Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC Data: 24. 11.2010 Clasa: a VI-a D Scoala C.N.,,A.Muresanu Profesor: Morosan Lenuta Disciplina: L !

"a # $ teratura ro!%n& Subiectul leciei: MOD'L IMPERATIV (I PROPO)I*IA IMPERATIV+ Tipul leciei: ,re-are # .onso$ -area .uno#t n/e$or Competene vizate: $a s0%r# tu$ ore e$e1 1or 0 .a,a" $ s&: O1- s& -e0 neas.& !o-u$ !,erat 1 O2 2sa -ent 0 .e 1er"e$e $a !o-u$ !,erat 1 3n te4te$e -ate ,e 0 #& O5- s& s.r e .ore.t !,erat 1e$e O4- s& ana$ 6e6e s nta.t .o-!or0o$o7 . 1er"e$e - n te4te$e -ate O8 2 s& trans0or!e 0or!a a0 r!at 1& 3n 0or!a ne7at 1& a !o-u$u !,erat 1 O9- s& 0ro!u$e6e r&s,unsur 3n s tua/ .on.rete -e .o!un .are 3n .are s& ut $ 6e6e !o-u$ !,erat 1 : ;& .onstru as.& enun/ur 0o$os n- .ore.t 0or!e$e 1er"u$u $a !,erat 1 < Metode i strategii didactice: - .on1ersa/ a eur st .a,e4er. / u$ , ,ro"$e!at 6area =o.u$ - -a.t . - a.t 1 tatea 3n 7ru, ,3n1&/area ,r n -es.o,er re Material didactic: 0 #e -e $u.ru, ,$an#e ,!anua$u$ , 0$ ,.>art. Bibliografie: 1. Manual de limba romn pentru clasa a VI-a, ALL, ?u.ure#t , 2005 2. @o a, V st an, Didactica limbii i literaturii romne pentru gimnaziu i liceu, e-. Da. a, C$u=-Na,o.a, 2002 5 (te0an a Po,es.u, Gramatica practic a limbii romne, E- tura D -a.t .& # Pe-a7o7 .&, ?u.ure#t , 1AA5B 4. N .o$ae E0ten e, Metodica studierii limbii i literaturii romne, E- tura Para$e$a 48, C$u= Na,o.a, 2000.

Nr. crt.

SECVENELE LECIEI

ACTIVITATEA DE NVARE ACTIVITATEA PROFESORULUI $ % ce &re"en' (! note ") b*en'!! $ .er!%!c) mo/+, 0n c re e,e.!! + re"o,. t tem / t) or trec+t)1 ,c)t+!re /e &ro&o"!'!! %o,o*!n/ .erbe , /!%er!te mo/+r! (! t!m&+r! $ corecte ") e.ent+ ,e,e gre(e,! $ &o rt) o *c+rt) /!*c+'!e teoret!c) /e*&re .erb2 /e*&re mo/+r!,e &er*on ,e (! t!m&+r!,e ce*tor $ n+n') tem 1 4 Mo/+, Im&er t!..Pro&o"! t! Im&er t!. 5 $ n+n') ob!ect!.e,e o&er '!on ,e /e +rm)r!t $ *e *cr!+ &e t b,) c8te. e9em&,e c+&r!n"8n/ % &te /e ,!mb) !,+*tr t!.e &entr+ ce e9&r!m) .erb+,2 %+nc'!!,e *!nt ct!ce2 *cr!ere1 : ne9 #; #.A*e" t!$. , ,oc+r!,e .o *tre< =. Inc>!/et! c rt!,e *! /e*c>!/et! c !ete,e< -. Am r+g t$o 1/ $m! *! m!e< 3. F!! g!ng ( c o %,o re< ?. F!! m ! or/on t< ACTIVITATEA ELEVILOR $ n+n') b*en'!! $ *+nt ten'! (! corecte ") gre(e,!,e2 / c) e*te c "+,

FORME Ob DE ACTIVITATE

METODE I PROCEDEE

EVALUARE

I.

Moment org n!" tor!c # m!n. Ver!%!c re teme! (! c+no(t!n'e,or nter!o re - m!n.

%ront ,)

&rob,em t!" re

II.

&rec!er! .erb ,e

III.

C &t re ten'!e! 3 m!n.

$ rece&te ") !n%orm '!!,e (! r)*&+n/ , 0ntreb)r!,e ce ,e *+nt /re* te

O#

%ront ,)

con.er* '!

0nt)r!re r)*&+n*+r!,o

IV.

An+n' re teme! (! ob!ect!.e,or # m!n.

$ note ") t!t,+, 0n c !ete

%ront ,)

con.er* '!

V.

D!r!6 re 0n.)')r!! #7 m!n.

%ront ,) $ note ") e9em&,e,e 0n c !et $& rt!c!& , 6oc !/ent!%!c n/ .erbe,e , mo/+, !m&er t!. $!m&re+n c+ &ro%e*or+, 2ob*er. c e9&r!m 1o ct!+ne &or+nc!t 2o r+g m!nte2+n !n/emn2o +r re. $note " !n c !ete O= Con.er* '! e+r!*t!c

O!n/!.!/+ ,)

0n.)' re &r!n /e*co&er!re : ne9 #;

A&rec!e .erb ,e

e9&,!c '! O3 !n/!.!/+ ,)

Ane4a2 Modul imperativ si propozitia imperativa Fisa de lucru 1. Co!,$etea6a s,at $e $ "ere .u !,erat 1u$ a0 r!at 1 a$ 1er"e$or n- .ate ntre ,arante6e: - Voinicilor, zise, sunteti liberi; (a merge) in pace si (a spune) !! copiilor si "ratilor #ostri, ca ati a#ut cinstea a #a impotri#i cinci zile regelui de $olonia(%!&egruzzi) 2. Du,a !o-e$u$ -at ,entru ,r !u$ 1er", .o!,$etea6a s,at $e $ "ere .u !,erat 1u$ 1er"e$or -ate $a ,ersoana s nu!aru$ n- .ate: VER?'L ' alege ' pri#i ' da ' scrie ' culege ' raspunde ' "ace IMPERATIV, PER;OANA A II A ;IN@'LAR (tu)alege( IMPERATIV, PER;OANA A II A PL'RAL, CARA PRON'ME PER;ONAL (#oi)alegeti(

5. ;u"$ n a6a 0or!a .ore.ta a 1er"u$u a "i - n ur!atoare$e enuntur : )i * "ii mai atent( )i-ti * "iti cuminti( &u "i * "ii obraznic( &u "iti * "i-ti tristi(

4. Pune ur!atoare$e 1er"e $a !o-u$ !,erat 1, 0or!a ne7at 1a $a ,ersoane$e !ent onate n ,arante6e: ' scrie (a II a pl) ' tacea (a II a pl) ' zice (a II a sg) ! ! !!