Sunteți pe pagina 1din 0

Dreptul civil este acea ramur! de drept privat care reglementeaz!

raporturile juridice patrimoniale #i nepatrimoniale dintre subiecte de drept -


persoane fizice #i juridice - aflate pe pozi"ii de egalitate juridic!.
Analiza defini"iei date conduce la urm!toarele concluzii:
a) Dreptul civil apar"ine diviziunii dreptului privat, deoarece
reglementeaz!, n principiu, raporturi dintre particulari.
Mai mult dect att, el nu constituie doar una dintre ramurile
acestei diviziuni a dreptului, ci are un statut privilegiat: dreptul civil este
drept comun pentru celelalte ramuri de drept privat.
Aceasta nseamn! c! ori de cte ori o anumit! situa"ie juridic! nu
este reglementat! n nici un fel n ramura special! de drept, solu"ia va fi
aplicarea normelor de drept civil. Dreptul civil este baza comun! din care
s-au desprins, n timp, toate celelalte ramuri de drept privat.
Ini"ial, n timpul dreptului roman, dreptul civil reglementa toate
raporturile dintre p!r"i aflate pe picior de egalitate juridic!. No"iunea de
drept civil era practic sinonim! cu cea de drept privat. Abia tziu (n
secolul trecut) au nceput s! se desprind! celelalte ramuri de drept,
privitoare la raporturile dintre anumi"i particulari sau dintr-un domeniu
special de activitate.
Astfel s-a desprins dreptul comercial, reglementnd raporturile din
domeniul actelor #i faptelor de comer" #i dintre anumite subiecte de drept,
numite comercian"i.
Tot astfel s-a desprins dreptul muncii, ca ramur! de drept ce
reglementeaz! raporturile n!scute din contractul de munc!. ntr-adev!r,
contractul de munc! era ini"ial reglementat de legea civil!, fiind socotit un
simplu contract de nchiriere (loca"iune de servicii): o parte #i nchiriaz!
celeilalte p!r"i for"a de munc! n schimbul unei chirii, denumite salariu.
Cu timpul, s-a observat ns! c! particularit!"ile acestui contract n raport
DEFINI#IA $I OBIECTUL DREPTULUI
CIVIL
"
cu celelalte contracte civile sunt att de nsemnate nct justific!
autonomia unei ramuri de drept desprins! din drepul civil dar distinct! n
raport cu acesta: dreptul muncii.
De#i devenite autonome, ramurile dreptului privat n!scute din
dreptul civil se supun acelora#i principii fundamentale. Mai mult, ele se
completeaz!, ori de cte ori legea special! nu dispune, cu prevederile
dreptului civil.
ntr-adev!r, art. % din Codul comercial prevede: n comer" se
aplic! legea de fa"!. Unde ea nu dispune, se aplic! Codul civil. Similar,
art. %87 din Codul muncii prevede: Dispozi"iile prezentului cod se
ntregesc cu celelalte dispozi"ii ale legisla"iei muncii #i, n m!sura n care
nu sunt incompatibile cu specificul rela"iilor de munc!, cu dispozi"iile
legisla"iei civile.
Spre exemplu, legisla"ia muncii nu reglementeaz! n nici un fel
problema consim"!mntului la ncheierea contractului de munc!.
Rezult! c! se vor aplica normele generale de drept civil, potrivit
c!rora, pentru ncheierea valabil! a oric!rui act juridic (deci #i a
unui contract de munc!) este necesar! existen"a unui consim"!mnt
al p!r"ilor exteriorizat, dat cu seriozitate #i neafectat de vicii de
consim"!mnt.
b) Din defini"a dat! rezult! c! obiectul de reglementare al
dreptului civil l constituie dou! categorii de raporturi juridice:
* raporturi juridice patrimoniale;
* raporturi personal-nepatrimoniale.
Raporturile patrimoniale sunt acele raporturi juridice care au un
con"inut evaluabil n bani. Fire#te, nu toate raporturile juridice patrimoniale
sunt reglementate de normele dreptului civil (unele dintre acestea sunt
obiect de reglementare pentru alte ramuri de drept ca: dreptul comercial,
dreptul muncii, dreptul financiar, dreptul administrativ etc.). Dar dintre
toate raporturile patrimoniale, cele reglementate de dreptul civil pot fi
identificate prin aceea c! n acestea din urm! subiectele se afl! pe o pozi"ie
de egalitate juridic!.
Spre exemplu, fac parte din raporturile patrimoniale reglementate
de dreptul civil raporturile care au n con"inutul lor dreptul de
proprietate.
Raporturile personal-nepatrimoniale sunt acele rela"ii sociale
reglementate de normele dreptului civil care sunt legate de identificarea
persoanei fizice sau juridice #i care au un con"inut ce nu este evaluabil n
bani. n aceea#i categorie se includ #i rela"iile sociale referitoare la
existen"a #i integritatea persoanei #i rela"iile ce se nasc din crea"ia
personal! (dreptul de autor, dreptul de inventator, dreptul de inovator).
O categorie foarte important! de rela"ii sociale reglementate de
dreptul civil este cea referitoare la capacitatea civil! a persoanei fizice sau
juridice, adic! la aptitudinea sa de a avea #i exercita drepturi #i obliga"ii
civile, ntr-un cuvnt de a fi subiect de drept.
c) Dreptul civil reglementeaz! raporturile juridice dintre p!r"i aflate
pe picior de egalitate juridic!. Aceast! tr!s!tur! a sa ncorporeaz! dreptul
civil dreptului privat, pentru c!, a#a cum #tim deja, dreptul public este
diviziunea dreptului n care cel pu"in unul dintre participan"i este un
organism de stat (care, n general, #i subordoneaz! cealalt! parte a
raportului juridic) n timp ce n cadrul raporturilor de drept privat nici una
dintre p!r"i nu-#i poate impune n mod unilateral voin"a celeilalte.
Cu alte cuvinte, pentru a determina dac! un anumit raport juridic
este guvernat de dreptul civil, trebuie s! proced!m prin excludere,
parcurgnd urm!toarele etape:
Particip& un organ de stat la raportul juridic respectiv?
DA NU
Ca putere Ca orice
suveran! persoan! juridic!
Raport juridic Raport juridic
de drept public de drept privat
Dac& raportul este de drept privat, exist& reglement&ri n ramuri
speciale de drept (dreptul muncii, drept comercial, dreptul
familiei etc.)?
DA NU
Raport juridic
reglementat de
dreptul civil