Sunteți pe pagina 1din 0

Obiectul raportului juridic civil se define"te ca fiind ac#iunea sau

inac#iunea la care are dreptul subiectul activ "i la care este obligat
subiectul pasiv.
n raporturile juridice patrimoniale aceast! ac#iune sau inac#iune
este referitoare la un bun. Datorit! caracterului social al raportului juridic,
bunurile nu pot fi considerate a reprezenta un element al raportului juridic
civil. Totu"i, vom analiza categoria juridic! a bunurilor la capitolul destinat
obiectului raportului juridic civil, considerndu-le un obiect derivat al
acestuia.
3.1. No#iunea de bun
Nu orice lucru, nu orice obiect poate fi considerat din punct de
vedere juridic bun.
Pentru a putea fi calificat ca atare, un bun trebuie s! ndeplineasc!
cumulativ urm!toarele condi#ii:
- s! aib! o anume valoare economic!, adic! s! fie util pentru om,
s! satisfac! o nevoie, o trebuin#! uman!;
- s! fie susceptibil de apropriere, adic! s! poat! face obiect al
dreptului de proprietate.
Din aceast! perspectiv!, unele lucruri, de"i utile, nu sunt
considerate bunuri din punct de vedere juridic.
Spre exemplu, aerul sau razele soarelui nu sunt bunuri, deoarece
omul nu poate s!-"i exercite prerogativele dreptului de proprietate
asupra acestora.
OBIECTUL RAPORTULUI JURIDIC CIVIL.
BUNURILE 3
3.2. Clasific$ri ale bunurilor
Bunurile pot fi clasificate dup! un mare num!r de criterii. Fiecare
clasificare este important!, deoarece calificarea unui bun ca apar#innd
unei categorii sau alteia are consecin#e n ceea ce prive"te regimul juridic al
acestuia.
3.2.1. Bunuri mobile #i bunuri imobile
n func#ie de natura lor "i de calificarea dat! de lege, bunurile pot fi
mobile sau imobile (mi"c!toare sau nemi"c!toare, n exprimarea Codului
civil). Bunurile mobile se submpart, la rndul lor, n:
a) bunuri mobile prin natura lor. Acestea sunt cele care se pot
transporta prin for#a proprie sau prin for#a exterioar! dintr-un
loc ntr-altul;
b) bunurile mobile prin determinarea legii. Acestea sunt bunurile
considerate mobile prin obiectul la care se aplic!.
De exemplu, prin determinarea legii sunt considerate mobile
obliga#iunile "i ac#iunile unei societ!#i comerciale care au ca obiect
sume sau bunuri mobile.
Prin determinarea legii sunt, de asemenea, considerate bunuri
mobile drepturile reale (cu excep#ia dreptului de proprietate) care au ca
obiect un bun mobil, drepturile de crean#! care au ca obiect obliga#ia de a
preda un bun mobil, ac#iunile n justi#ie privind un drept mobiliar etc.
De observat c! acestea sunt bunuri cu caracter abstract (ele au o
valoare economic! "i sunt apte de apropriere, dar nu pot fi observate prin
sim#uri). Asemenea bunuri se numesc bunuri necorporale. Ele "i datoreaz!
caracterul mobiliar prevederilor legale: legiuitorul a trebuit s! realizeze o
calificare n acest sens, deoarece bunurile necorporale, fiind abstracte, nu
puteau fi considerate prin natura lor ca fiind mi"c!toare sau nemi"c!toare;
c) bunurile mobile prin anticipa#ie. Acestea sunt bunurile care
prin natura lor au caracter imobil, n sensul c! nu pot s! se
deplaseze prin putere proprie "i nici cu ajutor exterior.
Cu toate acestea ele pot fi considerate de c!tre p!r#ile raportului
juridic ca fiind bunuri mobile n considerarea a ceea ce vor deveni.
De exemplu, au calitatea de bunuri mobile prin anticipa#ie recoltele
nc! neculese. O asemenea recolt! poate s! fie vndut! ca bun
mobil n considerarea calit!#ii mobiliare pe care o va dobndi dup!
recoltare.
Bunurile imobile se clasific! la rndul lor n:
a) bunuri imobile prin natura lor. Acestea sunt bunurile care nu
pot fi deplasate, "i anume terenurile "i construc#iile;
b) bunuri imobile prin obiectul la care se aplic!. Sunt considerate
bunuri imobile dezmembr!mintele dreptului de proprietate
constituite asupra unui bun imobil (spre exemplu, servitutea),
ac#iunile n revendicarea unui bun imobil, ".a.m.d.;
c) bunuri imobile prin destina#ie. Acestea sunt bunurile care prin
natura lor au caracter mobiliar, dar care sunt considerate
imobile deoarece sunt destinate exploat!rii unui bun imobil.
Pentru a fi calificat ca fiind un bun imobil prin destina#ie, acesta
trebuie s! aib! caracter accesoriu n raport cu un bun imobil.
Din aceast! categorie de bunuri fac parte, de exemplu, bunurile
destinate exploat!rilor agricole ale unui bun imobil (animalele
aferente culturii, instrumentele agricole ".a.m.d), bunurile destinate
exploat!rilor industriale sau comerciale ale unui imobil (cum ar fi
aparatura utilizat! n fabric!) "i altele.
Importan#a juridic! a clasific!rii bunurilor n mobile "i imobile se
manifest! pe mai multe planuri. Dintre acestea este fundamental!
deosebirea n ceea ce prive"te regimul posesiei. n cazul bunurilor mobile,
posesia exercitat! cu bun! credin#! (adic! cu convingerea c! posesorul
exercit! chiar un drept de proprietate) valoreaz! proprietate. Aceasta
nseamn! c! cel care posed! este considerat proprietar (cu anumite excep#ii
prev!zute de lege).
ntr-adev!r, ter#ul dobnditor al unui bun mobil, dac! este de bun!-
credin#! (crede c! a dobndit bunul de la adev!ratul s!u proprietar), are, n
principiu, dreptul de a p!stra bunul pentru sine.
Ipoteza este urm!toarea: X i mprumut! lui Y un bun mobil. Y
vinde acest bun lui Z, care nu "tie c! a cump!rat bunul de la un
neproprietar, ci crede c! bunul chiar i apar#inea lui Y. n aceast!
situa#ie buna-credin#! a lui Z va fi ocrotit!: Z va putea p!stra bunul
cump!rat, iar X se va desp!gubi de la Y.
n cazul bunurilor imobile posesia poate conduce la dobndirea
dreptului de proprietate, dar numai dup! scurgerea unui anumit termen,
denumit termen de prescrip#ie achizitiv!.
Clasificarea bunurilor n bunuri mobile "i bunuri imobile este de
asemenea important!:
- n privin#a drepturilor reale accesorii, dreptul de ipotec! putnd
fi exercitat numai cu privire la un bun imobil, n timp ce dreptul
de gaj poate fi exercitat numai cu privire la un bun mobil;
- n materia publicit!#ii imobiliare;
- n materia competen#ei jurisdic#ionale teritoriale (n cazul
imobilelor instan#a competent! se determin! n func#ie de
amplasarea imobilului, n timp ce n cazul ac#iunilor care au ca
obiect bunurile mobile instan#a competent! este cea de la
domiciliul prtului) ".a.m.d.
3.2.2. Bunuri aflate n circuitul civil #i bunuri scoase
din circuitul civil
Aceast! clasificare a bunurilor are drept criteriu regimul circula#iei
lor juridice; m!sura n care acestea sunt sau nu alienabile "i condi#iile n
care se poate realiza nstr!inarea lor.
Bunurile aflate n circuitul civil sunt bunurile care pot fi dobndite
sau nstr!inate liber. ntre acestea, o anumit! categorie de bunuri pot fi
dobndite "i nstr!inate numai cu respectarea anumitor condi#ii expres
prev!zute de lege.
De exemplu, exist! restric#ii legale la dobndirea "i nstr!inarea
armelor "i muni#iilor, bunurilor aflate n patrimoniul cultural
na#ional, a unor medicamente "i substan#e toxice etc.
Bunurile scoase din circuitul civil sunt cele care nu pot forma
obiect al unui act juridic civil. n aceast! categorie intr! bunurile aflate n
domeniul public al statului "i unit!#ilor administrativ-teritoriale.
3.2.3. Bunuri determinate individual #i bunuri determinate
generic
Aceast! clasificare are drept criteriu modul de individualizare al
bunurilor.
Bunurile individual determinate sunt cele care se individualizeaz!
prin nsu"iri specifice, proprii. Acestea sunt unicatele, acele bunuri care pot
fi individualizate prin tr!s!turi caracteristice care le deosebesc de toate
celelalte.
De exemplu, o lucrare de art!, un apartament individualizat prin
adresa exact!, un autoturism individualizat prin marc! "i seria
motorului etc. constituie bunuri individual determinate.
Bunurile generic determinate (bunuri de gen) sunt cele care se
individualizeaz! prin nsu"iri ale speciei sau categoriei din care fac parte.
Aceste bunuri apar#in unei categorii mai largi de bunuri de acela"i fel "i se
individualizeaz! prin num!rare, m!surare, cnt!rire etc.
De exemplu, un kilogram de mere, o cistern! de benzin!, o ton! de
gru, 3 metri de stof!, $00 mii lei, ".a.m.d. constituie bunuri de
gen.
Clasificarea bunurilor n bunuri individual determinate "i bunuri de
gen este foarte important! mai ales n ceea ce prive"te transferul dreptului
de proprietate. Dac! obiectul contractului translativ de proprietate (spre
exemplu, contractul de vnzare-cump!rare) l formeaz! un bun individual
determinat, dreptul de proprietate se va transfera de la vnz!tor la
cump!r!tor nc! din momentul ncheierii contractului, chiar dac! bunul nu
a fost efectiv predat.
Dimpotriv!, dac! bunul care formeaz! obiect al contractului de
vnzare-cump!rare este un bun de gen, transferarea dreptului de proprietate
de la vnz!tor la cump!r!tor se va produce doar n momentul
individualiz!rii bunului adic! al m!sur!rii, num!r!rii, cnt!ririi acestuia.
Determinarea cu exactitate a momentului transfer!rii a dreptului de
proprietate de la vnz!tor la cump!r!tor este important! cu deosebire n
ipoteza pieirii bunului. Dac! bunul este individual determinat "i piere dup!
ncheierea contractului de vnzare-cump!rare, dar nainte de predarea lui
efectiv! se va considera c! el a pierit pentru cump!r!tor. Aceast! solu#ie
decurge din aplicarea principiului bunul piere pentru proprietar (cu alte
cuvinte, proprietarul este cel care suport! consecin#ele patrimoniale ale
pieirii bunului).
De exemplu, dac! se ncheie un contract de vnzare-cump!rare care
are ca obiect un apartament situat ntr-un bloc de locuin#e, dreptul
de proprietate se va transfera de la vnz!tor la cump!r!tor la
momentul ncheierii contractului, chiar dac! n acesta s-a prev!zut
c! predarea efectiv! a apartamentului se va realiza dup! nc! 6 luni.
Dac! n intervalul celor 6 luni imobilul s-a d!rmat ca urmare a
unui cutremur, cel care va trebui s! suporte aceast! pierdere nu este
vnz!torul, de"i bunul se afla nc! n posesia acestuia, ci este
cump!r!torul care, de"i nu avea bunul n posesie, devenise deja
proprietar. Consecin#a const! n faptul c!, dac! pre#ul a fost deja
pl!tit de c!tre cump!r!tor, vnz!torul nu va mai avea obliga#ia de a-
l restitui, iar dac! pre#ul apartamentului nu fusese nc! pl!tit de
c!tre cump!r!tor la data pieirii bunului, acesta din urm! va avea n
continuare obliga#ia de a-l pl!ti.
Dac! bunul este de gen "i piere dup! ncheierea contractului, dar
mai nainte de individualizare prin m!surare, cnt!rire, num!rare etc.,
atunci cel care va trebui s! suporte riscul pieirii este vnz!torul, r!mas
proprietar pn! la data individualiz!rii.
De exemplu, dac! s-a ncheiat un contract de vnzare a unei tone de
gru "i aceasta piere pe drumul dintre vnz!tor "i cump!r!tor, cel
care va suporta pieirea va fi vnz!torul n sensul c! va trebui s!
nlocuiasc! tona de gru care a pierit cu gru n aceea"i cantitate "i
calitate. Spunem c! bunurile de gen nu pier n sensul c! ele pot fi
ntotdeauna nlocuite cu alte bunuri apar#innd aceleia"i specii.
3.2.4. Bunuri fungibile #i bunuri nefungibile
Fungibilitatea reprezint! posibilitatea nlocuirii unui bun cu un alt
bun de aceea"i natur!. Bunurile fungibile sunt n general bunurile de gen,
iar bunurile nefungibile sunt bunurile individual determinate, care nu pot fi
nlocuite deoarece sunt unicat.
Importan#a mp!r#irii bunurilor n fungibile "i nefungibile se
manifest! n ceea ce prive"te aprecierea valabilit!#ii pl!#ii.
Astfel, una dintre modalit!#ile de stingere a obliga#iilor este
compensa#ia. Dac! ntre cele dou! p!r#i s-au ncheiat dou! raporturi
juridice obliga#ionale astfel nct fiecare dintre ele are c!tre cealalt!
cte o obliga#ie, cele dou! obliga#ii reciproce se vor stinge pn! la
concuren#a celei mai mici dintre acestea. Spre exemplu, dac! X i
datoreaz! lui Y $00.000 lei, iar Y i datoreaz! lui X 50.000 lei, cele
dou! obliga#ii reciproce (n m!sura n care sunt exigibile, adic! au
ajuns la scaden#!) se vor considera stinse prin compensa#ie. n
consecin#!, X nu i va mai datora lui Y dect 50.000 lei.
Aceast! modalitate de stingere a obliga#iilor civile nu este
aplicabil! dect dac! cele dou! obliga#ii au ca obiect bunuri fungibile.
Dac! X i datoreaz! lui Y un apartament, iar Y i datoreaz! lui X un
automobil, cele dou! obliga#ii nu se pot compensa deoarece au ca
obiect bunuri nefungibile.
3.2.5. Bunuri consumabile #i bunuri neconsumabile
Aceast! clasificare are drept criteriu m!sura n care un bun poate
sau nu s! fie folosit n mod repetat.
Bunurile consumabile (consumptibile) sunt cele care nu rezist!
primei ntrebuin#!ri.
Astfel sunt alimentele, #ig!rile, combustibilii, banii (deoarece
cheltuirea este asimilat! consum!rii) etc.
Dimpotriv! bunurile neconsumabile (neconsumptibile) sunt cele
care rezist! primei ntrebuin#!ri. Fire"te, "i acestea se uzeaz!, dar pot fi, de
principiu, utilizate de mai multe ori.
Astfel sunt mbr!c!mintea, bunurile imobile, ".a.m.d.
Importan#a acestei clasific!ri se manifest! n mai multe planuri ntre
care n materia contractului de mprumut. Contractul de mprumut care are
ca obiect un bun neconsumabil poart! numele de mprumut de folosin#!. La
expirarea termenului pentru care s-a ncheiat, cel mprumutat are obliga#ia
de a restitui nsu"i bunul pe care l-a mprumutat "i nu altul. El va putea
restitui un alt bun, n locul celui datorat, numai cu acordul creditorului,
ipotez! n care obliga#ia se va considera stins! prin dare n plat!.
Dac! contractul de mprumut are ca obiect un bun consumabil,
atunci el poart! denumirea de mprumut de consuma#ie. La scaden#!,
mprumutatul nu va fi obligat s! restituie nsu"i bunul mprumutat, ci alte
bunuri n aceea"i cantitate sau calitate.
De exemplu, persoana care a mprumutat o sum! de bani nu va
trebui s! restituie la scaden#! chiar bancnotele pe care le-a
mprumutat, ci alte bancnote de aceea"i valoare.
3.2.6. Bunuri frugifere #i bunuri nefrugifere
Aceast! clasificare are drept criteriu m!sura n care bunurile produc
sau nu fructe. Bunurile frugifere sunt cele care, n mod periodic "i f!r!
consumarea substan#ei lor, dau na"tere la alte bunuri denumite fructe.
Fructele sunt de trei feluri:
a) fructe naturale. Acestea sunt bunuri care se produc f!r!
interven#ia omului (cum sunt ciupercile de p!dure, urzicile,
sporul animalelor etc.);
b) fructe industriale. Acestea se produc ca urmare a activit!#ii
omului (spre exemplu, recolta). De observat c! no#iunea de
industrial este utilizat! n terminologia juridic! n sens
etimologic, "i anume prin interven#ia, prin munca, prin truda
omului. n acela"i sens vom ntlni n dreptul comercial
no#iunea de aport n industrie la constituirea unei societ!#i
comerciale;
c) fructe civile. Acestea sunt fructele care au o exprimare
b!neasc!, spre exemplu chiriile sau dobnzile.
Categoria juridic! a fructelor este deosebit! de cea a productelor. %i
productele sunt rezultate ale bunurilor, dar care se realizeaz! prin
consumarea substan#ei acestora.
Astfel, minereul dintr-o min! este productul minei n sensul c! prin
culegere se consum! substan#a bunului care l-a produs.
Importan#a clasific!rii bunurilor n bunuri frugifere "i bunuri
nefrugifere se manifest! n mai multe domenii.
De exemplu, cel care a primit o plat! nedatorat! cunoscnd
caracterul nedatorat al pl!#ii, va trebui s! restituie nu numai obiectul
pl!#ii primite, ci "i fructele pe care acesta le-a produs. Problema
restituirii fructelor nu se pune n ipoteza n care obiectul pl!#ii l-a
format un bun nefrugifer.
3.2.7. Bunuri corporale #i bunuri necorporale
Aceast! clasificare folose"te drept criteriu modul de percepere a
bunurilor. Bunurile corporale pot fi percepute prin sim#urile omului n timp
ce cele necorporale au un caracter abstract, ele neputand fi percepute prin
sim#uri. Dup! cum am v!zut, n categoria drepturilor necorporale intr!
drepturile patrimoniale, ca "i ac#iunile n instan#!, care sunt considerate
bunuri, de"i nu au o consisten#! concret!.
%i aceast! clasificare prezint! importan#!, ntre altele deoarece
proprietatea asupra bunurilor mobile se poate dobndi prin posesie de
bun!-credin#! numai n m!sura n care este vorba de bunuri corporale.
3.2.8. Bunuri divizibile #i bunuri indivizibile
Aceast! clasificare are drept criteriu m!sura n care bunurile pot fi
mp!r#ite n fragmente f!r! ca prin aceasta s!-"i schimbe destina#ia
economic!.
Spre exemplu, o parcel! de teren este, n principiu, un bun divizibil,
ca "i o ton! de gru sau o bucat! de stof!. Banii sunt asimila#i
bunurilor divizibile.
Importan#a mp!r#irii bunurilor n bunuri divizibile "i indivizibile se
manifest! cu deosebire n materia partajului (ntre so#i sau succesoral).
Prima opera#ie care se realizeaz! cu prilejul partajului este mp!r#irea
bunurilor n divizibile "i indivizibile. Cele divizibile se vor mp!r#i n
natur! ntre copartajan#i (adic! ntre persoanele ntre care se efectueaz!
partajul), n timp ce cele indivizibile vor putea fi nstr!inate urmnd ca
pre#ul astfel ob#inut s! fie mp!r#it ntre copartajan#i.
3.2.9. Bunuri principale #i bunuri accesorii
Aceast! clasificare a bunurilor are drept criteriu corela#ia care
exist! ntre ele.
Bunurile principale sunt cele care pot fi folosite n mod
independent, n timp ce bunurile accesorii folosesc la ntrebuin#area unui
alt bun.
De exemplu, be#ele de la schiuri, arcu"ul viorii, cureaua de ceas
sunt bunuri accesorii care sunt utilizate pentru folosirea unor bunuri
ce au caracter principal.
Importan#a acestei clasific!ri const! n aplicarea principiului bunul
accesoriu urmeaz! soarta bunului principal. Corespunz!tor acestui
principiu, dac! p!r#ile nu au precizat n contractul ncheiat care va fi soarta
bunurilor accesorii, solu#ia va consta n aplicarea aceluia"i regim juridic
aplicabil bunurilor principale.
Astfel, dac! se vinde un ceas f!r! s! se precizeze c! se vinde "i
cureaua acestuia, se n#elege prin aplicarea principiului de mai sus
c! se transfer! "i dreptul de proprietate asupra curelei.
ntreb$ri %i teste.
Un metru p!trat de stof! reprezint! un bun:
a) fungibil;
b) frugifer;
c) cert;
d) mobil prin destina#ie.
Clasifica#i urm!toarele bunuri folosind toate criteriile
cunoscute: un ha de teren, un automobil, o pereche de patine, un
apartament, 6 kg de mere.
Explica#i semnifica#ia urm!toarelor no#iuni: inalienabilitate,
fungibilitate, fructe industriale, compensa#ie, producte.
Un tablou este un bun:
a) fungibil;
b) cert;
c) neconsumtibil;
d) frugifer;
e) de gen.
ntre X "i Y a intervenit un contract de vnzare-cump!rare a
unui autoturism. Autoturismul este individualizat n contract
prin ar!tarea m!rcii "i num!rului motorului. Contractul este
ncheiat n form! autentic! la notariat pe data de 25 septembrie.
P!r#ile se n#eleg ca la data de 26 septembrie s! se realizeze
predarea efectiv! a bunului de c!tre vnz!tor cump!r!torului.
Pe drumul spre locul de ntlnire cu cump!r!torul, autoturismul
piere ca urmare a unui accident produs f!r! culpa vnz!torului.
Ar!ta#i dac! vnz!torul mai are vreo obliga#ie fa#! de
cump!r!tor "i dac! cump!r!torul mai are obliga#ia fa#! de
vnz!tor de a pl!ti pre#ul bunului cump!rat.
Bibliografie
HAMANGIU, C.
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de drept civil romn, vol. I, Bucure"ti,
Editura All, $996, p. 532- 565;
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul civil
romn. Subiectele dreptului civil romn,
Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres! %ansa
S.R.L., $994, p. 89 $00;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti, Editura
ALL, $997, p. 72 74;
HAMANGIU, C.
ROSETTI
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de Drept civil romn, vol. I, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p 532. 577;
EREMIA, M.I. Bunurile n Tratat de drept civil. Partea
general!, Bucure"ti, Editura Academiei, $967,
p. 2$0 229.
URS, I.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea general!. Persoanele,
vol. I, Bucure"ti, Editura Oscar Print, $998,
p. 83 96;
MURE%AN, Drept civil. Partea general!, Cluj- Napoca,
Mircea Editura Cordial Lex, $996, p. 86 98;
%TEF&NESCU, D. Drept civil, Bucure"ti, Editura. Oscar Print,
$999, p. 54 60
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti, Editura
Lumina Lex, 2000, p. 97 $$7;