studio arca

DESCRIERE FUNCTIONALA
DENUMÌRE PROÌECT: CONSTRUÌRE HALĂ (P) Ì CORP BÌROURÌ Ș
(P+1E), ÌNSTALA ÌÌ Ì AMENAJĂRÌ ÎN ÌNCÌNTĂ Ț Ș
AMPLASAMENT: Giarmata Vii, com.Ghiroda, jud.Timis,
parcela conf. C.F. nr. 400263 Ghiroda
BENEFÌCÌAR: s.c. DURA AUTOMOTÌVE ROMÂNÌA s.r.l.
NR. PROÌECT: 286/2011
1. DESCRIEREA GENERALA
1.1 arhitectura
1.2 rezistenta
2. SARCINI, OBLIGATII SI INDATORIRI ALE ANTRERENORULUI
!. OBSER"ATII REALABILE REFERITOARE LA I#OLAREA TER$ICA,
I#OLAREA %IDROFUGA, ECONO$IA DE ENERGIE SI I#OLAREA FONICA
&. $ASURI DE ROTECTIA $UNCII
'. DESCRIEREA LUCRARILOR E CAITOLE
"()u*u) 1. STRUCTURA
"()u*u) 2. AR%ITECTURA
"()u*u) !. INSTALATII
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 1
studio arca
1. DESCRIERE GENERALA
1.1 AR%ITECTURA
A$LASA$ENT
Terenul pe care va fi construitã clãdirea este situat în zona de nord-est a Timi oarei, în ș
sat Giarmata Vii, com. Ghiroda, jud. Timi , parcela nr. cadastral 400263 conform C.F. ș
În incinta sunt construite o halã (P) cu un corp de cladire pentru birouri, spatii tehnice si
cantina construit in regim P+1E, in care î i desfã oarã activitatea s.c. DURA AUTOMOTÌVE ș ș
ROMANÌA s.r.l.
Accesul în incintã se face de pe drumul agricol de exploatare DE 70, aflat in partea de nord a
parcelei, ce intersecteaza DJ 609 D, drumul spre Aeroportul Ìnternational Timisoara.
REGI$UL +URIDIC
Conform extras CF nr. 400263, terenul în suprafa ã (mãsuratã) totala de 49.454 mp, ț
intravilan extins Ghiroda, cu hala industriala in regim P, birouri P+1E, platforme betonate si
cabina poarta, se aflã in proprietatea privatã a s.c. DURA AUTOMOTÌVE ROMANÌA s.r.l.
DESCRIEREA SITUA IEI E,ISTENTE Ț
Ìn prezent pe parcela, cu numãrul cadastral 400263, sunt construite:
1. Halã productie, în regim P, si corp administrativ, în regim P+1E (C1).
Cele douã corpuri de clãdire sunt separate atat structural cât si func ional. Acestea comunicã ț
la nivelul parterului prin u i care asigura accesul din halã spre hol, spa iile tehnice, cantina. ș ț
Hala de productie reprezinta volumul principal realizat din elemente structurale din
beton prefabricat i închideri laterale u oare, realizate din casete metalice termoizolante. ș ș
Înãl imea la corni a este de +9,45 m. Zonele de acces marfã ale halei sunt realizate din ț ș
structura metalica i au înãl imea la atic de +7,00 m. ș ț
Corpul administrativ (P+1) este realizat din structurã de beton cu închideri din zidãrie
de carãmidã cu goluri verticale, 38cm. În continuarea ei, facând parte din acelasi tronson
structural, se afla zona spa iilor tehnice construite pe parter. Închiderile laterale sunt realizate ț
în ambele cazuri din zidarie finisatã în exterior cu tencuiala iar în unele zone cu tabla cutatã.
2. Construc ia anexã (C2) este o platformã betonatã cu suprafa a de 1.125 mp. Pe ea ț ț
este amplasat un cort cu rol de spa iu pentru depozitare. ț
3. Cabina de poarta (C3), în regim parter, are o suprafa ã de 49 mp. ț
În incintã, aleile pentru circula ie pietonalã si auto i parcãrile sunt realizate par ial din ț ș ț
dale de beton pe pat de nisip, par ial din platforme betonate. ț
Suprafa a incintei neocupatã de clãdiri sau circula ii este amenajatã ca zonã verde. ț ț
DESCRIEREA LUCR-RILOR ROUSE
Solicitarea beneficiarului s.c. DURA AUTOMOTÌVE ROMANÌA s.r.l. este de a realiza
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 2
studio arca
etapa a 2-a a investi iei - extinderea halei existente cu halã, în regim parter, i un corp ț ș
multifunctional, in regim P+1E.
Prin tema de proiectare s-au stabilit de comun acord cu beneficiarul urmãtoarele
cerin e: ț
- realizarea unui corp de clãdire pentru produc ie (hala) care cuprinde un corp P+1E, ț
multifunc ional; ț
- amenajarea rampei de acces, cirulatii auto si pietonale amplasate perimetral clãdirii
propuse;
- extinderea parcajului existent.
A. E,TINDERE CL-DIRE E,ISTENT-, ETAA A II.A
Ìn elaborarea solu iei s-a inut cont de configura ia halei existente i de condi iile de ț ț ț ș ț
amplasare i conformare stabilite prin documentatia de urbanism nr. 406/2004, faza PUZ, ș
aprobata prin hotararea Consiliului Local Ghiroda nr. 5/2005.
A.1. Descrierea /unctiuni)(r
- %a)a 0r(1uc ie ț (P) are acces direct amenajat pe fa ada vesticã: la nivelul platformelor ț
exterioare si prin intermediul unei rampe auto. Hala propusã este o extindere a halei
existente, cele douã corpuri de clãdire comunicã i vor func iona împreunã. ș ț
- C(r0 *u)ti/unc i(na) ț (P+1E) cuprinde:
La parter: - birou de productie,
- magazie i atelier de mentenan ã, ș ț
- atelier execu ie ma ini, ț ș
- magazie piese de schimb,
- birou mentenan ã documenta ii, ț ț
- atelier prototip,
- sala tablouri electrice,
- sala compresoarelor,
- laborator QA.
La etaj: - salã de conferin e, ț
- salã pentru training,
- salã multifunc ionalã, ț
- sala server,
- birou,
- vestiare si grupuri sanitare.
Evacuarea de la etaj, în caz de incendiu, se va realiza, atât prin scara principalã, cât si prin a
doua scara de evacuare, amplasatã în zona grupurilor sanitare.
Cele doua module func ionale comunicã între ele. ț
Adiacent halei se vor amplasa doua corpuri anexã:
- zonã pentru garare motostivuitoare i depozitare de euri, ș ș
- zonã pentru amplasare butelii propan.

s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 3
studio arca
A.2. Descrierea c(nstructi23
Sistemul constructiv al halei este alcãtuit din stalpi si grinzi prefabricate din beton
armat. Stâlpii sunt fixa i in funda ii izolate de beton. ț ț
Închiderile laterale sunt realizate din:
- panouri prefabricate de beton, pana la inaltimea de 1,00 m,
- panouri de inchidere casetate din tabla, termoizolate cu vata minerala ÷
dispuse de la inãl imea de 30 de cm pana la cota aticului (+9,45 m). ț
Acoperisul este realizat dintr-o închidere u oarã: ș
- tablã cutatã cu profil trapezoidal autoportanta,
- bariera de vapori,
- termoizolatie vata minerala 15 cm,
- hidroizolatie ÷ membrana PVC.
Adiacent halei, pe fa adele vesticã i sudicã, sunt prevazute doua anexe realizate pe ț ș
structuri metalice independente de structura halei.
Structura corpului de birouri (multifunc ional) este alcatuitã din stâlpi i grinzi din beton ț ș
armat prefabricat. Plan eul peste parter este alcatuit din dale prefabricate de beton armat. ș
Închiderile laterale sunt realizate din zidarie BCA 25 cm cu termoizolatie cu 10 cm polistiren.
Terasa corpului de birouri este comuna cu cea a halei, are acelasi sistem de închidere
si este necirculabila.
Cota aticului clãdirii P+1E este de +9,45/+10,25 m.
Cota terenului sistematizat în zona circula[iei pietonale se afla la -0,10 m fa[ã de
nivelul parterului (±0,00).
Finisaje interioare zona multifunc ionalã: ț
Acces, sc ări, holuri nivel, vestiare
pardoseala - gresie antiderapantã
pere[ii - faianta, zugrãveli cu vopsele lavabile
tavanul - tavan fals ÷ gips-carton
Grupuri sanitare
pardoseala - gresie antiderapantã
pere[ii - faianta, zugrãveli cu vopsele lavabile
tavanul - tavan fals ÷ gips-carton
Sala training, conferinte, multifunctionala, server
pardoseala - covor PVC
pere[ii - zugrãveli cu vopsele lavabile
tavanul - tavan fals ÷ gips-carton
Birou productie, mentenanta
pardoseala - covor PVC
pere[ii - zugrãveli cu vopsele lavabile
tavanul - tavan fals ÷ gips-carton
Ateliere, magazii, laborator, sala compresoare si tablouri electrice
pardoseala - beton vopsit
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 4
studio arca
pere[ii - zugrãveli cu vopsele lavabile
tavanul - tavan fals ÷ gips-carton
Finisaje exterioare
- Fa[ada corpului administrativ este placata cu termosistem - polistiren expandat (10
cm) peste care se aplicã o tencuialã decorative colorata. O por iune din fa adã va fi ț ț
placatã cu tabla cutata cu sec iune trapezoidalã. ț
- Finisajul exterior al halei este alcatuit din tabla cutatã cu sec iune trapezoidalã. ț
- Golurile sunt închise cu tâmplãrie PVC ÷ culoare alba ÷ çi geam termoizolant. Sticla
este clara si de joasa emisivitate Low-E.
Clãdirea se va racorda la re[elele de electricitate, apa, canalizare, gaz, telefonie
existente in zona.
Ìncãlzirea se va realiza in sistem centralizat cu centrala termica.
Clãdirea propusa se încadreazã în Clasa de Ìmportan[ã ÌÌÌ, conform P 100/2006 çi
Categoria de Ìmportan[ã C ÷ construc[ii de importan[ã normalã ÷ conform HG 766/1997
çi L10/1995 privind calitatea în construc[ii.
B. A*ena4area incintei
În incintã se vor amenaja:
- alei pietonale perimetrale cladirii ÷ finisaj dale din beton pe pat de nisip,
- alei si platforme pentru circula ia auto, ț
- 112 locuri de parcare realizate in continuarea zonei de parcare existente (in total vor fi 183
locuri de parcare)
. zona verde plantatã cu iarba si vegeta ie joasa. ț
INDICI URBANISTICI
Suprafa ã teren (conform CF suprafa ã mãsuratã) = 49 454 mp ț ț
E5istent6
Suprafata construitã parter = 6 338 mp
Suprafata construitã desfãçuratã = 6 840 mp
POT = 12,82 %
CUT = 0,14
r(0unere6
Suprafata construitã parter = 11 519 mp
Suprafata construitã desfãçuratã = 12 643 mp
POT = 23,29 % = POT max = 38,03% (conform PUZ, aprobat prin HCL Ghiroda nr. 5/2005)
CUT = 0,26 < CUT max = 0,43 (conform PUZ, aprobat prin HCL Ghiroda nr. 5/2005)
Suprafata alei pietonale, auto, parcari = 13 424 mp (27,14%)
Suprafa ã zona verde = 24 511 mp (49,57%) ț
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 5
studio arca
1.2 RE#ISTENTA
A. STRUCTURA %ALA
1. E)e*ente 7enera)e
Amplasament:
GÌARMATA Vii, Com. Ghiroda, Jud. TÌMÌS, parcela conf. C.F. nr. 400263 Ghiroda
Clasa de importanta:
ÌÌ ÷ conform Normativului P100-1/2006
Actiunea seismica:
a
g
=0,16g; Tc = 0.7 sec. ÷ conform Normativului P100-1/2006
2. Descrierea structurii
Prezenta documentatie trateaza partea de rezistenta a proiectului "CONSTRUÌRE HALA (P)
SÌ CORP BÌROURÌ (P+1E), ÌNSTALATÌÌ SÌ AMENAJARÌ ÌN ÌNCÌNTA¨ ÷ suprastructura
prefabricata.
Cladirea este formata dintr-un corp, HALA(P) SÌ CORP BÌROURÌ(P+1E), delimitat de axele
F/1.3 ÷ R/1;
dimensiuni exterioara: 68.85 m 72.0 m;
deschideri:24.0m+8.85m;
traveei:12x6.0 m;
inaltimea libera minima este 7.00 m la HALA(P) si 3.25 m + 3.87 m la CORP BÌROURÌ
(P+1E);
Structura de rezistenta a cladirii este urmatoarea:
− fundatii pahar;
Acoperis:
− Grinzi de tip: ¨Ì150/14¨ ÷ 1050 daN/ml;
− Grinzi de tip: ¨Ì95¨ ÷620 daN/ml;
− Grinzi de tip: ¨T75¨ ÷410 daN/ml;
− Grinzi de tip: ¨R30x50¨ ÷ 375 daN/ml;
Planseu:
− Grinzi de tip: ¨ L75/30/30¨ ÷ 715 daN/ml;
− Elemente de suprafata de tip: ¨ TT45/13¨ ÷ 610 daN/ml;
Ìnchideri:- acoperis tabla cutata autoportanta +termoizolatie + hidroizolatie;
- pereti prefabricati din beton: 400daN/mp
- hala productie: pana la cota +1.30m (ax R1, 13);
- pereti panouri metalice cu termoizolatie in continuarea celor din beton la hala
productie: 30 daN/mp;
- pereti din BCA de grosime 25cm care nu reazema pe structura prefabricata :
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 6
studio arca
- ax 1.3 pana la cota +9.45;
- ax F1 si Q1 pana la cota +9.45;
- ax 1/(F1 ... Q1) pana la cota +2.95;
Elemente nestructurale pe acoperis: 2x CTA (greutate CTA=6830 Kg) conform plansei PLAN
MONTAJ ACOPERÌS SECTÌUNÌ 2/2
Pentru imbinarea elementelor s-a folosit procedeul uscat.
OBS:
. In 2iit(r se 2a 0re2e1ea ( e5tin1ere 1u0a a5u) 1! intre a5e)e F1.R1. Intre aceasta
e5tin1ere si c)a1irea e5istenta se 2a 0re2e1e r(st .
- Ìn calculul static, panourile inchiderilor au fost luate in considerare nu*ai ca *ase in
analiza modala pentru situatia seismica de proiectare.
- Forta axiala in stalpi, obtinuta din calculul static nu cuprinde:
- greutatea proprie a fundatiei;
- greutatea proprie a terenului de deasupra fundatiei;
- greutatea proprie a inchiderilor care nu reazema pe suprastructura prefabricata.
!. In cazul in care se vor adopta modificari ale incarcarilor sau se va
modifica geometria structurii va fi contactat proiectantul structurii.
!. E2a)uarea incarcari)(r
 Elemente nestructurale:
Acoperis:
− Ìnvelitoare+suspendate: 60 daN/m
2
;
Planseu:
− Suprabetonare 8cm: 190 daN/m
2
;
− Pardosea: 100 daN/m
2
− Suspendate: 50 daN/m
2
− Pereti despartitori: 80 daN/m
2
ÌNCARCARÌ VARÌABÌLE:
 Ìncarcarea utila:
Ìncarcare utila planseu: 250 daN/m
2
 Actiunea zapezii:
s
k
= µ
i
x C
e
x C
t
x s
0,k
s
0,k
= 150 daN/m
2
÷ greutatea de referinta a stratului de zapada;
C
e
= 0.8 ÷ coeficient de expunere al amplasamentului constructiei;
C
t
= 1 ÷ coeficient termic;
µ
i
- coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis.
 Actiunea vantului:
W(Z) = q
ref
x C
e
(z) x C
p
q
ref
= 40 daN/m
2
÷ presiunea de referinta a vantului;
C
e
(z) - coeficient de expunere la inaltimea z deasupra teremului;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 7
studio arca
C
p
÷ coeficient aerodinamic de presiune;
ÌNCARCARÌ ACCÌDENTALE:
 Actiunea seismica:
Evaluarea intensitatii incarcarii seismice s-a facut pe baza analizei modale si a
urmatorilor coeficienti:
a
g
= 0,16g; T
c
= 0.7 sec;
γÌ
= 1.20; q = 4.0.
prevazuti in Normativul P100-1/2006
&. Ca)cu)u) static a) structurii
Pentru determinarea eforturilor in stalpii structurii s-au efectuat calcule statice plane si
spatiale ale cladirii, avandu-se in vedere gruparea pentru verificarea la starea limita ultima
(SLU)
situatie permanenta de proiectare (fundamentala);
situatie seismica de proiectare, la care s-au avut in vedere;
-greutatea proprie a structurii;
-valoarea cvasipermanenta a incarcarilor;
-greutatea inchiderilor (introdusa ca masa in analiza modala);
-seism;
'. Ca)cu)u) sta)0i)(r
Stalpii prefabricatii au sectiunea transversala de 60x60, 60x70, 80x80 si sunt realizati
in tipare metalice.
Calculul armaturilor longitudinale ale stalpilor s-a facut la compresiune excentrica
oblica pe baza eforturilor sectionale obtinute din analiza statica. S-au luat in considerare
efectele excentricitatii aditionale si ale deformatiilor de ordinul ÌÌ prin intermediul coeficientului
η.
Zonele critice de la baza stalpilor s-au calculat si alcatuit in conformitate cu prevederile
din P100-1/2006.
8. Ca)cu)u) e)e*ente)(r 1in 9et(n 0rec(*0ri*at
Elementele din beton precomprimat au fost incadrate in clasa XC3.
Calculele elementelor s-au efectuat in conformitate cu SR-EN 1992-1-1, avandu-se in
vedere:
- verificarea la starea limita de rezistenta;
- starea limita de rezistenta la transfer, transport si montaj.
- verificarea la transport si montaj;
- starea limita de fisurare;
- starea limita de deformatii;
- calculul zonelor de transmitere;
:. Ca)cu)u) 7rinzi)(r 1in 9et(n ar*at
Elementele din beton armat au fost calculate la starea limita ultima la actiunea
momentului incovoietor si a fortei taietoare, in conformitate cu SR-EN 1992-1-1.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 8
studio arca
S-au verificat deschiderea fisurilor si deformatiile sub incarcari de serviciu pentru toate
elementele de beton armat.
;. Tehn()(7ia 1e e5ecutie
Executarea lucrarilor se face de catre un antreprenor specializat si atestat pentru acest
gen de lucrari, pe baza de tehnologie omologata, utilizandu-se materiale insotite de acte care
atesta calitatea lor.
Executantul lucrarilor are obligatia de a intocmi fise tehnologice pentru fiecare gen de
lucrari. Fisele tehnologice intocmite de executant vor contine detaliile cu privire la executie,
materiale, utilaje precum si la masurile de igiena çi protectia muncii pe timpul executiei (scari
provizorii, parapeti de protectie, etc.). Se vor face precizarile necesare pentru PSÌ.
La executarea elementelor prefabricate, precum si la montajul acestora se vor respecta
prevederile Codului de executie CP 012/2007; NE 013/2002.
<. Or7anizarea )ucrari)(r 1e santier
Organizarea lucrarilor se face strict in incinta, nefiind admisa extinderea in zonele
invecinate. Materialele se vor aproviziona din bazele proprii si se vor aduce in santier numai
pe masura punerii in opera.
1=. r(tectia *e1iu)ui inc(n4urat(r
Pentru protejarea mediului inconjurator se interzice depozitarea materialelor si
prefabricatelor in afara zonelor amenajate conform proiectului de organizare a lucrarilor
(aprobat conform normelor in vigoare). Resturile de materiale vor fi transportate in depozite
legal stabilite si pentru care s-au obtinut aprobarile legale. Dupa terminarea executiei
lucrarilor terenul se va elibera de resturile materiale si se va remedia in conformitate cu
prevederile proiectului de sistematizare a incintei noii investitii.
B. STRUCTURA GARA+ $OTOSTI"UITOARE, SATIU ENTRU DESEURI
1. Date generale asupra obiectivului proiectat
Obiectul proiectului "Garaj Motostivuitoare si Spatiu Deseuri" îl constituie un corp de
clãdire având destina[ia de gararea motostivuitoarelor si depozitarea deseurilor. Structura
este amplasatã în Giarmata Vii, jud. Timis, având un regim de înãl[ime P. Suprastructura
clãdirii are o dimensiune în plan de 8x17 m. Înãl[imea suprastructurii metalice este de 4 m.
2. Tema de proiectare
Datele temei de proiectare constând în desene generale de arhitectura çi
parametri dimensionali au fost furnizate de cãtre arhitect. Au fost furnizate urmãtoarele
plançe de arhitecturã:
Sec[iuni orizontale
Sec[iuni transversale caracteristice
Fa[ade
Detaliu travee
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 9
studio arca
Obiectul contractului l-au reprezentat: stabilirea solu[iei constructive, analiza
globalã, dimensionarea elementelor structurale çi solu[iile tehnice de realizare a structurii
metalice (elemente structurale çi îmbinãri), caiet de sarcini.
3. Solu[ia constructivã
Structura de rezisten[ã este formatã din cadre metalice, formate din travei
necontravântuite articulate çi travei cu contravântuiri in X. În plan transversal cadrele sunt
necontravantuite rigide. În plan longitudinal, contravântuirile sunt dispuse în cadrele
exterioare. Sistemul de contravântuiri nu este aparent. Grinzile principale de cadru sunt
realizate din profile laminate, prevãzute cu conectori pentru împiedicarea flambajului
prin încovoiere-rãsucire. Stâlpii suprastructurii sunt realiza[i din profile metalice laminate.
4. Evaluarea încãrcãrilor
Structura de rezisten[ã a clãdirii este solicitatã la urmãtoarele încãrcãri:
încãrcarea permanentã
încãrcarea utilã
sarcini climatice din vânt çi zãpadã
ac[iunea seismicã.
Încãrcãrile permanente s-au stabilit in baza datelor furnizate de cãtre arhitect çi
beneficiar. Încãrcãrile climatice corespunzãtoare amplasamentului construc[iei s-au stabilit în
conformitate cu CR 1-1-3-2005 pentru zãpadã, respectiv NP 082-04 pentru ac[iunea
vântului. Ac[iunea seismica s-a evaluat în conformitate cu normativul P100-1/2006.
Încãrcãrile utile s- au stabilit conform STAS 10101/2A1-87. Combina[iile de încãrcãri au fost
alcãtuite conform CR 0-2005. Structura a fost încadratã în clasa ÌÌÌ de importan[ã conform
CR 0-2005 çi P100-1/2006.
5. Dimensionarea structurii
Dimensionarea structurii de rezisten[ã s-a realizat în conformitate cu prevederile
STAS 10108/0-78, NP 033-99, SR EN 1994-1-1 çi P100-1/2006. Normele Eurocode au fost
folosite în baza ordinului MTCT nr. 620/29.04.2005.
La dimensionarea structurii s-a avut in vedere respectarea condi[iei de rezisten[ã çi a
condi[iei de stabilitate corespunzãtoare stãrilor limitã ultime, respectiv a deplasãrilor admise
corespunzãtoare stãrilor limitã de serviciu.
8. C(n1i>ii tehnice 1e e5ecu>ie ?i *(nta4
Execu[ia çi montajul structurii se realizeazã cu respectarea condi[iilor de calitate çi a
toleran[elor precizate în normele în vigoare (STAS 10108/0-78, STAS 767/0-88, STAS 500/1-
89, STAS 8600-79, C150-99, P100-1/2006, C56-85, P118-99, EN 1090-2).
Responsabilitatea pentru urmãrirea calitã[ii execu[iei conform normelor în vigoare
çi desenelor de execu[ie revine uzinei producãtoare çi firmei care asigurã montajul structurii,
având obliga[ia de a semnala cu promptitudine proiectantului eventualele abateri
dimensionale fa[ã de proiect sau calitatea necorespunzãtoare a materialelor utilizate,
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 10
studio arca
constatate în momentul recep[iei pe çantier.
Proiectantul îçi declinã orice rãspundere în situa[ia în care elementele metalice sunt
executate sau montate necorespunzãtor, precum çi fa[ã de orice fel de modificare adusã
structurii (sarcini suplimentare, goluri in elementele de rezisten[ã) aduse ulterior realizãrii
construc[iei, dacã nu au fost cuprinse în tema de proiectare ini[ialã çi nu s-au luat în
considerare la proiectare.
Pentru detalii suplimentare asupra condi[iilor tehnice de execu[ie çi montaj se va
consulta caietul de sarcini.
C. STUDIU GEOTE%NIC
Totalul de 14 (patrusprezece) puncte acumulate Conform Normativului NP 074/2002
intitulat ,NORMATÌV PRÌVÌND PRÌNCÌPÌÌLE, EXÌGEN|ELE SÌ METODELE CERCETĂRÌÌ
GEOTEHNÌCE A TERENULUÌ DE FUNDARE¨, pentru stabilirea riscului geotehnic al lucrãrii
încadreazã terenul de fundare din amplasamentul cercetat în tipul de risc ,MODERAT¨, iar din
punctul de vedere al categoriei geotehnice în ,CATEGORÌA GEOTEHNÌCĂ 2¨.
Pentru întocmirea Studiului Geotehnic pe amplasamentul cercetat s-au executat 4
(patru) foraje geotehnice F 1, F 2, F 3 çi F 4, cu diametrul de 5¨, pânã la adâncimea de -7,00
m de la suprafa[a terenului.
S-au executat de asemenea 7 (çapte) penetrãri dinamice uçoare PDU 1 ... PDU 7, cu
masa berbecului de 10,0 kg çi înãl[imea de cãdere de 50 cm, conul având o suprafa[ã de 10
cm
2
, conduse pânã la adâncimi de -7,50 m ... 8,00 m.
Cota de fundare minimã recomandatã, de la suprafa[a terenului este:
• D
f
=-0,90 m pentru funda[ii continue;
• D
f
=-1,70 m pentru funda[ii izolate sub stâlpi.
Caracteristicile de contractilitate ale straturilor argiloase din suprafa[a terenului de
fundare, permit clasificarea acestor pãmânturi în CATEGORÌA PĂMÂNTURÌLOR
ARGÌLOASE ACTÌVE, conform buletinelor de analizã.
Fundarea directã a clãdirii se va realiza cu respectarea prescrip[iilor tehnice NE 0001
- 96 intitulat , COD DE PROÌECTARE SÌ EXECU|ÌE PENTRU CONSTRUC|ÌÌ FUNDATE PE
PĂMÂNTURÌ CU UMFLĂRÌ SÌ CONTRAC|ÌÌ MAR̨, conform CAPÌTOLULUÌ 4 çi a ANEXEÌ
8.
Umpluturile de sub trotuare çi platforme betonate se vor executa pe o grosime de 30
cm din pãmânt stabilizat cu var sau dintr-un amestec cât mai omogen de pãmânt contractil çi
nisip în propor[ie de 60 % argilã çi 40 % nisip, sau în amestec de pietriçuri mari çi mici, sau
amestec de pietriçuri cu piatrã spartã.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 11
studio arca
Sunt prezentate calculele referitoare la capacitatea portantã a terenului de fundare la
cota D
f
= -0,90 m, pentru o fundaie continuă cu lã[imea B = 0,50 m, încãrcatã centric çi
urmãtorii parametrii geotehnici, y = 18,9 kN/m
3
, 4 = 15
o
çi c = 31,0 kN/m
2
rezultând
urmãtoarele valori ale capacitã[ii portante, conform STAS 3300/2-85:
p
pl
= 249,76 kN/m
2
;
p
cr
= 414,01 kN/m
2
.
În cazul unor fundaii izolate sub stâlpii halei de produc[ie cu cota de fundare minim
recomandatã D
f
= -1,70 m, având dimensiunile în plan L = B = 2,70 m, încãrcate centric, çi
urmãtorii parametrii geotehnici, y = 18,9 kN/m
3
, 4 = 15
o
çi c = 31,0 kN/m
2
, rezultã
urmãtoarele valori ale capacitã[ii portante conform STAS 3300/2-85:
p
pl
= 312,42 kN/m
2
;
p
cr
= 503,09 kN/m
2
.
Pentru alte dimensiuni ale tãlpii funda[iilor, precum çi în cazul unor încãrcãri aplicate
excentric, se va reface calculul valorilor capacitã[ilor portante ale terenului de fundare
conform paragrafului 3.3.1 çi 4.2.1 din STAS 3300/2-85.
Luând în considerare prescrip[iile NE 012-99, referitoare la clasa de expunere a
construc[iilor în condi[iile de mediu se considerã cã betoanele utilizate pentru realizarea
elementelor de infrastructurã se încadreazã în clasa de expunere 2 a (mediu umed moderat)
çi 5 a (mediu chimic cu agresivitate carbonicã foarte slabã - FS).
Ca urmare a agresivitã[ii carbonice foarte slabe - FS a apelor subterane asupra
betoanelor recomandãm suplimentarea acoperirii cu beton a armãturilor din funda[ii cu o
grosime de 1,00 cm.
În cazul betonului utilizat pentru realizarea funda[iilor, recomandãm o clasã minimã de
beton C 18/22,5 cu grad de impermeabilitate P 8, corespunzãtoare clasei de expunere 2 a çi
5 a, conform Tabelului 5.4, din Normativul NE- 012 - 99.
Lucrãrile de sãpãturi, sprijiniri, umpluturi sau epuismente se vor executa cu
respectarea normativului C 169 ÷ 88 intitulat ,NORMATÌV PRÌVÌND EXECUTAREA
LUCRĂRÌLOR DE TERASAMENTE PENTRU REALÌZAREA FUNDA|ÌÌLOR
CONSTRUC|ÌÌLOR CÌVÌLE SÌ ÌNDUSTRÌALE¨.
Din punctul de vedere al rezisten[ei la sãpare, (Ìndicator de norme de Deviz TS/1981)
pãmânturile se pot încadra astfel:
 Sãpãturã manualã - teren tare
 Sãpãturã mecanicã - teren categoria ÌÌ.
Dacã cu ocazia executãrii sãpãturilor se vor constata nepotriviri fa[ã de cele
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 12
studio arca
men[ionate în prezentul referat, acestea vor fi aduse în timp util la cunoçtin[ã proiectantului
cât çi elaboratorului studiului geotehnic.
Pe timpul executãrii sãpãturilor çi turnãrii betonului în funda[ii, se vor lua mãsurile
necesare pentru asigurarea stabilitã[ii pere[ilor sãpãturii prin folosirea unor sprijiniri adecvate,
dacã este cazul.
Dupã executarea sãpãturilor pentru funda[ii este obligatorie solicitarea elaboratorilor
prezentului studiu geotehnic pentru întocmirea procesului verbal de verificare a naturii
terenului de fundare.
O9ser2atii6
1. Ìn descrierea functionala se vor folosi urmatoarele prescurtari:
a. Beneficiar - BN
b. Antreprenor - AN
c. Descriere functionala - DF
2. Ìn executie se vor respecta in mod obligatoriu normele europene specifice diferitelor
categorii de lucrari in vigoare atata timp cat aceste norme nu intra in contradictie cu
normele romanesti actuale.
!. Toate materialele folosite trebuie sa aiba certificate de calitate europene (CE) si agremente
tehnice.
&. Conditiile generale ale beneficiarului sunt obligatorii pentru antreprenor (AN) atata timp cat
acestea nu intra in contradictie cu legislatia romaneasca.
2. SARCINI, OBLIGATII SI INDATORIRI ALE
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 13
studio arca
ANTRERENORULUI
2.1. $(1a)itate 1e antre0riza
Lucrarea este in totalitate in antrepriza, deci cuprinde toate lucrarile necesare pentru
executie, manopera, materialele si dotarile necesare pentru indeplinirea lucrarilor asa cum
este prevazut in partea scrisa si desenata a proiectului, in conformitate cu legile si normele in
vigoare.
2.2. Ocu0area terenu)ui
2.2.1. Ocu0area terenu)ui 0e 1(*eniu) 0u9)ic
Este in sarcina antreprenorului (AN) de a indeplini toate formalitatile si actele necesare
autoritatilor administrative competente pentru obtinerea autorizatiilor si avizelor de ocupare a
terenului situat pe domeniul public, de a prevedea prin grija si pe cheltuiala sa cele necesare
pentru imprejmuirile prescrise, avand grija periodic sa le verifice eficienta.
De asemenea, este sarcina antreprenorului (AN) de a achita toate taxele necesare pentru
ocuparea terenului public si alte costuri ce deriva din acestea si de a reamenaja/aduce la
starea initiala spatiul public ocupat dupa finalizarea lucrarilor.
Este in sarcina antreprenorului (AN) redactarea intregii documentatii pentru obtinerea
acordului de ocupare a domeniului public.
2.2.2. Ocu0area 1(*eniu)ui 0ri2at
Ìn eventualitatea in care, inainte sau in timpul executiei lucrarilor, este necesara ocuparea
unor terenuri care nu sunt incluse in limita de proprietate a terenului beneficiarului (BN),
atunci este sarcina antreprenorului (AN) sa obtina toate permisele din partea proprietarilor
pentru ocuparea terenului. Totodata, este in grija lui imprejmuirea regulamentara, plata pentru
inchirierea terenului pe toata durata ocuparii, de a reabilita locul prin a-l aduce la starea
initiala si de a indeplini orice dorinta pe care proprietarii o pot avea asupra suprafetei de teren
ocupata, in vederea reabilitarii.
2.2.!. Ser2ituti
Sunt excluse oricare eventuale lucrari de constructii, instalatii si lucrari de infrastructura,
derivate din servituti existente fara acordul explicit al beneficiarului (BN).
2.!. r(0rietati in2ecinate
Daunele cauzate proprietatilor invecinate, a suprastructuri si infrastructuri aferente
domeniului public prin executia lucrarilor, se vor remedia/despagubi pe cheltuiela
antreprenorului (AN), el fiind unicul responsabil pentru integritatea acestora, pana la predarea
lucrarilor.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 14
studio arca
2.&. E5ecutia )ucrari)(r
Ìn timpul executiei lucrarilor, antreprenorul (AN) trebuie sa se supuna prescriptiilor exprimate
in prezentul act, prescriptiilor ce vor fi exprimate pe parcursul lucrarilor de catre seful de
proiect, documentatia desenata a proiectului; cat si tuturor legilor, regulamentelor si
dispozitiilor in materie tehnica si de protectia muncii.
Descrierea lucrarilor va avea o valoare indicativa si nu una exhaustiva, lucrarile trebuind a fi
predate in stare finita, in vederea intrarii in uzul pentru care sunt destinate, imediat dupa
predarea acestora beneficiarului (BN).
Descrierea lucrarilor si prescriptiile tehnice au ca scop esential indicarea lucrarilor si a
tipurilor de materiale care trebuie folosite si, acolo unde trebuie, vor fi determinate prin
desene intocmite ulterior, detaliate, pe care antreprenorul (AN) (in lipsa de desene executive)
este responsabil de a le pregati inainte de executia lucrarilor.
Beneficiarul (BN) va putea alege variantele de executie pe care le considera oportune, ce nu
schimba esential natura lucrarilor cuprinse in antrepriza si care sunt compatibile cu mersul si
organizarea lucrarilor, fara a da drept antreprenorul (AN), ca pentru aceasta, sa ceara
compensatii de orice natura.
Beneficiarul (BN) isi rezerva dreptul de a renunta total sau partial la anumite categorii de
lucrari prevazute sau de a pretinde executia altora suplimentare.
Antreprenorul, din proprie initiativa, nu va putea aduce modificari sau alte variante de
executie lucrarilor de antrepriza.
2.'. Sarcini si (9)i7atii a)e antre0ren(ru)ui
Pe langa cele ce sunt prevazute in descrierea lucrarilor, va fi in exclusivitate si in totalitate in
sarcina antreprenorului si pe cheltuiala acestuia cele ce urmeaza:
Ìndeplinirea si respectarea normelor derivate din legile in vigoare sau din decrete privind
protectia muncii si din legile privind protectia muncii si de prevenire a accidentelor de munca,
privind igiena muncii, asigurarile pentru accidentele in munca, prevederile privind somajul
involuntar, invaliditatea si si imbatranirea, tuberculoza si alte boli profesionale, si orice alta
dispozitie in vigoare ce ar putea interveni pe parcursul executiei lucrarilor.
Antreprenorul (AN) va trebui in orice moment sa poata demonstra la simpla cerere a
Beneficiarului ca a prevazut tot ceea ce este descris mai sus.
Antreprenorul, fata de lucratorii angajati in lucrarile care constituie obiectul prezentului
contract, trebuie sa asigure conditiile normative si atributive, care sa nu fie inferioare acelora
rezultate din contractele colective de munca aplicabile la data ofertei, la categoria si in
locatiile in care se desfasoara lucrarile.
Antreprenorul are sarcina de a controla ca eventualii subantreprenori ai sai, sa indeplineasca
fata de angajatii lor aceleasi conditii citate in paragraful de mai sus.
Ìn executia lucrarilor, antreprenorul trebuie sa adopte, din proprie initiativa, toate prevederile
si precautiile necesare, pentru a evita vatamarea persoanelor si a lucrurilor, prin folosirea
echipamentelor de protectie la lucrul cu instalatii si aparate, care trebuie sa corespunda
normelor de prevenire a accidentelor de munca.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 15
studio arca
Pentru aceasta, el este responsabil, din punct de vedere civil si penal, de accidentele care
pot sa apara la nerespectarea normelor de lucru, la executia lucrarilor de catre proprii
angajati, angajati ai subantreprenorilor si lucrurilor pentru cauze inerente acestora.
Dotarea corespunzatoare a incaperilor folosite drept birouri pentru personalul de conducere si
de asistenta, respectiv a incaperilor necesare personalului muncitor, aflate in incinta
santierului, conform normativelor in vigoare.
Sa asigure sursele de alimentarea cu apa si energia electrica, cat si racordurile necesare
pentru acestea.
Paza tuturor materialelor si echipamentelor depozitate in santier.
Furnizarea tuturor probelor, declaratiilor si certificarilor prevazute de lege.
Ìnainte de punerea in lucru, furnizarea catre beneficiar a tuturor fiselor tehnice privind
materialele utilizate, care fac obiectul antreprizei si care cuprind specificatiile tehnice,
certificarile - daca sunt necesare, modalitatile de punere in lucru si indicatiile de depozitare si
intretinere a acestora.
Verificarea fiecarui dispozitiv si unealta de lucru, conform specificatiilor tehnice pentru
prevenirea accidentelor, chiar daca, intre timp, se folosesc de aceastea si eventualii
subantreprenori.
Pastrarea pe santier a evidentei lucrarilor (rapoarte zilnice de lucru).
Responsabilitatea directa fata de autoritatile competente, pentru orice dauna ce s-ar putea
produce privind canalizarea, partea carosabila a drumurilor publice si alte retele tehnologice.
Executia se va face dupa planurile de executie ale proiectantilor in acord cu beneficiarul (BN)
sau cu reprezentantul legal al acestuia.
Antreprenorul (AN) are obligativitatea ca, in decurs de 2 saptamani de la solicitare, sa puna la
dispozitia beneficiarului (BN) mostre pentru materialele prevazute.
Ìn cazul in care sunt ofertate alte produse decât produsele de referinta, specificate de catre
proiectant, antreprenorul (AN) trebuie sa faca dovada echivalentei acestora.
Mostrele prezentate trebuie sa corespunda cel putin calitatii specificate. Hotarârea finala
referitoare la echivalenta ii revine beneficiarului (BN).
Antreprenorul (AN) are obligativitatea ca in decurs de 2 saptamani de la solicitare sa puna la
dispozitia beneficiarului (BN) monstre pentru materialele prevazute.
Pentru toate materialele specificate si prevazute trebuie sa fie aduse mostre la cererea
comitentului, cel mult in decursul a doua luni dupa acordarea mandatului, respectiv dupa
solicitare.
Beneficiarul (BN) isi rezerva dreptul de a solicita antreprenorului (AN) mostre suplimentare, in
cazul in care considera ca este necesar.
Toate consturile legate de prezentarea mostrelor trebuie sa fie incluse in pretul ofertei.
Se mentioneaza faptul ca pentru realizarea acestui proiect au fost prevazute dotari de inalta
calitate, iar pretentiile rezultate din acest lucru trebuie luate in considerare la toate materialele
folosite si la calitatea executiei.
Conform listei stabilite a dotarilor, toate produsele prezentate trebuie luate in considerare in
oferta cu acelasi pret. Prin aducerea de mostre specifice obiectului, se va alege unul dintre
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 16
studio arca
produsele acestea.
Ìn cazul in care, pentru anumite materiale, nu exista garantie de la producator, care sa fie
valabila macar pâna la expirarea termenului de garantie, vor trebui prezentate beneficiarului
(BN) alternative similare, sub forma de mostra, care vor fi puse in executie doar dupa
aprobarea de catre acesta.
Pentru constructia in sine sunt valabile proiectele de executie si de detaliu care sunt puse la
dispozitie de catre proiectanti.
Atâta timp cât intentia de construire ramâne aceeasi, toate modificarile intreprinse in proiectul
de executie si de detaliu se vor efectua fara modificarea pretului din oferta. Ìn cazul existentei
contradictiilor in documente, comitentul are dreptul de a alege.
Beneficiarul (BN) isi rezerva dreptul de a exclude partial sau complet, cu efect de reducere
asupra pretului, anumite categorii de lucrari partiale sau complete; respectiv sa negocieze el
insusi cu firmele de specialitate si sa le incredinteze aceste lucrari antreprenorului (AN) in
conditiile negociate.
Ìn acest caz, antreprenorul (AN) trebuie sa mentioneze in oferta adausurile calculate pentru
lucrari in subatrepriza.
Antreprenorul (AN) este obligat sa incheie, pentru intreaga perioada de executie a lucrarilor,
pâna la receptia finala, o asigurare de raspundere civila si sa dovedeasca acest lucru
beneficiarului, fara a astepta sa i se solicite acest lucru.
Datorita marimii proiectului este necesara, permanent, prezenta unui angajat tehnic pe
santier. Ìn cazul in care vor fi desfasurate munci de catre muncitorii executantului sau de
catre subfirme, in afara orelor obisnuite de munca, pe durata acestora, va trebui ca un
angajat tehnic sau un maistru in constructii sa fie prezent la fata locului.
Toate prestatiile si costurile pentru amenajarile de deservire, cu exceptia taxelor de
racordare, cad in sfera de prestatie a executantului.
Antreprenorul (AN) va pune la dispozitia beneficiarului (BN) un container dublu, amenajat
corespunzator cu 2 linii telefonice si o conexiune de internet pentru intreaga durata de
executie.
Panoul de identificare a investitiei trebuie executat pe placa din aluminiu caserata, iluminat si
montat conform indicatilor beneficiarului (BN).
Mutarea, demontarea si inlaturarea acestuia intra in sarcina antreprenorului (AN).
Antreprenorul (AN) este obligat sa respecte cu strictete "Conditiile generale¨ (vezi anexa) ale
beneficiarului (BN).
Protejarea, dupa cerinta, a constructiei la rosu impotriva apei de suprafata.
Daca desfasurarea constructiilor si derularea santierului o permite, trebuie puse la dispozitia
beneficiarului (BN) pe santier cel putin 4 locuri de parcare pentru autovehicule.
Curatarea santierului, molozul si deseurile, indiferent de provenienta acestora, demontarea si
transportarea de pe santier a tuturor amenajarilor de santier, inclusiv toate costurile ce stau in
legatura cu acestea.
La finalizarea constructiilor trebuie restaurate toate suprafetele afectate de desfasurarea
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 17
studio arca
constructiilor.
Antreprenorul (AN) trebuie sa mentioneze in oferta, costurile pentru suspendarea activitatii
lucrative, care poate aparea din cauza comitentului, respectiv costurile pentru prelungirile
perioadei de construire.
Odata cu momentul inceperii receptiei, nu mai sunt permise depozitarea de materiale sau
utilaje in cladire sau pe amenajarile exterioare, doar cu aceptul explicit a beneficiarului (BN).
2.8 $ASURI DE RE"ENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
La intocmirea proiectului s-au avut in vedere urmatoarele acte normative:
- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului
P118-1999;
- Prevederi privind protectia contra incendiilor prevazute in STAS nr. 90/76;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- HG 448/2001 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun
avizarii de protectie si stingere a incendiilor;
- Ordin 269/2008 Modificarea regulamentului privind clasificarea produselor pentru constructii
pe baza performantelor de comportare la foc;
- SRN1991-1-2/2004 Actiuni asupra structurilor expuse la foc.
Este obligatoriu ca precizarile cuprinse in normele de mai sus sa fie completate de organele
de resort ale antreprenorului pentru evitarea oricarei posibilitati de aparitie a incendiului.
Ìn mod obligatoriu, se va asigura accesul in zona a autovehiculelor speciale PSÌ in actiune.
!. OBSER"ATII REALABILE REFERITOARE LA
I#OLAREA TER$ICA, I#OLAREA %IDROFUGA,
ECONO$IA DE ENERGIE SI I#OLAREA FONICA
!.1. Iz()are ter*ica, iz()are hi1r(/u7a si ec(n(*ie 1e ener7ie
Cerintele referitoare la izolare termica, izolare hidrofuga si economie de energie se refera la
asigurarea performantelor de izolare a spatiului considerat, astfel incat consumul energetic sa
poata fi limitat, in conditiile obtinerii unui confort minim admisibil.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 18
studio arca
Rezistentele termice medii ale fiecarui element de constructie trebuie sa fie superioare
valorilor admise de legislatia romana.
Criteriile si nivelurile de performanta ce trebuie asigurate sunt:
a. limitarea consumului energetic pentru incalzirea cladirii pe timp de iarna;
b. asigurarea confortului termic pe timp de vara, evitarea aparitiei condensului;
c. asigurarea etanseitatii elementelor de inchidere, asigurarea hidroizolarii elementelor de
constructie perimetrale;
d. asigurarea limitarii consumului energetic.
Observatie: Realizarea unor valori superioare sau egale cu valorile minime, pe langa faptul
de-a conduce la reducerea consumurilor de energie, contribuie si la ridicarea nivelului de
confort termic.
Standarde si normative principale utilizate:
MC 001-2006 Metodologia de calcul al performantei energetice a cladirilor, partile Ì, ÌÌ, ÌÌÌ
C 107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executia lucrarilor de izolatii termice la cladiri
C 107/2-05 Normativ privind calculul coeficientilor globali de izolare termica la cladirile cu
alta destinatie decat cea de locuire
C 107/3-05 Normativ privind calculul performantelor termotehnice ale elementelor d
constructie ale cladirilor
C 107/4-05 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie in contact cu
solul
C 107/6-02 Normativ general privind calculul transferului de masa (umiditate) prin
elementele de constructie
C 107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitatea termica a elementelor de inchidere
ale cladirilor
O 2513/2010 Ordin pentru  modificarea  Reglementãrii   tehnice   ,Normativ   privind   calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale  clãdirilor¨, indicativ C 107-2005
C 112 Normativ privind proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la
lucrarile de constructii
C 37 Normativ privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii
STAS 6472/2 Fizica constructiilor. Higrotermice. Parametrii climatici exteriori
STAS 6472/7 Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor
si materialelor de constructii
STAS 4839 Ìnstalatii de incalzire. Numarul anual de grade-zile
SR 1907/1 Ìnstalatii de incalzire. Calculul necesarului de caldura. Prescriptii de calcul
!.2. r(tectia /(nica
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 19
studio arca
Cerinta privind protectia impotriva zgomotului presupune conformarea elementelor
delimitatoare ale spatiilor, astfel incat zgomotul perceput de catre ocupanti sa se pastreze la
un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, asigurandu-
se totodata un confort minim acceptabil.
Criteriile si nivelurile de performanta ce trebuie asigurate sunt:
a. asigurarea izolarii acustice a spatiilor la zgomot aerian si de impact.
b. asigurarea imbunatatirii izolarii pardoselilor la zgomot de impact.
Standarde si normative principale utilizate:
STAS 10009 Acustica in constructii. Acustica urbana. Limitele admisibile ale nivelului
de zgomot
STAS 6156 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului la constructii civile
si social-culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustic
P 122 Ìnstructiuni tehnice pentru proiectarea masurilor de izolare fonica la
cladiri civile, social-culturale si tehnico-administrative
C 125-2005 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si
a tratamentelor acustice in cladiri
GP 001-1996 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct
de vedere acustic
&. $ASURI DE ROTECTIA $UNCII
La intocmirea proiectului s-a tinut seama de prevederile legii 90/1996, 319/2006, precum si
de prevederile acte normative specifice, pe care antreprenorul (AN) le va respecta cu strictete
in executarea lucrarilor de constructii.
Masurile de protectia muncii indicate in prezenta documentatie nu sunt limitative, acestea
urmand a fi completate de antreprenor (AN) cu instructiuni specifice, care vor fi afisate la
locul de munca.
Antreprenorul (AN) va respecta cu strictete prevederile legislatiei specifice si va adopta si alte
masuri pe care le va considera necesare, astfel incat, orice posibilitati de accidentare, sa fie
excluse cu desavarsire.
Obligatia antreprenorului (AN) este executia lucrarilor in conditii de siguranta, astfel incit sa
se evite producerea de accidente de munca.
Antreprenorul (AN) este direct responsabil privind activitatea proprie cu privire la protectia
muncii si a sanatatii si securitatii in munca, precum si a subantreprenorilor sai.
Antreprenorul (AN) va aduce la cunostinta personalului propriu si a subantreprenorilor sai
obligatiile pe care le au in materie de sanatate si securitate in munca, riscurile la care se
supun prin nerespectarea acestora si echipamentul necesar pentru participarea la activitatile
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 20
studio arca
prevazute in prezentul contract.
Antreprenorul (AN) va asigura controlul accesului persoanelor neautorizate in incinta santierului.
'. DESCRIEREA LUCR-RILOR E CAITOLE
"()u*u) 1. STRUCTURA
Ca0 1.1 INFRASTRUCTURA, SURASTRUCTURA
A. E,ECUTAREA LUCR-RILOR DE S--TURI SI TERASA$ENTE
1@ GENERALITATI
Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la lucrãrile de sãpãtura, umpluturã,
compactare çi transport pãmant.
2@ STANDARDE AI NOR$ATI"E DE REFERINTA CARE TREBUIESC RESECTATE
C18<.;; - NORMATÌV PRÌVÌND EXECUTAREA LUCRĂRÌLOR DE TERASAMENTE
PENTRU REALÌZAREA FUNDA|ÌÌLOR CONSTRUC|ÌÌLOR CÌVÌLE SÌ
ÌNDUSTRÌALE
C2<.;' - NORMATÌV PRÌVÌND ÎMBUNĂTĂ|ÌREA TERENURÌLOR DE FUNDARE
SLABE PRÌN PROCEDEE MECANÌCE
TS - NORME DE DEVÌZ PENTRU TERASAMENTE;
GE=2;.<: - GHÌD PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRÌLOR DE DRENAJ ORÌZONTAL SÌ
VERTÌCAL
ST =1'.<: - SPECÌFÌCA|ÌE TEHNÌCĂ PRÌVÌND REFACEREA PRÌN OBTURARE SÌ
ETANSARE A CONTACTULUÌ TEREN-ÌNFRASTRUCTURĂ PENTRU
CONSTRUC|ÌÌ DE LOCUÌN|E, SOCÌAL-CULTURALE SÌ ÌNDUSTRÌALE
1=.;8 - NORMATÌV PRÌVÌND PROÌECTAREA SÌ EXECUTAREA LUCRĂRÌLOR DE
FUNDA|ÌÌ DÌRECTE LA CONSTRUC|ÌÌ;
C18.;& - NORMATÌV PENTRU EXECUTAREA PE TÌMP FRÌGUROS A LUCRARÌLOR
DE CONSTRUCTÌÌ;
NORME SÌ NORMATÌVE SÌ NORMATÌVE ELEBORATE DE ÌNSTÌTUTUL DE CERCETARÌ
STÌÌNTÌFÌCE PENTRU PROTECTÌA MUNCÌÌ.
!@ E,ECUTAREA LUCRARILOR
Înainte de demararea lucrãrilor de sãpãturi, se vor scoate din functiune sau se vor lãsa
sub supraveghere strictã si permanentã toate utilitã[ile care deservesc sau traverseazã
zonele de interven[ie, re[ele de apa, canalizare, termice, gaz, telefonice, electrice, etc.
Deoarece nivelul apelor freatice este ridicat sunt necesare montarea de instalatii
pentru scaderea nivelului freatic.
Lucrãrile se vor ataca dupã împrejmuirea zonei, eventual semnalizarea pe timp de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 21
studio arca
noapte dacã deranjeazã circula[ia rutierã si numai dupa maontarea instalatiilor de
epuismente. Lucrãrile de sapatura la fundatii se vor realiza mecanizat iar sãpãtura manualã
în spatii înguste çi pentru corectarea taluzurilor çi fundul sãpãturii. Dupa realizarea
sapaturilor se va realiza sprijinirea malurilor de pamant pentru a impiedica prabusirea lor in
timpul executarii lucrarilor la fundatii.
Lucrãrile ce se vor executa înainte de începerea lucrãrilor de terasamente propriu-zise, sunt,
în principal, cele de defriçãri, demolãri, amenajare a terenului çi a platformei de lucru.
Dacã în timpul executãrii sãpãturilor se întâlnesc obiecte sau construc[ii de interes
arheologic, lucrãrile se vor opri çi se vor anunta organele competente.
Trasarea pe teren cuprinde fixarea pozitiei construc[iilor pe amplasamentele proiectate
çi marcarea fiecãrei construc[ii conform proiectului.
Întocmirea planului de executare a lucrãrilor de trasare necesare fixãrii pozi[iei
construc[iilor pe amplasamentele proiectate çi abaterile admisibile la trasare sunt date în
"Îndrumãtorul privind executarea trasãrii de detaliu în construc[ii" indicativ C 83-75. Trasarea
lucrãrilor de terasamente pentru funda[ii face parte din trasarea lucrãrilor de detaliu çi se
efectueazã pe baza planului de trasare, dupã fixarea pozi[iei construc[iei pe amplasamentul
proiectat.
La executarea sãpãturilor pentru funda[ii trebuie sã se aibã în vedere urmãtoarele:
- men[inerea echilibrului natural al terenului în jurul gropii de funda[ie sau în jurul
funda[iilor existente pe o distan[ã suficientã, astfel încât sã nu se pericliteze instala[iile çi
construc[iile învecinate;
- când turnarea betonului în funda[ie nu se face imediat dupã executarea sãpãturii, în
terenurile sensibile la ac[iunea apei, sãpãtura va fi opritã la o cotã mai ridicatã decât cota
finalã pentru a împiedica modificarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului de sub
talpa funda[iei.
Necesitatea sprijinirii pere[ilor sãpãturilor de funda[ie se va stabili [inând seama de
adâncimea sãpãturii, natura, omogenitatea, stratifica[ia, coeziunea, gradul de fisurare çi
umiditatea terenului, regimul de curgere a apelor subterane, condi[iile meteorologice çi
climatice din perioada de execu[ie a lucrãrilor de terasamente, tehnologia de execu[ie
adoptatã etc.
În cazul când în aceeaçi incintã se executã mai multe construc[ii apropiate, atacarea
lucrãrilor se va face astfel incât sã se asigure executarea funda[iilor începând cu cele situate
la adâncimea cea mai mare, iar sãpãturile sã nu influen[eze construc[iile sau instala[iile
invecinate çi sã nu afecteze terenul de fundare al viitoarelor lucrãri învecinate .
În cazul unei umeziri superficiale, datoritã precipita[iilor atmosferice neprevãzute,
fundul gropii de funda[ie trebuie lãsat sã se zvânte înainte de începerea lucrãrilor de
executare a funda[iei (betonare), iar dacã umezirea este puternicã se va îndepãrta stratul de
noroi.
Schimbarea cotei fundului gropii de funda[ie, în timpul execu[iei, se poate face numai
cu acordul proiectantului, având în vedere urmãtoarele:
-Coborârea cotei fundului gropii de funda[ie sub cea prevãzutã în proiect se face dacã
se constatã o neconcordan[ã a terenului cu studiul geotehnic întocmit pe amplasament.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 22
studio arca
-Orice modificari de cote fa[ã de proiect se vor consemna în registrul de procese
verbale de lucrãri ascunse care va fi semnat de constructor, beneficiar çi de geotehnician.
Executantul are obliga[ia de a cerceta funda[iile existente çi a lua imediat mãsuri
pentru a asigura stabilitatea acestor construc[ii, sesizând de îndatã beneficiarul çi proiectantul
lucrãrii în vederea stabilirii mãsurilor corespunzãtoare.
Turnarea betonului în funda[ii se va executa de regulã imediat dupã atingerea cotei de
fundare din proiect sau a unui strat pentru care proiectantul îçi dã acordul privitor la
posibilitatea de fundare a construc[iei respective.
Dupa realizarea sapaturii in zona constructiei se va chema proiectantul si geotehnicianul
pentru stabilirea naturii terenului de fundare si acordarea avizului de turnare a betonului la
fundatii.
&@ TRANSORTUL A$ANTULUI
Pãmântul rezultat din sãpãtura se depoziteazã local çi pe etape pentru umplutura çi
numai diferen[a rezultata se transporta cu utilaje de transport la locul de depozitare.
La transportul pãmântul se va [ine seama de :
- distan[a de transport, act încheiat de beneficiar cu constructorul;
- de înfoierea pãmântului rezultat din sãpãtura;
- de utilajele mecanice folosite;
- de încãrcarea mecanica a utilajului de transport.
'@ U$LUTURI DE A$ANT
Dupã execu[ia lucrarilor la fundatii, se executã sistematizarea pe verticalã la cotele din
proiect cu umpluturã de pãmânt ales din sãpãtura.
Pãmântul ales pentru umpluturã, rezultat din sãpãturã nu trebuie sã con[inã stratul de
sol vegetal, urme de rãdãcini. Umplerea se va executa numai pe teren bun. Nu se admite
umplutura pe teren vegetal. Straturile de pãmânt, de pietriç, etc, se compacteazã în straturi
de 20-25 cm grosime cu maiul mecanic, folosindu-se pãmânt cu umiditate optimã pentru
compactare. Este foarte importanta compactarea pãmântului cu multã conçtiinciozitate pentru
a se evita eventualele posibile tasãri ale trotuarelor, ale zidurilor autoportante care descarcã
pe pardoseala. Compactarea se va realiza pana la obtinerea unui grad de compactare de
95%-100%.
8@ CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE SAATURI
Proiectantul si geotehnicianul, prin obliga[iile de proiectare sau asistenta tehnica va fi
chemat pe çantier pentru verificarea çi consemnarea în scris a lucrãrilor în fazele ascunse
ca: adâncimea de fundare (terenul bun de fundare), lã[imea funda[iei.
Verificarea compactãrii umpluturilor se va face pe baza prevederilor fiçelor
tehnologice, cu respectarea prevederilor "Normativului pentru verificarea calitã[ii çi recep[ia
lucrãrilor de construc[ii çi instala[ii aferente" indicativ C 56-85 çi a "Normativului C 29-85".
Unitatea executantã a lucrãrilor de umpluturi va organiza verificarea compactãrii
acestora cu personal calificat, laboratoarele trebuind sã respecte prevederile
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 23
studio arca
"Nomenclatorului încercãrilor de laborator" çi instruc[iunile de aplicare a acestuia în
conformitate cu ord. Ì.C. nr. 8 din 7 noiembrie 1981.
Controlul va avea un caracter operativ, pentru a se putea lua la timp mãsurile
necesare, în cazul în care se constatã cã umplutura nu este corespunzãtoare.
:@ CONDITII DE $ASURARE A LUCRARILOR
Mãsurãtorile lucrãrilor de terasamente (sãpãturi, umpluturi, compactãri) çi transport se
vor face la metru cub de terasamente, respectiv tone pentru transport conform proiect,
scãzându-se pentru volumul de umpluturã, volumul canalelor de instala[ii, dacã este cazul.
B. E,ECUTAREA LUCRARILOR DE COFRARE
1@ GENERALITATI.
Cofrajele çi sus[inerile lor trebuie astfel alcãtuite încât sã îndeplineascã urmãtoarele
condi[ii:
- sã asigure ob[inerea formei, dimensiunile çi gradul de finisare prevãzute în proiect
pentru elementele ce urmeazã a fi executate, respectându-se abaterile limitã;
- sã fie etançe încât sã nu permitã pierderea laptelui de ciment;
- sã fie stabile çi rezistente sub ac[iunea încãrcãrilor care apar în procesul de
execu[ie;
- sã asigure ordinea de montare çi demontare stabilitã, fãrã a degrada elementele de
beton cofrat sau componentele cofrajelor çi sus[inerilor;
Cofrajele vor fi executate din lemn sau produse pe bazã de lemn çi metal.
Pentru reducerea aderen[ei intre beton çi cofraje, acestea se ung cu agen[i de
decofrare pe fe[ele ce vin în contact cu betonul dupã curã[area prealabilã (opera[ia se face
înainte de fiecare folosire).
2@ STANDARDE AI NOR$ATI"E DE REFERINTA CARE TREBUIESC RESECTATE
C182.:! - NORMATÌV PRÌVÌND ALCATUÌREA, EXECUTAREA SÌ FOLOSÌREA
COFRAJELOR METALÌCE PLANE PENTRU PERETÌ DÌN BETON MONOLÌT
LA CLADÌRÌ
C11.:& - ÌNSTRUCTÌUNÌ TEHNÌCE PRÌVÌND ALCATUÌREA SÌ FOLOSÌREA ÎN
CONSTRUCTÌÌ A PANOURÌLOR DÌN PLACAJ PENTRU COFRAJE
!@ TRANSORTUL SI DEO#ITAREA COFRA+ELOR
Manipularea, transportul çi depozitarea cofrajelor se vor face astfel încât sã se evite
deformarea çi degradarea lor.
Este interzisã depozitarea cofrajelor direct pe pãmânt sau depozitarea altor materiale
pe stivele de panouri de cofraje.
În baza analizãrii proiectului çi a condi[iilor specifice de execu[ie constructorul va
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 24
studio arca
stabili tipul de cofraje ce se va adapta çi va elabora fiçele tehnologice necesare realizãrii
lucrãrilor de cofraje.
Fiçele tehnologice elaborate de executant vor cuprinde precizãri de detaliu privind:
- lucrãrile pregãtitoare;
- fazele de execu[ie;
- pozi[ia ferestrelor de curãtare sau betonare;
- programul de control al calitã[ii pe faze de execu[ie a cofrajelor;
- resursele necesare;
- organizarea ra[ionalã a locului de muncã.
&@ $ONTAREA COFRA+ELOR
Înainte de începerea opera[iei de montare a cofrajelor se vor curã[a çi pregãti
suprafe[ele de cofraj care vor veni în contact cu betonul ce urmeazã a fi turnat çi va verifica çi
corecta pozi[ia armãturilor de legãturã sau continuitate.
Montarea cofrajelor va cuprinde urmãtoarele opera[iuni:
- trasarea pozi[iei cofrajelor;
- asamblarea çi sus[inerea provizorie a panourilor;
- verificarea çi montarea pozi[iei panourilor;
- încheierea, legarea çi sprijinirea definitiva a cofrajelor.
În cazul în care elementele de sus[inere a cofrajelor reazemã pe teren se va asigura
repartizarea solicitãrilor, [inând seama de gradul de compactare çi posibilitã[ile de înmuiere
încât sã se evite producerea tasãrilor.
'@ CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE COFRA+E
În vederea asigurãrii unei execu[ii corecte a cofrajelor se vor efectua verificãri
etapizate preliminare, controlându-se lucrãrile pregãtitoare subansamblurilor de cofraje sau
sus[inere. În cursul execu[iei se va verifica pozi[ionarea în raport cu terenul çi modul de
fixare a elementelor iar în final se face recep[ia cofrajelor çi consemnarea constatãrilor în
Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrãrilor ce devin ascunse privind:
- alcãtuirea elementelor de sus[inere çi sprijinire;
- încheierea corectã a elementelor cofrajelor çi asigurarea etançeitã[ii acestora;
- dimensiunile interioare ale cofrajelor în raport cu cele ale elementelor care urmeazã a
se betona;
- pozi[ia golurilor;
- pozi[ia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzãtoare situa[iei la nivelele
inferioare.
C. E,ECUTAREA LUCRARILOR DE AR$ARE SI REALI#AREA LANSEELOR CU
TABLA CUTATA
1@ GENERALITATI
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 25
studio arca
Tipurile utilizate curent în elementele de beton armat (caracteristicile mecanice de
livrare) sunt indicate în standardele de produs STAS 438/1-89 pentru o[eluri cu profil neted
OB 37 çi profilate PC 52, PC 60 respectiv 438/2-91 çi 438/4-98 pentru sârme trase çi plase
sudate pentru beton armat. Domeniile de utilizare ale acestor tipuri de armãturi sunt precizate
în STAS 10107/0-90 sau în alte reglementãri specifice.
Livrarea o[elului beton se va face în conformitate cu reglementãrile în vigoare, înso[itã
de un document de calitate (certificat de calitate / inspec[ie, declara[ie de conformitate) çi
dupã certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupã certificatul de
conformitate.
În cazul în care livrarea se va face de cãtre o bazã de aprovizionare, aceasta este
obligatã sã transmitã certificatele de garan[ie corespunzãtoare loturilor pe care le livreazã.
O[elurile pentru armaturi trebuie sã fie depozitate separat pe tipuri çi diametre, în spatii
amenajate çi dotate corespunzãtor, astfel încât sã se asigure:
- evitarea condi[iilor care favorizeazã corodarea;
- evitarea murdãririi acestora cu pãmant çi alte materiale;
- asigurarea condi[iilor de identificare usoarã a fiecãrui sortiment sau diametru.
Pentru fiecare cantitate çi sortiment aprovizionat, opera[ia de control va consta în:
- constatarea existentei certificatului de calitate sau de garan[ie;
- verificarea dimensiunilor sec[iunii;
- verificarea prin îndoire la rece.
În cazul în care exista dubii asupra calitã[ii o[elurilor se va proceda la verificarea
caracteristicilor mecanice prin încercarea la trac[iune çi, dupã caz, la sudabilitate.
2@ STANDARDE AI NOR$ATI"E DE REFERINTA CARE TREBUIESC RESECTATE
C1&=.<.;8 - NORMATÌV PENTRU EXECUTAREA LUCRARÌLOR DÌN BETON SÌ BETON
ARMAT NORME SÌ REGLEMENTARÌ PRÌVÌND ASÌGURAREA CALÌTATÌÌ ÌN
CONSTRUCTÌÌ LEGEA 10/1995
C1'8.;< - ÎNDRUMATOR PENTRU APLÌCAREA PREVEDERÌLOR STAS 6657/3-89 ,
ELEMENTE PREFABRÌCATE DÌN BETON, BETON ARMAT SÌ BETON PRECOMPRÌMAT,
PROCEDEE, ÌNSTRUMENTE SÌ DÌSPOZÌTÌVE DE VERÌFÌCARE A CARACTERÌSTÌCÌLOR
GEOMETRÌCE"
Pe întreaga perioadã de executare a lucrãrilor se vor respecta normele generale çi
normele specifice de protec[ia muncii în vigoare (Norme specifice de securitate a muncii
pentru prepararea, transportul, turnarea betonului çi executarea lucrãrilor de beton armat
aprobate de Ministerul Muncii çi Protec[iei Sociale cu Ordinul Nr. 136/14.04.1995), precum çi
normele de pazã contra incendiilor.
!@ FASONAREA DEO#ITAREA SI $ONTAREA AR$ATURII
Înainte de începerea lucrãrilor, executantul este obligat sã examineze amãnun[it
proiectul çi sã aducã la cunoçtin[a investitorului, eventualele lipsuri, nepotriviri între diferite
planuri sau dificultã[i de adaptare la teren çi execu[ie a proiectului. În cazul lucrãrilor
executate pe timp friguros, se vor respecta prevederile normativului C 16-84.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 26
studio arca
Fasonarea barelor, confec[ionarea çi montarea carcaselor de armãtura se va face în
conformitate cu prevederile proiectului dar tinandu-se seama de dimensiunile exacte pe
santier.
Înainte de a se trece la fasonarea armãturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, [inând seama de posibilitã[ile practice de montare çi fixare a barelor, precum çi
de aspectele tehnologice de betonare çi compactare.
Armaturile trebuie sã fie curate çi drepte înainte de fasonare.
O[elul livrat în colaci sau bare îndoite trebuie sã fie îndreptat înainte de a se proceda la
taiere çi fasonare, fãrã a se deteriora profilul. La întindere, alungirea maximã nu va depãçi
1mm/m.
Barele tãiate çi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate, în aça fel încât se va
evita confundarea lor çi sã se asigure pãstrarea formei çi curã[enia lor pana la montare.
În cazul în care, datorita condi[iilor locale, poate fi favorizatã corodarea o[elului se
recomandã montarea çi betonarea armãturilor în maxim 15 zile de la confec[ionare.
Barele cu profil cu diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.
$(ntarea ar*3turi)(r 0(ate s3 Bncea03 nu*ai 1u036
- recep[ionarea calitã[ii cofrajelor
- acceptarea de cãtre proiectant a fiçei tehnologice de betonare a elementelor sau
pãr[ilor de structurã al cãror volum depaseste 100 mc çi este necesar sã fie prevãzute
rosturile de turnare.
La montarea armãturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfãçurãri a
turnãrii çi compactãrii betonului.
Armãturile vor fi montate în pozi[ia prevãzuta în proiect, luându-se mãsuri care sã
asigure men[inerea acestora, în timpul turnãrii betonului (distan[ier, agrafe, capre). Se vor
prevedea:
- cel pu[in doi distan[ieri la mp de placa sau perete;
- cel pu[in un distan[ier la fiecare ml de grinda sau stâlp.
Distan[ierii vor fi din mase plastice. Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel-
beton.
Pentru men[inerea în pozi[ie a armãturilor de la partea superioara a plãcilor, se vor
folosi capre din otel-beton, sprijinite pe armãtura inferioara sau pe distan[ieri çi dispuse intre
ele la o distanta de maxim 1.00 m (1 buc / mp) în câmp, respectiv la maxim 50 cm (4 buc/mp)
în zonele de consola.
Barele din planseu vor trece peste barele din grinzi. Praznurile çi piesele metalice
înglobate vor fi fixate prin puncte de sudura sau legare cu sârma de armãtura elementului
sau vor fi fixate de cofraj, astfel încât sã se asigure men[inerea pozi[iei lor în tot timpul
turnãrii betonului.
La încruciçãri, barele de armãturã trebuie sã fie legate intre ele cu sarma neagra
(STAS 889-980). Când legãtura se face cu sârmã, se vor utiliza doua fire de sarma de 1-1.5
mm diametru.
Încruciçãrile armãturilor din plãci vor avea legate în mod obligatoriu doua rânduri
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 27
studio arca
marginale pe întreg conturul. Restul încruciçãrilor, din mijlocul re[elelor, vor fi legate din 2 în 2
în ambele sensuri (în çah).
La grinzi çi stâlpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armãturii cu colturile etrierilor
sau cu ciocurile agrafelor.
Abaterile maxime admisibile la fasonarea barelor çi montarea armãturilor, sunt pentru
43 ÷ 6 de 40.1 mm si pentru 46 ÷ 10 de 40,15 mm.
Înnãdirea armãturilor se face prin suprapunere sau sudura, conform proiectului.
Ancorarea armãturilor în cazul barelor orizontale la centuri çi a barelor orizontale
independente din armarea de câmp se face pe o lungime de 40 pentru barele din PC 52 çi
OB 37.
Atunci când din motive justificate, constructorul nu dispune de sortimentele çi
dimensiunile prevãzute în proiectul de execu[ie, se poate proceda la înlocuirea acestor
armaturi respectând urmãtoarele condi[ii :
- adoptarea altor diametre de bare, de acelaçi tip de otel cu cel înlocuit se face astfel
încât aria armãturilor sã rezulte egala sau cu cel mult 5% mai mare decât cea din proiect;
- pentru armaturile de rezistenta din grinzi, diametrul nou adoptat poate fi cu cel mult
25% mai mare decât cel prevãzut în proiectul lucrãrii, fara a schimba tipul otelului.
Ìnlocuirea de armatura se va face numai dupa obtinerea avizului proiectantului de structura si
se men[ioneazã pe planurile de execu[ie care se depun la cartea construc[iei.
&@ LACI CO$USE DIN TABLA CUTATA CBETON
Tabla cutatã îndeplineçte un dublu rol:
- de cofraj, capabil sã preia greutatea betonului proaspãt, a armãturilor precum çi
încãrcãrile tehnologice în faza de turnare;
- de armãturã de rezisten[ã, dupã întãrirea betonului.
Caracterul compozit al elementului în exploatare este asigurat prin realizarea unei
conlucrãri între tabla cutatã çi beton, capabilã sã împiedice lunecãrile între cele douã
elemente, astfel încât sã lucreze ca un element structural unitar.
Deoarece plãcile compuse o[el-beton sunt componentele plançeelor unor structuri
antiseismice, este necesarã asigurarea rolului de contravântuire orizontalã a plançeelor. În
acest sens, prin fixarea tablei cutate pe reazemele marginale,se asigurã atât transmiterea
încãrcãrilor orizontale, cât çi men[inerea pozi[iei în timpul execu[iei çi împiedicarea lunecãrilor
sub efectul încovoierii.
Ancorajele de capãt se pot realiza prin gujoane cu cap sudate sau împuçcate in placi
inglobate prevazute in talpa superioarã a grinzilor pe care se reazemã placa.
Tipurile de table cutate produse în [ara noastrã çi caracteristicile corespunzãtoare ale
acestora sunt cuprinse în cataloagele firmelor producãtoare.
Tablele ce intrã în alcãtuirea plãcilor compuse vor avea o rezisten[ã la întindere de
min. 220 N/mm
2
.
Se men[ioneazã cã la noi în [arã se produc table cutate cu pere[i netezi. În vederea
aplicãrii solu[iei de placã compusã tablã cutatã-beton este necesarã realizarea unor table cu
amprente pe pere[ii înclina[i ai cutelor, sau prevederea altor mijloace de conlucrare mecanicã
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 28
studio arca
între tablã çi beton.
Pentru realizarea plãcilor compuse tablã cutatã-beton se recomandã tabla cutatã din
o[el moale, OL 37, protejatã prin galvanizare, cu profile trapezoidale si prevazute cu
amprente pe peretii inclinati ai cutelor (cofrastra).
Suprafe[ele expuse ale tablei de o[el trebuie protejate adecvat sã reziste la condi[iile
atmosferice specifice.
Se recomandã protejarea prin zincare a ambelor fe[e ale tablei.
Plãcile compuse reazemã pe grinzile de beton pe o lungime minimã de 75 mm, iar
tabla cutatã pe min. 50 mm;
În cazul reazemelor intermediare fãrã continuitate, lungimile de rezemare, din ambele pãr[i,
vor fi de min. 50 mm, când reazemele sunt din beton sau o[el respectiv min. 75 mm, când
sunt din zidãrie .
În cazul reazemelor intermediare cu continuitate, suprapunerea tablelor în dreptul
reazemelor din o[el sau beton se face pe min 100 mm .
Pentru urmãrirea comportãrii plãcilor compuse tablã cutatã-beton se vor face douã
tipuri de încercãri çi anume:
- încercãri pe epruvete, pentru testarea conlucrãrii dintre tabla cutatã çi beton;
Încercãrile se fac pe epruvete compuse tablã amprentatã-beton. Fâçiile de tablã se
decupeazã din panourile de tablã cutatã utilizate la realizarea plãcii compuse, iar betonul va
corespunde clasei de calitate a celui folosit în elementul compus.
D. E,ECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE
1@ GENERALITATI
Ìn capitolul de fata sunt specificate cerin[ele de bazã ce trebuie îndeplinite în ceea ce
priveçte betonul (materialele componente, compozi[ia, proprietã[ile betonului proaspãt çi
întãrit, turnarea, tratarea) sunt stabilite criterii pentru satisfacerea acestor cerin[e în contextul
sistemului de control çi asigurare a calitã[ii, în vigoare.
2@ STANDARDE AI NOR$ATI"E DE REFERINTA CARE TREBUIESC RESECTATE
STAS 1=1=:D=.<= - CALCULUL SÌ ALCĂTUÌREA ELEMENTELOR DÌN BETON, BETON
ARMAT SÌ BETON PRECOMPRÌMAT
1==.=8 - NORMATÌV PENTRU PROÌECTAREA ANTÌSEÌSMÌCĂ A
CONSTRUC|ÌÌLOR DE LOCUÌN|E, SOCÌAL-CULTURALE,
AGROZOOTEHNÌCE SÌ ÌNDUSTRÌALE
C 18.;& - NORMATÌV PENTRU REALÌZAREA PE TÌMP FRÌGUROS A
LUCRĂRÌLOR DE CONSTRUC|ÌÌ SÌ A ÌNSTALA|ÌÌLOR AFERENTE
N ==:.<: - COD DE PROÌECTARE PENTRU STRUCTURÌ SÌ CADRE DÌN BETON
ARMAT
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 29
studio arca
C '8.;' - NORMATÌV PENTRU VERÌFÌCAREA CALÌTĂ|ÌÌ SÌ RECEP|ÌA
LUCRĂRÌLOR DE CONSTRUC|ÌÌ
!@ TURNAREA BETONULUI
Executarea lucrãrilor de betonare poate sã înceapã numai daca sunt îndeplinite
urmãtoarele condi[ii:
- fiça tehnologicã pentru betonarea obiectivului în cauzã este întocmitã çi acceptatã
de beneficiar;
- sunt aprovizionate çi verificate materialele necesare;
- sunt recep[ionate calitativ lucrãrile de sapaturi, cofraje çi armare;
- suprafe[ele de beton turnate anterior çi întãrite sunt curã[ate de pojghi[e de lapte de
ciment, nu prezintã zone necompactate sau segregãri çi au rugozitatea necesarã unei bune
legaturi intre cele douã betoane;
- nu se întrevede posibilitatea apari[iei unor condi[ii climatice nefavorabile.
-sunt asigurate posibilitã[i de spãlare a utilajelor de transport çi punere în operã a
betonului;
- sunt stabilite, dupã caz, çi pregãtite mãsurile ce vor fi adoptate pentru continuarea
betonãrii în cazul interven[iei unor situa[ii accidentale (sta[ie de betoane çi mijloace de
transport de rezervã, sursã suplimentarã de energie electricã, materiale pentru protejarea
betonului, condi[ii de creare a unui rost de lucru etc.);
- în cazul funda[iilor, sunt prevãzute mãsuri de dirijare a apelor provenite din
precipita[ii, astfel încât acestea sã nu se acumuleze în zonele ce urmeazã a se betona;
- sunt asigurate condi[iile necesare recoltãrii probelor la locul de punere în operã çi
efectuãrii determinãrilor prevãzute pentru betonul proaspãt, la descãrcarea din mijlocul de
transport;
- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu îndeplinesc
condi[iile tehnice stabilite çi sunt refuzate.
În baza verificãrii îndeplinirii condi[iilor de mai sus, se va consemna aprobarea
începerii betonãrii de cãtre: responsabilul tehnic cu execu[ia, reprezentantul beneficiarului çi
în cazul fazelor determinante proiectantul, reprezentantul ÌSC, în conformitate cu prevederile
programului de control al calitã[ii lucrãrilor - stabilite prin conrtact.
Aprobarea începerii betonãrii trebuie sã fie reconfirmatã, pe baza unor noi verificãri
suplimentare , în cazurile în care:
- au intervenit evenimente de naturã sã modifice situa[ia constatatã la data aprobãrii
(intemperii, accidente, reluarea activitã[ii la lucrãri sistate çi neconservate);
- betonarea nu a început în intervalul de 7 zile, de la data aprobãrii.
Înainte de turnarea betonului, trebuie verificatã func[ionarea corectã a utilajelor pentru
transportul local çi compactarea betonului.
Se interzice începerea betonãrii înainte de efectuarea verificãrilor çi mãsurilor mai sus.
Betonarea unei construc[ii va fi condusa nemijlocit de çeful punctului de lucru. Acesta
va fi permanent la locul de turnare çi va supraveghea respectarea normativului P 140-86 çi
fisa tehnologica.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 30
studio arca
La turnarea betonului se va avea grija ca :
- cofrajele betonului vechi care vor veni în contact cu betonul proaspãt vor fi udate cu
apa cu 2-3 ore înainte çi imediat la turnare, îdepãrtându-se apa rãmasã;
- din mijlocul de transport betonul se va descarcã direct în lucrare;
- dacã betonul nu se încadreazã în limitele de lucrabilitate sau prezintã segregãri va fi
refuzat;
- înãl[imea liberã de cãdere a betonului va fi de maxim 1.5m;
- se vor lua masuri pentru evitarea deformãrii sau degradãrii armãturilor;
- se interzice scuturarea armãturii în timpul betonãrii çi açezarea vibratorului pe
armãtura;
- în zonele cu armaturi dese se va urmãri umplerea completã a sec[iunii;
- se va urmãri comportarea cofrajelor çi sus[inerilor;
- betonarea se face continuu pânã la rosturile prevãzute în proiect sau fisa
tehnologica;
- durata maxima admisã activitã[ii de betonare nu va depãçi timpul de începere a prizei
betonului, care se poate considera de 2 ore de la prepararea betonului;
- în cazul când se produce o întrerupere mai mare, reluarea turnãrii este permisa
numai dupã pregãtirea suprafe[elor.
Betonarea elementelor verticale se va face:
- la elementele cu maxim 3 m inaltime, se admite cofrarea pe toata înãl[imea çi
betonarea de la partea superioara
- primul strat va avea lucrabilitatea situatã la limita maximã admisã prin fisa
tehnologicã çi nu va depãçi înãl[imea de 30 cm.
Turnarea grinzilor çi plãcilor se va face respectând urmãtoarele indica[ii:
- grinzile çi plãcile care sunt legate se vor turna în acelaçi timp;
- la turnarea plãcii se vor folosi repere de grosime dispuse la maxim 2.00 m. La 2 - 4
ore de la terminarea betonãrii se va proceda la protejarea suprafe[ei libere a betonului cu
materiale care sã asigure ocrotirea evaporãrii apei din beton çi rãcirea rapidã. Protec[ia se
va îndepãrta dupã minim 7 zile daca diferen[a de temperaturã nu este mai mare de 12•C.
Compactarea mecanica a betonului se va face çi prin vibrare interioarã, exterioarã si
de suprafa[ã. Durata de vibra[ie va fi de 5-30 secunde în cazul vibrarii interioare çi de 30-60
secunde în celelalte cazuri. Lucrabilitatea betonului va fi de L1-L5 în cazul vibrarii interioare,
L3 în cazul vibrarii exterioare çi L2 în cazul vibrarii de suprafata.
În mãsura în care este posibil se vor evita rosturile de lucru. În cazul în care nu se pot
evita, pozi[ia lor va fi stabilita prin fiça tehnologicã si va fi aprobata de proiectant.
La stabilirea rosturilor se vor avea în vedere urmãtoarele:
- la stâlpi se prevãd numai la bazã;
- la placi vor fi la 1,5 - 1,3 din deschiderea plãcii;
La realizarea rosturilor de turnare se va tine cont de urmãtoarele:
- rosturile la stâlpi vor fi perpendiculare pe axa elementului iar la placi perpendiculare
pe suprafa[a lor;
- suprafa[a rosturilor va fi bine curãtatã înainte de continuarea betonãrii;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 31
studio arca
- înainte de turnarea betonului nou, suprafa[a va fi spãlatã cu apã.
În cazul când temperatura mediului este mai mica de +5•C se vor aplica masuri de
protec[ie.
Pe timp ploios, suprafe[ele de beton proaspãt vor fi acoperite cu prelate sau folii de
polietilena, atât timp cat exista pericolul îndepãrtãrii laptelui de ciment.
Pãr[ile laterale ale cofrajului se vor îndepãrta dupã ce betonul a atins o rezisten[ã
minimã de 2.5 N/mp, astfel încât muchiile çi fe[ele sã nu fie deteriorate, în rest pentru
decofrare se vor respecta cerin[ele normativului P140-86.
În cursul opera[iei de decofrare se vor respecta :
- sus[inerile se vor desface începând din zona centrala a deschiderii elementelor
continuând simetric;
- decofrarea se va face astfel încât sã se evite preluarea brusca a incarcarilor, ruperea
muchiilor sau degradarea cofrajelor çi sus[inerilor;
În cazul deschiderilor mai mari de 3,00 m se vor lãsa popi de siguran[a astfel:
- la grinzi pana la 6,00 m - un pop la mijloc;
- la grinzi mai mari de 6,00 m - distanta intre popi trebuie sa fie maxim 3,00 m;
- la placi, un pop la 12,00 mp de placa;
- intre etaje popii vor fi açeza[i pe aceeaçi verticalã.
Abaterile maxime admise sunt:
- în ceea ce priveçte dimensiunile sunt identice cu cele de la cofraje;
- în ceea ce priveçte defectele de suprafa[a o adâncime de maxim 1.00 mm, suprafa[a
de maxim 300 cmp/defect, iar totalul defectelor de maxim 10% din suprafa[a elementelor;
Defectele care se încadreazã în limitele de mai sus nu vor fi consemnate prin proces verbal,
remedierea lor fãcându-se prin tencuire sau conform normativului C 149-87.
În cazul în care loturile de materiale aprovizionate (o[el-beton, ciment, agregate,
adaosuri, aditivi) nu îndeplinesc condi[iile de calitate se va interzice utilizarea lor çi se va
înçtiin[a producãtorul, beneficiarul çi organele Ìnspec[iei jude[ene în Construc[ii, Lucrãri
Publice, Urbanism çi Amenajarea Teritoriului în termen de maximum 48 de ore.
Fazele procesului de execu[ie a lucrãrilor de beton çi beton armat constituie în
majoritate lucrãri care devin ascunse, astfel încât verificarea calitã[ii acestora trebuie sã fie
consemnatã în Registrul de procese verbale pentru verificarea calitã[ii lucrãrilor ce devin
ascunse încheiate între reprezentantul investitorului çi executant (Proces verbal de recep[ie
calitativã). În cazul fazelor determinante este obligatorie participarea: beneficiarului,
proiectantului, executantului çi a inspec[iei în construc[ii care în func[ie de rezultatul
controlului va autoriza sau nu continuarea lucrãrilor. Nu se admite trecerea la o nouã fazã de
execu[ie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza precedentã dacã aceasta
urmeazã sã devinã o lucrare ascunsã.
În procesele verbale se vor preciza concret verificãrile çi mãsurãtorile efectuate,
abaterile constatate iar dupã caz, încadrarea în toleran[ele admisibile fa[ã de proiect.
E. STRUCTURA $ETALICA
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 32
studio arca
1. GENERALITATI
1.1. re2e1eri 7enera)e
Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la realizarea documenta[iei DDE, execu[ia în
uzinã, peçantier çi montaj, la controlul çi recep[ia confec[iei metalice care face parte din
investi[ie.
Execu[ia, recep[ia, depozitarea, atât în uzinã cât çi pe çantier, transportul, ambalarea,
montajul, vopsirea çi finisajul construc[iei çi a par[ilor de construc[ie metalica, vor respecta
prevederile standardelor, normativelor çi instruc[iunilor tehnice în vigoare çi prevederile
prezentului Caiet de Sarcini.
Prezentul Caiet de Sarcini nu suplineçte prevederile normativelor în vigoare ci le
completeazã çi precizeazã anumite detalii çi modul de interpretare.
Respectarea prevederilor normativelor în vigoare, cu aplicabilitate la lucrãrile de
construc[ii în toate fazele de execu[ie çi montaj ale investi[iei, specificate sau nu în
documenta[ie çi prezentul Caiet de Sarcini, este obligatorie çi constituie baza recep[iei
provizorii çi definitive a unor par[i din lucrare sau a ansamblului ei.
Furnizorul (executantul) va face instructajul necesar cu întregul personal de execu[ie,
în uzina çi pe çantier, referitor la proiect, normative, instruc[iuni tehnice çi prezentul Caiet
de Sarcini în aça fel încât fiecare din cei ce contribuie la realizarea lucrãrii sa cunoascã
perfect sarcinile ce le revin în respectarea condi[iilor tehnice de calitate a lucrãrii.
1.2. N(r*ati2e 1e re/erin>3
STAS :8:D= . ;; - Construc[ii civile, industriale çi agricole. Construc[ii din o[el.
Condi[ii tehnice generale de calitate.
EN 1=<=.162==; - Execution of steel structures and aluminium structures - Part 1:
Requirements for conformit€ assessment of structural components
EN 1=<=.262==; - Execution of steel structures and aluminium structures - Part 2:
Technical requirements for steel structures.
SR EN 2';1:D<! - Îmbinãri sudate cu arc electric din otel. Ghid pentru nivelurile de
acceptare a defectelor.
STAS :8:D2 . :; - Construc[ii civile, industriale çi agricole. Îmbinãri nituite çi
îmbinãri cu çuruburi de construc[ii din otel. Prescrip[ii de execu[ie.
SR EN 1==2'.1D2==' - Produse laminate la cald din o[eluri de construc[ie nealiate.
Condi[ii tehnice de livrare
C 1'= C << - Normativ privind calitatea îmbinãrilor sudate din otel ale
construc[iilor civile, industriale çi agricole.
SR EN :2<.1,2,!,&.1<<8 - Condi[ii de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice
SR EN 2<8<2.1<<& - Sudarea cu arc electric cu electrodul învelit. Sudare cu arc electric în
mediu protector çi sudare cu gaze prin topire.
SR EN 1==2=.<& - Definirea çi clasificarea mãrcilor de o[el.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 33
studio arca
SR EN 1===2.1 - Materiale metalice. Încercarea la trac[iune. Partea 1: Metodã de
încercare la temperatura ambiantã.
SR EN 1==21 - O[eluri çi produse siderurgice. Condi[ii tehnice generale de
livrare
SR EN 1==2:.1 Sisteme de simbolizare pentru o[eluri. Partea 1: Simbolizarea
alfanumericã; simboluri principale.
SR EN 1==2:.2 Sisteme de simbolizare pentru o[eluri. Partea 2: Simbolizarea
numericã.
SR EN 1==&'.1 Materiale metalice. Încercarea la încovoiere prin çoc pe epruvete
Charp€. Partea 1: Metodã de încercare.
SR EN 1=18& O[eluri de construc[ii cu caracteristici îmbunãtã[ite de deformare pe
direc[ie perpendicularã pe suprafa[a produsului.
STAS 1=188D1.:: rotec!ia contra coroziunii a construc!iilor "in o!el supraterane.
Pregãtirea mecanicã a suprafe[elor.
STAS 1=:=2D1.;! Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor din o[el supraterane.
Acoperiri protectoare. Condi[ii tehnice generale.
STAS 1=:=2D2.;= Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor din o[el supraterane.
Acoperiri protectoare pentru construc[ii situate în medii neagresive, slab
agresive çi cu agresivitate medie.
STAS 1=12;.;8 Protec[ia contra coroziunii a construc[iilor supraterane din o[el.
Clasificarea mediilor agresive
G 111.=& Ghid de proiectare privind protec[ia împotriva coroziunii a
construc[iilor din o[el
SR ISO <22!61<<8 Coroziunea metalelor çi aliajelor. Corozivitatea atmosferelor.
Clasificare
SR EN ISO 12<&&. 262==2 - Vopsele çi lacuri. Protec[ia prin sisteme de vopsire a structurilor
de o[el împotriva coroziunii
GE ='!.=& Ghid de execu[ie privind protec[ia împotriva coroziunii a
construc[iilor din o[el
GE ='&.=8 Ghid privind urmãrirea în exploatare a protec[iilor anticorozive la
construc[ii din o[el. Mãsuri de interven[ie
SR EN 1<<!.1.1= Eurocod 3: Proiectarea structurilor de o[el Partea 1-10: Alegerea claselor
de calitate a o[elului.
SR EN ISO 1!<1;6 2==; - Sudare. Bol[uri çi inele ceramice pentru sudarea cu arc electric
a bolturilor
SR EN ISO 1&'''6 2==: - Sudare. Sudarea bol[urilor pe materiale metalice
SR EN 1'=&;.16 2==: - Asamblãri cu çuruburi nepretensionate pentru structuri metalice.
Partea 1: Cerin[e generale
1.!. C)asa 1e i*0(rtan>3 a c(nstruc>iei
Structura se încadreazã în clasa ÌÌÌ de importan[ã conform CR 0-2005 çi P100-
1/2006.
1.&. $ateria)e
În conformitate cu documenta[ia PT, în elementele structurii de rezisten[ã a
clãdirii se folosesc urmãtoarele materiale çi organe de asamblare:
- o[el S355 J2 Z15 (HEB200, ÌPE200, Teava 4100, plãci de capãt t=20mm) conform
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 34
studio arca
SR EN 10025-1
- otel S355 J2 (celelalte elemente)o[el, conform SR EN 10025-1
- organe de asamblare (çurub+piuli[ã+çaibã) pentru îmbinãri nepretensionate, conform
SR EN 15048-1: 2007
Toate materialele utilizate la construc[ia lucrãrii vor fi vor fi înso[ite de certificate de
calitate çi specifica[ii tehnice în conformitate cu normele na[ionale çi europene în vigoare,
corespunzãtor cerin[elor specificate în proiect. Certificatele de calitate vor fi prezentate la
recep[ie în uzinã a produselor laminate, respectiv la recep[ia pe çantier, dupã care vor fi
pãstrate la executant çi beneficiar timp de 10 ani.
Furnizorul lucrãrilor este obligat sa verifice prin sondaj calitatea otelului livrat la fiecare
200- 500 tone livrate. Defectele de suprafa[a çi interioare ale laminatelor trebuie sa
corespunda punctului 2.2. din STAS 767/0-88.
1.'. Cate7(ria 1e e5ecu>ie a )ucr3ri)(r 1e c(nstruc>ii *eta)ice
Elementele structurii metalice se clasificã conform STAS 767/0-88 în categoria de
execu[ie B. Pentru elementele sudate, nivelul de acceptare al defectelor în conformitate cu
SR EN 25817- 1993 çi C150-1999 este marcat pe plançele cu detaliile de îmbinãri.
2. DOCU$ENTATIA TE%NICA DE E,EECUTIE SI $ONTA+
2.1. Documenta[ia DDE
Documenta[ia DDE se elaboreazã de cãtre proiectantul de specialitate, pe baza
PT, prezentului caiet de sarcini çi a normelor tehnice în vigoare; se supune verificãrii de cãtre
verificatorul atestat MLPTL, atestat de cãtre beneficiar. Documenta[ia DDE va con[ine piesele
scrise çi desenate specificate în STAS 767/0-88. Documenta[ia DDE va con[ine urmãtoarele
informa[ii:
Pentru zonele çi barele disipative, valoarea limitei de curgere f€,max care nu poate fi
depãçitã de materialul folosit efectiv la realizarea structurii, trebuie specificatã çi notatã în
planurile de execu[ie.
Categoria de execu[ie pentru fiecare element în parte conform articolului 1.3. din STAS
767/0 - 88;
Pe elementele sudate se va indica, pentru fiecare cusãturã sudatã în parte, nivelul de
acceptare al sudurilor conform Ìnstruc[iunilor tehnice C 150 - 99;
Reprezentarea çi cotarea îmbinãrilor sudate se va face în conformitate cu SR-EN
22553 ÷1995 "Îmbinãri sudate çi lipite. Reprezentãri simbolice pe desene" çi STAS 735/2-87
"Notarea pe desen a procedeelor de examinare nedistructivã a îmbinãrilor sudate".
Proiectantul DDE nu poate modifica solu[iile tehnice çi specifica[iile din PT decât cu
acordul proiectantului PT çi a verificatorului atestat.
2.2. Documenta[ia tehnologicã de execu[ie în uzinã
Documenta[ia tehnologicã de execu[ie în uzinã, se realizeazã pe baza proiectelor PT
çi DDE în conformitate cu prevederile din prezentul caiet de sarcini çi cu normele tehnice în
vigoare. Furnizorul are obliga[ia sa întocmeascã o documenta[ie a tehnologiei de
confec[ionare, care sã cuprindã opera[iile de debitare çi prelucrare a pieselor çi preasamblare
în uzinã.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 35
studio arca
! od ifi c ã ri
Întreprinderea care uzineazã piesele metalice are obliga[ia ca înainte de începerea
uzinãrii sã verifice planurile de execu[ie. O aten[ie deosebitã se va da verificãrii tipurilor çi
formelor cusãturilor sudate prevãzute în proiect. În cazul constatãrii unor deficien[e sau în
vederea uçurãrii uzinãrii (de exemplu alte forme ale rosturilor, îmbinãrilor sudate precum çi
pozi[ia îmbinãrilor), se va proceda dupã cum urmeazã :
-pentru deficien[e care nu afecteazã structura metalicã din punct de vedere al
rezisten[ei sau montajului (neconcordan[a unor cote, diferen[e în extrasul de materiale, etc.),
uzina efectueazã modificãrile respective, comunicându-le în mod obligatoriu çi proiectantului;
-pentru unele modificãri care ar putea afecta structura din punct de vedere al
rezisten[ei sau al montajului, va comunica proiectantului propunerile de modificãri pentru
avizul acestuia.
Orice modificare de proiect se face numai cu aprobarea prealabilã scrisã a
proiectantului. Modificãrile mai importante se introduc în planurile de execu[ie de cãtre
proiectant; pentru
unele modificãri mici acestea se pot face de cãtre uzina executantã, dupã ce primeçte avizul
în scris al proiectantului.
C on [ i nu t ul do c um e n t a [ i e i
Dupã verificarea proiectului çi introducerea eventualelor modificãri, uzina
constructoare întocmeçte documenta[ia de execu[ie care trebuie sa cuprindã :
-Toate opera[iile de uzinare pe care le necesita realizarea elementelor
începând de la debitare çi terminând cu expedierea lor.
-Tehnologia de debitare çi tãiere.
-Procesul tehnologic de execu[ie pentru fiecare subansamblu în parte, care trebuie sã
asigure îmbinãrilor sudate cel pu[in aceleaçi caracteristici mecanice ca çi cele ale metalului
de bazã care se sudeazã, precum çi clasele de calitate prevãzute în proiect pentru
cusãturile sudate.
-Preasamblarea în uzinã, metodologia de mãsurare a tolerantelor la
premontaj.
Procesul tehnologic de execu[ie pentru fiecare piesã trebuie sa cuprindã:
-piese desenate cu cote, pentru fiecare reper;
-procedeele de debitare ale pieselor çi de prelucrare a muchiilor, cu modificarea
clasei de calitate a tãieturilor;
-mãrcile çi clasele de calitate ale o[elurilor care se sudeazã;
-tipurile çi dimensiunile cusãturilor sudate;
-forma çi dimensiunile muchiilor care urmeazã a se suda conform datelor din proiect
sau, în lipsa acestora, conform SR EN 29692/94 çi SR EN ÌSO 9692-2 :2000;
-marca, caracteristicile çi calitatea materialelor de adaos: electrozi, sârme çi flexuri;
-modul çi ordinea de asamblare a pieselor în subansamble;
-procedeele de sudare;
-regimul de sudare;
-ordinea de execu[ie a cusãturilor sudate;
-ordinea de aplicare a straturilor de sudura çi numãrul trecerilor;
-modul de prelucrare a cusãturilor sudate;
-tratamentele termice dacã se considerã necesare;
-ordinea de asamblare a subansamblelor;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 36
studio arca
-planul de control nedistructiv (Roentgen, gamma sau ultrasonic) al îmbinãrilor;
-planul de prelevare a epruvetelor pentru încercãri distructive;
-regulile çi metodele de verificare a calitã[ii pe faze de execu[ie, cf. cap. 4 din STAS
767/0- 88 çi prevederile prezentului caiet de sarcini.
Regimurile de sudare se stabilesc de cãtre întreprinderea de uzinare, pe îmbinãri de
probã, acestea se considerã corespunzãtoare numai dacã rezultatele încercãrilor distructive
çi analizelor metalografice realizate conform tabel 5 din C 150-99 corespund prevederilor
din tabelul 6 al normativului respectiv.
Furnizorul este direct si singur rãspunzãtor pentru întocmirea proceselor
tehnologice de execu[ie si sudare ale subansamblelor (care se executa în uzinã), de
alegerea regimurilor optime de sudare, de calitatea materialelor de adaos alese ca çi
calitatea lucrãrilor executate, în conformitate cu planurile de execu[ie si prezentul Caiet de
Sarcini.
"ro ce dura de sudar e : # i ç e t e hno l og i c e
În vederea realizãrii în bune condi[iuni a subansamblelor realizate în serie,
întreprinderea executantã va întocmi fiçe tehnologice pentru toate tipurile de procedee de
sudare utilizate la lucrare çi pentru toate subansamblele sudate conform procedurilor
respective.
La întocmirea fiçelor çi procedeelor tehnologice se va avea în vedere
respectarea dimensiunilor çi cotelor din proiecte, precum çi calitatea lucrãrilor, în limita
toleran[elor admise prin STAS 767/0 - 88 çi prin prezentul caiet de sarcini.
Dimensiunile çi cotele din planurile de execu[ie reprezintã cotele dupã
sudarea subansamblelor. Pentru piesele cu lungimi fixe prevãzute ca atare în proiect,
dimensiunile sunt date pentru o temperaturã de + 20 •C.
La întocmirea fiçelor tehnologice se vor avea în vedere urmãtoarele:
- Unitã[ile care executã îmbinãri sudate de nivel B çi C trebuie sã utilizeze proceduri de
sudare calificate, conform SR EN 288-1,2,3-1995, SR EN 288-5,6-1996 çi SR EN 288-
7,8-1997.
- Calificarea procedurilor de sudare se face sub supravegherea coordonatorului cu
sudura al unitã[ii de execu[ie, care rãspunde pentru exactitatea çi conformitatea datelor
ob[inute, conform SR EN 719-1995.
- Coordonatorul tehnic cu sudura [ine eviden[a procedurilor de sudare întocmite
conform SR EN 288-2-1995.
- Alegerea metodei de calificare conform SR EN 288 se face de cãtre coordonatorul
sudãrii, în concordan[ã cu condi[iile impuse de STAS 767/0 ÷ 88 pentru categoriile A çi B de
construc[ii.
- Pentru verificarea procedurilor de sudare aplicate se vor efectua probe martor în
condi[iile procesului de fabrica[ie de cãtre sudori stabili[i de coordonatorul tehnic cu sudura.
Condi[iile de calitate pentru încercãri pe epruvete prelevate din probe martor sunt prevãzute
în SR EN 288.
- Procesul tehnologic de execu[ie pentru subansamblele de probã, care va cuprinde çi
tehnologiile de sudare, va fi elaborat de uzinã çi avizat de cãtre un inginer sudor certificat de
cãtre ÌSÌM. Dupã omologarea subansamblelor de probã se vor omologa tehnologiile de
sudare pentru toate tipurile de îmbinãri în conformitate cu SR EN ÌSO 15614-8 :2003.
- Procesele tehnologice de execu[ie pentru subansamblele completate çi definitivate în
urma execu[iei celor de probã, vor fi aduse la cunoçtin[a proiectantului, beneficiarului çi
întreprinderii de montaj.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 37
studio arca
- Pe baza proceselor tehnologice definitivate în urma încercãrilor, inginerul sudor va
extrage din acestea, din "Caietul de sarcini" çi din standarde, toate sarcinile de execu[ie çi
condi[iile de calitate ce trebuiesc respectate la lucrãrile ce revin fiecãrei echipe de lucru
(sortare, îndreptare, sablare, trasare, debitare, asamblare provizorie, haftuire, sudare,
prelucrare, etc.). Aceste extrase vor fi predate echipelor çi instruite conform acestora, astfel
încât fiecare muncitor sã cunoascã perfect sarcinile ce îi revin.
2.!. D(cu*enta>ia tehn()(7ic3 1e e5ecu>ie ?i *(nta4 0e ?antier
Documenta[ia tehnologicã de execu[ie çi montaj pe çantier a structurii, se realizeazã
de cãtre întreprinderea care executã montajul, pe baza documenta[iei PT çi DDE, a
prevederilor din caietul de sarcini çi a normelor tehnice în vigoare. Montajul structurii metalice
se va face pe baza unui proiect tehnologic, întocmit de cãtre personal specializat din cadrul
întreprinderii care face montajul sau la cerin[a acesteia de cãtre firme specializate.
Documenta[ia tehnologicã de montaj va cuprinde:
- Mãsuri privind depozitarea çi transportul pe çantier a elementelor de construc[ie din
o[el.
- Organizarea asamblãrii pe tronsoane, pe çantier, a elementelor din o[el, cu indicarea
mijloacelor de transport çi ridicat necesare.
- Ìndicarea dimensiunilor a cãror verificare este necesarã pentru asigurarea realizãrii
toleran[elor de montare impuse prin proiectul de execu[ie çi prin prescrip[iile tehnice.
- Materialele de adaos, metoda de prelucrare a marginilor pieselor, procedeul si
regimul de sudare, planul de succesiune a executãrii sudurilor de montare, mãsurile ce
trebuie luate pentru evitarea sau reducerea în limitele admise a deforma[iilor çi eforturilor
remanente produse prin sudurile de montare, prelucrarea ulterioarã a suprafe[elor
cordoanelor de sudurã a elementelor solicitate dinamic. Modificãrile proiectelor de execu[ie,
în eventualitatea simplificãrii procesului tehnologic de montare, se vor face numai cu acordul
prealabil, în scris al proiectantului çi investitorului.
- Verificarea cotelor çi a nivelelor indicate în proiect pentru elementele montate.
- Marcarea elementelor çi ordinarea fazelor opera[iei de montare.
- Asigurarea stabilitã[ii elementelor din o[el în fazele opera[iei de montare.
- Planul opera[iilor de control în conformitate cu prevederile proiectului de execu[ie, a
prescrip[iilor tehnice.
- Metodele çi frecven[ele verificãrilor ce trebuiesc efectuate pe parcursul çi la
terminarea fazelor de lucrãri de montare.
În cazul în care sunt prevãzute îmbinãri sudate de montaj, pe çantier, se vor elabora
fiçe tehnologice pentru acestea, în conformitate cu procedura de la punctul precedent.
!. CONDITII TE%NICE DE E,ECUTIE SI $ONTA+
!.1. re2e1eri 7enera)e
Execu[ia çi montajul structurii se realizeazã cu respectarea condi[iilor de calitate çi a
toleran[elor precizate în normele în vigoare (STAS 10108/0-78, STAS 767/0-88, STAS 500/1-
89, STAS 8600-79, C150-99, P100-1/2006, C56-85, P118-99, EN 1090-2).
Se vor respecta toate tolerantele dimensionale, de forma çi pozi[ie prevãzute pentru
montaj in STAS 767/0-88 çi EN 1090-2.
Pentru eliminarea oricãror abateri se va executa premontajul uzinal.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 38
studio arca
Montajul structurii se realizeazã prin çuruburi M20, M16 gr 8.8, çi sudurã de montaj de
nivel C çi B de acceptare a defectelor conform normativului C150-99.
În zonele afectate de sudura de montaj, se reface protec[ia anticorosivã.
La manipularea, transportul çi depozitarea elementelor executate se vor lua toate
masurile pentru evitarea deformãrilor locale sau de ansamblu ale acestora çi pentru evitarea
avarierii protec[iei lor anticorosive. Eventualele zgârieturi in urma transportului çi montajului
se corecteazã cu vopsea de retuç.
Protec[ia la foc a structurii metalice va fi realizatã în conformitate cu prescrip[iile în
vigoare çi în concordan[ã cu cerin[ele impuse de cãtre arhitect çi beneficiar cu privire la
finisajele clãdirii.
!.2. T()eran>e 1e *(nta4
Tolerantele la execu[ia asamblãrii elementelor de construc[ii la montaj sunt cele din
STAS 767 / 0 ÷ 88, EN 1090-2 çi prezentul Caiet de Sarcini.
Pentru asigurarea în toleran[ele admise, se va asigura un control optic cu aparaturã
adecvatã la montajul stâlpilor. Se atrage în mod deosebit aten[ia asupra axãrii corecte a
stâlpilor çi în mod special asupra verticalitã[ii.
Verificarea toleran[elor de montaj se va efectua dupã montarea fiecãrui tronson de
stâlpi çi riglelor aferente. Se va alcãtui un proces-verbal de recep[ie a mãsurãtorilor în baza
cãrora se vor verifica toleran[ele de montaj. Montajul tronsonului urmãtor nu va putea începe
decât dupã recep[ia tronsonului curent.
!.!. E*9in3ri)e su1ate
Sudurile de çantier se vor executa numai cu sudori autoriza[i, cu scule, dispozitive çi
utilaje corespunzãtoare, luându-se toate masurile necesare pentru asigurarea calitã[ii
îmbinãrilor sudate. Nivelul de acceptare al defectelor îmbinãrilor sudate este C în
conformitate cu normativul C150-99, cu excep[ia sudurilor marcate cu nivelul de acceptare B.
!.&. E*9in3ri)e cu ?uru9uri
Îmbinãrile cu çuruburi folosite la montajul structurii metalice sunt indicate pe plançele
cu detaliile de îmbinare:
Îmbinãri nepretensionate. Suprafa[a pieselor în contact nu necesitã pregãtiri
speciale,având aceiaçi protec[ie anticorozivã ca çi elementul care se îmbinã. Organele de
asamblare pentru aceste îmbinãri trebuie sã fie conform SR EN 15048-1: 2007. Alternativ,
acestea pot fi aprovizionate conform SR EN 14399-3: 2005 (çuruburi çi piuli[e) çi SR EN
14399-6: 2005/AC: 2006 (çaibe).

!.8. r(tec>ia antic(r(zi23
Protec[ia anticorozivã a elementelor structurii metalice de rezisten[ã se va stabili în
conformitate cu GP 111-04, GE 053-04 çi GE 054-06. La stabilirea solu[iei de protec[ie
anticorozivã se va considera o durabilitate ridicatã (R - peste 15 ani) conform GP 111-04.
Clasa de corozivitate a elementelor structurii de rezisten[ã este prevãzutã în urmãtorul tabel:
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 39
studio arca
Elemente structurale Clasa de corozivitate conform SR
ÌSO 9223 çi SR EN ÌSO 12944-2
Stâlpi, grinzi çi contravântuiri aflate în interiorul
clãdirii în partea de suprastructurã
C1
!.:. C(ntr()u) e5ecu>iei
Firma care executã lucrarea va asigura prin organe competente, controlul tehnic
neîntrerupt al opera[iunilor de asamblare çi montaj çi recep[ia asamblãrii fiecãrui
subansamblu sau element, atât la sol cât çi la montaj.
Controlul opera[iunilor de asamblare çi montaj se va face vizual çi prin mãsurãtori
dimensionale. Se vor verifica dimensiunile, forma çi calitatea cordoanelor de sudura de la
îmbinarea fiecãrui element, respectarea toleran[elor la asamblare çi a celor de montaj .
Lucrãrile de montaj çi de sudare pe çantier vor fi urmãrite çi recep[ionate, pe faze de
execu[ie, de un delegat permanent al clientului.
!.;. r(tec>ia *uncii ?i SI
La execu[ia çi montajul structurii metalice se vor respecta toate instruc[iunile de
protec[ia muncii çi PSÌ aflate în vigoare la data respectivã. Principalele acte normative
sunt urmãtoarele:
- Legea nr. 319/2006 a securitã[ii çi sãnãtã[ii în muncã;
- Hotãrârea nr. 1146/2006 ÷ privind cerin[ele minime de securitate çi sãnãtate pentru
utilizarea în muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã;
- Hotãrârea nr. 1048/2006 ÷ privind cerin[ele minime de securitate çi sãnãtate pentru
utilizarea de cãtre lucrãtori a echipelor individuale de protec[ie la locul de muncã;
- Hotãrârea nr. 1091/2006 ÷ privind cerin[ele minime de securitate çi sãnãtate pentru locul de
muncã;
- Norme generale de protec[ia muncii, emise prin Ordinul Ministerului Muncii çi Protec[iei
Sociale (MMPS) nr. 578/1996 çi Ordinul Ministerului Sãnãtã[ii nr. 5840/1996;
- Norme specifice de securitate a muncii pentru construc[ii çi confec[ii metalice, emise prin
Ordinul MMPS nr.56/1997 (cod 42);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrãri de zidãrie, montaj prefabricate çi finisaj
construc[ii, emise prin Ordinul MMPS in 1996 (cod 27);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru prepararea, transportul, turnarea betoanelor
çi executarea lucrãrilor de beton armat çi precomprimat, emise prin Ordinul MMPS nr.
136/1995 (cod7);
- Norme specifice de protec[ia muncii pentru manipularea, transportul prin purtare cu mijloace
mecanizate si depozitarea materialelor, emise prin Ordinul MMPS nr. 719/1997 (cod 57);
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrul la înãl[ime, emise prin Ordinul
MMPS nr. 235/1995 (cod 12);
-Ordonan[a nr. 60 din 1997.
-N.G.P. ÌÌ/1977 cap. Ì, ÌÌÌ, ÌV, V si VÌ.
-Norme tehnice P 118/83.
&. Rece0>ia )ucr3ri)(r 1e c(nstruc>ii
Recep[ia construc[iilor se va efectua în conformitate cu C 56 - 85.
În timpul execu[iei lucrãrii se vor re[ine toate documentele necesare întocmirii cãr[ii
construc[iei, respectiv: proiectul care a stat la baza execu[iei, dispozi[iile de çantier emise pe
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 40
studio arca
parcursul executãrii lucrãrii, procesele verbale de recep[ie calitativã çi de lucrãri ascunse
întocmite pe parcursul execu[iei, precum çi certificatele de calitate ale materialelor folosite,
buletine de încercãri etc.
Eventualele remedieri necesare, se vor executa numai cu avizul sau sprijinul
proiectantului.
La recep[ia lucrãrilor de construc[ii se vor verifica: corectitudinea executãrii
îmbinãrilor sudate, precum çi corectitudinea asamblãrii tronsoanelor metalice pe çantier. La
recep[ia lucrãrilor se vor prezenta çi documentele de calitate çi specifica[iile pentru
materiale çi elementele structurale.
Se va verifica corectitudinea executãrii protec[iei anticorozive la construc[iile metalice.
'. Entre>inerea c(nstruc>iei
În timpul exploatãrii, beneficiarul va urmãri ca elementele construc[iilor sã nu fie
încãrcate peste limitele admise în proiect.
Periodic se va face o verificare tehnicã a stãrii construc[iei.
Du03 e2eni*ente cu caracter e5ce0>i(na) Fcutre*ure, incen1ii, e50)(zii, a2arii 1at(rate
0r(cesu)ui 1e e50)(atare, etc.@ se 2a /ace Bn *(1 (9)i7at(riu 2eri/icarea st3rii tehnice
a c(nstruc>iei.
Ca0 1.2 ELE$ENTE REFABRICATE
Genera)it3ti6
Lucr‚rile de realizare a elementelor prefabricate se vor efectua respectând
urmãtoarele acte normative:
SR.EN. 1<<2.1.1
Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru
cladiri.
STAS. 1:<=D;;
Construc[ii din beton. Tipul çi frecven[a încerc‚rilor pentru
verificarea calit‚[ii materialelor çi betoanelor
STAS.188:.:8 Agregate naturale grele pentru betoane çi mortare
STAS.!;;.<= Lian[i hidraulici. Ciment Portland
STAS. <1!!D<= Ciment. Reguli pentru verificarea calit‚[ii
STAS. &!;D1. ;<
Produse din o[el pentru armarea betonului, o[el beton laminat la
cald. M‚suri çi condi[ii tehnice de calitate
STAS. &!;D2.<1 Sârm‚ tras‚ pentru beton armat
STAS. &!;D!.;<
Produse din o[el pentru armarea betonului.
Plase sudate.
STAS. 1:'<.;; Încerc‚ri pentru betoane. Încerc‚ri pe betonul proasp‚t
STAS.12:'.;< Încercare pe betoane. Încerc‚ri pe betonul înt‚rit
C.28D;' Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive
C.18D;& Normativ pentru execu[ia lucr‚rilor de construc[ii pe timp friguros
C.'8D<' Normativ pentru verificarea calit‚[ii çi recep[ia lucr‚rilor de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 41
studio arca
construc[ii çi instala[ii aferente
ST.==<D='
Specifica[ie tehnicã privind cerin[e çi criterii de performan[e pentru
produse din o[el utilizate ca armãturi în structuri din beton
NE. =12D1<<<
Normativ pentru execu[ia lucrarilor de beton, beton armat si beton
precomprimat
NE. =1!D2==2
Normativ pentru executia elementelor prefabricate de beton, beton
armat si beton precomprimat
1. Bet(nu). C(*0(zitie, /a9ricatie, trans0(rt, 0unere Bn (0er3
Betoanele folosite au, conform plançelor de execu[ie, urm‚toarele clase:
 Beton C35/45 ÷ în stâlpi prefabricati çi panouri prefabricate;
 Beton C35/45, C40/50 ÷ în grinzi transversale si longitudinale prefabricate;
Compozitia betoanelor pentru realizarea elementelor prefabricate este proiectata astfel
incat sa fie asigurate urmatoarele cerinte obligatorii conform Legii 10/1995: rezistenta si
stabilitate; siguranta in exploatare; rezistenta la foc; durabiltate; igieana, sanatate si protectia
mediului inconjurator; izolare termica si protectie impotriva zgomotului.
Re[etele de preparare a betonului se întocmesc în conformitate cu Normativul NE-
012/1999 precum si in conformitate cu "Codul de practica pentru executia elementelor
prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat¨- NE-013/2002.
La prepararea betonului se va avea în vedere starea tehnicã a sta[iei de betoane,
dotarea laboratoarului, stabilirea compozi[iei betoanelor, dozarea materialelor, amestecarea
çi încãrcarea în mijlocul de transport. Pentru transportul pe çantier, executantul lucrãrilor va
întocmi fiçe tehnologice specifice.
Verificarea calit‚[ii cimentului folosit la prepararea betonului se face:
 la aprovizionare, prin verificarea documentului legal de calitate emis de producator
si in caz de dubiu prin incercari la un laborator autorizat;
 înainte de utilizare;
 în toate cazurile cand termenul de utilizare a fost depasit prin incarcari la un
laborator autorizat.
Depozitarea cimentului sosit in vrac, se face in celule de siloz aflate in buna stare de
functionare, dupã verificarea capacitãtii libere de depozitare si asigurarea cã silozul a fost
curãtat, pregãtit in prealabil si inscriptionat vizibil, pentru sortimentul respectiv de ciment. Pe
întreaga perioadã de folosire a silozurilor, se va tine evidenta zilnica prin înregistrarea
sosirilor si livrãrilor fiecarui tip si sortiment de ciment. Durata de depozitare a cimentului nu va
depãsi durata de utilizare garantatã de producãtor de 30 de zile. Cimentul rãmas în depozit la
expirarea termenului de garantie va putea fi utilizat în lucrãri de beton armat numai dupã
verificarea stãrii de conservare si a caracteristicilor fizico+mecanice.
Obligatoriu, cimentul va fi înso[it de certificatul de calitate, iar rezultatele analizelor de
control se vor confrunta cu cele înscrise în certificate de calitate. Controlul calitãtii cimentului
se va face in conformitate cu prevederile Anexei 7.1. din NE-013/2002.
Actiunea, procedeul, Obiectivul Frecventa Constatar Masuri ce se
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 42
studio arca
sau caracteristici ce se
verifica
actiunii, verificarii e adopta
Analiza datelor incluse
in certificatul de calitate
Conformitatea cu
prevederile
contractului
La fiecare lot
aprovizionat
-C
-NC
-Se verifica
-Se refuza
Stabilitatea conform
SREN 196-3
Evitarea unor
erori
La fiecare
transport, minim
odata 100t
C -Se admite
sau se verifica
Priza conform
SR 196-3
Evitarea unor
erori
La fiecare
transport, minim
odata 100t
-C
-NC
-Se admite
sau se verifica
-Se refuza
Rezistentele mecanice
conform SREN 196-1
La 2(7) zile
Conformitatea
clasei cimentului
O proba la 200t
sau in caz de
dubiu
-C
-NC
-Se admite
-Se refuza
Rezistentele mecanice
conform SREN196-1
La 28 de zile
Obtinere date
privind clasa
cimentului
O proba la 500t
sau in caz de
dubiu
-
Prelevarea de
contraprobe care se
pastreaza 45 de zile in
cutii metalice sigilate
Verificari
ulterioare sau
litigii
La fiecare lot
aprovizionat
impreuna cu
delegat neutru
-
Starea de conservare
(daca s-a depasit
termenul de garantie
sau au aparut
aglomerari)
Evitarea
aprovizionarii cu
cimenturi alterate
O determinare
la fiecare
transport
-C
-NC
-Se admite
-Se refuza
Apa utilizat‚ la prepararea betonului va proveni din re[eaua publicã de alimentare cu
apã a localitãtilor sau apã provenitã din alte surse (puturi, izvoare, etc.). În cel din urmã caz
apa trebuie sã îndeplineascã conditiile tehnice prevãzute în SR 1008/2003, iar înainte de
utilizare este necesar sã se determine compozitia chimica (o probã la începerea utilizãrii)
Agregatele sunt de balastierã, cu granula[ia maxim‚ 31 mm pentru elementele masive
çi 16 mm pentru elementele cu grosimi sub 20 cm. Acestea provin din surse omologate si
verificate periodic, conform normelor în vigoare (STAS 1667/1976). Pe durata transportului de
la furnizor si al depozitãrii la unitatea de prefabricate, agregatele vor fi ferite de impurificãri cu
alte materiale.
Agregatele vor fi sp‚late çi sortate în urm‚toarele frac[iuni: 0-3; 3-7; 7-16;
16-31 mm.Depozitarea agregatelor se va face pe platforme betonate, compartimentate,
pentru a nu produce amestecul si impurificarea sorturilor, determinându-se riguros
umiditatea, granulometria real‚ pentru înscrierea în curba corespunz‚toare m‚rcii betonului
prev‚zut în proiect. Controlul calitatii agregatelor se va face in conformitate cu prevederile
Anexei 7.1. din NE-013/2002.
Actiunea, procedeul,
sau caracteristici ce se
verifica
Obiectivul
actiunii, verificarii
Frecventa Constatar
e
Masuri ce se
adopta
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 43
studio arca
Examinarea datelor
inscrise in
documentele de
calitate
Conformitatea cu
normele in vigoare,
prevederile
contractului
La fiecare lot -C
-NC
-Se admite
-Se refuza
Continutul de
impuritati:
-parti levigabile
-humus
-corpuri straine
Confirmarea
calitatii
agregatului
aprovizionat
-la max.500mc
-la schimbarea
sursei
-in caz de dubii
-C
-NC
-Se verifica
-Se refuza
Granulozitatea
sorturilor
Confirmarea
calitatii
agregatului
aprovizionat
-la max.500mc
-in caz de dubii
-C
-NC
-Se admite
-Se corecteaza
proportiile
Densitatea in gramada
in stare uscata pentru
agregatele usoare
Confirmarea
calitatii
agregatului
aprovizionat
La fiecare lot -C
-NC
-Se admite
-Se refuza
Umiditatea Schimbarea
diurna a uniditatii
Zilnic si de
cate ori e
necesar
- -Se admite
-Se refuza
Adaosul de aditivi utilizati la prepararea betoanelor trebuie sã fie compatibili cu
cimentul si sã îndeplineascã cerintele din reglementãrile tehnice în vigoare si Agrementele
tehnice în valabilitate. Folosirea lor se va face cu maximum de atentie, respectându-se
integral instructiunile de întocmite de producãtor privind conditiile de transport, depozitare si
utilizare. Transportul si depozitarea aditivilor trebuie fãcutã astfel încât caracteristicile fizice si
chimice ale acestora sã fie conservate pe toatã durata de garantie a produsului. La
aprovizionare se vor examina datele înscrise în documentele de certificare sau de garantie
emise de cãtre furnizor la fiecare lot aprovizionat. Controlul calitãtii aditivilor se va face in
conformitate cu prevederile Anexei 7.1. din NE-013/2002 si ghidului pentru utilizarea aditivilor
în betoane.
Actiunea, procedeul,
sau caracteristici ce se
verifica
Obiectivul
actiunii, verificarii
Frecventa Constatar
e
Masuri ce se
adopta
Examinarea datelor
inscrise in
documentele de
calitate
Constatarea
garantarii calitatii
de producator
La fiecare lot -C
-NC
-Se admite
-Se refuza
Verificarea
compatibilitatii cu
cimentul si probe de
lucrabilitate pe
cimenturi si beton
Confirmarea
caracteristicilor
declarate de
producator
La fiecare lot -C
-NC
-Se verifica
-Se refuza
Densitatea solutiei
conform
reglementarilor in
vigoare
Corectarea dupa
caz a dozarii
La fiecare lot
aprovizionat
(sau la solutia
preparata in
-C
-NC
-Se admite
-Se corecteaza
proportiile
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 44
studio arca
unitate)
Înainte de a începe realizarea elementelor prefabricate se vor verifica urmãtoarele:
 reteta de turnare a betonului;
 starea de functionare a utilajelor si mijloacelor folosite la prepararea, transportul,
compactarea, finisarea si tratarea betonului;
 corectitudinea asamblarii si ungerea tiparelor (cofrajelor);
 dacã armarea, inclusiv armãturile pentru îmbinãri, prinderi, mustãti, platbande,
profile laminate, au fost montate conform proiectului si dacã nu au fost pãtate cu solutia de
ungere a cofrajului;
 dacã precomprimarea a fost executatã conform proiectului si prevederilor codului
NE-012/2002 în cazul elementelor din beton precomprimat;
La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmãtoarele abateri:
 agregate - ±3%;
 ciment si apã - ±2%;
 adaosuri - ±3%;
 aditivi - ±5%;
De asemenea, înaintea începerii betonãrii se va realiza controlul asupra tiparelor astfel
încât: sã fie respectatã geometria si stabilitatea acestuia, etanseitatea, starea de curãtenie,
modul de pregãtirea suprafetei unse, starea orificiilor si niselor, etc.
Comandarea çi transportul betonului se va pe baza cantit‚[ii necesare de pus în oper‚
imediat. Distan[a de transport çi durata pân‚ la punerea în oper‚ trebuie reduse cât mai mult
posibil în conformitate cu prevederile normativului NE-012/1999. Mijloacele de transport
trebuie s‚ fie curate çi etançe pentru a nu pierde laptele de ciment.
Punerea în oper‚ a betonului se face conform normativului NE-012/1999, urm‚rindu-
se pe cât posibil o betonare continu‚ a elementelor (f‚r‚ întreruperi).
Betonarea se va face de regul‚ cu bena, cu luarea de m‚suri în ceea ce priveçte
lucrabilitatea betonului çi dimensiunile agregatelor.
Betonul adus la amplasamentul de lucru trebuie s‚ se încadreze în limitele de
lucrabilitate admise (L3) çi s‚ nu prezinte segreg‚ri si pierderi ale laptelui de ciment. Nu este
admis‚ corectarea lucrabilit‚[ii prin ad‚ugare de ap‚ sau alte mijloace si se interzice cu
desãvârsire turnarea betonului în centrul tiparului si împingerea cu vibratorul spre capete sau
zonele marginale ale elementelor ce se executã.
În‚l[imea maxim‚ de turnare a betonului este de 3 m, iar betonarea se va face cu
pâlnii speciale cu cap‚tul inferior la 1,0 x 1,5 m deasupra zonei ce se betoneaz‚.
În timpul beton‚rii se va verifica tot timpul pozi[ia arm‚turilor çi a cofrajelor, pentru
evitarea eventualelor deform‚ri sau deplas‚ri. Când apar aceste deforma[ii, se va opri
betonarea pân‚ la corectarea acestora în mod operativ.
Betonul se va turna uniform în lungul elementului urm‚rindu-se realizarea de straturi
orizontale de max. 50 cm grosime, iar turnarea stratului urm‚tor se va face înainte de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 45
studio arca
începerea prizei betonului în stratul anterior.
Dup‚ nivelare se trece la compactarea betonului prin vibrarea fiec‚rui strat.
La stabilirea procedeului de vibrare se vor avea in vedere urmatoarele:
- elementele prefabricate de suprafata turnate in pozitie orzontala cu grosimi sub 20ƒ25cm
pot fi compactate cu ajutorul maselor vibrante si al placilor vibratoare; tipul de vibrare fiind 8-
25¨;
- elementele de tip stalpi si grinzi realizate in pozitie orizontala pot fii compactate cu
vibratoare de cofraj, mese vibrante si vibratoare de adâncime; timpul de vibrare variaza intre
6-8¨ƒ4-6 minute;
Vibrarea se face pân‚ ce la suprafa[a betonului apare laptele de ciment, dar nu se va
dep‚çi timpul de vibrare.
Semnele exterioare dupa care se recunoaste ca vibrarea betonului s-a terminat sunt:
- betonul nu se mai taseaza;
- suprafata devine orizontala si usor lucioasa;
- inceteaza aparitia bulelor de aer la suprafata betonului.
În timpul beton‚rii nu este permis‚ cioc‚nirea sau montarea arm‚turii elementului ce
se betoneaz‚ çi nici açezarea vibratorului pe arm‚turi.
Se va urm‚ri înglobarea complet‚ a arm‚turilor în beton çi respectarea grosimii
stratului de acoperire cu valoarea din plançele de execu[ie)
O aten[ie deosebit‚ trebuie acordat‚ umplerii complete a sec[iunilor, atât la capetele
elementului cât si în lungimea acestuia, fiind recomandabil‚ îndesarea betonului cu çipci sau
vergele, concomitent cu vibrarea lui.
Este interzis‚ circula[ia muncitorilor pe arm‚turi, cofraje sau beton proasp‚t, aceasta
f‚cându-se numai pe pun[i special amenajate. Durata maxim‚ a întreruperilor în timpul
beton‚rii nu trebuie s‚ dep‚çeasc‚ timpul de începere a prizei betonului ce se poate
considera 2 ore de la prepararea acestuia.
Programul de pretensionare, trebuie sã cuprindã date privind rezistenta de control
dinaintea transferului. Operatia de transfer se va face numai dupã ce s-a verificat, prin
încercarea epruvetelor de control, pãstrate în aceleasi conditii cu elementele, conform STAS
1275/1989, cã rezistenta betonului corespunde prevederilor proiectului. În cazul
pretensionãrii armãturilor si transferului fortei de precomprimare, se interzice circulatia si
stationarea personalului muncitor în spatele preselor sau în lungul pistelor.
Dac‚ în urma decofr‚rii se constat‚ defecte de turnare majore (goluri, segreg‚ri,
neacoperiri de arm‚turi etc.) se va trece la remedierea acestora numai dup‚ consultarea
proiectantului.
Defectele admisibile ale elementelor de beton çi abaterile de la dimensiunile din
proiect sunt date în Normativul NE012-99 anexa ÌÌÌ.2. çi trebuie respectate. Sunt admise
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 46
studio arca
urmãtoarele defecte privind aspectul elementelor din beton: - defecte de suprafatã (pori,
segregãri, denivelãri) având adâncimea de maximum 1 cm si suprafata de maximum 400cm
2
,
iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatã la maximum 10% din suprafata fetei
elementului; defecte în stratul de acoperire al armãturilor (stirbiri locale, segregãri) cu
adâncimea mai micã decât grosimea stratului de acoperire lungime maximum 5cm iar
totalitatea defectelor de acest tip fiind limitatã la maximum 5% din lungimea muchiei
respective. Defectele mentionate anterior vor fi remediate în mod obligatoriu conform
normativului C149/1987. Dacã defectele depãsesc limitele mentionate anterior, acestea se
înscriu într-un proces-verbal care se întocmeste la examinarea elementelor dupã decofrare si
vor fi remediate conform solutiilor stabilite de proiectant si/sau expertul tehnic dupã caz.
Manipularea, depozitarea, transportul sau montarea greçitã a elementelor prefabricate
poate duce la deteriorãri, cum ar fi: ruperi çi çtirbituri locale, fisurãri çi chiar ruperi ale
elementelor prefabricate. Remedierea defectelor trebuie fãcutã astfel încât sã se stabileascã
continuitatea çi calitatea betonului integral, pentru a corespunde prevederilor proiectului.
Procedeele de remediere diferã dupã natura defectelor çi pot fi: rebetonãri, completãri de
sec[iuni, repara[ii prin injectãri cu pastã de ciment sau amestecuri pe bazã de polimeri,
placare cu [esãturã din fibrã de sticlã înglobatã în rãçini epoxidice, etc.
Remedierea zonelor cu defecte va începe cu pregãtirea suprafe[elor ce urmeazã a fi
reparate. Opera[iile încep prin îndepãrtarea por[iunilor de beton necorespunzãtoare, curã[irea
çi eventual lãrgirea fisurilor care trebuie injectate. Pentru zonele care necesitã completãri cu
un volum mai mare de beton, este necesar ca la pregãtirea golului sã se asigure prin forma
datã acestuia împãnarea betonului nou turnat.
Sculele utilizate la efectuarea spargerilor trebuie sã fie ascu[ite, iar ciocanele folosite
sã nu fie prea grele, pentru a nu se sparge mai mult decât este necesar sau a nu se produce
fisuri suplimentare. Aceste opera[ii se vor efectua cu aten[ie deosebitã, pentru a nu se
deteriora armãtura pretensionatã sau nepretensionatã.
Zonele care urmeazã a fi reparate se perie energic cu peria de sârmã, dupã care se
curã[ã cu jet de aer comprimat çi se spalã cu apã. Lucrãrile pregãtitoare se considerã
încheiate dupã îndepãrtarea apei de spãlare çi zvântarea suprafe[elor ce urmeazã a fi
reparate.
Aplicarea procedeelor de remediere a elementelor de beton precomprimat se
efectueazã în func[ie de natura defectelor çi va fi stabilitã cu exactitate de cãtre specialiçtii
poligonului de prefabricate în care vor fi executate elementele, în vederea alegerii celei mai
eficiente solu[ii.
Accelerarea întãririi betonului cu tratament termic se realizeazã prin tratarea termicã în
tipare încãlzitoare cu aburi de joasã presiune si apã caldã, la temperatura de 55
0
C. Ciclul de
tratare termicã cuprinde urmãtoarele faze: perioada de asteptare (4 ore) de la terminarea
executiei elementelor pânã la începerea tratamentului; perioada de ridicare a temperaturii (15
0
C/h); perioada de tratare izotermã; si perioada de coborâre a temperaturii (15
0
C/h).
Pentru turnarea betonului pe timp friguros se va respecta normativul C-16/1984.
Se consider‚ c‚ exist‚ pericol de înghe[ pentru betoane, în perioada în care:
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 47
studio arca
a) temperatura aerului coboar‚ sub 0
0
C;
b) temperatura betonului la locul de punere în oper‚ este sub +5
0
C.
Se vor respecta urmatoarele mãsuri specifice:
 Elementele prefabricate vor fi realizate in poligoane dotate corespunzãtor unde se
poate asigura tehnologia completã de fabricatie si tratamentul termic necesar;
 Betonul este preparat cu agregate dezghetate, având temperatura minimã de +5
0
C;
 Temperatura betonului, dupã punerea lui în operã, nu coboarã sub temperatura sa
de înghet, înainte de a atinge un nivel critic de întãrire, valabil în functie de raportul A/C;
temperatura de înghet a betonuluieste consideratã valoarea 0
0
C, cu exceptia cazurilor în
care se folosesc aditivi care coboarã aceastã temperaturã pânã la o valoare specificã ce
rezultã din instructiunile lor de folosire;
 Fasonarea armãturior se va face numai la temperaturi pozitive folosind, dupã caz,
spatiile încãlzite în baza de productie;
 Înainte de ridicarea si manipulare pentru montaj elementele prefabricate vor fi
curãtate de gheatã, zãpadã si impuritãti în zonele de îmbinare, prin: rãzuire, ciocãnire usoarã,
periere cu perii de sârmã;
 Zona de încastrare a stâlpilor în pahare se va încãlzi prin suflare cu aer cald pânã
la obtinerea unei temperaturi cel putin egala cu cu a betonului de monolitizare (min. +10
0
C);
se interzice folosirea apei calde sau a aburilor decât dacã betonul de monolitizare se toarnã
imediat, evitând pericolul formãrii unui alt strat de gheatã; de asemenea, se interzice folosirea
mijloacelor de încãlzire cu flacãrã deschisã care afumã betonul si armãturile, compromitând
buna legãturã între betonul din fundatie cu betonul prefabricat;
 Dupã executarea monolitizãrii, acesta se va izola prin acoperirea imediatã cu
materiale termoizolante;
 În cazul imbinãrilor realizate prin sudurã se vor folosi electrozi cu învelis bazic,
rezistent la fisurare. Materialele de adaos trebuie sã corespundã materialului de bazã si sã
asigure cordonului de sudurã propietãti cel putin egale cu ale materialului de bazã;
 Sudurile se vor executa fãrã întrerupere; finisarea sudurilor se va face imediat dupã
terminarea unei portiuni sudate, cînd materialul este încã cald.
În cursul betonãrii elementelor prefabricate se va verifica dacã:
 Datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund comenzii çi nu s-a
depãçit durata maximã de tranport
 Lucrabilitatea betonului corespunde celei prevãzute în fiçele tehnologice
 Condi[iile de turnare çi compactare asigurã evitarea oricãror defecte
 Se respectã frecven[a de efectuare a încercãrilor çi prelevãrilor de probe, conf.
Normativului NE012-99, cap.17.
 Mãsurile adoptate de men[inere a pozi[iei armãturilor, dimensiunilor çi formei
cofrajelor sunt corespunzãtoare
 Se aplicã mãsurile de protec[ie a suprafe[elor libere ale betonului proaspãt.
În condica de betoane se vor consemna:
 Bonurile de transport corespunzãtoare betonului pus în operã
 Locul unde a fost pus în lucrare
 Ora începerii çi terminãrii betonãrii
 Probele de beton prelevate
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 48
studio arca
 Mãsurile adoptate pentru protec[ia betonului proaspãt
 Evenimentele intervenite (intemperii, întreruperi, etc)
 Temperatura mediului
 Personalul care a supravegheat betonarea.
2. Ar*Gturi, *ateria)e, *ani0u)are, 1e0(zitare, /as(nare
La lucrãrile cuprinse în prezentul proiect se utilizeazã:
 T9,3-1860-TBR-CB(T) cu diametrul de 9,3mm (3/8¨),
 T12,5-1860-TBR-CB(T) cu diametrul de 12,5mm (1/2¨),
 T15,2-1860-TBR-CB(T) cu diametrul de 15,2 (6/10¨);
Acestea sunt alcãtuite din 7 sârme (6 sârme periferice înfãçurate elicoidal în jurul unei sârme
centrale).
 O[el beton laminat la rece fabricat în Ìtalia din o[el marca FeB44K;
 O[el beton laminat la cald fabricat în Ìtalia din o[el marca FeB44K;
 Plase sudate STNB si SPPB la care barele au diametrul de 5 si 6 mm,; aceste
plase pot avea barele de acelaçi diametru sau diametre diferite pe cele douã direc[ii, cu
ochiurile re[elei pãtrate sau dreptunghiulare;
O[elul pentru arm‚turi trebuie s‚ îndeplineasc‚ cerin[ele de calitate cerute de
Specificatie Tehnica ST-009/2004, STAS-438/1-89, STAS-438/2-91, STAS-438/3-, çi care se
dovedesc pe baza certificatului de calitate al lotului de o[el adus çi prin încerc‚ri în laborator.
O[elurile pentru arm‚turi trebuie depozitate separat pe tipuri çi diametre, în spa[ii
amenajate çi dotate corespunz‚tor astfel încât s‚ asigure:
 evitarea corod‚rii o[elului;
 evitarea murd‚ririi o[elului;
 asigurarea posibilit‚[ii de identificare uçoar‚ a fiec‚rui sortiment çi diametru.
Livrarea otelului beton se face numai conform prevederilor în vigoare si însotita de
certificate de calitate care vor cuprinde:
 valorile proprietatilor mecanice rezultate din încercari;
 rezultatele îndoirii la rece;
 rezultatele analizei chimice.
Livrarea otelului beton se face în legaturi de bare sau colaci, masa minima a unui
colac este de 40kg, iar masa maxima este de 600kg.
 colacii vor fi legati strâns în trei sau mai multe locuri;
 marcarea se va face prin vopsire;
 depozitarea otelurilor pentru armaturi se va face astfel încât sa se evite:
 conditiile care favorizeaza corodarea otelului;
 murdarirea acestuia cu pamânt sau alte materiale.
Fasonarea barelor, confec[ionarea çi montarea acestora se va face în strict‚
conformitate cu prevederile proiectului tehnic de execu[ie, în ateliere de arm‚turi.
Arm‚turile care se fasoneaz‚ trebuie s‚ fie curate çi drepte, în acest scop
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 49
studio arca
procedându-se la cur‚[irea eventualelor impurit‚[i çi a ruginii prin frecare cu peria de sârm‚.
Otelul livrat in colaci sau indoit se va indrepta fara a se deteriora profilul, nervurile sau
proiminentele iar alungirea maxima, in cazul intinderi cu troliu, nu va depasi 2 mm/m.
Curatirea barelor se face cu scopul de a :
 indeparta eventualele impuritati si corpuri straine de pe suprafata barelor;
 indeparta rugina neaderenta de pe bare sau rugnia aderenta, din zonele unde
barele se inadesc prin sudura.
Reducerea diametrului barelor in urma curatiri nu trebuie sa fie mai mare de 0.5 mm,
la bare cu D<25 mm si 0.75 mm la bare cu D„25 mm.
Taierea barelor si fasonarea se face in concordanta cu proiectul.
Barele vor fi prevazute sau nu cu ciocuri, la capete, functie de prevederile proiectului si
tipul de otel folosit.
Fasonarea se face la temperaturi de minimum -10
0
C iar barele cu diametru peste
25mm se vor fasona la cald . Fasonarea pentru inclinarea armaturilor, realizarea ciocurilor
sau realizarea etrierilor se face prin indoire lenta si fara socuri.
La armaturile netede ciocurile se fac la 180
o
cu indoire cu o raza interioara de
min.1.25…d si o portiune dreapta de 3…d iar la armaturile cu profil periodic ciocul se
realizeaza la 90
0
cu o raza interioara de min. 2…d si o portiune dreapta de 7…d.
Ìndoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grinzi sau a celor de trecere
peste coltul unui cadru se face dupa un arc de cerc cu raza de min.10…d.
Etrieri,care se indoaie la colturi dupa un unghi drept vor avea arcul de indoire de min. 2…d (d-
diametrul etrierului).
Montarea barelor în cofraje se va face prin distan[ieri din plastic iar legarea barelor cu
sârm‚ moale.
Abaterile limta admise sunt cel mult de:
placi grinzi stilpi
-distanta intre axele barelor : + 5 mm + 3 mm + 3 mm
-grosimea stratului de acoperire : + 2 mm + 3 mm + 3 mm
-pe lungimi totale, fata de proiect : +20 mm +20 mm +20 mm
Ovalizarea barelor nu trebuie sa depaseasca abaterile limita pentru diametre.
Se va urm‚ri realizarea acoperirii arm‚turii conform recomand‚rilor de mai sus.
Dac‚ lungimea barelor din lot nu este suficient‚ pentru realizarea unui anumit tip de
bar‚, se va proceda la înn‚direa acestora, la montaj, prin petrecere conform fiecãrei planse
de executie.
La montarea arm‚turilor în cofraj se interzice c‚lcarea de c‚tre muncitori pe arm‚turile
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 50
studio arca
deja montate. La montarea armãturilor se vor adopta mãsuri pentru asigurarea bunei
desfãçurãri a turnãrii çi compactãrii betonului prin:
 Crearea spa[iilor necesare între armãturi pentru pãtrunderea liberã a betonului sau
a furtunelor de descãrcare a betonului, respectiv pentru pãtrunderea vibratorului (min. 2,5 x
Φ vibrator, la intervalul de maximum 5 ori grosimea elementului)
 Prevederea de capre din o[el sprijinite pe barele de la partea inferioarã în cazul
armãrii plãcilor sau a altor elemente la care pozi[ia barelor nu este asiguratã prin armarea
însãçi.
La încruciçãri barele de armãturã trebuie sã fie legate între ele prin legare cu douã fire
de sârmã moale (STAS 889-80) cu diametrul de 1,0-1,5 mm, sau prin puncte de sudurã.
La grinzi çi stâlpi vor fi legate toate încruciçãrile barelor armãturii cu col[urile etrierilor çi
agrafelor. Barele înclinate ale grinzilor vor fi legate în mod obligatoriu de primii etrieri cu care
se încruciçeazã.
Praznurile si piesele metalice înglobate vor fi fixate prin puncte de sudurã sau legãturi
cu sârmã de armãtura elementului sau vor fi fixate de cofraj astfel încât sã se asigure
mentinerea pozitiei lor în timpul turnãrii betonului.
Pentru montarea carcaselor se prevãd urmãtoarele:
 Armãturile asamblate în carcase se monteazã cu mijloace de ridicare mecanizate
dotate cu dispouitive adecvate care sã impiedice deteriorarea sau xdeformarea acestora;
 Elemetul de cofraj în partea prevãzutã pentru introducerea carcasei trebuie lãsat
deschis;
 Zonele din preajma traiectoriei carcasei vor fi degajate de orice materiale;
 Se va verifica corespondenta dintre dimensiunile cofrajelor si cele ale carcasei;
În cazul armãturii pretensionate se vor efectua urmãtoarele lucrãri pregãtitoare:
 se va verifica existenta certificatului de calitate al lotului de otel;
 suprafata otelului se va curãta de impuritati si se va degresa dacã este cazul;
 armãturile care urmeazã sã fie pretensionate simultan se vor folosi din acelasi lot;
 portiunile de armãturã care au suferit o îndoire localã, rãmânând deformate, nu se
vor utiliza fiind interzisã operatia de îndreptare; portiunile de armãturã pretensionatã care au
fost ciupite de arcul electric al aparatului de sudurã se vor îndepãrta; barele care în timpul
transportului au suferit deformatii usoare (sub 5cm/m) se vor îndrepta mecanic, la
temperatura mediului ambiant, dar cel putin +10
0
C;
 se va evita rebobinarea sârmelor si toroanelor la diametre mai mici decât cele de
livrare;
 tãierea în lungime se va face astfel încât sã nu se producã deformãri ale sectiunii de
tãiere care sã împiedice introducerea armãturii prin ecranele de distantare;
 se va evita murdãrirea armãturilor cu pãrtile unse ale tiparelor;
 abaterile la pozitionarea în sectiunea elementului a armãturilor pretensionate nu va
depãsi 3mm fatã de pozitia din proiect;
 diametrul gãurilor din ecranele de distantare va fi mai mare decât diametrul
armãturii preîntinse cu 1...2 mm în cazul sârmelor si 2...3 mm în cazul toroanelor;
 dispozitivele de blocare ale capãtului stendului (precum si ale tiparelor) se vor plasa
astfel încât devierea maximã a armãturii de la ultimul distantier sã nu depãseascã panta 1/10;
 pretensionarea se va executa în douã etape: în prima etapã forta de pretensionare
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 51
studio arca
va fi maxim 40% din forta de control pentru ca armãturile nepretensionate sã se poatã
pozitiona si lega cu sârmã moale neagrã;
 blocajele sunt corespunzãtoare;
 diametrul si dispozitia armãturilor în blocaje si separatoarele corespund proiectului;
 dispozitivele de sigurantã ale instalatiei de pretensionare sunt reglate la valoarea
prescrisã;
 se vor evita sistemele de pozitionare a armãturilor pretensionate sau
nepretensionate la care piesele metalice ajung la fata betonului;
 racordurile instalatiilor hidraulice sunt în stare bunã si corespund schemei de
functionare.
Ancorajele si sistemele de blocare pentru precomprimare sunt parte componentã a
procedeului de precomprimare, împreunã cu armãtura pretzensionatã utilizatã. Acestea vor
avea capacitatea de rezistentã cel putin egalã cu forta caracteristicã de rupere a armãturii
pretensionate. Pãrtile componente ale blocajelor si ancorajelor vor fi pãstrate si manipulate în
conditii care sã evite deteriorarea sau coroziunea.
Pe baza unor verificãri periodice se vor îndepãrta blocajele care nu mai corespund în
ceea ce priveste siguranta ancorãrii armãturilor preîntinse si încadrarea în valorile limitã ale
lunecãrilor la blocare.
Pretensionarea armãturilor se va face la temperaturi de minim +0
0
C. În cazul
elementelor produse pe stend, diferenta de temperaturã a mediului ambiant, între tensionare
si betonare nu va depãsi 15
0
C.
Dispozitivele de pretensionare vor corespunde sistemului de pretensionare aplicat;
utilizarea acestora se va face în conformitate cu indicatiile producãtorului sistemului si cu
regulile de tehnologice de executie ale elementului precomprimat. Ìnstalatiile de
pretensionare importate vor fi garantate de furnizor si verificate, pânã la capacitatea lor
maximã, de cel ce le utilizeazã.
Programul de pretensionare, va cuprinde date privind:
 tipul de element,
 tipul si caracteristicile instalatiei de pretensionare,
 tipul armãturii pretensionate,
 forta de pretensionare stabilitã prin proiect,
 pierderile de tensiune,
 forta de pretensionare ce urmeazã a se realiza functie de pierderile de tensiune
mãsurate; se va trasa diagrama fortã-alungire.
Abaterile admise, la efortul de pretensionare realizat sunt de ±3% pentru media eforturilor
din toate armãturile si ±5% pentru o armãturã luatã separat. Pentru verificarea pierderilor de
tensiune necesare întocmirii programului de pretensionare se va tine seama de prevederile
proiectului tehnic si regulilor de fabricatie.
Înainte de turnarea betonului se vor verifica din punct de vedere calitativ lucr‚rile de
arm‚turi, çi se vor corecta eventualele nepotriviri sau defecte.
Abaterile limita fata de proiect si fata de prescriptile in vigoare trebuie sa fie :
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 52
studio arca
 pentru lungimea segmentelor de bare si lungimea totala = 5 mm la lungimi sub 1 m,
= 20 mm la lungimi intre 1 si 10 m, = 30mm la lungimi peste 10 m;
 pentru pozitia inadirilor 50 mm; pentru lumgimea de petrecere a barelor, la inadirea
prin suprapunere, = 3d;
 pentru distanta intre axele barelor = 3 mm la grizi si stalpi, = 5 mm la placi si pereti,
= 10mm la fundatii, = 10 mm intre etrieri;
 pentru stratul de acoperire cu beton = 2 mm la placi, = 3 mm la grinzi , stalpi si
pereti, = 10 mm la fundatii si alte elemente masive;
 pentru imbinari si inadiri sudate - conform instructiunilor tehnice C 28/1999.
La terminarea montãrii armãturilor se vor consemna în procesul verbal constatãrile
rezultate în urma verificãrilor efectuate cu privire la:
 Numãrul, diametrul çi pozi[ia armãturilor în diferite sec[iuni ale elementelor de
construc[ie
 Distan[a dintre etrieri, diametrul çi modul de legare al acestora
 Lungimea por[iunilor de bare care depãçesc reazemele (mustã[i pentru stâlpi,
cãlãre[i pentru grinzi continue sau plãci, etc.)
 Pozi[ia înnãdirilor çi lungimea de petrecere a barelor;
 Pozi[ia çi numãrul înnãdirilor sudate, calitatea sudurilor, inclusiv rezultatele
încercãrilor mecanice la trac[iune
 Dispozitivele de fixare a armãturii pe timpul betonãrii
 Grosimea stratului de acoperire cu beton a armãturii
 Pozi[ia, modul de fixare çi dimensiunile pieselor înglobate (dacã este cazul).
!. TIARE . *ateria)e. C(n1i>ii 1e ca)itate. C(/rare. Dec(/rare
Pentru execu[ia lucr‚rilor de beton armat se vor folosi tipare metalice pe tip de
element.
Tiparele si piesele de fixare sau prindere ale acestora vor fi suficient de rigide, pentru a
nu suferi deformatii la manipulare, montare si remontare a unor pãrti, datoritã vibrãrii si
presiunii betonului care sã conducã la realizarea de elemente cu abateri dimensionale mai
mari decât tolerantele admise.
Tiparele la care decofrarea se realizeazã prin smulgere, vor fi astfel ancorate încât sã
reziste la o fortã cel putin egalã cu de 2,5 ori masa elementului ce se realizeazã.
Panourile de cofraj, înainte de fiecare folosire, se cur‚[‚ de beton çi lapte de ciment çi
se ung cu agen[i de decofrare pe fe[ele ce vin în contact cu betonul. Aceste produse nu
trebuie s‚ corodeze betonul sau cofrajul, s‚ nu p‚teze betonul, s‚ se aplice uçor çi s‚ nu-çi
schimbe propriet‚[ile.
Se va acorda aten[ie la rosturile panourilor pentru asigurarea etançeit‚[ii cofrajului. În acest
scop nu se admit panouri rupte, g‚urite sau cu c‚ptuçeala discontinu‚.
La montarea cofrajului se admit abateri de ±0,3 cm fa[‚ de cotele proiectului.
Tiparele utilizate la realizarea elementelor prefabricate din beton precomprimat trebuie sã:
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 53
studio arca
- Fie suficient de rigide pentru a rezista la la orice actiune ce poate apãrea în timpul
procesului de executie;
- Rãmânã stabile pânã când betonul atinge o rezistentã suficientã pentru a suporta eforturile
la care va fi supus la decofrare;
- Asigure satisfacerea tolerantelor admise pentru element;
- Permitã fixarea sigurã si în conformitate cu proiectul, a piselor înglobate din zonele de
capãt, iar piesele de asamblare temporarã , care traverseazã betonul, sã poatã fi eliminate
fãrã dificultate;
- Permitã o compactare corespunzãtoare în zonele de ancorare a armãturilor pretensionate;
- Permitã scurtarea elasticã la precomprimare si intrarea în lucru a greutãtii proprii;asigure
posibilitatea de deplasare si pozitii de lucru corespunzãtoare pentru personalul care executã
turnarea si compactarea betonului, evitându-se circulatia pe armãturile pretensionate.
Se interzice decofrarea elementelor înainte de atingerea de c‚tre beton a rezisten[ei
minime prevãzute în proiectul tehnic de execu[ie.
Tiparele nu trebuie demontate decât la atingerea valorilor stabilite ale rezistentei
betonului pentru:
- evitarea deteriorãrii suprafetelor si a muchiilor dupã decofrare;
- preluarea eforturilor din elementele de beton;
- evitarea deformãrilor datorate comportãrii elastice si plastice (curgerii lente) a betonului,
care depãsesc tolerantele specifice.
Dupã decofrare se va controla operativ aspectul si calitatea fiecãrui element si se va
face marcarea vizibila a fiecãrui element cu seria, numãrul de ordine, codul de fabricatie.
La decofrarea elementelor din beton precomprimat çi beton armat se va verifica:
 Aspectul elementelor (segregãri, stirbituri, fisuri, desprinderi de beton, etc.)
 Dimensiunile sec[iunilor transversale ale elementelor; controlul dimensiunilor
geometrice se face în mod obligatoriu la fiecare element în parte;
 Pozi[ia pieselor metalice înglobate
 Pozi[ia armãturilor care urmeazã a fi înglobate în elementele ce se toarnã ulterior.
Rezultatele verificãrilor vor fi consemnate în procesul verbal, [inând seama de
precizãrile din proiect çi din Normativul NE012-99 anexele ÌÌÌ.1. çi ÌÌÌ.2. În cazul constatãrii
unor defecte ce depãçesc limitele de acceptare conform Normativului NE012-99 anexa ÌÌ.2.
se va trece la executarea remedierilor, conform C-149/87 çi pe baza solu[iilor propuse de
proiectant.
Abateri limite admisibile in urma decofrarii, in raport cu inaltimea (lungimea sau
latimea) si de dimensiunile sectiunii elementului, vor fi de maxim:
placi stilpi grinzi
-pe lungime,inaltime sau latime : +16 mm +16 mm +16 mm
-fata de dimensiunile sectiunii, (respectiv grosimea placii)
+ 3 mm + 5 mm + 3 mm
Abateri limite maxime, raportate la dimensiuni totale, pentru inclinarea suprafetelor
decofrate, sunt :
placi stilpi grinzi
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 54
studio arca
-fata de planul vertical: + 3 mm + 3 mm + 3 mm
-fata de planul orizontal: + 5 mm + 5 mm + 5 mm
-pozitia oblica din proiect: + 5 mm + 5 mm + 5 mm
Ìmediat dupã decofrare se executã protectia anticorozivã a pieselor metalice aparente.
Aplicarea straturilor protectoare anticorozive în faza finalã de uzinare respectiv la refacerea
straturilor de grund în zonele cu îmbinãri la montaj, se va face în conformitate cu normativul
C-139/87 çi cu toate normele çi standardele conexe acestuia. Protec[ia anticorozivã a
pieselor metalice se va realiza atât din faza de uzinare, cât çi pe çantier. Protec[ia
anticorozivã se face pentru clasa ÌÌ de agresivitate çi constã din urmãtoarele: 2 straturi grund
FZ alchidic.
&. Trans0(rtu) 0re/a9ricate)(r
Prefabricatele se pot transporta în general în douã moduri:
 Cu mijloace de transport pe calea feratã
 Cu mijloace auto obiçnuite (autocamioane çi remorci) sau speciale (trailere)
Mijlocul de transport potrivit pentru obiectivul în cauzã se va stabili de cãtre uzina
producãtoare, [inând cont de urmãtoarele elemente:
 Distan[a de transport;
 Greutatea çi forma elementelor prefabricate;
 Cantitatea totalã de transportat;
 Natura cãilor de comunica[ie din zona respectivã;
 Mijloacele de ridicare disponibile;
 Costul transportului.
În orice sistem de transport care se alege, principala condi[ie este sã se asigure
prefabricatele împotriva posibilitã[ilor de degradare în timpul transportului, prin evitarea
ciocnirilor, rãsturnãrii sau ruperii lor. Se recomandã ca pozi[ia de transport sã fie aceeaçi cu
pozi[ia pe care o au piesele în construc[ie. La elementele prefabricate care nu se pot
transporta în pozi[ia de montaj çi se transportã orizontal, este necesar ca ele sã poatã prelua
eforturile ce apar.
a. Trans0(rtu) 0e ca)ea /erat3
Vagoanele de cale feratã trebuie astfel încãrcate încât sã se respecte gabaritul de
încãrcare, sã se asigure o fixare corespunzãtoare pentru a nu se degrada piesele
prefabricate [inând seama çi de çocurile din triaje çi frânãri bruçte çi sã se asigure siguran[a
circula[iei pe calea feratã.
Prin gabarit de încãrcare se în[elege conturul transversal limitã în care trebuie sã se
înscrie vagonul çi încãrcãtura lui. Pentru a se respecta aceastã prevedere este necesar ca
lã[imea pieselor sã nu treacã de 3,00 m, iar înãl[imea lor sã nu depãçeascã 3,30 m, inclusiv
legãturile de fixare.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 55
studio arca
În func[ie de felul pieselor se disting trei moduri principale de fixare a prefabricatelor în
vagoane:
 Fixarea prin legare çi împãnarea de elementele de rezisten[ã ale vagonului; acest
mod de fixare se foloseçte în general pentru prefabricatele mici çi mijlocii.
 Fixarea cu dispozitive speciale; acest mod de fixare este specific elementelor lungi.
 Fixarea în rastele speciale pentru elemente de suprafa[ã.
În cazul în care elementele se transportã suprapuse, reazemele se açeazã la
capetele elementului, la distan[a indicatã în proiect. Pe înãl[ime, reazemele se pun exact pe
aceeaçi axã verticalã; dezaxarea reazemelor pe verticalã poate duce la fisurarea elementelor.
9. Trans0(rtu) cu aut(ca*i(ane ?i re*(rci (9i?nuite
Pentru transportul prefabricatelor pe distan[e mici se folosesc mijloace de transport
auto: autocamioane platformã de diferite capacitã[i, autocamioane cu semiremorcã sau
tractoare cu remorci obiçnuite.
Mijloacele de transport utilizate trebuie sã fie potrivite cu caracteristicile pieselor:
greutate, lã[ime, lungime çi înãl[ime. Lã[imea pieselor prefabricate nu trebuie sã depãçeascã
lã[imea platformei autocamionului sau remorcii. Cu autocamionale çi remorcile obiçnuite se
transportã de obicei elementele plane açezate în stive cu înãl[ime redusã, deoarece viteza
mare pe care o au aceste mijloace de transport çi înãl[imea mare de încãrcare a platformei
fac ca mijloacele de transport sã aibã o stabilitate redusã.
c. Trans0(rtu) cu re*(rci s0ecia)e
Transportul prefabricatelor cu trailere este foarte avantajos, deoarece acestea au o
capacitate mare de transport, o stabilitate mare în timpul transportului çi o vitezã de transport
corespunzãtoare. Pentru piesele prefabricate transportate pe orizontalã se folosesc reazeme
corespunzãtoare din lemn, piesele prefabricate fiind stivuite. Dimensiunile çi forma stivelor
trebuie sã asigure respectarea gabaritului de circula[ie pe drumurile publice çi o încãrcare a
trailerului la întreaga capacitate.
'. $ani0u)area ?i 1e0(zitarea 0re/a9ricate)(r
Piesele prefabricate transportate pe calea feratã sunt descãrcate de obicei în gãri sau
pe liniile de garaj ale bazelor de produc[ie, de unde sunt transportate cu mijloace auto la locul
de montaj.
Piesele prefabricate transportate cu mijloace auto se depoziteazã direct la locul de
montaj sau se monteazã de pe mijlocul de transport. Opera[iile de manipulare çi depozitare
trebuie sã se facã astfel încât piesele sã nu fie degradate.
Pentru a putea fi ridicate çi manevrate, piesele prefabricate au puncte fixe de ridicare,
stabilite prin proiectul de execu[ie, formate din urechi de o[el-beton sau gãuri. De urechi se
prind cârligele unui dispozitiv de ridicare, care la rândul lui este prins în cârligul utilajului de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 56
studio arca
ridicat.
Când piesa este prevãzutã cu gãuri (cum este cazul stâlpilor prefabrica[i), prin acestea
se trece o barã metalica care urmeazã sã se prindã apoi în cârligele dispozitivului de ridicat.
Când piesa are mai multe puncte de prindere (cum este cazul elementelor de plançeu de tip
TT, grinzile transversale sau longitudinale), prinderea se realizeazã astfel încât greutatea
piesei sã se repartizeze în mod egal în toate punctele de prindere, cu ajutorul unui dispozitiv
corespunzãtor.
Piesa nu se ridicã decât dupã ce cablul utilajului de ridicat a fost bine întins çi dupã ce
s-a verificat dacã prinderea este corect fãcutã la fiecare punct de agã[are.
La açezarea în depozit sau în mijlocul de transport piesa trebuie ghidatã pentru a
putea ocupa exact locul indicat. Ghidarea se realizeazã prin prinderea piesei de cãtre
muncitori direct cu mâna, iar açezarea se executã lent, fãrã izbituri.
La depozitele deservite de macarale, piesele se depoziteazã numai în raza de ac[iune
a acesteia, fiind interzisã abaterea cablului de la pozi[ia verticalã, prin tragerea piesei în
timpul cât ea se aflã în cârligul macaralei.
Prefabricatele se depoziteazã prin açezarea pieselor în rânduri orizontale sau în
rânduri verticale, în fiecare stivã açezându-se un singur tip de prefabricate.
Piesele se açeazã una peste alta, iar între ele se fixeazã douã çipci sau doi dulapi
transversal pe dimensiunea cea mai mare a piesei. Lungimea çipcilor trebuie sã depãçeascã
cu cel pu[in 10 cm în fiecare parte lã[imea prefabricatelor. Ele se açeazã întotdeauna pe
aceeaçi verticalã, la o distan[a de capãtul piesei indicatã în proiect çi este bine ca çipcile çi
dulapii sã se afle în dreptul sec[iunii pline a prefabricatelor.
Piesa cea mai joasã se açeazã pe douã tãlpi, din dulapi sau rigle. Lã[imea tãlpilor
trebuie astfel aleasã încât sub greutatea stivei terenul sã nu aibã tasãri prea mari, care ar
putea provoca rãsturnarea acesteia. Rezemarea stivei direct pe pãmânt sau pe mai mult de
douã tãlpi este interzisã, deoarece acest mod de açezare poate duce la ruperea
prefabricatului. Greutatea pieselor din rândurile stivei se suportã de cele de dedesubt, iar
transmiterea încãrcãrii de la o piesã la alta se realizeazã prin intermediul çipcilor sau
dulapilor. Dacã aceste reazeme nu sunt pe aceeaçi verticalã, piesele se încarcã în mod
defectuos, putând rezulta ruperea acestora.
Înãl[imea stivelor nu trebuie sã treacã de 2,50 m, iar în stivã nu se açeazã mai mult de
10 niveluri, la piesele de dimensiuni mari, sau 15 rânduri la piesele de înãl[ime redusã.
Piesele açezate în stivã vor avea urechile de agã[are la partea superioarã, pentru a
permite prinderea çi ducerea lor în bune condi[ii. Este interzis ca prefabricatele sã reazeme în
stivã pe urechile elementului de dedesubt. Aceastã condi[ie se poate asigra prin mãrirea
distan[ei dintre piese pe verticalã punându-se între ele rigle de dimensiuni mai mari, depãçind
înãl[imea urechilor. Îndoierea agrafelor în timpul transportului çi al depozitãrii este interzisã,
deoarece îndoirea çi îndreptarea repetatã a acestei armãturi duce la ruperea ei din cauza
slãbirii materialului sau la distrugerea localã a betonului, degradând piesa çi putând avea ca
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 57
studio arca
urmare smulgerea urechilor din beton.
Piesele fãrã agrafe se açeazã astfel încât sã fie posibilã legarea lor cu frânghii sau cu
cabluri pentru ridicare.
În depozite stivele se açeazã cu un spa[iu de 1,00 m între ele. De asemenea, este
necesar sã se lase un spa[iu de trecere de 1,50 m pentru circula[ia muncitorilor care lucreazã
în depozit. Aceste spa[ii se prevãd în lungul depozitului la mai multe rânduri de stive, iar în
sens transversal la cel mult 25,00 m distan[ã.
Piesele se vor açeza cu partea marcatã cãtre spa[iile de circula[ie, pentru a putea fi
uçor identificate. De asemenea, depozitele trebuie prevãzute cu spa[ii çi cãi de circula[ii
amenajate atât pentru utilajele de ridicat care deservesc depozitul, cât çi pentru vehiculele
care transportã prefabricatele.
C(n1i>ii s0ecia)e 1e res0ectat )a *ani0u)area, 1e0(zitarea, trans0(rtu) ?i
*(nta4u) e)e*ente)(r 1e 9et(n 0re/a9ricat6
 Este imperios necesarã respectarea deschiderilor çi a lungimilor de rezemare
prevãzute în proiect, deoarece la elementele prefabricate din beton armat, respectiv din
beton precomprimat este practic imposibilã compensarea erorilor de execu[ie;
 Se vor evita în timpul manipulãrii, depozitãrii sau montajului situa[iile care produc
solicitãri care nu au fost prevãzute în proiectare, adicã vor fi respectate prevederile proiectului
în ceea ce priveçte punctele çi modul de prindere în cârligul mijlocului de ridicare, precum çi
pozi[ia reazemelor;
 Rezemarea se va efectua prin intermediul unei plãcu[e din neopren sau plumb
conform detaliilor de rezemare prevãzute în proiectul tehnic de execu[ie; se va evita
rezemarea unui element din beton prin contact direct cu un alt element de beton (exemplu:
rezemarea unei grinzi pe capãtul superior al stâlpului).
 Dimensiunile sistemului de rezemare depind de suprafata de contact dintre
elementul rezemat si elementul care reazama, avand functia de strat de amortizare si de
repartitie a incarcarilor, atat in faza tranzitorie de montaj cat si in faza finala de exploatare;
strat de amortizare çi reparti[ie poate fi din neopren sau plumb.
 Înclinarea, rãsturnarea çi producerea de çocuri trebuiesc evitate la manipularea çi
montajul elementelor din beton precomprimat;
 Montajul elementelor prefabricate este descris în fisele tehnologice prezentate în
anexã.
8. $3suri 1e 0r(tec>ia *uncii 0e cate7(rii 1e )ucr3ri
La executarea lucrãrilor de construc[ii aferente structurii de rezisten[ã se vor respecta
mãsurile de protec[ia muncii prevãzute în actele normative, normele çi ordinele specifice în
vigoare.
 LEGEA NR. 5/1985 cu privire la protec[ia muncii;
 NORME REPUBLÌCANE DE PROTEC|ÌA MUNCÌÌ, APROBATE DE MÌNÌSTERUL
MUNCÌÌ SÌ MÌNÌSTERUL SĂNĂTĂ|ÌÌ, cu ordinele nr.34/1975 çi 60/1975, inclusiv modificãrile
aprobate cu Ordinul 110/1975 çi 60/1975, inclusiv modificãrile aprobate cu Ordinul 110/1977
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 58
studio arca
çi 39/1977.
 NORME DEPARTAMENTALE PENTRU PROTEC|ÌA MUNCÌÌ ÎN CONSTRUC|ÌÌ
aprobate de Ministerul Construc[iilor cu Ordinul 941/1968
 NORMELE DE PROTEC|ÌA MUNCÌÌ aprobate de Ministerul Construc[iilor
Ìndustriale cu Ordinul 7/N/1970
 NORME DE PROTEC|ÌA MUNCÌÌ în activitatea de construc[ii ÷ montaj aprobate de
Ministerul Construc[iilor Ìndustriale cu Ordinul nr.1233/D/1990
 NORME GENERALE DE PROTEC|ÌE ÎMPOTRÌVA ÌNCENDÌÌLOR la proiectarea çi
realizarea construc[iilor çi instala[iilor, aprobate prin Decretul nr. 290/16.08.1977
 NORME TEHNÌCE DE PROÌECTARE SÌ REALÌZARE A CONSTRUC|ÌÌLOR
PRÌVÌND PROTEC|ÌA LA AC|ÌUNEA FOCULUÌ, P118-83
 NORME DE PREVENÌRE SÌ STÌNGERE A ÌNCENDÌÌLOR, aprobate de Ministerul
Construc[iilor Ìndustriale cu Ordinul 742/D/1981
 REGULAMENT DE PROTEC|ÌA SÌ ÌGÌENA MUNCÌÌ ÎN ACTÌVÌTATEA DE
CONSTRUC|ÌÌ aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 9/1993.
În cadrul activitã[ii de protec[ia muncii desfãçurate de unitã[ile participante la
executarea lucrãrilor de construc[ii se vor lua mãsuri de introducerea imediatã în practicã
(instructaje, mãsuri concrete la punctele de lucru, etc.) a tuturor actualizãrilor çi completãrilor
la normele de protec[ia muncii existente, precum çi a celor nou apãrute, sub formã de legi,
norme çi normative sau regulamente, astfel încât activitatea de protec[ia muncii çi igiena
muncii sã se desfãçoare pe baza actelor normative aflate în vigoare la data execu[iei.
re2e1eri 7enera)e
 În conformitate cu dispozi[iile legale în vigoare, pe timpul execu[iei çi al exploatãrii
lucrãrilor proiectate, executantul çi beneficiarul lucrãrilor vor instala toate indicatoarele çi
mijloacele de protec[ie çi de aten[ionare adecvate çi vor executa toate marcajele necesare
pentru protec[ie çi avertizare, precum çi cele pentru identificarea în viitor a traseelor re[elelor
subterane proiectate çi executate.
 Lucrãrile periculoase trebuie sã fie semnalizate, atât ziua cât çi noaptea, prin tãblii
indicatoare de securitate, sau prin orice alte aten[ionãri speciale, în func[ie de situa[ia
concretã din timpul execu[iei sau a exploatãrii lucrãrilor proiectate.
 Executantul va realiza de asemenea, toate mãsurile de protec[ia muncii, siguran[a
circula[iei çi prevenirea incendiilor, rezultate ca necesare pe baza proiectului de execu[ie a
organizãrii lucrãrilor, acestea suportându-se din cota de organizare de çantier sau din cota de
cheltuieli indirecte.
Enc3rcarea, 1esc3rcarea ?i 1e0(zitarea *ateria)e)(r
 Lucrãrile se vor executa în locuri special amenajate çi nepericuloase pentru
muncitori.
 La opera[iunile manuale de încãrcare-descãrcare se vor folosi angaja[i care
întrunesc condi[iile prevãzute prin lege.
 Se vor folosi utilaje, dispozitive çi echipamente corespunzãtoare pentru asigurarea
unei depline securitã[i a muncii.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 59
studio arca
 Se vor respecta prevederile legale cu privire la igiena muncii (greutã[i maxime
manevrabile manual, etc.).
 Se interzice sta[ionarea sau circula[ia sub materialele transportate la înãl[ime,
precum çi în zona de ac[iune a utilajelor care executã manevrarea materialelor.
 Se vor respecta prevederile legale în vigoare cu privire la executarea acestui gen de
opera[ii în depozite, în sta[ii CFR (proprii sau nu) sau în cazul unor materiale speciale (acizi,
butelii cu diverse gaze, substan[e toxice sau explozive, etc.).
re0ararea ?i trans0(rtu) 9et(ane)(r ?i *(rtare)(r
 Prepararea betoanelor çi mortarelor se va face în instala[ii centralizate,
respectându-se normele de protec[ia muncii specifice.
 Transportul betonului pe verticalã sau orizontalã în cadrul çantierului se va face cu
pompe de beton sau bene a cãror stare tehnicã se va verifica zilnic.
 De asemenea, se va verifica zilnic starea tehnicã a utilajelor de ridicat çi transportat.
 Sta[ionarea sau circula[ia persoanelor sub çi în raza utilajului de ridicat, pe timpul
transportului este interzisã.
 Circula[ia pe cofraje pentru transportul betonului se va face pe podine cu lã[imea de
minim 1,20 m.
 La transportul çi turnarea betonului cu pompe de beton se vor respecta normele
specifice de protec[ia muncii, cât çi instruc[iunile de func[ionare a utilajului.
Turnarea ?i c(*0actarea 9et(nu)ui
 Sefii de çantier, çefii de puncte de lucru, maiçtrii çi çefii de echipã îçi vor îndeplini cu
stricte[e atribu[iile çi obliga[iile cu privire la instructajul de protec[ia muncii. Propaganda
privind protec[ia muncii va urmãri aplicarea la locul de muncã a mãsurilor de protec[ia muncii
çi sã asigure securitatea muncii;
 Înainte de începerea turnãrii betonului, çeful punctului de lucru va controla modul de
execu[ie a cofrajelor, podinelor çi schelelor;
 Podinele de lucru vor fi prevãzute cu balustrade çi scândurã de margine;
 Se interzice accesul persoanelor în zona de betonare, unde existã pericol de cãdere
a betonului;
 La compactarea betonului cu ajutorul vibratorului se vor lua mãsuri specifice, dintre
care se amintesc:
vibratoarele vor fi verificate înainte de începerea turnãrii;
în cazul defectãrii în timpul turnãrii, ele vor fi deconectate imediat çi predate
electricianului pentru verificare;
carcasa vibratorului se va lega la pãmânt, iar personalul care lucreazã cu vibratoare va
purta cizme de cauciuc çi mãnuçi electroizolante;
conductorii care alimenteazã vibratoarele vor fi flexibili çi izola[i în tub de cauciuc;
in timpul deplasãrii vibratorului sau la întreruperea lucrului pentru un timp oricât de
scurt, acesta se va deconecta de la re[eaua electricã;
manevrarea vibratoarelor se va face de cãtre personalul muncitor cãruia i s-a fãcut
instructajul de manipulare, precum çi cel specific de protec[ia muncii.
 La turnarea betonului în elemente verticale se vor folosi bene cu furtun omologate,
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 60
studio arca
sau pâlnii montate la partea superioarã a cofrajului.
 Se va verifica starea tehnicã a benei çi accesoriilor acesteia, manipularea benei cu
furtun sau a benei de tip uzual (omologatã çi aceasta) se va face în conformitate cu
instruc[iunile specifice de utilizare.
Fas(narea ?i *(ntarea ar*3turi)(r 1e (>e).9et(n
 Se vor respecta normele de protec[ia muncii specifice atelierelor (de çantier sau
centralizate) destinate fasonãrii armãturilor çi utilizãrii maçinilor çi utilajelor din dotare;
 Se vor utiliza echipamente de lucru, scule çi dispozitive adecvate çi în bunã stare
tehnicã çi de func[ionare;
 Se interzice montarea armãturilor în apropierea liniilor electrice sub tensiune;
 Este interzisã circula[ia çi montarea armãturilor pe cofrajul elementelor prefabricate
înainte ca acesta sã fi fost consolidat çi verificat;
 Este interzisã circula[ia pe armãturile deja montate;
 Sudarea armãturilor se va face în condi[ii de siguran[ã conform normelor în vigoare;
 În timpul pretensionãrii armãturilor si transferului fortei de precomprimare se vor lua
mãsurile necesare pentru a împiedica stationarea si circulatia personalui muncitor în spatele
preselor sau în lungul liniilor tehnologice si se vor prevedea panouri de avertizare;
 La elementele cu armãturã preîntinsã, capetele stendului sau ale tiparelor portante
vor fi prevãzute cu apãrãturi metalice, prinse de culeile stendului sau de extremitãtile
tiparelor.
C(/ra4e, sche)e, e?a/(1a4e, sc3ri
 De regulã se vor folosi schele, eçafodaje, scãri çi cofraje din inventar (tipizate).
Dacã se utilizeazã elemente netipizate acestea se vor executa pe bazã de proiect aprobat;
 Se vor lua toate mãsurile necesare pentru asigurarea rezisten[ei, stabilitã[ii çi
siguran[ei în exploatare a acestui gen de lucrãri, în conformitate cu prevederile normelor çi a
fiçelor tehnologice;
 La executarea (montarea) schelelor, cofrajelor, etc. personalul muncitor va fi echipat
cu centuri de siguran[ã ancorate în elementele fixe çi rezistente ale construc[iei;
 Schelele interioare vor fi solide çi bine contravântuite;
 Scãrile se vor asigura împotriva rãsturnãrii çi alunecãrii;
 Toate elementele cofrajelor se vor executa pe baza fiçelor tehnologice aprobate de
conducerea unitã[ii de construc[ii-montaj;
 La lucrãrile de cofraje va participa numai personalul muncitor admis pe baza
normelor în vigoare. Zilnic maiçtrii vor controla starea cofrajelor luând mãsuri de remediere
dacã este cazul. Urcarea çi circula[ia pe cofraje se va face pe scãri çi podine asigurate cu
balustrade de protec[ie.
$ani0u)area, trans0(rtu) ?i *(nta4u) e)e*ente)(r 1in 9et(n ar*at ?i 0rec(*0ri*at
 Montarea elementelor din beton armat çi precomprimat se va face pe baza fiçei
tehnologice care va cuprinde utilajele, dispozitivele çi echipamentele necesare, respectiv
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 61
studio arca
mãsurile de protec[ia muncii la acest gen de lucrãri, pe fiecare element în parte.
 Sefului punctului de lucru îi revine sarcina de a prelua cu întreg personalul muncitor
con[inutul fiçei tehnologice cu privire atât la opera[iile de montaj, cât çi la protec[ia muncii. De
asemenea, çeful punctului de lucru rãspunde de punerea în practicã a mãsurilor de protec[ia
muncii, de distribuirea echipamentelor de protec[ie, de verificarea bunei func[ionãri a utilajelor
çi dispozitivelor de montaj.
 La manipularea çi montajul elementelor prefabricate trebuie sã de evite înclinarea
lor çi producerea de çocuri. De asemenea, se interzice rãsturnarea elementelor, fiind necesar
sã se ia mãsuri corespunzãtoare de prindere pentru prevenirea rãsturnãrii elementelor la
depozitare sau montaj.
 |inând seama de eforturile ini[iale, la manipularea, transportul, depozitarea çi
montajul elementelor din beton precomprimat trebuie sã se evite situa[iile care nu au fost
prevãzute la proiectare. Respectarea prevederilor proiectului în ceea ce priveçte punctele çi
modul de prindere în cârligul utilajului de ridicare, precum çi pozi[ia reazemelor trebuie sã se
facã în mod riguros.
 Este interzisã lovirea ancorajelor çi efectuarea sudurilor care ar veni în contact cu
ancorajele sau extremitã[ile aparente ale armãturilor pretensionate çi care ar duce la
periclitarea rezisten[ei elementelor în ansamblu.
 Se vor lua mãsuri pentru prevenirea coroziunii armãturii pretensionate. Aceste
mãsuri sunt necesare deoarece ruperea armãturii pretensionate corodate are caracter brusc,
fãrã avertizare, çi poate conduce la accidentarea personalului aflat în vecinãtate.
 Pentru prinderea elementelor prefabricate în cârligul macaralei se vor folosi
dispozitive adecvate, sigure çi care sã permitã desprinderea uçoarã, dupã montaj, fãrã ca
muncitorii sã fie nevoi[i sã se urce spre cârlig.
 La montaj, executarea sudurilor trebuie sã fie fãcutã fãrã a se încãlzi sau a se forma
arc electric cu ancorajele sau extremitã[ile aparente ale armãturilor pretensionate. De
asemenea, ancorajele çi extremitã[ile pretensionate trebuie sã fie protejate pentru a nu fi
atinse de materialul incandescent provenit de la sudurã.
 Este interzisã lãsarea în stare suspendatã a elementelor în curs de ridicare.
 Desprinderea din cârligul macaralei este permisã numai dupã verificarea stabilitã[ii
elementelor prefabricate.
 La montarea prefabricatelor, muncitorii vor avea, pe lângã centura de siguran[ã,
frânghii çi încãl[ãminte nealunecoasã (cu talpa sub[ire).
 Este interzisã sta[ionarea sub elementele care se monteazã.
Lucr3ri 1e su1ur3
 La lucrãri de sudurã nu sunt admiçi decât muncitori califica[i, care au absolvit
cursuri de specialitate, au fãcut un instructaj special de tehnicã a securitã[ii muncii çi au
vârsta de peste 18 ani.
 Persoanele care executã sudura, respectiv cele care executã verificarea sudurii
(indiferent de faza de execu[ie) vor fi dotate cu echipament de lucru çi de protec[ie adecvat
prevãzut în normative çi au obliga[ia de a folosi acest echipament în timpul lucrului. La
executarea lucrãrilor de sudurã pe schele la înãl[ime se vor lua mãsuri de siguran[ã çi
securitate atât pentru sudor cât çi pentru aparatul de sudurã, pentru a nu cãdea, iar schelãria
din lemn se va proteja cu foi de tablã împotriva unui eventual incendiu. Sudorii vor fi dota[i cu
centuri de siguran[ã. Personalul desemnat cu verificarea çi controlul sudurilor va fi dotat de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 62
studio arca
asemenea cu echipament de protec[ie specific lucrului la înãl[ime (centuri de siguran[ã, cãçti
de protec[ie çi mascã de protec[ie în cazul verificãrilor în timpul sudãrii).
 În func[ie de procedeul de sudare ÷ de regulã sudurã electricã ÷ se vor respecta
mãsurile prevãzute în normele de tehnica securitã[ii muncii în instala[ii de joasã tensiune,
elaborate de Ministerul Energiei Electrice çi în standardele de stat privind transformatoarele
de sudurã. De asemenea se vor respecta toate normele aflate în vigoare cu privire la
protec[ia muncii la executarea sudurilor prin diferite procedee.
 Se interzice executarea lucrãrilor de sudurã sub cerul liber pe timp de ploaie sau
ninsoare, sau în apropierea unor materiale sau produse inflamabile.
Or7anizarea 1e ?antier
 Prin proiectul de organizare de çantier întocmit de unitã[ile de construc[ii ÷ montaj
se vor preciza mãsurile cu privire la accesul în çantier a utilajelor, circula[ia auto, transportul
materialelor, organizarea depozitelor de çantier.
 Santierul se va delimita de locurile publice din zonã prin împrejmuire çi efectuare a
pazei permanente precum çi controlul persoanelor care intrã în çantier.
 Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea çantierului cu energie
electricã, apã tehnologicã çi dacã este posibil potabilã.
 Se vor plasa tãbli[e indicatoare în locuri periculoase.
 Organizarea de çantier se va intocmi de catre executatnt si va cuprinde toate
mãsurile necesare desfãçurãrii execu[iei în bune condi[ii, fãrã pericol de accidente çi
avarierea unor re[ele, prin dezafectarea, mutarea, devierea, sau scoaterea temporarã din
func[iune a re[elelor aflate pe amplasament respectiv în imediata vecinãtate a çantierului
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 63
studio arca
"()u*u) 2. AR%ITECTURA
Ca0. 2.1. GENERALITATI
Categoriile de lucrari la care se refera prezenta documentatie sunt:
- lucrari de inchideri si compartimentare;
- lucrari de finisaje pardoseli;
- lucrari de tencuieli, placari si zugraveli;
- lucrari de termo si hidroizolatii;
- confectii metalice;
- tamplarii;
- dotari;
- lucrari exterioare.
Se vor respecta cerintele la:
- rezistenta si stabilitate;
- siguranta in exploatare;
- siguranta la foc;
- igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
- izolare termica, hidrofuga si economie de energie; - protectie impotriva zgomotului.
Livrarea, depozitarea, manipularea, abaterile admise, verificarea si receptia lucrarilor se vor
face cu respectarea legislatiei in vigoare. Executarea lucrarilor se va face cu respectarea
proiectelor faza P.T. si D.E.
Materialele utilizate trebuie sa aiba a7re*ent tehnic si certi/icat 1e ca)itate.
Punerea in opera a materialelor se va face cu respectarea 1eta)ii)(r si cerinte)(r
0r(1ucat(ri)(r acestora.
Ca0. 2.2. INC%IDERI, CO$ARTI$ENTARI
2.2.1. Inchi1eri 0eri*etra)e ha)a, 7ara4 *(t(sti2uit(are
Materiale: Ìnchiderea exterioara a cladirii este realizata din:
- se monteaza un soclu din beton armat prefabricat cu termoizolatie inclusa in grosime;
- casete de tabla 115/600;
- strat termoizolator realizat din panouri rigide de 120 mm grosime cu densitate de 40 kg/mc;
- tabla verticala de exterior tip 40/915.
Observatii: Suport termoizolatie:
Suportul termoizolatiei este realizat din casete de tabla prevopsita tip
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 64
studio arca
115/600, grosimea tablei fiind de 0.88mm. Prinderea acesteia se va face
mecanic de stilpi.
Termoizolatia:
Panourile termoizolante rigide de vata minerala bazaltica tip Ìsover,
denumire produs Toplan PLU sau similar, densitate 40Kg/mc, avind
dimensiuni de 1250x625 mm prezinta un coeficient de conductivitate
termica redus († = 0.034 W/mK) si rezistenta termica mare. Fixarea
panourilor se face manual.
Tabla verticala de inchidere:
Tabla verticala este de tip 40/915 Montana sau similar, grosimea tablei
fiind de 0.70mm. Prinderea acesteia se face mecanic de casetele
orizontale.
Ìnchiderile perimetrale includ structura metalica de prindere aferenta si alte
tinichigerii aferente peretilor
- Rosturile structurale (dintre hala veche si hala propusa) vor fi etanseizate cu
materiale de rostuire elastice speciale.
2.2.2 #i1arii e5teri(are
Material: Zidarie blocuri din beton celular autoclavizat (BCA)
- producator: Ht(n7, produs: Ht(n7 B 2,'.'== NFIL sau similar
Dimensiune: Grosime: 25 cm
Observatii: - Modul de tesere, grosimea rosturilor orizontale, mortarul utilizat vor respecta
detaliile tehnice si recomandarile producatorului si standardele si normativele
specifice;
- La interior se va aplica un sistem de finisare cu tencuiala uscata (vezi 2.5.2) ,
iar la exterior se va aplica sistem termoizolant cu placi din polistiren in grosime de 10
cm (vezi 2.7.1);
2.2.! #i1arii interi(are
Material: Zidarie blocuri din beton celular autoclavizat (BCA)
- producator: Ht(n7, produs: Ht(n7 B 2,'.'== NFIL sau similar
Dimensiune: Grosime: 20 cm
Observatii: - Modul de tesere, grosimea rosturilor orizontale, mortarul utilizat vor respecta
detaliile tehnice si recomandarile producatorului si standardele si normativele
specifice;
- Se va aplica un sistem de finisare cu tencuiala uscata (vezi 2.5.2)
2.2.& ereti c(*0arti*entare
Material: Placi gipscarton, profile metalice (CW, UW):
- producator: Ri7i0s, produs: RB 12,' sau similar
- producator: Ri7i0s, produs: RF 12,' sau similar ÷ pentru peretii
rezistenti la foc 120 min
Dimensiune: Grosime perete 15 cm
(placi gipscarton 12,5 mm, structura metalica 100mm)
Observatii: - Peretii sunt autoportanti, dublu placati.
- Peretii rezistenti la foc 120 min sunt triplu placati, cu structura metalica CW 75
mm si vata minerala 40 mm densitate 40kg/mc.
- Se va prevedea perimetral banda de etansare.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 65
studio arca
- producator: Rigips sau similar
- Ìn vederea protectiei la zgomote si a izolarii termice, intre profilele CW
portante se va introduce un material izolator din fibre minerale.
- producator: Is(2er, produs: AJust( :' sau similar
- Ìn structura peretilor se vor ingloba instalatii electrice si sanitare, utilizand
detalii si accesorii recomandate de producator.
- Se atrage atentia asupra faptului ca prin chituire se inteleg doua procese de
lucru ‡‡chituirea prealabila si chituirea ulterioara‡‡. Toate fisurile si crapaturile care
apar se vor spaclui si revopsi.
- Suprafetele peretilor de compartimentare vor fi pregatitie astfel incat sa fie
gata pentru zugravire.
2.2.' ereti c(*0arti*entare 9ai
Material: Placi gipscarton, profile metalice (CW, UW)
- producator: Ri7i0s, produs: RBI 12,' sau similar
Dimensiune: Grosime perete 15 cm
(placi gipscarton 12,5 mm, structura metalica 100mm)
Observatii: - Peretii vor fi autoportanti dublu placati. Placarile din spatiile cu umezeala se
fac cu placi rezistente la umezeala (2 placi: RBÌ + RB).
- Se va prevedea perimetral banda de etansare sau straifuri de vata minerala
bazaltica.
- Ìn vederea protectiei la zgomote si izolarii termice, intre profilele CW portante
se va introduce un material izolator din fibre minerale.
- Ìn structura peretilor sa vor ingloba instalatii electrice si sanitare, utilizand
detalii si accesorii recomandate de producator.
- Ìn peretii de compartimentare se vor ingloba cutiile distribuitoarelor termice si
sanitare.
- Suprafetele peretilor de compartimentare vor fi pregatitie astfel incat sa fie
gata pentru zugravire.
Ca0. 2.!. IN"ELITORI
Materiale: Ìnvelitoarea structurii este realizata din:
- strat suport al invelitorii realizat din tabla cutata trapezoidala prevopsita;
- bariera de vapori;
- strat termoizolator realizat din panouri rigide de 14 cm grosime cu
densitate de 160 kg/mc;
- strat de hidroizolatie realizata din membrana Sika15G sau similar.
Observatii: Suport termo-hidroizolatie:
Suportul termohidroizolatiei este realizat din tabla cutata autoportanta
prevopsita tip SP 153/840, grosimea tablei cutate autoportante fiind de
1.0mm. Prinderea acesteia se va face mecanic de grinzile de acoperis.
Greutatea tablei este de 13.84kg/mp. Coeficient global de siguranta egal
cu 1.65; sageata maxima admisa conform STAS l/200. Suprafata de
rezemare la capatul fisiei de tabla „9 cm.
Bariera de vapori:
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 66
studio arca
Este realizata din folie de polietilena care se aplica pe toata suprafata de
izolat.
Termoizolatia:
Panourile termoizolante rigide de vata minerala tip Ìsover, denumire
produs Dachoterm S sau similar, densitate 160Kg/mc, avind dimensiuni
de 1000x2000 mm prezinta un coeficient de conductivitate termica redus
(† = 0.04 W/mK) si rezistenta termica mare. Fixarea panourilor se face
mecanic.
Stratul de hidroizolatie:
Este realizat din membrana PVC Sika15G sau similar .
Elementele de hidroizolare Sika15G sau similar, nu contribuie la
stabilitatea generala a cladirii, fiind un element de impermeabilizare cu
greutate specifica relativ redusa.
Membranele prezinta caracteristici coprespunzatoare in ceea ce priveste
stabilitate si rezistenta prin: rezistenta la strapungere, intindere si
alungire la rupere, stabilitate.
Glafuri: din tabla prevopsita cu grosimea 6/10 mm, corespunzator detaliilor.
Culoare standard: alb sau gri; inclusiv costurile necesare rezolvarii
rosturilor, nituirea, siliconare si prindere cu dibluri.
Punere in opera:
Tabla cutata autoportanta se va monta conform plansei de panotaj din proiect,
prinderea ei de structura se va executa mecanic cu dibluri de beton tip EJOT ˆ6x35 sau
similar, iar coaserea fisiilor de tabla in lungul lor si in zona de suprapuneri se va realiza cu
pop nituri din 60 in 60 de cm.
Bariera contra vaporilor se executa din folie de polietilena asezata direct pe tabla.
Suprapunerea la rosturi este de 10 cm si se lipeste cu banda adeziva. De asemenea se evita
invecinarea rosturilor.
Placile rigide de termoizolatie se aseaza in dublu strat, se evita invecinarea rosturilor
atit pe verticala, cit si pe orizontala. Fixarea placilor de termoizolatie de tabla cutata se
executa cu autofiletante cu saiba de tabla.
Ìn cazul membranelor Sika15G sau similar, structura de baza trebuie sa fie
corespunzatoare, uscata si fara portiuni dure, acestea fiind cerintele tehnice pentru o punere
in opera fara probleme. Canturile ascutite sint un pericol pentru membrane, astfel incat daca
nu pot fi indepartate se acopera cu tesatura poliesterica cu greutate min. 300g/mp. Pentru a
se asigura o hidroizolare corespunzatoare, membranele se vor suprapune pe o lungime de
minim 8cm. De asemenea membranele se vor suda transversal cu evitarea invecinarii
sudurilor.
Pe santier se va instala o alimentare constanta cu energie electrica pentru aparatele
folosite (aparat de termosudura, masini de gaurit, etc.) pentru ca pot influenta negativ
functionarea sculelor si aparatelor. Daca puterea aparatelor de termosudura variaza,
sudurile vor fi executate necorespunzator.
Punerea in opera se face conform indicatiilor producatorului si tinind cont de urmatoarele
Documente Tehnice :
C'8.;' - Normativ pentru verificare calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si
instalatii aferente;
C!:.;; - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 67
studio arca
Folosire si intretinere:
Ìntretinerea invelitorii cuprinde urmatoarele :
- scoaterea muschilor, in general a vegetatiei si a diverselor resturi care pot dauna
bunei functionari a acoperisului;
- mentinerea in buna stare de functionare a evacuarilor apei pluviale si verificare
periodica a functionarii acestora;
- mentinerea in buna stare a lucrarilor auxiliare cum sunt tencuielile pentru acoperirea
golurilor, cosurilor de fum, si alte lucrari;
- mentinerea in buna stare a suportului acoperirii, inclusiv structura termoizolatiei.
Ca0. 2.&. ARDOSELI
a. ARDOSELI CLADIRE AD$INISTRATI"A
2.&.1 Strat su0(rt
Material: Sapa - 5 cm
2.&.2 Finisa4 h(), casa scarii, scari, 2estiare
Material: Strat de adeziv in pat subtire pentru lipirea placilor ceramice
- producator: $ure5in, produs: BFK =! sau similar
Strat finisaj - placi ceramice portelanate, colorate in masa, cu suprafata
antiderapanta
- producator Ener7ie Ker - produse gama $ini*a) )us, Fu*( sau
similar
Dimensiune: Grosime placi min.8 mm, placi 45x45 cm
Observatii: - La toate imbinarile cu alte alte materiale se vor folosi profile metalice speciale.
- producator: r()ine, produs: r(2ari( sau similar
- Toate pardoselile vor fi prevazute cu plinte corespunzatoare, min. 8 cm.
- Placile ceramice se vor rostui cu chituri speciale.
- producator: $ure5in, produs: F$ 8= sau similar
- La alegerea finisajelor se va tine cont de asigurarea sigurantei in deplasare si
in exploatare (rezistente la trafic intens).
2.&.! Finisa4 7ru0uri sanitare
Material: Strat hidroizolant
- producator: $ure5in, produs: F)Lssi7/()ie 1 KS sau similar
Strat de adeziv in pat subtire pentru lipirea placilor ceramice
- producator: $ure5in, produs: BFK =! sau similar
Strat finisaj - placi ceramice, cu suprafata antiderapanta
- producator Ener7ie Ker - produse gama $ini*a) )us, Fu*( sau
similar
Dimensiune: - placi 30x30 cm
Observatii: - La toate imbinarile cu alte alte materiale se vor folosi profile metalice speciale.
- producator: r()ine, produs: r(2ari( sau similar
- Toate pardoselile vor fi prevazute cu plinte corespunzatoare, min. 8 cm.
- Dimensiunile rosturilor vor fi de 3 mm.
- Placile ceramice se vor rostui cu chituri speciale.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 68
studio arca
- producator: $ure5in, produs: F$ 8= sau similar
- La alegerea finisajelor se va tine cont de asigurarea sigurantei in deplasare si
in exploatare, suprafata placilor nu permite alunecarea nici in conditii de
umiditate.
2.&.& Finisa4 9ir(uri, sa)i c(n/erinte, 1iscutii, sa)a ser2er
Material: Strat finisaj ÷ covor PVC, trafic intens
- similar finisaj cladire existenta
Dimensiune: Grosime totala finisaj aproximativ 0,5 cm
Observatii: - La toate imbinarile cu alte materiale se vor folosi profile metalice speciale.
- Toate pardoselile vor fi prevazute cu plinte corespunzatoare.
2.&.' Finisa4 terase e5teri(are
Material: Strat de baza - pat de nisip
Strat finisaj - dale (pavele) din beton,
- producator: Se**e)r(cJ SteinIDesi7n, produs: 7a*a Rettan7( sau
similar
Observatii: - Se vor aseza pe un pat de nisip cu o grosime minima de 4 cm.
- Toate marginile se vor realiza cu borduri din acelasi material.
- Zonele parcarilor exterioare se vor prevedea cu dale inierbate.
- Stratul finit va avea o inclinatie minima de 1,5% spre punctele de colectare a
apelor pluviale.
2.&.8 Finisa4 ha)a 0r(1uctie, 7ara4 *(t(sti2uit(are, z(na 1e0(zitare 1eseuri
Material: Strat suport - placa beton, amorsa
Strat finisaj - rasini epoxidice
- producator: SiJa, produs SiJa/)((r 2'!=M sau similar
Observatii: - Rosturile structurale se vor continua si in stratul de finisaj si vor fi etanseizate
cu materiale de rostuire elastice speciale.
Stratul suport are urmatoarele caracteristici:
- Ìncarcare uniforma distribuita 10To/mp.
- Ìncarcarea maxima pe un picior de mobilier/ utilaj este de 5 tone luind in
considerare talpa cu dimensiuni de 120 x 140mm, distanta minima intre doua
picioare de este de 400mm.
- Ìncarcare concentrata maxima data de roata motostivuitorului este 26N, iar
incarcarea data de un camion incarcat este de 9Tone/ax.
Grosimea minima a pardoselii este de 18cm beton C25/30 armat cu plasa
sudata F€5 100x100, stratul de suprafata este tratat cu 3Kg/mp quartz.
Planeitatea are tolerante de 5mm la 2metri.
Perimetral se vor monta socluri din beton. Se vor executa rosturi de contractie si
rosturi de dilatare acolo unde este necesar.
-Se prevad marcaje drumuri acces, zone tehnologice pe pardoseala latime 20
cm
2.&.: Finisa4 )a9(rat(r, ate)iere, s0atii tehnice, *a7azie
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 69
studio arca
Material: Beton sclivisit cu strat sigilant
Observatii: - Se vor folosi rosturi de dilatare acolo unde este necesar.
Ca0. 2.' LACARI INTERIOARE
2.'.1 )acari 7hene si *asti 0entru insta)atii
Material: Gipscarton, profile metalice (CW, UW)
- producator: Rigips, produs: RBÌ 12,5 sau similar
Glet pe baza de ipsos
Dimensiune: Grosime 7,5 cm (2 placi gipscarton 12,5 mm, structura metalica 50mm)
Observatii: - Peretii trebuie sa asigure sustinerea obiectelor sanitare si inglobarea
instalatiilor.
- Placarea ghenelor si mastilor se va realiza cu doua straturi de gipscarton
- Placarile din spatiile cu umezeala se fac cu placi rezistente la umezeala.
- Ìn vederea protectiei la zgomote si izolarii termice, intre profilele CW portante
se va introduce un material izolator din fibre minerale.
- producator: Ìsover, produs: Akusto 5 sau similar
- Vor fi prevazute usite de vizitare si grile de ventilare.
2.'.2 )acari sta)0i, 0ereti, 7rinzi Ftencuia)a uscata@
Material: Gipscarton 12,5mm, adeziv
- producator: Ri7i0s, produs: RBDRBI 12,' sau similar
Glet pe baza de ipsos
Observatii: - Placarile din spatiile cu umezeala se fac cu placi rezistente la umezeala.
2.'.! Ta2ane /a)se
Material: Plafoane casetate gips-carton (600x600 mm), profile metalice(T-24, T15, piese
de ancorare, tije de suspendare)
- producator: Ri7i0s, produs: Dec(7i0s sau similar
2.'.& )acari cera*ice 7ru0uri sanitare
Material: Strat de adeziv in pat subtire pentru lipirea placilor ceramice
- producator: $ure5in, produs: BFK =! sau similar
Strat finisaj placi ceramice (faianta suprafata lucioasa/mata)
- producator: Ener7ie Ker, produse gama $ini*a) )us, Ghiacci( sau
similar
Dimensiune: 30x30 cm
Observatii: - La toate imbinarile cu alte alte materiale se vor folosi profile metalice speciale.
- producator: Proline, produs: Provario sau similar
- Dimensiunile rosturilor vor fi de 3 mm.
- Placile ceramice se vor rostui cu chituri de rost.
- producator: $ure5in, produs: F$ 8= sau similar
- La faianta din grupurile sanitare se va prevedea si un strat hidroizolant in
zonele de montaj a cabinelor de dus.
- producator: $ure5in, produs: F)Lssi7/()ie 1 KS sau similar
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 70
studio arca
Ca0. 2.8. #UGRA"ELI
#u7ra2e)i )a 0ereti, 0ara0eti, sta)0i, 7rinzi
Material: Strat de amorsa
- producator: Bau*it, produs: Grun1 sau similar
Vopsea lavabila de interior
- producator: Bau*it, produs: E5tra sau similar
Observatii: - Pe suporturile cu capacitate mare de absortie ridicata se aplica un strat de
amorsa.
- Se va aplica manual sau mecanizat.
- Vopseaua se va aplica minim in doua straturi.
- Culorile vor fi alese de proiectant impreuna cu beneficiarul.
- E obligatoriu sa se pastreze pe santier, pana la terminarea constructiei, suficiente rezerve
de nuante si culori, pentru ca in cazul lucrarilor ulterioare necesare sa nu apara diferente de
culori.
Ca0. 2.:. CONFECTII $ETALICE
Ba)ustra1e scari interi(are
Material: Cadru metalic - platbanda 50x8 mm
Elemente verticale (de inchidere) metalice - platbanda 50x8 mm
Piese de fixare metalice
Dimensiune: Conform planselor de arhitectura (faza PT+DE)
Observatii: - Finisare prin vopsire in camp electrostatic.
- Prindere mecanica a panourilor, cu posibilitati de reglare.
- Distanta intre elementele verticale va fi de 100 mm.
- Ìnaltimea de montaj si se va face conform standardelor si normelor in vigoare.
Ca0. 2.;. TER$OI#OLATII
Ter*(siste* /ata1e
Material: Adeziv pentru spaclu, plasa din fibra de sticla, placi din polistiren expandat
pentru fatada, dibluri polietilena, grund universal, tencuiala decorativa cu
granulatie mica (produs: tencuiala periata 1,5K).
- producator: Baumit, produs: Sistem termoizolatie EPS sau similar
Dimensiune: Grosime placi polistiren 10 cm/ 5 cm
Observatii: - Se recomanda ca partile expuse la impact sa fie placate cu polistiren extrudat.
- Spaletii se vor inchide cu polistiren de 3cm grosime.
- Se va folosi profil de soclu cu lacrimar.
- La toate muchile orizontale se prevede picurator.
- La muchii se vor prevedea profile de colt.
- Ìn zonele golurilor de geam se va prevedea o armare suplimentara.
- Placile de polistiren se vor tese, fara sa apara rosturi verticale.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 71
studio arca
- Fixare suplimentara cu dibluri.
- Tencuiala decorativa periata in strat subtire pe baza de rasini siliconice pentru
exterior.
- Rosturile structurale (dintre hala veche si hala propusa) vor fi etanseizate cu
materiale de rostuire elastice speciale.
Ca0. 2.<. USI
2.<.1 Usi acces in c(r0 *u)ti/uncti(na) F9ir(uri@
Material: Usa glisanta automat, profile din aluminiu vopsite cu bariera termica
Dimensiune si caracteristici - conform tablou de tamplarie
Pozitionare: - conform planse proiect arhitectura
Observatii: - Coeficient de transfer termic 1,2 W/m‰K
- Una dintre din foi are emisivitate redusa LOW E.
- Geam termoizolant cu sticla clara de tip float si folie speciala antiefractie.
- Accesorii de culoare argintiu mat, maner cu sild, broasca.
- Profile de compensare in cazurile specificate.
- Cu sisteme de inchidere si antiefractie.
2.<.2 Usi URF &'N Frezistente )a /(c@
Material: Usi antifoc din tabla galvanizata cu miez izolator
- producator: %(r*ann, produs: usi din tabla de otel sau similar
Dimensiune si caracteristici: - conform tablou de tamplarie
Pozitionare: - conform planse proiect arhitectura
Observatii: - Testate si certificate in Romania.
- Toc fara prag, din profil de tabla galvanizata, cu distantier pentru montaj.
- Cu dispozitiv de autoinchidere.
- Bolt de siguranta in muchia cu balama.
- Garnitura termo-expandabila introdusa in toc.
- Prindere in podea fixata cu suruburi/dibluri.
- Placuta de identificare cu seria de productie pentru fiecare usa antifoc.
- Vopsire in camp electrostatic in culorile RAL.
2.<.! Usa anti/(c 7)isanta URF &'N Frezistenta )a /(c@, intre ha)a si 7ara4
Material: Usa metalica
- producator: %(r*ann, produs: usi glisante sau similar
Dimensiune: Conform planurilor de arhitectura si tablou de tamplarie
Observatii: - Testate si certificate in Romania.
- Ìnfoliate sau vopsite.
- Cu un sau doua canaturi.
- Pereti dubli, miez termoizolant.
- Cu usa pietonala de trecere inglobata.
- Cale de rulare superioara ÷ mascata.
- Ìnchidere automata cu contragreutati si amortizor hidraulic- mascate.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 72
studio arca
2.<.& Usi secti(na)e acces aut(
Material: Usa metalica
- producator: %(r*ann, produs: usa SU&= sau similar
Dimensiune: Conform piese desenate arhitectura (faza PT+DE) si tablou de tamplarie
Observatii: - Cu pereti dubli, panouri de otel si izolare termica.
- Actionate din interior si exterior cu telecomanda.
- Tratate impotriva intemperiilor.
- Se vor respecta specificatiile producatorului cu privire la detaliul de montaj si
intretinere.
- Montajul include si realizarea confectiilor metalice suplimentare pentru
montarea usilor.
- Usa de la rampa de descarcare va fi prevazuta cu burduf de etansare
2.<.' Usi 9ir(uri, ate)iere, 2estiare, 7ru0uri sanitare
Material: Miezul placa din PAL perforata
- producator: %(r*ann, produs: usa #K sau similar
Dimensiune: Conform tabloului de tamplarie si piese desenate arhitectura (faza PT si DE)
Observatii: - Fetele canatului, tabla de otel vopsita mat in camp electrostatic. Miezul
canatului este placa din PAL perforat.
- Culoare ÷ gri RAL 7040
- Manerul ÷ argintiu mat
- Se vor respecta specificatiile producatorului cu privire la detaliul de montaj.
-Finisajul usilor se va alege ulterior de catre proiectant, impreuna cu
beneficiarul.
2.<.8 Usi "C, acces s0reD1in e5teri(r
Material: Tamplarie PVC cu geam termorezistent/panou PVC/ grile de ventilare
Dimensiune: Conform tabloului de tamplarie si piese desenate arhitectura (faza PT si DE)
Observatii: - Fac parte din tamplaria exterioara, au caracteristici similare.
- Prevazute cu sistem de inchidere.
- Prevazute cu prag de trecere.
- Usile de la hala cu acces direct spre exterior sunt prevazute cu bara
antipanica.
Ca0. 2.1=. FERESTRE, "ITRINE
2.1=.1 Ta*0)arie e5teri(ara
Material: Profile armate din PVC de culoare alba
- producator: Rehau sau similar
Dimensiune: Conform planselor de arhitectura (faza PT+DE), tablou tamplarie
Observatii: - Coeficient de transfer termic 1,2 W/m‰K
- Una din foi are emisivitate redusa LOW E
- Spatiul dintre foile de sticla este umplut cu argon sau similar.
- Geam termoizolant cu sticla clara de tip float
- Ochiurile mobile au deschidere oscilo-batanta.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 73
studio arca
- Accesorii (maner, capace balamale) in culoarea tamplariei.
- Ìn cazurile specificate se vor folosi profile de compensare.
- Tamplaria include toate piesele si accesoriile necesare conform indicatiilor producatorului.
Š - Tamplariile sunt dotate cu glafuri interioare si exterioare.
2.1=.2 Ta*0)arie interi(ara
Material: Profile armate din PVC de culoare alba
- producator: Rehau sau similar
Profile Al de culoare gri argintiu, pentru tamplaria de la nivelul parterului
Dimensiune: Conform planselor de arhitectura (faza PT+DE), tablou tamplarie
Observatii: - Geam termoizolant cu sticla clara de tip float
- Ochiurile tamplariei sunt fixe
- Accesorii (maner, capace balamale) in culoarea tamplariei.
- Ìn cazurile specificate se vor folosi profile de compensare.
- Tamplaria include toate piesele si accesoriile necesare conform indicatiilor producatorului.
- Tamplaria de la nivelul parterului este rezistenta la foc 45‡.
2.1=.! Tra0e 1e /u*
Dimensiune: 1,80x2,50 m
Observatii: Sunt prevazute cu dispozitiv de deschidere automata pentru evacuarea fumului
si caldurii compus din:
- cadru si contracadru din profil de aluminiu natural anticoroziv;
- structura de suport al sistemului de deschidere din profil de otel;
- cilindru pneumatic alezaj 50 mm actionat cu gaz CO2;
- butelie de gaz CO2 sub presiune;
- ventil cu element termosensibi reglat la 68•C;
- deschidere manuala din exterior pentru intretinere si control periodic;
- bloc mecanic pentru blocare inchiderii accidentale sub actiunea vantului;
- unghi de deschidere circa 165•;
- motor electric si dispozitivele de actionare.
Sunt montate in planul invelitorii peste hala.
Ca0. 2.11. OBIECTE SANITARE
2.11.1 "as MC
Material: Ceramica portelanata
WC - producator: K()(, produs: N(2a T(0 sau similar
Clapeta cu dubla actionare, culoare alb - producator: "a)sir, produs:
ABS sau similar
Observatii: - Suspendat, pe cadru cu rezervor montat ingropat.
- vas WC - culoare alba
- colac - culoare alba
- Pozitionarea se face conform planselor de arhitectura si instalatii;
- Ìnaltimea de montaj se face conform specificatiilor producatorului si a normelor
in vigoare.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 74
studio arca
- Tipul rezervorului se va alege de catre proiectantul de specialitate.
2.11.2 La2(ar
Material: Lavoarul ceramica portelanata - producator: K()(, produs: N(2a T(0 '=c* sau
similar
Piedestal suspendat ceramica portelanata
Bateria - producator: K)u1i, gama Terci( sau similar
Dimensiune: 50 cm
Observatii: - Suspendat, semi-piedestal
- Culoare alb
- Sifon cromat din aceasi gama
- Protectie preaplin
- Pozitionarea se face conform planselor de arhitectura si instalatii.
- Ìnaltimea de montaj se face conform specificatiilor producatorului si a normelor
in vigoare.
- Accesoriile si bateria se vor alege de catre proiectant, impreuna cu
beneficiarul.
2.11.! Ca1a 1us
Material: Cada acril
- producator: K()(, produs: Stan1ar1 )us <= patrat sau similar
Bateria - producator: K)u1i, produs: Terci( sau similar
Set de dus (bara cu suport culisant) - producator K)u1i, produs: gama
Fresh)ine 300 sau similar
Dimensiune: 90x90 cm
Observatii: - Profile de culoare alba sau cromat.
- Sifon cromat
- Accesoriile si bateria se vor alege de catre proiectant, impreuna cu
beneficiarul.
- Paravanele mobile sunt din HPL gri argintiu.
2.11.& ara2ane MC
Material: placa HPL ÷ culoare gri argintiu
- producator Fun1er*a5 sau similar
Dimensiune: conform planselor arhitectura (faza PT+DE)
Observatii: - Profile si accesorii de culoare alba sau cromat.
2.11.' Acces(rii 7ru0uri sanitare
Material: cos gunoi, suport hartie igienica, uscator, oglinda
Observatii: se vor stabili impreuna cu proiectantul si beneficiarul - similar cladire existenta
Ca0. 2.12. INSCRITIONARI SI $ARCA+E
2.12.1 $arca4e )(curi 1e 0arcare si 9enzi 1e circu)atie
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 75
studio arca
Toate zonele de parcare, cat si caile de circulatie vor avea un marcaj corespunzator. Se va
marca individual fiecare loc de parcare. Se vor marca si semnaliza toate accesele pe parcela.
Toate posibilele obstacole se vor semnaliza corespunzator. Culoarea si dimensionarea
marcajelor se va face in conformitale cu legile in vigoare. Se vor prevedea semne de
circulatie conform planselor de lucrari rutiere. Executia marcajelor sa va face manual sau
mecanizat si trebuie sa asigure o buna utilitate in timp, in conditii de uzura crescuta.
Ca0. 2.1!. LUCRARI RUTIERE si A"A+E
2.1!.1 Circu)atii aut( Ftir@ si 0)at/(r*a 0arcari
Material: Stratificatie: geotextil, fundatie din balast cilindrat, nisip, hartie kraft, beton
rutier
Observatii: - Executia se face cu respectarea planselor de lucrari rutiere (PT+DE).
- Toate marginile se vor realiza cu borduri din beton prefabricat.
- Stratul finit va avea o inclinatie care respecta proiectul de sistematizare
verticala spre punctele de colectare a apelor pluviale.
2.1!.2 Ra*0a 1e e7a)izare
Material: Confectie metalica, partea superioara otel antiderapant
-producator:%(r*ann, produs: %TL.2 Rampã de egalizare cu clapã
telescopicã sau similar
Observatii: Se vor respecta specificatiile producatorului cu privire la detaliul de montaj
2.1!.! a1(c 1e an1(care
Se monteaza intr-un gol in pardoseala halei conform planurilor de arhitectura; golul este
bordat cu un profil metalic pentru protectia muchiilor si fixarea rampei de egalizare
2.1!.& A)ei 0iet(na)e, terasa e5teri(ara
Material: Stratificatie: geotextil, fundatie din balast cilindrat, nisip, dale beton 6cm
- producator: Se**e)r(cJ SteinIDesi7n, produs: 7a*a Rettan7( sau
similar
Observatii: - Executia se face cu respectarea planselor de lucrari rutiere (PT+DE).
- Toate marginile se vor realiza cu borduri din beton prefabricat.
- Stratul finit va avea o inclinatie care respecta proiectul de sistematizare
verticala spre punctele de colectare a apelor pluviale.
2.;.' C(0ertina e5teri(ara Fz(na terasa e5teri(ara@
Material: Structura metalica (suport invelitoare si stalpi de sustinere)
Ìnvelitoare din panouri policarbonat
Dimensiune: Conform planurilor de arhitectura
Observatii: - Elementele metalice, zincate si vopsite in camp electrostatic
- Prindere mecanica cu posibilitati de reglare;
2.1!.8 Strat 0ietris (rna*enta) 0eri*etra)
Material: Stratificatie: geotextil, pietris ornamental rotund
Observatii: - Executia se face cu respectarea planselor de lucrari rutiere (PT+DE).
- Toate marginile se vor realiza cu borduri din beton prefabricat.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 76
studio arca
2.1!.: Ba)ustra1e incinta Fz(na ra*0a acces@
Material: Cadru metalic ÷ teava rectangulara 60x106x6 mm
Elemente verticale (de inchidere) metalice - bara ˆ16 mm
Piese de fixare metalice
similar balustrada existenta
Dimensiune: Conform planurilor de arhitectura, drumuri
Observatii: - Finisare prin zincare si vopsire in camp electrostatic
- Prindere mecanica a panourilor, cu posibilitati de reglare;
- Distanta intre elementele verticale va fi de 100 mm
- Ìnaltimea de montaj se va face conform standardelor si normelor in vigoare.
2.1!.; E)e*ente 1e 0r(tectie )a ra*0a
Material: Teava rotunda ˆ150 mm
Dimensiune: Conform planurilor de arhitectura, drumuri
Observatii: - Finisare prin zincare si vopsire in camp electrostatic
2.1!.< Scara *eta)ica e5teri(araFz(na ra*0a acces@
Material: Cadru metalic fixare trepte
Trepte din tabla
Balustrada metalica
Dimensiune: Conform planurilor de arhitectura
Observatii: - Finisare prin zincare si vopsire in camp electrostatic
- Prindere mecanica cu posibilitati de reglare;
- Distanta intre elementele verticale de la balustrada va fi de 100 mm
- Ìnaltimea de montaj se va face conform standardelor si normelor in vigoare.

Ca0. 2.1&. #ONE "ER#I
Toate zonele exterioare declarate zone verzi vor avea un strat de sol vegetal in care se vor
face plantarile si insemantarile. Stratul de sol trebuie sa fie de buna calitate, daca stratul de
sol existent nu are proprietatile necesare se va aduce unul corespunzator. Se va asigura un
sistem de irigare. Se vor face toate lucrarile de intretinere si cosmetizare pana in momentul
receptiei finale.
Zona verde se va planta cu gazon si vegetatie de medie inaltime.
Ca0. 2.1'. RE"EDERI RI"IND E,ECUTIA LUCRARILOR
La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile proiectelor, parte scrisa si desenata, faza
PT si DE, precum si toate normele si normativele romanesti in vigoare, inclusiv:
P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismica a constructiilor
STAS 10109/1-82 - Lucrari de zidarie. Calculul si alcatuirea elementelor
STAS 10104/83 - Constructii din zidarie. Prevederi fundamentale pentru calculul
elementelor sructurale
STAS 1030-85 - Mortare de zidarie si tencuiala. Clasificare si conditii tehnice
STAS 2643-80 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala. Metode de incercare
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 77
studio arca
STAS 10100/0-75 - Principii de verificare a sigurantei constructiilor
P2-85 - Normativ privind alcatuirea, calculul si executarea structurilor din zidarie
CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie
C 17-82 - Ìnstructuni tehnice privind compozita si prepararea mortarelor de zidarie
si tencuiala
GP 053-2000 - Ghid de proiectare si executie pentru prinderea elastica a peretilor de
compartimentare de structura de rezistenta
NP 069-2002 - Normativ privind proiectarea, execu[ia çi exploatarea învelitorilor
acoperiçurilor în pantã la clãdiri
P121-1989 - Ìnstruc[iuni tehnice pentru proiectarea çi executarea
mãsurilor de protec[ie acusticã çi antivibrativã la clãdiri industriale
NP 040-2002 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor la
cladiri
NP 064-2002 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea elementelor de
constructii hidroizolate cu materiale bituminoase si polimerice
GP 114-2006 - Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor cu
membrane bituminoase aditivate cu APP si SBS
GE 047-2002 - Ghid privind utilizarea chiturilor la etansarea rosturilor in constructii
C 163-1987 - Ìnstructiuni tehnice pentru folosirea profilelor incastrate din PVC
plastifiat la etansarea rosturilor elementelor de constructii
NE 001-1996 - Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri
C 6,223-1986 - Ìnstructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta majolica si
placi ceramice smaltuite
GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor
la cladiri civile
C 217-1983 - Norme tehnice privind alcãtuirea çi executarea hidroizola[iei cu folie din
pvc plastifiat la acoperiçuri
NP 102-2004 - Normativ pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru
satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de Legea nr. 10/1995
NP 24-97 - Normativ pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme
STAS 9201-80 - Var hidratat in pulbere pentru constructii
STAS 146-78 - Var pasta pentru constructii
STAS 1500-78 - Cimenturi cu adaosuri
STAS 1667-76 - Nisip natural de cariera sau rau
STAS 790-73 - Apa
C 18-83 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede
STAS 2634-80 - Metode de incercare a mortarului in stare proaspata si intarita
STAS 1030-70 - Mortare obisuite din var, ciment sau ipsos
P 118 - Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia
la actiunea focului
Legea nr. 307/2006 - privind apãrarea împotriva incendiilor
Ordinul M.A.Ì. nr. 163/2007 - Normele generale de apãrare împotriva incendiilor
C 300/1994 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executãrii lucrãrilor de
construcții și instalații aferente
NP 086/2005 - Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de
stingere
HGR 766/1997 - Regulament privind încadrarea în categorii de importanțã, întreținere,
exploatare, urmãrire în timp și postutilizare privind întocmirea și pãstrarea
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 78
studio arca
cãrții tehnice a construcției.
STAS 8844 - Masuri de siguranta contra incendiilor. Usi batante pe scarile de
evacuare. Prescriptii constructive impotriva trecerii fumului
STAS 3081 - Utilaje de stins incendii. Cutii metalice pentru hidranti interiori
STAS 4981 - Utilaje de stins incendii. Stingator portativ cu praf si CO2
STAS 9752 - Utilaje de stins incendii. Stingator portativ cu CO2
SR EN 54/1-4 - Sisteme de detectori si alarma la incendiu
SR EN 3 - Stingatoare portative de incendiu
SR 11959 - Utilaje de stins incendiu. Stingatoare portative. Conditii de amplasare
SR EN 671/1,2 - Ìnstalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme echipate cu furtun.
Hidranti cu furtun semirigi /plate
STAS 297/1,2 - Ìndicatoare de securitate. Culori si forme
STAS 2965 - Scari - Prescriptii generale de proiectare
STAS 6131 - Ìnaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor
STAS 2453 - Ascensoare pentru persoane
CE 1-95 - Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al
cerintei de siguranta in exploatare
NP 063 - Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scarilor
pentru circulatia pietonala in constructii
P 130 - Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor,
inclusiv supravegherea starii tehnice a acestora
NP 051/2001 - Normativ pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent, la
exigentele persoanelor cu handicap
C 3 - Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii
C 35 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor
GP 013 - Ghid privind proiectarea, executarea si asigurarea pardoselilor la
constructii
STAS 2560/3 - Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Pardoseli din piatra
naturala si artificiala. Reguli si metode de verificare
C 112 - Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale
bituminoase la lucrarile de constructii
C 37 - Normativ pentru alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii
L10/1995 - Legea calitatii in constructii
SR EN 772-13 - Determinarea densitatii aparente si absolute in stare uscata a
elementelor pentru zidarie (cu exceptia pietrei naturale)
SR EN 772-16 - Determinarea dimensiunii
EN 998-2 - Mortare de uz general cu compozitie prescrisa
STAS 10109/1-82 - Lucrãrile de zidãrie. Calculul și alcãtuirea elementelor
STAS 10101/0A-77 - Clasificarea și gruparea acțiunilor pentru construcții civile și industriale
STAS 10101/01-78 - Greutãți tehnice și încãrcãri permanente
STAS 10102/2-75 - Încãrcãri datorate procesului de exploatare
STAS 10101/20-90 - Încãrcãri date de acțiunea vântului
STAS 10101/21-90 - Încãrcãri date de zãpadã
STAS 10101/23A-78 - Încãrcãri date de temperatura exterioarã în construc ii civile i ț ș
industriale
STAS 6156-86 - Protec ia împotriva zgomotului în construc ii civile i industriale. Limite ț ț ș
admisibile și parametrii de izolare fonicã
P 104 - 83 - Ìnstrucțiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor si
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 79
studio arca
acoperisurilor din elemente din beton celular autoclavizat
STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuiala
STAS 6203-75 - Încercari de aderenta a mortarelor
C56-85 - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
aferente
C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de construcții si
a instalatiilor aferente
"OLU$UL !. INSTALATII
Ca0. 1 INSTALATII ELECTRICE
Ca0. 1.1 GENERALITATI
Prezentul caiet de sarcini stabileste sarcinile ce revin executantului lucrarilor de
instalatii electrice pentru obiectivul ,Construire hala (P) si corp birouri (P+1E), instalatii si
amenajari in incinta¨ amplasament Loc. Giarmata Vii, com. Ghiroda, jud. Timis, CF 400263
Ghiroda, beneficiar SC Dura Automotive Romania S.R.L.
Lucrarile proiectate in prezenta documentatie sunt lucrari uzuale de instalatii electrice:
montare tablouri, coloane si circuite electrice, montare aparataj, probe si verificari.
La baza acestui proiect stau solicitarile beneficiarului, avizele obtinute, datele culese
de pe teren si colaborarile cu celelalte specialitati.
Prevederile caietului de sarcini sunt obligatorii pentru proiectant, constructor si
beneficiar, in cazuri deosebite se pot aproba derogari de la prevederile prezentului caiet de
sarcini, numai cu acordul scris al proiectantului si beneficiarului.
Ca0. 1.2 STANDARDE AI NOR$ATI"E RINCIALE UTILI#ATE
Lucrarea a fost elaborata in conformitate cu proiectele tip in vigoare. Toate materialele
folosite in lucrare sunt tipizate.
Standardele si normativele care se vor respecta sunt:
PE 003/1979 Modificarea 1 (1984): Nomenclator de probe privind montajul, punerea in
functiune si dotare in exploatare a instalatiilor energetice;
PE 006/1981: Ìnstructiuni generale de protectie a muncii pentru unitatile MEE;
PE 009/1993: Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
ramura energiei electrice si termice;
NTE 007/2008: Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electice;
PE 132/2003: Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica
NSSM-TDEE-65/2003: Norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si
distributia energiei electrice;
NP-Ì7-02: Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 80
studio arca
C56/2000: Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente
constructiilor.
C 300 - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executãrii lucrãrilor de construc[ii
çi instala[ii aferente acestora;
P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismicã a construc[iilor de locuin[e, social-
culturale, agrozootehnice çi industriale;
Ordinul 9/N/15,03,1993MLPAT - Regulament privind protec[ia çi igiena muncii în
construc[ii;
Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea în construc[ii;
Legea nr. 13/2007 ÷ Legea energiei electrice;
HG 273/1994 - Regulament de recep[ie a lucrãrilor de construc[ii çi instala[iile aferente
acestora. Anexã: Cartea tehnicã a construc[iei;
HG 392/1994 - Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee çi
echipamente noi în construc[ii;
HG 925/199 - Regulamentul de verificare çi expertizã tehnicã de calitate a proiectelor,
a execu[iei lucrãrilor çi a construc[iilor.
Prezenta listã nu este restrictivã. Se ia în considerare întotdeauna ultima edi[ie a
actului normativ.
Ca0. 1.! RECI#ARI ENTRU CONSTRUCTOR SI BENEFICIAR
Beneficiarul are obligatia sa anunte proiectantul in aparitiei unor lucrari neprevazute, a
unor neconcordante intre proiect si situatia de pe teren sau a lipsei unor detalii ce impiedica
desfasurarea lucrarilor, sa opreasca lucrarile in situatiile prevazute la obiectiile priectantului,
sa verifice permanent indeplinirea conditiilor prevazute in proiect si caietul de sarcini.
Executantul trebuie sa furnizeze toate materialele, mana de lucru, echipamentele,
sculele, testarea si service-ul necesar pentru montarea si instalarea completa si functionala a
instalatiilor electrice, in conformitate cu documentatia de fata, listele de cantitati si alte cerinte
indicate in proiect.
Toate lucrarile trebuie sa fie realizate astfel incat sa fie acceptate de Dirigintele de
santier (responsabil cu executia lucrarilor de instalatii electrice)
Pentru orice neconcordante intre situatia din teren si proiect, constructorul se va
adresa dupa caz, proiectantilor de specialitate.
Ìnainte de punerea sub tensiune a instalatiilor se va controla daca toate lucrarile au
fost terminate si se vor verifica de catre executant daca toate materialele si echipele au fost
retrase din zona de lucru. Pentru perioada de punere in functiune si de exploatare de proba
se intocmeste de catre unitatea de exploatare si constructor un grafic desfasurator cu
precizarea tuturor operatiilor, masurilor de protectia muncii si a probelor ce se efectueaza.
Modul de executare a lucrarilor si raporturile intre beneficiar si operatorul de distributie
a energiei electrice, privind regimul proprietatii asupra instalatiilor si racordarea la sistem a
obiectivului, sunt reglementate de legislatia in vigoare, de care se va tine seama pe parcursul
derularii investitiei:
LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 republicata, actualizata, privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii
Lege nr. 10/1995 privind calitatea în construc[ii
LEGEA energiei electrice, nr. 13/2007
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 81
studio arca
Metodologie pentru emiterea avizelor de amplasament de cãtre operatorii de re[ea,
aprobatã de ANRE
HG 90/2008 Regulament privin racordarea utilizatorilzor la retelele electrice de interes
public
OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului
Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor
Legea 319 din 2006 a securitatii si sanatatii in munca
Normã metodologicã din 2006, de aplicare a prevederilor Legii securitã[ii çi sãnãtã[ii în
muncã nr. 319/2006.
Ca0. 1.& DESCRIEREA LUCRARILOR
1.&.1 A)i*entarea cu ener7ie e)ectrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se propune a se realiza pe joasa
tensiune dintr-un post de transformare T2 prefabricat 20/0,4 kV existent, construit in faza Ì de
dezvoltare a obiectivului, aflat momentan in stare de conservare. Se vor executa toate
lucrarile necesare, atat pe partea de medie tensiune, cat si pe partea de joasa tensiune
pentru conectarea si punerea in functiune a acestuia.
Din punct de vedere al consumului energetic prezent si de perspectiva, imobilului ii
revenine o putere instalata/de calcul Pi/Pmsa=1800,0/756,0 kW, Ks=0,42;
Principalele receptoare aferente imobilului sunt: utilaje hala productie, aparatura
electrocasnica, instalatii de climatizare, calculatoare si instalatii de iluminat. Puterea celui mai
mare consumator este de 260 kW pentru chiller.
Consumatorul nu solicita conditii speciale in asigurarea indicatorilor de siguranta in
alimentarea cu energie electrica. Timpul maxim de intrerupere acceptat de consumator este
cel necesar remedierii defectiunilor din instalatiile furnizorului.
Delimitarea de proiectare, proprietate si gestiune intre furnizor si consumator va fi la
papucii cablurilor de forta ce pleaca din BMPT proiectate spre tabloul general hala.
Ìnstalatiile electrice proiectate sunt in aval de punctul de delimitare (masura) si cuprind
instalatiile aferente constructiei. Echiparea spatiilor cu instalatiile electrice de distributie forta
si iluminat necesare se face conform normelor în vigoare, în func[ie de specificul si destinatia
spatiilor.
Ìnstalatiile de utilizare, de la punctul de delimitare spre consumator se vor executa prin
grija consumatorului, care va intocmi si dosarul definitiv pentru instalatia de utilizare.
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului nu face obiectul prezentei documentatii,
fiind prezentatã orientativ, solu[ia de alimentare cu energie electrica a imobilului urmand a fi
stabilitã pe baza fisei de solutie sau a unui proiect elaborat de operatorul de distributie
electricã din zona, in care se va tine seama de puterea absorbita pe obiectiv in prezent si in
perspectiva.
1.&.1.1 Insta)atia 1e i)u*inat
Iluminatul interior se prevede cu corpuri de iluminat (CÌL) fluorescente etanse
montate la inaltimea de 3m pentru hala de productie, ateliere, depozite si laboratoare, si cu
corpuri de iluminat fluorescente cu reflector si dispersor lamelar metalic pentru zona de
birouri. Acestea vor fi comandate local cu intrerupatoare locale pentru zona de birouri,
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 82
studio arca
ateliere, depozite si laboratoare si o comanda locala dintr-un tablou comanda iluminat pentru
hala de productie.
Circuitele electrice de iluminat din hala de productie se executa cu cabluri de tip C‹‹F
montate aparent pe perete cu coborari protejate in tup PVC si in pat de cabluri metalic.
Circuitele de iluminat din birouri se vor realiza cu cabluri de tip C‹‹F montate peste tavanul
fals si ingropat protejate in tub PVC pentru coborarile la aparatul de comanda. Circuitele
electrice de iluminat din grupurile sanitare se vor realizate cu conductoare 3xM‹‹(C‹‹)1x1.5
protejate in tub ÌPF‹20 montate ingropat.
Dozele de derivatie se vor monta ingropat sau peste tavanul fals, in zonele unde nu
exista tavane false, se vor monta aparent.
Iluminatul exterior se va face cu corpuri de iluminat tip proiector halogen montate pe
fatada pentr zonele de acces hala si cu corpuri de iluminat stradal montate pe un stalp din
OlZn cu inaltime de 13m. Alimentarea acestora se va face din tabloul electric general de
distributie TGD hala cu cabluri C‹Ab‹F montate aparent pe perete sau ingropat in pamant.
Ìluminatul exterior se va face intrerupator general manual sau automat cu senzori de
crepuscul, si va fi coordomat cu restul iluminatului exterior realizat in faza Ì de dezvoltare a
obiectivului.
Iluminatul de veghe se va realiza cu corpuri de iluminat fluorescente etanse montate
suspendat, comandate din tabloul comanda iluminat hala, avand alimentare prin UPS.
Ìnstalatia electrica de iluminat de siguranta va fi de tip 3 si va fi compusa din instalatii
electrice de iluminat de siguranta pentru evacuare si iluminat de siguranta pentru marcarea
hidrantilor. Pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare se vor prevede corpuri de iluminat
cu acumulator si dispozitiv pentru comutarea automata, cu autonomie de 1,5h inscriptionate
cu eticheta ÌESÌRE sau EXÌT. Pe casa scarii se va prevede corpuri de iluminat se siguranta
pentru a indica calea de evacuare. Corpurile de iluminat de siguranta pentru marcarea
hidrantilor interiori vor fi marcati cu inscriptia HÌDRANT, vor avea acumulator si autonomie de
1,5h. Corpurile se amplaseaza in afara hidrantului, alaturi sau deasupra, la distanta de maxim
1,5 m de acesta.
Ìnstalatia de iluminat de siguranta se va alimenta din circuitele existente pentru acest
tip de iluminat, construite in faza Ì de dezvoltare a obiectivului.
1.&.2 Insta)atii 1e 0rize
Instalatiile electrice de prize vor consta in prize modulare de tip schuko modulare
pentru circuitele electrice, montate sub tencuiala in zona birourilor, si pe tencuiala in zona
atelierelor, laboratoarelor, depozitelor si halei de productie. Ìn hala de productie se vor monta
grupuri de prize compuse dintr-o priza trifazata de 16A sau 32A si doua prize schuko
monofazate 16A, montate in cofret de policarbonat, protejate local cu intreruptoare
magnetotermice.
Circuitele electrice de prize din hala de productie se executa cu cabluri de tip C‹‹F
montate aparent pe perete cu coborari protejate in tup PVC si in pat de cabluri metalic.
Circuitele de prize din birouri se vor realiza cu cabluri de tip C‹‹F montate peste tavanul fals
si ingropat protejate in tub PVC in perete.
Ìn zona birourilor se vor realiza grupuri mixte de prize electrice si de curenti slabi TV,
NET, TEL, si vor exista doua circuite de prize pentru fiecare birou, unul cu utilizare exclusiva
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 83
studio arca
pentru tehnica ÌT avand alimentarea prin UPS si unul pentru alte utilizari. Pe circuitele de
prize cu risc ridicat se vor monta protectii diferentiale.
1.&.! Insta)atii 1e /(rta
Ìnstalatiile de alimentare alce circuitelor electrice de forta se vor reliza cu cabluri C‹‹F
montate aparent pe elemente de constructie sau pe jgheab metalic. Pentru alimentarea
electrica a utilajelor din hala de productie se va folosi distributie electrica in bara capsulata
3P+N+PE montate pe jgheab metalic la inaltimea de 3 metri, si coborari cu cabluri C‹‹F la
fiecare utilaj. Coborarile de la barele capsulata la utilaje vor fi realizate de catre beneficiar (in
functie de fiecare utilaj in parte).
Toate receptoarele se repartizeaza uniform pe cele trei faze ale sistemului, pentru
echilibrarea incarcarii instalatiilor si reducerea pierderilor de tensiune si putere, circuitele se
dimensioneaza conform puterilor necesare si caderii de tensiune impuse de normative in
punctul de consum cel mai indepartat de tablou. Se va monta conductorul de PE prevazut
suplimentar (al treilea respectiv al cincelea conductor avand sectiunea cf. NP-Ì7-2002) daca
nu este în construc[ia cablului.
1.&.& Ta9)(uri e)ectrice
Tablourile electrice birouri, vor fi monofazate si trifazate, vor avea carcasa de
policarbonat, se vor echipa pe plecari cu disjunctoare caracteristica tip ,B¨ capacitate de
rupere min. 4,5 kA, monofazate sau trifazate cu protectie diferentiala de mare sensibilitate
unde e cazul.
Tablourile electrice ateliere vor fi trifazate, vor avea carcasa metalica, se vor echipa pe
plecari cu disjunctoare caracteristica tip ,B¨ capacitate de rupere min. 4,5 kA, monofazate sau
trifazate cu protectie diferentiala de mare sensibilitate unde e cazul.
Tabloul electric general TGD va avea carcasa metalica vopsita electrostatic si se va
echipa pe intrare cu intreruptor automat general tetrapolar debrosabil avand capacitate de
rupere min. 16 kA, debrosabil, cu protectie diferentiala de medie sensibilitate impotriva
incendiilor provocate de deteriorarea izolatiei, cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit,
caracteristica de declansare tip ,CO. Tabloul se va echipa pe plecari cu disjunctoare
monofazate si trifazate modulare (bipolare respectiv tetrapolare, cu protectie diferentiala de
mare sensibilitate unde e cazul) si cu centrala de afisaj pentru curenti, tensiuni, puteri, etc.
Ìn caz de urgenta, consumatorul poate fi debransat de la retea punctul trafo.
Ìnaltimea de montare a tablourilor electrice nu va fi mai mica de 0,5 metri si mai mare
de 1,7 metri masurata fata de cota pardoselii, culoarul de acces si manevra in fata tabloului
nu va fi mai mic de 1 metru, tabloul electric va fi legat la pamant.
1.&.' Insta)atii e)ectrice ane5e
Ìnstalatiile electrice pentru incalzire si ventilatie se vor executa conform instructiunilor
de fabrica, . Lucrarile de conectare, comanda si alimentare se vor efectua in colaborare cu
firma executanta a reglajelor respective.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 84
studio arca
1.&.8 Insta)atii)e curenti s)a9i
Ìn imobil se va executa o retea structurata de telefonie, TV si NET Aceasta va fi
realizata cu cabluri coaxiale si STP montate ingropat in perete in tub de protectie PVC si
prize modulare TEL, NET TV, aceasta se vor interconecta cu instalatia de TEL, NET, TV si la
cutia de curenti slabi existena realizata in faza Ì de dezvoltare a obiectivului. Se vor respecta
distantele necesare fata de instalatiile de energie in vederea reducerii influentelor
electromagnetice.
Se implementeaza un Sistem ierarhizat pentru asigurarea si monitorizarea accesului in
obiectiv cu cartela magnetica, pentru controlul accesului si pontajul angajatilor. Acesta se va
interconecta cu sistemul de control acces existent realizata in faza Ì de dezvoltare a
obiectivului
Ìn imobil se va executa o instalatie de alarmare antiefractie, realizata din centrala
antiefractie, senzori prezenta si senzori magnetici deschidere usa. Acesta se va interconecta
cu instalatia antiefractie existenta realizata in faza Ì de dezvoltare a obiectivului.
Se va executa o instalatie monitorizare video, se vor monta camere video atat in interior
cat si in exteriorul imobilului, interconectate la instalatia monitorizare video existenta realizata
in faza Ì de dezvoltare a obiectivului.
Ìnstalatia de detectie si semnalizare incendiu va fi formata din centrala de alarmare
incendiu, senzori de fum si temperaura, butoane de alarma, sirene si actionari incendiu
pentru luminatoare. Centrala PSÌ va fi adresabila si va fi amplasata in camera de paza.
Elementele de detectie vor fi realizate cu detectoare de fum sau temperatura, si detectoare
combinate de fum si temperatura, si vor fi montate in toate incaperile obiectivului. Pentru
semnalizarea manuala a incendiului se vor prevede butoane adresabile de alarmare,
amplasate pe caile de evacuare din cladire. Semnalizarea incendiului se va face cu sirene
adresabile de interior amplasate pe fiecare nivel al imobilului. Acesta se va interconecta cu
instalatia de detectie si semnalizare incendiu existenta realizat in faza Ì de dezvoltare a
obiectivului.
1.&.: Insta)a>ii 1e 0r(tectie c(ntra tensiuni)(r acci1enta)e 1e atin7ere
r(tec>ia circuite)(r se realizeazã prin urmãtoarele mãsuri cf. prescrip[iilor NP-Ì7-2002:
- protectia de baza: intreruperea alimentarii (prin legarea la nulul de protectie electrica
(PE) a conductorului prevazut suplimentar - al treilea respectiv al cincelea conductor avand
sectiunea cf. NP-Ì7-2002). Bara de nul de protec[ie se racordeazã la nulul coloanei electrice
înaintea întreruptorului general al TGD;
- protectie de rezervã: prin legarea maselor la pamant la centura de pamantare
interioara sau la tronsoane de banda OlZn 25x4 pozate pana la locul de montare al
receptorului, imbinarile fiind realizate prin sudare de ex. pompe, ventilatoare, cazan.
- protectie diferentiala de medie sensibilitate impotriva incendiului datorat deteriorarii
izolatiei: la intreruptorul general al tablourilor electrice;
- protectii diferentiale de mare sensibilitate impotriva atingerilor indirecte: pe circuitele
cu risc ridicat ÷ prize 230Vca in mediu cu umiditate ridicata sau pardoseli conductoare;
- protectia fata de supratensiuni de frecventa industriala produsa prin intreruperea
nulului retelei: in BMPT si TGD prin DPST prevazut cf. normelor legale
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 85
studio arca
- protectia izola[iei de bazã fa[ã de supratensiuni atmosferice: prin paratrasnet
- protectie izola[iei fa[ã de unda de supratensiune de origine atmosferica transmisa
pe caile conductoare: prin descarcatoare montate in tablourile electrice. Beneficiarul poate
prevedea protectii suplimentare locale pentru echipamentele de calcul, de ex. prin
utilizarea de cutii cu prize 230Vca echipate cu descãrcãtoare.
Fiecare circuit va avea conductoare de faza, nul de lucru si nul de protectie, montate in
cablu sau tubul de protectie. Pentru coloanele principale, conductorul de protectie va fi banda
OlZn 25x4 racordata intre tablouri sau legata la instalatia de legare la pamant interioara pe
treaseu cel mai scurt.
Amplasarea coloanelor si circuitelor se va face respectand conditiile de apropiere si
traversare prevazute in normativle Ì7 si NTE007/2008 in vigoare.
Înaintea începerii lucrãrilor, se va face coordonarea lucrãrilor de instala[ii electrice cu
celelalte specialitã[i, pentru evitarea intersec[iilor.
La execu[ie se vor respecta prevederile normativului pentru instala[ii electrice pana la
1000 V indicativ NP-Ì7-2002 si normativelor in vigoare in domeniu.
Ìn grupurile sanitare se va realiza 9ara 1e e7a)izare a 0(tentia)e)(r F)e7atura
0rici0a)a@, la care se leaga partile metalice ale instalatiilor de apa rece, apa calda, incalzire,
gaz. Ìn interiorul spatiilor tehnice se executa centura interi(ara 1e )e7are )a 0a*ant de
protectie, cu banda OlZn 25x4 pozata pe perete.
1.&.; Insta)a>ii 1e 0r(tectie i*0(tri2a trasnetu)ui
Ìnstalatia de paratrasnet va avea nivelul de protectie Intarit I si va fi realizata cu un
ca0tat(r ti0 DA montat pe catarg de 5 metri pe invelitoare. Legaturile la priza de pamant se
executa cu doua c(9(rari cu c(n1uct(r r(tun1 O)#n pe peretele exterior. Aceasta se va
prevede cu piesa de separatie fata de priza de pamant si contor de descarcari. La
proiectarea çi executarea instala[iei de protec[ie împotriva trãsnetului (ÌPT) pentru o
concep[ie optimã tehnic çi economic a acesteia, factorii interesa[i (ingineri de instala[ii,
arhitec[i, constructori) trebuie sã asigure utilizarea în instala[ia de protec[ie împotriva
trãsnetului (ÌPT) a elementelor çi echipamentelor metalice naturale ale construc[iei. Astfel, se
va folosi:
− jgheaburi, ferme, elemente metalice pravazute la ultimul nivel, daca indeplinesc conditiile
de sectiune conductoare prevazute de normativul Ì20-2000 - cu rol de conductoare de
captare;
− priza naturala a constructiei compusa din armaturile fundatiei si structurii, legate la
pamant si pentru care se asigura continuitate electrica - cu rol de priza de legare la pamat
pentru protectie electrica si impotriva trasnetului;
− armaturi verticale ale constructiei - cu rol de conductoare de coborare pentru legarea
conductoarelor de captare la priza de pamant comuna.
1.&.< riza 1e 0a*ant
Ìn zona verde sau trotuar la parter se executa 0riza arti/icia)a 1e )e7are )a 0a*ant cu
electrozi verticali (tarusi) OlZn 2,5¨ lungi de 2,5 m ingropati si banda OlZn 40x4 mm ingropata
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 86
studio arca
la „0,5 m, pana la obtinerea unei rezistente de disprsie a sistemului, Rd<1 Ohm. Aceasta va
fi comuna cu instalatia de protectie impotriva trasnetului.
Ìmbinarile instalatiei de legare la pamant se executa prin sudare. Locul imbinarii se
protejeaza anticoroziv. Armatura metalica a constructiei din fundatie se va uni printr-o
armatura continua de beton OB 14, prin sudura, astfel incat sa se obtina continuitate electrica
pe un contur poligonal inchis. Constructiile din beton armat pe care se monteaza
echipamente electrice (suporti pompe, etc.) vor avea borna de legare la pamant racordata
prin sudura la armatura. Suportii metalici ai echipamentelor electrice se vor lega la priza de
pamant.
1.' SARCINI REFERITOARE LA E,ECUTIA LUCRARILOR
Executantul trebuie sa confirme in scris ca toate cerintele privind spatiile, caminele,
deschiderile pentru accesul echipamentelor si instalatiilor indicate in proiectele de arhitectura
sau de alt tip sunt indeplinite. Ìn cazul in care nu sunt indeplinite, executantul va furniza
informatii de lucrari structurale necesare. Executantul trebuie sa cunoasca toate datele
despre incarcare si dimensiunile limitative, pozitia exacta a echipamentelor trebuie stabilita la
fata locului de catre Executant si aprobate de Dirigintele de santier.
Executantul trebuie sa aiba ultimile informatii si detalii tehnice despre modul de
desfasurare a celorlalte lucrari, ultimile planuri de arhitectura si structura si trebuie sa isi
coordoneze lucrarile cu celelalte specialitati. Executantul va pune la dispozitia Dirigintelui de
santier si beneficiarului pentru aprobare programul de lucru, informatiile tehnice, modul de
amplasare a instalatiilor si va aduce la cunostinta Dirigintelui de santier orice neconcordanta
intre proiect, lista de cantitati si specificatii.
Lucrarile de organizare de santier pentru instalatiile electrice se executa in spatiile
afectate organizarii de santier a partii de constructii si constau in amenajarea de spatii de
depozitare a materialelor si sculelor. Acestea vor fi protejate contra accesului neautorizat si a
influentelor datorate vremii sau a altor factori ce pot produce deteriorarea materialelor sau a
lucrarilor deja executate. Accesul cu mijloace auto pentru transportul materialelor si utilajelor
este posibil pana la intrarea in imobil, direct din strada adiacenta. Racordarea la utilitati:
energie electrica si apa se va face conform normativelor si legilor in vigoare. Organizarea de
santier se va amplasa astfel încât afectarea zonelor locuite sa fie minima. Dupa terminarea
lucrarilor, terenul se va curata aducându-se la starea initiala.
Executantul va efectua intruirea personalului de exploatare si intretinere a instalatiilor
si va pune la dispozitia Dirigintelui de santier programarea cursului si a orarului de intretinere.
Perioada de garantie va fi stipulata in contractul de executie incheiat de executant, precum si
timpul maxim in care Executantul trebuie sa se prezinte la beneficiar pentru constatarea si
remedierea problemelor aparute.
Executantul va pune la dispozitia beneficiarului, arhitectului,proiectantului si Dirigintelui
de santier spre aprobare cu cel putin 30 zile inainte de achizitionare, fise de catalog cu date
tehnice cu produsele ce urmeaza a fi utilizate. Fiecare monstra trebuie sa fie in stare buna
pentru a fi demontata pentru examinare, aprobarea produselor nu il absolva pe Executant de
responsabilitatea de a furniza materiale conforme cu cerintele din proiect si a normativelor in
vigoare.
Dispunerea in proiect a jgheaburilor, cablurilor si tuburilor nu indica neaparat pozitia
exacta pentru executie. Desenele cu aceste detalii vor fi verificate si confruntate cu situatia
reala din teren, urmand ca lucrarile sa fie executate confom acestora, sau sa fie intocmite
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 87
studio arca
prin grija executantului alte desene de executie.
Executantul va asigura toate instrumentele, forta de munca si alte facilitati necesare
pentru testarea tuturor echipamentelor pe cheltuiala lui, si va pune la dispozitia Dirigintelui de
santier spre aprobare procedura de testare cu 14 zile inainte de desfasurarea testului.
Testarile se vor face in prezenta Dirigintelui de santier, defectele aparute vor fi remediate
pentru a obtine cerintele din contract.
Executantul va intocmi "documentatia conforma cu executia¨ sau va pune la dispozitia
Dirigintelui de santier fatele necesare intocmirii acestei documentatii in termen de 30 zile
dupa incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Executantul va pune la dspozitia Dirigintelui de santier manualui de operare si
intretinere si intructiunile tuturor echipamentelor inainte de incheierea procesului verbal de
receptie.
1.8 NI"ELUL DE ERFOR$ANTA AL LUCRARILOR
Solutiile tehnice au fost elaborate cu respectarea cerintelor esentiale de calitate
prevazute in Legea 10/1995
-rezistenta mecanica si stabilitate;
-securitate la incendiu;
-igiena, sanatate si mediu;
-siguranta in exploatare;
-protectia impotriva zgomotului;
-economie de energie si izolatie termica;
1.: ORDINEA DE DESFASURARE A LUCRARILOR
-studierea si insusirea documentatiei tehnice;
-executia prizei de pamant artificiale, montarea tuburilor in fundatii pentru traseele pozate
ingropat in pamant, montarea si executia caminelor de tragere;
-stabilirea in teren a pozitiei tabloului general de distributie TGD si a tablourilor de distributie
secundare, a traseelor de jgheab si tubulatura, a dozelor de aparat si conexiuni, a aparatelor
de iluminat;
-fixarea tubulaturii de protectie, a jgheaburilor metalice, a dozelor de derivatie si aparataj;
-pozarea cablurilor in tuburi si jgheaburi si executia legaturilor in doze;
-pozarea cablurilor de alimentare a tablourilor de distributie;
-executia si montarea tablourilor electrice;
-executia legaturilor in tablourile electrice;
-montarea aparatelor si a corpurilor de iluminat;
-racordarea tabloului general de distributie la sursele de alimentare;
-executia verificarilor;
-executia probelor de functionare si punerea sub tensiune;
1.; CATEGORII DE LUCRARI
1.;.1 $(ntarea tu9u)aturii, 47hea9u)ui *eta)ic, a 1(ze)(r 1e c(ne5iuni si a0arat
-traseele jgheaburilor metalice vor fi realizate aparent, pe cat posibil orizontal sau vertical;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 88
studio arca
-elementele de sustinere a jgheaburilor metalice vor fi dimensionate si montate conform
indicatiior producatorului;
-spatiul dintre jgheaburi si tuburi va fi ocupat cu cabluri sau conductoare in proportie de
maxim 70%;
-jgheaburile si tuburile metalice vor fi conectate prin conductor flexibil V-G la o bara de
echipotentialitate;
-traselele circuitelor de tubulatura vor fi cat mai scurte in linie dreapta si montate vertical sau
orizontal;
-se vor monta elemente de fixare la maximum 15cm de doze, de curburi si tablouri;
-se va respecta distanta minima ceruta de Normativul Ì7-2002 coroborate cu indicatiile
producatorului;
-dozele de aparat si conexiuni se vor monta paralel cu pardoseala;
-montarea tubulaturii se va face in domeniul de temperatura al mediului ambiant prescris de
producator;
1.;.2. $(ntarea ta9)(uri e)ectrice 0r(iectate
1.;.2.1 C(n1itii 0entru *(ntarea ta9)(uri)(r e)ectrice
Montarea tablourilor electrice se face conform normativului NP-Ì7-02: "Normativ pentru
proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.¨,
si ghidului GP 052-2000 "Ghid pentru instalatii electrice cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si
1500 V c.c.¨: Se interzice montarea directa a firidelor de bransament si a tablourilor electrice
pe elementele de constructie din materiale combustibile (de exemplu din lemn).
Distantele minim admise (in cm) intre firidele de bransament (si tablourile electrice) si
celelalte instalatii din cladire sunt prezentate mai jos:
Coloane, conducte, bare electrice 0
Conducte sau instalatii cu fluide incombustibile -Reci (sub 40• - C) 5
-Calde (peste 40• - C) 50
Conducte sau instalatii cu fluide combustibile 5
Elemente de constructie -Ìncombustibile 0
-Combustibile 3
1.;.2.2. $(ntarea ta9)(uri)(r
Montarea tablourilor electrice comporta urmatoarele operatii :
-Se traseaza locul unde se va monta tabloul. Se verifica distantele minim admise fata de
pardoseala si fata de celelalte instalatii sau elemente ale constructiei;
-Se realizeaza golul in zidarie sau in tencuiala;
-Fixarea tabloului;
-Se tencuieste si se netezeste peretele in jurul tabloului;
-Se curata carcasa, rama si usa tabloului.
1.;.!. $(ntare c()(ane e)ectrice
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 89
studio arca
Coloanele electrice se realizeaza cu cabluri (tip C‹Ab‹F sau C‹‹F) si vor avea :
-3 (1) conductoare de faza (F)
-conductor de nul de lucru (N)
-conductor de nul de protectie (PE) .
Coloanele se executa cu cabluri tip C‹Ab‹F sau C‹‹F cu intarziere marita la
propagarea flacarii, montate aparent in ghena de trecere de nivel, montate in tavan fals sau
trase in tub de protectie montat in perete.
Realizarea coloanelor electrice comporta urmatoarele operatii :
-se marcheaza traseul coloanei (trasarea coloanei);
-se executa santurile in zid (si plansee) pentru montarea ingropata a coloanelor (daca este
necesar);
-se monteaza tuburile de protectie;
-se tencuiesc si se netezesc peretii (sau planseele) in jurul coloanelor;
-se monteaza conductoarele in tuburi; aceasta se face numai dupa ce tuburile au fost
montate si tencuiala s-a uscat;
-se executa legaturile electrice.
Trasarea coloanei consta in insemnarea cu creta colorata sau alba a drumului
(traseului) coloanelor electrice.
Pe traseul coloanei, se interzice innadirea si derivarea conductoarelor. Derivatiile se
realizeaza numai in firide.
La realizarea coloanelor electrice se vor respecta cerintele normativului NP-Ì7-02:
"Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000 V
c.a. si 1500 V c.c.¨.
Se va evita amplasarea coloanelor electrice in locurile in care integritatea lor ar putea fi
periclitata datorita loviturilor, temperaturilor ridicate, pericolului de incendiu, umiditatii.
Nu se monteaza coloane electrice pe cosuri sau canale de fum si nici in apropierea
sobelor, a corpurilor de incalzire, a panourilor radiante sau a altor suprafete similare.
Amplasarea coloanelor trebuie sa asigure un acces usor la instalatiile electrice, astfel incit
verificarea, localizarea si remedierea defectelor sa se faca cu usurinta.
Traseul coloanelor trebuie ales cat mai scurt posibil. Traseele coloanelor electrice vor fi
numai orizontale si verticale. Exceptii se admit numai in cazuri justificate (de exemplu pe
casa scarii). Se va evita traseul comun cu alte instalatii (apa, gaze naturale, etcƒ).
Ìn cazul in care acest lucru nu este posibil, instalatiile electrice se vor monta:
-deasupra conductelor de apa si canalizare;
-dedesubtul conductelor de gaze naturale si fluide calde (40•C)
Distanta cablurilor de comunicatii fata de corpurile de iluminat fluorescent nu va fi mai
mica de 1,0 m. Distanta intre traseul cablului de comunicatii si alte circuite va fi de cel putin
0,5 m.
Traversarea elementelor de constructie (de exemplu trecerea prin pereti) se va face
prin protejarea conductoarelor in tuburi de protectie (tuburi din material plastic pentru
materiale necombustibile si tuburi metalice pentru materiale combustibile). Tubul de protectie
se va monta inclinat (minim 5•) spre exterior sau spre incaperea cu conditiile cele mai grele.
Conductoarele izolate ale unei coloane electrice, inclusiv conductorul de nul de lucru si de
protectie, se vor monta in acelasi tub.
Executarea santurilor pentru montarea tuburilor si a diblurilor in zidurile de caramida
se va face cu ajutorul daltii si a ciocanului, pe cit posibil pe rosturile zidariei .
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 90
studio arca
Se interzice taierea de goluri sau santuri in stalpi sau grinzi de beton armat, in general in
elementele de rezistenta ale constructiilor.
Ìn planseele din beton monolit, strapungerile se vor executa numai de jos in sus pe
2/3 din grosimea planseului si apoi se vor completa de sus in jos.
Daca la daltuirea santului se intalnesc grinzi din materiale combustibile, acestea se vor
proteja cu un strat de mortar gros de 1 cm sau cu fasii din materiale electroizolante si
incombustibile a caror latime sa depaseasca cu cel putin 3 cm diametrul exterior al tubului.
Golurile din elementele de constructie pentru protejarea conductelor electrice se
executa cu diametrul de minim 15 mm.
La montarea tuburilor sub tencuiala, fixarea se face cu ochiuri de sarma din otel
moale, cu diametrul de 1-1,5 mm, prinse in cuie si in copci de ipsos.
Tuburile izolante, usor protejate din PVC, tip PVC - U sau ÌPE‹ , se vor monta la
temperaturi ale mediului ambiant cuprinse intre + 5•C si + 40•C si se vor utiliza (exploata) in
medii cu temperaturi intre - 25 •C si + 40•C.
Ìmbinarea si racordarea tuburilor se vor executa numai cu accesorii corespunzatoare
tipului respectiv de tub si in asa fel, incat ele sa prezinte aceeasi garantie de rezistenta
mecanica, izolatie electrica si etanseitate ca si a tuburilor insasi.
Se interzice imbinarea tuburilor la traversarea lor prin pereti .
Curbele vor avea raza interioara, la montajul aparent de minimum 5 ori diametrul
exterior al tubului, iar la montajul ingropat, de minimum 10 ori diametrul exterior.
Ìncalzirea tuburilor din materiale plastice, in vederea executarii mufelor si a indoirilor
(curbelor), se va face cu ajutorul lampii de benzina sau cu dispozitivul cu arzator cu butelie,
prin curent de aer cald, neadmitindu-se cute. Ìn cazul tuburilor cu diametrul exterior peste 16
mm, acestea se vor umple, in prealabil, cu nisip uscat, incalzit la circa 40 •C.
Capetele tuburilor se vor netezi cu pila.
Se interzice montarea inglobata in beton a tuburilor cu defecte (fisuri, crapaturi, pereti
subtiri, etc.).
Nu se admite instalarea tuburilor si tevilor in care sunt introduse conducte electrice pe
suprafata cosurilor si a panourilor radiante sau pe alte suprafete similare, in spatele sobelor
sau corpurilor de incalzire
1.;.& $(ntarea c(r0uri)(r 1e i)u*inat
-corpurile de iluminat prevazute in cadrul documentatei corespund conditiilor tehnice
prevazute in STAS6646/1,2 si 3 ÷ 97;
-corpurile de iluminat prevazute se racordeaza numai intre faza si nulul de lucru (N), la borna
(PE) find conectat conductorul de protectie (PE);
-se interzice legarea impreuna a conductorului de nul (N) cu conductorul de protectie (PE);
-in corpurile de iluminat, legatura electrica in dulii se face astfel incatconductorul de nul al
circuitului sa fie legat la contactul exterior (partea filetata) a duliei, iar conductorul de faza
trecut prin intrerupator se leaga la borna de interior din fundul duliei;
-corpurile de iluminat de siguranta vor fi montate in zona usilor de acces;
-elementele de fixare pentru corpurile de iluminat se vor alege astfel incat sa suporte fara a
suferi deformari o greutate egala cu de cinci origreutatea corpului de iluminat si in acelasi
timp cel putin 10 kg;
-circuitele de alimentare ale iluminatului general, exterior si de siguranta se vor realiza cu
cabluri cu intarziere la propagarea flacarii si emisie redusa de gaze toxice si corozive;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 91
studio arca
-circuitele de alimentare pentru iluminatul de siguranta se vor poza pe trasee si in doze
diferite de cele ale iluminatului general;
-se interzice suspendarea aparatului de iluminat direct pe conducorii de alimentare;
1.;.' $(ntarea a0arate)(r 1e c(*an1a i)u*inat si a 0rize)(r
-dozele de aparat vor fi dimensionate dupa numarul aparatelor ce trebuiesc montate inauntru;
-fiecare circuit in doza va fi marcat cu o eticheta care indica tabloul la care se conecteaza;
-pozitia aparatelor si dozelor din proiect se va considera aproximativa, inainte de instalarea
acestora se vor studia toate proiectele si se vor obtine informatii de la arhitect;
1.< "ERIFICAREA SI TESTAREA
Metodele de testare vor fi conforme cu normele in vigoare. Executantul il va anunta pe
Dirigintele de santier cu 10 zile inainte de verificarile executate pentru fazele determinante.
Verificarea instalatiilor electrice se va face de catre executant in timpul executiei si inainte de
punerea in functiune conform ghidului GP052, normativelor C56, PE116, NSSMUEE111 si
CEÌ60364-6-61. Verificarile vor consta in:
-verificari preliminare;
-verificari definitive;
-verificari prin examinare vizuala;
-verificari prin incercari.
Executantul va fi responsabil cu inregistrarea rezultatelor tuturor testelor si verificarilor,
acestea vor fi incluse intr-un raport ce se va inmana Dirigintelui de santier. Executantul este
responsabil de inspectia vizuala a echipamentelor, care se va face chiar inainte de punerea
sub tensiune. Programarea testelor se va face cu aprobarea Dirigintelui de santier,
executantul va prezenta documente din care sa reiasa ca instrumentele de testare au fost
verificate metrologic conform legii.
1.1= $ASURATORI SI DECONTARI
Decontarea se face pe baza unor sitoatii de lucrari acceptate de beneficiar, care au la
baza cantitatile masurate in teren si preturile unitare din antecalculatie.
-tuburile, jgheaburile metalice, cablurile si conductoarele se masoara la metru liniar;
-dozele de conexiuni si de aparataj, aparatele de comanda si de iluminat se masoara la
bucata;
-tablourile electrice se masoara la bucata;
1.11 CONDITII DE RECETIE
Receptia lucrarilor se va face in doua faze:
-receptia la terminarea lucrarilor (proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor);
-receptia finala (proces verbal de receptie finala);
La receptie se va verifica aspectrul estetic si functional al lucrarilor prevazute.
Procesul verbal intocmit cu ocazia receptiei, trebuie sa cuprinda:
-data efectuarii receptiei;
-functia, calitatea si numele persoanelor care au efectuat receptia;
-problemele constatate la receptie si modul de rezolvare a acestora;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 92
studio arca
1.12 $ANAGE$ENTUL CALITATII
Pe tot parcursul executiei lucrarilor, verificarea calitatii lucrarilor si pregatirea receptiei
lucrarilor se vor face conform "Caietului de control al calitatii pentru instalatii interioare"
continut in normativul C 56/2000: "Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
instalatii aferente constructiilor¨.
Pe parcursul executarii lucrarilor se verifica calitatea:
-Montarii tuburilor/tevilor de protectie si a accesoriilor acestora;
-Tragerii conductelor si cablurilor (dupa caz) prin tuburi sau canalizatii;
-Montarii cablurilor de energie si a accesoriilor acestora;
-Montarii aparatelor de conectare si actionare;
-Conectarii conductoarelor si cablurilor în doze, în clemele din tablouri/cutii de conexiuni si la
receptori;
-Montarea instalatiilor de protectie a omului împotriva socurilor electrice;
Atestarea calitatii lucrarilor se va face pe baza urmatoarele documente:
-Proces-verbal de verificare-constatare a calitatii lucrarilor (C56: Anexa ÌV.3);
-Proces-verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse (C56: Anexa ÌV.2);
-Proces-verbal de control a continuitatii electrice si a rezistentei de izolatie a conductorilor
(C56: Anexa: ÌV.13;
-Proces-verbal de încercare a prizelor de pamânt (C56: Anexa ÌV.14).
Toate cerintele functionale si de performanta, cerintele legale si de reglementare
aplicabile au fost luate în considerare prin datele de intrare. Conform cerintelor impuse prin
SR EN ÌSO 9001, proiectul a fost elaborat, verificat si aprobat de personal calificat.
Materialele si echipamentele prevazute în proiect vor fi achizitionate de la furnizori atestati.
ÌNSTALA|ÌÌ SANÌTARE
Ca0. 2.1 RETELE E,TERIOARE
2.1.1 $ONTAREA CONDUCTELOR DE CANALI#ARE DIN "C KG F*ena4era si 0)u2ia)a@
SI A CA$INELOR DE "I#ITARE
Prezentul caiet de sarcini cuprinde instruc[iunile tehnice pentru montarea subteranã a
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 93
studio arca
conductelor din PVC KG cu mufã, pentru canalizare cu diametre între Dn 110 mm çi Dn 630
mm.
TE%NICA $ONT-RII EN AANPURI
Antreprenorul trebuie sã deschidã front de lucru pe o lungime care sã permitã, ca pânã la
sfârçitul zilei de lucru sã poatã umple çan[ul deasupra conductei montate cu pãmânt
compactat, pânã la nivelul funda[iei sistemului rutier.
Tehnica montãrii în çan[uri deschise a conductelor comportã urmãtoarele faze çi
opera[iuni:
a@ Faze premergãtoare:
- Pregãtirea traseului conductei (eliberarea terenului çi amenajarea acceselor de-a lungul
traseului, pentru aprovizionarea çi manipularea materialelor);
- Marcarea traseului çi fixarea de reperi în afara amprizei lucrãrilor, în vederea execu[iei
lucrãrilor.
- Recep[ia, sortarea çi transportul [evilor çi a celorlalte materiale legate de execu[ia lucrãrilor.
9@ Faza de execu[ie:
- Sãparea trançeelor manual, sau mecanizat, conform situatiei de pe teren.
- Pregãtirea patului de pozare a tuburilor.
- Lansarea cu aten[ie, cu utilaje specializate a tuburilor çi fitingurilor, etc. necesare.
- Curã[irea capetelor drepte, centrarea tuburilor, conform indica[iilor furnizorilor de tuburi.
- Îmbinarea tuburilor din PVC KG cu mufã çi inel de cauciuc.
- Umplerea par[ialã a trançeei cu pãmânt (lãsând mufele sau zonele de lipiturã descoperite).
- Execu[ia cãminelor de vizitare çi montarea pieselor speciale.
c) Faza de probe çi punere în func[iune
- Dupã terminarea lucrãrilor de montaj, dupã ce betonul çi mortarul utilizate au ajuns la
rezisten[a proiectatã, înainte de execu[ia finalã a umpluturilor se executã încercarea de
etançeitate a canalelor, închise pe por[iuni.
- Prevederea lucrãrilor pregãtitoare pentru proba de etançeitate.
- Efectuarea probei de etançeitate, executatã în conformitate cu normativele în vigoare.
- Înlãturarea defec[iunilor (în caz cã existã pierderi de apã) çi refacerea probei.
- Executarea umpluturilor çi refacerea terenului çi a îmbrãcãmin[ii rutiere (conform
destina[iei ini[iale).
- Punerea în func[iune.
- Recep[ia generalã a canalului.
INSTRUCPIUNI DE $ONTA+
Trasarea ?i ni2e)*entu)

Având în vedere cã realizarea pantelor de pozare ale canalului are o importan[ã
deosebitã în asigurarea func[ionalitã[ii acestuia, se va da o aten[ie sporitã trasãrii çi stabilirii
cotelor de nivel de referin[ã. Opera[ia de trasare se executã în urmãtoarea ordine:
1) se picheteazã axul canalului;
2) se executã un nivelment de precizie în raport cu reperele topografice permanente
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 94
studio arca
(capace, cãmine, construc[ii, etc).
3) se traseazã marginile trançeelor pentru executarea canalului.
4) se monteazã o scândurã açezatã pe muchie çi orizontal, deasupra fiecãrui cãmin.
Scândura numitã çi riglã se fixeazã pe doi stâlpi de lemn, fixa[i în pãmânt, prin
nivelment de precizie çi se verificã din timp în timp, çi în special înainte de turnarea funda[iei
canalului.
Dupã montarea riglelor, se materializeazã pe acestea axul canalului printr-un cui
bãtut.
În cazul în care sãpãtura trançeelor se face mecanizat, fixarea riglelor se executã
dupã terminarea lucrãrilor cu utilaje, dar înaintea începerii finisajului sãpãturii, care se face
manual.
Tot în cadrul opera[iunii de trasare se va materializa prin [ãruçi çi pozi[ia intersec[iilor
canalului ce se executã cu alte re[ele existente în zonã.
Pentru identificarea traseelor exacte ale re[elelor existente se vor executa sondaje în
prezen[a delega[ilor de[inãtorilor de re[ele, conform avizelor.
În timpul execu[iei canalului se vor respecta întocmai de cãtre antreprenor condi[iile
prevãzute în avizele de[inãtorilor de re[ele edilitare din zona lucrãrilor pentru a se evita
deteriorarea sau producerea de accidente.
Des/acerea ?i re/acerea 0a2a4e)(r6
Starea, natura çi caracteristicile pavajului se stabilesc de cãtre constructor împreunã
cu dirigintele, de asemenea se stabilesc mãsurile care trebuie luate pentru a fi refãcut.
Refacerea pavajului se va face conform proiectului de specialitate.
E5ecu>ia s303turi)(r :
Sãpãturile se executã în trançee deschise, taluzãrile verticale se vor sprijini.
Sãpãtura se va executa la cote corespunzãtoare, astfel încât sã se asigure adâncimile
pentru realizarea paturilor de pozare ale canalului respectiv.
San[urile sãpãturilor vor fi împrejmuite cu panouri de protec[ie, de inventar, iar din loc
în loc se vor prevedea pode[e metalice pentru asigurarea accesului pietonal (dupã caz).

E5ecu>ia cana)u)ui
Dupã executarea sãpãturilor la cotele din proiect fundul çan[ului trebuie sã fie neted,
fãrã pietre çi rãdãcini, se realizeazã patul de pozare pentru canal din nisip, granula[ie 1... 7
mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice (grad compactitate 90%).
Grosimea stratului de nisip este de minim 10 cm sub generatoarea inferioarã a tubului
de PVC KG. Langa si deasupra conductei se pune un strat de nisip de 30 cm grosime.
Astuparea transeelor si compactarea mecanizata a pamantului se pot face de la o
acoperire de peste 1 m deasupra generatoarei superioare a tubului de PVC. Deoarece
rezistenta conductei de canalizare montate subteran, precum si deformatia este influentata
de felul in care sunt ingropate, se recomanda ca
unghiul de ingropare sa fie intre 90Œ si 180Œ.
Cantitatea de nisip necesara realizarii patului de
pozare este prevazuta pentru un unghi de ingropare
de 120Œ.
Montarea tuburilor se face din aval spre amonte,
mufele tuburilor asezandu-se spre amonte, in contra
sensului de curgere a apei.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 95
#ia$.con".
#
%ati$e
sapat.
l&$'
(&$'
()0.1*#+4
,ol.nisip
&$c+$l'
,)(0.4*#)l-
-3.14#‰/4
160.3.6 0.8 0.14 0.43
200.4.5 0.8 0.15 0.45
315.7.7 0.9 0.18 0.56
400.9.8 1.0 0.2 0.67
500.12.2 1.1 0.23 0.79
studio arca
Conductele se pot asambla si pe marginea santului. Coborarea conductelor in sant sa
va realiza cu funii de canepa, tuburile nu se vor tara sau rostogoli pe pamant sau obiecte
dure. Ìmbinarile intre tuburi se realizeaza cu ajutorul mufei si a inelelor de etansare. Capatul
tubului care se introduce in mufa este tesit din fabrica la 15Œ.

Daca din montaj este necesara scurtarea unui tub pentru potrivirea la pozitie, taierea se va
realiza cu un fierastrau cu pasul dintelui d 2-3 mm. La capatul tubului, lungimea de
introducere in mufa respecta valorile precizate de furnizorul tuburilor. Garnitura de etansare,
cat si peretii interiori ai mufei vor fi curatati cu atentie, dupa care garnitura de cauciuc se
introduce in canelura mufei. Prin umezirea garniturii se usureaza asezarea in canelura. Se
unge cu un strat subtire de sapun capatul tubului ( nu se vor folosi produse derivate titeiului).
Capatul tubului pregatit se introduce pana la semn in mufa cu garnitura ( tuburile
trebuie sa fie coaxiale). Pentru diametre ale tubului de 200-500 mm se foloseste dispozitivul
de imbinare ( cricul cu parghie) .
Pe canalele publice se prevãd cãmine de vizitare din beton STAS 2448 la schimbarea
pantei, diametrului sau direc[iei sau la o distan[ã de max. 60 m.
Racordarea tubului PVC la cãminul de vizitare din beton se face numai prin
intermediul unei piese speciale din PVC care asigurã o etançeitate corespunzãtoare.
Suprafa[a exterioarã a "piesei de acces la cãmin¨ (sablatã exterior) face prizã cu betonul, iar
între suprafe[ele interioare ale piesei çi tubului, etançeitatea se asigurã cu inel de cauciuc.
Aceastã piesã asigurã çi o devia[ie de 3
0
de la ax. La montare, capãtul interior al piesei
trebuie sã fie în acelaçi plan cu peretele interior al cãminului, iar depãçirea sã fie permisã
doar la capãtul exterior.
E5ecu>ia c3*ine)(r 1e 2izitare
Montarea cãminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul tronsoanelor
canalului, de regulã din aval spre amonte.
Ordinea opera[iunilor de executare a cãminelor de vizitare va fi urmãtoarea:
- turnarea par[ialã a funda[iei cãminului; respectiv pânã la cotele de montare a tuburilor, ce
vor fi înglobate par[ial în funda[ie prin intermediul "piesei de acces la cãmin¨;
- cuneta caminului sa va executa folosind tubul de PVC in care se va face un decupaj;
- pozarea camerei de lucru din tuburi de beton simplu având Dn 100 cm. çi a coçului de
acces din tuburi de beton simplu (cu mufã) având Dn 80 cm, monolitizarea çi rostuirea
tuburilor se va face cu mastic, inclusiv a plãcii între camera de lucru çi coçul de acces (poz. 7
STAS 2448).
- montarea plãcii suport din beton armat Bc. 20 (vezi anexele A.3 sau A.4 din STAS 2448-82)
çi monolitizarea acesteia de corpul cãminului (coç acces) cu mastic
- pozarea ramei çi a capacului (conform STAS 2308-82) care va fi de tipul ÌV, cu balama
antifurt, carosabile çi monolitizarea ramei cu mastic;
- montarea scãrilor de acces în cãmin, executate din o[el beton F 20 mm, prima treaptã
urmând a fi fixatã la max. 50 cm. distan[ã de capac, iar ultima la max. 30 cm. distan[ã fa[ã de
bancheta de lucru;
- curã[irea rigolei din cãmin, de eventualele materiale cãzute în timpul execu[iei cãminului çi
sclivisirea acesteia cu mortar de ciment.
Verificarea calitã[ii cãminelor de vizitare çi proba de etançeitate se va face
concomitent cu verificarea çi probarea tronsoanelor de canal realizate, [inând cont de
condi[iile de exploatare a acestora.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 96
studio arca
E5ecu>ia u*0)uturi)(r
Dupã montajul canalului çi realizarea cãminelor de vizitare de la capetele tronsonului,
execu[ia umpluturilor se va efectua în douã etape dupã cum urmeazã:
- etapa (1): umpluturi par[iale în straturi de 15-20 cm. grosime compactate (modul de
compactare çi gradul de compactare au fost prezentate la 6.4.) pentru a nu produce
deplasãri ale corpului canalului, pânã la o înãl[ime de 50 cm. deasupra generatoarei
superioare a tuburilor, cu lãsarea descoperitã a mufelor deîmbinare, în vederea efectuãrii
probei de etançeitate.
- etapa (2): dupã efectuarea probei de etançeitate se executã umplerea totalã a trançeei, în
straturi de 20 ÷ 30 cm. grosime bine compactate pânã la nivelul de realizare a refacerii
sistemului rutier ini[ial al strãzii.
Umpluturile trançeei se vor face cu pãmânt mãrun[it neadmi[ându-se bulgãri de
pãmânt sau bolovani.
Encercarea 1e etan?eitate
Se va realiza pe tronsoane, între 2 cãmine.
În vederea încercãrii care se face cu apã, se prevãd urmãtoarele lucrãri pregãtitoare:
- umpluturi de pãmânt par[iale, lãsând îmbinãrile libere
- închiderea etançã a tuturor orificiilor
- blocarea extremitã[ilor canalului çi a tuturor punctelor susceptibile de deplasare în timpul
probei.
Încercarea la presiune internã se face cu apã (conform furnizor tuburi PVC).
Tronsoanele de conducte, se umplu cu apã între douã capete çi se men[in cel pu[in 2 ore la
o presiune medie de 2 m coloanã de apã. Se marcheazã nivelul pânã la care a fost umplut
tronsonul .
Dupã 2 ore nivelul apei în punctul de observa[ie nu are voie sã coboare mai mult de 5
cm. În cazul când rezultatele încercãrii de etançeitate nu sunt corespunzãtoare, se iau
mãsuri de remediere, dupã care se reface proba.
2.1.2 $ONTAREA O$ELOR F0entru 0(*0area a0e)(r 0)u2ia)e si a ce)(r *ena4ere@
Pompele se pot transporta ambalate in cutii de lemn inchise sau neambalate ,
sprijinite pe suporti de lemn si ancorate corespunzator. Ìn acest ultim caz este obligatorie
astuparea stuturilor de aspiratie si de refulare cu capace de material plastic.
Ìn situatia in care pompa nu se monteaza imediat in instalatie , depozitarea se va face
in incaperi lipsite de praf si umiditate. Pe tot parcursul depozitarii se vor pastra capacele pe
stuturile de aspiratie si refulare, uleiul din lagar, precum si folia din plastic care acopera
agregatul.
Saptamanal rotorul se va invarti manual 10-15 rotatii complete. Dezambalarea
garniturilor pentru presetupa se va face numai inaintea montarii lor. Tot atunci se va face si
deconservarea locasului pentru presetupa prin eliminarea stratului de vaselina aplicat.
Trans0(rt si *ani0u)are 1e catre 9ene/iciar
Manipularea pompelor , incarcarea si mai ales descarcarea din mijloacele de transport
se va face numai cu aparate de ridicat cu sarcina la carlig corespunzatoare si prin legarea in
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 97
studio arca
locurile prevazute in acest scop la postamentele pompei si in conformitate cu instructiunile
de montaj si exploatare din cartea tehnica a pompelor.
Transportul pompelor la beneficiar se face cu autovehicolul sau pe calea ferata. Ìn
mod oblogatoriu pompa si motorul electric vor fi ancorate pe podeaua vehicolului cu care se
transporta.
C(n1itii necesare ince0erii *(nta4u)ui
Platforma de montaj destinata deconservarii , curatarii si montarii subansamblelor
precum si celelalte suprafete aferente montarii vor fi eliberate de orice materiale straine
lucrarilor de montaj si curatite de moloz si gunoaie.
La locul in care se desfasoara montajul trebuie sa existe:
- dispozitive de ridicat si transportat prevazute cu cablurile si lanturile corespunzatoare;
- instalatie electrica de forta si iluminat, precum si reteaua electrica de joasa tensiune pentru
lampi portative cu prize suficiente si la indemana, pentru masinile portative si grupurile de
sudura; instalatie de apa tehnica; mese de lucru , menghina, scule, cutii etc.
Dec(nser2area
Suprafetele exterioare prelucrate ale pompei pot fi protejate cu un strat durabil de
protectie anticoroziva.
Acesta va fi inlaturat cu petrol sau cu alt solvent eficace.
Orice parte interioara a pompei , care este expusa la ruginire este protejata cu un strat
subtire de inhibitor de rugina.
Ìnaintea instalarii , pompa se spala pentru a inlatura inhibitorul de coroziune sau alte
materiale straine ce s-ar fi putut acumula in timpul transportului, depozitarii si manipularii.
Se va folosi o solutie slab alcalina la 80
0
C sau un solvent eficace.
CERINTE GENERALE RI"IND FUNDATIA SI CONDUCTELE
Este esential ca fundatia de beton sa fie complet intarita inaintea montarii agregatului
de pompare. Pregatirea suprafetei fundatiei pentru turnarea betonului de fixare a placii de
baza se face prin craituire. Se indeparteaza cel putin 25 mm din materialul fundatiei .
Aceasta operatie are ca scop indepartarea betonului poros, de mica rezistenta.
Conducta de refulare trebuie rigidizata in asa fel incat sa nu introduca eforturi si
vibratii in flansa de refulare a pompei.
Daca diametrul stutului de refulare nu este egal cu cel al conductei, racordul se face
cu o reductie concentrica (spre deosebire de cazul similar la aspiratie cand se folosesc
reductii excentrice).
Pe conducta de refulare trebuie instalata o clapeta de retinere intre flansa pompei si
vana de refulare.
CONDITII TE%NICE DE $ONTA+
Respectarea conditiilor tehnice de montaj prezentate in cartile tehnice ale fiecarui tip
de pompa este obligatorie pentru ca asigura montajului o calitate corespunzatoare, iar
agregatului de pompare o functionare sigura si de lunga durata.
Corespunzator cerintelor impuse de conditiile tehnice de montaj se stabilesc normele
tehnologice de ansamblare si instalare a electropompei, limitele abaterilor limita admise la
montaj si ordinea si regulile incercarii si verificarii agregatului inaintea primei porniri si in
perioada functionarii de proba.
Totalitatea operatiilor de montaj , a verificarilor , se va realiza in conformitate cu
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 98
studio arca
desenele , fisele de masuratori , instructiunile date de furnizorul motorului si conditiile tehnice
de montaj.
Rezultatele care caracterizeaza montajul se consemneaza in documentatia de montaj
care va cuprinde fisa de masuratori, procese verbale etc.
Ìn cazul in care , in urma transportului sau a depozitarii, apar defecte, acestea vor fi
inlaturate conform unei tehnologii aprobate de uzina constructoare.
Executia si receptia lucrarilor de constructii legate de instalarea si betonarea pieselor
agregatului se va face conform conditiilor tehnice specifice acestor lucrari .
Operatiile de montaj si punere in functiune a agregatului sunt considerate ca realizate
numai dupa efectuarea probelor si verificarilor cuprinse in instructiunile specifice fiecarui tip
de proba si dupa functionarea neintrerupta a agregatului in conditii satisfacatoare timp de 72
ore.
$ASURI DE ROTECTIA $UNCII
Pentru prevenirea accidentarii prsonalului , manipularea pompelor , in cursul instalarii
lor, pe durata exploatarii sau cand se executa operatiuni de intretinere , va fi incredintata
numai persoanelor cu calificare corespunzatoare si fiind instruit in consecinta.
Ìnstalarea aparatelor electrice precum si orice lucrare executata asupra aparatului
electric se va efectua in conditiile deconectarii initiale de la retea.
Amplsarea aparatajului electric trebuie sa asigure evitarea contactului acestuia cu
persoane necalificate , care se pot accidenta.
Ìnainte de pornirea agregatelor de pompare se va verifica daca instalatia electrica a
fost legata la pamant.
Se vor afisa la loc vizibil schema instalatiei in care este montata pompa si
instructiunile de supraveghere adaptate la conditiile specifice tehnologiei instalatiei.
Se interzice cu desavarsire remedierea unor defectiuni in timpul functionarii
agregatului de pompare.
Pe perioada de executie a lucrarilor de montaj se vor lua masuri de protectie a muncii
specificate in NGPM-1996, Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ÷
MLPAT 1993 si a "Normelor specifice de securitate a muncii pentru lucrarile de instalatii
tehnico - sanitare si de incalzire¨ din 1996.
$ASURI DE RE"ENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSÌ vor fi stabilite de executantul
lucrarii conform "Normativului de prevenire a incendiilor pe perioada executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora¨ C 300 / 94.
NOR$ATI"E SI STANDARDE DE REFERINTA
1. Legea nr. 10 / 1995, privind calitatea in constructii;
2. HGR nr 273 / 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii;
3. HGR nr 766 / 1997 - Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii;
4. Ordin M.Ì. nr 775 / 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire si stingere a
incendiilor;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 99
studio arca
5. Ordonanta G.R. privind apararea impotriva incendiilor nr. 60 / 1997;
6. H.G.R. nr.51 / 1992 privind unele masuri pentru activitati de prevenire si stingere a
incendiilor;
7. P118 / 1999 ÷ Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
8. Ì 9 / 1994. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;
9. Ì9 / 1 ÷ 1997. Normativ pentru exploatarea instalatiilor sanitare;
10. C ÷ 56. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora;
11. Norme generale de protectie a muncii, editia 1996;
12. Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari de instalatii tehnico -sanitare si de
incalzire editia1996.
13. STAS 1478 .Ìnstalatii sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii generale;
2.1.! STATIA DE EURARE
Statia de epurare este de tipul de tipul mecano-biologice, cu denitrificare de durata,
nitrificare si stabilizare aeroba a namolului, fiind destinata epurarii biologice a apelor uzate
menajere de la hala, avand un numar de 400 muncitori, in doua schimburi.
Treapta mecanica a statiei de epurare consta din cosul din inox, cu distanta dintre
bare de 10 mm, amplasat pe conducta de intrare in statia de pompare, respectiv din sita cu
curatare rotativa, cu fante de 1 mm, amplasat dupa statia de pompare.
Treapta biologica consta din bazine de denitrificare, bazine de nitrificare, 2 decantoare
secundare si bazine de stocare si stabilizare a namolului. Produsul epurarii mecanice sunt
reziduurile solide provenite de la cos si sita, rezultatul epurarii biologice este apa
conventional curata si namolul in exces.
C(nstructie6
Statia de epurare este alcatuita din mai multe containere din polipropilena, in care sunt
montate echipamentele tehnologice. Containerele din polipropilena se pot monta ingropat,
semi-ingropat sau suprateran, in functie de conditiile din teren. Containerele se amplaseaza
pe un radier din beton, dupa care se betoneaza, folosind peretii containerelor ca si cofrag
interior.
Suflantele si panoul de comanda se vor monta intr-o cladire tehnologica, a carui
dimensiuni se vor stabili de catre proiectantul statiei de epurare, in functie de nivelul de
dotare pe care se doreste sa aiba cladirea, respectiv statia de epurare.
Descrierea tehnica a statiei 1e e0urare

Statia 1e 0(*0are
Statia de pompare este destinata pentru pomparea apelor uzate brute in sita cilindrica
cu autocuratare. Pe teava de intrare in statia de pompare va fi montat un cos de retinere din
otel inoxidabil, cu distanta dintre bare de 25 mm, pentru retinerea reziduurilor grosiere, solide,
care ar putea deteriora pompele submersibile. Pompele utilizate sunt pompe submersibile
pentru ape uzate brute. Actionarea lor se va face in functie de nivelul de apa din statia de
pompare. Pompele sunt dotate cu supape de retinere, senzori de nivel, dispozitive de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 100
studio arca
ghidare, fitinguri, tevi. Pe conducta care va merge spre sita cilindrica, va fi montat un
debitmetru inductive, inclusiv suport pentru traductor, pentru masurarea debitului de apa
influenta in statia de epurare. Datele despre debite se stocheaza pentru o perioada de 90 de
zile. Statia de pompare va avea in dotare un dispozitiv de ridicare cu actionare manuala,
pentru extragerea cosului de retinere, care se va goli intr-un container.
Sita ci)in1rica cu aut(curatare
Sitele cilindrice sunt echipamente destinate separarii continue din apa uzata a
particulelor insolubile de dimensiuni mai mari. Filtrarea este asigurata de o sita cu orificii de
diferite forme (circulare, longitudinale, dreptunghiulare). Apa uzata influenta, din racordul de
intrare curge gravitational prin sita, impreuna cu particulele insolubile mai mici decat orificiile
sitei. Particulele mai mari decat fantele sitei sunt retinute, dupa care sunt evacuate deasupra
muchiei sitei de o perie actionata electric. Pentru a preveni improscarea apei, sita este dotata
cu un capac rabatabil. Pentru regimul de functionare exterioara, sita cilindrica este dotata cu
un capac dublu-strat, cu incalzire si termostat, ce porneste incalzirea, când temperatura
scade sub 0ŒC. Evacuarea suspensiilor retinute se face de catre o componenta rotativa,
compusa dintr-un ax cu doua perii. Axul este actionat de un reductor electric.
Bazinu) 1e 1enitri/icare
Reactorul de denitrificare este destinata pentru reducerea poluarii pe baza de azot -
azotul si nitratii sunt transformati in nitriti si azot gazos. Tot in acest reactor se face
reducererea poluarii pe baza de carbon, astfel se reduce si o parte a substratului ce se poate
descompune biologic. Pentru buna functionare a reactorului de denitrificare este nevoie de
permanenta omogenizare a apelor din reactor, cu un agitator submersibil in fiecare bazin.

Bazinu) 1e nitri/icare
Reactorul de nitrificare este destinat pentru eliminarea incarcarilor organice pe baza de
carbon, care va conduce la reducerea a CBO
5
si a CCO
Cr
, totodata la transformarea
poluantilor pe baza de azot, din azot amoniacal in nitrati.
Pentru functionarea corespunzatoare a reactorului, si pentru dozarea oxigenului necesar, pe
fundul bazinului de aerare, sunt montate aeratoare cu bule fine Bazinul de aerare este dotat
cu o pompa mamut pentru recircularea interna, care, printr-un circuit intern pompeaza
namolul activat in bazinul de denitrificare. Bazinul mai este dotat cu o pompa submersibila,
care, o data pe zi, la timpul programat, va pompa o cantitate de namol in bazinul de stocare a
namolului.
Decant(are)e secun1are
Decantoarele secundare sunt destinate pentru separarea namolului activat din apa
epurata. Apele uzate provenite din bazinul de nitrificare BN ÌÌ. curg gravitational in
decantoarele secundare, ambele având dimensiuni similare. Ìn interiorul bazinului, apele
uzate curg spre baza bazinului, de unde se vor ridica spre suprafata, unde se va produce
aspiratia apei curate printr-un sistem de tevi scufundate in colectorul amplasat in centrul
decantorului, de unde se va evacua prin conducta de evacuare.
Echipamentele decantoarelor secundare sunt: pompele mamut pentru pomparea namolului
decantat, care recircula permanent namolul decantat de la baza decantorului secundar in
bazinul de denitrificare, respectiv pompa pentru namolul plutitor, care de câteva ori pe zi
colecteaza namolul plutitor de la suprafata decantoarelor, si le transporta printr-o conducta in
bazinul de nitrificare.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 101
studio arca
Bazinu) 1e st(care a na*()u)ui
Namolul in exces din bazinul de aerare este pompat in bazinul de stocare si stabilizare
a namolului. Namolul se va stabiliza aerob prin insuflarea de aer, cu ajutorul ununi sistem de
aerare cu bule medii AS - ASE. Aerul va fi furnizat de o suflanta.
2.1.& %IDRANTI SUBTERANI
Se monteaza pe retelele de distributie a apei cu presiunea nominala Pn 10, la care se
racordeaza hidrantul portativ STAS 695-76 sau hidrantul portativ cu robinente STAS 695-85,
pentru alimentare cu apa la stingerea incendiilor sau pentru alte necesitati.
Hidrantii subterani se executa in trei variante.
Tip Ìnaltime
Ìnaltime de
ingropare
Greutate
A 753 1000 50 kg
B 1003 1250 55 kg
C 1253 1500 60 kg
Piesele din fonta si otel sunt vopsite cu vopsea anticorosiva.
Montarea se face pe retelele de distributie a apei, cu ajutorul unui cot cu talpa.
Hidrantul este ingropat in sol, iar linga gaura de golire se executa un loc de absorbtie a apei
golite din nisip sau balastru. La partea de sus a hidrantului subteran se monteaza cutia
hidrant DÌN 4055 pentru protejarea hidrantului, care este marcat cu inscriptionarea
H‹DRANT.
Dupa montarea hidrantului portativ se deschide ventilul hidrantului subteran cu
ajutorul, cheii prin rotire in sens opus al mersului ceasornicului, iar inchiderea se face prin
rotirea cheii in sensul mersului ceasornicului. Ìn cazul deschiderii, tija filetata cu ajutorul
piulitei fluture ridica ventilul din corpul ventilului lasind liber drumul apei, totodata ventilul prin
ridicare inchide gaura de golire. Ìn cazul inchiderii tija filetata apasa ventilului in jos inchizand
drumul apei si deschizand gaura de golire, deci apa ramasa in corpul hidrantului se scurge in
patul de nisip, inlaturind pericolul de ingheti in timpul iernii.
Nu necesita o intretinere speciala, la montare in jurul gauri de golire trebuie amenajata
loc pentru apa golita din nisip sau balastru. Ìn cazul in care mechanismul s-ar avaria, se
demonteaza capacul ventilului si tot sistemul se scoate fara dezgroparea hidrantului. Piesele
avariate se repara si se schimba dupa care se introduce sistemul in corpul hidrantului.
Ca0.2.2 C(r0 A1*inistrati2
Pentru realizarea unor instala[ii sanitare interioare care sã corespundã exigen[elor de
calitate, executantul va respecta urmãtoarele etape:
-pregãtirea punctului de lucru;
-aprovizionarea çi transportul materialelor;
-montarea: conductelor de apã rece, conductelor de canalizare, a caminelor si
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 102
studio arca
utilajelor
-probele de etançeitate çi func[ionalitate;
2.2.1 re73tirea 0unctu)ui 1e )ucru
Înainte de începerea lucrãrilor, conducãtorul punctului de lucru va analiza atent
proiectul tehnic luând toate mãsurile necesare ca lucrãrile sã corespundã calitativ normelor în
vigoare.
În vederea executãrii lucrãrilor, conducãtorul çantierului îçi organizeazã punctul de
lucru în barãci (sau încãperi) pentru activitatea tehnicã, depozitarea çi prelucrarea
materialelor.
Magazia va fi o încãpere în care sã poatã fi pãstrate materialele necesare pentru 1-2
zile de lucru. Magazia unde se vor depozita materialele va fi o încãpere închisã, uscatã,
curatã çi bine aerisitã.
Materialele cu gabarit mare, cum sunt: conductele, pot fi depozitate çi în locuri
deschise ([arcuri) cu condi[ia ca acestea sã fie acoperite çi ferite de soare.
Materialele vor fi açezate pe rastele, sau stivuite în aça fel încât sã nu se degradeze
sau sã provoace accidentãri personalului muncitor.
O aten[ie mãritã se va acorda depozitãrii [evilor din polipropilena reticulara çi a
tuburilor de canalizare din polipropilenã ignifugã. Acestea se vor depozita în plan orizontal pe
toatã lungimea lor, sortate pe dimensiuni çi felul materialului, stivele nedepãçind înãl[imea de
1 metru.
Tuburile din polipropilenã ignifugã pentru canalizare vor fi depozitate la cel pu[in 1 m
de orice sursã de cãldurã çi vor fi protejate de razele soarelui.
Fitingurile çi armãturile se vor açeza în rafturi pe sortimente, dimensiuni çi tipul
materialului.
Încãperile unde se vor depozita tuburile sau fitingurile din polipropilenã ignifugã se vor
prevedea cu ferestre çi vor fi foarte bine aerisite.
Atent se vor depozita çi materialele de construc[ii sau utilajele func[ionale cum sunt:
tabal, materialele de izolare, etc.
Atelierul de lucru se instaleazã într-o încãpere sau magazie de çantier çi este dotat cu
utilaje cu care se executã opera[iile de prelucrare a materialelor (tãiere, filetare, îndoire) çi o
bunã parte din cele de montaj.
2.2.2 A0r(2izi(narea ?i trans0(rtu) *ateria)e)(r
Conducãtorul punctului de lucru va urmãri çi va da instruc[iuni privind modul de
aprovizionare çi transport al materialelor. Se va urmãri sã fie procurate numai materiale çi
utilaje prevãzute în proiect, care sã corespundã cerin[elor de calitate, prevãzute de
standardele in vigoare.
La procurarea materialelor çi utilajelor se va solicita producãtorului sau furnizorului
certificate de calitate çi omologare, care sã men[ioneze datele tehnice despre materialul sau
utilajul aprovizionat, date care sã corespundã cu cele prevãzute în proiect.
Manipularea çi transportul materialelor çi a utilajelor se va face cu multã aten[ie pentru
a nu se produce accidente. Se va acorda aten[ie la modul cum sunt açezate în mijloacele de
transport, materialele sau obiectele grele cum sunt: [evile, grupuri de pompare, etc astfel
încât acestea sã nu se rãstoarne în timpul transportului.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 103
studio arca
O aten[ie mãritã se va acorda la aprovizionarea tuburilor de polipropilenã ignifugã
pentru canalizare. Pentru recunoaçtere, tuburile de canalizare au marcate la exterior
denumirea çi dimensiunea tubului, numãrul de STAS ce stã la baza producerii materialului çi
data fabrica[iei.
Tuburile din polipropilenã ignifugã pentru canalizare se vor manipula çi transporta cu
multã grijã pentru a le proteja de lovituri. La încãrcare, descãrcare, materialele din
polipropilenã nu vor fi aruncate, iar deasupra lor nu se vor depozita alte materiale.
La transportarea lor, tuburile din polipropilenã se vor açeza numai orizontal, pe
suprafe[e drepte, sprijinite continuu pe toatã lungimea lor în stive, care sã nu depãçeascã 1
m înãl[ime.
Dacã [evile au o lungime mai mare de 4 m, autocamionul va trebui sã aibã ataçatã o
remorcã monoaxã.
Transportul tuburilor din polipropilenã ignifugã pentru canalizare se va face la adãpost
de razele soarelui, iar pe timp friguros se vor lua mãsuri suplimentare de asigurare contra
loviturilor.
2.2.! $(ntarea c(n1ucte)(r si a (9iecte)(r sanitare
Prima opera[ie ce se executã este stabilirea traseelor unde se monteazã conductele.
Traseele vor fi cele prevãzute în proiect, respectându-se prevederile din normativul Ì 9/2004.
Se va urmãri foarte atent realizarea de cãtre constructor a tuturor golurilor în plançee
sau în pere[i pe unde trebuie sã treacã conductele.

Înainte de începerea execu[iei, dupã stabilirea traseelor, toate materialele se vor
supune unui control calitativ riguros. În acest scop se va urmãri ca toate materialele care intrã
în operã sã nu prezinte defecte cum ar fi : îndoiri, turtiri sau fisuri.
Se începe cu conductele principale de distribu[ie amplasate în çapã çi se continuã cu
legãturile la fiecare obiect sanitar. La montare se vor respecta pantele prevãzute în
normative, pentru a permite golirea instala[iei.
Conductele se vor monta astfel încât sã nu formeze saci sau pungi de aer.
Conductele de legãturã la obiectele sanitare vor fi montate paralel cu pere[ii sau
mascate în pere[i, în func[ie de structura pere[ilor.
Conductele orizontale de apã caldã vor fi montate deasupra conductelor de apã rece.

Conductele de apã se vor monta sub conductele electrice, însã deasupra conductelor
de canalizare la o distan[ã de minim 20 cm.
Montarea propriu-zisã a conductelor constã în fixarea lor provizorie la pozi[ie (prin
distan[ieri, prinderea cu copci de ipsos, sârme, etc) çi montarea definitivã.
Pentru îmbinãrile demontabile se vor folosi racorduri olandeze amplasate în locuri
accesibile.
În zonele unde conductele se vor monta aparent , prinderea acestora de elementele
de construc[ie se va face cu ajutorul brã[ãrilor. Distan[a dintre punctele de prindere se va
determina în func[ie de diametrul conductei çi de modul de protejare (izolare).
La trecerea prin elementele de construc[ie (pere[i sau plançee) [evile vor fi montate în
tuburi de protec[ie. Tuburile de protec[ie vor avea diametrul interior mai mare cu 10-20 mm
decât diametrul exterior al [evii. Tubul de protec[ie se va fixa bine în perete sau în plançeu.
La trecerile prin pere[i, tubul de protec[ie va avea lungimea egalã cu grosimea finitã a
pere[ilor, iar la trecerile prin plançee, tubul de protec[ie va depãçi partea superioarã finitã a
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 104
studio arca
plançeului cu 20 mm çi va fi la nivelul pãr[ii finite inferioare a plançeului.
Trecerile prin funda[ii sau pere[i exteriori se vor realiza cu mãsuri speciale de etançare
contra infiltra[iilor.
Nu se admit îmbinãri ale conductelor în mançoanele de protec[ie.
Distan[a minimã între marginea tubului de protec[ie çi cea mai apropiatã îmbinare sau
deriva[ie, va fi de 5 cm.
Tu9uri 1in 0()i0r(0i)en3 i7ni/u73 cu *u/e, 0entru cana)izare
Prima opera[ie ce se executãeste stabilirea traseelor unde se monteazã tuburile.
Traseele vor fi cele prevãzute în proiect, vor fi obligatoriu paralele cu pere[ii sau linia stâlpilor,
respectându-se în acest sens prevederile din Normativul Ì 9/2004.
Se va urmãri foarte atent realizarea de cãtre constructor a tuturor golurilor în plançee
sau în pere[i pe unde trebuie sã treacã conductele.
Înainte de începerea execu[iei, dupã stabilirea traseelor, toate materialele se vor
supune unui control calitativ riguros. În acest scop se va urmãri ca toate tuburile care intrã în
operã sã nu prezinte defecte cum ar fi: îndoiri, turtiri, fisuri sau garnitura de etançare sã fie
degradatã sau lipsã. De asemenea, se va verifica, ca în interiorul tuburilor sã nu fie pietre sau
alte obiecte.
Prelucrarea çi montarea tuburilor din polipropilenã ignifugã cu mufã pentru canalizare
se va efectua numai de cãtre personal tehnic de specialitate, instruit în domeniul prelucrãrii
materialelor plastice çi montãrii acestora.
Acestea se monteazã numai deasupra cotei de +0,00 în conductele de legãturã la
obiectele sanitare çi coloanele de aerisire.
Se monteazã întâi coloanele çi apoi conductele de legãturã.
Conductele se monteazã aparent, pe ziduri prinse cu brã[ãri.
Montarea se face întâi provizoriu, fixarea fãcându-se cu sârmã, cu o distan[ã liberã de
la mufã la perete de 2,5 cm.
Se verificã pozi[ia de montare çi se efectueazã corecturile, apoi coloane se va apropia
de perete çi se va fixa cu brã[ãri sub mufe.
Toate capetele terminale, ramifica[iile çi piesele de curã[irese vor astupa provizoriu cu
dopuri de hârtie çi mortar de ipsos.
Conductele de legãturã la obiectele sanitare se monteazã provizoriu prin legare cu
sârma la pozi[ie.
Se scoate dopul de protec[ie de la coloana de scurgere existentã, se verificã pozi[ia de
montare a conductelor de legãturã çi se efectueazã corecturile necesare apoi se executã
fixarea definitivã în dispozitivele de sus[inere.
Capãtul rãmas liber pentru racordarea la obiectul sanitar se astupã provizoriu cu dop
de hârtie çi mortar de ipsos.
Prelucrarea çi montarea tuburilor de polipropilenã ignifugã pentru canalizare se va face
la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între +5
0
C çi 30
0
C.
Îmbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor prin introducerea capãtului fãrã mufã în
mufa tubului urmãtor. Pentru uçurarea introducerii capãtului fãrã mufã în mufa tubului
urmãtor, acesta se unge cu pu[inã vaselinã. Etançarea îmbinãrii se realizeazã cu garnituri de
cauciuc.
În cazul când este nevoie ca tubul sã fie tãiat, aceastã opera[ie se face cu fierãstrãul
de mânã, tãierea fãcându-se perpendicular pe generatoare. Dupã tãiere, extremitatea tãiatã
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 105
studio arca
se çafreneazã la un unghi de 45
0
dupã care se debavureazã.
Prinderea çi sus[inerea coloanelor verticale de scurgere se va efectua cu ajutorul
brã[ãrilor çi protec[iilor elastice fixate pe perete. Prinderea se va face la 3-4 cm de mufa cea
mai apropiatã, sub aceasta.
Coloanele de canalizare se vor prelungi peste terasa clãdirii cu 50 cm, iar în capul
acestora se vor monta piese de capãt pentru aerisire.
Conductele colectoare de canalizare, montate sub pardosealã se vor açeza pe un pat
de nisip compact de 15 cm grosime.
CONDUCTE R
Pentru montaj se pot utiliza numai elemente, care in timpul transportului si depozitarii
nu au fost deteriorate sau murdarite.
Te*0eratura *ini*a 0entru *(nta4u) c(n1ucte)(r 1in *ateria) 0)astic este 1e
I'QC, tinan1 c(nt 1e su1are. La temperaturi mai scazute se asigura destul de greu
conditiile pentru efectuarea unor imbinari de calitate.
Pe intreaga perioada a montajului si transportului trebuie ca elementele sistemului din
material plastic sa fie ferite de socuri, lovituri de material in cadere si de alte modalitati de
deteriorare mecanica.
Inc(2(ierea c(n1ucte)(r /ara inca)zire se e/ectueaza )a ( te*0eratura 1e *in.
I1'QC. Pentru tevile cu diametru de 20 ÷ 32 mm este valabil, ca raza minima de indoire este
de 8 • diametrul conductei (D).
Nu este permis ca elementele sa intre in contact cu flacara deschisa.
Ìncrucisarea conductelor se efectueaza prin elemente speciale pentru acest scop.

Ìmbinarea partilor din material plastic se efectueaza prin sudare polifuzionara, apoi prin
sudare cu ajutorul electroformelor, sau prin sudarea cap la cap. Ìn timpul sudurii apare o
imbinare omogena, de inalta calitate. Pentru realizarea imbinarii este necesar sa se respecte
procedeul exact si sa se utilizeze aparatele corespunzatoare.
Pentru imbinarile cu filet este necesar sa se utilizeze fitinguri cu filet. Taierea fileturilor
la elementele din material plastic este interzisa. Fileturile se etanseaza cu banda din teflon
sau cu chituri speciale de etansare.
Daca dupa un fiting combinat urmeaza o conducta metalica, nu se poate ca in
apropierea fitingului sa se realizeze o imbinare prin lipire sau sudare, din cauza unui posibil
transfer de caldura asupra lui.
Pentru inchiderea coturilor de perete, eventual a unui ansamblu universal de perete,
inainte de montarea armaturilor de evacuare (de exemplu in cursul probei de presiune),
recomandam sa se utilizeze dopuri (obturatoare) din material plastic.
Sudarea
Sudarea poate fi prin polifuzionare, cu ajutorul electroformei, sau cap la cap. Toate metodele
trebuie sa fie facute exact dupa procedeele de lucru si cu aparate sigure destinate acestui
scop, ai caror parametri sunt controlati.
$aierea tevilor
Tevile pot fi taiate (decupate) numai cu scule taioase, bine ascutite. Recomandam sa se
utilizeze foarfeci speciale sau cutitul de taiat conducte din material plastic.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 106
studio arca
%mbinarile insurubate, reductiile din material plastic & metal
Pentru reductia material plastic ÷ metal, la conducta de apa calda se utilizeaza in principiu
reductii cu fileturi matritate interioare si exterioare, din cupru nichelat. Pentru etansarea
imbinarilor prin surub cu fileturi matritate se utilizeaza chei de etansare cu banda, daca
reductia nu este prevazuta cu insurubare cu mai multe laturi direct la partea metalica.
ATENTÌUNE:
Utilizarea reductiilor cu fileturi din material plastic nu este admisa in tehnica sanitara din
considerente termo ÷ tehnice si fizico ÷ mecaniceŽ
Reductiile cu fileturi din material plastic pot fi utilizate de exemplu, la efectuarea unor sisteme
de distributie provizorii.
Pentru inchiderea coturilor de perete sau a ansamblurilor universale de perete, inainte de
montarea armaturilor de evacuare se utilizeaza obturatoare din material plastic.
Etansarea imbinarilor
Etansarea imbinarilor prin surub se efectueaza exclusiv cu banda de teflon, sau cu chit
special pentru etansare.
Iz()atia
Conducta de apa calda se izoleaza impotriva pierderilor termice, conducta de apa rece se
izoleaza impotriva cumularilor termice si impotriva acoperirii cu condens a conductei.
Ìzolatia conductei de apa rece este importanta pentru mentinerea temperaturii de maxim
20•C, avand in vedere mentinerea calitatilor igienice ale apei potabile. De asemenea,
mentinerea temperaturii apei calde la limita superioara, stabilita de norma privind protectia
impotriva oparirii, este si o masura de limitare a influentelor bacteriilor.
Conducta trebuie sa fie izolata pe intregul traseu, inclusiv fitingurile si armaturile.
Este necesar sa se asigure grosimea minima de proiectare pe intreg diametrul conductei si
pe intregul traseu (asta inseamna ca izolatia care se imbraca deja taiata pe conducta, dupa
montaj trebuie sa fie nou refacuta sub forma profilului intreg, de exemplu prin lipire, prinsa cu
agrafe sau cu banda de lipit).
OBIECTE SANITARE
Echiparea cu obiecte sanitare se va face cu respectarea solicitarii beneficiarului.
Lavoarele vor fi din portelan sanitar cu picior. Se vor monta la 80 cm de la pardoseala
finita.
Lavoarele vor fi prevazute cu baterii amestecatoare cu racorduri de 1/2". Sifoanele de
scurgere aferente vor fi de tip butelie din polipropilena alba sau furtun flexibil,
corespunzatoare diametrului de 32 mm.
Ca accesorii, lavoarele pot fi prevazute, cu respectarea solicitarii beneficiarului, cu
oglinzi, etajere, port-sapun, port-prosop si port-pahar.
Vasele de WC vor fi din portelan sanitar cu rezervorul de spalare montat la
semiinaltime. Rezervoarele vor fi din din polietilena sau din PVC cu izolatie anti-condens, cu
capacitatea de 6 - 9 litri. Vasele de WC vor fi prevazute cu rama cu capac, Ca accesorii,
vasele de WC vor fi prevazute si port-hartie.
Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de constructie se va face fie direct prin
suruburi cu dibluri din plastic, fie indirect prin inermediul consolelor sau a altor elemente de
sustinere.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 107
studio arca
Armaturile sanitare cu montaj pe perete (cada de dus) vor fi pozate la suprafata finita
a acestora.
Cotele de montaj ale obiectelor sanitare, precum si distantele minime pe orizontala
dintre acestea sunt in conformitate cu STAS 1504 ÷ 85.
Ìn scopul evitarii deteriorarii obiectelor sanitare pe timpul efectuarii lucrarilor de finisaj
la constructie, acestea vor fi protejat in mod obligatoriu pana la terminarea lucrarilor
mentionate.
2.2.& r(9e ?i 2eri/ic3ri a)e insta)a>ii)(r sanitare interi(are
Conductele de apã rece çi caldã de consum vor fi supuse la urmãtoarele încercãri:
-de etançeitate la presiune la rece;
-de func[ionare la apã rece çi caldã;
-de etançeitate çi rezisten[ã la cald a conductelor de apã caldã de consum.
Încercarea de etançeitate la presiune la rece, ca çi încercarea de etançeitate çi
rezisten[ã la cald se vor efectua înainte de montarea aparatelor çi armãturilor la obiectele
sanitare, extremitã[ile conductelor fiind opturate cu dopuri.
Presiunea de încercare la etançeitate çi rezisten[ã la cald la conductele de apã rece çi
caldã va fi egalã cu 1,5x presiunea de regim, indicatã în proiect dar nu mai micã de 6 bari.
În cazul nostru presiunea de etançeitate este de 6 bari.
Conductele se vor men[ine sub presiune cel pu[in 20 de minute, interval în care nu se
admite scãderea presiunii.
Încercarea de func[ionalitate la apã rece çi caldã se va efectua dupã montarea
armãturilor la obiectele sanitare. Se va verifica prin deschiderea succesivã a armãturilor
dacã presiunea de utilizare este realizatã.
Încercarea de etançeitate çi rezisten[ã la conductele de apã caldã de consum, se va
face prin punerea în func[iune a instala[iei de preparare a apei calde.
Presiunea çi temperatura de regim (450 C ) se vor pãstra în instala[ie tot timpul
necesar verificãrii etançeitã[ii îmbinãrilor çi a tuturor punctelor de sus[inere çi va dura cel
pu[in 6 ore.
Încercarea de func[ionalitate se va efectua având boilerul în func[iune.
Conductele de canalizare vor fi supuse la urmãtoarele încercãri:
-de etançeitate;
-de func[ionare.
Încercarea de etançeitate se va efectua prin verificarea etançeitã[ii pe traseul
conductelor çi a punctelor de îmbinare. Verificarea se va efectua înainte de mascarea
conductelor.
Încercarea de etançeitate se va efectua prin umplerea cu apã a conductelor astfel:
-conductele de canalizare a apelor meteorice, pe toatã înãl[imea clãdirii;
-conductele de canalizare a apelor menajere, pânã la nivelul de refulare prin sifoanele de
pardosealã sau ale obiectelor sanitare.
La efectuarea probelor de func[ionare se vor verifica pantele conductelor, starea
pieselor de sus[inere çi de fixare, existen[a pieselor de curã[ire.
Ca0. 2.! %ALA RODUCTIE
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 108
studio arca
2.!.1.Insta)atii 0)u2ia)e ti0 7e9erit
Sistemul de colectare Geberit Pluvia, se bazeaza pe fomenul de vacuum indus in
conducte prin curgere la sectiune plina. Sistemul consta in receptorii de terasa, tevi si fitinguri
fabricate din polietilena de inalta densitate Geberit, un sistem complet de prindere. Prin
actiunea de sifonare, Geberit Pluvia permite colectarea apelor de pe acoperis fara ca
instalatia sa necesite o anumita panta. Datorita vitezelor mari ale apei in conducta sistemul
se autocurata.

TIURI DE INBINARI
Su1ura ca0 )a ca0
Toate diametrele de la • 32 ÷ 315 mm pot fi sudate cap la cap
Proprietatile imbinarii:
− nedemontabila;
− rezistenta la tensiuni
Sudura cap la cap este metoda cea mai simpla de imbinare, oferind avantajul
prefabricari. Polietilena de inalta densitate un necesita nici un alt material de adaos pentru
sudura cap la cap. Poate fi folosita pentru prefabricare atat pe santier cat si in atelier.
Conditii necesare pentru o sudura cap la cap perfecta:
− curatarea plitei de sudura precum si a partilor ce urmeaza a fi sudate;
− plita de sudura trebuie sa ajunga la temperatura optima;
− o forta de presare optima a partilor ce urmeaza a fi sudate;
− partile ce urmeaza a fi sudate trebuie sa fie taiate cat mai drept la ungh• de 90Œ.
Sudura cap la cap un necesita spatiu foarte mare. Marginea cordonului de sudura un
blocheza conducta, lasand sectiunea interioara a tevii aproape neschimbata.
Su1ura ca0 )a ca0 *anua)a 0entru 1ia*etre R !2 C :' **
Verificati temperatura plitei de sudura. Nu incepeti procesul de sudura inainte ca ledul
verde de pe plita de sudura sa fie aprins.
Presati capetele conductelor ce urmeaza a fi sudate de plita de sudat, numai la
inceput, apoi doar sustineti cele doua conducte fara a presa. Observati cu mare atentie
procesul de topire.
Ìn momentul in care grosimea cordonul topit este aproximativ cat jumatate din
grosimea peretelui conductei, desprindeti ambele conducte de plita de sudat, simultan, si
presati cu grija cele doua capete de conducta pentru imbinare. Mariti forta de presare pana
obtineti forta necesara conform tabelului de la pag. 4
Mentineti aceeasi forta de presare, pana cand sudura se raceste (aproximativ 30
secunde). Nu accelerati procesul de racire prin contactul cu obiecte reci sau apa
Su1ura ca0 )a ca0 cu *asina 1e su1at 0entru 1ia*etre R &= C !1' **
Pozitionati partile de conducta ce urmeaza a fi sudate in bacurile de prindere si aliniati
bacurile in linie
Presati cele doua capete de conducta catre dispozitivul de indreptat fete. Porniti
dispozitivul si mentineti cele doua conducte presate pana cand cele doua suprafete sunt
complet curate si plane. Ìmbinati cele doua conducte pentru a verifica partile indreptate
Topiti cele doua capete de conducta cu ajutorul plitei de sudura (nu inainte ca ledul
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 109
studio arca
verde de pe plita de sudura sa fie aprins) pana cand grosimea cordonului topit este
aproximativ jumatate din grosimea peretelui conductei (depinde de diametrul conductelor)
Presati cu grija cele doua parti ce urmeaza a fi sudate, cu forta de presare necesara
conform gradatiei de pe masina in functie de diametrul conductelor. Blocati mecanismul
masinii pentru ca cele doua conducte sa ramana presate pana cand se realizeaza racirea
completa a sudurii (aproximativ 40 de secunde)
I*9inarea 0rin *u/e 1e e)ectr(/uziune
Se pot suda conducte incepand cu diametrul • 40 pana la • 315 mm
Proprietatile imbinarii:
− nedemontabila;
− rezistenta la tensiuni
Sudura cu mufa de electrofuziune se foloseste de obicei pentru imbinare la pozitie.
Se foloseste deasemenea pentru istalari ulterioare sau reparatii. Ìmbinarea obtinuta
este simpla, rapida si durabila.
Zona incalzita si zona ce se topeste este impartita in doua campuri separate, astfel ca
nu exista rezistenta electrica in centrul electromufei, ceea ce reprezinta un factor de siguranta
important. Forta de presare necesara pentru sudura este obtinuta din contractia electromufei
in momentul in care este incalzita si este distribuita in mod egal pe toata suprafata sudata.
Firele rezistentei electrice nu vor coroda, in momentul in care sudura s-a terminat ele vor fi
acoperite in totalitate cu polietilena.
Curatati si razuiti capetele de conducta ce urmeaza a fi sudate cu electromufa
Curatati bavura rezultata. Capetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa ramana uscate
pe tot parcursul procesului de sudare cu mufa de electrofuziune FR &=.18= **@
Ìnserati capatul conductei sau al fitingului in mufa de electrofuziune
Conectati la bornele mufei si la priza masina Geberit de sudat prin electrofuziune.
Apasati butonul de start pentru inceperea procesului de sudura.
Timpul pentru realizarea sudurii este de aprox. 70-90 secund.
Dupa ce ledul de terminare a procesului de sudura s-a aprins, deconectati cablurile de
la mufa. Daca indicatorul galben de pe mufa de electrofuziune este complet ridicat, inseamna
ca sudura a fost executata corect
N(ta6 Ìn mod normal o mufa de electrofuziune nu ar trebui folosita decat pentru o singura
sudura. Cu toate astea, in mod exceptional, mufa de electrofuziune poate fi folosita si a doua
oara, insa numai daca se asteapta cel putin timp de o ora dupa prima sudura pentru ca mufa
sa se raceasca complet.
I*9inare cu *u/a 1e e)ectr(/uziune 0entru 1ia*etre R 2== C !1' **
Curatati si razuiti capetele de conducta ce urmeaza a fi sudate cu electromufa
Curatati bavura rezultata. Capetele ce urmeaza a fi sudate trebuie sa ramana uscate
pe tot parcursul procesului de sudare cu mufa de electrofuziune
Marcati pe conducta nivelul pana unde trebuie introdusa in electromufa (75 mm).
Montati inelele de centrare pentru o sudura corespunzatoare.
Ìnserati capetele conductelor ce urmeaza a fi sudate in mufa de electrofuziune, si
conectati cablurile masini de sudat la electromufa. Apasati butonul de start.
Ìntervalul de temperatura la care se poate realiza sudura: -10ŒC - +40ŒC.
Durata de timp pentru realizarea sudurii este de cca. 5-7 minute la 20ŒC.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 110
studio arca
Asteptati cel putin timp de 15 minute din momentul in care procesul de sudura s-a
terminat pana sa demontati inelele de centrare. Nu desfaceti izolatia de plastic decat in
momentul in care electromufa s-a racit complet.
N(ta6 Aceeasi electromufa NU poate fi folosita de doua ori, deoarece termorezistentele ce
compun aceasta mufa se opresc automat in momentul in care temperatura necesara pentru
producerea sudurii a fost atinsa.
$u/a 1e e50ansiune
Disponibila pentru diametre de la • 32 pana • 315 mm.
Proprietatile imbinarii:
− nedemontabila;
− nerezistenta la tensiuni
Este necesar a se realiza un punct fix rigid la baza mufei de expansiune, pentru a fi
evitata orice miscare a mufei in momentul aparitiei dilatarilor sau contractiilor.
Forma speciala a garniturii permite conductei HDPE sa alunece in interiorul mufei de
expansiune in timpul dilatariilor sau contractiilor, asigurand astfel o imbinare perfect etansa
chiar si in cazul unei incarcaturi hidraulice mari.
Urmatoarele conditii sunt necesare pentru a asigura o imbinare cu mufa de
expansiune sigura si usoara:
− teçirea la un unghi de 15Œ al capatului conductei HDPE ce urmeaza a fi introdus in mufa
de expansiune;
− verificarea scalei gradate de pe peretele exterior al mufei pentru determinarea adancimi la
care trebuie inserata conducta HDPE in mufa de expansiune;
− dupa masurare se marcheaza pe conducta nivelul pana unde trebuie introdusa;
− ungerea capatului conductei ce urmeaza a fi indrodusa in mufa cu silicon sau vaselina (a
nu se utiliza uleiuri sau lubrifianti ce pot cauza deteriorarea garnituri de cauciuc);
Distante)e 1intre 9ratari 0entru tr(ns(ane)e (riz(nta)e
Dia*etru R AA FA RA FG in A
** * * * N J7
40 2,50 5,00 0,80 70,00 7,14
50 2,50 5,00 0,80 88,00 8,97
56 2,50 5,00 0,80 107,00 10,91
63 2,50 5,00 0,80 124,00 12,64
75 2,50 5,00 0,80 156,00 15,90
90 2,50 5,00 0,80 203,00 20,69
110 2,50 5,00 1,10 279,00 28,44
125 2,50 5,00 1,20 348,00 35,47
160 2,50 5,00 1,60 628,00 64,02
200 2,50 5,00 2,00 850,00 86,65
Legenda:
AA distanta dintre punctele de agatare
RA distanta dintre colierele de prindere
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 111
studio arca
FA distanta dintre punctele fixe
FG greutatea intregului sistem daca distantele de mai sus au fost riguros respectate
Distante)e 1intre 9ratari 0entru tr(ns(ane)e 2ertica)e
Distanta dintre piesele de expansiune / puncte fixe ÷ max. 6 m
Distanta dintre colierele de prindere ÷ max. 15 x • tevii
Conductele verticale se vor fixa prin metode conventionale
Modul de instalare si manipulare al membranei de hidroizolatie, trebuie sa respecte regulile si
tehnicile de instalare ale producatorului acesteia
Dupa conectarea membranei de hidroizolatie, indepartati capacul de protectie si
montati restul de componente ale receptorului
Suprafata acoperisului trebuie curatata dupa terminarea instalarii. Verificati sa nu
ramana nici un fel de ambalaj sau resturi de material termoizolant pe acoperis. Suplimentar
se va mai face inca o verificare a instalarii componentelor receptorului de terasa.
Modul de instalare si manipulare al membranei de hidroizolatie, trebuie sa respecte
regulile si tehnicile de instalare ale producatorului acesteia.
Daca se opteaza pentru folosirea rezistentei electrice pt degivrare, introduceti cablul
de conectare al acesteia cu grija prin orificiul special destinat el elementului de baza
Insta)are
Modul de instalare si manipulare al membranei de hidroizolatie, trebuie sa respecte
regulile si tehnicile de instalare ale producatorului acesteia.
Dupa terminarea conectari membranei de hidroizolatie indepartati capacul de protectie
al receptorului
Suprafata acoperisului trebuie curatata dupa terminarea instalarii. Verificati sa nu
ramana nici un fel de ambalaj sau resturi de material termoizolant pe acoperis. Suplimentar
se va mai face inca o verificare a instalarii componentelor receptorului de terasa.
Acoperisurile necesita o mentenanta periodica. Aceasta presupune curatarea lor de
orice fel de murdarie, frunze, crengi, noroi pentru a fi evitat un blocaj al sistemului de preluare
a apelor pluviale. Frecventa acestor operatiuni de curatare trebuie stabilita in conformitate cu
conditiile mediului inconjurator (conditiile meteorologice din zona respectiva, numarul de
copaci din apropierea acoperisului, etc.), si trebuie sa includa neaparat curatarea receptoriilor
de terasa Geberit Pluvia. Pentru a face aceasta, demontati atat discul protector din partea
frontala a receptorului, cat si discul interior din parafrunzarul receptorului pentru a va permite
o curatare mai buna a receptorului in sine. Numarul de astfel de operatiuni de curatare pe
durata unui an de zile, trebuie stabilit de catre personalul de mentenanta si trebuie
implementat in programul de mentenanta al cladiri.
2.!.2. INSTALATII DE AER CO$RI$AT
2.!.2.1 Genera)itati.Lucrari 0re7atit(are
Ìnaintea inceperii executiei, in vederea corelarii traseelor comune si a rezolvarii corecte
a intersectiilor traseelor, se va coordona planul retelei interioare de aer comprimat cu
planurile celorlalte tipuri de instalatii.
De asemenea se vor confrunta planurile structurii de rezistenta cu planurile de
arhitectura pentru verificarea si daca este cazul,precizarea dimensiunilor de goluri pentru
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 112
studio arca
trecerea conductelor.
2.!.2.2 $ateria)e uti)izate
Retelele de aer comprimat se vor realiza din tevi de otel zincat,fitinguri si armaturi
rezistente presiunilor de lucru.Se vor utiliza tevi trase sau tevi sudate longitudinal sau
elicoidal.
Ìmbinarea tevilor se va face prin filet,intrebuintandu-se fitinguri din otel zincat. Capetele
tevilor au filet conic,iar fitingurile il au cilindric.La dimensiuni mai mari se utilizeaza sudarea
directa sau imbinarea cu flanse.Sudarea cap la cap se executa numai pe portiuni rectilinii.
Ìn toate cazurile posibile se va prefera imbiunarea prin filetare,deoarece imbinarea prin
sudare implica o tehnica mai speciala, adica sudo-brazarea.
Flançele se utilizeazã la racordarea conductelor cu aparate sau armãturi cu flançe.
Flançele sunt din o[el, Pn = 16 atm. conform STAS 8013-84 (pentru 0 „ 4").
Utilizarea [evilor zincate evitã ruginirea la interior a conductelor, care ar conduce - în
timp - la obturarea sec[iunilor de curgere.
Etançarea între flanse se face cu garnituri speciale, omologate (cauciuc, carton-
klingherit). Garnitura îmbinãrilor cu flançe nu va obtura sec[iunile de curgere, periferia
garniturii ajungând pânã la çuruburile flançei.
În por[iunile în care conductele traverseazã elementele de construc[ii nu se admit
îmbinãri.
Înaintea montãrii instala[iei se va realiza trasarea în coordonare cu celelalte conducte
sau conductoare electrice ce urmeazã a fi montate în aceeaçi zonã.
Conductele vor fi sus[inute prin brã[ãri, bride sau supor[i suspenda[i. Se pot utiliza çi
alte tipuri de sus[ineri cu condi[ia acceptãrii lor de cãtre proiectant. Supor[ii de sus[inere a
conductelor trebuie sã asigure deplasarea conductelor prin dilatare fãrã modificarea
geometriei traseului. La montarea conductelor montate în plasã (verticalã sau orizontalã) se
va lãsa spa[iu suficient între conducte sau între acestea çi elementele de construc[ii pentru
plecãrile deriva[iilor, manevrarea robine[ilor, lucrãri de între[inere, revizii, repara[ii ç.a.m.d.

Distan[ele minime între conductele montate pe traseu paralel:
Referin[a Distan[e minime
(mm)
Între conturul conductelor neizolate 30
Între conturul conductei neizolate çi peretele construc[iei
(suprafa[a finitã)
30
Între fe[ele exterioare a conductelor izolate 40
Între fa[a exterioarã a izola[iei çi construc[ia finitã 40
Între flançele armãturilor a douã conducte apropiate 30
C(ne5iuni)e 1e )a uti)a4e si 0ana )a rete)e)e 1e 1istri9utie se 2a rea)iza 1e catre
9ene/iciar
2.!.2.! E5ecutia )ucrarii
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 113
studio arca
Retelele de aer comprimat, se vor executa in sistem inelar.Traseul de distributie al aerului
comprimat trebuie sa fie cat mai scurt posibil.
Trebuie luat in cosiderare si efectul de dilatare al conductelor care sa fie preluat de
schimbarile de directie ale treseului, iar acolo unde nu sunt posibile decat trasee rectilinii, se
vor prevedea compensatoare de dilatatie.
2.!.2.& (zarea c(n1ucte)(r 1e aer c(*0ri*at
Ìn lungul retelei are loc condensarea vaporilor de apa din aerul comprimat si,pentru
colectarea condensatului,conductele se monteaza cu o panta de minimum 1-2
0
/
00
contrar
sensului de curgere al aerului prin conducte astfel ca condensul sa se scurga spre punctele
cele mai joase.Acolo se prevad separatoare de condens si ulei.
Ìn scopul evitarii cocsifarii depunarilor de ulei si aprinderii acestora pe conducta de
refulare a aerului comprimat, se va asigura racirea continua a aerului comprimat, precum si
buna functionare a supapelor.
Ìntretinerea si verificarea conductelor si rezervoarelor de aer comprimat se vor efectua
conform instructiunilor fabricii furnizoare.Este interzisa cu desavarsire curatarea partilor
interioare ale tevilor si rezervoarelor cu benzina sau produse similare,care pot provoca
incendii sau explozii la pornirea instalatiei.
Este interzisa dezghetarea conductelor de aer cu sursa de caldura cu foc deschis.Ìntre
compresor si rezervorul tampon nu se admite montarea ventilelor de inchidere.
Se va asigura legarea la pamant a tuturor partilor metalice ale instalatiilor de
comprimare a aerului.
Pentru stingerea incendiilor se va actiona cu CO
2
, praf si CO
2
sau tetroclorura de
carbon, folosindu-se stingatoarele.
2.!.2.' r(9e si intretinere
Reteaua de conducte de aer comprimat trebuie sa asigure alimentarea cu aer
comprimat a tuturor consumatorilor, la presiunea de functionare normala a acestora si cu
debitul necesar.Deoarece aerul comprimat este o forma de energie scumpa, pierderile de
presiune in retea sunt limitate de considerente economice, la maximum 10% din presiunea
de regim a compresoarelor.
Retelele de aer comprimat vor fi supuse probelor de verificare a unei executii
rezistente si etanse.
Probele se efectueaza cu aer comprimat.Ìnainte de inceperea probelor,conductele se
sufla cu aer comprimat, fara a avea montate aparatele de masura si control,dar cu robinetele
deschise.
Proba de rezistenta se efectueaza la presiunea de 1,5 Pregim.Ea cuprinde reteaua
fitingurile si armaturile de pe traseu in pozitie deschisa, dar fara armaturile de utilizare (in
locul lor se monteaza flanse oarbe) si fara aparatura de masura si control.Durata probei este
de circa 60 min timp in care presiunea de proba nu trebuie sa scda cu mai mult de 1% din
valoarea initiala.Este interzisa orice remediere cu conductele sub presiune.
Proba de etanseitate se efectueaza la presiunea de regim, cu toate aparatele si
armaturiel de utilizare montate(in pozitia deschis).Ea dureaza numai atat timp cat este
necesar, ca sa se efectueze verificarea cu spuma de sapun, a etanseitatii armaturilor de
utilizare. Proba armaturilor se face cu manevrarea acestora.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 114
studio arca
Punctele neetanse ale retelei reprezinta ‘‘consumatori permanenti ‘‘, care au o
influenta negativa considerabila,asupra functionarii intregii instalatii si asupra functionarii
aparaturii.Depistarea punctelor de scurgeri prin neetaseitate este relativ simpla si nu necesita
aparate deosebite, si poate fi efectuata parcurgandu-se traseul conductelor si aplicandu-se
spuma la ramificatii,flanse,robinete.
Este interzisa amplasarea conductelor din reteaua de aer comprimat, in vecinatatea
focurilor deschise sau langa surse de caldura.
Temperatura aerului din reteaua de distributie a aerului comprimat trebuie sa fie cel
putin 75
0
C mai scazuta,decat cea de autoaprindere a uleiului folosit pentru ungerea
instalatiei.
Conductele de aer comprimat neingropate nu se vor poza sub retelele electrice, iar
cand nu este posibil, se vor lua masuri de protectie,intre conducte si retelele electrice
respective.
La executia instalatiei de aer comprimat se vor respecta Normativele in vigoare.
2.!.2.8 Ut)i)a4e Sa)a c(*0res(are
A. C(*0res(r KAESER cu ?uru9 ?i usc3t(r cu re/ri7erare
Model: CSD 122 T (rãcire cu aer)
Sistem compact de furnizare çi tratare aer comprimat
Compresoarele cu çurub de la KAESER întrunesc toate calitãțile necesare aplicației
dumneavoastrã: eficiențã energeticã maximã, silențios în funcționare, cu întreținere redusã,
fiabilitate ridicatã, aer comprimat de calitate. Toate acestea sunt rezultatul inovațiilor aduse la
compresor, controler, sistemul de antrenare, sistemul de rãcire çi ventilație, insonorizare
precum çi la operațiile de întreținere çi service.
Ataçat de compresorul standard, modulul uscãtor cu refrigerare este livrat complet
conectat çi gata de operare. Modelul cu carcase separate permite dimensionarea generoasã
a componentelor uscãtorului çi totodatã o accesibilitate uçoarã a acestora çi ecranarea
uscãtorului fațã de cãldura produsã în procesul de comprimare. Sistemul de rãcire de înaltã
performanțã asigurã funcționarea fiabilã a echipamentului pânã la o temperaturã ambiantã de
+45 •C.
Recu0erarea Ca)1urii 7enerate 1e c(*0res(are
Cea mai simplã çi directã metodã de recuperare a cãldurii generate de un compresor
cu çurub rãcit cu fluid/ulei constã în utilizarea cãldurii din aerul de rãcire încãlzit rezultat de la
compresor.Acest aer încãlzit este direc[ionat cu ajutorul unei tubulaturi pentru a fi folosit la
încãlzirea încãperilor în hala. Când aerul încãlzit nu este necesar, este eliberat în exterior
printr-o clapetã sau jaluzea manuala sau automata.
A2anta4e)e 1ecisi2e a)e c(*0res(ru)ui Kaeser cu ?uru9
Bloc de compresie KAESER cu SÌGMA PROFÌLE cu economie de energie
Fiecare compresor KAESER cu çurub utilizeazã un bloc de compresie SÌGMA
PROFÌLE cu economie de energie. Fiecare piesã prelucratã conform cu cele mai stricte
standarde de calitate çi rulmenții cu role aliniați cu precizie asigurã o duratã lungã de viațã cu
fiabilitate maximã. Compresie într-o singurã treaptã çi injecție de fluid de rãcire pentru
rãcirea optimã a blocului de compresie çi pentru ungerea çi etançarea rotoarelor.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 115
studio arca
Funcți(nare cu turație re1us3
Blocurile mari de compresie cu turații reduse sunt mai eficiente decât blocurile mici cu
turații ridicate deoarece produc mai mult aer comprimat pentru aceeaçi putere
consumatã. Turații reduse înseamnã uzurã mai micã çi în consecințã costuri de
întreținere mai mici.
Trans*isie 161 cu ec(n(*ie 1e ener7ie
Motorul eficient (clasa EFF1) çi blocul de compresie sunt legate prin cuplajul direct çi
carcasa de protecție a acestuia, formând un grup compact care este practic fãrã
întreținere. Transmisia directã (transmisie 1:1) de la KAESER nu are pierderi çi prin
urmare este cu pânã la 5% mai eficientã decât transmisia prin curea sau prin angrenaj.
R3cire e/icient3 cu aer
În plus fațã de eficiența mãritã de rãcire, sistemul mai are çi urmãtorul avantaj:
interiorul
carcasei se menține curat deoarece aerul ambiant este aspirat prin rãcitor în incinta de
rãcire çi apoi refulat direct în sus în afarã. Ìmpuritãțile din aerul de rãcire sunt reținute la
partea exterioarã a rãcitorului. Acumularea impuritãților este uçor de observat iar operația
de curãțare poate fi efectuatã fãrã a fi necesare operații de demontare. Siguranța în
funcționare este îmbunãtãțitã iar costurile de întreținere sunt semnificativ reduse.
A2anta4e)e 1ecisi2e a)e *(1u)u)ui usc3t(r cu re/ri7erare ata?at
Separator centrifugal fiabil
Montat în amonte de uscãtorul cu refrigerare, separatorul centrifugal asigurã, în mod fiabil çi
eficient, separarea condensului çi drenajul chiar çi la temperaturi çi umiditate ambiante
ridicate. Un purjor cu senzor de nivel electronic ECO DRAÌN asigurã purjarea fiabilã a
condensului fãrã pierderi de aer comprimat.
Ec(n(*ie 1e ener7ie cu c(*0res(are cu ?uru9 ?i usc3t(r cu re/ri7erare *(1u)ar
ata?at
Pentru a evita consumul inutil de energie în perioadele de açteptare ale compresorului,
uscãtorul cu refrigerare modular ataçat este oprit dupã un timp çi repornit periodic astfel încât
sã fie oricând gata de operare.
ur4(r e)ectr(nic 1e c(n1ens ECO DRAIN cu senz(r 1e ni2e)
Condensul de la uscãtor este evacuat de un purjor automat ECO DRAÌN care
funcționeazã fãrã pierderi de aer comprimat. În momentul în care colectorul purjorului este
plin, un senzor de nivel deschide o supapã cu membranã çi condensul este
evacuat. Partea electronicã asigurã deschiderea supapei pentru perioada necesarã
evacuãrii în totalitate a condensului çi apoi închiderea supapei înainte de a se produce
pierderi de aer comprimat.
C(nstrucție *(1u)ar3 cu ec(n(*ie 1e s0ațiu
Uscãtorul cu refrigerare modular transformã un compresor cu çurub standard într-un
sistem compact de furnizare a aerului comprimat uscat. Toate componentele sunt uçor
accesibile, simplificând çi scurtând toate activitãțile de întreținere.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 116
studio arca
Schi*93t(r 1e c3)1ur3 Bn 0)3ci 1in (țe) in(5i1a9i)
Schimbãtorul de cãldurã al uscãtorului este rezistent la coroziune çi depuneri.
Separatorul de condens al uscãtorului este din oțel inoxidabil çi evacueazã eficient
condensul acumulat din aerul comprimat, chiar çi în condițiile unui debit fluctuant al aerului
comprimat. Toate componentele çi conductele din uscãtor îndeplinesc cele mai stricte cerințe
de siguranțã çi fiabilitate în funcționare.
A2anta4e 1ecisi2e a)e c(ntr()eru)ui intern a) c(*0res(ru)ui Si7*a C(ntr()
Sigma Control este bazat pe un computer industrial robust, actualizabil çi cu sistem de
operare în timp real. LED-urile tip ,semafor¨ indicã clar çi repede starea de funcționare a
echipamentului. Operare prin intermediul afiçajului cu 4 rânduri de caractere çi text în clar
într-una din cele 30 de limbi folosind tastele cu pictograme. Controlerul monitorizeazã çi
regleazã automat funcționarea compresorului iar în caz de alarmã ini țiazã o secvențã de
siguranțã care opreçte echipamentul. Sunt disponibile 4 moduri diferite de control din care se
poate alege modul cel mai eficient pentru aplicația datã. Sunt prevãzute interfețe de
conectare pentru modem, pentru un compresor în conexiune ,master-slave¨ çi pentru rețeaua
de transmisie date (Profibus DP).
B. Reci0ient 1e aer su9 0resiune '=== )itri, 2ertica), zincat 0rin i*ersie )a ca)1
Ìndiferent dacã au capacitatea de 90 sau 10000 litri, toate recipientele de aer sub
presiune de la KAESER sunt proiectate çi construite conform celor mai ridicate standarde de
calitate pentru a asigura fiabilitate çi disponibilitate maximã. Recipientele de aer de la
KAESER sunt deosebit de rezistente la coroziune çi permit o instalare
rapidã çi sigurã, filetele fiind precis finisate imediat dupã procedeul de zincare. Înainte de a fi
livrate conexiunile recipientelor sunt protejate cu capace din plastic pentru a asigura livrarea
în perfectã stare de funcționare.
Recipient de aer sub presiune zincat
A2anta4e)e 1ecisi2e a)e reci0iente)(r
Ìntervale lungi de inspecție
Recipientele sunt proiectate pentru rezistențã la eforturi cu o variație de presiune de
pânã la 20% din presiunea maximã. Construcția robustã în conformitate cu normele AD 2000
permite inspecția periodicã la cinci ani. Acest lucru reduce costurile de inspecție çi mãreçte
gradul de utilizare pe întreaga duratã de viațã.
Duratã de viațã de 3 ori mai mare
Toate recipientele KAESER sunt zincate interior çi exterior prin imersie la cald, în
conformitate cu standardul DÌN EN ÌSO 1461, pentru a asigura o excelentã protecție
anticorozivã. Astfel, recipientele zincate de la KAESER rezistã aproximativ de 3 ori mai mult
decât recipientele clasice simple.
Deschideri generos dimensionate
Curãțarea, întreținerea çi inspecția sunt facilitate de deschiderile generos
dimensionate; un alt factor care contribuie la creçterea gradului de utilizare pe întreaga
duratã de viațã.
Finisare perfectã
Filetele de la toate recipientele KAESER sunt perfect finisate imediat dupã zincare
pentru a permite o instalare rapidã çi simplã.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 117
studio arca
C. Usc3t(r cu re/ri7erare ?i ec(n(*ie 1e ener7ie $(1e) TD 81
Economii suplimentare de energie
În comparație cu uscãtoarele cu sisteme de control convenționale, uscãtoarele
SECOTEC economisesc energie deoarece sistemul refrigerator este oprit pe durata pauzelor,
a perioadelor de consum redus çi când nu se lucreazã. Sistemul de control funcționeazã fãrã
a fi necesarã programarea perioadelor de lucru. Masa termicã integratã asigurã cã sistemul
este gata de operare în orice moment. Suplimentar, cãderea minimã de presiune asiguratã
de uscãtor permite reducerea presiunii maxime generate de compresor çi implicit o economie
suplimentarã de energie
Usc3t(are cu re/ri7erare ?i siste* Sec(tec
Avantaje decisive
Separator de condens eficient
Uscãtoarele SECOTEC de la KAESER sunt prevãzute cu un separator de condens special
proiectat, fabricat din oțel inoxidabil, care asigurã separarea condensului din aer chiar çi în
condiții de variație puternicã a consumului de aer.
Cãdere minimã de presiune
Usc3t(are)e SECOTEC utilizeazã țevi care asigurã o curgere optimã, fãrã sã necesite
pre-filtru. Prin urmare pierderile de presiune sunt menținute la un nivel minim, fapt care
permite reducerea semnificativã a presiunii maxime din sistem. Rezultã economii
importante, deoarece fiecare reducere cu 1 bar a presiunii reprezintã o reducere cu 6 %
a puterii consumate çi totodatã reducerea pierderilor de aer datorate neetançeitãților.
ur4are si7ur3 a c(n1ensu)ui cu 0ur4(r ECO DRAIN
Uscãtoarele SECOTEC sunt echipate, în varianta standard, cu purjor ECO DRAÌN cu senzor
electronic de nivel. Când rezervorul colector este plin, senzorul de nivel deschide o supapã
cu diafragmã çi o închide imediat dupã purjarea condensului. Spre deosebire de purjoarele
cu electroventil, în acest caz nu existã pierderi de aer comprimat çi nici
risipã de energie.
Siste*u) 1e c(ntr() SECOTEC
Sistemul de control SECOTEC porneçte çi opreçte compresorul frigorific în funcție de
consumul de aer. Componenta principalã a uscãtorului este masa termicã de capacitate
ridicatã care este rãcitã, pânã la temperatura de decuplare, de circuitul refrigerator çi
care reține cãldura din aerul comprimat care trece prin schimbãtorul de cãldurã. De
îndatã ce temperatura masei termice creçte pânã la temperatura de cuplare,
compresorul frigorific porneçte çi o rãceçte la loc. Aceastã caracteristicã asigurã
reducerea considerabilã a consumului de energie comparativ cu controlul convențional.
D. $icr(/i)tru FE =,1 S* $(1e)6 FE.1=: D
Aer comprimat tratat conform cerințelor
Toate filtrele de aer KAESER çi componentele de tratare a aerului comprimat sunt
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 118
studio arca
special proiectate pentru utilizarea lor combinatã. Aerul comprimat este disponibil pentru
fiecare clasã de calitate doritã, de la aer de uz general pânã la aer alimentar sau
farmaceutic. Astfel se poate ajunge pânã la aer comprimat tehnic fãrã ulei, mai curat decât
aerul din jur pe care îl respirãm zi de zi. Toate echipamentele çi sistemele sunt testate çi
certificate T’V (autoritatea germanã de inspecție tehnicã).
$(1e)6 ECO DRAIN
Avantajele decisive ale purjorului ECO DRAÌN
Senzor de nivel
Senzorul capacitiv de nivel nu are piese de uzurã çi poate mãsura toate tipurile de condens.
Funcționeazã perfect çi în cazul contaminãrii puternice, chiar çi atunci când este umplut doar
cu ulei.
C(ntr() e)ectr(nic inte)i7ent
Controlul electronic acționeazã supapa de purjare cu o atât de mare precizie încât
întregul condens colectat este purjat fãrã pierderi de aer comprimat. Fãrã pierderi = fãrã
consum suplimentar de energie = economii bãneçti importante. Toate componentele sunt
izolate împotriva pãtrunderii apei (conform clasei ÌP65, excepție ECO DRAÌN 31/32:
clasa ÌP54).
Autocontrol
La apariția unei situații de alarmã (de ex. la blocarea furtunului de purjare) echipamentul
açteaptã 60 secunde înainte de a intra în modul de alarmã, dupã care trece în modul de
purjare periodicã de 7,5 secunde la fiecare 4 minute. Un LED care se aprinde intermitent
indicã starea de alarmã iar un contact fãrã potențial permite transmiterea unui semnal la un
centru de comandã sau la controlerul compresorului.
Calitate industrialã
Funcționarea fiabilã, calitatea ridicatã çi operarea în condiții de siguranțã sunt esențiale
pentru aplicațiile industriale. De aceea fiecare ECO DRAÌN îndeplineçte cele mai înalte
cerințe. Chiar çi cu acumulãri fluctuante çi conținut ridicat de impuritãți sau ulei
funcționarea sigurã este o certitudine.
Întreținere cu un ,clic¨ çi gata (modelele ECO DRAÌN 31/32)
Activitatea de întreținere pentru aceste modele ECO DRAÌN nu poate fi mai rapidã sau mai
simplã de atâta. Un simplu "clic" este tot ceea ce trebuie fãcut pentru a demonta unitatea de
service de modulul electronic. De aceea nu mai este necesarã
dezasamblarea completã pentru efectuarea activitãții de întreținere.
E. Siste* 1e tratare c(n1ens ATua*at CF :'
Tratare testatã çi certificatã a condensului
AUUA$AT.u) este un sistem care permite tratarea localã eficientã a condensului, reducând
semnificativ costurile cu tratarea apelor uzate. Tratarea condensului cu sistemul KAESER
model AQUAMAT economiseçte pânã la 90% din costurile de neutralizare care sunt solicitate
de companiile specializate în tratarea çi neutralizarea condensului.
$(1e)6 ATua*at
Avantajele decisive ale sistemului AQUAMAT
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 119
studio arca
Material filtrant de înaltã performanțã
Toate cartuçele pentru pre-filtrare çi filtrare sunt din material de înaltã performanțã (nu conțin
carbon activ). În plus, rezervorul de separare din amonte cu pre-separare
gravitaționalã permite creçterea semnificativã a intervalelor de întreținere cu o fiabilitate
sporitã. (nu este aplicabil la modelul CF3).
Ìndicator de alarmare vizibil
Senzorul de nivel indicã clar gradul de contaminare al filtrului. Filtrul trebuie schimbat de
îndatã ce acest indicator devine vizibil. Utilizatorul poate verifica funcționarea
AQUAMAT-ului folosind setul de testare turbiditate çi în consecințã poate programa
activitatea de întreținere corespunzãtoare (se recomandã: verificare sãptãmânalã).
Schimbarea curatã a filtrului
Demontarea principalului cartuç filtrant este simplificatã de un mâner potrivit. Filtrul poate
fi apoi fixat foarte uçor de carcasa AQUAMAT pentru a facilita scurgerea. De aceea
schimbarea filtrului este rapidã çi curatã. Umectarea prealabilã a noului filtru nu mai este
necesarã.
Ìntrãri multiple
Standard pot fi conectate pânã la patru conducte de condens (de la AQUAMAT CF 9 în sus).
Conexiunile neutilizate sunt închise cu dopuri de plastic, care sunt incluse în
furnitura livratã.
2.! %IDRANTI INTERIORI
Hidran[ii de incendiu interiori se amplaseazã în locuri vizibile çi uçor accesibile în caz
de incendi, în func[ie de raza lor de ac[iune çi de necesitã[i, în urmãtoarea ordine: lângã
intrãri în clãdiri, în case de scãri pe coridoare, lângã intrarea în încãperi çi în interiorul
acestora.
Hidran[ii de incendiu interiori se pot monta aparent sau îngropat, marcându-se
corespunzãtor. Standardele de referin[ã sunt STAS 297/2 çi SR ÌSO 6309.
Pe timp de noapte sau în locurile unde se desfãçoarã activitã[i la luminã artificialã,
marcarea hidran[ilor se face prin iluminat de siguran[ã.
Robinetul hidrantului de incendiu, împreunã cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sãu çi dispozitivele de refulare a apei, se monteazã într-o cutie
specialã, amplasatã în niçã sau firidã în zidãrie, la înãl[imea de 0,80 m ... 1,50 m de la
pardosealã. Standardul de referin[ã este STAS 3081.
Niçele hidran[ilor de incendiu interiori nu trebuie sã strãpungã pere[ii antifoc, pe cei
care despart încãperi cu pericol de incendiu diferit sau care delimiteazã cãi de evacuare. În
cazul în care se monteazã în niçã, rezisten[a la foc a peretelui, dupã montarea niçei, trebuie
sã rãmânã neschimbatã.
Hidran[ii de incendiu interiori se echipeazã cu furtunuri semirigide (standard de
referin[ã STAS SR EN 671-1/2002) sau cu furtunuri plate (standard de referin[ã STAS SR EN
671-2/2002) çi cu [evi de refulare universale montate la extremitã[ile furtunurilor pentru a
forma, dirija çi controla jetul de apã.
Furtunurile semirigide trebuie sã aibã unul din urmãtoarele diametre interioare: 19
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 120
studio arca
mm; 25 mm; 33 mm.
Diametrul nominal al furtunului plat nu trebuie sã depãçeascã 52 mm.
Lungimea maximã a furtunului semirigid trebuie sã fie de 30 m (standard de referin[ã
STAS SR EN 671-1/2002).
Lungimea nominalã a furtunului plat nu trebuie sã depãçeascã 20 m, excep[ie fãcând
aplica[iile specifice care permit acest lucru (standard de referin[ã STAS SR EN 671-2/2002).
|eava de refulare universalã trebuie sã permitã urmãtoarele pozi[ii de reglare:
închidere çi jet pulverizat çi/sau jet compact (standarde de referin[ã STAS SR EN 671-1/2002
çi STAS SR EN 671-2/2002). Când jetul pulverizat çi jetul compact sunt condi[ionate, se
recomandã sã se pozi[ioneze jetul pulverizat între pozi[ia de închidere çi pozi[ia jetului
compact.
|eava de refulare universalã trebuie prevãzutã cu un robinet de închidere a alimentãrii
cu apã. Robinetul de închidere trebuie sã fie cu supapã sau de alt tip cu deschidere lentã.
Robinetul trebuie sã se închidã prin ac[ionarea unei ro[i de manevrã în sens orar, iar sensul
de deschidere trebuie marcat.
Pentru hidrantul interior de incendiu echipat cu furtun semirigid, tamburul trebuie dotat
cu douã flançe circulare cu diametrul maxim de 800 mm çi cu sectoare interioare sau cu o
bobinã cu diametrul minim de 200 mm pentru furtunurile de 19 mm çi 25 mm çi cu diametrul
minim de 280 mm pentru furtunurile de 33 mm. Tamburul trebuie sã se roteascã în jurul axei
sale.
Suportul de furtun plat pentru hidrantul interior de incendiu, poate fi: cu tambur, cu
furtun pliat de douã ori cu furtun bobinat.
Tamburul trebuie sã se roteascã în jurul axei sale în aça fel încât sã permitã
desfãçurarea liberã a furtunului. Tamburul interior trebuie sã aibã diametrul minim de 70 mm,
cu o fantã largã de cel pu[in 20 mm în care se açeazã cuta medianã din lungul furtunului.
Cutiile trebuie prevãzute cu o uçã çi pot fi echipate cu o încuietoare. Cutiile care pot fi
zãvorâte, trebuie prevãzute cu un dispozitiv de deschidere în caz de urgen[ã care sã fie
protejat cu ajutorul unui material transparent, care sã poatã fi spart cu uçurin[ã. Robinetul de
închidere cu supapã înçurubat pânã la refuz trebuie în aça fel pozi[ionat ca sã permitã
rãmânerea a cel pu[in 35 mm spa[iu liber în jurul diametrului exterior a ro[ii de manevrã.
Dacã dispozitivul de deschidere în caz de urgen[ã este protejat printr-un geam frontal,
acesta trebuie sã poatã fi spart cu uçurin[ã, fãrã a exista riscul de a lãsa bucã[i sau corpuri
ascu[ite care sã poatã provoca rãnirea celor care ac[ioneazã dispozitivul de deschidere în
caz de urgen[ã.
Uçile cutiilor trebuie sã se deschidã cu minimum 170“ pentru a permite furtunului sã
fie miçcat liber în toate direc[iile. Pentru anumite condi[ii climatice este necesar sã se
prevadã cutia cu gãuri cu ventilare corespunzãtoare.
En re>e)e)e insta)a>ii)(r interi(are 1e a03 0entru incen1iu, se0arate sau c(*une,
se /()(sesc nu*ai c(n1ucte *eta)ice Fnu sunt a1*ise c(n1ucte 1in *ateria)e
0)astice@.
Re[elele interioare care alimenteazã cu apã mai mult de 8 hidran[i de incendiu pe
nivel, se proiecteazã inelare
Re[elele inelare de conducte se prevãd cu robinete astfel încât, în caz de avarii, sã nu
se întrerupã func[ionarea a mai mult de 5 hidran[i pe un nivel al clãdirii.
Robinetele de pe re[elele inelare se prevãd sigilate în pozi[ie "normal deschis" dacã
nu sunt prevãzute cu dispozitive de ac[ionare de la distan[ã.
Ìnstala[iile cu hidran[i de incendiu interiori se proiecteazã çi executã astfel încât sã
poatã fi ac[ionate operativ la izbucnirea incendiului. Se admite pornirea pompelor çi
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 121
studio arca
robinetelor cu ac[ionare electricã de la distan[ã, prin butoane.
Toate re[elele de alimentare cu apã pentru stingerea incendiilor cu hidran[i interiori se
proiecteazã çi se executã astfel încât sã fie ferite de înghe[, iar reviziile çi eventualele
repara[ii sã se poatã face cu uçurin[ã.
Ca0 2.& CONDIPII DE RECEPIE A INSTALAPIILOR
Recep[ia lucrãrilor de instala[ii reprezintã ac[iunea prin care beneficiarul lucrãrii
acceptã çi preia lucrarea în conformitate cu documenta[ia de execu[ie, certificându-se cã
executantul a îndeplinit obliga[iile contractuale.
În urma recep[iei lucrãrilor, acestea pot fi date în exploatare.
Recep[ia lucrãrilor de instala[ii va fi organizatã conform Legii privind calitatea în
construc[ii çi instala[ii aferente acestora (Legea 10/1995, cu modificarile si completarilr
ulterioare); Regulamentul de recep[ie a lucrãrilor de construc[ii çi instala[ii aferente acestora
(HG nr. 273/1994) çi a altor reglementãri specifice.
Recep[ia lucrãrilor cuprinde douã faze, respectiv: recep[ia la terminarea lucrãrilor çi
recep[ia finalã.
Recep[iile vor fi organizate de cãtre investitori (ordonatori de credite sau proprietari).
2.&.1 Rece0>ia )a ter*inarea )ucr3ri)(r
Executantul va comunica investitorului data terminãrii lucrãrilor prevãzute în contract,
prin document confirmat de investitor.
Comisiile de recep[ie vor fi numite de investitor çi vor fi alcãtuite din cel pu[in 5 membrii
(7 membrii pentru lucrãrile de importan[ã excep[ionalã). Obligatoriu va fi un reprezentant al
investitorului çi un reprezentant al administra[iei publice locale, restul membrilor comisiei vor
fi specialiçti în domeniu.
Începerea recep[iei va fi organizatã de investitor în maxim 15 zile de la comunicarea
terminãrii lucrãrilor de cãtre executant.
Ìnvestitorul va comunica executantului çi proiectantului:
”data recep[iei;
”membrii comisiei de recep[ie
Reprezentan[ii executantului çi proiectantului nu pot face parte din comisia de recep[ie,
având calitatea de invita[i.
Proiectantul va întocmi çi va prezenta în fa[a comisiei de recep[ie punctul de vedere
privind execu[ia construc[iei.
În procesul verbal de recep[ie va fi consemnatã realizarea mãsurilor prevãzute în
documenta[ia de execu[ie privind prevenirea çi stingerea incendiilor, fãrã de care recep[ia nu
poate fi acceptatã.
Comisia de recep[ie se întruneçte la data çi ora fixatã, programul recep[iei fiind stabilit
de preçedintele comisiei.
Comisia va func[iona în prezen[a a minim 2/3 din numãrul membrilor.
Ìnvestitorul are obliga[ia sã punã la dispozi[ia comisiei documenta[ia de execu[ie, sau
alte documente çi explica[ii necesare.
În vederea recep[iei instala[iilor este obligatorie întocmirea urmãtoarelor acte legale:
-proces-verbal de lucrãri ascunse;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 122
studio arca
-proces-verbal de centrãri utilaje;
-proces-verbal pentru probe;
-certificate de materiale;
-dispozi[ii derogatorii de la proiect;
-proces-verbal de recep[ie intermediarã a montajului utilajelor, preliminar
montãrii conductelor.
Examinãrile fãcute de comisie se fac prin:
-cercetare vizualã;
-analiza documentelor
Comisia examineaza:
a)respectarea prevederilor dinautoritatia de constructie ,din avize çi alte condi[ii de
execu[ie;
b)executarea lucrarilor conform documenta[iei de execu[ie çi a reglementãrilor
specifice ,cu respectarea exigen[elor esen[iale ;
c)terminarea tuturor lucrãrilor conform contractului.
2.&.2 Rece0>ia /ina)3
Recep[ia finalã se face in maximum 15 zile dupã expirarea perioadei de garan[ie
prevãzutã în contract.
La recep[ie participã :
-investitorul
-executantul
-proiectantul lucrãrii;
-comisia de recep[ie numitã investitor .

Comisia de recep[ie examineazã :
a)procesele verbale de recep[ie la terminarea lucrãrilor ;
b)finalizarea lucrãrilor cerute la terminarea lucrãrilor ;
c)referatul investitorului privind comportarea instala[iilor în perioada de garan[ie.
La terminarea recep[iei comisia de recep[ie finalã va consemna observa[iile într-un
proces verbal.
CA. !. INSTALAPII TER$ICE ,"ENTILATII, CLI$ATI#ARE SI CENTRALA TER$ICA
DESCRIERE GENERALA6
Prezenta documentatie trateazã la nivel de caiet de sarcini instala[iile de
încãlzire/rãcire interioare si de conditionare a aerului pentru obiectivul mai sus mentionat.
Ìmobilul va fi compus din doua corpuri de constructie Hala de productie si corpul
administrativ compus din birouri ,sali de conferinte , laboratoare spatii anexe ,vestiare ,
grupuri sanitare, spatii tehnice,ateliere,sala multifunctionala , sala conferinte.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 123
studio arca
Accesul persoanelor la nivelul superior din corpul administrativ se va face pe casa
scarii.Accesul in spatiul tehnic situat la parterul corpului administrativ se va face direct din
exterior,spatiul repsectiv avand si un acces spre hala de productie.
Ìmobilul va fi asigurat cu utilitati precum:
- ventilo-convectoare de parapet respectiv unitati de tratare a aerului in sitem
doua tuburi conform specificatiei tehnice din proiect,
- accesoriile instala[iei de condi[ionare , aparate de reglaj pentru ventilo-convectoare
- conducte de alimentare cu agent termic si de racire a ventilo-convectoarelor
- conducte de eliminare a condensului din PP
- conductele de distribu[ie din o[el STAS 7656-80, protejate anticoroziv çi vopsite;
- corpuri de încãlzire statice (radiatoare din tablã o[el) montate pe parapet
- robinete pentru radiatoare
- detentoare pentru radiatoare
- brã[ãri pentru sus[inerea çi fixarea conductelor;
- tuburi de protec[ie la trecerea prin pere[i sau plançee;
- racorduri olandeze;
- curbe, coturi, teuri çi reduc[ii;
- robine[i manuali de dezaerisire pentru radiatoare;
- ventile automate de dezaerisire;
- robine[i de golire;
- robine[i de închidere çi reglaj, robinete de echilibrare
- statie de pompare pentru apa de consum menajer ,
- centrala termica pe combustibil gazos pentru incalzirea spatiilor precum si pentru
prepararea apei calde de consum menajer(ACM) ,
- panouri solare pentru preparare acm,
- rezervoar de acumulare ACM ,
- centrale de tratare a aerului pentru asigurarea climatului interior in toate
anotimpurile ,
- ventilatoare de vehiculare a aerului ,instalatii de transport praf fin rezultat de la
procesele de productie precum si gaze rezultate de la utilajele respective ,
- perdele de aer pentru compensarea aerului patruns prin deschiderea usilor ,
- unitati de climatizare a incaperilor ce adapostesc servere ,etc , iar pentru apararea
impotriva incendiilor, se va prevedea dotarea ansamblului cu sisteme, instalatii si
dispozitive de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, sisteme, instalatii si
dispozitive de limitare si stingere a incendiilor statii de pompare si toate instalatiile de
stins incendiu conform cu scenariul la foc intocmit de proiectantul de specialitate.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 124
studio arca
Caietul de sarcini nu este restrictiv, însã orice modificare sau completare se va face
numai cu avizul proiectantului.
LUCRARI ROUSE6
Ca0. !.1 C(r0 a1*inistrati2
!. 1.1 Bir(u 0r(1uctie,sa)a *u)ti/uncti(na)a,sa)a c(n/erinte,sa)a trainin76
La proiectarea instala[iilor interioare de încãlzire s-au avut în vedere recomandãrile
urmãtoarelor normative:
SR 1907-1 Ìnstala[ii de încãlzire. Necesarul de cãldurã de calcul. Prescrip[ii de calcul
SR 1907-2 Ìnstala[ii de încãlzire. Necesarul de cãldurã de calcul.
Climatizarea acestor incaperi ,se va face prin intermediul unor ventiloconvectoare in
tavan fals de tubulatura de aer cu aport de aer proaspat.
Ventiloconvectoarele sunt montate in tavanul fals din holul aferent camerei de cazare
si vor fi izolate fonic.
Refularea aerului necesar in incaperi , se face din ventiloconvector prin tubulaturi de
aer pana la grilele montate in tavan , aspiratia facandu-se prin grile de aspiratie racordate la
tubulaturile de aspiratie, iar aportul de aer proaspat care se face de pe acoperis pin
intermediul unei tubulaturi de aer izolata.
Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu aport de aer proaspat ,plenum , vane cu 3 cai
si cu pompa de condens. Automatizarea acestor unitati de climatizare se va face de la
actionari montate in fiecare incapere pe perete.
Ìnchiderea unitatilor de climatizare se face automat si prin control-acces aferent
fiecarei incaperi.
Pentru reglarea debitelor de aer se vor prevedea pe canalele de aer clapete de
reglare.
Alimentarea cu agent termic pe perioada de iarna si agent frigorific pe perioada de
vara, se va face in functie de preferinte.
Alimentarea ventiloconvectoarelor se va face cu 4 conducte tur/retur agent frigorific de
la chillere respectiv tur/retur agent termic de la centrala termica si vor fi izolate termic si
anticondens.
Alimentarea cu agent termic pentru instalatia de incalzire, se face de la centrala
termica.
Alimentarea cu agent frigorific ,necesar pentru unitatile de climatizare nou proiectate
aferente cladirii existente , se va face de la un chiller de 759.4kw (racitor de lichid, racit cu
aer) de exterior ,amplasat in exterior la cota terenului sistematizat intr-un spatiu special
destinat acestuia. Noul chiller proiectat va furniza agent frigorific(apa racita) necesara pentru
unitatile de climatizare nou proiectate.
Conductele de agent termic de incalzire (tur si retur) care fac legatura de la distribuitorul
din centrala termica si pana la coloanele verticale vor fi pozate cu ajutorul bridelor de fixare
de elemente de constructie respectiv de tavanul aferent corpului administrativ,iar la trecerea
acestora prin hala de productie se vor prinde de stalpi si elementele de constructie , cu
diametre corespunzatoare, acestea vor fi izolate cu izolatie neagra pentru conducte. Din
tavanul fals vor cobora spre parter si etaj pana in distribuitoar-colectoarele de zona.
Coloanele verticale de agent termic de incalzire ce fac legatura intre etaj si parter vor fi
pozate in ghene, vor avea diametrele conform planurilor cuprinse in documentatia de proiect
tehnic de executie si vor fi izolate termic.Ìn ghene la fiecare nivel ,atat la parter cat si la etaj
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 125
studio arca
se vor prevedea usite de vizitare pentru interventia la robinetii de inchidere sau de reglare.
Pentru preluarea dilatarilor din conducte , s-au prevazut compensatoare de dilatare cu
puncte fixe conform planurilor, precum si compensari natural la schimbari de directii.Acestea
se vor monta atat pe tur cat si pe retur , in ghene , in locuri usor accesibile pentru intretinerea
lor periodica.
Fiecare unitate terminalã ( ventiloconvector ) va fi alimentatã cu agent termic în sistem
tur-retur de la distribuitorul de nivel, cu teava din Pex izolata, pozate ingropat in sapa si
montate fara imbinari (sau similar din cupru montat in sapa fara imbinari).
Conductele de agent termic tur/retur din spatiul tehnic aferent centralei termice si pana
la distribuitoarele de nivel, vor fi din PPR cu insertie aluminiu si izolate termic. Toate
conductele vor fi izolate termic indiferent de pozitia lor de montaj (in sapa sau pe pereti).
Pentru controlul parametrilor climatici interiori se vor prevadea cate un termostat de
ambient legat la ventiloconvectoarele ce vor deservi incaperea respectiva.
Distribuitorul-colectorul de nivel ,va fi prevazut cu racorduri pentru fiecare
ventiloconvector in parte, robinete si elemente de reglare necesare asigurarii unei bune
repartizari a debitelor de caldura sau de agent frigorific din reteaua de conducte.
Montarea lor se va face intr-o carcasa metalica la 500ƒ700 mm de pardoseala, intr-o
nisa.
Distribuitorul cuprinde:
-robinete de inchidere si organele de echilibrare
-robinetul de dezairisire
-robinetul de golire si de racord la reteaua de distributie
Colectorul cuprinde :
-stuturile de racord la tevile panoului pe care sunt montate robinetele de inchidere si
robinetele termostatice
-termometre
-robinetul de dezaerisire
-debitmetrul
În cazul trecerilor prin zid çi plançeu se vor efectua în zonele vizibile niçte rozete.
Evacuarea condensului de la aceste unitati de climatizare se va face prin conducte din
material PP prin tavanul fals cu panta adecvata , racordate in ghene si vor fi racordate la
nivelul demisol al cladirii la conductele de ape meteorice ,iar inainte de racord in mod
obligatoriu se va face o garda hidraulica. Tuburi din polipropilenã ignifugã cu mufe, pentru
canalizare.
Prima opera[ie ce se executã este stabilirea traseelor unde se monteazã tuburile.
Se va urmãri foarte atent realizarea de cãtre constructor a tuturor golurilor în plançee
sau în pere[i pe unde trebuie sã treacã conductele.
Prelucrarea çi montarea tuburilor din polipropilenã ignifugã cu mufã pentru canalizare se
va efectua numai de cãtre personal tehnic de specialitate, instruit în domeniul prelucrãrii
materialelor plastice çi montãrii acestora.
Se monteazã întâi coloanele çi apoi conductele de legãturã.
Conductele se monteazã aparent, pe ziduri prinse cu brã[ãri.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 126
studio arca
Montarea se face întâi provizoriu, fixarea fãcându-se cu sârmã, cu o distan[ã liberã de
la mufã la perete de 2,5 cm.
Se verificã pozi[ia de montare çi se efectueazã corecturile, apoi coloane se va apropia
de perete çi se va fixa cu brã[ãri sub mufe.
Toate capetele terminale, ramifica[iile çi piesele de curã[ire se vor astupa provizoriu cu
dopuri de hârtie çi mortar de ipsos.
Conductele de legãturã se monteazã provizoriu prin legare cu sârma la pozi[ie.
Se scoate dopul de protec[ie de la coloana de scurgere existentã, se verificã pozi[ia de
montare a conductelor de legãturã çi se efectueazã corecturile necesare apoi se executã
fixarea definitivã în dispozitivele de sus[inere.
Capãtul rãmas liber pentru racordarea la unitatile de climatizare se astupã provizoriu cu
dop de hârtie çi mortar de ipsos.
Prelucrarea çi montarea tuburilor de polipropilenã ignifugã pentru canalizare se va face
la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între +50 C çi 300 C.
Îmbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor prin introducerea capãtului fãrã mufã în
mufa tubului urmãtor. Pentru uçurarea introducerii capãtului fãrã mufã în mufa tubului
urmãtor, acesta se unge cu pu[inã vaselinã. Etançarea îmbinãrii se realizeazã cu garnituri de
cauciuc.
În cazul când este nevoie ca tubul sã fie tãiat, aceastã opera[ie se face cu fierãstrãul de
mânã, tãierea fãcându-se perpendicular pe generatoare. Dupã tãiere, extremitatea tãiatã se
çafreneazã la un unghi de 450 dupã care se debavureazã.
Prinderea çi sus[inerea coloanelor verticale se va efectua cu ajutorul brã[ãrilor çi
protec[iilor elastice fixate pe perete. Prinderea se va face la 3-4 cm de mufa cea mai
apropiatã, sub aceasta.
În por[iunile în care conductele traverseazã elementele de construc[ii nu se admit
îmbinãri.
Înaintea montãrii instala[iei se va realiza trasarea în coordonare cu celelalte conducte
sau conductoare electrice ce urmeazã a fi montate în aceeaçi zonã.
Conductele vor fi sus[inute prin brã[ãri, bride sau supor[i suspenda[i. Se pot utiliza çi
alte tipuri de sus[ineri cu condi[ia acceptãrii lor de cãtre proiectant. Supor[ii de sus[inere a
conductelor trebuie sã asigure deplasarea conductelor prin dilatare fãrã modificarea
geometriei traseului.
!.1.2 Sa)a ser2er
Ìn camera servere pentru mentinerea parametrilor climatici interior, se vor monta doua
unitati de climatizare in sistem monosplit ce se vor automatiza pentru pornirea in trepte ,una
din ele avand si un rol de rezerva in caz de avariere a uneia dintre cele doua monosplituri.
Aparatul de aer conditionat tip monosplit , cu montaj mural are in afara de un aspect placut si
un control computerizat de inalta fidelitate de asemenea dispune de un compresor silentios ,
de inalta eficienta avand un consum redus. Dispune de functie de racire,filtru de aer usor de
curatat, jaluzele orizontale orientabile ,intrerupator de urgenta, cablu de alimentare cu
energie electrica, teava de condens , cablu de racordare intre unitatea interioara si cea
exterioara, tevile de racord ce au diametre recomandate de producator si telecomanda.
Conexiunea conductelor:
Conectarea unitatii interioare de unitatea exterioara;
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 127
studio arca
Lungimea maxima a conductei intre unitatea interioara si cea exterioara este de aproximativ
15 metri.Diferenta maxima de nivel a conductei intre unitatea interioara si cea exterioara este
de 15 metri, Ìntariti cu izolator plastic aplicat sigilarea legaturilor ;
Asigurati-va ca respectivele conducte sunt conectate si montate coliniar cu conducta
unitatii interioare, apoi strangeti piulitele;
Cerinte la instalare
Ìnsurubati piulita de legatura cu o forta de torsiune de aproximativ 50Nm.
Fixati cealalta piulita cu cheia ca sa se evite fisurarea tevii.
Raza de curbura a conductei nu trebuie sa fie mai mare de 10 cm , iar unghiul
de curbura nu trebuie sa fie mai mica 90 grd.
Nu legati conducta cu mai mult de trei legaturi in acelasi loc.
Dupa ce deschideti capatul conductei, trebuie deschise cele doua vane de blocare ale unitatii
exterioare la maxim si lasat agentul frigorific sa se scurga prin vana de blocare, pentru a
asigura efectul. A/C.
Nu permiteti patrunderea impuritatilor in cele doua conducte.
Ìnstalarea scurgerii
Dupa ce aplicati banda adeziva in jurul jonctiunii conductei de scurgere, introduceti-o in
furtunul unitatii interioare.
Din cauza ca unitatea exterioara este plasata in afara incaperii, ploaia poate patrunde, deci
este nevoie de furtun de scurgere.
Racordul de golire este la baza unitatii exteioare.
Conexiuni electrice
Alimentarea cu tensiune de la retea pentru un aparat de conditionare trebuie sa se faca pe un
circuit complet separat.
Executati conexiunile electrice corespunzatoare unitatilor exterioare si interioare cu planul de
conexiuni , apoi cu legaturile de impamantare.
Nu expuneti la soare cat si la alte surse de caldura conexiunile electrice.
Dezaerisirea
Desfaceti cele trei capace ale celor doua vane ale unitatii exterioare.
Deschideti ventilul de aerisire al vanei de inalta presiune rotind cu 90 in sens antiorar cu
cheia, mentineti timp de 10 (zece) secunde, apoi inchideti.
Fixati o cheie hexagonala pe vana de alimentare cu gaz pentru a o deschide, apoi rotiti
surubul de reglare de inalta presiune cu 360 grd in sens antiorar cu alta cheie hexagonala
tinind in aceasta pozitie timp de 10 secunde (catre racordul de iesire gaz al aparatului de
conditionare). Apoi inchideti-l.
Deschideti complet vana de alimentare gaz si lichid.
Strangeti cele trei capace. Verificati etanseitatea fiecarei legaturi.
Completare
Ìnfasurati racordurile legaturilor cu banda de protectie termica pentru a preveni inghetarea
condensului. Fixati conducta de legatura cu suporti pe peretele exterior al cladirii. Astupati
spatiul intre perete si conducta pentru evitarea patrunderii apei de ploaie si a vantului.
Fixati conducta de evacuare bine si orientata in jos. Atentie la panta conductei de evacuare la
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 128
studio arca
trecerea prin perete.
Precautii in exploatare:
Ìnainte de operare si instalare , va rugam sa cititi urmatoarele indicatii precum si indicatiile
specificate de fiecare producator in parte ,pentru a preveni accidente.
Nu instalati, nu mutati si nu reinstalati unitatea dvs. fara consultarea unui specialist.
Ìnstalarea necorespunzatoare va cauza posibilitatea unor neetanseitati, socuri electrice
sau incendiu. Consultati un specialist (persoana autorizata) pentru a face instalarea.
Ìntroduceti cu atentie cablul de alimentare electric in prize. Nu folositi unitatea avand
mainile ude Ž
Exista un fir de impamantare in cadrul cablului de alimentare care nu
trebuie distrus .Nu deteriorati cablul de alimentare sau nu folositi alt cablu.
Daca apare un miros de ars , opriti conditionatorul de aer si deconectati
alimentarea cu energie electrica. Nu tineti aparatul cu debit de aer rece cu actionare
directa asupra persoanelor din incapere. Nu porniti sau opriti aparatul prin introducerea
sau scoaterea stecherului din priza. Acest lucru poate provoca socuri electrice sau
incendii.Aerisiti incaperea regulat. Daca nu este aerisita regulat, lipsa de oxigen poate
provoca dureri de cap. Nu intrerupeti alimentarea cu curent electric extragand cu forta
cablul de alimentare din priza.Verificati caile de refulare care nu trebuie obturate de
anumite obiecte.Nu spalati unitatea cu apa , ar putea declansa socuri electrice. Nu folositi
spra€ - uri sau alte substante inflamabile in apropierea unitatilor. Nu atingeti partile
metalice ale unitatii.
Unghiul de inclinare al unitatii exterioare la transport sau montaj nu trebuie sa
depaseasca 45 grd;
!.1.! Ate)iere
Climatizarea acestor incaperi se va face prin intermediul unor ventiloconvectoare de
parapet fara aport de aer proaspat ,cu functie de recirculare.
Schimbul de aer proaspat cu cel viciat se va realiza prin deschiderea ferestrelor in
functie de preferinte.
Refularea aerului din ventiloconvector ,necesar in incaperi se face prin fantele din
partea superioara spre tavan ,iar aspiratia facandu-se prin grilele de aspiratie din partea
inferioara a aparatului de climatizare.
Ventiloconvectoarele vor fi prevazute cu plenum , vane cu 3 cai si cu pompa de
condens. Automatizarea acestor unitati de climatizare se va face de la actionari montate in
fiecare incapere pe perete .
Ìnchiderea unitatilor de climatizare se face automat si prin control-acces aferent
fiecarei incaperi.
Pentru reglarea debitului de aer recirculat in incapere ventiloconvectoarele vor fi
prevazute cu functionare in trepte.
Alimentarea cu agent termic pe perioada de iarna si agent frigorific pe perioada de
vara , se va face in functie de preferinte.
Alimentarea ventiloconvectoarelor se va face cu 4 conducte tur/retur agent frigorific de
la chillere respectiv tur/retur agent termic de la centrala termica si vor fi izolate termic si
anticondens.
Coloanele verticale de agent termic de incalzire ce fac legatura intre etaj si parter vor fi
pozate in ghene, vor avea diametrele conform planurilor cuprinse in documentatia de proiect
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 129
studio arca
tehnic de executie si vor fi izolate termic.Ìn ghene la fiecare nivel ,atat la parter cat si la etaj
se vor prevedea usite de vizitare pentru interventia la robinetii de inchidere sau de reglare.
Fiecare unitate terminalã ( ventiloconvector ) va fi alimentatã cu agent termic în sistem
tur-retur de la distribuitorul de nivel, cu teava din Pex izolata, pozate ingropat in sapa si
montate fara imbinari (sau similar din cupru montat in sapa fara imbinari).
Conductele de agent termic tur/retur din spatiul tehnic aferent centralei termice si pana
la distribuitoarele de nivel, vor fi din PPR cu insertie aluminiu si izolate termic. Toate
conductele vor fi izolate termic indiferent de pozitia lor de montaj (in sapa sau pe pereti).
Pentru controlul parametrilor climatici interiori se vor prevadea cate un termostat de
ambient legat la ventiloconvectoarele ce vor deservi incaperea respectiva.
Distribuitorul-colectorul de nivel ,va fi prevazut cu racorduri pentru fiecare
ventiloconvector in parte, robinete si elemente de reglare necesare asigurarii unei bune
repartizari a debitelor de caldura sau de agent frigorific din reteaua de conducte.
Montarea lor se va face intr-o carcasa metalica la 500ƒ700 mm de pardoseala, intr-o
nisa.
Distribuitorul cuprinde:
-robinete de inchidere si organele de echilibrare
-robinetul de dezairisire
-robinetul de golire si de racord la reteaua de distributie
Colectorul cuprinde :
-stuturile de racord la tevile panoului pe care sunt montate robinetele de inchidere si
robinetele termostatice
-termometre
-robinetul de dezaerisire
-debitmetrul
În cazul trecerilor prin zid çi plançeu se vor efectua în zonele vizibile niçte rozete.
Evacuarea condensului de la aceste unitati de climatizare se va face prin conducte din
material PP prin tavanul fals cu panta adecvata , racordate in ghene si vor fi racordate la
nivelul demisol al cladirii la conductele de ape meteorice ,iar inainte de racord in mod
obligatoriu se va face o garda hidraulica.

3.1.4 Vestiare
Pentru asigurarea climatului interior corespunzator se va folosi o centrala de tratare a
aerului notata in planuri cu CTA3 care este pozata pe acoperis.
Alimentarea cu agent termic de incalzire (apa calda) a centralei de tratare a aerului se va
face de la centrala termica iar alimentarea cu agent frigorific (apa racita 7/12 grade C) se va
face de la chiller.
Alimentarea cu agent termic de incalzire si alimentarea cu agent frigorific se va face cu
conducte din OL izolate cu izolatie neagra pentru conducte.
Alimentarea centralei de tratare aer se va face cu 4 conducte de agent tur- retur de
agent termic de incalzire si tur-retur de agent frigorific de racire.
Conductele din OL vor fi amplasate in tavanul fals, in ghene verticale si vor fi prinse
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 130
studio arca
de tavane cu bride de sustinere a conductelor si cu tiranti filetati,conform detaliilor tip de
sustinere a conductelor.
Pe conductele de agent s-au pozitionat ventile automate de dezaerisire, montate in
punctele cele mai inalte ale instalatiei.
Distributia aerului de la centrala de tratare pana in spatiile mentionate mai sus se
va realiza cu tubulaturi de circulatie a aerului din tabla zincata izolata cu izolatie tip patura
neagra.A fost ales un sistem de climatizare in sistem ,sus-sus¨ introducere aer la partea
superioara in plafonul incaperii si evacuare aer la partea superioara la nivelul aceluiasi
tavan.
Vestiarele sunt este ventilate in regim echilibrat de refulare si aspiratie pentru a se
impiedica trecerea de aer din vestiare in spatiile adiacente.
Grilele de refulare din plafon vor avea jeturile de aer orientate spre sus.
Grilele de aspiratie aer vor fi montate la plafon,conform planurilor.
Aspiratia aerului viciat din incapere se face prin grile de aspiratie racordate la
tubulatura de aspiratie aer viciat.
Tubulaturile de refulare si de aspiratie vor fi montate in tavanul fals , ghene verticale,
si racordate la centrala de tratare a aerului notata in planuri cu "CTA3¨ amplasata pe
acoperis.
Tubulatura de refulare si de aspiratie aer va si vor fi prinse de elementele de
constructie cu suporti si bride de fixare.
Pentru reglarea debitelor de aer s-au prevazut clapete de reglare debit de aer pe
tubulatura precum si registre de reglaj la unele grile de refulare, conform planurilor .
Grilele de refulare si cele de aspiratie aer se vor amplasa cat mai adecvat pentru o buna
difuzie a aerului.
!.1.' Gru0uri sanitare
Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare se va realiza conform proiectului
tehnic , facandu-se prin tubulatura din tabla zincata de evacuare. Evacuarea aerului cu
miros puternic de la grupurile sanitare se va face peste acoperis prin coloane independente
de evacuarea celorlalte incaperi. Ventilatorul de evacuare cu temporizator se plaseaza la
capatul canalului pentru ca intreaga retea sa fie sub presiune pentru a impiedica
raspandirea mirosului in incaperile alaturate.
Climatul termic interior ,respectiv incalzirea grupurilor sanitare se va face de la
corpurile statice -radiatoare din tabla de o[el marca PURMO clasic (sau similar), care vor
functiona pe perioada iernii. Fiecare radiator va fi alimentat cu agent termic în sistem
bitubular (tur-retur) de la coloanele verticale ce vor fi pozate in ghene, vor avea diametrele
conform planurilor cuprinse in prezenta documentatie.
Radiatoarele vor fi echipate :
pe tur ÷ cu robine[i col[ar pentru tur radiator, pe retur ÷ cu detentoare col[ar pentru
retur radiator, cu posibilitatea de reglaj fin hidraulic a instala[iei, pe capãt de radiator -la
partea superioara, robineti de aerisire manual, la partea inferioarã , robine[i de golire cu
portfurtun.
Golirea instalatiei de incalzire/climatizare se va face prin robineti de golire prevazuti in
punctele cele mai de jos ale instalatiei.
Aerisirea instalatiei de incalzire/climatizare se va face prin robineti de aerisire manuali
montati pe capat de unitate terminala radiatoare ,precum si prin robineti de aerisire automati ,
montati pe capat de coloana, in punctele cele mai inalte.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 131
studio arca
Pentru a evita suprapresiuni s-au prevazut in usile aferente grupurilor sanitare grile de
transfer dimensiunea acestora fiind inscrisa in planuri.
Radiatoarele se fixeaza cu suporti metalici de perete ,in fata ferestrelor sau in apropierea
acestora. Num•rul consolelor çi sus[in•torilor va fi conform Ì 13.

Ca0. !.2 %a)a 1e 0r(1uctie
!.2.1 Insta)atii 2enti)areDc)i*atizare
Pentru asigurarea climatului interior corespunzator , se vor folosi doua centrale de
tratare a aerului notate in planuri cu CTA1 si CTA2 de tip ,GEA¨ (sau similar) si care sunt
pozate pe acoperisul halei de productie. Alimentarea cu agent termic pe perioada de iarna si
agent frigorific pe perioada de vara , se va face in functie de preferinte.
Centralele de tratare a aerului au fiecare capacitatea de 40000mc/h si sunt necesare
pentru ventilarea halei de productie .De la CTA1 si CTA2 , prin strapungerea acoperisului cu
tubulaturi de refulare aer, se va distrubui aer in interior la nivelul tavanului la cotele de montaj
indicate in planuri pana in difuzoarele industriale de tip ,Lindab HLD Dn315mm¨ montate pe
capetele de tubulatura.Difuzoarele de refulare aer vor fi montate la inaltimile indicate in
planurile orizontale si vor fi dotate cu clapeta de directionatre a jetului de aer rece/cald cu
actionare manuala.Conform cerintei beneficiarului toate clapetele de directionare a jetului de
aer vor fi orientate permanent in sus pentru protejarea de curenti de aer si posibil discomfort
asupra ocupantilor de sub ele.
Aspiratia aerului si intoarcerea acestuia in centralele de tratare de pe acoperis ,se va
face prin cate o singura grila de aspiratie ,conectata la o tubulatura de aspiratie ce va fi
amplasata in imediata apropiere sub CTA1 si respectiv CTA2 .Grilele de aspiratie vor fi
montate la nivelul tavanului la inaltimea minima de 7.00m fata de pardosea .
Alimentarea cu agent termic si cu agent frigorific a centralelor de climatizare de pe
acoperis se va realiza prin conducte din OL izolate termic si anticondens cu diametre
corespunzatoare.
Alimentarea cu agent termic de incalzire (apa calda) a celor doua centralei de tratare a
aerului se va face de la centrala termica iar alimentarea cu agent frigorific (apa racita 7/12
grade C) se va face de la chillerul nou proiectat.
Alimentarea centralelor de tratare aer se va face cu 4 conducte de agent (2tevi -tur-
retur de agent termic de incalzire si 2 tevi -tur-retur de agent frigorific de racire).
Conductele din OL vor fi montate in ghene verticale ,vor fi prinse de tavane , fatada
sau acoperisul cladirii cu bride de sustinere a conductelor si cu tiranti filetati,conform
detaliilor tip de sustinere a conductelor.
Pe conductele de agent s-au pozitionat ventile automate de dezaerisire, montate in
punctele cele mai inalte ale instalatiei.
Amplasarea conductelor precum si diametrele tevilor se vor face conform planurilor si
a planselor desenate. Pentru compensarea dilatarilor se vor monta lire de dilatare si puncte
fixe conform planurilor precum si compensdari naturale la schimbari de directii.
La baza coloanelor de agent termic/frigorific,pentru eventulalele interventii si raparatii,
in caz de avarii s-au prevazut robineti de inchidere.
Conductele ce vor traversa hala de productie se vor amplasa aparent la nivelul
tavanului si vor fi prinse cu dibluri si suporti pentru conducte.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 132
studio arca
Condensul de la centralele de tratare a aerului de pe acoperis se va scurge pe
acoperis ,iar de aici se vor colecta prin intermediul retelelor de ape meteorice.
Se va prelua prin intermediul conductelor din PP izolate anticondens si vor fi evacuate
in exterior pe acoperis apoi pe spatiile verzi.
Toate conductele de colectare a condensului vor fi montate cu panta adecvata ,
racordate in ghene si vor fi racordate la nivelul demisol al cladirii la conductele de ape
meteorice ,iar inainte de racord in mod obligatoriu se va face o garda hidraulica.
Prima opera[ie ce se executãeste stabilirea traseelor unde se monteazã tuburile.
Se va urmãri foarte atent realizarea de cãtre constructor a tuturor golurilor în plançee
sau în pere[i pe unde trebuie sã treacã conductele.
Prelucrarea çi montarea tuburilor din polipropilenã ignifugã cu mufã pentru canalizare
se va efectua numai de cãtre personal tehnic de specialitate, instruit în domeniul prelucrãrii
materialelor plastice çi montãrii acestora.
Se monteazã întâi coloanele çi apoi conductele de legãturã.
Conductele se monteazã prinse cu brã[ãri.
Montarea se face întâi provizoriu, fixarea fãcându-se cu sârmã, cu o distan[ã liberã de
la mufã la perete de 2,5 cm.
Se verificã pozi[ia de montare çi se efectueazã corecturile, apoi coloane se va apropia
de perete çi se va fixa cu brã[ãri sub mufe.
Toate capetele terminale, ramifica[iile çi piesele de curã[ire se vor astupa provizoriu cu
dopuri de hârtie çi mortar de ipsos.
Conductele de legãturã se monteazã provizoriu prin legare cu sârma la pozi[ie.
Se scoate dopul de protec[ie de la coloana de scurgere existentã, se verificã pozi[ia de
montare a conductelor de legãturã çi se efectueazã corecturile necesare apoi se executã
fixarea definitivã în dispozitivele de sus[inere.
Capãtul rãmas liber pentru racordarea la unitatile de climatizare se astupã provizoriu
cu dop de hârtie çi mortar de ipsos.
Prelucrarea çi montarea tuburilor de polipropilenã ignifugã pentru canalizare se va face
la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între +50 C çi 300 C.
Îmbinarea tuburilor se face cu ajutorul mufelor prin introducerea capãtului fãrã mufã în
mufa tubului urmãtor. Pentru uçurarea introducerii capãtului fãrã mufã în mufa tubului
urmãtor, acesta se unge cu pu[inã vaselinã. Etançarea îmbinãrii se realizeazã cu garnituri de
cauciuc.
În cazul când este nevoie ca tubul sã fie tãiat, aceastã opera[ie se face cu fierãstrãul
de mânã, tãierea fãcându-se perpendicular pe generatoare. Dupã tãiere, extremitatea tãiatã
se çafreneazã la un unghi de 450 dupã care se debavureazã.
Prinderea çi sus[inerea coloanelor verticale se va efectua cu ajutorul brã[ãrilor çi
protec[iilor elastice fixate pe perete. Prinderea se va face la 3-4 cm de mufa cea mai
apropiatã, sub aceasta.
În por[iunile în care conductele traverseazã elementele de construc[ii nu se admit
îmbinãri.
Înaintea montãrii instala[iei se va realiza trasarea în coordonare cu celelalte conducte
sau conductoare electrice ce urmeazã a fi montate în aceeaçi zonã.
Conductele vor fi sus[inute prin brã[ãri, bride sau supor[i suspenda[i. Se pot utiliza çi
alte tipuri de sus[ineri cu condi[ia acceptãrii lor de cãtre proiectant. Supor[ii de sus[inere a
conductelor trebuie sã asigure deplasarea conductelor prin dilatare fãrã modificarea
geometriei traseului.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 133
studio arca
!.2.2 Insta)atii 0entru trans0(rt 0ra/ /in si 7aze
Colectarea si evacuarea prafului se va face de la fiecare utilaj care necesita astfel de
ventilare din hala de productie si vor fi colectate prin intermediul unei retele independente.
Reteaua de evacuare este formata din sistem de colectare de pe utilaj ,tubulatura flexibila
neizolata termic ce se va racorda la nivelul tavanului intr-o distributie de tubulatura din tabla
zincata prinsa de elementele de constructie sat tavan cu suporti si bride de fixare, ce va avea
la capat cate un ventilator exhaustor de evacuare aer viciat in exterior .Evacuarea la exterior
se va face in peretii laterali ai halei de productie.
!.2.! Gara4 *(t(sti2uit(are
Se va prevedea instalatie de ventilare mecanica alcatuita din guri de absorbtie
amplasate atat la partea inferioara a incaperii pentru captarea vaporilor de acid sulfuric mai
grei decat erul ,cat si la partea superioara pentru captarea hidrogenului mai usor decat
aerul ,canal de evacuare si ventilator exhaustor.Aerul de compensare se introduce prin grile
amplasate pe peretele opus .
Ventilatorul este de tip antiex ,se monteaza in exteriorul incaperii si evacueaza aerul
peste acoperis,vertical.pentru a nu deranja vecinatatile cu vapori de acid sulfuric.Materialul
din care se confectioneaza gurile de absorbtie ,canalele si ventilatorul trebuie sa fie rezistente
la coroziune si vor fi din tabla de otel plumbuita ,gumata sau cauciucata ,materiale plastice
sau azbociment.
Ventilarea se va face si natural prin deschiderea ferestrelor Ìnstalatia trebuie sa aibe
siguranta deplina in expluatare cu avertizare la intreruperea energiei electrice sau la
defectrarea ventilatiei,cu instalatii de masurare a CO, de reglare si avertizare acustica La
depasirea concentratiei de 250ppm,instalatia de semnalizare trebuie sa intre in functiune.Ìn
garajele in care se efectuieaza reparatii ,se prevad instalatii de absorbtie montate sub plafon
la care se racordeaza prin intermediul unor tuburi flexibile esapamentele motoarelorcare se
incearca.
!.2.& r(tectia intrari)(r si iesiri)(r
Ventilarea intrarilor-iesirilor de la halele de productie se va face prin montarea de
perdele de aer deasupra usilor.Acestea au fost dimensionate astfel incat sa fie in
suprapresiune , pentru a nu permite introducera de aer din exterior.
Perdelele de aer sunt electrice si nu necesita racord de agent termic sau frigorific.
!.2.' G()irea insta)atiei 1e inca)zireDc)i*atizare
Se va face prin robineti de golire prevazuti in punctele cele mai de jos ale instalatiei si
in centrala termica.
!.2.8 Aerisirea insta)atiei 1e inca)zireDc)i*atizare
Se va face prin robineti de aerisire manuali montati pe capat de unitate terminala
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 134
studio arca
(radiatoare sau unitate de climatizare interioara),precum si prin robineti de aerisire automati
montati pe capat de coloana, in punctele cele mai inalte.
Ca0. !.! Lucrari 0re7atit(are.Insta)atii ter*ice interi(are
Înainte de a începe execu[ia se vor coordona planurile de înc•lzire cu planurile celorlate
tipuri de instala[ii (sanitare),în vederea corel•rii traseelor comune çi a rezolv•rii cât mai
ra[ionale a intersec[iilor.De asemenea se va face confruntarea cu planurile structurii de
rezisten[• çi arhitectur• pentru a se verifica dac• este cazul a se preciza dimensiunile
golurilor pentru trecere a conductelor.
Dup• analizare çi însuçirea proiectului se trece la întocmirea graficului de executie a
instala[iilor în concordan[• cu lucr•rile de construc[ii,astfel încât s• se asigure front de lucru
continuu pentru instalator.
Stan1ar1e ,n(r*ati2e ,0rescri0tii ce 7u2erneaza e5ecutia 6
-Normativ pentru proiectarea çi executarea instala[iilor de înc•lzire central•
Ì 13-02
-Ìnstruc[iuni tehnice pentru executarea termoizola[iei la elementele de instala[ii C 142,Bul.
Constr. Nr. 2.
-Ìnstruc[iuni tehnice privind criteriile çi metodologia de stabilire çi verificare a clasei de calitate
a lucr•rilor de sudur• la conducte çi recipiente Ì 27.
-STAS 7656 çi STAS 404/2 pentru [evi de o[el (similar cupru si PPR).
NOTA:
Prezentele prescrip[ii tehnice çi standarde se completeaz• cu cele indicate în anexa 1 din
normativul Ì 13
$ateria)e uti)izate6
Se vor utiliza numai materialele çi echipamentele omologate care corespund din punct de
vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare sau posed• certificate de omologare.
Materialele necesare sunt indicate în plançele desenate çi în listele de cantit•[i de lucr•ri.
Trasarea instala[iilor de înc•lzire
Traseele çi dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din piesele desenate.
Traseele vor fi obligatoriu paralele cu pere[ii sau linia stâlpilor.
Amplasarea corpurilor de înc•lzire se va face în general sub parapet respectându-se
Normativul Ì 13.
Montarea conductelor de înc•lzire
Conductele instala[iilor de înc•lzire se vor monta în pant• asigurându-se cesionarea çi
golirea centralizat• a instala[iei.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 135
studio arca
Panta normal• a conductelor este 3% respectându-se Ì 13- cap.16.1.2.
Distan[ele între punctele de sus[inere se vor determina în func[ie de diametrul çi modul
deprotejare a conductei conf. Ì 13- cap.22.10,22.12,22.13.
I*9inarea c(n1ucte)(r

Îmbinarea tevilor din polipropilena random PP-R se face cu fitinguri, prin procedeul de
"polifuziune¨, respectandu-se urmatoarele etape:
-Se taie teava la dimensiunea dorita cu ajutorul unui cleste special;
-Se pregateste suprafata de sudat, avand grija ca extremitatile pentru sudura sa fie perfect
netede si curatate de orice impuritati;
-Se monteaza matritele corespunzatoare diametrului de sudat si se conecteaza polifuzorul la
reteaua electrica;
-Se marcheaza pe teava lungimea de introducere in fiting;
-Se fixeaza teava si fitingul pe platanul matritei pana ce acestea formeaza din material topit
un "guler¨ de aprox. 1-2mm;
-Se extrag teava si fitingul de pe platanele matritelor si se cupleaza rapid, avand grija ca cele
doua componente sa fie coaxiale.
O operatie completa de polisudura dureaza maxim 3 minute.
Îmbinarea tevilor din polietilena reticulara PEX se face prin tehnica de imbinare cu
manson alunecator , respectandu-se urmatoarele etape:
- Mansonul alunecator se introduce pe capatul conductei;
- Teava se largeste la rece, prin folosirea unui aparat numit expandor;
- Corpul fitingului se introduce pe teava; Dupa expandare, teava Pex revine la forma initiala,
datorita efectului de memorie. Ìnainte de sertizarea mansonului, trebuie sa se verifice daca
toate marginile fitingului sunt acoperite de teava.
- Dupa introducerea fitingului, se sertizeaza mansonul pe fiting;
- Teava Pex poate fi ingropata in sapa, in perete, eliminandu-se fitingurile ingropate.Se pot
realiza lucrari ,dintr-o bucata", fara imbinari pe traseu, datorita flexibilitatii tubulaturii si a
lungimii mari a colacului.
[eavã de o[el STAS 7656;
fitinguri : STAS 838;
armãturi de închidere çi reglaj;
termoizola[ie çi izola[ie anticondens;
console de sus[inere
Îmbinarea [evilor din OL se va realiza prin înçurubare folosindu-se mufele çi racordurile
olandeze. Pentru îmbinare, pe capãtul filetat al uneia dintre [evile de îmbinat se înfãçoarã
fuior de cânepã, astfel ca aceasta sã cadã pe fiecare pas al filetului. Cânepa se açeazã într-
un strat sub[ire, de la capãtul [evii spre interior, fãrã întrerupere, dupã ce filetul a fost uns mai
întâi cu ulei de in fiert. La capãtul [evii nu trebuie sã atârne smocuri de cânepã, care ar putea
astupa sec[iunea [evii. Mufa sau alt fiting de îmbinare se înçurubeazã la început cu mâna çi
apoi cu cleçtele, în timp ce [eava este prinsã în menghinã. Se interzice ca dupã strângere sã
se deçurubeze pu[in fitingul sau mufa pentru potrivire. O prea mare cantitate de fuior açezatã
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 136
studio arca
pe filetul [evii împiedicã strângerea mufei. Fuiorul trebuie sã fie curat, cu fire lungi çi flexibile.
Cele douã capete de îmbinat ale [evilor nu trebuie sã se întâlneascã când mufa este perfect
strânsã.
Acolo unde pe distribu[ie sunt prevãzute robinete se vor prevedea çi racorduri olandeze.
Sus[inerea conductelor OL se va realiza cu brã[ãri de prindere pe console atarnate de tavan.
Trecerea deriva[iilor de la distribu[ia din OL în zonele de interes,se va realiza în conformitate
cu traseele din planuri.Se vor utiliza pe cât posibil interspa[iile dintre plafoane false çi
plançee sau interspa[iile pere[ilor despãr[itori din rigips. Conductele se vor monta paralel cu
pere[ii, spa[iul liber dintre conducte, respectiv izola[ia acestora çi suprafa[a finitã a zidului va fi
de 3 cm.

Distan[ele maxime dintre reazemele conductelor orizontale vor fi cele din tabel:
Diametrul ([ol) – — 1 1 ˜ 1 – 2 2 –
Distan[a (m) 2,5 2,5 2,5 3,00 3,00 3,00 3,00
Montarea corpurilor de încǎlzire
Corpurile de înc•lzire montate lâng• pere[i se vor fixa pe suporturi metalice sprijinite
pe pardoseal•.Num•rul consolelor çi sus[in•torilor va fi conform Ì 13- tabel 22.1 çi 22.2.
Armǎturi
Robinetele ventil dublu reglaj cât çi vanele de închidere çi robine[i de golire se vor
monta în punctele indicate în piesele desenate.
Izolaţii termice şi protecţia împotriva coroziunii exterioare
Ìzola[iile termice se vor executa conform prevederii urm•toarelor acte normative:
-Normativ pentru proiectarea çi recep[ionarrea izola[iilor termice la construc[ii civile çi
industriale indicati C 107
-Ìnstruc[iuni tehnice pentru executarea termoizola[iei elementelor de instala[ii indicativ
C 142
-Detalii elemente subansambluri tip de instala[ii-vol.DC Detalii comune-Grupa DC1-
Subgrupe,izolarea conductelor.
Conductele de înc•lzire se vor grundui înainte de vopsire çi izolare.
Conductele de distribu[ie din subsol se vor izola cu o izolatie anticondens de min 12
mm grosime.
PR!"# $"RI%I&'RI () $"*"R"A R"&"P+I"I
"xecutarea pro,elor
Probele la care sunt supuse instala[iile de înc•lzire sunt urm•toarele:
-proba la rece
-proba la cald
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 137
studio arca
-proba la eficacitate
M'-.R'/RI0*"&)/'RI
Ìnstala[iile de înc•lzire se vor pl•ti conform listei de cantit•[i de lucr•ri.Astfel la metru liniar
conductele,la mp corpurile de înc•lzire,la bucat• arm•turile,la metru p•trat izola[iile.
"1I2")/" *" P"R%RMA)/" P")/R. I)-/A3A/II *" I)&A34IR" I)/"RIAR"
Ìntreaga lucrare de instalatii de incalzire centrala s-a proiectat in conformitate cu
prevederile Normativului Ì 13-02, STAS 12400/1,2, si ÌSO 7162 inlocuit cu STAS 1730.
Prezentul proiect respecta cerintele principale de calitate conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii si a instalatiilor aferente.
Conform acestor reglementari in proiectare si executie este necesar sa fie respectate un
numar de 6 cerinte care se refera la calitate:
- rezistenta mecanica si stabilitate;
- securitatea la incendiu;
- igiena,sanatatea si mediul;
- siguranta in exploatare;
- protectia impotriva zgomotului;
- economia de energie si izolarea termica.
Suplimentar fata de aceste date tehnice,trebuie avute in vedere in scopul evaluarii cat
mai corecte a performantelor unei instalatii si alte cerinte care se refera la
confort,etanseitate,durabilitate etc.
Astfel a rezultat un set de categorii de exigente stabilite pe baza prevederilor romanesti si
straine din care cele obligatorii pentru prezenta lucrare sunt urmatoarele:
R"4I-/")/A M"&A)I&A -I -/A!I3I/A/"A
Dupa executarea lucrarilor, instalatia de incalzire centrala care cuprinde
conducte,armature,corpuri de incalzire va fi supusa verificarilor la probele de etanseitate,
rezistenta si functionare la cald.Ìnainte de probele precizate corpurile de incalzire se vor forma la
bancul de lucru si se vor proba la presiunea de 10 bari.Tot la banc se vor proba si robinetele
inainte de montaj. Presiunea maxima admisa in instalatia interioara va fi de 4 bari iar
temperatura maxima 95ŒC.Pentru verificarea parametrilor; temperatura si presiune pe conducte
s-au prevazut termometre si manometre.Garniturile folosite pentru etansare la armaturi se vor
confectiona din clingherit sau azbest.Probele de functionare la cald si reglajul instalatiei de
incalzire se vor executa la temperatura exterioara de -5ŒC.
Reglajul si proba de functionare la cald se considera terminate in momentul cand s-au
atins parametrii din proiect (temperatura interioara functie de cea exterioara).
-"&.RI/A/"A 3A I)&")*I.
Se vor respecta distantele minime de montaj de 5 cm intre conducte si pereti,plansee
sau pardoseli avind temperatura maxima a agentului termic de 95Œ.
Echiparea si dotarea cu mijloace de stingerea incendiilor se va face pentru intreaga
cladire inclusiv pentru centrala termica ce se afla la parterul imobilului.
Pe timpul executarii lucrarilor de sudura oxiacetilenica se vor lua masuri de
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 138
studio arca
supraveghere pentru evitarea producerii de incendii avindu-se in vedere ca la executia
coloanelor se va folosi in foarte mare masura incalzirea conductelor cu flacara, pentru
indoire.Securitatea la contact se va asigura prin folosirea de echipament adecvat pentru
fiecare operatiune in parte din care amintim: manusi, ochelari, sort pentru sudori, ciocane,
spituri, corespunzatoare pentru spargere in ziduri, utilaje ca macara, troliu etc. pentru
ridicarea greutatilor.Tot din motive de siguranta la foc golurile intre conducte si tevile de
protectie se vor umple cu snur de azbest.
I2I")A# -A)A/A/"A AM")I3R# R"%A&"R"A -I PR/"&/IA M"*I.3.I
Prin introducrea instalatiilor de incalzire intr-un imobil se urmareste asigurarea
confortului necesar din punct de vedre termic si nu are ca efect contaminarea cu substante
nocive a atmosferei incaperilor.
Dotarea cu instalatii de incalzire centrala are drept scop asigurarea si pastrarea
sanatatii oamenilor, iar prin masurile care se vor prezenta in volumul centralei termice din
cadrul prezentului proiect se arata modul de protectie si refacera mediului.
-I2.RA)/A I) "1P3A/AR"
Pentru asigurarea sigurantei in exploatare probele de presiune, etanseitate si la cald
trebuie facute cu maxima atentie, iar micile defectiuni remediate in cel mai scurt timp.
Siguranta in exploatare se mai asigura si printr-un montaj corespunzator al corpurilor
de incalzire si al conductelor.
Nu este admis ca parti ale instalatiei de incalzire sa fie folosite ca puncte de sprijin sau
pentru agararea altor sarcini.
Gradul de asigurare al consumatorului se face conform regimului de functionare
stabilit. Pot apare intreruperi in functionare dar numai in mod accidental ca urmare a unei
intreruperi daca pe timpul verii se face controlul si verificarea in mod responsabil.Securitatea
la contact este asigurata prin muchiile rotunjite a elementelor componente ale instalatiei. Ìn
timpul executiei corpurile taioase, laturile ascutite se vor indeparta si se va purta echipament
de protectie corespuzator operatiei ce o executa dupa un prealabil control vizual.
"/A)-"I/A/"
Etanseitatea la apa a instalatiei de incalzire la conducte, corpuri de incalzire, suduri,
insurubari se asigura prin probele de etanseitate care se fac la presiunea de 6 bari.
Nu este permisa umezirea suprafetelor exterioare, picurari sau scurgeri de apa de la
imbinari, pori sau armaturi.
PR/"&/IA IMP/RI$A 42M/.3.I
Ìnstalatia de icalzire centrala nu produce zgomote care sa perturbe activitatea in timpul
desfasurarii.
Vitezele atinse de apa calda de 90/70ŒC sunt cuprinse intre 0,10 si 0,50 m/sec si se
incadreaza in prevederile normativului Ì 13-02.
Se pot face determinari ale nivelului de zgomot cu un inregistrator si se echivaleaza
zgomotul inregistrat cu un zgomot echivalent de nivel stationar, care produce aceleasi efecte
nocive ca si zgomotul inregistrat.
Masuritorile se inregistreaza intr-o incapere in 5 puncte situate la inaltimea de 1,30 m
de la pardoseala, amplasate unul in centru si celelalte 4 in colturi.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 139
studio arca
Limita admisibila pentru nivelul de zgomot pentru birouri este de 45 dB (A)
"&)MI&I/A/"
Economicitatea unei instalatii de incalzire nu trebuie considerata separat ca un scop in
sine, ci trebuie avuta in vedere in ansamblul cerintelor de exigenta care determina calitatea
instalatiei.
I43A/IA /"RMI&A# 5I*R%.2A -I "&)MIA *" ")"R2I"
Valorile elementelor de inchidere au valori mai performante decit cele precizate din
cerintele obligatorii la acest capitol.
Asigurarea unor consumuri minime s-au asigurat pe linga alte elemente si prin
inchiderile cu termopan a golurilor de pe fatada cladirii si folosirea ca strat termoizolator la
sarpanta a vatei minerale.
Prin montarea de radiatoare performante se prelungeste durata de viata a
instalatiei.Conductele de distributie care se monteaza la pardoseala etajului se vor grundui si
vopsi in vederea cresterii randamentului instalatiei.
MA-.RI *" PR/"&I" -I I2I")A M.)&II
Constructorul (in executie) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta urmatoarele acte
normative:
ORDÌNUL nr. 9/N ÷ Regulamentul privind protecia si igiena muncii;
NORMELE SPECÌFÌCE de securitate a muncii ptr. Lucrari de insalatii tehnico-
sanitare si de incalzire.
ORDÌNUL nr. 312. ÷ Normele specifice de securitate a muncii ptr. Producerea
materialelor termo si hidroizolante;
LEGEA nr. 90 ÷Legea protectiei muncii;
ORDÌNUL nr. 700 ÷ Normele specifice de protectia pentru lucrari de izolatii
termice, hidrofuge si protectie anticorozive;
Aceasta enumerare a normativelor nu este limitativa, constructorul si beneficiarul urmind a le
completa si cu alte masuri specifice conditiilor de lucru si exploatare fiind direct raspunzatori
de neluarea lor.
M6suri P-I
Ìn cadrul proiectului au fost respectate Normele P.S.Ì. editia 2001.
Ca0. &. LUCRVRI REGATITOARE CInsta)atii 2enti)are si c)i*atizare
Înainte de începerea execu[iei se vor coordona planurile de ventilare cu planurile de
construc[ii çi cu cele ale celorlalte tipuri de instala[ii (încãlzire, sanitare, electrice) în vederea
corelãrii traseelor comune çi a rezolvãrii cât mai ra[ionale a intersec[iilor.
Dupã însuçirea proiectului se trece la întocmirea graficului de execu[ie a instala[iilor de
ventila[ie corelat cu celelalte specialitã[i, astfel încât sã se asigure front de lucru cât mai
continuu.
-/A)*AR*"# )RMA/I$"# PR"-&RIP+I I ce guverneazã execu[ia:
Ghid de performan[ã pentru instala[ii ÷ Vol.1. Ìnstala[ii de încãlzire çi ventilare ÷ 1996
Normativ Ì5 ÷ Proiectarea çi executarea instala[iilor de ventilare
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 140
studio arca
Normativ Ì5/2 ÷ Exploatarea çi între[inerea instala[iilor de ventilare
Normativ C56 ÷ Verificarea calitã[ii lucrãrilor de construc[ii çi instala[ii aferente
Normativ P118 ÷ Siguran[a la foc
Normativ C125÷ Proiectarea çi executarea mãsurilor de izolare fonicã çi a tratamentelor
acustice în clãdiri
Ìnstruc[iuni C142 ÷ Executarea termoizola[iilor la elementele de instala[ii
Prescrip[iile tehnice la care fac trimitere normativele de mai sus
STAS 9660 ÷ Ìnstala[ii de ventilare çi climatizare. Canale de aer ÷ Forme çi dimensiuni
STAS 901 ÷ O[el laminat la cald. Table pentru construc[ii metalice
STAS 2028 ÷ O[el laminat la cald. Tablã zincatã
H 6273 ÷ Regulament de recep[ie a lucrãrilor de construc[ii çi instala[ii aferente
STAS 7836/1 çi 7836/2 ÷ O[el cornier cu aripi egale
MA/"RIA3" ./I3I4A/"
− Se vor utiliza numai materiale çi echipamente omologate, care corespund din punct de
vedere calitativ prevederilor standardelor în vigoare, sau posedã certificate de omologare.
− Ìzolarea termicã çi fonicã a canalelor de aer (daca tubulatura din aluminiu nu este izolata
fonic de catre producator) se va face cu 30 mm vatã mineralã caçeratã în folie de aluminiu,
sau similar.
− Gurile de absorb[ie çi cele de refulare se executã din aluminiu, sau similar. ca finisare.
− Materialul mãrunt necesar în execu[ie este cel indicat în detaliile tip ÌPCT.
"1"&.+IA 3.&R7RI3R
Identificarea traseelor canalelor de aer pe teren çi a amplasamentelor utilajelor se va face
pe baza pieselor desenate ale proiectului çi [inând cont de prevederile normativelor arãtate la
pct.2. Dacã se constatã inadverten[e care impun schimbãri de traseu se va sesiza
proiectantul. A nu se pierde din vedere colaborarea cu celelalte specialitã[i, pentru a nu se
produce suprapuneri nedorite de instala[ii sau alte construc[ii
Montarea agregatelor
Unitatile de climatizare çi anemostatele se vor monta pe module, prin fixarea rigidã de
elementele de construc[ie cu piese tipizate. Se vor respecta distan[ele necesare pentru o
bunã sus[inere çi o bunã exploatare. Se va respecta verticalitatea (orizontalitatea, dupã caz)
a çasiului agregatului.
Se vor respecta indica[iile date în prospectele care înso[esc utilajele.
Se va urmãri ca sã fie asigurate spa[iile de manevrã necesarã pentru demontarea çi
înlocuirea utilajelor în caz de nevoie.
Între ventilator çi tubulatura aferentã se vor introduce mançete elastice. Înainte de
începerea montãrii se vor face verificãrile de vigoare privind coresponden[a dintre
caracteristicile înscrise pe plãcu[ele de identificare çi datele de proiect, controlul exterior al
stãrii agregatului, existenta vaselinei de ungere, starea izola[iei la motoare, existen[a
dispozitivelor de protec[ie çi a instala[iei de legare la pãmânt etc.
"xecuţia şi montarea canalelor de aer şi îm,inarea conductelor
Canalele de aer (tubulatura) executa la dimensiunile arãtate în piesele desenate ale
proiectului, dar cu aten[ie la pozi[ia exactã posibilã pe teren, asta chiar în condi[iile în care se
vor prefabrica în atelier. Execu[ia efectivã se va face conform indica[iilor din caietul de detalii
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 141
studio arca
tip ÌPCT-vol.V. Gurile de refulare, cele de aspira[ie, precum çi alte piese speciale se vor
confec[iona în atelier sau se vor procura ca atare de la firme producãtoare specializate.
Canalele se vor îmbina pe cât posibil la sol, în tronsoane çi apoi se vor ridica pe
pozi[ie, acestea vor fii din aluminiu flexibil astfel montarea lor va fii mult mai usoara.
Se va da toatã aten[ia cuvenitã fixãrii acestora de elementele de construc[ie. Canalele
pozate în tavanul fals se vor suspenda de tavan cu suporturi suspendate iar cele montate în
canale de vizitare sau pe pere[i se vor monta pe suporturi tip consolã çi jug. Execu[ia efectivã
a suporturilor se va face conform catalogului de detalii comune ÌPCT.
Execu[ia lucrãrilor de instala[ii de ventilare çi aclimatizarea (ca çi exploatarea çi
între[inerea lor) se va efectua respectând normele de tehnica securitã[ii muncii, vezi memoriul
justificativ.
Arm6turile
Priza de aer proaspãt, gurile de refulare, cele de introducere precum çi celelalte
organe de reglaj se vor executa conform detaliilor tipizate sau se vor aproviziona de la firme
producãtoare specializate.
Montarea lor se va face conform indica[iilor din piesele desenate ale proiectului çi
conform celor din prospectele ce le înso[esc.
Se va avea grijã ca montarea acestora sã se facã în pozi[ie definitivã numai atunci
când nu mai existã riscul deteriorãrii lor ca urmare a executãrii altor lucrãri.
Înainte de montare toate armãturile vor fi verificate çi manevrate "la rece¨ pentru a
preîntâmpina situa[iile ca, la probe sã se constate cã acestea erau necorespunzãtoare. La
aparatele de mãsurare çi control montate de cãtre executant se va verifica existen[a sigiliului
çi a buletinului emis de metrologie.
Izolaţiile şi protecţia contra coroziunii
Flançele çi suporturile, se vor grundui çi vopsi pentru a rezista mai bine la coroziune.
Tot traseul canalelor de aer începând de la priza de aer continuând cu tubulatura de
introducere în salã se va izola termic cu saltele de vatã mineralã de 30 mm grosime, caçerate
cu folie de aluminiu pentru a preveni condensarea vaporilor de apã din aer pe canale sau
pentru men[inerea temperaturii prescrise a aerului ce se introduce în salã.
PR!"# $"RI%I&7RI () $"*"R"A R"&"P+I"I
Punerea în func[iune çi darea în exploatare a instala[iei de ventilare presupune opera[iile
specificate a fi efectuate în ordinea de mai jos :
lucrãri pregãtitoare,
verificarea instala[iei,
punerea în func[iune a instala[iei,
reglarea instala[iei,
probarea elementelor din instala[ie,
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 142
studio arca
verificarea eficacitã[ii globale.
M7-.R7/RI 8 *"&)/7RI
Lucrãrile de instala[ii de ventilare se vor plãti conform listei de cantitã[i de lucrãri, acceptate
atât de cãtre beneficiar cât çi de constructor.
"1I2")+" 9I P"R%RMA)+" P")/R. I)-/A3A+II3" *" $")/I3AR" 9I
&3IMA/I4AR" -/R.&/.RA/" &)%RM 3"2II :;
Rezistenţ6 şi sta,ilitate
Îmbinarea tronsoanelor de canal se va face cu respectarea strictã a tehnologiei de montaj,
pentru a asigura o prindere stabilã çi sigurã pe întreaga perioadã de func[ionare a instala[iei
çi a clãdirii. Periodic se controleazã starea suporturilor çi a prinderii acestora de elementele
de construc[ii.
Rezisten[a mecanicã va fi verificatã sub efectul combinat al presiunii aerului çi al eforturilor
exterioare care pot fi aplicate în utilizare. Tubulatura de ventilare va fi supusã la presiunea de
100 mm CA.
Pentru limitarea transmiterii vibra[iilor produse de utilaje la pãr[ile structurii de rezisten[ã
susceptibile de a intra în rezonan[ã se fac încercãri in situ cu un seismograf sau alt aparat de
detectare a vibra[iilor instalat pe suportul utilajului (çasiu) ÷ v.prevederile normativului P121.
Nu este admis ca pãr[i ale instala[iei de ventilare, sã serveascã drept punct de sprijin pentru
alte sarcini.
-iguranţa la foc
Solu[iile adoptate în cadrul proiectului prevãd materiale çi elemente componente cu limitã de
rezisten[ã la foc corespunzãtoare elementelor de construc[ie strãpunse, sau pe care se
monteazã.
-iguranţa în exploatare
Solu[iile alese permit exploatarea instala[iei în deplinã siguran[ã. Dispozitivele de protec[ie
(plasã de sârmã, jaluzele, curbe întoarse) la gurile de aer ale instal[iilor de ventilare ) prize de
aer, guri de aspira[ie localã sau generalã, guri de refulare, guri de evacuare în atmosferã)
Înainte de darea în exploatare se vor face toate probele prevãzute de normativele Ì5 çi Ì5/2 çi
din fiçele tehnice ale produselor.
Se vor între[ine [n bune condi[ii de func[ionare toate organele de reglare çi aparatura de
amortizare precum çi priza de aer proaspãt çi gura de refulare.
Periodic se vor face verificãrile cerute de normativul Ì5 çi de fiçele tehnice ale produselor. Se
vor verifica çi curã[a filtrele.
Se va verifica eficacitatea dispozitivelor de protec[ie împotriva pãtrunderii în instala[ii a
corpurilor strãine a precipita[iilor atmosferice çi a vietã[ilor.
Se vor respecta normele de protec[ia muncii çi PSÌ arãtate în memoriul justificativ (çi în cap.1
din prezentul caiet).
Se vor face încercãri periodice prin simulare a unui incendiu pentru instal[ia de desfumare.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 143
studio arca

"tanşeitatea
Îmbinãrile elementelor componente ale instala[iei se vor face cu garnituri
corespunzãtoare din carton presat. Se vor face încercãri in situ pentru verificarea etançeitã[ii
la aer a tubulaturii çi a celelalte elemente componente, aplicând presiunea impusã (max 100
Pa) çi determinând debitul de aer scãpat prin neetançeitã[i. La presiunea de regim de 400
Pa, factorul de neetançeitate este de 1,32 x 10-3 m3/s.m2
&onfortul higrotermic
Ìnstala[ia de ventilare, prevãzutã are ca scop însãçi asigurarea confortului higrotermic
în încãperile imobilului. Valorile ce trebuie asigurate sunt cele prezentate în breviarul de
calcul al proiectului.
La punerea în func[iune a instala[iei se vor face determinãri in situ ale valorilor
temperaturii,vitezei çi a umiditã[ii relative a aerului atât la interior cât çi la exterior çi se vor
corobora în scopul determinãrii eficacitã[ii instala[iei realizate. Amintim faptul cã temperatura
interioarã prescrisã trebuie sã se realizeze prin reglaj automat conform graficului de reglaj
calitativ în func[ie de temperatura aerului exterior prin reglarea parametrilor apei în circuitul
primar al bateriilor de încãlzire.
Mãsurãrile se vor face conform metodologiei prevãzute la ÌSO 7730/1984.
Am,ianţa atmosferic6 <Puritatea aerului=
Ìnstal[ia proiectatã are însãçi menirea de a asigura puritatea aerului cerutã la norme.
S-a asigurat ra[ia minimã de aer proaspãt de 30 m3/h pers, necesarã.
Prizele de aer proaspãt s-au amplasat la distan[ã de orice surse de poluare astfel încât
sã preia numai aer curat.
Agregatul de introducere a aerului s-au prevãzut cu filtru, dupã cum çi pe traseul
aerului ce se recirculã s-au prevãzut filtre.
Se vor face determinãri ale con[inutului de bioxid de carbon, monoxid de carbon,
pulberi în suspensie, etc., iar în caz de neîncadrare în norme se va lua legãtura cu
proiectantul pentru a stabili mãsurile ce se impun pentru îmbunãtã[irea instala[iei.
Protecţia împotriva zgomotului
Ìnstal[ia de venilare climatizare a fost conceputã astfel încât sã ofere o bunã protec[ie
împotriva zgomotului.
S-au avut în vedere urmãtoarele:
pe tubulatura de plecare spre salã çi pe ieçirea spre ventilatorul de evcuare s-au prevãzut
amortizoare de zgomot,
vitezele de aer în por[iunile instala[iei s-au ales astfel încât sã nu producã zgomot
ventilatorul de evacuare s-a prevãzut în cutie-cheson
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 144
studio arca
între ventilator çi tubulatura aferentã s-au prevãzut racorduri (mançoane) elastice
La darea în exploatare se vor face mãsurãtorile de zgomot cu înregistrator rapid de
nivel de sunet (sonometru), în 5 puncte ale încãperii situate la înãl[imea de 1,30 m de la
pardosealã (vezi STAS 6161/1). Nivelul de zgomot echivalent interior datorat centralei de
ventilare çi ventilatorul de evacuare nu trebuie sã depãçeascã cu mai mult de 5 dB (A) nivelul
care se ob[ine atunci când acesta nu func[ioneazã.
Limita admisibilã a nivelului de zgomot echivalent în centrala de ventilare este de 75
dB (A).
&onfortul vizual
Gurile de refulare, cele de aspira[ie priza de aer proaspãt çi gura de evacuare a aerului
viciat sunt produse de fabrici de renume çi au design plãcut, pentru a se încadra
corespunzãtor în elementele de arhitecturã ale clãdirii. Canalele de aer s-au amplasat mascat
în plafonul fals sau în spa[iul de sub salã.
&onfortul tactil
În ce priveçte temperatura, ocupan[ii sãlii nu intrã în contact direct cu elementele
instala[iei de ventilare. Ca atingere directã, gurile de aspira[ie din contatreaptã pot fi atinse
întâmplãtor, dar au forme rotunjite, fãrã muchii tãietoare, aça cã nu prezintã nici un pericol
pentru ocupan[i.
Restul elementelor ce compun instala[ia sunt executate din fabricã fãrã muchii
tãietoare, iar cele ce se executã în atelier sau pe çantier se vor executa la fel. Se vor poliza
muchiile ascu[ite pentru a nu produce rãnirea personalului care monteazã sau exploateazã çi
între[ine instala[iile.
&onfortul antropodinamic
Mãsurile de împiedicare a transmiterii vibra[iilor prezentate la cap.7.6. sunt valabile çi
în cazul de fa[ã. Dispunerea utilajelor çi a celorlalte componente ale instala[iei în spa[iul pus
la dispozi[ie de cãtre arhitect s-a fãcut astfel încât sã se asigure accesul cât mai facil la
organele de control çi manevrã, precum çi pentru între[inerea çi exploatarea instala[iei.
Temperaturile de refulare a aerului în încãpere sunt reglate automat la valorile
prevãzute de norme (vezi breviarul de calcul)
Igiena# s6n6tatea oamenilor# refacerea şi protecţia mediului
Prin însãçi menirea sa, instala[ia proiectatã asigurã cerin[ele în discu[ie. Ìnstala[ia
asigurã ra[ia minimã de aer proaspãt pentru ocupan[i, dar asigurã çi filtrarea, încãlzirea (sau
rãcirea, dupã nevoie), a acestuia introducându-l sau evacându-l din încãpere la viteze care
nu dãuneazã organismului uman.
Motoarele ventilatoarelor sunt legate la pãmânt, iar instala[ia este protejatã împotriva
curen[ilor statici.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 145
studio arca
Adaptarea la utilizare
Precum am mai arãtat, instala[ia a fost conceputã astfel încât reglajul sarcinii termice a
bateriilor de încãlzire çi rãcire sã se facã automat. Acesta se realizeazã prin varierea
automatã a mãrimii temperaturilor agen[ilor termici - apã caldã çi apã rece, func[ie de
temperatura aerului exterior.
Si umiditatea aerului se men[ine tot automat.
Dispunerea elementelor care necesitã acces pentru exploatare çi între[inere s-a fãcut
astfel încât acest lucru sã fie realmente posibil.
Ìnstal[ia s-a pevãzut cu toate aparatele de mãsurã, control çi automatizare care sã
facã posibilã o bunã utilizare a sa.
S-au prevãzut guri de refulare çi de aspira[ie cu reglaj de debit.
*ura,ilitatea
Aparatele, utilajele, tehnologiile folosite sunt în mãsurã sã asigure o fiabilitate deosebit
de bunã pe toatã perioada de func[ionare normatã a instala[iei. S-au prevãzut utilaje produse
de firme recunoscute pe plan mondial. Tuburile pozate în canale de vizitare çi în exterior se
vor grundui çi vopsi corespunzãtor.
"conomicitatea
Ìnstala[ia a fost proiectatã pentru a rãspunde integral cerin[elor unei bune exploatãri a
încãperilor respective dar fãrã supradimensionãri (pentru siguran[ã) sau exagerãri de dotare
sau schemã func[ionalã.
Ìnvesti[ia urmeazã a se supune licita[iei de execu[ie cu care prilej se va da toatã
aten[ia çi aspectului economic al ofertelor.
Ca0. !.' Centra)a ter*ica
Alimentarea cu agent termic pentru instalatia de incalzire, se face de la centrala
termica existenta, in spatiul tehnic special destinat acestui scop aflata la parterul aferent Halei
si corpului administrativ existente.
Centrala termicã se va dimensiona în baza necesarului de cãldurã conform
SR 1<=:.1 Ìnstala[ii de încãlzire.Necesarul de cãldurã de calcul.Prescrip[ii de calcul
SR 1<=:.2 Ìnstala[ii de încãlzire.Necesarul de cãldurã de calcul.Temperaturi interioare
conven[ionale de calcul.
Alimentarea cu agent termic pentru instalatia de incalzire existenta aferenta cladirii
existente , precum si alimentarea cu agent termic de incalzire a instalatiilor nou proiectate din
cladirea extinsa nou proiectata , se va face de la centrala termica amplasata in spatiul tehnic
existent din corpul existent, prin adaugarea unui cazan de incalzire centrala nou proiectat in
spatiu tehnic. Noul cazan de incalzire centrala de capacitate 620kw va functiona pe
combustibil gazos ,agentul termic va fi cuplat in reteaua de alimentare existenta ,iar racordul
la gazele arse se va face la un canal de fum si respectiv la cosul de fum existent.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 146
studio arca
Prepararea apei calde menajere pentru noul corp administrativ se va realiza atat de la
centrala termica existenta cat si de la panouri solare montate pe acoperis si boiler de 500litri.
Pentru asigurarea alimentãrii cu agent termic a instalatiei de incalzire se va prevedea
un cazan tip ,Viessmann¨sau similar ce produce agent termic de incalzire 90/70grade C si
care va asigura necesarul de cãldurã pentru încãlzire.
Cazanele functioneaza cu gaz si sunt echipate complet cu arzatoare, automatizare
cascadata, pompe de circulatii (de injectie) , vase de expansiune si cu kit de evacuare a
gazelor arse; alese pe baza sarcinii termice necesare din documentatia de instalatii
termice,vase de expansiune închise pentru cazane cu membranã interschimbabila,
rezervoare de acumulare a.c.m, cu reglaj al incarcarii apei calde, comutare rezervor
acumulare ÷pompe circulatie si racord pentru apa calda menajera recirculata,regulator
electronic,separator hidraulic (butelie de egalizare a presiunilor), statie dedurizare ,dozator
polifosfati si filtru anticalcar, manometre termometre,Senzor de gaz (montat pe instalatia de
gaz ce nu face poarte din prezenta documentatie),Senzori de temperatura, Sistem de
contorizare a agentului termic,Sistem contorizare a Acm,Distribuitor ÷colector echipat complet
(racorduri,suporti de sustinere,manometru, termometru), Armaturi de inchidere,de reglaj
,etc,Termoizolatii, Cos de fum si canale de fum izolate ,cu accesorii si reglare comanda la
intemperii.
În perioada de iarnã, centrala va func[iona la capacitatea maxima, agentul termic va fi
asigurat de cazane care vor func[iona continuu, asigurând debitul de cãldurã si preparare de
acm necesar.
Agentul primar racitor este constituit din apa racita cu parametri 7/12•C, la o
temperatura conventionala externa text = +32•C si este asigurata de catre un grup de racire
( Chiller de tip ,GEA¨ sau similar) cu modul hidraulic incorporat.Chiller-ul propus va fi echipat
cu: compresor, evaporator, modul hidraulic, panou electric de comanda si control, supapa de
siguranta , vas de expansiune;
STANDARDE ,NOR$ATI"E, RESCRITII CE GU"ERNEA#A E,ECUTIA SUNT
- Prescrip[ii tehnice pentru proiectarea, execu[ia, montarea, repararea, exploatarea çi
verificarea cazanelor de abur C 1-85;
- Normativul pentru proiectarea çi executarea instala[iilor de încãlzire centralã Ì 13 ÷ 02;
- Ìnstruc[iuni tehnice pentru executarea termoizola[iei la elementele de instala[ii C 142/79
Buletinul Constructiilor;
- Ìnstruc[iuni tehnice privind criteriile çi metodologia de stabilire çi verificare a clasei de
calitate a lucrãrilor de sudurã la conducte çi recipiente Ì 27 ;
- Ìnstruc[iuni tehnice pentru efectuarea încercãrilor hidraulice çi pneumatice la recipien[i ÷ Ì
25;
- Prescrip[ii tehnice pentru proiectarea, execu[ia çi încercarea în vederea omologãrii
supapelor de siguran[ã pentru cazane çi recipien[i sub presiune C 37;
- Prescrip[ii tehnice pentru montarea, repararea, exploatarea çi verificarea conductelor de
abur çi apã fierbinte sub presiune C 13 ÷ 02;
- Prescrip[ii tehnice pentru proiectarea, execu[ia, instalarea, exploatarea, repararea,
verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune;
- STAS 7656 çi STAS 404/2 pentru [evi de o[el (similar Cu, cositorire vezi tehnologia de
cositorire) ;
NOTĂ: Prezentele prescrip[ii tehnice çi standarde se completeazã cu cele indicate în
anexa 1 din normativul Ì 13 ÷ 02.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 147
studio arca
Amplasarea utilajelor se va face de asemenea conform plançelor respectându-se prescrip[iile
ÌSCÌR C.15 .
$(ntarea echi0a*ente)(r
Se face în conformitate cu prevederile cuprinse în instruc[iunile ÌSCÌR C 1, C 4, C 30 çi
C 31, precum çi cu prescrip[iile normelor interne çi instruc[iunile de montaj ale producãtorului.
$3suri .S.I. in centra)a ter*ica
În cadrul documenta[iei s-au respectat Normele de prevenire çi stingere a incendiilor
a jude[ului Timiç:
− Ordinul nr. 38/1219/MC din 03.04.1994 al Ministerului de Ìnterne çi MLPAT;
− Ordonan[a Guvernului României nr. 60/28 aug. 1997-01-07;
− Normativul Ì9 ;
− Normativul Ì 13;
− STAS 1478 ;
− Normativele departamentale P.S.Ì. în vigoare.
Aceastã enumerare nu este limitativã, beneficiarul çi constructorul urmând a le completa
çi cu alte mãsuri specifice condi[iilor locale de execu[ie çi de exploatare pentru lucrãri de
instala[ii termice.
În execu[ie se vor lua urmãtoarele mãsuri:
- între conductele de tur neizolate çi materialele combustibile învecinate se asigurã o distan[ã
minimã de 5 cm;
- la trecerea prin pere[i çi plançee combustibile se vor prevedea [evi de protec[ie çi se vor
izola cu azbest;
- cãile de acces pe perioada execu[iei lucrãrilor nu se vor bloca prin depozitarea de materiale
de construc[ii sau alte utilaje pentru ca forma[iile de pompieri sã aibe drum liber pentru
interven[ia în caz de necesitate;
- lucrãrile de sudurã cu arc electric sau flacãrã oxiacetilenicã se vor executa cu deosebitã
aten[ie çi numai dupã ce s-au luat toate mãsurile de prevenire çi stingere a incendiilor çi
dupã evacuarea tuturor materialelor combustibile din zona de lucru.
Personalul care executã lucrãrile va fi calificat corespunzãtor çi trebuie sã aibã
instructajul PSÌ la zi.
$3suri 1e 0r(tec>ia ?i i7iena *uncii
Atât constructorul (în execu[ie) cât çi beneficiarul (în exploatare) vor respecta
urmãtoarele acte normative:
• Ordinul M.L.P.A.T. nr. 9/N/1993;
• Legea Protec[iei Muncii nr. 90/1996;
• Normele generale de protec[ia muncii din 2000.
Aceastã enumerare nu este limitativã executantul çi beneficiarul urmând a le completa
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 148
studio arca
çi cu alte mãsuri specifice condi[iilor locale pe care le vor considera necesare, fiind direct
rãspunzãtori de neluarea lor.
Înainte de a începe execu[ia se vor verifica çi coordona cu plançele de rezisten[ã
amplasamentul utilajelor din planul de amplasare çi se vor respecta cotele de montaj.
Dupã analizarea çi însuçirea proiectului se trece la întocmirea graficului de execu[ie a
lucrãrii în concordan[ã cu aprovizionarea de cãtre beneficiar a utilajelor necesare în proiect.
Lista cu 1(t3ri .S.I. Bn C.T.
Conform Normativ Ì ÷ 13 art. 9.73. în sala cazanelor din centrala termicã se prevãd
stingãtoare cu spumã sau pulbere çi CO2 câte unul la fiecare 100 mp.
Având în vedere faptul cã suprafa[a acestei centrale termice este mai micã de 100 mp
se va prevedea un stingãtor cu spumã sau pulbere çi CO
2
.
C(?u) 1e /u*
Este existent si a fost dimensionat pentru racordarea noului cazan din spatiul
tehnic.Diametrul canalului de fum pentru noul cazan va fi conform cu breviarul de calcul.
TRASEE
Conductele de tur/retur atat pe circuitul primar cat si pe cel secundar din centrala
termicã se vor proteja anticoroziv çi izola termic.
Conform prezentei documentatii vom avea trasee de conducte ce vor deservi
punctele de consum.
Trasee de conducte de tur si retur de agent termic ce vor pleca din distribuitor-
colectorul din centrala termica spre radiatoare ;
Trasee de conducte de tur si retur de agent termic ce vor pleca de la distribuitor-
colectorul din centrala termica spre ventiloconvectoare;
Trasee de conducte de tur si retur de agent termic primar pentru prepararea apei
calde menajere de la distribuitor-colectorul din centrala termica pana la spatiile tehnice ce
adapostesc schimbatoarele de caldura in placi de acm si rezervoarele de acumulare acm;
Gazele rezultate în urma arderii combustibilului, vor fi evacuate în atmosferã prin
intermediul unui chit de evacuare fum in exteriorul cladirii.
Pentru asigurarea arderii combustibilului se vor prevedea pentru admisia aerului de
combustie, prize sau ochiuri mobile în pere[ii exteriori ai centralei termice (minim 250 x 250
mm).
Pentru asigurarea protec[iei instala[iilor çi utilajelor din centrala termicã çi
func[ionarea lor în condi[ii de eficien[ã maximã în limitele parametrilor necesari se va
prevedea aparatura de mãsurã, control çi automatizarea instala[iilor în conformitate cu
normele C1 çi Ì 36. Se prevede automatizarea cazanului (echipare completã) si a pompelor.
Întreaga lucrare de instala[ii a centralei termice se va executa în conformitate cu
urmãtoarele prescrip[ii în vigoare: Ì 13, Ì 36, C4, C15, STAS 2764, C30.
Se vor utiliza numai materiale çi echipamente omologate care corespund din punct de
vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare sau posedã certificate de omologare
conform C 15 .
Materialele necesare sunt indicate în plançele desenate çi listele de cantitã[i de lucrãri.
s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 149
studio arca
Trasarea instala[iilor:Traseele çi dimensiunile conductelor sunt conform prevederilor din
piesele desenate.
$(ntarea c(n1ucte)(r ?i a echi0a*entu)ui
Conductele din centrala termicã se vor poza aparent.
Execu[ia, montarea çi repararea conductelor poate fi fãcutã numai de întreprinderi autorizate
în acest scop conform prescrip[iilor tehnice CR 2.
E*9inarea c(n1ucte)(r
Conductele de încãlzire se vor îmbina prin sudurã (similar cositorire) conform
Normativului Ì.13 ÷ 02 cap.19 çi intrã sub inciden[a ÌSCÌR a instruc[iunilor C.15, cap.5.2.
Iz()a>ii)e ter*ice ?i 0r(tec>ia c(ntra c(r(ziunii e5teri(are
Ìzola[iile termice se vor executa conform prevederilor urmãtoarelor acte normative çi
detalii tip :
- Normativ pentru proiectarea çi recep[ionarea izola[iilor termice la construc[ii civile çi
industriale indicativ C 107.
- Ìnstruc[iuni tehnice pentru executarea termoizola[iei elementelor de instalat ÷ indicativ C
142.
- Detalii elemente subansambluri tip ÷ instala[ii ÷ volumul DC ÷ Detalii comune ÷ Grupa DC 1
subgrupa izolarea conductelor.
E5ecutarea 0r(9e)(r
Probele la care sunt supuse instala[iile sunt urmãtoarele:
- proba la rece;
- proba la cald.
$-SUR-TORI6
Lucrãrile aferente centralei termice se vor plãti conform listei de cantitã[i de lucrãri. Astfel: la
metru liniar conductele, la bucã[i armãturile çi utilajele, la mp. Ìzola[iile.
Insta)atii 1e c(*9atere a incen1iu)ui
Ìnstalatiile de stingere si combaterea a incendiilor precum si desfumarea se va face conform
documentatiei "Scenariu la Foc¨ intocmit de persoane autorizate.

s.c. studio arca s.r.l. timisoara str. Memorandului nr. 93 tel. 0256 294218 e-mail office@studioarca.ro pag. 150