Sunteți pe pagina 1din 3

Studiul !

i tehnologia materialelor
http://adl.anmb.ro

Studiul !i tehnologia materialelor


Ritm recomandat de studiu: 2 ore/s"pt"mn" Obiective: Conform programei analitice Condi$ion"ri: Conform planului de nv"$"mnt

Cuprins
! ! ! ! ! Studiul materialelor #i aliajelor metalice Realizarea pieselor metalice prin turnare Prelucrarea prin deformare plastic" a materialelor metalice Sudarea materialelor metalice Metode de control defectoscopic nedistructiv

Unitatea de nv"$are 1 (Studiul materialelor #i aliajelor metalice) prezint" principalele clase de materiale cu propriet"$ile specifice, simbolizarea m"rcilor de materiale standardizate dup" normele n vigoare, precum #i a domeniilor de utilizare ale acestora, utilizarea diagramelor de echilibru fazic pentru a urm"ri modific"rile structurale #i ale propriet"$ilor la nc"lzirea #i r"cirea aliajelor, cu scopul stabilirii capacit"$ii de tratament termic a aliajelor.

Unitatea de nv"$are 2 (Realizarea pieselor metalice prin turnare) prezint" principalele metode de ob$inere a pieselor prin turnare, acestea diferen$iindu-se prin domeniile de utilizare, caracteristici dimensionale, de form" #i structur". Unitatea de nv"$are 3 (Prelucrarea prin deformare plastic" a materialelor metalice) prezint" cele mai importante procedee de prelucrare prin deformare plastic" la rece #i la cald, prin care se ob$in o multitudine de repere utilizate n domeniul construc$iilor navale Unitatea de nv"$are 4 (Sudarea materialelor metalice) prezint" procedeele de sudare prin topire cu arc electric, cu flac"r" oxiacetilenic" #i prin presare, precum #i echipamentele necesare efectu"rii acestora. Unitatea de nv"$are 5 (Metode de control defectoscopic nedistructiv) prezint" metodele cele mai utilzate n controlul de calitate al pieselor rezultate prin diferite procedee tehnologice, f"r" distrugerea integrit"$ii acestora.

3 December 2010

!ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba#

Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare #i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".

Studiul !i tehnologia materialelor

Introducere
Disciplina Studiul #i Tehnologia Materialelor (STM) face parte din categoria disciplinelor n domeniul ingineresc, necesar" n formarea dumneavoastr" ca viitor ofi$er inginer n specializarea Naviga$ie, Transport Maritim #i Fluvial. n cadrul acestui modul vor fi abordate tematici specifice domeniului ingineriei marine #i naviga$iei precum: studiul structurilor #i propriet"$ilor materialelor #i aliajelor metalice, ob$inerea pieselor prin diferite procedee de turnare, prin procedee de deformare plastic" la rece #i la cald, modalit"$ile de realizare a asambl"rilor nedemontabile prin sudare #i lipire, ct #i metodele de control a calit"$ii produselor f"r" distrugerea integrit"$ii acestora. Prin con$inutul s"u, disciplina #i propune s" asigure studentului cuno#tin$e #i abilit"$i fundamentale din domeniul disciplinei, precum: ! nsu#irea terminologiei de specialitate, care s" permit" n$elegerea form"rii structurilor materialelor metalice aflate n direct" leg"tur" cu propriet"$ile pe care acestea le prezint" n timul exploat"rii; cunoa#terea simboliz"rii m"rcilor de materiale standardizate dup" normele n vigoare #i a domeniilor de utilizare; nsu#irea no$iunilor teoretice fundamentale privind diferitele procedee tehnologice de prelucrare a materialelor utilizate n domeniul naval; nsu#irea tehnicii de laborator pentru determinarea propriet"$ilor mecanice ale materialelor

! ! !

Materialele didactice sunt organizate n 5 unit"$i de nv"$are pe care studentul trebuie s" le parcurg" nainte de examinarea programat". n cadrul celor 7 laboratoare, studentul #i va nsu#i tehnica de laborator care s"-i permit" determinarea propriet"$ilor mecanice ale materialelor. Autorul acestor materiale este Chioiba# Aurelia (chioibasaura@yahoo.com). Orele de laborator vor fi sus$inute de Chioiba# Aurelia (chioibasaura@yahoo.com ).

Evaluare
Evaluarea activit"$ii dumneavoastr" se realizeaz" pe baza urm"toarelor criterii: ! 50% - evaluarea final" (colocviu); nota de la colocviu reprezint" media aritmetic" a celor dou" note (peste 5) de la lucr"rile de verificare scrise corespunz"toare studiului materialelor #i respectiv tehnologiilor de prelucrare a materialelor 30% - evaluarea lucr"rilor de laborator; 10% - evaluarea temei de cas". 10% - testarea pe parcursul semestrului

! ! !

3 December 2010

!ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba#

Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare #i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".

Studiul !i tehnologia materialelor

Bibliografie minimal!
! ! ! ! ! ! ! Chioiba# A., Sl"mnoiu G., !tiin$a #i tehnologia materialelor, vol I, II, Editura Academiei Navale Mircea cel B"trn, 2003 (integral) R"dulescu M., Studiul metalelor, Editura Didactic" #i Pedagogic", Bucure#ti, 1982 (cap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Stoian, L., #.a., Tehnologia materialelor, Editura Didactic" #i Pedagogic", Bucure#ti, 1980 (cap. 1, 3, 4, 6, 7, 8) Nanu A., Tehnologia materialelor, Editura Didactic" #i Pedagogic", Bucure#ti, 1980, (cap. 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 28) Palfalvi A. #.a., Tehnologia materialelor, Editura Didactic" #i Pedagogic", Bucure#ti, 1985 (cap. 3, 4, 5, 6) Chioiba# A., Sl"mnoiu G., !tiin$a #i tehnologia materialelor, ndrumar de laborator, Editura Academiei Navale Mircea cel B"trn, 2008 (integral) !erban C., Luca V., Studiul metalelor. Materiale metalice, Editura Eastline, Bra#ov, 1995 (cap 1, 4, 5, 6, 7)

3 December 2010

!ef lucr"ri dr. ing. Aurelia Chioiba#

Academia Naval" "Mircea cel B"trn" (ANMB). Orice form" de copiere, stocare, modificare #i/sau transmitere a acestui material f"r" acordul prealabil #i scris al ANMB este strict interzis".