Sunteți pe pagina 1din 0

Dup! cum am v!

zut, dreptul civil are un statut aparte n ntregul


sistem de drept #i, cu deosebire, n cadrul dreptului privat, unde ocup!
pozi"ia de drept comun. Dar autonomia #i specificitatea dreptului civil
poate fi pus! cel mai bine n eviden"! prin prezentarea elementelor de
delimitare a lui de celelalte ramuri de drept.
a) Delimitarea dreptului civil de dreptul constitu"ional
Orice ramur! de drept #i g!se#te fundamentul juridic n normele
din Constitu"ie. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt consacrate
n primul rnd n textul constitu"ional, iar drepturile subiective civile sunt
garantate prin Constitu"ie.
Raporturile juridice guvernate de dreptul constitu"ional raporturi
preponderent nepatrimoniale presupun o calitate special! a
participan"ilor: aceea de cet!"ean, pe de o parte, #i de organ de stat, pe de
alt! parte. Dimpotriv!, raporturile juridice de drept civil nu presupun nici o
alt! calitate a participan"ilor dect aceea de subiect de drept.
b) Delimitarea dreptului civil de dreptul financiar #i fiscal
Rela"ia dreptului civil cu dreptul financiar se ntemeiaz! pe faptul
c! ambele reglementeaz! rela"ii patrimoniale, avnd ca obiect drepturi #i
obliga"ii exprimate n bani. Dar dreptul financiar, ca ramur! de drept
public, reglementeaz! raporturi n care cel pu"in una dintre p!r"i este un
organism al statului. De asemenea, n timp ce dreptul civil reglementeaz!
rela"iile b!ne#ti dintre persoanele fizice #i juridice, dreptul financiar #i
fiscal reglementeaz! rela"iile b!ne#ti de constituire, repartizare #i utilizare a
fondurilor b!ne#ti ale statului.
DELIMITAREA DREPTULUI CIVIL
DE ALTE RAMURI DE DREPT
3
c) Delimitarea dreptului civil de dreptul procesual civil
Dreptul procesual civil ca ramur! distinct! a dreptului garanteaz!
eficacitatea dispozi"iilor de drept civil care consacr! drepturi subiective
pentru persoanele fizice ori juridice.
Din punct de vedere etimologic, cuvntul proces provine din
latinescul pro-cedere, care nseamn! a merge nainte. El indic!
activitatea care trebuie s! se desf!#oare pentru aplicarea normelor dreptului
material (civil).
Leg!tura dintre dreptul civil #i dreptul procesual civil este cea de la
con"inut la form!, acesta din urm! fiind compus dintr-un ansamblu de
norme juridice care reglementeaz! modul de judecat! a cauzelor civile #i
modul de executare silit! a hot!rrilor judec!tore#ti pronun"ate n aceste
cauze.
d) Delimitarea dreptului civil de dreptul comercial
Dreptul comercial este un drept special fa"! de dreptul civil; el
prive#te numai raporturile patrimoniale care au ca izvor fapte de comer" #i
raporturi juridice la care particip! persoanele cu calitatea de comercian"i,
spre deosebire de dreptul civil, care are n vedere celelalte raporturi
patrimoniale #i toate raporturile personal nepatrimoniale.
e) Delimitarea dreptului civil de dreptul muncii
$i pentru dreptul muncii, dup! cum am v!zut, dreptul civil
constituie drept comun.
Numeroase institu"ii sunt deopotriv! aplicabile contractului de
munc! #i contractelor civile. Dar n contractul civil, egalitatea juridic! a
p!r"ilor subzist! pe tot parcursul derul!rii contractului, n timp ce n
contractul de munc! ea exist! doar n momentul ncheierii acestuia.
Ulterior, pe parcursul execut!rii contractului, salariatul se subordoneaz!
celui care l-a ncadrat n munc!.
Corela"ia dintre dreptul civil #i dreptul muncii se manifest! #i prin
aceea c! raporturile de munc! se pot ntemeia nu numai pe contracte de
munc!, dar #i pe contracte civile de prest!ri de servicii (care se ncheie n
temeiul unei legi speciale, nr. %30/%999).
f) Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei
Dreptul familiei reglementeaz! raporturile care izvor!sc din
c!s!torie, rudenie, adop"ie #i cele asimilate acestora.
Distinc"ia fa"! de dreptul civil se ntemeiaz! pe specificitatea
rela"iilor sociale - n general nepatrimoniale - reglementate n dreptul
familiei. n plus, dreptul familiei cunoa#te sanc"iuni specifice #i cuprinde
preponderent norme imperative.
g) Delimitarea dreptului civil de dreptul interna"ional privat
Deosebirea esen"ial! dintre cele dou! ramuri de drept const! n
faptul c! dreptul interna"ional privat reglementeaz! raporturi juridice care
con"in un element de extraneitate, ceea ce atrage inciden"a n cauz! a cel
pu"in dou! sisteme de drept, urmnd ca norma de drept interna"ional privat
s! arate care va fi regimul aplicabil n cauz!.
ntreb&ri 'i teste
Raportul juridic ntemeiat pe contractul de nchiriere a unui
imobil dintre o persoan! fizic!, n calitate de chiria# #i stat, n
calitate de proprietar este:
a) un raport de drept public, deoarece una dintre p!r"ile raportului
juridic este statul;
b) un raport de drept civil, deoarece se ncheie ntre p!r"i aflate pe
picior de egalitate juridic!;
c) un raport de drept comercial, deoarece se ncheie ntre
comercian"i;
d) un raport de drept fiscal, deoarece prive#te rela"ii b!ne#ti de
constituire #i utilizare a fondurilor statului.
Enumera"i ramuri de drept care guverneaz! preponderent
raporturi patrimoniale #i ramuri de drept care reglementeaz!
preponderent raporturi nepatrimoniale.
Explica"i din punct de vedere istoric rolul dreptului civil de
drept comun n cadrul dreptului privat.
Codul civil interzice ncheierea de contracte de vnzare-
cump!rare ntre so"i. Legisla"ia comercial! nu prevede nimic cu
privire la contractele de vnzare-cump!rare comercial!
ncheiate ntre so"i. Ca urmare, ntre so"i se pot ncheia
contracte de vnzare comercial!?
a) Da, deoarece legisla"ia comercial! nu interzice expres astfel
de contracte, or tot ceea ce nu este interzis este permis;
b) Nu, deoarece legisla"ia comercial! se completeaz! cu cea
civil!, iar interdic"ia din Codul civil are caracter general;
c) Problema nu poate fi solu"ionat!, deoarece nu exist!
reglementare.
ntre contractul civil de mandat #i contractul comercial de
mandat exist! urm!toarea rela"ie:
a) ambele contracte sunt supuse normelor de drept civil, ca
drept comun;
b) ambelor contracte le sunt aplicabile, deopotriv!, normele
dreptului civil #i normele de drept comercial;
c) contractul civil de mandat este guvernat de dreptul civil iar
contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul
comercial;
d) contractul civil de mandat este guvernat de dreptul civil, iar
contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul
comercial #i, n completare, cu unele dispozi"ii de drept
civil;
e) contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul
comercial, iar contractul civil de mandat este guvernat de
dreptul civil #i, n completare, cu unele dispozi"ii de drept
comercial.
Bibliografie
HAMANGIU, C.
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de drept civil romn, vol. I,
Bucure#ti, Editura. All, %996, p. %0 - 26;
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n
dreptul civil romn. Subiectele
dreptului civil romn, Bucure#ti, Casa
de Editur! #i Pres! $ansa S.R.L.,
%994, p. 25 42;
CALMUSCHI, O. Defini"ia #i obiectul dreptului civil;
Delimitarea dreptului civil de alte
ramuri de drept, n Tratat de drept
civil, vol.I, Partea general!, Bucure#ti,
Editura Academiei, %989, p.%8 28;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure#ti,
Editura ALL, %997, p. % %0;
URS, I. R.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea generala.
Persoanele, vol. I, Bucure#ti, Editura
Oscar Print, %998, p. 26 37;
$TEF&NESCU, D. Drept civil, Bucure#ti, Editura. Oscar
Print, %999, p. %3 - 23;
UNGUREANU, O. Manual de drept civil. Partea general!,
Bucure#ti, Editura ALL BECK, %999,
p. % %6;
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure#ti,
Editura Lumina Lex, 2000, p. 5-29