Sunteți pe pagina 1din 5

CURS VII BIOFIZIC Moleculele vii studiate individual se suprapun principiilor fizice i chi ice o!

inuite care "uverneaz# co portarea aterialelor inerte $ dar studiate %n ansa !lu interac&ioneaz# %ntre ele confor unui alt "rup de principii care alc#tuiesc lo"ica olecular# a st#rii vii' (ceste principii nu includ %n od necesar le"i fizice noi$ nedescoperite %nc#' )le tre!uie privite ca un "rup de re"uli funda entale care "uverneaz# natura$ func&ia i interac&iuni specifice ale oleculelor din or"anis ele vii$ propriet#&i ce confer# acestora din ur # capacitatea de a se autoor"aniz#$ autoreplica i autore"larea' )ste ult ai potrivit s# consider# aceste "rup#ri de re"uli ca a*io e deoarece unele dintre ele sunt ini&iative i nu pot fi de onstrate %nc#' Co pozi&ia chi ic# a ateriei vii este calificativ fa&# de a ediului %n care aceasta se "#sete' +n esen&# or"anis ele vii au constitu&ia lor ioni de di ensiuni foarte ici , icroioni - .a$ /$ Cl , i plicat %n e*cita!ilitatea$ Ca , i plicat %n contrac&ia uscular#0 M" , rol %n procesele de !iolu iniscen&#0 12 , secretat de ucoasa "astric# i "enerator de tensiuni proton otrice %n anu ite icroor"anis e3' Micro oleculele care pot fi disociate sau neutre -a inoacizi$ ononucleotide$ onozaharide$ acizi "rasi3' Structura fizic a moleculei Molecula este o "rupare de ato i ce for eaz# o confi"ura&ie sta!il# datorit# for&ei de interac&iune dintre ei' For&ele e*ercitate %ntre olecule sunt for&e inter oleculare' Condi&iile de for are a oleculei se realizeaz# atunci c4nd for&a de atrac&ie dintre ato i este e"al# cu cele de respin"ere iar )p este ini #' C4nd este pertur!at# olecula se disociaz#' For&a care ac&ioneaz# %ntre ele entele ce for eaz# !io olecula este for&a inter oleculara -se pot #sura prin etode specifice ca rezonan&# a"netic# nuclear# i rezonan&# de spin$ ce #soar# valoarea for&ei i difrac&iei de raze 5$ care #soar# for&a indirect prin #surarea distan&ei dintre ato la un o ent dat3' Fortele interato ice , ionice i covalente 6e"atura ionic# , electostatic# 7eoretic for&a de le"#tur# se poate deter ina prin le"ea lui Coulo ! 6e"ea covalent# este le"ea %n care doi ato i cedeaz# i pri esc electroni de valen&# for 4nd un nivel electronic sta!il' Caractere generale ale legturii covalente 6e"#tur# de distan&# ic#0 distan&a dintre doi ato i este inferioar# razei de ac&iune interato ic# (re caracter de satura&ie' Odat# for at# le"#tura dintre doi ato i$ for&ele electronice nu ai per it alte le"#turi' Cristalele for ate prin le"ile covalente sunt dure -dia ant3' Legea coordinativ - este for at# din doi electoni pui %n co un' )lectornii sunt furniza&i de acelai ato i pentru co pletarea nivelului ener"etic e*tern' )*e plu8 o*i"enul , poate realiza dou# le"#turi covalente i poate fi receptor pentru o le"#tur# coordinativ#'

+n le"ile covalente for ate dintre ato i difer# perechea de electroni de le"#tur# nu este repartizat# si etric %ntre cei doi ato i ci este atras# spre ato ul ai electrone"ativ$ aceasta reprezint# realizarea unui dipol' 9ipolul reprezint# o entul %n care le"#tura va fi cu a4t ai are cu c4t diferen&a de electro e"ativitate este ai are' Legea metalic le"e puternic realizat# cu electroni pui %n co un care "enereaz# i electroni li!eri de conducti!ilitate' Forele intermoleculare sunt for&e care se e*ercit# %ntre oleculele ce for eaz# # structur# !iolo"ic#' (cestea sunt ai ici dec4t cele inter oleculare dar efectul lor devine se nificativ datorit# nu #rului are de interac&ii de acest fel' )ner"ia ic# corespunz#toare acestor for&e per ite ruperea i for area lor destul de uor$ lucru ce caracterizeaz# func&iile !iolo"ice ale !io oleculelor' (ceste for&e se anifest# la distan&# ic#' Dipol electric este un siste for at din dou# sarcini electrice e"ale i de se n contrar aflate la distan&# :d; una fa&# de alta' Mo entul dipolului < = F > d Energia de interaciune dipol ion FORM L! Se nul :?; indic# e*isten&a unei for&e de atrac&ie dintre dipol i ionul respectiv' = @A ? dipolul este aliniat cu B = C@A ? dipolul este perpendicular pe :r; i D p = @ deoarece cele dou# sarcini E F i , F sunt e"al dep#rtate de B = GH@A dipol aliniat cu ionul de sarcin# electric# B Energia de interaciune dipol dipol FORM L! +n !iofizic# se %nt4lnesc %n od frecvent !io olecule ce sunt din punct de vedere electric$ dipoli per anen&i' (($ proteine$ lipide , au acest caracter datorit# distri!u&iei de "radul de sarcin# pe suprafa&a oleculelor' Legtura de "idrogen )ste un caz particular al interac&iei dipol , dipol' O olecul# for at# dintrEun ato de hidro"en i un ato electrone"ativ prezint# o le"#tur# covalent# cu caracter par&ial ionic' Se for eaz# un dipol cu sarcina ne"ativ# spre ato ul electrone"ativ i cea pozitiv# spre ato ul de hidro"en' 9ac# %n apropierea dipolului se "#sete un alt act atunci %ntre acesta i dipol se realizeaz# o le"#tur# deter inat# de atrac&ia dintre protonul i electronul ato ului' (ceast# le"#tur# for at# dintre dipol i ato reprezint# le"#tura de hidro"en' Caracteristici8 distan&a dintre ato i este foarte ic#0 ener"ia le"#turii de hidro"en este ai are dec4t Dle" dintre doi dipoli' Dipoli indu#i

Se consider# un ato neutru %n apropierea c#ruia se "#sete un ion pozitiv care va e*ercita o for&# de atrac&ie asupra elecronilor i o for&# de respin"ere asupra nucleului ato ic' (to ul se va :defor a;$ adic# se produce o uoar# separare a sarcinilor pozitive i ne"ative de unde rezult# un dipol indus deoarece e*ist# at4t ti p c4t ionul e*ist# %n Iurul ato ului' Dipoli tranzitorii +n "eneral %ntr?un ato sau olecul#$ electronii sunt distri!ui&i si etric %n Iurul ato ului' Si etria se poate odifica duc4nd la for area unui dipol' )lectronii fiind %n continu# icare e*isten&a dipolului este condi&ionat# de pro!a!ilitatea asi etriei i distri!u&iei electrice i dureaz# at4ta t p c4t dureaz# asi etria' Un astfel de dipol este tranzitoriu' 9ac# un astfel de dipol se afl# %n apropierea unei olecule atunci poate induce %n aceasta al&i dipoli a c#ror orientare i o ent s# depind# de dipolul tranzitoriu$ efectul lor fiind cu ulativ$ for&ele dispersive cap#t# i portan&#' Structura molecular a apei Molecula de ap# este for at# din doi ato i de hidro"en i un ato le"a&i prin le"#turi covalente' de o*i"en

Cei G@ electroni ai oleculei de ap# sunt distri!ui&i astfel8 doi electroni ai o*i"enului pe pri ul strat , se "#sesc %n per anen&# %n apropierea nucleului0 H electroni de valen&# "raviteaz# pe nite or!ite eliptice alun"ite' 9ou# perechi de electroni se afl# pe or!ite a*ate pe direc&iile O , 1' (cetia sunt electroni ce for eaz# le"#turi covalente' (lte dou# perechi de electroni "raviteaz# pe dou# or!iteJ situate perpendicular pe planul nucleului -electroni neparticipan&i3 olecula de ap# are structur# tetraedic# , nucleul de o*i"en este %n centru' Molecula de ap# poate for a le"#turi coordinative$ pun&i de O 2 cu alte olecule' Fiecare olecul# de ap# se poate le"a coordinativ cu alte patru olecule for 4nd structuri spa&iale -e*8 "hea&a3' 7opirea "he&ii duce la stricarea structurii tetraedice prin ruperea le"#turii de hidro"en i spa&iile "oale din cristal se ocup# cu alte olecule de ap# ceea ce e*plic# creterea 12O K a*i = L$CH' Creterea %n continuare a oleculei K ic#$ creterea a"ita&iei ter ice' 6a %n"he&area apei se cedeaz# ediului G$MM/cal pentru dou# olecule de ap#' 6a topire GNO din le"atura de 1idro"en se rupe' (pa lichid# con&ine confi"ura&ii spa&iale de "hea&#'

Paulin" propune %n confi"ura&ia apei pure o structura clatrat -%n care o olecul# de ap# este %nconIurat# de alte 2@ de olecule3' Cu creterea te peraturii o parte din clatra&i se distru" e*ist# astfel i olecule li!ere supuse a"ita&iei ter ice' !pa $n %i%teme &iologice (pa este atricea vie&ii' Constituie solventul universal at4t %n ediul intersti&iar c4t i %n cel intracelular' )ste ediul de transport al su!stan&elor de la un or"an la altul' )ste ediul de ali inare al produilor de dezasi ila&ie$ de dispersie' )ste necesar# %n reac&ia de hidroliz#' )ste ta pon pentru varia&iile de te peratur#' 9e"aIarea de te peratur# prin evaporare i rol de ter ostat prin c#ldur# specific# are' +n or"anis ele vii apa se "#sete %n procente diferite %n func&ie de specie i "radul de dezvoltare onto"enetic#' 6a or"anis ele superioare e*ist# apei se poate clasa astfel dup# locul %n care se afl# %n raport cu celula' (pa intracelular#8 Q@O din total' (pa e*tracelular# L@O ? intersti&ial 2@O si apa circulant# -vascular#3 , QO' 9up# distri!u&ia %n &esuturi apa tisular# i e*tratisular# este reprezentat# de u orile apoase$ silicoase$ lichid cefalorahidian i s4n"e' 9up# interac&ia cu acro olecule !iolo"ice apa poate fi li!er# sau le"at# -structurat#3' 9up# provenien&a %n or"anis apa poate fi e*o"en# sau endo"en#' Cantitatea de ap# %n &esuturi depinde de coeficientul lipocitic0 raportul dintre cantitate de colesterol hidrofil i cantitatea de acizi "rai hidrofo!i' Cu c4t un or"an sau &esut este sediul unor procese eta!olice intense cu at4t con&inutul de ap# este ai are' 9eoarece ana!olis ul scade cu v4rsta se constat# si o sc#dere a procentului de ap# cu v4rsta8 nou , n#scut K QR , H@O0 fe ei R@ , H@ ani K NR , R@O' O distri!u&ie a apei8 P#r , MO 9entin# , CO Schelet i esut adipos , L@O CartilaI , N@O Su!stan&# al!# , Q@O Su!stan&# cenuie ? HNO Ficat ? QNO Muchi ? QRO Cord QQO Pl# 4n , HG O Plas # ? CLO Sesut e !rionar ? CQO Modificrile %tructurii apei $n prezena %olviilor Solvitul icoreaz# "radul de ordonare a oleculei de ap#$ si ilar cu creterea te peraturii' (pa se dispune concentric %n Iurul ionilor for 4nd pri ul i al 2 lea strat de hidratare' Moleculele hidrofo!e creeaz# cavit#&i %n ap# i devin olecule intersti&iare' 'roprieti fizice particulare ale apei

C#ldura specific# a apei este de M$2 /IT/"/' )ste foarte are fa&# de oricare su!stan&# solid# sau lichid#' (ceast# proprietate a apei per ite o sta!ilizare a te peraturii %n diferite procese !iolo"ice' Conducti!ilitatea ter ic# este ai are ca la alte lichide a altor structuri diferite de circula&ie' C#ldura latent# de vaporizare este ai are la alte lichide' C#ldura latent# de vaporizare este factorul deter inant %n ho eoter ie prin ter oliz# sau evacuare pul onar#' Den%itatea Creterea spre MAC a densit#&ii apei per ite supravie&uirea %n ap# cu "hea&#$ la suprafa&a a petilor' Constanta dielectric# e*plic# capacitatea are de ionizare a su!stan&ei dizolvate' Punctele de topire la @AC i fier!ere la G@@AC per it un interval are %n care propriet#&ile apei se schi !# foarte putin' Coeficientul de difuziune ce reprezint# cantitatea de su!stan&# ce difuzeaz# printr?o suprafa&# de Gc 2Tsec per ite difuziunea li!er# a su!stan&ei e*istente %n lichidele !iolo"ice' Coeficientul de viscozitate ic per ite o deplasare a straturilor apei %n od li!er aproape f#r# frecare i consu de ener"ie' Coeficientul de tensiune superficial# scade cu creterea te peraturii datorit# a"ita&iei ter ice i ruperii le"#turii de hidro"en'