Sunteți pe pagina 1din 16

Avizat,

Inspector Şcolar General,


Prof. Grigore
Vasile
FIŞA DE EVALUARE
A DIRECTORULUI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Anul şcolar ___________

I. Date generale:
Unitatea de învăţământ ____________________________________________________________

Numele şi prenumele directorului


____________________________________________________
Absolvent (ă) al (a) __________________________________________________ anul _________
Specialitatea ___________________________________ gradul didactic ________ anul
________

1
Vechimea în muncă _____ ani ; Vechimea în învăţământ _____ ani ; Vechimea în
unitate _____ ani
Vechimea în funcţia de conducere ____ ani, în baza Deciziei IŞJ nr. ______ din
data de _________
Tipul numirii în funcţie (concurs / delegaţie) _____________________

2
II. Profilul de competenţă managerială:

Puncta Puncta Evaluar Evaluare


j j Autoeval e Consiliul
Nr. crt. Funcţii INDICATORI DE PERFORMANŢĂ maxim defalc uare inspect de
per at or Administ
indicat şcolar raţie al
or (care IŞJ
consiliaz
ă u.î)
1 2 3 4 5 6 7 8

I. CURRICULUM
A. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI OPERAŢIONAL

3
Existenţa, structura şi conţinutul
1. Proiectare - documentelor proiective
planificare
a). Planul strategic de dezvoltare 2,00
instituţională: 0,50
- fundamentarea pe studii de
diagnoză şi prognoză pertinente; 0,50
- existenţa unor scopuri, obiective şi
programe rezultate din politicile şi
strategiile europene, naţionale,
regionale şi locale privind educaţia şi
formarea profesională, precum şi la 0,50
solicitarea beneficiarilor;
- realizarea unei analize de nevoi pe
baza căreia au fost stabilite strategii 0,50
şi programe concrete (planuri de
acţiune/ planuri operaţionale etc.);
- strategiile şi programele stabilite
cuprind acţiuni concrete de
implementare, termene,
responsabilităţi, modalităţi de
monitorizare, itemi de evaluare şi
verificare a îndeplinirii obiectivelor.

b). Planul managerial anual şi 1,00


semestrial: 1,00
- este structurat pornind de la
programele de activităţi/planurile de
acţiune semestriale şi anuale ale
catedrelor/comisiilor metodice şi ale 0,50
altor comisii de lucru;
- porneşte de la nivelul conducerii
instituţiei şi este implementat de
4
2. Organizare Documentele de organizare
managerială:
a). Documentele de organizare 1,00
managerială şi calitatea lor:
- documentele respectă 1,00
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt în concordanţă cu
strategia/planul managerial, sunt 0,75
adecvate la realitate, optimizează
activitatea;
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt adecvate la realitate

b). Documente legislative (actualizate 0,50


permanent): 0,50
- există toate documentele legislative
şi o evidenţă a lor actualizată 0,25
permanent;
- există toate documentele legislative
şi o evidenţă sporadică a lor.
c). Calitatea documentelor de 0,50
organizare, planificare, evidenţă şi
control:
0,50
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt în concordanţă cu
strategia/planul managerial, sunt 0,25
adecvate la realitate, eficientizează
activitatea;
- documentele respectă
reglementările în vigoare, au coerenţă
logică, sunt adecvate realităţii.
5
a). Controlul actelor/documentelor 1,5
şcolare şi arhivarea: 0 4
3. Îndrumare *se atribuie următorul punctaj
p.=1,5
-monitoriza intermediar:
re – control - Intrări/ieşiri (1 p.) 3-
- evaluare - Verificări (1p.)
2p=0,7
- Semnături (1p.)
- Corectitudinea completării 5
documentelor şcolare(1 p.)
1
p.=0,5
0

b). Asistenţe la ore efectuate de către 1,0


director: 0 1,00
- peste 90% din 0,75
personalul didactic 0,50
- între 70%-90% din 0
personalul didactic
- între 50% - 70% din
personalul didactic
- sub 50% din personalul
didactic
c). Preocuparea pentru evaluarea 1,25
sistematică, corectă, a elevilor de
către cadrele didactice în procesul
instructiv-educativ:
*se atribuie următorul punctaj
intermediar:
- Planificarea lucrărilor semestriale 9
(1 p.)
- Analizele notării ritmice şi p.=1,2

6
B. CURRICULUM

7
a). Proiectarea CDŞ/CDL pornind de la 1,00
nevoile identificate şi de la politicile
1. Proiectare naţionale, judeţene şi locale: 0,20
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a achiziţiilor anterioare de 0,20
învăţare ale educabililor;
- luarea în considerare, în proiectarea
curriculară, a dezvoltării laturii 0,20
aplicative, practice, a competenţelor
dezvoltate;
- selectarea manualelor şi a celorlalte 0,20
auxiliare curriculare în funcţie de
specificul unităţii şcolare şi de
achiziţiile anterioare de învăţare ale
0,20
educabililor;
- proiectarea în echipă, cel puţin la
nivelul ariei curriculare, a activităţilor
de predare, învăţare şi evaluare;
- participarea beneficiarilor la
proiectarea activităţilor de predare,
învăţare, evaluare.
b). Adaptarea ofertei şcolare la 1,00
nevoile educaţionale din zonă:
- adaptarea ofertei de profile si 1,00
specializari la cererea economico-
socială a zonei;
c). Stabilirea disciplinelor opţionale: 1,75
- existenţa ofertei şi aprobarea ei de 0,50
către IŞJ;
- conform cu opţiunile educaţionale
ale elevilor şi părinţilor: 0,75
- 100%; 0,50
- peste 75%;
8
2. Organizare a). Procesul de învăţământ: condiţii,
organizare şi rezultate: 0,75
- clase/grupe de elevi pentru
învăţământul de masă (nr. elevi/copii
înscrişi/nr. de locuri planificate X 100: 0,75
- 100%; 0,50
- peste 80%
b). Durata orelor de curs/activităţi 0,25
didactice: conform reglementărilor 0,25
c). Acoperirea disciplinelor de studiu 0,75
cu personal didactic calificat:
- 100%; 0,75
- peste 80% 0,50
d). Organizarea procesului didactic în 0,75
spaţii de învăţământ
corespunzătoare, pentru disciplinele
care impun condiţii şi dotări specifice:
- în spaţii proprii sau ale agenţilor
economici, pentru: disciplinele din
aria curriculară ştiinţe, informatică,
discipline tehnice, educaţie fizică şi 0,75
sport, activităţi practice:
- fiecare dintre disciplinele 0,50
menţionate are un spaţiu propriu;
- pentru 50% - 75% dintre disciplinele 0,25
menţionate există spaţiu propriu;
- peste 50% dintre acestea au spaţii
proprii
- clase speciale organizate în unitatea 0,25 0,25
de învăţământ (bilingve/intensive/de
artă/de sport/alte tipuri)
Rezultate ale evaluării interne:

9
II. RESURSE UMANE

10
1. Planificare - Personalul didactic 0,75
organizare Calificare, perfecţionare, formare
continuă:
a). Gradul de acoperire a
normelor/posturilor cu personal didactic:
(nr. cadre didactice calificate/nr. total de 0,75
cadre didactice) X 100 0,50
- 100 % 0,25
- peste 80 %
- sub 60%
b). Gradul de acoperire cu personal 0,75
didactic calificat (în specialitate şi cu
pregătire psihopedagogică
corespunzătoare art.68 din Legea
învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare) 0,75
(nr. cadre didactice calificate /nr. total de 0,50
cadre didactice) X 100
- 100%
- peste 85%
c). Numărul de elevi pe post didactic/pe 0,75
tipuri de învăţământ si pe tipuri de scoli:
(nr. total elevi/nr. total de norme şi
posturi): 0,75
- peste 15% 0,50
- 14% – 15% 0,25
- sub 14%
d). Ponderea personalului didactic cu 0,75
definitivat/grade didactice sau
doctorat:
- personalul didactic are definitivat, grad
0,75
didactic sau doctorat: 0,50
- peste 0,25

11
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

12
1. Mărimea şi gradul de 2,50
complexitate al unităţii de
învăţământ
a). Numărul de elevii: 2,50
- peste 2,25
400 2
- 301 -
400
- 200 -
300
b). Structura bazei materiale (spaţii de 1,25
învăţământ, laboratoare, ateliere şcolare,
terenuri agricole, cantine, internate
şcolare etc.): 0,20
- săli de clasă funcţionale:
- până la 15 0,30
- între 15 – 25 0,40
- peste 25
- laboratoare şi cabinete şcolare 0,15
amenajate şi funcţionale:
0,25
- între 1 şi 5
- peste 5
- ateliere-şcoală, terenuri agricole,
silvice, cu destinaţie didactică folosite 0,25
pentru practica elevilor: 0,30
- între 1 şi 5 0,30
- peste 5
- cantină şcolară/internat scolar/sala
de sport
c). Cluburi culturale şi baze sportive: 1,25
- sală de festivităţi funcţională 0,50
- teren de sport amenajat şi 0,75
funcţional
1,50
2. Baza materială – resurse, gestiune

13
IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

14
Relaţia cu comunitatea
Relaţia cu părinţii
Implicarea părinţilor în activitatea
managerială: 0,50
a). Elaborarea planului de venituri şi 0,25
cheltuieli al şcolii:
- participarea părinţilor la elaborarea 0,25
planului de venituri şi cheltuieli
- implicarea părinţilor în dotarea şi
întreţinerea mijloacelor/spaţiilor de
învăţământ
b). Evaluarea calităţii actului didactic de 0,50
către părinţi (intalniri cu parintii,
chestionare aplicate acestora, implicarea 0,50
parintilor in proiecte si parteneriate): 0,25
- părinţii consideră actul didactic calitativ:
- peste 80%
- 50% - 80%
- părinţii au luat cunoştinţă, în scris, 0,50
despre progresul/regresul şcolar al
copiilor lor: 0,50
- peste 80%
0,25
- 50% -
80%
- părinţii participă/sunt informaţi asupra 0,50 0,50
activităţilor organizate de şcoală
(programe de remediere/
recuperare, consultaţii, activităţi şcolare
şi extraşcolare etc.
Asistenţa acordată părinţilor: 0,50
a). Audienţe/consultaţii între conducerea
unităţii de învăţământ şi/sau cadre
didactice/diriginţi şi părinţii elevilor:
- 0,50
săptămânal

15
V. PUNCTAJ:
TOTAL PUNCTAJ AUTOEVALUARE:……………………………
TOTAL PUNCTE EVALUARE:……………………………………

1. 86 – 100 puncte FOARTE BINE


2. 76 – 86 puncte BINE
3. 61 – 75 puncte SATISFĂCĂTOR
4. 0 - 60 puncte NESATISFĂCĂTOR
La evaluarea directorilor adjuncţi cele 100 de puncte se realocă în funcţie de fişa postului, elaborată de directorul unităţii de învăţământ,
păstrându-se proporţia din prezenta fişă de evaluare.
În situaţia acordării calificativului NESATISFĂCĂTOR la inspecţiile din timpul anului şcolar, sau la evaluarea anuală, postul se
vacantează.
Postul se vacantează după doi ani consecutivi cu calificativul SATISFĂCĂTOR.
Fişele de autoevaluare se înregistrază la inspectoratul şcolar pana la 25.08.2009.
Punctajul final şi calificativul acordat va fi adus la cunoştinţă celor evaluaţi în scris.

DIRECTOR, AVIZAT (pentru directorii adjuncţi)


(Numele în clar)…………………………….. DIRECTOR , (Numele în clar, semnătura şi ştampila)…………
Semnătura………………………………….. …………………..
Semnătura…………………………………..

16