Sunteți pe pagina 1din 0

Dup! cum am v!

zut, actele juridice civile pot fi pure "i simple sau


afectate de modalit!#i.
Din punct de vedere juridic, no#iunea de modalitate desemneaz!
un eveniment viitor de care depinde existen#a sau executarea drepturilor
subiective civile "i obliga#iilor civile din anumite acte juridice.
Termenul, condi#ia "i sarcina sunt cele trei modalit!#i ale actului
juridic civil.
2.1. Termenul
Termenul este acel eveniment, viitor "i sigur ca realizare, care fie
amn! producerea efectelor unui act juridic civil, fie determin! ncetarea
efectelor acestuia.
Termenul poate fi indicat n mai multe feluri.
Astfel, uneori se arat! o dat! calendaristic! (la data de 2 martie
200$), o perioad! de timp (dup! dou! luni) sau o mprejurare
viitoare "i sigur! (de exemplu, nceperea cursurilor pentru
studen#i).
2.1.1. Clasific"ri
Termenele pot fi clasificate dup! mai multe criterii:
a) n func#ie de beneficiarul termenului, termenul poate fi dispus:
- n favoarea debitorului. Acesta constituie regula;
- n favoarea creditorului, de exemplu, n contractul de
depozit;
- n favoarea ambelor p!r#i, de exemplu, termenul dintr-un
contract de asigurare.
MODALIT!"ILE ACTULUI JURIDIC
CIVIL
2
De calificarea termenului ca apar#innd uneia dintre aceste categorii
depinde identificarea persoanei care poate renun#a la beneficiul termenului.
Astfel, de exemplu, ntr-un contract de mprumut f!r! dobnd!,
termenul la care suma trebuie restituit! este dispus n beneficiul
debitorului. Ca urmare, numai acesta poate renun#a la beneficiul
termenului, pl!tind nainte de mplinirea acestuia. Creditorul nu
poate pretinde plata nainte de mplinirea termenului, deoarece
acesta nu a fost stipulat n favoarea sa. Dar, dac! mprumutul s-a
acordat cu dobnd!, termenul este stipulat n favoarea ambelor
p!r#i, astfel nct nici una nu poate renun#a la termen f!r! acordul
celeilalte.
b) Dup! izvorul s!u, termenul poate fi:
- termen legal, stabilit de lege. Astfel sunt, de exemplu,
termenele de prescrip#ie;
- termen conven#ional sau voluntar, stabilit de p!r#ile actului
juridic civil. Din aceast! categorie face parte majoritatea
termenelor;
- termen judiciar (de gra#ie), acordat de instan#! debitorului. ntr-
adev!r, potrivit Codului civil, instan#a poate acorda debitorului,
#innd cont de situa#ia patrimonial! a acestuia, un termen
suplimentar pentru executarea obliga#iei. Termenul de gra#ie
amn! executarea silit! a obliga#iei.
c) n func#ie de m!sura n care momentul mplinirii sale este
cunoscut nc! de la data ncheierii actului juridic, distingem:
- termen cert, cnd momentul mplinirii sale este cunoscut la data
ncheierii actului juridic (de exemplu, o dat! calendaristic!);
- termen incert, a c!rui mplinire nu este cunoscut!, ca dat!
calendaristic!, de"i realizarea sa este sigur! (de exemplu,
moartea creditorului rentei viagere).
d) Criteriul esen#ial de clasificare const! n efectele pe care le
produc; astfel, termenele pot fi suspensive sau extinctive:
- termenul este suspensiv cnd amn! sau suspend! exerci#iul
drepturilor subiective civile "i executarea obliga#iilor civile.
De exemplu, termenul la care trebuie restituit! suma mprumutat!;
- termenul este extinctiv cnd, la mplinirea lui, se sting efectele
actului juridic civil.
Spre exemplu, ntr-un contract de rent! viager! debitorul se oblig!
s! pl!teasc! periodic creditorului o sum! de bani, pn! la moartea
acestuia din urm!. Termenul contractual (moartea creditorului) este
extinctiv.
2.1.2. Efectele termenului
Efectele termenului sunt diferite, dup! cum este vorba despre un
termen suspensiv sau extinctiv.
A"a cum am v!zut, termenul influen#eaz! doar executarea actului
juridic civil, nu "i existen#a sa. Deci, dreptul subiectiv civil "i obliga#ia
corelativ!, afectate de termenul suspensiv, exist!. Ca urmare:
dac! debitorul "i execut! obliga#ia nainte de scaden#! (adic! nainte
de mplinirea termenului suspensiv), el va face o plat! valabil!.
Aceasta echivaleaz! cu renun#area la beneficiul termenului "i, dup!
cum am ar!tat, este posibil numai dac! termenul a fost prev!zut n
interesul debitorului;
nainte de mplinirea termenului suspensiv, titularul dreptului poate
face acte de conservare;
nainte de mplinirea termenului suspensiv, creditorul nu poate cere de
la debitor plata;
termenul de prescrip#ie extinctiv!, n cazul drepturilor care decurg din
acte juridice afectate de termene suspensive, ncepe s! curg! de la data
mplinirii acestora.
Spre exemplu, prescrip#ia extinctiv! a dreptului creditorului de a-l
ac#iona n judecat! pe debitorul s!u ncepe s! curg! la momentul n
care obliga#ia a ajuns la scaden#! "i nu a fost executat!. Spunem c!
n acel moment obliga#ia a devenit exigibil!;
pn! la mplinirea termenului suspensiv, compensa#ia, ca mod de
stingere a obliga#iilor civile (care presupune existen#a unor datorii
reciproce ale celor dou! p!r#i contractante) nu poate interveni, ntruct
una din obliga#ii nu este exigibil!. Prin excep#ie, pe parcursul
termenului de gra#ie compensa#ia este posibil!.
n ceea ce prive"te termenul extinctiv, mplinirea acestuia nseamn!
stingerea dreptului subiectiv civil "i a obliga#iei corelative.
De exemplu, mplinirea termenului contractului de nchiriere
marcheaz! ncetarea dreptului de a folosi bunul nchiriat "i a
obliga#iei de a asigura folosin#a lini"tit! a acestuia.
2.2. Condi#ia
Condi#ia, ca modalitate a actului juridic civil, este un eveniment
viitor "i nesigur ca realizare, eveniment de care depinde ns!"i existen#a
actului juridic civil.
2.2.1. Clasific"ri
%i condi#iile pot fi clasificate dup! mai multe criterii:
a) n func#ie de leg!tura ei cu voin#a p!r#ilor, a realiz!rii sau
nerealiz!rii evenimentului, condi#ia poate fi: cazual!, mixt! "i potestativ!.
Potrivit Codului civil, Condi#ia cazual! este aceea ce depinde de
hazard "i care nu este nici n puterea creditorului, nici ntr-aceea a
debitorului.
Condi#ia cazual! (de la cuvntul latinesc casus, care nseamn!
ntmplare) este independent! de voin#a p!r#ilor.
Constituie condi#ii cazuale: dac! voi supravie#ui fratelui meu,
dac! va ploua, dac! voi avea nepo#i etc.
Condi#ia mixt! este aceea care, conform Codului civil, depinde
totodat! de voin#a uneia din p!r#ile contractante "i de aceea a unei alte
persoane (determinate).
Un exemplu de condi#ie mixt! este: #i vnd ma"ina, dac! tat!l meu
mi va cump!ra alta.
Condi#ia potestativ! este cea a c!rei realizare sau nerealizare
depinde complet de voin#a uneia dintre p!r#i sau, n exprimarea Codului
civil, aceea care face s! depind! perfectarea conven#iei de un eveniment,
pe care "i una "i alta din p!r#ile contractante poate s!-l fac! a se ntmpla
sau poate s!-l mpiedice.
Condi#ia potestativ! poate fi: potestativ! pur! "i potestativ! simpl!.
Este potestativ! simpl! condi#ia a c!rei realizare depinde de
voin#a unei p!r#i "i de voin#a unei persoane nedeterminate.
Dac! m! voi c!s!tori sau dac! m! voi angaja la societatea
comercial! Y sunt exemple de condi#ii potestative simple.
ndeplinirea condi#iei n exemplele date depinde "i de debitor, dar "i
de o ter#! persoan! (cu care acesta se c!s!tore"te, respectiv care l
angajeaz!). Actele ncheiate sub condi#ie potestativ! simpl! sunt, ca
regul!, valabile.
Este pur potestativ! acea condi#ie care depinde exclusiv de
voin#a uneia din p!r#i.
Angajamentul f!cut sub o condi#ie pur potestativ! din partea
debitorului nu este valabil. n acest sens, Codul civil prevede: Obliga#ia
este nul! cnd s-a contractat sub o condi#ie potestativ! din partea acelui ce
se oblig!.
ntr-adev!r, n asemenea cazuri nu avem de-a face cu exteriorizarea
unei voin#e juridice: #i voi vinde apartamentul, dac! voi dori. Cel
care a formulat aceast! condi#ie nu a urm!rit, de fapt, s! se angajeze
din punct de vedere juridic.
Dimpotriv!, dac! ndeplinirea condi#iei depinde de voin#a
creditorului, angajamentul este valabil: #i voi vinde apartamentul,
dac! vei dori s!-l cumperi.
Condi#ie mixt!
simpl!
potestativ!
valabile
din partea
creditorului
pur!
din partea
debitorului nul!
b) Din punct de vedere al modului de formulare, condi#ia poate fi
pozitiv! "i negativ!.
Astfel condi#ia pozitiv! este cea care const! n ndeplinirea unui
eveniment viitor "i nesigur, n timp ce condi#ia negativ! const! n
nendeplinirea unui asemenea eveniment.
Spre exemplu, #i donez autoturismul dac! vei reu"i la examenul
de admitere la facultate este un angajament afectat de o condi#ie
pozitiv!.
Dimpotriv!, un exemplu de condi#ie negativ! este: #i donez
autoturismul dac! n urm!torul an nu mi se va na"te un fiu.
Cea mai important! consecin#! a calific!rii condi#iei ca fiind
pozitiv! sau negativ! const! n felul n care aceasta se consider! ndeplinit!
sau nendeplinit!. Astfel, dac! s-a prev!zut c! evenimentul trebuie s! aib!
loc ntr-un anumit termen "i acest termen a expirat f!r! ca evenimentul s! fi
avut loc, condi#ia pozitiv! se socote"te nendeplinit!, iar dac! nu s-a
prev!zut vreun termen, condi#ia pozitiv! se socote"te nendeplinit! numai
atunci cnd este sigur c! evenimentul nu se va mai produce.
Dimpotriv!, dac! s-a prev!zut c! evenimentul nu trebuie s! aib! loc
ntr-un anumit termen, condi#ia negativ! se socote"te ndeplinit! abia la
expirarea termenului, chiar dac! nc! dinaintea acestui moment devenise
clar c! evenimentul nu se va mai produce. Dac! nu s-a prev!zut nici un
Condi#ie
cazual!
termen, condi#ia negativ! se socote"te ndeplinit! numai atunci cnd
evenimentul este cu neputin#! s! se mai produc!.
c) Condi#iile se clasific!, de asemenea, n condi#ii posibile,
respectiv imposibile, ca "i n condi#ii licite "i morale, respectiv condi#ii
ilicite "i imorale.
Condi#iile ilicite "i imorale afecteaz! valabilitatea ntregului act
juridic. Actul juridic n care se prevede na"terea unui drept condi#ionat! de
realizarea unei condi#ii imposibile, imorale sau ilicite este nul absolut.
Dac! se prevede c! stingerea dreptului respectiv va depinde de realizarea
unei condi#ii imposibile, ilicite sau imorale, se va considera c! actul juridic
este ncheiat pur "i simplu.
d) Cel mai important criteriu de clasificare este cel al efectului pe
care l produce: condi#ia poate fi suspensiv! sau rezolutorie:
- Condi#ia suspensiv! este cea care, pn! la realizarea ei, suspend!
existen#a drepturilor subiective civile "i a obliga#iilor corelative ale p!r#ilor.
Codul civil prevede c!: Obliga#ia sub condi#ie suspensiv! este aceea care
depinde de un eveniment viitor "i necert. Obliga#ia condi#ional! nu se
perfecteaz! dect dup! ndeplinirea evenimentului .
Astfel, de exemplu, este o obliga#ie condi#ional! (efect al unui act
juridic afectat de modalitate - condi#ie suspensiv!) promisiunea: #i
vnd apartamentul, dac! voi fi transferat n alt! localitate.
- Condi#ia rezolutorie este cea pn! la realizarea c!reia drepturile
subiective "i obliga#iile corelative ale p!r#ilor sunt considerate c! exist! "i
se execut!. Potrivit Codului civil, Condi#ia rezolutorie este aceea care
supune desfiin#area obliga#iei la un eveniment viitor "i necert.
Spre exemplu, un act juridic afectat de o condi#ie rezolutorie este:
#i vnd schiurile mele, dar dac! va ninge pn! la sfr"itul lunii,
vnzarea se desfiin#eaz!.
Condi#ia rezolutorie nu suspend! executarea obliga#iei, ci numai
oblig! pe creditor a restitui ceea ce a primit, n caz de ndeplinire a
evenimentului prev!zut prin condi#ie.
Observ!m c!, n cazul condi#iei suspensive, actul juridic "i efectele
sale nu exist!; abia mplinirea condi#iei, dac! se va petrece, va conduce la
na"terea acestor efecte. Dimpotriv!, n cazul condi#iei rezolutorii,
obliga#iile care decurg din actul juridic trebuie ndeplinite ca "i cum actul
ar fi pur "i simplu. Dar mplinirea condi#iei, dac! se va produce, va
conduce la desfiin#area tuturor acestor efecte, n mod retroactiv, ca "i cum
ntre p!r#i nu ar fi intervenit niciodat! actul juridic respectiv.
2.2.2. Efectele condi!iei
Principiile care guverneaz! efectele condi!iei sunt:
I. Condi#ia pune n discu#ie ns!"i existen#a actului juridic civil,
spre deosebire de termen, care numai amn! executarea;
II. Condi#ia produce efecte retroactive.
n analiza efectelor condi#iei, ca modalitate a actului juridic,
distingem:
- ntre condi#ia suspensiv! "i cea rezolutorie ;
- ntre perioada anterioar! mplinirii condi#iei "i perioada
ulterioar! mplinirii condi#iei.
a) Pn" la mplinirea condi!iei suspensive efectele actului juridic
sunt suspendate n existen!a lor.
S! analiz!m aceste efecte pe un exemplu concret: X se angajeaz! s!
i pl!teasc! lui Y suma de $.000.000 lei dac! acesta din urm! se va
c!s!tori. Pn! la mplinirea condi#iei (c!s!toria lui Y):
creditorul nu poate cere executarea obliga#iei, deoarece debitorul nc!
nu-i datoreaz! nimic. Y nu i poate pretinde plata sumei, ct timp nu s-a
c!s!torit;
dac! debitorul totu"i pl!te"te, el poate cere restituirea presta#iei, pentru
c! a f!cut o plat! nedatorat!. Plata f!cut! de X f!r! ca Y s! se fi
c!s!torit nu este valabil!;
creditorul (Y) poate s! solicite "i s! ob#in! garan#ii pentru crean#a sa
(ipoteca, gaj etc.);
prescrip#ia extinctiv! nu ncepe s! curg!, dreptul la ac#iune nefiind
n!scut, X nu poate fi ac#ionat n judecat! pentru neplata sumei, ct timp
Y nu s-a c!s!torit;
compensa#ia nu poate opera. Dac! "i Y i datora $.000.000 lei lui X, n
cadrul unui alt raport juridic obliga#ional, aceast! din urm! datorie,
dac! este exigibil!, trebuie ndeplinit!, f!r! s! se poat! invoca
reciprocitatea obliga#iilor.
Dac! condi#ia suspensiv! s-a mplinit, actul juridic este considerat
retroactiv, c! a fost un act pur "i simplu. Acesta este principiul
retroactivit!#ii efectelor condi#iei suspensive. Astfel, plata f!cut! de c!tre
debitor anterior ndeplinirii condi#iei, de"i pn! acum nevalabil!, se
transform! n plat! valabil!.
Ca urmare, dac! X a pl!tit, de"i Y nu se c!s!torise, nu va putea
pretinde restituirea pl!#ii dup! ce acesta din urm! s-a c!s!torit.
De la principiul retroactivit!#ii efectelor condi#iei suspensive exist!
ns! unele excep#ii:
- prescrip#ia extinctiv! ncepe s! curg! doar de la mplinirea
condi#iei.
ntr-adev!r, de"i teoretic vom considera actul ca fiind n!scut ca act
pur "i simplu, iar datoria lui X ca n!scut! nc! de la ncheierea sa, n
concret termenul n care Y l poate ac#iona n judecat! pe X nu
curge dect din clipa n care Y s-a c!s!torit;
- fructele culese de nstr!in!tor r!mn ale sale, cu toate c! dreptul
s!u dispare cu efect retroactiv.
A"adar, dac! banii fuseser! depu"i la o banc!, dobnzile (fructe
civile) pe care X le-a perceput pn! s! intervin! c!s!toria lui Y
r!mn proprietatea lui X.
n cazul n care condi#ia suspensiv! nu este ndeplinit!, p!r#ile sunt
repuse n situa#ia anterioar! ncheierii actului juridic civil. A"adar, ntre
altele:
- presta#iile executate trebuie s! fie restituite;
- garan#iile constituite trebuie s! fie desfiin#ate.
Spre exemplu, dreptul de gaj constituit de Y asupra unui bun mobil
al lui X, ca garan#ie a pl!#ii de c!tre acesta a sumei datorate, n
cazul ndeplinirii condi#iei, se stinge o dat! cu nendeplinirea
condi#iei.
b) n ceea ce prive#te condi!ia rezolutorie, pn" la mplinire ea nu
produce nici un efect; actul juridic civil se comport" ca un act pur #i
simplu. Deci, cine datoreaz! sub condi#ie rezolutorie, datoreaz! pur "i
simplu.
Efectul condi#iei rezolutorii dup! mplinirea acesteia este
desfiin#area, retroactiv!, a actului. Ca atare, p!r#ile "i vor restitui una alteia
presta#iile primite.
Exist! ns! "i unele excep#ii de la retroactivitate.
Spre exemplu, dac! bunul vndut sub condi#ie rezolutorie piere
nainte de mplinirea condi#iei, pieirea va fi suportat! de c!tre
cump!r!tor, chiar dac! ulterior condi#ia se mpline"te. Astfel, s!
analiz!m ipoteza unui contract de vnzare a unei case, n care se
prevede urm!toarea condi#ie rezolutorie: prezenta vnzare se
desfiin#eaz! dac! vnz!torului i se va na"te un copil n termen de un
an de la ncheierea contractului. Dac! nainte de mplinirea unui an
de la ncheierea contractului are loc un cutremur, n urma c!ruia
casa este d!rmat!, cump!r!torul, ca proprietar al bunului, va
suporta riscul acestei pieiri, n sensul c! nu va avea dreptul la
restituirea pre#ului vndut. Ulterior, chiar dac! se va mplini
condi#ia, iar vnz!torului i se va na"te un copil mai nainte de
mplinirea unui an de la ncheierea contractului, acesta nu va putea
redeveni proprietar al bunului. n consecin#!, prin excep#ie de la
regula retroactivit!#ii efectelor ndeplinirii condi#iei rezolutorii,
presta#iile reciproce nu se restituie. Vnz!torul nu va trebui s!
restituie pre#ul casei, de"i condi#ia rezolutorie s-a ndeplinit.
De asemenea, tot ca o excep#ie de la regula retroactivit!#ii, nu se
vor restitui nici fructele culese de c!tre dobnditor, chiar dac! condi#ia
rezolutorie s-a ndeplinit.
S! lu!m exemplul unui contract de vnzare a unui teren n care s-ar
prevedea urm!toarea condi#ie rezolutorie: prezenta vnzare se va
desfiin#a retroactiv dac! se va adopta o nou! lege a arendei. De"i
contractul se va desfiin#a n ipoteza ndeplinirii condi#iei,
cump!r!torul va trebui s! restituie doar terenul, nu "i recolta (fruct
industrial) culeas! nainte de mplinirea condi#iei.
n cazul n care condi#ia rezolutorie nu s-a realizat, suntem n
prezen#a consolid!rii retroactive a actului juridic.
2.2.3. Compara!ie ntre termen #i condi!ie
Att termenul, ct "i condi#ia, sunt modalit!#i ale actului juridic care
constau n evenimente viitoare. ntre acestea exist! ns! o serie de
deosebiri:
- mplinirea termenului este ntotdeauna sigur!. Chiar "i n cazul
termenului incert, ceea ce nu se cunoa"te este momentul
mplinirii lui, dar faptul c! se va mplini este nendoios (spre
exemplu, cnd va ploua prima dat! n anul viitor). n cazul
condi#iei, mplinirea este nesigur!;
- termenul afecteaz! numai executarea actului juridic, n timp ce
condi#ia afecteaz! ns!"i existen#a acestuia;
- mplinirea termenului produce efecte pentru viitor, n timp ce,
n principiu, mplinirea sau nemplinirea condi#iei produce
efecte retroactive.
2.3. Sarcina
Sarcina este acea modalitate a actului juridic civil care const! ntr-
o obliga#ie de a da, a face sau a nu face ceva, impus! de dispun!tor
gratificatului, n actele cu titlu gratuit (liberalit!#i).
n Codul civil nu exist! o reglementare general! a sarcinii, dar
exist! unele aplica#ii ale acesteia, cum ar fi dispozi#iile potrivit c!rora:
dona#iunea ntre vii se revoc!, pentru nendeplinirea condi#iilor cu care s-a
f!cut, sau: cnd dona#iunea este revocat! pentru nendeplinirea
condi#iilor, bunurile reintr! n mna donatorului, libere de orice sarcin! "i
ipotec!.
2.3.1. Clasific"ri #i efecte
n doctrin! se fac mai multe clasific!ri ale sarcinii.
Astfel, din punctul de vedere al persoanei beneficiarului, sarcina
poate fi:
- n favoarea dispun!torului.
Spre exemplu, X i doneaz! lui Y autoturismul, cu sarcina pentru
donatar de a pl!ti impozitul restant pe ultimii doi ani;
- n favoarea gratificatului.
X l desemneaz! pe Y, prin testament, beneficiar al ntregii sale
averi, cu sarcina pentru Y de a termina facultatea ;
- n favoarea unei ter#e persoane.
X i las! lui Y, prin testament, un apartament, cu sarcina de a-i
permite lui Z s! locuiasc! n acesta pn! la sfr"itul vie#ii sale.
Din punctul de vedere al valabilit!#ii lor, sarcinile pot fi: imposibile
(care nu pot fi ndeplinite), ilicite (care contravin dispozi#iilor legale),
imorale (care ncalc! bunele moravuri) sau, dimpotriv!, sarcini posibile,
licite "i morale.
Sarcina nu afecteaz! valabilitatea actului juridic ce o con#ine; ea
afecteaz! numai eficacitatea actului juridic. n caz de nendeplinire a
sarcinii, dispun!torul sau mo"tenitorii acestuia pot opta ntre:
- revocarea liberalit!#ii pentru neexecutarea sarcinii, cu
consecin#a rentoarcerii bunului sau bunurilor la masa
patrimonial! a dispun!torului;
- ac#iunea n executarea n natur! a sarcinii (atunci cnd aceasta
nu const! ntr-o obliga#ie de a face, care nu se poate executa
silit).
2.3.2. Compara!ie ntre condi!ie #i sarcin"
Dup! cum am v!zut, sarcina poate afecta numai acte juridice
ncheiate cu titlu gratuit, n timp ce condi#ia poate afecta "i acte
juridice ncheiate cu titlu oneros;
Condi#ia afecteaz! ns!"i existen#a actului juridic, n timp ce
sarcina afecteaz! numai eficacitatea acestuia;
Nendeplinirea sarcinii este o atitudine culpabil! din partea
gratificatului, astfel nct revocarea liberalit!#ii apare ca o
sanc#iune, n timp ce desfiin#area retroactiv! a actului n cazul
ndeplinirii condi#iei rezolutorii nu are caracter de sanc#iune;
Sarcina presupune ntotdeauna un demers con"tient din partea
gratificatului, n timp ce condi#ia depinde, ntr-o m!sur! mai
mic! sau mai mare, de ntmplare;
Condi#ia opereaz! de drept, n timp ce revocarea pentru
neexecutarea sarcinii depinde de voin#a dispun!torului "i trebuie
cerut! instan#ei de judecat!. De altfel, dispun!torul ar putea opta
pentru a nu revoca actul juridic, chiar dac! sarcina nu a fost
executat!.
ntreb$ri %i teste
Care dintre p!r#i poate renun#a la beneficiul termenului n cazul
unui contract de: depozit gratuit, depozit remunerat, mandat
gratuit, loca#iune, rent! viager!? Explica#i r!spunsul n cazul
fiec!ruia dintre contractele enumerate.
X i datoreaz! lui Y $00.000 lei, iar Y i datoreaz! lui X
200.000 lei. Datoria lui X devine exigibil! la data de $ martie
200$, iar datoria lui Y devine exigibil! la data de $5 martie
200$. La data de $ martie 200$, constatnd c! X nu "i-a
executat obliga#ia, Y l d! n judecat!. Judec!torul, #innd cont
de situa#ia patrimonial! a lui X, i acord! acestuia un termen de
gra#ie de o lun!.
a) Termenul de gra#ie are caracter suspensiv sau extinctiv?
b) Are dreptul X s! pl!teasc! nainte de $ aprilie 200$? Plata
efectuat! este valabil!?
c) Defini#i no#iunea de exigibilitate.
d) La data de $5 martie 200$ poate opera compensa#ia? Care vor fi
efectele acesteia?
e) Se poate prevala X de termenul de gra#ie de care beneficiaz!
pentru a refuza compensa#ia?
f) Preciza#i ct se datoreaz! "i cui la data $ aprilie 200$.
X inten#ioneaz! s! plece pentru a lucra n str!in!tate. La data de
2 februarie 200$ el "i vinde apartamentul lui Y, cu men#iunea
c! vnzarea se va desfiin#a dac! X nu va ob#ine viza de "edere "i
permisul de munc! n #ara respectiv! n termen de "ase luni de
la data ncheierii contractului de vnzare.
a) Suntem n prezen#a unui act juridic pur "i simplu sau afectat
de modalit!#i?
b) Preciza#i cine este proprietar al apartamentului la data de 2
martie 200$.
c) Analiza#i consecin#ele produse asupra actului juridic ca
urmare a ob#inerii de c!tre X a vizei de "edere "i permisului
de munc! la data de $5 iunie 200$, respectiv la data de $5
august 200$.
d) Analiza#i consecin#ele produse asupra actului juridic ca
urmare a primirii de c!tre X a unui r!spuns definitiv negativ
la cererea de eliberare a vizei, nainte de mplinirea a "ase
luni de la data ncheierii contractului.
e) n intervalul $5 februarie - $5 iunie 200$, Y a nchiriat
apartamentul unui ter#. Preciza#i dac! un asemenea contract
este legal. Exist! vreo mprejurare n care Y ar putea fi
obligat s!-i restituie lui X chiria perceput! n acest interval?
Comenta#i caracterul unilateral sau sinalagmatic al contractului
de dona#ie cu sarcin!.
Angajamentul juridic: #i donez ma"ina cnd #i vei lua carnetul
de conducere este un act juridic:
a) pur "i simplu;
b) afectat de un termen suspensiv;
c) afectat de un termen extinctiv;
d) afectat de o condi#ie suspensiv!;
e) afectat de o condi#ie rezolutorie;
f) afectat de o sarcin!.
Bibliografie
CANTACUZINO, M. Elemente de drept civil, Editura Cartea
Romneasc!, $92$, p. $05 $08;
HAMANGIU, C. Tratat de drept civil romn, vol. I, Bucure"ti,
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Editura ALL, $996, p. 96 - $03;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. $40 $53;
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul
civil roman. Subiectele dreptului civil
romn, Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres!
%ansa S.R.L., $994, p. $54 $78;
VOICA, I. Capitolul IV Actul juridic civil,
sec#iunea 3, p. $46 -$55, n Drept civil, vol.I,
Bucure"ti, Editura Lumina Lex, 2000,
coordonator R. Dimitriu;
MURE%AN, M. Drept civil. Partea general!, Cluj Napoca,
Editura Cordial Lex, $994, p. $55 $74;
UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura ALL BECK, $999,
p. $34 $48;
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti,
Editura Lumina Lex, 2000, p. 232 -250.