementrii proiectului, e4primat n luni# *'% RE#ULTATE %rezentai rezultatele proiectului la finalul implementrii sale !ma4im ' pagin&. *'$ IN6ICATORI %recizai indicatorii care msoar atingerea rezultatelor, respectiv ndeplinirea scopului proiectului.
72

?entru de!inirea o"iecti0elor, scopului, re*ultatelor, acti0it ilor i indicatorilor 0 recomandm utili*area metodologiei L2anagementul ciclului de proiect. <?C2 A ?ro%ect C&cle 2anagement=+ http+33ec#europa#eu3europeaid3multimedia3pu"lications3pu"lications3manuals8 tools3t:0:Zen#htm #

*'. RI0CURI 6dentificai riscurile care ar putea afecta ndeplinirea rezultatelor proiectului i prezentai msurile de prevenire iBsau gestionare.

6escrierea riscului :# 2# >#

Posi8ile consecin4e

Msuri de 1revenire9 gestionare a riscului

Co entarii

*', 0U0TENA"ILITATE %recizai modul n care rezultatele proiectului vor fi utilizateBmeninute dup finalizarea implementrii proiectului !ma4im (umtate de pagin&. *')( INFORMARE KI PU"LICITATE %rezentai detalii privind msurile propuse de informare i publicitate n legtur cu asistena financiar nerambursabil# *'))' MANAGEMENT a= ?reci*a i locul de des!urare a acti0it ilor de management a proiectului+ ara, regiunea, %ude ul, localitatea. "= ?reci*a i care sunt persoanele implicate n implementarea proiectului prin prisma rolurilor <atri"u iilor= pe care le 0or a0ea# ?entru persoanele de%a anga%ate anexa i C,8uri# c= ?re*enta i metodologia de implementare a proiectului, inclusi0 sistemele de monitori*are i e0aluare *')*' PARTENERI %rezentai modalitatea de implicare a partenerilor n activitile proiectului !elaborare proiect, implementare, financiar etc.&!ma4im ' pagin&.

PACNETUL 6E FINANJARE AL PROIECTULUI 7')' 6ETALIEREA CO0TURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE 6E CNELTUIALM
Cod ) I' II' 9.' 9.9 III' E.' E.9 E.E E.R IF' R.' F' Q.' FI' M.' M.9 M.E M.R M.Q M.M M.I M.H FII' I.' 6enu ire cheltuial * A' Cheltuieli eligi8ile Cheltuieli 1entru consultan4 !i eC1erti3 Cheltuieli cu 1ersonalul Cnorarii !lectori, e4peri, formatori, etc.& 7heltuieli de salarizare pentru personal contractual suplimentar anga(at cu norm parial sau ntreag de lucru Cheltuieli cu de1lasarea 7heltuieli pentru cazare> 7heltuieli cu diurna> 7heltuieli pentru transport 7heltuieli cu transportul de materiale, mobilier i echipamente Cheltuieli cu traduceri !i inter1retariat 7heltuieli cu servicii de traducere i interpretariat aferente activitilor realizate n cadrul proiectelor Cheltuieli a5erente ti1ririi !i ulti1licrii de ateriale 7heltuieli cu tiprirea, multiplicarea i distribuia de materiale efectuate n cadrul proiectelor Cheltuieli 1entru Bnchirieri9 leasing !i asigurri 7heltuieli cu nchirierea de cldiri, sedii pentru managementul proiectului> 7heltuieli cu nchirierea de spaii pentru desfurarea diverselor activiti specifice proiectului> 7heltuieli cu nchirierea de echipamente> 7heltuieli pentru nchiriere servicii de transport> 7heltuieli pentru nchiriere mi(loace de transport 7heltuieli pentru nchiriere mobilier !diverse bunuri&> 7heltuieli pentru nchirierea de instalaii> 7heltuieli cu ratele de leasing pentru mi(loace de transport> Cheltuieli cu achi3i4ia de ateriale consu a8ile 7heltuieli cu achiziia de consumabile aferente activitilor desfurate n cadrul proiectului> Faloare total Lei 7

:09

Cod ) FIII' H.' H.9 H.E H.R H.Q H.M H.I IO' O' ':.' ':.9 ':.E ':.R ':.Q OI' ''.' ''.9 OII' OIII' OIF' 'R.' 'R.9

6enu ire cheltuial * Cheltuieli generale de ad inistra4ie 7heltuieli cu servicii de comunicaii !telefoane, fa4, internet, servicii potale i de curierat, acces la baze de date&> 7heltuieli cu plata utilitilor !energia electric, ap, canalizare, salubritate, energie termic, gaze naturale&> 7heltuieli de arhivare i securizare documenteBinformaii> 7heltuieli cu servicii de paz> 7heltuieli cu achiziionarea materialelor i serviciilor de ntreinerea curent a sediului. 7heltuieli pentru servicii de ntreinere i reparaii echipamente i mi(loace de transport 7heltuieli cu achiziionarea carburanilor i lubrifianilor pentru mi(loacele de transport> Cheltuieli 1entru dotri care 1ot intra Bn categoria i<loacelor 5iCe sau a o8iectelor de inventar necesare i 1le entrii 1roiectului Cheltuieli 1entru achi3i4ia de active 5iCe necor1orale 7heltuieli cu achiziia de aplicaii informatice 7heltuieli cu achiziia de licene 7heltuieli cu achiziia de brevete 7heltuieli cu achiziia de mrci 7heltuieli cu achiziia de ,no2 ho2 Cheltuieli 1entru servicii in5or atice !i de co unica4ii 6nstalare, ntreinere i reparare echipamente informatice, de comunicaii, periferice de calcul i instalaii> Pntreinere, actualizare i dezvoltare aplicaii informatice. TaCe Cheltuieli 1entru in5or are9 co unicare !i 1u8licitate Cheltuieli cu achi3i4ionarea de 1u8lica4ii Bn 5or at ti1rit !i:sau electronic !i a8ona ente 7heltuieli cu abonamente la publicaii de specialitate> 7heltuieli cu achiziionarea de publicaii, cri, reviste de specialitate relevante pentru operaiune, n format tiprit iBsau electronic

Faloare total Lei 7

:09

Cod ) OF' 'Q.' OFI'

6enu ire cheltuial * Cheltuieli 1rivind achi3i4ionarea serviciilor de audit 7heltuieli cu auditul e4tern al proiectului Cheltuieli a5erente serviciilor 8ancare Total A -I@II@''''@OFII/ "' Cheltuieli neeligi8ile ...... Total " -total cheltuieli neeligi8ile/

Faloare total Lei 7

::0

7'*' 6ETALIEREA CO0TURILOR PROIECTULUI PE FIECARE ACTIFITATE


Nr' crt' ) Activitatea * Ti1 de cheltuial <cod i denumire din ta"elul de la pct ;#:/ 7 Unitatea de sur + Nu r de unit4i % Pre4 unitar $ Faloare total . ? %P$

7'7' PACNETUL 6E FINANJARE A PROIECTULUI %rezentai detalierea surselor de finanare ale proiectului, conform tabelului de mai (os. Nr' 0UR0E 6E FINANJARE FALOARE PROCENT Crt' '# ,aloarea total a proiectului <tre"uie s !ie egal cu 0aloarea total a proiectului din ta"elul de la pct ;#:+ 1C1AD= 0 2 1 9aloarea neeligi!il a proiectului 2. <tre"uie s !ie egal cu cheltuielile neeligi"ile de la pct ;#: 1C1AD 5= 2 2 3 9aloarea eligi!il a proiectului 22. <tre"uie s !ie egal cu cheltuielile eligi"ile de la pct ;#:+ 1C1AD A= 4 2 5 &sisten financiar neram!ursa!il 22.1. solicitat 6 2 7 #ontri!uia solicitantului 22. 2. En ca*ul n care contri"u ia solicitantului 0ine i de la partenerii implica i n proiect, atunci se 0a detalia corespun*tor pct '''#2#

:::

ANEOE -CF2URI9 ACOR6URI9 AGEN6E9 ALTE INFORMAJII RELEFANTE/

::2

AneCa F Teste gril= Alegeti raspunsul corect si argumentati alegerea !acuta# :# ?roiectele cu !inan are neram"ursa"il repre*int+ A# oportunitate de de*0oltare a a!acerii sau a organi*a iei 3 instruire a personalului anga%at 3 etc# n scopul m"unat irii unei situa ii existente 4 5# C oportunitate de m"og ire rapid4 C# Cportunitate de de*0oltare a a!acerii n sensul dorit de ctre manager de proiect4 H# Cportunitate de a !ace rost de "ani pentru cheltuieli personale 4 $# Cportunitate de integrare in /$4 2# /n proiect repre*int pentru d0s#+ A# /n plan de a!aceri care e0iden ia* situa ia unei organi*a ii i a mediului su concuren ial la un moment dat4 5# Acti0itate sau un numr de acti0it i conexe care se des!oar con!orm unui plan presta"ilit n 0ederea reali*rii o"iecti0elor !ixate ntr8un termen determinat4 C# /n plan, o schem oarecare4 H# /n studiu de !e*a"ilitate care e0iden ia* necesitatea i a0anta%ele implementrii ideii unui proiect4 $# Hocument cu termen, cost si per!ormanta minimale4 ># 2? repre*int pentru d0s+ A# Acti0itatea cu o"iecti0e clare, precise, compati"ile, u*ual multidiciplinar, cu caracter ino0ati0, orientat spre schim"are i per!orman 4 5# Cportunitatea de m"og ire rapid, cu o"iecti0e clare, concise i compati"ile, cu orientare spre per!orman 4 C# ?lani!icarea, coordonarea, conducerea i controlul unui proiect pe durata ciclului de 0ia al acestuia ast!el ncFt s se reali*e*e ::2

o"iecti0ele proiectului n termenele, cu costurile i de calitatea sta"ilite4 H# Ansam"lul de procese dinamice care se de!oar ntr8un cadru "ine de!init n care se organi*ea* resursele ntr8o manier controlat i structurat4 ;# ?entru a a0ea succes n scrierea i implementarea unui proiect, o organi*a ie tre"uie s+ A# Ducre*e n parteneriat dac nu are capacitate su!icient i experti* n domeniul proiectului4 5# Ducre*e n parteneriat n dac are capacitate su!icient i experti* n domeniul proiectului4 C# $0ite parteneriatele deoarece acestea ncurc derularea !ireasc a acti0it ii4 H# Bacilite*e instruirea continu a anga%a ilor n domenii di!erite, inclusi0 n domeniul 2anagementului ?roiectelor4 7# En 2?, identi!icarea domeniului repre*int + A# Alegerea categoriei de acti0it i economice n cadrul cruia 0a !i plani!icat 0iitorul proiect 4 5# Sta"ilirea *onei teritoriale unde 0or !i implementate acti0it ile din proiect4 C# Setul de ac iuni prin care se delimitea* cadrul legal i contextul plani!icrii i implementrii unui proiect# @# En 2? distinc ia dintre Lproiect. i Lprogram. este + A# Nu este nici o distinc ie 4 5# ?rogramul este derulat la ni0el na ional iar proiectul este derulat la ni0el local 4 C# ?rogramul este repre*entat de o serie de proiecte intercorelate, ale cror o"iecti0e contri"uie la ndeplinirea unui o"iecti0 comun relel0ant# 6# Hi!eren a ntre proiecte i programe const n+ A# ?rogramele sunt generate de ini iati0e la ni0el local4 5# ?roiectele au o durat nede!init sau de ordinu anilor4 C# En ca*ul proiectelor orientarea e0alurii cade asupra per!orman ei4 H# ?roiectele au un "uget modi!ica"il4 ::>

$# En ca*ul programelor echipele au rol de implementare4 9# En 2? prin resurse se n elege + A# Bondurile proprii ale celui care implementea* proiectul 4 5# Bondurile puse la dispo*i ie de !inan ator 4 C# )esursele umane, !inanciare, materiale, in!orma ionale # 9# ?rincipiile 2? sunt + A# /nicitatea o"iecti0ului 4 5# 2anagerul i echipa de proiect 4 C# Hescompunerea structural a proiectului 4 H# A"ordarea de la o"iecti0 ctre resurse 4 $# $xisten a punctelor de control pe stadii ale proiectului 4 B# 2onitori*area i e0aluarea# :0# Atri"utele unui proiect sunt + A# )esurse, acti0it i, re*ultate 4 5# C"iecti0e clare, cerin a de tip nou, lipsa muncii de rutin, "ugetul propriu, termen de start i de ncheiere precis de!inite, cola"oratori moti0a i cu cunotin e i a"ilit i di!erite 4 C# Binan atorul, autoritatea de management, aplicantul# ::# Con!orm principiului Lmanagerul i echipa de proiect. + A# 2anagerul de proiect este numit de !inan ator i el poate s aleag mem"rii echipei de proiect 4 5# ?roiectul este condus de un singur manager de proiect 4 !iecare mem"ru al echipei de proiect rspunde pentru propriile deci*ii n !a a managerului de proiect 4 C# 2anagerul conduce i mem"rii echipei de proiect execut dispo*i iile primite# :2# Con!orm principiului Lmonitori*area i e0aluareaL proiectele tre"uie + A# 2onitori*ate oca*ional i e0aluate la !inal 4 ::;

5# 2onitori*ate i e0aluate atFt de manager cFt i de !ina ator atunci cFnd consider ei c este necesar 4 C# ?ermanent monitori*ate intern de managerul de proiect i e0aluate extern de e0aluatori din a!ara proiectului# :># En 2? prin pre*um ii < ipote*e A cele po*iti0e, sau riscuri A cele negati0e = se n elege + A# ,iitoarele e0enimente politice care ar a0ea in!luen asupra des!urrii proiectului n etapa de implementare a acestuia 4 5# ,oin a !inan atorului de a acorda sau nu !inan area pentru proiectul propus4 C# Bactori care se a!l n a!ara ariei de in!luen a proiectului, dar care l in!luen ea* < po*iti0 sau negati0 =# :;# En 2? a monitori*a nseamn + A# A cerceta ceea ce se ntFmpl n timp ce se ntFmpl 4 5# A pre0ede ceea ce se 0a ntFmpla nainte de a se ntFmpla 4 C# A 0eri!ica ceea ce sa ntFmplat dup ce sa ntFmplat# :7 ?rin intermediul rapoartelor interne periodice, managerul proiectului poate s+ A# Hescopere discrepan ele ntre ceea ce a !ost pre0*ut n planul de proiect i ceea ce se ntFmpl de !apt 4 5# Solicite !inan are suplimentar, n cuantum de cel mult :0] din suma ini ial pentru ca*uri "ine %usti!icate 4 C# )enun e la e0aluarea !inal a proiectului# :@# Scopul e0alurii este de+ a= a n0 a din experien ce a a0ut succes i ce nu 4 "= a 0eri!ica dac o"iecti0ele generale i imediate au !ost atinse 4 c= a !urni*a material documentar 4 d= a estima ce pro"leme rmFn i ce ac iuni tre"uie intreprinse n continuare# :6# 2? i propune s rspund exigen elor+ a= identi!icate de ctre managerul de proiect 4 ::7

"= pre0i*iunilor i cerin elor "ene!iciarului 4 c= identi!icate de ctre colecti0ul proiectelor# :9# /na din trsturile cooperarii interna ionale prin proiecte ce o particulari*ea*a n cadrul circuitului economic mondial, este aceea potri0it creia cooperarea i comer ul interna ional+ a= coincid 4 "= nu se suprapun 4 c= se suprapun # :9#2? presupune echili"rarea a trei !actori+ a= "uget, timp, o"iecti0e4 "= "ugetul, timpul, cercetarea stiinti!ica4 c=calitatea3speci!ica iile tehnice, timpul, cercetarea stiin i!ic# 20#2? se de!inete ca un sistem de management cu o durata de actiuneK, conceput n 0ederea solu ionarii unor pro"leme complexe precis de!inite# a= nelimitata 4 "= limitata 4 c= predicti"ila dar imposi"il de determinat# 2:# En cadrul unui proiect, auditul intern este reali*at de ctre+ a= managerul de proiect 4 "= echipa de management 4 c= !actorii de control a"ilita i din interiorul organi*a iei 22# 2onitori*area riscului i pregtirea planului pentru situa ii impre0i*i"ile are la "a*a alegerea unui set de indicatori i urmrirea e0olu iei acestora ####### a= pe parcursul des!urrii !iecarei etape "ine preci*ate 4 "= pe o durata !ixa sta"ilit de managerul de proiect 4 c= pe ntreaga durat de derulare a unui proiect# 2># 2anagerii competenti sunt capa"ili s+ a= e0ite riscurile prin cunoasterea temeinica a acti0it ilor proiectului 4 ::@

"= aleaga doar anumite categorii de riscuri 4 c= aleaga riscurile a cror adoptare conduce ctre succesul proiectului si s e0ite riscurile ce conduc ctre eec al in0estitiei n condi ii de incertitudine# 2;# $tapele sau ciclurile de 0iata ale unui proiect sunt+ a= 'ni iere, He*0oltare, Binali*are, Control4 "=?rogramare, 'denti!icare, ?regtire, Binan are, 'mplementare, $0aluare4 c= ?lani!icare, 5ugetare, 'mplementare, Acceptare, Control 4 d=Conceperea, ?lani!icarea <de*0oltarea ideii de proiect=, Heclansarea <!ormarea echipei=4'mplementarea <executia=, 2onitori*area3 $0aluarea3Controlul, 'nchiderea 27#Acti0itatile proiectului pot !i plani!icate spre executie <a se indica metoda care conduce la optimi*area resurselor = + a= in ordine cronologica4 "=in !lux4 c=metoda succesi0a4 d=metoda in paralel4 e=metoda o"lica# 27# Hrum critic este + a=drum neas!altat4 "= calea cu acti0itatile ce au re*er0e minimale de timp4 c= calea cu acti0itatile ce au re*er0e maximale de timp4 d=calea cu acti0itatile ce nu au re*er0e de timp# 2@#Acti0itate !icti!a este acti0itatea care+ a=are necesitate de timp 4 "=are necesitate de resurse umane 4 c=re!lecta o dependenta, care permite ela"orarea unei retele corecte4 d=nu este pe drumul critic# 26# Studiul de Be*a"ilitate repre*int + ::6

a= Anali*a realit ii i !e*a"ilit ii proiectului, a posi"ilit ii de a reali*a respecti0ul proiect4 "= Anali*a scenariilor de reali*are a proiectului4 c= Anali*a situa iei economico8!inanciare a organ*iatiei, regiunii, rii n care se implementea*a proiectul 4 d=altce0a4 29#Sursele de !inantare neram"ursa"ila pentru reali*area proiectelor pot !i+ a= Bondurile europene, granturile, capitalul propriu al !irmelor4 "= 'n0estitori pu"lici i pri0a i, "nci, !ondurile structurale4 c= $conomiile organi*atiilor i persoanelor !i*ice, creditele "ancare, !ondurile de in0estitii, statul, !ondurile structurale i de coe*iune, d=altele# 29# $0aluarea propunerii de proiect este+ a= ?rocesul de comparare a re*ultatelor o" inute cu o"iecti0ele de!inite4 "= ?rocesul prin care se decide apro"area sau respingerea unui proiect de ctre o Comisie de $0aluare, pe "a*a unor criterii sta"ilite ini ial4 c= ?rocesul de estimare a resurselor necesare ndeplinirii o"iecti0elor proiectului 4 d=Cautarea persoanelor care ar !a0ori*a o"tinerea !inantarii# >0# Selectarea proiectelor se !ace n !unc ie de urmtoarele criterii+ a= Aportul tehnic i ino0ati0 al proiectului, existen a resurselor, asigurarea calit ii proiectului, contri"u ia la implementarea politicilor structurilor !inan atoare, sustena"ilitatea ac iunilor proiectului, contri"u ia la reali*area unor msuri i o"iecti0e economico8sociale i de de*0oltare na ionale sau regionale4 "= $stimarea ini iala !inanciar, tehnica i economica a resurselor, e0aluarea gestiunii proiectului, contri"u ia la implementarea politicilor structurale europene, 2?4 c= Ni0elul de cali!icare a celor implicati, existen a resurselor, implicarea consultan ilor, contri"u ia la strategiile i politicile economice locale, na ionale i regionale, asigurarea reali*rii la timp a o"iecti0elor proiectului 4 d=Cost minimal# ::9

Adevarat sau Fals= 'ndica i care dintre a!irma iile de mai %os este !als i argumenta i rspunsul+ :# Care dintre a!irma iile de mai %os este !als+ A# ?re*en a unor procese repetiti0e a!ectea* unicitatea !inalit ii proiectelor# 5# Crice proiect are o durat !init n care se derulea*# C# Crice proiect are un moment ini ial i un moment !inal# H# ?roiectele presupun o de*0oltare gradual# $# ?roiectele generea* produse, ser0icii sau documente 3 proceduri care sunt unice# 2# Care dintre a!irma iile de mai %os este !als+ A# ?roiectele nu au un 0olum de acti0it i similar n cadrul di!eritelor !a*e4 5# C"iecti0ele sunt speci!ice pentru c au pre0*ute un inter0al de timp realist pentru a le reali*a 4 C# ?rincipiul succesului prede!init aplica"il n ca*ul proiectelor se re!er la sta"ilirea unor criterii pentru e0aluarea succesului# ># L?roiectul repre*int o succesiune de acti0it i des!urate ntr8o perioad limitat de timp cu scopul de a o" ine un re*ultat punctual n condi iile ncadrrii n consumul de resurse pre0*ut#. A# Ade0rat 5# Bals ;# L?roiectul este de!init ca !iind orice acti0itate care se des!oar n con!ormitate cu un plan apro"at de cei n drept#. A# Ade0rat 5# Bals 7# L)esursele alctuiesc "ugetul unui proiect i sunt msura"ile n lei 4 acestea pot !i umane, materiale, !inanciare, in!orma ionale#. A# Ade0rat ::9

5# Bals @# En 2? L programul este repre*entat de o serie de proiecte intercorelate, ale cror o"iecti0e contri"uie la ndeplinirea unui o"iecti0 comun relel0ant.# A# Ade0rat 5# Bals 6# L/n proiect este o sarcin ino0ati0, riscant i mai ales limitat n timp#. A# Ade0rat 5# Bals 9# Con!orm principiului L unicitatea o"iecti0ului L A un proiect are un singur o"iecti0 principal3general, acesta !iind moti0ul pentru care proiectul este !inan at i exist, iar atingerea o"iecti0ului se materiali*ea* n satis!acerea ne0oilor identi!icate la nceputul ciclului de 0ia al proiectului# A# Ade0rat 5# Bals 9# En 2?, principiul La"ordarea de la o"iecti0 ctre resurse. ne spune c estimarea resurselor necesare se !ace numai dup ce , pornind de la o"iecti0ul proiectului, se proiectea* i acti0it ile necesare# A# Ade0rat 5# Bals :0# LEn 2?, un o"iecti0 tre"uie s L!ie S2A)1. , adic s ntruneasc caracteristicile + m S?$C'B'C A care este legat de scopul proiectului, atingerea o"iecti0ului respecti0 concurFnd la atingerea scopului4 m 2nS/)A5'D A cantitati0 sau calitati0 4 m A25''CS A s !ie incitant, sau asigna"il < s !ie clar cine s l reali*e*e = tangi"il 4 m )$AD'S1 A n ceea ce pri0ete posi"ilitatea !inali*rii sale ntr8un cadru presta"ilit 4 :20

m 1)$2$N$ clare A adic s se ncadre*e n timpul alocat sau s pre0ad n mod clar perioada de timp alocat pentru ndeplinirea lui#. A# Ade0rat 5# Bals ::# LEn 2?, un o"iecti0 tre"uie s L!ie S2A)1. , adic s ntruneasc caracteristicile + m S$D$C1', s men ione*e clar ce 0om o" ine m 2A)$ n compara ie cu !ondul solicitat m AHA?1A5'D la e0entualele schim"ri m )$B$)'1C) la proiect m 1)ANSB$)A5'D n 0iitor i la alte proiecte#. A# Ade0rat 5# Bals :2# Gra!icul GAN11 este o modaliate e!icient de punere n e0iden a inter0alelor de timp n care se derulea* sarcinile i a modului n care acestea se suprapun n timp# A# Ade0rat 5# Bals :># 2etoda A"ordrii Dogice a proiectului este o procedur sistemic, ce sta"ilete inter0en iile necesare pentru atingerea unui scop, punFnd n e0iden conexiunile logice existente ntre elementele sale cheie i de!inete ariile n care sunt posi"ile inter0en ii asupra procesului de anali* a riscurilor implicate i a ipote*elor# A# Ade0rat 5# Bals :;# 2etoda A"ordrii Dogice a proiectului este un ta"el care con ine, n patru linii i patru coloane, in!orma ii despre proiect # A# Ade0rat 5# Bals

:2:

:7# Dogica 0ertical este stFns legat de o"iecti0ele proiectului i este cea care de!inete + o"iecti0ele acestuia, re*ultatele, acti0it ile i intrrile < resursele = # A# Ade0rat 5# Bals :@#C"iecti0ul general < de!init uneori ca scop = A repre*int un scop mai ndeprtat i mai cuprin*tor de cel mai nalt ni0el 4 pentru atingerea lui tre"uie derulate mai multe proiecte# A# Ade0rat 5# Bals :6#C"iecti0ul imediat < de!init uneori ca o"iecti0 speci!ic sau, alteori, o"iecti0 = repre*int siua ia ce dorete a !i reali*at n momentul n care proiectul este !inali*at# A# Ade0rat 5# Bals :9# En 2? re*ultatele sunt indicatori de 0aloare < reali*ri garantate= 4 ele tre"uie s ndeplineasc anumite condi ii + s !ie !e*a"ile, rele0ante s poat !i reali*a"ile# A# Ade0rat 5# Bals :9#Acti0it ile sunt sarcinile i ac iunile pentru producerea re*ultatelor proiectului, iar aceste acti0it i depind de resursele alocate# A# Ade0rat 5# Bals 20# ?re*um iile < ipote*e A cele po*iti0e sau riscuri A cele negati0e = sunt !actori care se a!l n a!ara ariei de in!luen a proiectului, dar care l in!luen ea* < po*iti0 sau negati0 = # A# Ade0rat 5# Bals

:22

2:# )olul managerului de proiect este s se asigure c echipa reuete s duc proiectul la "un s!Frit, responsa"ilitatea des!urrii proiectelor re0ine !iecrui mem"ru al echipei n parte# A# Ade0rat 5# Bals 22# En managementul proiectelor monitori*area este de!init ca !iind procesul de colectare sistematic de date cu pri0ire la acti0it ile din cadrul proiectului i anali*area acestora# A# Ade0rat 5# Bals 2># L2onitori*area acoper aspecte rele0ante cum ar !i + m derularea acti0it ilor prin compara ie cu planul 4 m 0olumul de munc 4 m calitatea muncii 4 m cheltuielile !cute prin compara ie cu costurile pre0*ute n "uget4 m cooperarea ntre mem"rii echipei de proiect 4. A# Ade0rat 5# Bals 2;# L2onitori*area tre"uie s ser0easc la satis!acerea urmtoarelor necesit i + m comunicarea ctre mem"rii echipei de proiect a stadiului n care se a!l acesta i modi!icrile care se impun 4 m in!ormarea conducerii organi*a iei i a clientului despre stadiul n care se a!l proiectul 4 m asigurarea unei %usti!icri despre a%ustrile care se !ac 4 m asigurarea unei documenta ii constFnd n compara ia dintre planul curent al proiectului i planul original 4. A# Ade0rat 5# Bals 27# $0aluarea i controlul proiectelor au drept scop de a determina ni0elul de ndeplinire al o"iecti0elor asumate i de a sta"ili rele0an a, e!icien a, impactul i sustena"ilitatea acestuia# :2>

A# Ade0rat 5# Bals 2@# Cdat proiectul nceput, principala responsa"ilitate a coordonatorului este respectarea planului de acti0it i, a termenelor i a "ugetului# A# Ade0rat 5# Bals 26# Cdat proiectul nceput, principala responsa"ilitate a coordonatorului este moti0area personalului i respectarea cerin elor exprimate de !inan ator ulterior apro"rii cererii de !inan are# A# Ade0rat 5# Bals 29# L?entru un control e!icient al proiectului, este recomanda"il s !ie respectate urmtoarele cerin e + m !olosi i planul de proiect ca principal ghid n coordonare4 m monitori*a i n permanen proiectul i actuali*a i planul L A# Ade0rat 5# Bals 29# EntFlnirile periodice cu mem"rii echipei de proiect repre*int o component indispensa"il pentru controlul proiectului# A# Ade0rat 5# Bals >0# ?rerea "ene!iciarilor poate !i deose"it de pre ioas n a ne da seama de modul n care e0oluea* proiectul# A# Ade0rat 5# Bals >:#Articolele aprute n presa scris sau relatrile n cadrul unor emisiuni de radio sau tele0i*iune sunt elemente de luat n seam la monitori*area proiectului A# Ade0rat 5# Bals :2;

>2# Articolele aprute n presa scris sau relatrile n cadrul unor emisiuni de radio sau tele0i*iune sunt elemente care pot pertur"a "una des!urare a proiectului pentru c !ac parte din categoria riscurilor A situa ii negati0e a!late n a!ara s!erei de in!luen a conducerii proiectului# A# Ade0rat 5# Bals >># )aportul !inal cuprinde acti0it ile proiectului, re*ultatele i e!ectele acestuia, recomandri ctre "ene!iciari cFt i utili*area tuturor resurselor# A# Ade0rat 5# Bals >;# En 2? a e0alua nseamn + A# A anali*a ceea ce se ntFmpl n timp ce se ntFmpl 5# A pre0ede ceea ce se 0a ntFmpla nainte de a se ntFmpla C# A anali*a ceea ce sa ntFmplat dup ce sa ntFmplat >7# $0aluarea !inal repre*int emiterea de %udec i pri0ind progresul nregistrat pe calea atingerii o"iecti0elor propuse# A# Ade0rat 5# Bals >@# $0aluarea se !ace neaprat la s!Fritul proiectului, dar este deose"it de util ca pe parcursul lui s ai" loc e0aluri par iale# A# Ade0rat 5# Bals AneCa FI A1lica4ii 1ractice= )e!lecta i asupra ntre"rilor propuse i trece i la etapa de !ormulare a propriilor idei de proiecte n "a*a !ormularului propus# :27

A# Cu ce pro"leme3di!icult i se con!runt comunitatea H0s# la solu ionarea crora proiectul ar putea contri"ui po*iti0X4 5# Care msuri pot !i ntreprinse pentru aceasta X 4 C# Cine 0or !i "ene!iciarii proiectului X4 H# He ce resurse 0e i a0ea ne0oie pentru aceasta X4 $# Care pot !i partenerii proiectului X 4 B# Care pot !i sursele de !inan are ale proiectului X4 G# Care poate !i contri"u ia H0s# <a organi*a iei H0s#= n cadrul proiectului X4 O# Care 0a !i impactul proiectului X4 '# Cine si 0a asuma responsa"ilitatea de a coordona i care 0or !i mem"rii echipei de management X 4 U# Cum 0e i estima re*ultatele o" inute cantitati0 i calitati0 X4 I# Cum 0or !i multiplicate i desiminate re*ultatele X 4 D# Cum 0a continua e0olu ia proiectului odat cu !inali*area !inan rilor X4 2# Ce importan are proiectul pentru H0s# personal i pro!esionalX4

Bibliografie
Monogra5ii !i culegeri= :# 'rina 2anolescu L2?. Note He Curs, 2007, 'ai, p#287 2# De(is, U#?# A The %ro(ect )anager+s *es, -eference, Ne( VorN, 2000, p# 98:6 ># ,oicu Hragos, Asociatia Generala a 'nginerilor din )omania , J ?ledoare pentru 2? W,5ucuresti 2006 ;# Ce*ar Scarlat, Seminar 5NS T 1eam $urope )omania, 200@ 7# ?ro%ect 2anagement 'nstitute 8 . /uide to the %ro(ect )anagement 0od# of 1no2ledge, /SA, :99@, p# ;82> @# Academia )omFn 'nstittul de Ding0istic L'orgu 'ordan. LH$M ed#''. ed#/ni0ers $nciclopedic, 5ucureti, :999 6# Anil, l&er si 1homasson, Ha0id, An Empirical Investigation of the Use of Content Analysis to :2@

Define the Variables Most Prevalent in Project Successes an !ailures , 1ucrarile seminariilor si simpozioanelor anuale ale 'nstitutului de 2anagement al ?roiectului, 26 sept802 oct#:99: 9# Clin $milian Oin ea, Clin Ghiol an 5 )anagement public 6, $ditura Ge(alt, Clu%8Napoca 2000, p#::6 9# Simona 'o0nu 7urs de specializare pentru lucrtorii sociali din mediul rural, $ditura 8aldpress, Timioara, 9::' :0# $uropean Commission8)anual for the %hare *ecentralized 6mplementation "#stem, 5russels, :99;, p#;@8 92 ::# C#G#,Frtopeanu )anagementul 7iclului de %roiect /nitatea de $0aluare a $uropeAid Cooperation C!!ice 'nstitutul $uropean din )omFnia, 200>, p#;2 :2# ?roiectul LEnchiderea 2inelor, )e!acerea 2ediului si )egenerare Socio 8 $conomic., Suport de Curs modulul 7, 5ucuresti, 2009, p#9 :># Alina 5rgoanu, )anagementul %roiectelor, ed#$conomica, 5ucureti 2007, p#6>867 :;# )adu, ,#Curteanu, H#)anagementul proiectelor de construcii A $di ia a 28a, 5ucureti, $ditura $conomic, 2002 :7# C)\2 Gor% ;"pri(in %entru 6ntreprinzatori )atricea 7adru<ogic =, p#; :@# Cana 5erceanu, -2atricea cadru logic. 2aster 2anagementul ?roiectelor Al"a 'ulia 2007 :6# N# ?osta0aru )anagementul %roiectelor, ed# 2atrix )om, 5ucureti 2002, p# >2 :9# Consiliul National al 'ntreprinderilor ?ri0ate 2ici si 2i%locii din )omania, ?lani!icarea proiectului, 5ucuresti, 2002 :9# 2# 1oma, N# 2rgrit 8 2anagement in construc ii# ?lani!icarea i organi*area execu iei lucrrilor de construc ii, $ditura $conomic, 5ucureti, 2002, p# 2>@ 20# S# Da*r+ .naliza drumului critic, $ditura [tiin i!ic, 5ucureti, :9@9 2:# -?lani!icarea i "ugetarea multianual a in0esti iilor., 2anual $la"orat 'n Cadrul ?roiectului 'd! Grant No#1! 07:2;@ ,5ucuret' 2007, p#7 :26

22# $uropean Commission8)anual for the %hare *ecentralized 6mplementation "#stem, 5russels, :99;, p#79879 2># $uro-$st, N 99 -Kforme de la gestion de lLaide e4tKrieure , 2000, p#',. 2;# U#G#Cus(orth, 1#)#BranNs )anagement de proiect al rilor n curs de dezvoltare B'2AN, ed# All, 5ucureti, 200;, p# ;> 27# )aportul Comisiei $uropene+ -aport anual asupra programului %N.-$ , <200>= 229 2@# Ctlin Ga"riel ,Frtopeanu )anagementul 7iclului de %roiect /nitatea de $0aluare a $uropeAid Cooperation C!!ice 'nstitutul $uropean din )omFnia, 200>, p# >@ 26# /nitatea Consolidat pentru 'mplementarea i 2onitori*area ?roiectelor n Homeniul Agriculturii, !inan ate de 5anca 2ondial </C'2?A 52= -aport la >:#:2#06, Chiinu 2009 Resurse Internet= 29# Curs -2anagementul proiectelor cu a%utorul 2icroso!t ?ro%ect i ?$)1 Chart $xpert.
http+33(((#in!o#um!clu%#ro3masterat3)esurse32anagement3pro%ect#ppt27@,:

29# Aid Heli0er& 2ethods, -?ro%ect C&cle 2anagement Guidelines., Supporting $!!ecti0e $C $xternal Assistance#
http+33(((#ec#europa#eu3europeaid3multimedia3pu"lications3pu"lications3manuals8 tools3t:0:Zen#htm

>0# Pro$ect

Management 4(5'4 6, 7ouncil o# 8urope Pu.lication 9ith the support o# the 8uropean :outh 0oundation

http+33(((#training8&outh#net3'N1$G)A1'CN31V3?u"lications3tNits3tNit>3tNit>#pd!

>:# Consiliul National al 'ntreprinderilor ?ri0ate 2ici si 2i%locii din )omania, Glosar,
http+33(((#smepro%ects#ro3index#phppage`glosar

>2# L'denti!icarea de proiecte., )e0ista -Sophia. nr# :0 martie 200@


http+33lgi#is#edu#ro3?roiecte3;20820?re*entari3'denti!icarea20de20proiecte#pd!

>>#2anagementul ?roiectelor8curs teoretic L5ene!iciarii si continuitate., ?loiesti,2009


http+33(((#apu""#ro3Hocuments3?ostuni0ersitar3?olitiaZcomunitara32ANAG$2$N1 /DZ?)C'$C1$DC)Z'#ppt27@,:,2ANAG$2$N1/D ?)C'$C1$DC)

:29

>;#2arius ?2 Consultant $/)C?)C'$C1 $S1A1$, proiectelor., 2009

T LSolutia

GA'1AN Ci0il $ngineer potri0ita pentru succesul

http+33(((#managementul8 proiectelor#ro3index#phpoption`comZcontenttasN`"logcategor&id`:@'temid`9@

>7# 2arius Alexa, pro!esor SNS?A, sectia 2anagement, ?resedinte Uunior Cham"er 'nternational 'asi, 1utorial despre plan de a!acere , articol LCe contine un plan de a!acere.#
http+33(((#plandea!acere#ro31utorial3Ce8contine8un8plan8de8a!acere3Ce8contine8un8 plan8de8a!acere#html

>@# 1one& SisN, L1he Oistor& o! ?ro%ect 2anagement., 09 Uul 200@, /SA
http+33(((#pro%mgr#org3pd!3articles3?2Oistor&#pd!

:29