Sunteți pe pagina 1din 10

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag.

1
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII

l. SCOP Procedura are ca scop executia lucrarilor de sapaturi in conditii de asigurare a calitatii, respectarea fazelor tehnologice si modul de lucru precum si inregistrarile privind confirmarea si atestarea calitatii lucrarilor executate de VLAD GROUP SRL. 2. DOMENIUL DE APLICARE Prezenta procedura se aplica pentru executarea lucrarilor de sapaturi pentru fundatii. 3. DEFINITII SAPATURA = operatia de indepartare a pamantului in vederea executarii fundatiei unei constructii sau a dispunerii sub nivelul terenului a unor conducte sau instalatii. e executa dupa planul de sapatura din proiectul de executie si are de regula forme regulate, poligonale sau circulare. 4. DOCUMENTE DE REFERINTA STAS 6054-77 P10-86 C16 -88 C16-84 C7-73 LEGEA NR.10-1 5
!eren de fundare. "dancimi mixte de inghet #ormativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii #ormativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale #ormativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente #ormativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea constructiilor fundate la pamanturi sensibile la umezire $ege privind calitatea in constructii

5. DESCRIEREA PROCEDURII %.1. e face pe baza de proces verbal de predare primire amplasament si a bornelor de reper catre executant, de catre investitorul lucrarii impreuna cu proiectantul. %.1.&. 'n procesul verbal se mentioneaza ca nu exista nici o instalatie subterana care sa prezinte pericol de avarie sau accidente de munca. #u se admite executarea lucrarilor sub cabluri $(", de inalta si )oasa tensiune cu mi)loacele de transport. %.1.*. +data cu predarea amplasamentului se face si predarea bornlor de reper pentru executie si urmarirea post , executie, cu reteaua de coordonate corespunzatoare %.&. (-(.!/"0(" "P"!/0'$+0 P(#!0/ 10+"P" D( -/#D"!'( %.&.1. !rebuie mentinut echilibrul natural al pamantului in )urul gropii de fundatii sau in )urul fundatiilor pe o distanta suficienta pentru ca stabilitatea constructiilor invecinate existente sau in curs de executie si a instalatiilor din pamant, sa nu fie influentata. %.&.&. !rebuie asigurata mentinerea sau imbunatatirea caracteristicilor pamantului de sub talpa de fundatie.

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. &
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII %.&.*. !rebuie asigurata securitatea muncii in timpul lucrarilor. %.&.2. .oborarea nivelului apelor subterane pentru a permite executarea corpului fundatiilor in uscat. %.&.%. "sigurarea suprafetelor necesare pentru amplasarea si functionarea normala a utila)ului de lucru, a depozitelor de materiale si a instalatiilor auxiliare necesare executarii fundatiilor. %.&.6. 3erificarea corespondentei dintre situatia reala si proiect din punct de vedere al calitatii terenului, inscrierea dimensiunilor si a pozitiilor in limitele tolerantelor prescrise. %.&.4. Daca caracteristicile terenului nu corespund cu cele avute in vedere la proiectare, masurile ce urmeaza a se lua se vor stabili impreuna cu proiectantul. %.&.5. 'nscrierea in registrul de procese verbale de lucrari ce devin ascunse. %.*. -".!+0'' ."0( '#-$/(#!("6" 7/#" D( -" /0"0( " $/.0"0'$+0. %.*.1. +peratiile de realizare a fundatiilor si a sapaturilor devin prin tehnologia de executie, lucrari ascunse care trebuie tratate cu deosebita atentie intrucat fundatiile reprezinta elemente de rezistenta ale unei constructii de a caror calitate depinde continuarea si siguranta celorlalte lucrari . %.*.&. 8etodele actuale de executie a fundatiilor au un grad ridicat de mecanizare. 3itezele optime de lucru ale utila)elor se obtin numai in conditii optime de lucru, conditii care permit mobilitatea maxima a utila)elor si vehiculelor. .a urmare trebuie sa se prevada un sistem de drumuri de santier eficace si bine intretinute pentru a se putea lucra in ritm sustinut in toate anotimpurile. %.*.*. e va acorda o atentie deosebita scurgerii apelor din santier, pentru a crea conditii de lucru in uscat si a evita patrunderea apelor in zonele de sub viitoarele fundatii si pentru a evita epuismentele. %.*.2. !rasarea si marcarea clara a tuturor retelelor subterane are o importanta deosebita. %.*.%. "legerea utila)ului care se potriveste cel mai bine pentru lucrarile respective constituie un factor foarte important. %.*.6. (ste obligatoriu ca la excavatiile pentru fundatii sa se asigure stabilitatea malurilor sapaturii. Prabusire peretilor unei transei adanci si inguste poate provoca chiar pierderi umane. %.2. P0(1"!'0(" $/.0"0'$+0 %.2.1. Pentru realizarea in conditii optime a lucrarilor de fundatii, executantul trebuie sa primeasca din partea proiectantului o serie de date cuprinse in proiectul de executie9 a: tudiul geotehnic care trebuie sa contina date referitoare la: , stratificatia terenului , grosimea, natura, coeziunea si umiditatea straturilor , unghiul de frecare interna , cota apelor subterane , debitul apelor si coeficientul de permeabilitate , presiuni admise in teren b: Detalii de executie a fundatiilor si anume: , plan general de fundatii , plan de sapatura , plan de epuismente ;daca este necesar: , detalii de executie ;plan cofra), plan armare:, pentru fiecare tip de fundatie. %.2.&. Principalele lucrari pregatitoare:

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. *
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII , defrisarea9 , amena)area terenului: strangerea zapezii in gramezi si evacuarea ei ;daca este cazul: separarea si depozitarea stratului vegetal9 , indepartarea apelor de suprafata prin santuri de garda9 , lucrari de amena)are a platformei de lucru, respectiv aducerea la cota a terenului ;cota terenului amena)at , .!": , lucrari de demolari9 , alte lucrari care apar cu ocazia descoperirii unor vestigii arheologice sau a unor fosile vegetale sau animale, caz in care vor fi anuntate organele competente care urmeaza sa decida continuarea lucrarilor ;vezi $(1(" #0. %0<1==1, 0(P/7$'."!" '# 1==4, modificata si completata ulterior si .'6=<1=55: %.2.*. aparea $a inceperea lucrarilor de sapaturi, seful punctului de lucru va verifica incheierea lucrarilor pregatitoare. 'n functie de datele cuprinse in studiul geotehnic, de solutia de fundare aleasa, de volumul de sapaturi si umpluturi necesare, proiectantul va indica in proiect tipul de sapatura ce urmeaza a fi executat. !ipurile de sapaturi pot fi clasificate in cateva categorii in functie de urmatoarele criterii:
CRITERIUL TIPUL DE SAPATURA METODA FOLOSITA apaturi manuale apaturi mecanizate DIMENSIUNILE IN PLAN apaturi in spatii inguste apaturi in spatii largi CRITERIUL M!"#$"!%!& #&l'(!l)% TIPUL DE SAPATURA apaturi fara spri)iniri apaturi cu pereti drepti apaturi cu taluz apaturi cu spri)iniri sau cu ancora)e apaturi etanse apaturi neetanse

.onform normativului .'6=,1=55, adancimea sapaturilor manuale nespri)inite in taluz vertical, executate in spatii inguste este limitata din motive de protectia muncii astfel: "D"#.'8( "P"!/0" 8axim 0,4%m 8axim 1,&%m 8axim &,00m Peste &,00m TIP TEREN lab coeziv 8i)locii !ari si foarte tari !aluzele se spri)ina pe toata suprafata lor

%.%. !"$/6( %.%.1. $a executarea sapaturilor de fundatii se va urmarii ca inclinarea nespri)inita a taluzului sa nu depaseasca valori maxime: TIP TEREN #isip, balast #isip argilos INCLINARE &<* 1<1 TIP TEREN "rgila 0oca friabila INCLINARE 2<* 6<1

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. 2
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII "rgila nisipoasa "rgila 2<* *<& tanca 3ertical

%.%.&. chimbarea cotei de fundare se poate face in timpul executiei numai cu acordul scris al proiectantului. %.6. .+#D'!'' .$'8"!'.( %.6.1. 'n cazul executarii lucrarilor pe timp friguros, executantul trebuie sa respecte cu strictete prevederile normativelor .16,52 si #(+'&,==, referitoare la lucrarile de sapaturi si betoane, care prevad urmatoarele: , prote)area preventiva a pamantului contra inghetului9 , executarea sapaturilor9 , transportul pamantului9 , executarea umpluturilor si compactarea lor. %.6.&. 0espectand aceste prevederi, lucrarile de fundatii se pot executa si pe timp friguros, respective in perioada 1% noiembrie , 1% martie, cand temperatura aerului scade sub >%?.. %.4. "P"0(" P"8"#!/0'$+0. /..( '/#(" ".!'3'!"!'$+0 D( (@(./!'( %.4.1. (xcavarea propriu zisa , executarea lucrarilor de excavare se face de regula mecanizat, metodele de lucru manuale fiind aplicate numai acolo unde folosirea mi)loacelor mecanice este ne)ustificata din punct de vedere tehnico, economic si de organizare9 , inainte de inceperea lucrarilor propriu,zise, se vor executa lucrari ce constau in amena)area terenului si a platformei de lucru9 , la executarea sapaturilor pentru fundatii trebuie sa se aiba in vedere urmatoarele: a: mentinerea echilibrului natural al terenului in )urul gropii de fundatie sau in )urul fundatiilor existente, pe o distanta suficienta pentru a nu periclita constructiile si instalatiile invecinate. (xecutantul are obligatia sa urmareasca stabilitatea masivelor de pamant, ca urmare a influentei executarii lucrarilor de excavare prevazute in proiect sau actiunii utila)elor de nivelare, sapare si compactare. b: cand turnarea betonului nu se face imediat dupa executarea sapaturii, in terenuri sensibile la actiunea apei, sapatura va fi oprita la o cota mai ridicata decat cota finala, pentru a impiedica modificarea caracteristicilor fizico,mecanice ale terenului de sub talpa fundatiei. , sapaturile de lungimi mari se vor organiza astfel incat in orice faza a lucrului, fundul sapaturii sa fie inclinat spre unul sau mai multe puncte, pentru asigurarea colectarii apelor in timpul executiei. , se va avea in vedere ca lucrarile de epuismente sa nu produca modificari ale stabilitatii masivelor de pamant din zona de influenta. , sapaturile executate de excavatoare nu trebuie sa depaseasca in nici un caz profilul proiectat al sapaturii. 'n acest scop, sapatura se va opri la cca. &0,*0cm. deasupra cotei profilului sapaturii, diferenta facandu,se cu alte utila)e mecanice de finis are sau manual. Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare al suprafetelor sapaturilor vor asigura conditiile tehnice de securitate a muncii si calitate a lucrarilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. %
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII , in cazul unei umeziri superficiale datorate precipitatiilor atmosferice neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea betonarii fundatiei iar daca umezirea este putemica se va indeparta stratul de noroi , in cazul aparitiei pe fundul gropii la cota de fundare a unor crapaturi in teren, masurile necesare vor fi stabilite de catre proiectant , turnarea betonului in fundatii se va executa de regula imediat dupa atingerea cotei de fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul isi da avizul privind posibilitatea de fundare a constructiei , pe parcursul executarii lucrarilor, executantul are obligatia de a solicita prezenta geotehnicianului pe santier, la atingerea cotei de fundare si de cate ori se constata neconcordante intre prevederile studiului geotehnic si dispunerea straturilor, a caracteristicilor terenului. 0ezultatele cercetarilor stabilite, precum si concluziile asupra acuratetei privind modul de executare a constructiei si la studiul geotehnic pentru completarea acestuia , sapaturile cu pereti in taluz se pot executa in orice fel de teren, cu respectarea urmatoarelor conditii: A pamantul sa aiba o umiditate naturala de 1&,15 B si sa fie asigurate conditiile ca acesta sa nu creasca9 A sapatura de fundatie sa nu stea deschisa mult timp9 A panta taluzului sapaturii, definite prin tangenta unghiului de inclinare fata de orizontala ;tg7=h<b: sa fie de 1<*, pentru care factorul de siguranta la alunecare are valori cuprinse intre 1,15 , 1,*%, conform memoriului )ustificativ9 , etapele executiei sapaturii sunt urmatoarele: A defrisarea terenului9 A curatirea completa a terenului prin incarcare mecanizata si evacuarea tuturor materialelor rezultate9 A trasarea constructiei si inceperea executiei sapaturilor mecanizate aprox. =%B si manual aprox %B, cu taluz inclinat 1<* A sapaturile se vor opri deasupra cotei finale cu aproximativ %cm, pentru ca terenul de fundare sa nu sufere degradari pana la inceperea betonarii. "cest ultim strat se va excava numai in momentul premergator turnarii betonului de egalizare. %.4.&. Printr,o analiza tehnico,economica se alege metoda de separare cea mai economica cu mi)loace mecanice, mi)loace manuale cu taluz vertical sau inclinat, in functie de : , volumul de sapatura , natura terenlui ;tare, mi)lociu, usor: , unghiul de frecare interna a pamanturilor , mi)loacele de care dispune executantul. a: .u taluz vertical. e pot executa cu mi)loace mecanizate, cu excavatorul cu cupa intoarsa prin retragere, ultimii &0 cm ai fundului gropii cat si politura peretilor sapaturii executandu,se cu mi)loace manuale. Pentru volume mici ;sub 100 mc: sau cand santierul nu este dotat cu excavatoare, sapatura se poate executa integral cu mi)loace manuale. Pentru toate cazurile a, b, c , din figura de mai sus latimea sapaturii executate cu taluz vertical, fara spri)iniri este egala cu latimea bazei fundatiei 7.

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. 6
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII b: .u taluz inclinat. e executa cu mi)loace mecanizate, cu excavatorul echipat cu cupa inversa din pozitie laterala sau prin retragere, ca mai sus ultimii &0cm de sapatura in adancime, executandu,se manual inainte de turnarea betonului. 'n aceasta situatie, fundatia necesitand cofra)e laterale, latimea fundului sapaturii este mai mare decat latimea fundatiei si se determina: 7sapatura = 7fund C= & x 0,*0m Din experienta rezulta faptul ca 0,50m de o parte si de alta a fundatiei sunt suficienti pentru asigurarea spatiului necesar cofra)ului. %.5. D(P+6'!"0(" P"8"#!/$/' %.5.1. 'ndiferent de natura taluzului pamantul rezultat din sapatura si necesar umpluturii, se depoziteaza pe o singura parte a transeei sapate, iar cel in exces se incarca direct in mi)loacele de transport si se evacueaza. %.5.&. Depozitarea pamantului pe o singura parte a transeei este determinate de posibilitatea creerii spatiului necesar pentru desfasurarea celorlalte lucrari. ;depozitare, cofrare, turnare: %.5.*. 'ntre depozitul de pamant si marginea cea mai apropiata a sapaturii se lasa un spatiu de cel putin 0,%m determinat de adancimea de sapare. %.5.2. 3 olumul pamantului ce se depoziteaza se deduce astfel: 3 = 3sapatura D 3fund pamant depozit 3 = volum pamant ce se depoziteaza = volum umplutura pamant depozit9 3sapatura= volumul total al sapaturii9 3fund pamant depozit = volumul ocupat de fundatie e va tine cont ca afanarea remanenta dupa separare este intre %B , 10B %.=. /..( '/#(" ".!'3'!"!'$+0 D( (@(./!'( %.=.1.(xcavatii pentru gropi de imprumut si depozite. $a exploatarea unei gropi de imprumut executantul va respecta urmatoarele reguli: A sapaturile in gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzelor de debleu cu conditia ca fundul sapaturii sa fie nivelat la terminarea excavatiei, astfel incat sa fie asigurata evacuarea apelor din precipitatii iar taluzele sa fie ingri)it taluzate9 A crestele taluzelor gropilor de imprumut trebuie sa fie la o departare mai mare de 10m de limitele zonei drumurilor9 A sapaturile in gropile de imprumut nu vor putea fi realizate sub nivelul practicat al drumului, in profilele de debleu sau sub cota santului de scurgere a apelor in zona de rambleu9 A in albiile ma)ore ale raurilor gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului, amena)and o bancheta de 2 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut 9 A fundul gropilor de imprumut va avea o panta9 A sapaturile executate de excavatoare nu trebuie sa depaseasca in nici un caz profilul proiectat al sapaturii. 'n acest scop sapatura se va opri cu &0,*0 cm deasupra cotei profilului sapaturii diferenta efectuandu,se cu alte utila)e mecanice de finisare ;buldozere, gredere: sau manual. Dimensiunile in plan, cotele si gradul de planeitate sau prelucrare a suprafetei sapaturilor vor asigura conditiile tehnologice de securitate a muncii si calitatea lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare 9 A gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita stabilitatea masivelor naturale sau antrenarea lor catre ape, sa nu pre)udicieze aspectul impre)muirilor si scurgerea apelor.

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. 4
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII

%.=.&. (xecutia rambleelor 0ambleele se executa din straturi elementare suprapuse orizontale pe intreaga latime a platformei si lungimea rambleului. 'n cazul aparitiei de dificultati straturile inferioare se pot realiza pe latimi inferioare celei a rambleului, aceata fiind executat din benzi alaturate care impreuna acopera intreaga latime a profilului dintre doua benzi alaturate, decalarea aparuta in inaltime nu trebuie sa depasasca grosimea maxima impusa. Pamantul adus pe platforma se va imprastia si nivela pe intreaga latime a platformei in grosimea optima de compactare stabilita, urmarindu,se realizarea unui profil longitudinal paralel cu profilul definitive. Profilul transversal al fiecarui strat elementar trebuie sa prezinte pante de minim %B pentru asigurarea scurgerii rapide a apelor datorate precipitatiilor. $a baza umpluturilor cu inaltimi mai mari de *m se pot folosi blocuri de piatra sau beton avand dimensiunea mai mica de 0,%m cu respectarea urmatoarelor masuri: , asigurarea tasarilor in timp9 , impanarea golurilor cu pamant9 , realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespunzatoare. e va tine seama de umiditatea optima de compactare efectuandu,se determinari ale umiditatii la sursa. 0ambleele se vor compacta mecanic pentru a se realiza gradele de compactare. Pentru lucrarile de drumuri, terasamente, inainte de inceperea lucrarilor se va realiza pentru fiecare tip de pamant cate un tronson de incercare de min.*0cm. lungime. Daca compactarea prescrisa nu poate fi obtinuta, grosimea straturilor obtinute nu poate depasi &0cm dupa compactare. "baterile limita la gradul de compactare vor fi de *B sub imbracamintile de beton si 2B la celelalte imbracaminti si se accepta in maxim 10B din numarul punctelor de verificare. (xecutia lucrarilor trebuie facuta astfel incat dupa cilindrare, profilele din proiectul de executie sa fie realizate cu tolerantele admisibile. Profilul taluzului va fi obtinut pe metoda rambleului excedentar. !aluzul nu trebuie sa prezinte scobituri, denivelari, etc. in afara celor rezultate din dimensiunile blocurilor constituite ale rambleului. !aluzurile rambleelor asezate pe terenul de fundatie cu capacitatea portanta corespunzatoare vor avea inclinarea 1: 1,% pana la inaltimile maxime pe verticala date in tabelul urmator: NATURA MATERIALULUI IN RAM*LEU ARGILE PRAFOASE SAU NISIPOASE NISIPURI ARGILOASE SAU ARGILE NISIPOASE NISIPURI INALTIMEA MAXIMA +,&- .,/ 6,00 4,00 5,00

Pentru ramblee1e cu inaltimi mai mari de 1&m si cele situate in albiile ma)ore ale raurilor, vailor si in balti, unde terenul de fund are este alcatuit din argile fine si foarte fine, inclinarea taluzurilor se determina pe baza unui calcul de stabilitate, al carui coeficient este de 1,* , 1,%. !olerantele de executie pentru suprafata platformei si a taluzurilor sunt urmatoarele: A profil platforma fara strat de forma E* cm A profil platforma cu strat de forma E%cm A taluz neacoperit E10cm.

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. 5
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII 0ambleele din materiale nisipoase se realizeaza concomitent, in scopul de a le prote)a la eroziune. 1rosimea straturilor elementare este cea favorabila obtinerii compactarii cerute. traturile vor fi stropite pana la obtinerea unei umectari omogene a masei nisipoase pe intreaga grosime a stratului elementar. %.=.*. (xecutia santurilor si rigolelor anturile si rigolele se realizeaza conform proiectului de executie, respectandu,se sectiunea cotei fundului si distanta de la marginea amprizei ;toleranta ampriza >%0cm:. antul sau rigola trebuie sa ramana constant paralele cu piciorul taluzului. %.10. .+#!0+$/$ ."$'!"!'', 3(0'-'."0' ' '#.(0."0' .ontrolul calitatii lucrarilor de fundatii se face in conformitate cu prevederile normativului .%6, 5%. .ontrolul calitatii, verificarile si incercarile se efectueaza la toate lucrarile conform P..3', care vor fi verificate si avizate de catre 0!( atestat. "utocontrolul este efectuat de seful punctului de lucru. .ontrolul tehnic de calitate se realizeaza de catre responsabilul .F, conform inspectiilor si incercarilor stabilite in P..3' la rubrica inregistrari emise, iar in cazul depistarii unor neconformitati, emite 0#., pe care il consemneaza si in P..3' la rubrica Ginregistrari admiseG. #u se va putea trece la urmatoarea faza de executie decat daca actiunea corectiva initiate in 0#. s,a rezolvat. 0esponsabilul .F consemneaza stadiul rezolvarii 0#. in registrul de neconformitati. 6. 0( P+# "7'$'!"!' 6.1. (-/$ D( "#!'(0 , asigura documentatia de executie si resursele necesare, instruieste si verifica personalul de executie de prevederile documentatiei si a prezentei instructiuni tehnice de executie9 , raspunde de asigurarea tuturor conditiilor materiale si organizatorice pentru activitatea de spri)iniri ale sapaturilor9 , urmareste indeplinirea conditiilor impuse de prezenta.procedura9 , raspunde de instruirea personalului implicat in aceasta activitate cu cerintele de asigurare a calitatii impuse de procedura9 , initiaza actiuni corective si preventive pentru imbunatatirea calitatii activitatii santierului9 , informeaza directorul tehnic despre necesarul de utila)e, materiale si forta de munca9 , colaboreaza cu celelalte servicii din societate in vederea asigurarii resurselor necesare desfasurarii activitatii9 , spri)ina activitatea responsabilului .F pe lucrare, informandu,se despre stadiul fizic al lucrarilor si calitatea lor si ia masuri, cand este cazul, pentru indepartarea situatiilor negative depistate de acesta, urmand aplicarea corecta a solutiilor de remediere propuse9 , propune directorului tehnic schimbarea tehnologiei de executie atunci cand situatia reala pe teren este alta decat cea prevazuta in proiectul de executie . , initiaza actiuni corective si preventive in vederea imbunatatirii activitatii in cadrul santierului. 6.&. (-/$ P/#.!/$/' D( $/.0/ , urmareste permanent indeplinirea conditiilor de calitate conform prezentei proceduri si proiectului9

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. =
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII , instruieste personalul executant referitor la prezenta procedura cu conditiile de protectia muncii si securitate contra incendiilor, in vigoare 9 , raspunde de executarea spri)inirilor conform proiectului , raspunde de executia incredintata , cu respectarea stricta a prevederilor proiectului de executie caietului de sarcini, P!( aferent. , are obligatia de a informa permanent seful de santier despre stadiul si calitatea lucrarilor executate . , intocmeste necesarul de utila)e , materiale si forta de munca , pe care il inainteaza spre aprobare sefului de santier . , raspunde de instruirea personalului cu prevederile P!( si intocmeste procesul verbal de instruire. , propune actiuni corective pentru rezolvarea neconformitatilor depistate la controlul .F. , preia pe baza procesului verbal de trasare a lucrarilor, reteaua de coordonate inainte de inceperea lucrarilor si asigura trasarea corecta a lucrarii , intocmeste procesul verbal de verificare a cotei de fundare si cel de verificare a cotei de fundare, impreuna cu reprezentantii proiectantului si a beneficiarului. 6.*. 0( P+# "7'$/$ .F , in cazul in care depisteaza o neconformitate, emite 0#.9 , urmareste modul de rezolvare a actiunilor corective propuse in 0#.9 , raspunde de verificarea pe teren a indeplinirii conditiilor de calitate pentru spri)iniri la sapaturi9 , urmareste indeplinirea prevederilor din proiectul de executie9 , verifica existenta P3 de instruire a personalului cu datele din prezenta procedura9 , urmareste permanent respectarea tuturor cerintelor de calitate prevazute in documentatia de executie P!( si P.Hl, oprind lucrarile daca este cazul9 , urmareste instituirea comisiei de remediere a deficientelor si solutionarea acestora in termenul prevazut in 0#.9 , face propuneri sefului "F pe societate pentru imbunatatirea activitatii cu modificari s,au completari la P!(. , efectueaza controale planificate conform P..3l si inopinante, iar in cazul in care depisteaza neconformitati are obligatia de a da dispozitii de remediere sau opreste lucrarile. 6.2. 0( P+# "7'$/$ !(I#'. ./ (@(./!'" , admite executia lucrarilor de constructii numai pe baza proiectelor si a detaliilor de executie verificate de verificatori tehnici atestati9 , verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologice de executie, proiectele de organizare a executiei lucrarilor9 , instiinteaza responsabilul .F, in cazul in care s,au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului9 , propune solutii ;actiuni corective: pentru remedierea lucrarii. 6.%. P(0 +#"$/$ D( (@(./!'( , raspunde de executia co recta a operatiilor in ordine tehnologica, de respectarea proiectului si a prezentei proceduri de lucru9

S.C. VLAD GROUP S.R.L. PROCEDURA DE LUCRU ed.1, rev. 0 data : 01.06.06 cod: PL-19 Bucuresti pag. 10
Denumire procedura: EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPATURI LA CONSTRUCTII 6.6. .+#!0+$/$ P/#.!/$/' D( $/.0/ , se efectueaza preventiv si permanent pentru atestarea si certificarea executiei corecte a lucrarii. "cest control poate fi facut atit la nivel de santier cat si la nivel de societate. 4. 0"P+"0!( ' '#0(1' !0"0' , -+08/$"0( , P3 predare primire amplasament , P3 trasare a lucrarii , P3 receptie cota de fundare , P3 privind natura terenului de fundare , P3$" pentru turnarea betonului de egalizare , P3$" de verificare terasamente, a compactarii umpluturii pentru fiecare strat de pamant , 0aport de neconformitate

'#!+.8'! Director 8. F. ANTO+E CATALIN