Sunteți pe pagina 1din 16

LEGE cu privire la standardizare nr. 590-XIII din 22.09.95 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.

### $%&RI'( $apitolul I )I(&O*I+II GE'ER,LE ,rticolul . 'o-iuni principale ,rticolul 2. (fera de aplicare ,rticolul .. (copurile standardiz/rii ,rticolul 0. )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii $apitolul II (I(3EM%L ',+IO',L )E (3,'),R)I*,RE ,rticolul 5. ,ctivitatea de standardizare ,rticolul ". Or4anis1ul na-ional de standardizare ,rticolul 5. $o1itetele te6nice de standardizare ,rticolul 7. (u8diviziunile 9serviciile: de standardizare ,rticolul 9. Ela8orarea ;i adoptarea docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii ,rticolul 9 . E<clus ,rticolul 0. =nre4istrarea de stat a docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii ,rticolul . &u8licarea 9editarea: ;i difuzarea docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii - 2! " din 22.02. 99"

,rticolul 2. >ondul na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii $apitolul III ,&LI$,RE, (3,'),R)ELOR ,rticolul .. ,plicarea standardelor ,rticolul 0. $onfor1itatea cu standardele na-ionale

,rticolul 5. R/spunderea pentru 2nc/lcarea prevederilor prezentei le4i $apitolul I? $OL,@OR,RE, I'3ER',+IO',LA =' )OME'I%L (3,'),R)I*ARII ,rticolul ". $ola8orarea interna-ional/ ,rticolul 5. ,cordurile interna-ionale $apitolul ? >I','+,RE, ,$3I?I3A+ILOR =' )OME'I%L I'>R,(3R%$3%RII $,LI3A+II ,rticolul 7. (ursele de finan-are

$apitolul ?I )I(&O*I+II >I',LE BI 3R,'*I3ORII ,rticolul 9. Intrarea 2n vi4oare ,rticolul 20. )ispozi-ii tranzitorii ,rticolul 2 . =ndatoririle Guvernului

'ot/C Le4ea a fost repu8licat/ 2n Monitorul Oficial nr.90-9.@I( din 0..05.2005 pa4.0 'ot/C =n cuprinsul le4iiD sinta41a E)eparta1entul (tandardeD Metrolo4ie ;i (uprave46ere 3e6nic/E se su8stituie cu sinta41a E)eparta1entul (uprave46ere 3e6nic/D (tandardizare ;i Metrolo4ieE confor1 Le4ii nr.9 9-XI? din 2.00.2000 &arla1entul adopt/ prezenta le4e. &rezenta le4e sta8ile;te 8azele FuridiceD socialeD econo1ice ;i or4anizatorice ale activit/-ii de standardizare 2n Repu8lica Moldova. (tandardizareaD ca factor i1portant ce influen-eaz/ asupra 2ntre4ii econo1ii na-ionaleD ocrotirii vie-ii ;i s/n/t/-ii oa1enilorD protec-iei 1ediului 2nconFur/tor ;i are 1enirea s/ 2nl/ture 8arierele te6nice 2n calea inte4r/rii -/rii 2n co1er-ul interna-ionalD constituie prero4ativa statului. $apitolul I )I(&O*I+II GE'ER,LE Articolul 1. 'o-iuni principale =n sensul prezentei le4iD se folosesc ur1/toarele no-iuni principaleC

aplicare a unui standard - utilizarea standardului 2n sfera produc-ieiD co1er-ului ;i 2n alte do1eniiG autoritate de reglementare - or4an central de specialitate al ad1inistra-iei pu8lice sau alt or4an responsa8il de ela8orarea sau adoptareaD 2n li1itele co1peten-ei saleD a re4le1ent/rilor te6niceG cod de bun practic - docu1ent care reco1and/ re4uli sau proceduri de proiectareD fa8ricareD instalareD 2ntre-inere ori utilizare a ec6ipa1entelorD construc-iilor sau produselor. $od de 8un/ practic/ poate fi un standardD o parte dintrun standard sau un docu1ent independent de un standardG document normativ - docu1ent care specific/ re4uliD linii directoare sau caracteristici pentru diferite 4enuri de activit/-i sau pentru rezultatele acestora. 3er1enul Edocu1ent nor1ativE se refer/ la standardeD la codurile de 8un/ practic/D la re4le1ent/rile te6nice etc.G infrastructur a calitii - ansa18lul de entit/-i care desf/;oar/ activit/-i 2n do1eniul standardiz/riiD 1etrolo4ieiD evalu/rii confor1it/-ii ;i acredit/riiD suprave46erii ;i asi4ur/rii calit/-iiD activit/-i necesare dezvolt/rii te6nolo4iilorD produc-ieiD serviciilor ;i co1er-uluiG organism de standardizare - or4anis1 care desf/;oar/ activitate de standardizare la nivel na-ionalD re4ional sau interna-ionalD a c/rui principal/ func-ieD 2n confor1itate cu statutul s/uD este ela8orareaD apro8area sau adoptarea de standarde ce s2nt puse la dispozi-ia pu8liculuiG organism naional de standardizare - or4anis1 de standardizare recunoscut la nivel na-ionalD 2nvestit cu dreptul de a deveni 1e18ru na-ional al or4aniza-iilor interna-ionale ;i re4ionale de standardizareG parte interesat - autoritateD a4ent econo1ic sau alt/ entitateD care aplic/ ori inten-ioneaz/ s/ aplice un standardG prestandard - docu1ent adoptat de or4anis1ul na-ional de standardizare pe un ter1en li1itatD dar nu 1ai 1are de 5 aniD ;i pus la dispozi-ia pu8licului 2n scopul de a 8eneficia de e<perien-a o8-inut/ prin aplicarea lui la ela8orarea unui standardG prezumie de conformitate - presupunereD 2n vi4oare p2n/ la de1onstrarea contrariuluiD a faptului c/ un produs sau un serviciu corespunde cerin-elor specificate 2n re4le1entarea te6nic/ aplica8il/G referin direct la standarde n reglementrile tehnice - referin-/ la standarde confor1 c/reia sin4urul 1iFloc de a satisface condi-iile respective dintr-o re4le1entare te6nic/ este de a fi 2n confor1itate cu standardele citate ca referin-/G referin indirect la standarde n reglementrile tehnice - referin-/ la standarde cone<e confor1 c/reia unul din 1iFloacele de a satisface condi-iile respective dintr-o re4le1entare te6nic/ este de a fi 2n confor1itate cu aceste standardeG referin datat (la standarde) - referin-/ la standarde prin identificarea unuia sau 1ai 1ultor standarde specifice 2n a;a fel 2nc2t revizuirile ulterioare ale acestor standarde s/ fie aplica8ile doar 2n cazul 1odific/rii re4le1ent/rii te6niceG referin nedatat (la standarde) - referin-/ la standarde prin identificarea unuia sau 1ai 1ultor standarde specifice 2n a;a fel 2nc2t revizuirile ulterioare ale acestor standarde s/ fie aplica8ile f/r/ a se i1pune necesitatea 1odific/rii re4le1ent/rii te6niceG specificaie tehnic - condi-ie cuprins/ 2ntr-un docu1ent care sta8ile;te caracteristicile unui produs sau serviciu 9cu1 ar fiC nivelul de calitateD de perfor1an-/D de securitate sau di1ensiunileD inclusiv cerin-ele privind denu1irea cu care produsul este plasat pe pia-/:D precu1 ;i cerin-ele fa-/ de ter1inolo4ieD si18oluriD 2ncerc/ri ;i 1etode de 2ncercareD fa-/ de a18alareD 1arcare sau etic6etareD fa-/ de procedurile de evaluare a confor1it/-ii. 3er1enul Especifica-ie te6nic/E se refer/D de ase1eneaD la 1etodele ;i procesele de produc-ieG

standard - docu1ent sta8ilit prin consens ;i apro8at de un or4anis1 recunoscutD care prevedeD pentru utiliz/ri co1une ;i repetateD re4uliD prescrip-ii ;i caracteristici co1une referitoare la diverse activit/-i sau rezultatele acestoraD 2n scopul o8-inerii unui 4rad opti1 de ordine 2ntr-un conte<t datG standard naional - standard adoptat de or4anis1ul na-ional de standardizare ;i pus la dispozi-ia pu8liculuiG standard internaional - standard adoptat de o or4aniza-ie interna-ional/ de standardizare ;i pus la dispozi-ia pu8liculuiG standard european - standard adoptat de o or4aniza-ie european/ de standardizare ;i pus la dispozi-ia pu8liculuiG standard de firm - docu1ent nor1ativD ela8orat ;i apro8at de un a4ent econo1icD ce prescrie condi-iile te6nice pe care tre8uie s/ le 2ndeplineasc/ un produs fa8ricat sau un serviciu prestat de acest a4ent econo1icG standard conex - standard na-ional care transfor1/ cerin-ele esen-ialeD sta8ilite 2n re4le1entarea te6nic/ respectiv/D 2n specifica-ii te6nice pentru produsele ;i serviciile din do1eniul re4le1entat ;i confer/ prezu1-ia de confor1itate cu cerin-ele esen-iale sta8ilite 2n re4le1entarea te6nic/ aplica8il/G standardizare - activitate ce sta8ile;teD pentru pro8le1e reale sau poten-ialeD prevederi destinate unei utiliz/ri co1une ;i repetateD 2n scopul o8-inerii unui 4rad opti1 de ordine 2ntr-un conte<t datG standardizare naional - standardizare desf/;urat/ la nivelul unei -/ri. H,rt. 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt. co1pletat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 2. (fera de aplicare 9 : &rezenta le4e se aplic/ activit/-ii de standardizare na-ional/. 92: &rezenta le4e nu se aplic/ standardelor 1edicaleD standardelor de conta8ilitate ;i audit financiarD standardelor educa-ionale ;i standardelor sociale. H,rt.2 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 3. (copurile standardiz/rii 9 : (copurile principale ale standardiz/rii s2ntC a: asi4urarea e<isten-ei docu1entelor de referin-/ pentru evaluarea confor1it/-ii produselor ;i serviciilor cu destina-ia lorG 8: protec-ia intereselor consu1atorilor ;i ale statului prin asi4urarea calit/-ii produselor ;i serviciilorD a caracterului inofensiv al acestora pentru via-aD s/n/tateaD ereditatea ;i securitatea oa1enilorD pentru 8unurile 1aterialeD re4nul ani1al ;i cel ve4etalD pentru 1ediuG c: 2nl/turarea 8arierelor te6nice din calea co1er-uluiG

d: asi4urarea intersc6i18a8ilit/-iiD co1pati8ilit/-ii te6nice ;i infor1a-ionale a produselor. 92: (tandardizarea na-ional/ aplic/ prevederile codului de 8un/ practic/ pentru ela8orareaD adoptarea ;i aplicarea standardelor din ,cordul privind 8arierele te6nice 2n calea co1er-ului al Or4aniza-iei Mondiale a $o1er-ului ;i se 8azeaz/ pe ur1/toarele principiiC a: ela8orarea ;i adoptarea standardelor na-ionale pe 8aza consensului p/r-ilor interesateD 2n confor1itate cu codurile de 8un/ practic/ 2n do1eniul standardiz/riiG 8: transparen-/ ;i disponi8ilitate pu8lic/G c: reprezentare a intereselor pu8liceG d: participarea 8enevol/ la activitatea de standardizare na-ional/G e: acces li8er la ela8orarea standardelor na-ionale pentru toate p/r-ile interesateG f: independen-/ fa-/ de orice eventuale interese specifice predo1inanteG 4: asi4urarea unui li18aF te6nic unitarG 6: respectarea re4ulilor standardiz/rii europene ;i interna-ionaleG i: dezvoltarea standardiz/rii na-ionale 2n corela-ie cu evolu-ia le4isla-ieiG F: aplicarea voluntar/ a standardelor. H,rt.. 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 4. )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii 9 : )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiD aplicate pe teritoriul Repu8licii MoldovaD s2ntC a: standardele na-ionaleD precu1 ;i cele interna-ionaleD re4ionale 9europene ;i interstatale: ;i ale altor stateD adoptate 2n calitate de standarde na-ionaleG 8: prestandardele na-ionaleG c: standardele de fir1/D aplicate la nivelul a4en-ilor econo1ici care le-au ela8oratG d: codurile de 8un/ practic/. 92: &revederile docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiC a: se 8azeaz/ pe realiz/rile 1oderne ale ;tiin-eiD te6nicii ;i te6nolo4ieiD pe standardele interna-ionale ;i cele re4ionale 9europene ;i interstatale:D pe nor1eleD re4ulile ;i reco1and/rile privind standardizareaD pe standardele avansate ale altor stateG 8: -in cont de condi-iile de utilizare a produselorD de prestare a serviciilorD de condi-iile ;i re4i1ul de 1unc/G c: nu tre8uie s/ 2ncalce drepturile titularului propriet/-ii industrialeG

d: nu pot fi contrare prevederilor le4ale. 9.: La sta8ilirea prevederilor respectiveD se va 4aranta c/ 1/surile de asi4urare a calit/-ii produselor ;i serviciilorD inclusiv a celor e<portateD a caracterului inofensiv al acestora pentru via-aD s/n/tateaD ereditatea ;i securitatea oa1enilorD pentru 8unurile 1aterialeD re4nul ani1al ;i cel ve4etalD pentru 1ediuD ori de pre2nt21pinare a ac-iunilor de inducere 2n eroare a consu1atorilor nu vor fi folosite pentru discri1inarea ar8itrar/ sau ne1otivat/ a -/rilor unde e<ist/ condi-ii analo4iceD inclusiv a -/rilor 1e18re ale Or4aniza-iei Mondiale a $o1er-ului ;i a -/rilor cu care Repu8lica Moldova are acorduri 2n acest do1eniuD ;i nu vor crea 8ariere te6nice 2n calea co1er-ului interna-ional. 90: &entru a asi4ura protec-ia intereselor statului ;i co1petitivitatea produselor ;i serviciilor auto6toneD 2n standardele na-ionale pot fi introduseD 1otivatD cerin-e de perspectiv/ ce dep/;esc posi8ilit/-ile te6nolo4iilor aplicate. H,rt.0 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt.0 2n redac-ia Le4ii nr.9 9-XI? din 2.00.2000I $apitolul II (I(3EM%L ',+IO',L )E (3,'),R)I*,RE Articolul 5. ,ctivitatea de standardizare 9 : &olitica statului 2n do1eniul standardiz/rii se ela8oreaz/ de c/tre or4anul central de specialitate al ad1inistra-iei pu8lice responsa8il de infrastructura calit/-iiD nu1it de Guvern. 92: ,ctivitatea de standardizare se re4le1enteaz/ prin coduri de 8un/ practic/ apro8ate de or4anis1ul na-ional de standardizareD precu1 ;i prin acte nor1ative apro8ate de or4anul central de specialitate al ad1inistra-iei pu8lice responsa8il de infrastructura calit/-ii. 9.: Re4le1entarea activit/-ii de standardizareD cooperarea cu or4anele centrale de specialitate ale ad1inistra-iei pu8lice se efectueaz/ de c/tre or4anul central de specialitate al ad1inistra-iei pu8lice responsa8il de infrastructura calit/-iiD careC a: ela8oreaz/ ;i pro1oveaz/ politica statului 2n do1eniul standardiz/riiG 8: coopereaz/ cu or4anele centrale de specialitate ale ad1inistra-iei pu8lice responsa8ile de ela8orareaD adoptarea ;i aplicarea re4le1ent/rilor te6nice ;i cu alte entit/-i le4ale 2n procesul de asi4urare a unifor1it/-ii aplic/rii cerin-elor te6nice ;i a procedurilor de evaluare a confor1it/-iiG c: particip/D la solicitarea autorit/-ilorD la ela8orarea actelor nor1ative care au tan4en-/ cu standardizarea na-ional/G d: coordoneaz/ proiectele de re4le1ent/ri te6niceG e: suprave46eaz/ activitatea desf/;urat/ de or4anis1ul na-ional de standardizareG f: sta8ile;te 1odul de for1are ;i de 4estionare a >ondului na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiD precu1 ;i re4ulile de folosire a acestui fondG 4: ela8oreaz/ ;i apro8/D 2n li1itele co1peten-ei saleD coduri de 8un/ practic/G 6: asi4ur/ participarea or4anis1ului na-ional de standardizare la activitatea or4aniza-iilor interna-ionale ;i re4ionale de standardizare.

90: ,ctivitatea de standardizare este efectuat/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizareD prin inter1ediul co1itetelor te6nice de standardizareD 2n confor1itate cu prevederile codurilor de 8un/ practic/ 2n do1eniul standardiz/rii. H,rt.5 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 6. Or4anis1ul na-ional de standardizare 9 : =n calitate de or4anis1 na-ional de standardizare se dese1neaz/ Institutul 'a-ional de (tandardizareD care este persoan/ Furidic/ ;i 2;i desf/;oar/ activitatea 2n 8aza statutului propriuD ela8orat 2n condi-iile le4isla-iei 2n vi4oare. $onduc/torul or4anis1ului na-ional de standardizare este nu1it 2n ;i eli8erat din func-ie de GuvernD la propunerea or4anului central de specialitate al ad1inistra-iei pu8lice responsa8il de infrastructura calit/-ii. 92: Or4anis1ul na-ional de standardizare areD cu titlu e<clusivD ur1/toarele atri8u-ii principaleC a: sta8ilirea principiilor ;i 1etodolo4iei standardiz/rii na-ionaleD 2n confor1itate cu prevederile prezentei le4i ;i cu re4ulile standardiz/rii europene ;i interna-ionaleD prin inter1ediul codurilor de 8un/ practic/ 2n do1eniul standardiz/riiD care vor stipulaC - 1odul ;i condi-iile de participare la standardizarea na-ional/G - 1odul de participare la standardizarea european/ ;i cea interna-ional/G - 1odul de ela8orareD coordonareD adoptareD reconfir1areD eviden-/D aplicareD 1odificare ;i anulare a standardelor ;i a prestandardelor na-ionaleG - 1odul de solu-ionare a contesta-iilor referitoare la ela8orarea ;i adoptareaD reconfir1areaD 1odificarea ;i anularea standardelor ;i prestandardelor na-ionaleG - 1odalit/-ile de pu8licare a standardelor ;i prestandardelor na-ionaleG - 1odul de 2nre4istrare de stat a standardelor ;i a prestandardelor na-ionaleG - 1odul de aplicareD 2n calitate de standarde na-ionaleD a standardelor interna-ionaleD re4ionale 9europene ;i interstatale: ;i ale altor stateG 8: cola8orarea cu p/r-ile interesate 2n standardizarea na-ional/G c: 2nre4istrarea ;i coordonarea activit/-ii co1itetelor te6nice de standardizareG d: ela8orarea pro4ra1ului de standardizare na-ional/ pe 8aza solicit/rilor p/r-ilor interesateD cu includerea 2n 1od prioritar a celor referitoare la 218un/t/-irea calit/-ii vie-iiD la protec-ia vie-iiD s/n/t/-ii ;i securit/-ii oa1enilorD la protec-ia 1ediuluiD precu1 ;i la ap/rarea intereselor consu1atorilorG e: adoptareaD 2nre4istrarea de stat a standardelor ;i a prestandardelor na-ionaleD precu1 ;i actualizareaD confir1areaD 1odificareaD suspendarea sau anularea acestora 2n procesul revizuiriiG f: pu8licarea ;i difuzarea standardelor ;i prestandardelor na-ionaleG 4: editarea ;i difuzarea pu8lica-iei sale oficiale @uletinul de (tandardizare ;i a altor pu8lica-ii din do1eniul standardiz/rii na-ionaleG

6: pu8licareaD 2n @uletinul de (tandardizareD cu scopul de a asi4ura infor1area pu8liculuiD a infor1a-iilor referitoare laC - pro4ra1ul de standardizare na-ional/G - data adopt/rii ;i data pu8lic/rii standardelor ;i prestandardelor na-ionaleG - data anul/rii sau 1odific/rii standardelor ;i prestandardelor na-ionaleG - alte infor1a-ii relevante privind standardizarea na-ional/G i: or4anizarea activit/-ii de ar1onizare a standardelor na-ionale cu standardele interna-ionale ;i cele europeneG F: for1area ;i 4estionarea >ondului na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiG J: instituirea ;i 4estionarea Re4istrului de stat al siste1ului na-ional de standardizareG l: realizarea cola8or/rii interna-ionale 2n do1eniul standardiz/rii prin reprezentarea Repu8licii Moldova 2n or4aniza-iile interna-ionale ;i re4ionale de standardizareG 1: for1area profesional/ 2n do1eniul standardiz/rii prin or4anizarea unor cursuri de specialitate sau a altor for1e de pre4/tire profesional/D precu1 ;i prin coordonarea pro4ra1elor didactice de specialitate 2n 2nv/-/12ntul pu8lic ;i cel privatG n: pre4/tirea ;i atestarea e<per-ilor 2n do1eniul standardiz/riiG o: oferirea consultan-ei ;i efectuarea e<pertizei 2n do1eniul standardiz/riiD la solicitareG p: e<ercitareaD 2n le4/tur/ cu scopul s/u principalD a oric/ror altor atri8u-ii prev/zute 2n le4i ;i 2n alte acte nor1ative. 9.: Or4anis1ul na-ional de standardizare este 2n dreptC a: s/ solicite autorit/-ilor ad1inistra-iei pu8lice centrale infor1a-ii referitoare la crearea ;i 4estionarea 8azei de date 8i8lio4rafice privind re4le1ent/rile te6nice adoptate sau 2n curs de ela8orareG 8: s/ coordoneze pro4ra1ele de ela8orare a docu1entelor nor1ativeD adoptate de autorit/-ile de re4le1entareD 2n li1itele co1peten-ei sta8ilite de le4isla-ieG c: s/ coordoneze proiectele de re4le1ent/ri te6nice 2n ceea ce prive;te folosirea adecvat/ a ter1inolo4iei. H,rt." 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt." co1pletat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 7. $o1itetele te6nice de standardizare 9 : $o1itetele te6nice de standardizare s2nt or4anis1e create 2n diverse do1enii ale econo1iei na-ionaleD la propunerea p/r-ilor interesateD pentru efectuarea activit/-ii de standardizare na-ional/. ,stfel de co1itete pot fi 2nfiin-ate ;i pe l2n4/ or4anis1ul na-ional de standardizare.

92: $o1ponen-a ;i atri8u-iile co1itetelor te6nice de standardizareD 1odul de constituireD de 2nre4istrare ;i de func-ionare a acestora se sta8ilesc de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare. La sta8ilirea co1ponen-ei co1itetului te6nic de standardizare se ur1/re;te reprezentarea ec6ili8rat/ a p/r-ilor interesateD dup/ cazC produc/toriD 8eneficiariD institu-ii de cercetare-dezvoltareD de proiectareD de 2nv/-/12ntD asocia-ii sau or4aniza-ii profesionaleD autorit/-i de suprave46ere a pie-eiD consu1atoriD precu1 ;i reprezentarea autorit/-ilor de re4le1entare. 9.: $o1itetele te6nice de standardizare pot fi 2nfiin-ateD pe un ter1en li1itatD pentru a fi solu-ionat/ o anu1it/ pro8le1/ sau pentru a fi ela8orat un standard concret. 90: ,ctivitatea unui co1itet te6nic de standardizare asi4ur/ respectarea interesului na-ionalD se 8azeaz/ pe un ansa18lu de opinii de autoritate ;i este orientat/ 2n 1od prioritar spre ela8orarea standardelor na-ionale cone<e cu re4le1ent/rile te6nice na-ionaleD precu1 ;i spre adoptarea standardelor interna-ionaleD re4ionale 9europene ;i interstatale: ;i ale altor state 2n calitate de standarde na-ionale ;i ar1onizarea standardelor na-ionale cu cele europene ;i interna-ionale. 95: Or4anis1ul na-ional de standardizare suprave46eaz/ activitatea 2n fiecare co1itet te6nic de standardizare printrun reprezentant al s/uD careD de re4ul/D este e<pert 2n do1eniul standardiz/rii ;i are drept sarcin/ asi4urarea desf/;ur/rii 2n 8une condi-ii a activit/-ii co1itetelor te6nice de standardizare. H,rt.5 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 8. (u8diviziunile 9serviciile: de standardizare Orice autoritate de re4le1entare sau a4ent econo1icD indiferent de tipul de proprietate ;i for1a Furidic/ de or4anizareD 2n scopul solu-ion/rii sarcinilor sale 2n do1eniul standardiz/rii ;i asi4ur/rii calit/-ii produselor ;i serviciilorD poate for1a su8diviziuni 9servicii: de standardizareD sta8ilind structura acestora ;i 1odul de func-ionare. H,rt.7 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 9. Ela8orarea ;i adoptarea docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii 9 : (tandardele na-ionaleD inclusiv cele cone<eD pentru produseD servicii sau procese ;i 1etode de fa8ricare se ela8oreaz/D de re4ul/D de c/tre co1itetele te6nice de standardizare specializate 2n do1eniile respective de activitateD 2n 8aza pro4ra1elor de standardizare coordonate ;i actualizate de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizareD cu participarea autorit/-ilor de re4le1entare interesate. Modul de ela8orareD coordonareD adoptareD reconfir1areD eviden-/D 2nre4istrare de statD aplicareD 1odificare ;i anulare a standardelor ;i prestandardelor na-ionale se sta8ile;te de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare. 92: (tandardele na-ionale 2n Repu8lica Moldova se adopt/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare pe un ter1en nedefinit ;i se identific/ prin si18olul SMD care se1nific/ Estandard 1oldoveanED ;i nu se folose;te pentru alte tipuri de docu1ente f/r/ acordul 2n scris al or4anis1ului na-ional de standardizare. 9.: E<a1inarea periodic/ a standardelor na-ionale se efectueaz/ o dat/ la 5 aniD de c/tre co1itetul te6nic de standardizare sau a4entul econo1ic care le-a ela8oratD 2n scopul asi4ur/rii corespunderii lor cerin-elor econo1iei na-ionale ;i protec-iei drepturilor ;i intereselor consu1atorilorD asi4ur/rii securit/-ii popula-ieiD protec-iei 1ediuluiD precu1 ;i 2n scopul asi4ur/rii corespunderii prevederilor standardelor interna-ionale ;i europene pertinente. =n cazul desfiin-/rii entit/-ii care a ela8orat standardulD e<a1inarea acestuia se efectueaz/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare.

90: &entru a evalua necesitatea de a i1ple1enta prevederile cerin-elor de perspectiv/ din docu1entele interna-ionale ;i europene respectiveD pentru a acu1ula e<perien-a ;i infor1a-iile necesare privind su8iectul de standardizare care 2n continuare pot sta la 8aza unui standard na-ionalD se ela8oreaz/ ;i se pun 2n aplicareD pe un ter1en li1itatD prestandarde na-ionale. &restandardele na-ionale se identific/ prin si18olul SMV ;i se adopt/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare. 95: (tandardele interna-ionaleD cele re4ionale 9europene ;i interstatale: ;i standardele altor state se adopt/ 2n Repu8lica Moldova ca standarde ;i prestandarde na-ionale ;i s2nt parte a siste1ului na-ional de standardizare. &entru adoptarea lor pot fi utilizateD 2n 1odul prev/zut de or4anis1ul na-ional de standardizareD toate 1etodele sta8ilite 2n acest scop de c/tre or4aniza-iile interna-ionale ;i europene de standardizare. 9": (tandardul na-ional devine standard ar1onizat 2n cazul c2ndD prin inter1ediul luiD se adopt/ un standard european ar1onizat cu directivele europene de noua a8ordareD iar or4anis1ul na-ional de standardizare anun-/ 2n pu8lica-ia sa oficial/ c/ acest standard poate fi utilizat pentru evaluarea confor1it/-ii produselor sau serviciilor. 95: (tandardele ;i prestandardele na-ionale se pun 2n aplicare dup/ adoptarea lor ;i 2nre4istrarea de stat la or4anis1ul na-ional de standardizare. 97: )reptul de interpretare oficial/ a prevederilor din standardele ;i prestandardele na-ionale apar-ine 2n e<clusivitate or4anis1ului na-ional de standardizare. 99: (tandardele de fir1/ pot fi ela8orate ;i apro8ate de c/tre orice a4ent econo1icD 2n li1itele activit/-ii ;i co1peten-ei acestuiaD av2nd drept scop solu-ionarea pro8le1elor de ordin or4anizatoric sau de produc-ie referitoare la produse ;i serviciiD inclusiv la cele prev/zute a fi plasate pe pia-/. (tandardele de fir1/ tre8uie s/ cuprind/ toate cerin-ele referitoare la fa8ricareaD verificarea calit/-iiD recep-ionarea ;i livrarea produselorD precu1 ;i cerin-ele de securitate ;i de protec-ie a 1ediuluiD i1puse produselor confor1 re4le1ent/rilor te6nice respective. (tandardele de fir1/ pentru un produs concret tre8uie s/ fie coordonate cu autoritatea a8ilitat/ cu dreptul de a sta8ili cerin-ele esen-iale fa-/ de acest produs. (tandardele de fir1/ se identific/ prin si18olul SF. Modul de ela8orare a standardelor de fir1/ se sta8ile;te de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare. Modul de apro8areD de eviden-/D de 1odificare ;i de anulare a standardelor de fir1/ se sta8ile;te de c/tre a4entul econo1ic de sine st/t/tor. 9 0: $odurile de 8un/ practic/ se ela8oreaz/ pentru a eficientiza ela8orarea 9proiectarea:D fa8ricareaD e<ploatareaD depozitareaD transportareaD co1ercializarea ;i utilizarea produselor sau prestarea serviciilorD av2nd drept scop final realizarea prevederilor re4le1ent/rilor te6nice aplica8ile produsului sau serviciului concret. Ela8orareaD apro8area ;i 2nre4istrarea codurilor de 8un/ practic/ se efectueaz/ de c/tre autorit/-ile de re4le1entareD cu pu8licarea ulterioar/ 2n Monitorul Oficial al Repu8licii Moldova a infor1a-iei referitoare la 2nre4istrarea ;i punerea 2n aplicare a acestor coduri. 3er1enul de punere 2n aplicare a codurilor de 8un/ practic/ tre8uie s/ fie de cel pu-in "0 de zile de la data 2nre4istr/rii. )reptul de editare a codurilor de 8un/ practic/ apar-ine 2n e<clusivitate autorit/-ii de re4le1entare care le-a apro8at. 9 : Modul de ela8orareD coordonareD apro8areD 2nre4istrareD aplicareD 1odificare ;i anulare a codurilor de 8un/ practic/ 2n do1eniile respective se sta8ile;te de c/tre autoritatea de re4le1entare 2n do1eniul respectiv. 9 2: $odurile de 8un/ practic/ 2n do1eniul standardiz/rii se ela8oreaz/ ;i se apro8/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare ;i specific/ re4uliD linii directoare sau caracteristici de ordin 1etodico-or4anizatoric sau de te6nic/ 4eneral/ ale activit/-ii de standardizare. 9 .: )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii se ela8oreaz/ 2n li18a de stat. 9 0: )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiD aplicate pe teritoriul Repu8licii Moldova 2n te1eiul acordurilor 2nc6eiate cu or4aniza-ii de standardizare interna-ionaleD re4ionale ;i ale altor -/riD se folosesc 2n versiunea oficial/ 2n li18a de stat sau 2n versiunea oficial/ 2n li18a ori4inalului.

H,rt.9 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt.9 2n redac-ia Le4ii nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

H,rt.9 e<clus prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt.9 introdus prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 10. =nre4istrarea de stat a docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii 9 : =nre4istrarea de stat a standardelor ;i a prestandardelor na-ionale se efectueaz/ de c/tre or4anis1ul na-ional de standardizare ;i are drept scop asi4urarea pu8licului lar4 cu infor1a-ii referitoare la docu1entele nor1ative 2n vi4oare din do1eniul standardiz/rii. 92: =nre4istr/rii de stat se supun standardele na-ionaleD prestandardele na-ionale ;i 1odific/rile acestora. 9.: ,doptarea ;i 2nre4istrarea de stat a standardelor ;i prestandardelor na-ionale se efectueaz/D 2n 1odul sta8ilit de or4anis1ul na-ional de standardizareD la prezentareaC a: procesului-ver8al 9e<trasului acestuia: al ;edin-ei co1itetului te6nic de standardizare la care s-a e<a1inat redac-ia final/ a proiectului de standardG 8: docu1entelorD 2n ori4inalD care confir1/ coordonarea redac-iei finale a proiectului de standardD 2n cazul c2nd aceasta s-a efectuatG c: avizului institu-iei co1petente privind efectuarea e<pertizei ter1inolo4iceG d: avizelor autorit/-ilor de re4le1entare 2n do1eniul respectiv ;i ale autorit/-ilor de suprave46ere a pie-ei. H,rt. 0 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt. 0 co1pletat prin Le4ea nr.52-X?I din 05.05.05D 2n vi4oare 07.05.05I H,rt. 0 1odificat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 11. &u8licarea 9editarea: ;i difuzarea docu1entelor nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii 9 : )ocu1entele nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii constituie o8iectul dreptului de autor. 92: )reptul de pu8licare 9editare: ;i difuzare a standardelor ;i prestandardelor na-ionale ale Repu8licii Moldova apar-ine 2n e<clusivitate or4anis1ului na-ional de standardizare. &u8licarea 9editarea: ;i difuzarea standardelor interna-ionaleD re4ionale 9europene ;i interstatale: ;i ale altor state se fac 2n 8aza acordurilor 2nc6eiate cu or4aniza-iile care le-au ela8orat ;i adoptat. (e interzic reproducerea inte4ral/ sau par-ial/D 1ultiplicarea prin orice procedeu a docu1entelor 1en-ionate sau a con-inutului pu8lica-iilor or4anis1ului na-ional de standardizareD precu1 ;i difuzarea lorD f/r/ acordul scris al acestui or4anis1.

9.: &u8licarea 9editarea:D copierea sau difuzarea standardelor 1en-ionate la alin.92: din prezentul articol f/r/ acordul scris al or4anis1ului na-ional de standardizare atra4e aplicarea de sanc-iuni persoanei fizice ;i!sau Furidice responsa8ile confor1 prevederilor le4isla-iei privind drepturile de autor. H,rt. 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 12. >ondul na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii Or4anis1ul na-ional de standardizare for1eaz/ ;i 4estioneaz/ >ondul na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiD aplic2nd te6nolo4iile infor1a-ionaleD ;iC a: p/streaz/ centralizat standardele ;i prestandardele na-ionale 2nre4istrate 2n 1odul sta8ilitG 8: creeaz/ ;i 4estioneaz/ 8aza de date 2n for1at electronic a docu1entelor nor1ative aflate 2n >ondul na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiG c: pu8lic/ infor1a-ia referitoare la docu1entele nor1ative aflate 2n >ondul na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/rii 2n pu8lica-ia sa oficial/. H,rt. 2 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt. 2 1odificat prin Le4ea nr. 7"-X? din 20.00.0.D 2n vi4oare $apitolul III ,&LI$,RE, (3,'),R)ELOR H)enu1irea 1odificat/ prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I Articolul 13. ,plicarea standardelor 9 : (tandardele na-ionale nu tre8uie s/ con-in/ prevederi care contravin le4isla-iei. 92: ,plicarea standardelor na-ionaleD cu e<cep-ia cazurilor prev/zute la alin.9.: ;i 95: din prezentul articolD este voluntar/. 9.: ,plicarea standardului na-ionalD 2n totalitate sau 2n parteD poate deveni o8li4atorieD pe 2ntre4 teritoriul -/rii sau pe plan localD prin adoptarea unei re4le1ent/ri te6nice 2n care se face referin-/ direct/D datat/ sau nedatat/D la acest standardD 2n cazul 2n care considerentele de ordin pu8lic ;i de protec-ie a intereselor consu1atorilor fac necesar/ o astfel de 1/sur/. 90: =n cazul 2n care te<tul unei re4le1ent/ri te6nice cuprinde referin-e datate la standardeD orice 1odificare sau revizuire ulterioar/ a acestora se coordoneaz/ cu autoritatea de re4le1entare care a adoptat re4le1entarea respectiv/D pentru a fi 1odificat/ conco1itent ;i re4le1entarea te6nic/ 2n cauz/. =n cazul 2n care te<tul unei re4le1ent/ri te6nice cuprinde referin-e nedatate la standardeD infor1a-ia despre 1odific/rile operate sau despre standardele revizuite se notific/ autorit/-ii de re4le1entare care a adoptat re4le1entarea respectiv/. 95: ,plicarea standardelor devine o8li4atorie pentru a4en-ii econo1ici 2n cazul 2n careC a: contractele 2nc6eiate de a4entul econo1ic con-in referin-e directe la aceste standardeG .0 .00I

8: a4entul econo1ic a declarat oficialD su8 orice for1/D c/ produsele corespund cerin-elor acestor standarde. 9": 'ecesitatea aplic/rii standardelor na-ionale 2n cazul produselor fa8ricate ;i serviciilor prestate pe teritoriul Repu8licii Moldova pentru e<port se sta8ile;te 2n contractul de livrareD cu e<cep-ia cazurilor prev/zute de le4isla-ia na-ional/. 95: I1portul produselor ;i serviciilor 2n Repu8lica MoldovaD precu1 ;i confir1area corespunderii lor prevederilor re4le1ent/rilor te6nice ;i standardelor na-ionale se efectueaz/ 2n 1odul prev/zut de le4isla-ia na-ional/. 97: (tandardele a c/ror aplicareD confor1 alin.9.: ;i 95: din prezentul articolD devine o8li4atorie constituieD 2n cazul suprave46erii pie-eiD 8aza doveditoare a confor1it/-ii produselor fa8ricate ;i serviciilor prestate cu cerin-ele stipulate 2n aceste standarde. H,rt. . 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt. . 1odificat prin Le4ea nr.52-X?I din 05.05.05D 2n vi4oare 07.05.05I H,rt. . 1odificat prin Le4ea nr. 5"-X? din 0..0".00D 2n vi4oare 09.05.00I H,rt. . 1odificat prin Le4ea nr.505-X? din 0". 2.200 I H,rt. . 1odificat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 14. $onfor1itatea cu standardele na-ionale 9 : $onfor1itatea cu standardele na-ionale a produselor ;i serviciilor plasate pe pia-/ nu este o8li4atorieD cu e<cep-ia cazurilor specificate la art. . alin.9.: ;i 95: din prezenta le4e. 92: Referin-ele directe la standardele na-ionale cu ale c/ror prevederi confor1itatea este o8li4atorie se fac ne1iFlocit 2n re4le1ent/rile te6nice. (tandardul na-ional citat 2n re4le1ent/rile te6nice tre8uie s/ fie editat 2n li18a de stat ;i s/ fie accesi8il pu8licului. 9.: Referin-a indirect/ la standarde 2n re4le1ent/rile te6nice arat/ c/ unul din 1iFloacele de a satisface condi-iile respective dintr-o re4le1entare te6nic/ este de a fi 2n confor1itate cu standardele cone<e. =ndeplinirea cerin-elor standardului na-ional ar1onizat sau ale standardului cone< utilizat la evaluarea confor1it/-ii se consider/ drept 2ndeplinire a cerin-elor re4le1ent/rii te6nice aplica8ile. 90: (e consider/ standard cone< standardul na-ional care transfor1/ cerin-ele esen-ialeD sta8ilite 2n re4le1entarea te6nic/ respectiv/D 2n specifica-ii te6nice pentru produsele din do1eniul re4le1entat ;i confer/ prezu1-ia de confor1itate cu cerin-ele esen-iale sta8ilite 2n re4le1entarea te6nic/ aplica8il/. Lista standardelor cone<e se pu8lic/ 2n @uletinul de standardizare ;i 2n Monitorul Oficial al Repu8licii Moldova. H,rt. 0 introdus prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 15. R/spunderea pentru 2nc/lcarea prevederilor prezentei le4i =nc/lcarea prevederilor prezentei le4i atra4e r/spundere ad1inistrativ/D penal/ sau civil/ 2n confor1itate cu le4isla-ia. H$ap.I? e<clus prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005D celelalte renu1erotateI

H$ap.I? 1odificat prin Le4ea nr."0-X?I din .0.0..0"D 2n vi4oare 27.00.0"I H$ap.I? 1odificat prin Le4ea nr. 5"-X? din 0..0".00D 2n vi4oare 09.05.00I H$ap.I? 1odificat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I $apitolul I? $OL,@OR,RE, I'3ER',+IO',LA =' )OME'I%L (3,'),R)I*ARII Articolul 16. $ola8orarea interna-ional/ 9 : $ola8orarea interna-ional/ 2n do1eniul standardiz/rii se realizeaz/ 2n 8aza acordurilor de cola8orare. 92: Or4anis1ul na-ional de standardizare cola8oreaz/ cu or4anis1ele de standardizare din alte -/ri ;i reprezint/ Repu8lica Moldova 2n or4aniza-iile interna-ionale ;i re4ionale de standardizare. 9.: O8iectivul principal al cola8or/rii interna-ionale a Repu8licii Moldova 2n do1eniul standardiz/rii este ar1onizarea standardelor na-ionale cu standardele interna-ionale ;i cele europene. H,rt. " 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 17. ,cordurile interna-ionale 9 : (tandardele interna-ionale ;i cele re4ionale 9europene ;i interstatale:D re4ulile ;i reco1and/rile de standardizareD standardele altor -/ri pot fi aplicate pe teritoriul Repu8licii Moldova 2n 8aza prevederilor tratatelor interna-ionale 2n vi4oareD cu acordul autorit/-ilor care le-au ela8orat ;i le-au adoptatD 2n 1odul sta8ilit de or4anis1ul na-ional de standardizare. 92: =n cazul 2n care tratatul interna-ional la care Repu8lica Moldova este parte sta8ile;te alte nor1e ;i re4uli de standardizare dec2t cele prev/zute de le4isla-ia Repu8licii Moldova cu privire la standardizareD se aplic/ nor1ele ;i re4ulile tratatului interna-ional. H,rt. 5 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I $apitolul ? >I','+,RE, ,$3I?I3A+ILOR =' )OME'I%L I'>R,(3R%$3%RII $,LI3A+II H)enu1irea 2n redac-ia Le4ii nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I

Articolul 18. (ursele de finan-are (ursele de finan-are a activit/-ii de standardizare s2ntC a: 1iFloacele cu destina-ie special/ de la 8u4etul de stat care se repartizeaz/ pentruC - finan-area co1enzilor de statG

- aderarea la or4aniza-iile interna-ionaleD re4ionaleD participarea la lucr/rile c/rora este apro8at/ de &arla1ent ;i GuvernD ;i ac6itarea cotiza-iilor de 1e18ru al acestoraG - ela8orarea ;i asi4urarea func-ion/rii seriilor de standarde na-ionale funda1entale te6nico-or4anizatorice ;i de te6nic/ 4eneral/D de standarde na-ionale de ter1inolo4ieG - ela8orarea standardelor na-ionale care sta8ilesc condi-ii o8li4atoriiD pre4/tirea ;i editarea infor1a-iei oficiale cu privire la standardeD pu8licarea infor1a-iei referitor la editarea acestor docu1ente pentru a o difuza tuturor utilizatorilor interesa-iG - efectuarea lucr/rilor de traducere autentic/ a docu1entelor nor1ative de standardizare str/ine 9interna-ionaleD interstataleD ale altor -/ri: 2n li18a de stat pentru a fi folosite 2n docu1entele na-ionaleG - efectuarea lucr/rilor de cercetare ;tiin-ific/ 2n do1eniul standardiz/rii de i1portan-/ na-ional/G - infor1atizarea activit/-ii or4anis1ului na-ional de standardizareD inclusivC crearea 8/ncilor de date ale docu1entelor nor1ative de standardizare ;i descrierilor lorG crearea liniilor te6nolo4ice de e<ecutareD p/strare ;i difuzare a copiilor docu1entelor nor1ativeG crearea siste1elor de asi4urare a sc6i18ului de date prin liniile de teleco1unica-ii e<istenteG 8: 1iFloacele proprii ale or4anis1ului na-ional de standardizare care se utileaz/ pentruC for1areaD 4estionarea ;i actualizarea >ondului na-ional de docu1ente nor1ative 2n do1eniul standardiz/riiG func-ionarea centrului infor1ativ na-ionalD inclusiv a po;tei electroniceG dezvoltarea 8azei te6nico-1ateriale ;i re1unerarea personalului or4anis1ului na-ional de standardizare. ,ceste c6eltuieli se introduc 2n pre-ul de cost al serviciilor prestate de c/tre su8diviziunile or4anis1ului na-ional de standardizare. MiFloacele pentru astfel de c6eltuieli se acu1uleaz/ pe un cont cu destina-ie special/G HLit.c: e<clus/ prin Le4ea nr.27 -X?I din 0. 2.2005D 2n vi4oare 0.0".2007I d: 1iFloacele afectate de c/tre a4en-ii econo1ici interesa-iD inclusiv de or4aniza-iile o8;te;ti. H,rt. 7 1odificat prin Le4ea nr.27 -X?I din 0. 2.2005D 2n vi4oare 0.0".2007I H,rt. 7 1odificat prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt. 7920: 1odificat prin Le4ea nr.9 9-XI? din 2.00.2000I $apitolul ?I )I(&O*I+II >I',LE BI 3R,'*I3ORII Articolul 19. &rezenta le4e intr/ 2n vi4oare la data pu8lic/rii.

Articolul 20.

9 : ,plicarea standardelor na-ionale devine voluntar/ pe 1/sura intr/rii 2n vi4oare a re4le1ent/rilor te6nice pertinenteD 2ns/ nu 1ai t2rziu de ianuarie 2005. &2n/ la adoptarea re4le1ent/rilor te6nice respectiveD se aplic/ actele nor1ative 2n vi4oare. 92: ,utorit/-ile pu8lice a8ilitate cu dreptul de a sta8ili condi-ii o8li4atorii pentru produse ;i servicii s2nt o8li4ate s/ ela8oreze ;i s/ pu8lice re4le1ent/rile te6nice care s/ cuprind/ cerin-ele esen-iale pentru produse ;i servicii privind asi4urarea securit/-ii na-ionaleD protec-iei vie-iiD s/n/t/-ii ;i eredit/-iiD securit/-ii persoanelor fiziceD protec-iei 1ediului 2nconFur/torD 8unurilor 1ateriale ;i a intereselor consu1atorilorD inclusiv pentru prevenirea practicilor 2n;el/toareD prev/zute 2n standardele na-ionale respectiveD dac/ consider/ necesar/ 1en-inerea caracterului o8li4atoriu al aplic/rii prevederilor din standardele na-ionale voluntare. 9.: &2n/ la aducerea le4isla-iei 2n concordan-/ cu prezenta le4eD actele le4islative ;i alte acte nor1ative 2n vi4oare se aplic/ 2n 1/sura 2n care nu o contrazic. H,rt.20 1odificat prin Le4ea nr.02 -X?I din 22. 2.200"D 2n vi4oare ".0..2005I H,rt.20922: 1odificat prin Le4ea nr.52-X?I din 05.05.05D 2n vi4oare 07.05.05I H,rt.20922: 1odificat prin Le4ea nr.505-X? din 0". 2.200 I H,rt.20922: 2n redac-ia Le4ii nr.9 9-XI? din 2.00.2000I

Articolul 21. GuvernulD 2n ter1en de 2 luniC va pune actele sale nor1ative 2n concordan-/ cu aceast/ le4eG 2n 8aza prezentei le4i va adopta actele nor1ative necesare ;i alte docu1ente care ar asi4ura activitatea de standardizare.

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

!i"i#$u% 22 &'(t')*ri' 1995. Nr.590+,III.

---------L'.il' R'(u*licii Mol/o01 590222.09.95 L'.' cu (ri0ir' l1 &t1#/1r/i31r' //Monitorul Oficial 11-12/116, 22.02.1996

S-ar putea să vă placă și