Sunteți pe pagina 1din 17

Curs 3b

Prof. Univ. dr. ing. Emilia-Cerna MLADIN


Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

Cl!direa - un sistem ce include fluxuri interconectate ce au loc prin grani"a (anvelopa) lui cu exteriorul (mediul ambiant) + echipamente
! ! ! Flux de c!ldur! Flux de aer Flux de umiditate ! ! ! Echipamente de nc!lzire Echipamente de ventilare #i AC Echipamente de iluminat

Ta ! Te ! Ti

Ti

Te mediu ambiant

! " # " $

Q L

Iarna: Ta < Ti > Te " surse termice interioare " se pierde Q de la interior Vara: Ta < Ti < Te " necesare surse de r!cire " se prime#te Q de la exterior

sol ape subterane Ta

! Ti se men"ine ca urmare a unor fluxuri energetice permanente cu exteriorul cl!dirii.

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

NO$IUNI DE AER UMED


Instala!iile de aer ventilare/condi!ionare au drept scop modificarea temperaturii "i compozi!iei aerului dintr-o incint#.
Aerul umed = aer uscat (a) + vapori de ap! (w) # amestec ideal de gaze perfecte
Mw = 18,015 kg/kmol cp,w = 1.872 J/kgK ! w = !/Ma = 461 J/kgK

Ma = 28,97 kg/kmol cp,a = 1.003 J/kg ! K !a = !/Ma = 287 J/kg ! K

m = ma + mw ; p = pa + p w t = ta = t w ; V = Va = Vw

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

Propriet!"i:
Temperatura termometrului uscat:
Temperatura termometrului umed:

t tum - temperatura apei ce se evapor# n contact cu aerul

Temperatura de rou!:

t sat (p w )

Umiditatea absolut! (densitatea vaporilor):


!w = mw p ! w [kg vap./ m3 aer umed] V "w T

Con"inutul de umiditate:
!= mw pw V/!w T p = = 0,622 w [kg vap./kg aer uscat] ma pa V/!aT p - pw
Nw mw /Mw ! [moli vap./moli aer uscat] = =1,608 " ! Na ma /Ma

sau
!= !

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

Participa"iile molare ale componentelor sunt:


ra = Na 1 0, 622 = = ! 0, 622 + ! N w + N a 1+ !

rw = 1! ra =

! Nw " " = = ! 0, 622 + " N w + N a 1+ "

Umiditatea relativ!:
!! mw (t,p) mw (t,saturatie) pw (t) r "p " p = w = " pw,sat (t) pw,sat (t) " + 0,622 p w,sat (t)

psat(T) T T Tsat(pw) pw
e

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

C!ldura specific!: cp = Entalpia:

1 ! cp,a + cp,w 1+ ! 1+ !
h=

[J/kgK]

H = Ha +Hw [J]

H =h +! hw ma a % = cp,aT + ! # $clichidTsat +"l-vap,w (pw )+cp,vap (T-Tsat )& % " = cp,at + ! # $hw (p w )+cp,vap (t-t sat )& % ' cp,at + ! # $"l-vap (p w )+cp,w t& [J/kg aer uscat]

Dac! aerul umed este saturat #i con"ine pic!turi de ap! (cea"!):

h = cp,a ! t + !sat ! h" w (p w ) + ( ! - !sat ) c l ! t


Dac! t < 0oC, particulele de ap! sunt sub form! de ghea"! #i

! " h = c p,a t + !sat h" w (p w ) + (!-!sat ) #c gh t -"gh (t)$ ,

cl = 4,18 kJ/kgK

c gh 2,1 kJ/kgK

!l-vap " 2500 kJ/kg ! gh-lichid " 334 kJ/kg

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

Diagrama H-$
1 kg de aer uscat p = 760 torr

[kJ/kga] tum [oC] % =60% % =80% % =100% t [oC] pw [mbar]

$ [kg v/kga] h =const. Obs: diferen!ele mici n 'p' fa!# de 760 torr sunt acceptabile
Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

Tratarea aerului umed


ntr-o transformare 1 - 2 oarecare, aerul umed #i poate modifica att con"inutul de energie ct #i con"inutul de umiditate:

Q12 = ma (h2 - h1) [J]

!W = ma ("2 - "1) [kg apa]


Se define#te raportul de termo-umiditate sau raza unghiular! a procesului:
Q !h " ! 12 = " (-# ; #) !W !#

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

nc!lzirea uscat!

aer apa cald!

!" = 0 !h > 0 # = +!
h [kJ/kg a] t2 t1 h1 h2 tum

% =100% pw [mbar]

$ [kg v/kg a]

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

R!cire uscat!

aer apa rece

S3.6

!h < 0
h [kJ/kga] tum

t1 t2' t2 h2 h2' h1

% =100% pw [mbar]

$ [kg v/kga]

caz a) caz b)

t 2 > troua [= t sat (pw )] : ! = const., " = -! t 2 < troua [= tsat (pw )] : !2 < !1, " > 0

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

10

Proces izotermic: - prin injectarea de abur de joas# presiune sau prin pulverizarea de ap# de temperatur# egal# cu cea a aerului.

t = const., !h > 0, !" > 0


Proces de evaporare a apei pe o suprafa"! liber!: - prin evaporarea apei, temperatura aerului scade ca urmare a c#ldurii cedate apei mai reci (c#ldura latent# de vaporizare este preluat# din ap#).

tum = const., !h > 0 (dar ! 0), !" > 0


nc!lzirea #i r!cirea umede: = pulverizare de ap# cald# sau rece n aer, cu

t > tum tum

! ! (- " ; " )

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

11

Amestecarea a dou! cantit!"i de aer umed Componentele #i amestecul au st!rile 1, 2 #i M, respectiv. Bilan"ul masic de aer uscat: ma1 + ma2 = mM [kga ]
h [kJ/kg a] 1 M 2 hM h2 % =100% h1 pv [mbar]

t1 Bilan"ul masic de umiditate: ma1 ! !1 +ma2 ! !2 = mM ! !M [kgvap ] t2

Bilan"ul energetic: ma1 ! h1 + ma2 ! h2 = mM ! hM [J]


$2

$M

$1

$ [kg v/kg a]

h2 - hM !2 - !M ma1 2M = = = Observa!ie: hM - h1 !M - !1 ma2 M1


adic# 'M' mparte segmentul 1-2 n p#r!i invers propor!ionale cu cantit#!ile de aer uscat.
Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

12

DIFUZIA %I CONVEC$IA MASIC& (A VAPORILOR DE AP&)


Difuzia masic! similar# cu difuzia (conduc!ia) termic#
"""# """"" # ! w =-D w A ! grad " w [kg/s] , Dw - coeficient de difuzie a vaporilor n material Legea lui Fick: m """ # """"" # ! Nw =-D w A ! grad (C w ) [kmol/s] , C - concentra!ia vaporilor n material [kmol/m3] w

( )

n condi!ii 1-D:

! w = - Dw m

d!w A [kg/s] dn

!!!!! " n regim sta!ionar: grad !w = const. " densitatea vaporilor de apa variaza liniar

( )

! w1 T1 ! w2 T2
L

! -! ! w = -D w A w2 w1 m L x ! w x = ! w1 " ! w1 " ! w2 L !w m = ! w1 " x Dw A

[kg/s]

()

)
[kg/m3 ]

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

13

Dar

m p !w = w " w [kg/ m3 ] V #w T

! w= m

D w A p w2 -p w1 !w T L

[kg / s]

Obs.:

T +T T = 1 2 [K] 2

x p w x = p w1 - p w1-p w2 L ! ! T m = p w1 -x w w Dw A

()

)
[kg/m3 ]

Analogia electric#:

p w1

p w2

! !! [kg/s/m2 ] m

p -p # $L R w ! w1 w2 = w T [N $ s/kg] ! "" m Dw

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

14

Convec"ia masic!

Legea lui Newton:

! w = ! w A " w1-" w2 m

) )

[kg/s]

!w A p w1-p w2 #w T

p -p = A w1 w2 R w,conv
Obs: convec!ia vaporilor de ap# " este important# n procesele de evaporare (lacuri, bazine, fntni arteziene, suprafe!e ude) " este nesemnificativ# ntre aerul umed interior/exterior "i suprafe!ele uscate ale pere!ilor interiori/exteriori

Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

15

Difuzia vaporilor prin pere!i multistrat:

pwi &wi Ti
! !! m

! !! m w=

p wi -p w2 [kg/s/m2 ] R w,tot
w,k

pw,sat
pwe, &we, Te

# unde R w,tot = " w $ k Tk , D


k

Tk temp. medie a stratului k p w,k < p w,sat

pwi

difuzie

difuzie

difuzie

pwe m !w
A

R1

R2

R3

2 ! !! =m w [kg/s/m ]

Cum se calculeaz# presiunile la suprafe!ele dintre straturile de material ? Ce se ntmpl# dac# pwk > pw,sat ?
Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

16

Difuzia vaporilor de ap# printr-un material se exprim# uneori sub forma:

Dw,aer unde "i Dw,aer = 2,31! 10-5 m2 /s = k D j coeficientul lui Krischer D w,j = kD
j

Permeabilitatea stratului j la vaporii de ap# se define"te astfel: Dw,j Dw,aer j ! = [s] "w Tj kD j "w Tj Atunci, rezisten!a total# a peretelui la difuzia vaporilor de ap# este

R w,tot = !w "
j

! jTj Dw,j

="
j

!j j

, Tj temp. medie a stratului k


p w,k < p w,sat

! w ! const. Observa"ii: Cnd apare fenomenul de condens: m


"i metoda de analiz# nu mai este valabil#. Deci, metoda de analiz# permite determinarea riscului la condens dar nu "i umiditatea pierdut# prin condens.
Curs TQM 2 Prof. Dr. Ing. Emilia-Cerna MLADIN

17