Sunteți pe pagina 1din 0

3.1.

No#iune
Prin condi#iile actului juridic civil n#elegem elementele
indispensabile pentru ncheierea unui asemenea act.
Potrivit Codului civil, condi#iile esen#iale pentru validitatea unei
conven#ii sunt:
$. capacitatea de a contracta;
2. consim#!mntul valabil al p!r#ii ce se oblig!;
3. un obiect determinat;
4. o cauz! licit!.
De"i textul se refer! expres numai la conven#ii, condi#iile
enumerate sunt obligatorii pentru orice act juridic, indiferent dac! este
unilateral, bilateral sau multilateral.
Condi#iilor de fond prev!zute de Codul civil "i obligatorii la
ncheierea orc!rui act juridic li se adaug! "i o condi#ie de form!, obligatorie
numai n cazul actelor juridice solemne; nendeplinirea acesteia duce la
nulitatea absolut! a actelor juridice civile respective.
n terminologia juridic!, no#iunea de condi#ie este susceptibil! de
mai multe n#elesuri. A"a cum deja am v!zut, ea desemneaz!:
o modalitate a actului juridic civil;
o clauz! a actului juridic civil;
un element obligatoriu al actului juridic.
Condi#iile actului juridic civil pot fi clasificate dup! urm!toarele
criterii:
$. Din punctul de vedere al aspectului la care se refer!, condi#iile
actului juridic civil pot fi de fond (cnd privesc con#inutul actului juridic
civil) "i de form! (cnd se refer! la modalitatea de exteriorizare a voin#ei).
2. n func#ie de obligativitatea sau neobligativitatea lor, exist!
condi#ii esen#iale (cerute pentru valabilitatea actului) "i condi#ii neesen#iale
CONDI"IILE ACTULUI JURIDIC CIVIL
3
(numite "i ntmpl!toare, care pot lipsi f!r! ca, prin aceasta, s! fie afectat!
valabilitatea actului juridic).
3. n func#ie de sfera actelor juridice civile pe care le au n vedere,
exist! condi#ii generale (care privesc toate actele juridice) "i condi#ii
speciale (care au n vedere numai anumite categorii de acte juridice civile
de exemplu, actele solemne).
3.2. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil
Capacitatea de a ncheia actul juridic civil este acea condi#ie de
fond "i esen#ial! care const! n aptitudinea subiectului de drept civil de a
deveni titular de drepturi "i obliga#ii civile prin ncheierea de acte juridice
civile.
A"adar, pentru a ncheia n mod valabil acte juridice, o persoan!
trebuie s! dispun! de capacitate de exerci#iu, no#iune pe care am analizat-o
cnd ne-am ocupat de p!r#ile raportului juridic civil.
Regula este capacitatea de a ncheia actul juridic civil,
incapacitatea fiind excep#ia. ntr-adev!r, potrivit Codului civil, Poate
contracta orice persoan! ce nu este declarat! necapabil! de lege "i, prin
excep#ie: Necapabili de a contracta sunt: $. minorii ; 2. interzi"ii;.4. n
genere to#i acei c!rora legea le-a prohibit oarecare contracte (textul
punctului 3 care prevedea incapacitatea femeii m!ritate a fost abrogat n
$932).
De obsevat c! incapacitatea unei persoane de a ncheia anumite
acte juridice (spre exemplu, incapacitatea so#ilor de a ncheia ntre
ei contracte de vnzare cump!rare) nu trebuie confundat! cu
inalienabilitatea unui bun (spre exemplu, inalienabilitatea bunurilor
aflate n domeniul public al statului), deoarece incapacitatea
prive"te persoana, subiectul de drept, n timp ce inalienabilitatea
prive"te bunul.
n exemplele date, att vnzarea ntre so#i ct "i vnzarea de bunuri
ale domeniului public sunt acte juridice nule absolut, dar temeiul nulit!#ii
este diferit: inalienabilitatea unui bun vizeaz! imposibilitatea de nstr!inare
chiar de c!tre persoane perfect capabile de a contracta; dimpotriv!,
incapacitatea vizeaz! imposibilitatea ncheierii de acte juridice chiar cu
privire la bunuri altminteri alienabile.
n ceea ce prive"te persoana juridic!, principiul capacit!#ii de a
ncheia acte juridice civile are un specific: este subordonat principiului
specialit!#ii capacit!#ii de folosin#! a persoanelor juridice.
3.3. Consim#$mntul
3.3.1 Consim!"mntul #i voin!a juridic"
Consim#!mntul este acea condi#ie esen#ial!, de fond "i general! a
actului juridic civil care const! n hot!rrea de a ncheia un act juridic
civil manifestat! n exterior.
Al!turi de cauza actului juridic, consim#!mntul formeaz! voin#a
juridic! a persoanei. Codul nostru civil consacr! dou! principii care
crmuiesc voin#a juridic!, "i anume:
I. Principiul libert!#ii actelor juridice civile (al autonomiei de
voin#!)
Conform acestui principiu, subiectele de drept civil sunt libere s!
ncheie sau nu conven#ii "i s! fac! sau nu acte unilaterale, n condi#iile
respect!rii legii, ordinii publice "i a bunelor moravuri. Mai mult, p!r#ile
sunt libere s! stabileasc! con#inutul actului juridic civil a"a cum consider!
de cuviin#! "i, de asemenea, sunt libere ca, prin acordul lor, s! modifice sau
s! pun! capat actului civil pe care l-au incheiat.
Libertatea de voin#! a p!r#ilor nu este absolut!. Ea este ngr!dit! de
normele imperative civile (de la care nu se poate deroga), ordinea public!
(principiile "i normele juridice ce reglementeaz! ordinea economic!,
social! "i politic! din statul de drept) sau de bunele moravuri.
ntr-adev!r, legea intervine, uneori, pentru a limita libertatea de
voin#! a p!r#ilor, deoarece simplul consim#!mnt al p!r#ilor nu garanteaz!
ntotdeauna deplina libertate contractual!. Astfel, dac! una dintre p!r#i are
o nevoie stringent! de a ncheia actul respectiv, dac! nu are posibilitatea de
a procura presta#ia din alt! parte etc., interzicerea prin lege a unor clauze
(cum sunt, de exemplu, clauzele abuzive, interzise prin legisla#ia de
protec#ie a consumatorului) are darul de a asigura deplina egalitate juridic!
a p!r#ilor, principiu al ntregului drept civil.
II. Principiul voin#ei reale (interne)
Voin#a juridic! este format! din elementul psihologic (intern) "i
elementul social (exteriorizarea voin#ei interne). Atunci cnd ntre cele
dou! elemente exist! concordan#!, nu se pune problema determin!rii
principiului aplicabil, deoarece subiectul de drept a reu"it s!-"i
exteriorizeze (adic! s! fac! cunoscut! celorlal#i) ns!"i inten#ia sa juridic!.
Dar dac! voin#a declarat! nu coincide cu voin#! real!, c!reia dintre
acestea dou! urmeaz! a i se da prioritate?
Spre exemplu, dac! o persoan! inten#ioneaz! s! nchirieze un
bun, dar se exprim! n sensul ncheierii unui contract de leasing,
ce contract se va considera c! a ncheiat?
Rezolvarea acestei probleme se face n func#ie de concep#ia cu
privire la raportul dintre voin#a real!, intern! "i voin#a exteriorizat!,
declarat!. n acest domeniu, n literatura juridic! de specialitate s-au
conturat dou! concep#ii:
- concep#ia subiectiv!, care d! prioritate voin#ei interne, reale.
Aceasta este concep#ia mbr!#i"at! de Codul civil francez "i, ulterior, de
Codul nostru civil, "i materializat! prin numeroase texte ale acestuia. Spre
exemplu, interpretarea contractelor se face dup! inten#ia comun! a p!r#ilor
"i nu dup! sensul literal al termenilor (art. 977). Aceasta nseamn! c!, n
exemplul luat, chiar dac! nscrisul redactat de p!r#i este intitulat contract
de leasing, dac! se poate dovedi existen#a unei alte inten#ii a p!r#ilor,
aceast! din urm! inten#ie va fi luat! n considerare;
- concep#ia obiectiv!, care d! prioritate voin#ei externe, declarate.
Aceasta este mbr!#i"at! de Codul civil german care, n caz de
neconformitate ntre inten#ia p!r#ii "i exteriorizarea acestei inten#ii, acord!
prioritate celei exteriorizate.
Unii autori denumesc concep#ia subiectiv! individualist!,
deoarece se preocup! de interesul individului "i concep#ia obiectiv!
social! deoarece are n vedere interesele ter#ilor.
Spre exemplu: dac! am inten#ionat s! comand $0 tone de marf!, dar
din eroare am scris n comand! $00 de tone, "coala individualist! va
acorda prioritate inten#iei reale, pe considerentul c! nu pot fi legat
n plan juridic de altceva dect de propria voin#!, n timp ce "coala
social! consider! c! nu are importan#!, n planul efectelor juridice,
ce anume am dorit, ci ce anume am exprimat, c!ci altminteri s-ar
prejudicia interesele co-contractantului care, de exemplu, a oprit
$00 de tone, ratnd posibilitatea de a le vinde altui client etc.)
3.3.2. Condi!iile consim!"mntului
Pentru a fi valabil, consim#!mntul trebuie s! ntruneasc! condi#iile
urm!toare:
s! existe. Absen#a consim#!mntului atrage nulitatea absolut! a
actului juridic;
s! provin! de la o persoan! cu discern!mnt. n timp ce
capacitatea de a ncheia actul juridic civil este o stare de drept,
prezen#a sau lipsa discern!mntului este o stare de fapt. O
persoan! ce are deplin! capacitate de exerci#iu poate fi, pentru
moment, lipsit! de discern!mnt, cu consecin#a nulit!#ii actului
pe care l ncheie.
Dup! cum "tim, persoana fizic! cu deplin! capacitate de exerci#iu
este prezumat! c! are discern!mntul necesar pentru a ncheia acte juridice
civile, prezum#ie care poate fi ns! r!sturnat! prin proba absen#ei
discern!mntului.
Aceasta poate interveni n cazul a"a-numitelor incapacita#i naturale
(acele situa#ii n care o persoan! capabil!, dup! lege n fapt este
lipsit!, temporar, de discern!mnt; de exemplu: hipnoza, be#ia,
somnambulismul, mania puternic!).
n ceea ce prive"te persoana juridic!, reprezentantul legal al
acesteia este, ntotdeauna, o persoan! fizic! cu deplin! capacitate de
exerci#iu;
s! fie exprimat cu inten#ia de a produce efecte juridice.
Aceast! condi#ie decurge din ns!"i esen#a actului juridic civil, care
este definit ca o manifestare de voin#! f!cut! cu inten#ia de a produce
efecte juridice.
Consim#!mntul nu este exprimat cu inten#ia de a produce efecte
juridice atunci cnd:
- manifestarea de voin#! s-a f!cut sub o condi#ie pur protestativ!
din partea celui ce se oblig! (#i voi vinde dac! voi dori);
- manifestarea de voin#! este prea vag! (#i fac cadou toate
propriet!#ile mele);
- manifestarea de voin#! a fost f!cut! cu o rezerv! mintal!,
cunoscut! de co-contractant;
- manifestarea de voin#! a fost f!cut! fie n glum!, fie din
prietenie, curtoazie sau din pur! complezen#! (pentru o firm!
ca a dvs. a" fi gata s! lucrez "i gratuit!).
s! fie exteriorizat.
Aceast! condi#ie este impus! chiar de defini#ia consim#!mntului
(hot!rrea de a ncheia actul juridic civil manifestat! n exterior).
n zadar inten#ionez s! nchei un anumit act juridic, dac! nu voi
comunica aceast! nten#ie, nu o voi exterioriza ntr-un chip
inteligibil pentru celelalte subiecte de drept, actul juridic nu se va
putea ncheia.
Potrivit principiului consensualismului, p!r#ile sunt libere s!-"i
aleag! forma de exteriorizare a voin#ei; deci simpla manifestare de voin#!
este necesar! "i suficient! pentru ca actul juridic civil s! fie valabil din
punct de vedere al formei.
Exist! "i excep#ii de la principiul consensualismului; o astfel de
excep#ie o constituie actele solemne, pentru ncheierea c!rora manifestarea
de voin#! trebuie s! mbrace o anumit! form! cerut! de lege (forma scris!
sau autentic!, de regul!).
Consim#!mntul poate fi exteriorizat n scris, verbal, prin gesturi
sau fapte concludente sau chiar n mod tacit.
Spre exemplu, expunerea m!rfii pe o tarab! reprezint!
exteriorizarea consim#!mntului vnz!torului, dup! cum nmnarea
banilor de c!tre cump!r!tor reprezin!, n context, exteriorizarea
consim#!mntului acestuia. Tot astfel, ridicarea minii la o licita#ie
public! reprezint! exteriorizarea consim#!mntului licitatorului.
n principiu, t!cerea, prin ea ns!"i, nu valoreaz! consim#!mnt.
Totu"i, exist! situa#ii n care legea prevede c! t!cerea are valoare juridic!.
Astfel sunt:
- tacita reloca#iune. Dac! contractul de nchiriere a expirat, dar
chiria"ul continu! s! pl!teasc! chirie, iar locatorul continu! s! i
permit! acestuia folosirea bunului, atunci se consider! c! ntre
cei doi a avut loc o rennoire a contractului, de"i p!r#ile nu "i-au
comunicat n mod expres inten#ia de rennoire. O situa#ie
asem!n!toare ntlnim n cazul contractului de munc! ncheiat
pe durat! determinat!, dac! dup! expirarea acestuia salariatul
continu! s! lucreze, iar patronul continu! s! l pl!teasc!;
- acceptarea unei mo"teniri se poate realiza expres, prin
ncheierea unui act n acest sens, sau tacit, prin aceea c!
mo"tenitorul se comport! cu bunurile succesorale ca "i cum ar fi
proprietarul acestora (spre exemplu, le vinde);
- uneori, chiar prin voin#a p!r#ilor se atribuie o anumit!
semnifica#ie juridic! t!cerii;
- t!cerea poate valora consim#!mnt potrivit obiceiului
(uzan#elor);
s! nu fie alterat de vreun viciu de consim#!mnt.
Aceasta este o condi#ie negativ! impus! de caracterul liber,
con"tient al actului juridic civil. Art. 953 din Codul civil prevede, ntr-o
formulare foarte plastic!: Consim#!mntul nu este valabil, cnd este dat
prin eroare, surprins prin dol sau smuls prin violen#!
A"adar, constituie vicii de consim#!mnt eroarea, dolul "i violen#a.
Acestora li se adaug!, cu particularit!#ile sale, leziunea.
3.3.3. Viciile de consim!"mnt
a) Eroarea
Uneori, exprimarea consim#!mntului la ncheierea actului juridic
porne"te de la o idee gre"it! cu privire la realitate.
O persoan! crede, spre exemplu, c! s-a n#eles cu privire la
cump!rarea casei "i a gr!dinii acesteia, de"i contractul s-a ncheiat
numai cu privire la cas!;
sau cump!r!torul casei crede c! aceasta este din c!r!mid!, cnd n
realitate ea este construit! din pl!ci de beton.
Vor fi valabile aceste contracte? Care este limita dincolo de care cel
aflat n eroare trebuie ocrotit, chiar "i n detrimentul securit!#ii circuitului
civil?
Fire"te, noi nu vom lua n considerare la acest punct problema
probei, dar trebuie re#inut c! nu se poate desfiin#a un act juridic dect n
temeiul dovedirii erorii invocate. ntr-adev!r, din punct de vedere
structural, eroarea este alc!tuit! dintr-un singur element, de natur!
psihologic! (falsa reprezentare a realit!#ii), ceea ce are drept consecin#!
dificultatea dovedirii acesteia.
Cu privire la eroare, Codul civil prevede: Eroarea nu produce
nulitate dect cnd cade asupra substan#ei obiectului conven#iei.
Eroarea nu produce nulitate cnd cade asupra persoanei cu care s-a
contractat, afar! numai cnd considera#ia persoanei este cauza principal!
pentru care s-a f!cut conven#ia.
n consecin#!, putem defini eroarea ca fiind falsa reprezentare a
realit!#ii din mintea uneia din p!r#i, la ncheierea actului juridic civil.
Cnd este vorba despre acte bilaterale, cu titlu oneros, pentru a fi n
prezen#a erorii, ca viciu de consim#!mnt, se pune condi#ia suplimentar! ca
cealalt! parte contractant! s! fi "tiut sau s! fi trebuit s! "tie c! elementul
fals reprezentat este hot!rtor pentru ncheierea actului juridic civil
condi#ie impus! de nevoia asigur!rii stabilit!#ii circuitului civil. Pe de alt!
parte, n actele bilaterale, nu e necesar ca fiecare parte s! fie n eroare,
pentru a fi n prezen#a viciului de consim#!mnt. Dac!, printr-o simpl!
coinciden#!, ambele p!r#i au fost n eroare, fiecare din ele poate cere
anularea actului pentru eroarea a c!rei victim! este.
Dup! criteriul consecin!elor pe care le produc, erorile pot fi de trei
feluri:
eroarea obstacol (denumit! "i distructiv! de voin#!) este cea mai
grav! form! de eroare, falsa reprezentare privind fie natura actului care
se ncheie, fie identitatea obiectului. Sanc#iunea ce intervine n cazul
unei astfel de erori este nulitatea absolut!, deoarece consim#!mntul nu
este numai viciat, ci el este chiar absent.
Spre exemplu, o persoan! inten#ioneaz! s! nchirieze un bun dar,
din eroare, ncheie un contract de vnzare-cump!rare. Practic, ea nu
"i-a exprimat consim#!mntul la ncheierea actului de vnzare,
deoarece a crezut c! ncheie un alt act juridic.
Tot astfel, dac! o persoan! crede c! ncheie actul juridic cu privire
la un bun, iar n realitate actul ncheiat prive"te un alt bun,
consim#!mntul lipse"te;
eroarea viciu de consim#!mnt const! n falsa reprezentare ce
prive"te fie calit!#ile substan#iale ale obiectului actului, fie persoana cu
care se contracteaz!.
Calit!#ile substan#iale ale obiectului sunt acele calit!#i ce au fost
determinante pentru exprimarea consim#!mntului, calit!#i n lipsa c!rora
dac! nu intervenea eroarea actul nu ar fi fost ncheiat; aprecierea acestor
calit!#i se face dup! criterii subiective.
Spre exemplu, placa de bronz a unui pian poate fi socotit! de c!tre
cump!r!torul unui pian ca fiind o calitate substan#ial! a acestuia.
Dac!, n realitate, pianul nu are plac! de bronz, contractul ar putea fi
anulat.
Eroarea care prive"te persoana co-contractantului este considerat!
viciu de consim#!mnt numai n cazul unei anumite categorii de acte
juridice: actele juridice ncheiate intuitu personae. Acestea se definesc ca
fiind acele contracte n care considerarea calit!#ilor persoanei este cauza
principal! pentru care ele s-au ncheiat.
n mod obi"nuit, la ncheierea contractului nu este esen#ial!
persoana cu care se contracteaz!.
Spre exemplu, n cazul ncheierii unui contract de vnzare-
cump!rare, p!r#ile urm!resc, n principal, ob#inerea pre#ului,
respectiv ob#inerea bunului. Chiar dac! vnz!torul a crezut c!
contracteaz! cu X, cnd n realitate a contractat cu Y, acest! eroare
nu este esen#ial!, deoarece este de presupus c! pre#ul a constituit
pentru el elementul determinant n ncheierea contractului.
Dimpotriv!, n cazul actelor ncheiate intuitu personae (cum sunt,
spre exemplu, contractul de dona#ie, contractul de mandat etc.), ceea ce
primeaz! este persoana co-contractantului, deoarece calit!#ile personale ale
acestuia au constituit elementul determinant n ncheierea contractului.
Spre exemplu, dac! donez o sum! de bani unei funda#ii umanitare,
dar constat c!, din eroare, banii au fost dona#i unei asocia#ii
sportive, actul de dona#ie este anulabil.
Eroarea viciu de consim#!mnt conduce la nulitatea relativ! a
actului juridic;
eroarea indiferent! este falsa reprezentare a unor mprejur!ri mai
pu#in importante la ncheierea actului juridic; ea nu afecteaz!
valabilitatea actului, dar poate atrage o diminuare valoric! a contra-
presta#iei.
Spre exemplu, dac! debitorul "i execut! de bun! voie obliga#ia,
f!r! s! "tie c! dreptul creditorului este prescris "i nu ar mai fi putut
fi invocat n instan#!, eroarea cu privire la mplinirea termenului de
prescrip#ie extinctiv! este socotit! indiferent!, astfel nct debitorul
nu se va putea prevala de aceast! eroare pentru a cere restituirea
presta#iei executate de debitor.
Tot astfel, constituie, dup! cum am v!zut, eroare-indiferent!
eroarea care prive"te identitatea co-contractantului n ipotezele n
care actul nu este ncheiat intuitu personae.
A"adar, pentru ca eroarea s! constituie viciu de consim#!mnt "i s!
poat! atrage anularea actului juridic, este necesar ca elementul cu privire la
care s-a format falsa reprezentare s! fi fost determinant pentru ncheierea
actului juridic; deci, dac! ar fi fost cunoscut! realitatea, actul nu s-ar fi
ncheiat; aceast! apreciere a caracterului determinant al elementului fals
reprezentat se face de la caz la caz.
n func#ie de natura realit"!ii falsificate, eroarea poate fi de dou!
feluri:
- eroare de fapt, cnd este vorba de falsa reprezentare a unei
situa#ii faptice existente la ncheierea actului juridic. O
asememea eroare poate privi nsu"i actul ncheiat, bunul ce face
obiect al actului, calit!#ile bunului sau persoana co-
contractantului, dup! cum am v!zut n cele de mai sus;
- eroare de drept, cnd falsa reprezentare prive"te existen#a sau
con#inutul unui anumit act normativ sau al unei norme juridice,
dup! caz, la ncheierea actului juridic.
Admisibilitatea erorii de drept ca viciu de consim#!mnt a format
obiect de controvers! n literatura de specialitate, existnd att teza
inadmisibilit!#ii erorii de drept ca viciu de consim#!mnt, ct "i teza
admiterii acesteia ca viciu de consim#!mnt. Indiferent de solu#ia
mbr!#i"at!, este evident c! nu poate fi invocat! necunoa"terea normelor
imperative sau a celor care privesc ordinea public!, deoarece cu privire la
acestea se aplic! principiul conform c!ruia nimeni nu poate invoca
necunoa"terea legii.
b) Dolul
Cu privire la dol (numit "i viclenie), Codul civil dispune c! acesta
este o cauz! de nulitate a conven#iei cnd mijloacele viclene, ntrebuin#ate
de c!tre una dintre p!r#i, sunt astfel, nct este evident c!, f!r! aceste
ma"ina#ii, cealalt! parte n-ar fi contractat. Dolul nu se presupune .
n consecin#!, dolul este acel viciu de consim#!mnt care const! n
inducerea n eroare a unei persoane, prin mijloace viclene sau dolosive,
pentru a o determina s! ncheie un act juridic, pe care altminteri nu l-ar fi
ncheiat sau l-ar fi ncheiat n al#i termeni contractuali. Succint, dolul
poate fi definit ca fiind o eroare provocat!.
Dolul, pentru a fi considerat viciu de consim#!mnt, trebuie s!
provin! de la cealalt! parte.
Se admite c! aceast! condi#ie este ndeplinit!, n actele bilaterale, "i
atunci cnd dolul provine de la un ter#, dar co-contractantul "tie despre
aceasta.
Spre exemplu, dac! un ter#, de coniven#! (n n#elegere) cu
vnz!torul, recomand! celeilalte p!r#i s! cumpere un bun, de"i "tie
c! este defect, suntem n prezen#a vicierii consim#!mntului prin
dol.
De asemenea, condi#ia este ndeplinit! atunci cnd dolul provine de
la reprezentantul co-contractantului.
Ca "i n cazul erorii, nu se cere condi#ia ca dolul s! fie comun, s!
existe pentru fiecare din p!r#ile actului bilateral.
Dolul nu se presupune; deci cel ce invoc! acest viciu de
consim#!mnt trebuie s!-l dovedeasc!. Fiind un fapt juridic, ca "i eroarea,
dolul poate fi dovedit prin orice mijloc de prob!, inclusiv martori sau
prezum#ii simple.
n func#ie de consecin!ele pe care le are sau nu asupra valabilit"!ii
actului juridic, dolul poate fi:
- principal cnd prive"te un element important, determinant la
ncheierea actului juridic civil; el atrage sanc#iunea nulit!#ii
relative a actului juridic astfel ncheiat
"i
- incident, numit "i secundar sau incidental, cnd prive"te unele
mprejur!ri nedeterminante pentru ncheierea actului juridic
civil; acesta nu atrage nevalabilitatea actului juridic, dar poate fi
invocat drept temei pentru o reducere a presta#iei.
Din punct de vedere structural, dolul este alc!tuit din dou!
elemente:
elementul material, obiectiv ce const! n utilizarea de mijloace viclene,
ma"ina#iuni etc. f!cute n scopul inducerii n eroare a persoanei. Acesta
poate consta ntr-o ac#iune pozitiv! (fapt comisiv) sau ntr-o ac#iune
negativ! (fapt omisiv).
Spre exemplu, dolul ar putea consta n modificarea de c!tre
vnz!tor a kilometrajului la ma"in!, cu scopul de a ob#ine un pre#
mai bun prin vnzarea acesteia dect dac! s-ar cunoa"te adev!rata
sa stare (fapt comisiv).
De asemenea, dolul poate consta n necomunicarea de c!tre
vnz!torul unui imobil a faptului c! acesta se afl! n planul de
sistematizare urban! "i urmeaz! s! fie demolat (fapt omisiv).
Pentru existen#a unui fapt omisiv se utilizeaz! "i sintagma dol prin
reticen#! ce const! n neinformarea celeilalte p!r#i contractante asupra unor
aspecte negative pe care aceasta ar fi trebuit s! le cunoasc!.
Fire"te ns! c! nici una dintre p!r#i nu poate fi obligat! s! comunice
celeilalte tot ceea ce "tie despre bunul care face obiect al contractului; n
plus, anumite elemente de reclam!, unele exager!ri ale calit!#ii marfii n
scop de publicitate sunt admisibile, f!r! s! fie socotite a constitui vicierea
consim#!mntului celeilalte p!r#i. Abia atunci cnd apare n discu#ie
inten#ia viclean! a uneia dintre p!r#i de a determina pe cealalt! s! ncheie
un contract care o dezavantajeaz!, suntem n prezen#a dolului. Ca urmare,
cel de al doilea element este:
elementul inten#ional, subiectiv, ce const! n inten#ia de a induce n
eroare o persoan! n scopul ncheierii unui act juridic civil.
c) Violen!a
Violen#a poate fi definit! ca fiind acel viciu de consim#!mnt ce
const! n amenin#area unei persoane cu un r!u, amenin#are sub efectul
c!reia aceasta ncheie un act juridic civil, act pe care altminteri nu l-ar fi
ncheiat.
Trebuie observat c! no#iunea de violen#! nu este utilizat! cu
n#elesul s!u uzual, de agresiune prezent! exercitat! asupra persoanei, ci cu
n#elesul de amenin#are cu un r!u viitor, dar iminent. Mai mult dect att,
dac! suntem n prezen#a unei violen#e n sens uzual, adic! a unei
constrngeri fizice actuale a persoanei (care este, spre exemplu, torturat!
fizic sau psihic pentru a semna actul) aceasta nici nu constituie o violen#!
viciu de consim#!mnt. ntr-adev!r, n exemplul dat, consim#!mntul
persoanei nu este doar viciat, ci el lipse"te cu des!vr"ire, deci sanc#iunea
va fi nulitatea absolut! a actului (pentru lipsa uneia dintre condi#iile de
validitate) "i nu nulitatea relativ! a acestuia. Pentru a fi n prezen#a
violen#ei, ca viciu de consim#!mnt, trebuie ca persoana s! aib! totu"i o
mic! marj! de libertate: libertatea de a opta ntre r!ul cu care este
amenin#at! "i r!ul pe care l-ar atrage ncheierea actului juridic.
Violen#a, pentru a fi viciu de consim#!mnt, trebuie s! ntruneasc!,
cumulativ, dou! condi#ii "i anume:
- s! fie determinant! la ncheierea actului juridic civil;
- s! fie injust! sau nelegitim!; deci, nu orice amenin#are
constituie violen#! viciu de consim#!mnt. Este necesar ca
amenin#area s! constituie o nc!lcare a legii.
Spre exemplu, amenin#area cu exectarea silit! a debitorului care nu
"i execut! obliga#iile contractuale nu constituie o viciere a
consim#!mntului acestuia, deoarece are caracter legitim.
Sub aspect structural violen#a viciu de consim#!mnt este
alc!tuit!, ca "i dolul, din dou! elemente:
un element exterior, obiectiv, ce const! n amenin#area cu un r!u.
R!ul cu care se amenin#! poate fi fizic, moral sau patrimonial; el
poate privi fie persoana n cauz!, fie so#ul, so#ia, ascenden#ii sau
descenden#ii, fie alte persoane apropiate, ce sunt legate de victim! printr-o
puternic! afec#iune;
un element subiectiv, ce const! n insuflarea unei temeri persoanei
amenin#ate; tocmai aceast! temere este cea care altereaz!
consim#!mntul.
Temerea produs! trebuie s! fie apreciat! n concret, n func#ie de
victima violen#ei, ceea ce nseamn! c! trebuie s! fie suficient de puternic!
pentru a o face s! ncheie actul juridic. Ea se apreciaz! dup! vrst!, grad
de cultur!, s!n!tate etc.; deci, criteriul aprecierii este unul subiectiv.
Spre exemplu, se va lua n considera#ie faptul c! este mai lesne de
viciat prin violen#! consim#!mntul unui s!tean n vrst! dect al
unui avocat din Bucure"ti.
Spre deosebire de dol, violen#a atrage nulitatea relativ! a actului
juridic nu numai dac! provine de la cealalt! parte contractant!, dar "i dac!
provine de la un ter#.
d) Leziunea
O persoan! "i vinde casa cu mai pu#in de jum!tate din valoarea sa,
o alt! persoan! cump!r! o suprafa#! de teren cu o sum! ce
dep!"e"te de trei ori pre#ul de pe pia#! al terenului din acea zon!.
Asemenea contracte sunt prejudiciabile pentru una dintre p!r#i "i
excesiv de avantajoase pentru cealalt!. Chiar "i n condi#iile principiului
libert!#ii de voin#! a p!r#ilor, legiuitorul intervine uneori permi#nd
anularea contractelor n care nu exist! un minim echilibru al presta#iilor.
Leziunea se define"te ca fiind acel viciu de consim#!mnt ce const!
n dispropor#ia v!dit! de valoare ntre dou! presta#ii.
Codul nostru civil, mbr!#i"nd concep#ia obiectiv! n
reglementarea leziunii, scute"te partea care o invoc! de orice alt! dovad!;
este suficient! proba dispropor#iei v!dite de valoare dintre contrapresta#ii.
Dar dac! legea nu face referire la elementul subiectiv, psihologic, intern
(care caracterizeaz! eroarea, dolul sau violen#a), de ce este atunci leziunea
un viciu de consim#!mnt?
n realitate, trebuie observat c! motivul cel mai probabil pentru care
o parte ncheie un contract v!dit prejudiciabil este tocmai faptul c! s-a aflat
sub imperiul erorii, dolului sau violen#ei. Plecnd de aici, legea instituie
prezum#ia c! un asemenea contract s-a ncheiat cu vicierea
consim#!mntului uneia dintre p!r#i. Practic, leziunea nu este att un viciu
de consim#!mnt, ct este consecin#a unui viciu de consim#!mnt.
Pentru a putea fi invocat! leziunea, dispropor#ia dintre presta#iile
reciproce trebuie s! fie v!dit!. Aceasta nsemn! c! nu orice avantaj al
uneia dintre p!r#i fa#! de cealalt!, nu orice deosebire, spre exemplu, dintre
valoarea bunului "i pre#ul ob#inut, face ca actul juridic s! fie lezionar. n
practic! se consider!, n general, c! este v!dit! o dispropor#ie cnd una
dintre presta#ii dep!"e"te dublul valorii celeilalte sau este mai mic! dect
jum!tate din valoarea celeilalte.
n dreptul nostru leziunea are ns! un domeniu restrns de aplicare,
att din punctul de vedere al persoanelor care o pot invoca, ct "i din
punctul de vedere al actelor juridice care pot fi anulate pentru leziune.
Astfel, leziunea poate fi invocat!, de regul!, doar de minorii cu capacitate
de exerci#iu restrns!, avnd vrsta ntre $4 "i $8 ani.
Sunt anulabile pentru leziune numai actele juridice civile care sunt,
n acela"i timp:
acte de administrare;
ncheiate de minorul ntre $4 $8 ani, singur, f!r! ncuviin#area
ocrotitorului legal;
acte bilaterale (contracte);
ncheiate cu titlu oneros. n actele ncheiate cu titlu gratuit presta#iile
sunt n mod dorit neechivalente;
comutative. Contractele aleatorii pot fi prejudiciabile pentru una dintre
p!r#i, dar acesta este un risc asumat la ncheierea contractului,
ntinderea obliga#iilor reciproce depinznd de hazard.
Spre exemplu, mi-am asigurat casa contra incendiului, dar nu a avut
loc nici un incendiu. Aceasta nseamn! c! am pl!tit ratele de
asigurare, f!r! a primi din partea societ!#ii de asigur!ri nici o
contrapresta#ie;
prejudiciabile pentru minor. Dac! sunt prejudiciabile pentru cealalt!
parte, actul nu poate fi anulat.
.
Leziunea se sanc#ioneaz! cu nulitatea relativ! a actului astfel
ncheiat.
3.4. Obiectul actului juridic civil
Prin obiect al actului juridic civil se n#elege conduita p!r#ilor
stabilit! prin acel act juridic civil, respectiv ac#iunile ori inac#iunile la
care p!r#ile sunt ndrept!#ite sau la care sunt obligate.
A"a cum bunurile sunt socotite obiect derivat al raportului juridic
civil, ele pot fi considerate obiect derivat "i al actului juridic civil.
Pentru ca obiectul actului juridic civil s! fie valabil, el trebuie s!
ndeplineasc! urm!toarele condi#ii:
Obiectul trebuie s! existe. Dac! aceast! condi#ie nu este
ndeplinit!, nu se mai pune problema realiz!rii celorlalte condi#ii.
Dac! obiectul actului juridic civil prive"te un bun, aceast! condi#ie
implic! respectarea urm!toarei reguli: bunul trebuie s! existe n momentul
ncheierii actului juridic civil.
Bunul care nu exist! nc!, dar va exista n viitor, este considerat c!
exist!.
Spre exemplu, este valabil actul juridic care are ca obiect
cheresteaua care se va ob#ine prin valorificarea unor suprafe#e nc!
nedesp!durite.
Prin excep#ie, exist! o categorie de acte n cazul c!rora obiectul nu
poate fi viitor: succesiunile viitoare nu pot forma obiectul actului juridic
civil. Motivul pentru care un asemenea act juridic este nul nu l constituie
ns! faptul c! obiectul este viitor, ci caracterul imoral al cauzei. Se
consider! c! este imoral! ncheierea unui act juridic cu luarea n
considerare a mor#ii unei persoane. Ct timp succesiunea nu s-a deschis
(deci cel despre a c!rui mo"tenire este vorba nu a decedat), viitorii
mo"tenitori nu pot contracta cu privire la acesta (nu pot vinde, nchiria,
gaja etc. bunuri succesorale, nu pot face acte de acceptare sau renun#are
anticipat! la mo"tenire etc.).
Nu este mai pu#in adev!rat c! aceast! interdic#ie poate p!rea prea
rigid! din moment ce exist! numeroase alte acte juridice care se ncheie cu
luarea n considerare a mor#ii unei persoane "i care nu sunt socotite
imorale: renta viager!, contractul de vnzare cu clauz! de ntre#inere etc.
Bunul care a existat n trecut, dar nu mai exist! nc!, este
considerat c! nu exist!. Potrivit Codului civil: Dac! n momentul
vnz!rii, lucrul vndut era pierit n tot, vinderea este nul!. Dac! era pierdut
numai n parte, cump!r!torul are alegerea ntre a se l!sa de contract sau a
pretinde reducerea pre#ului.
Obiectul trebuie s! fie n circuitul civil.
Codul civil prevede c! numai lucrurile ce sunt n comer# pot fi
obiectul unui contract. Deci bunurile inalienabile, cum sunt bunurile aflate
n domeniul public al statului "i unit!#ilor administrativ-teritoriale, nu pot
forma obiect al unor acte juridice translative de proprietate. Fire"te, ele pot
forma obiect al altor acte juridice, spre exemplu al unui contract de
concesiune;
Obiectul trebuie s! fie determinat sau determinabil.
Este nul contractul prin care una dintre p!r#i se oblig! fa#! de
cealalt! s!-i vnd! lemne.
Pentru a fi n prezen#a unei manifest!ri de voin#! produc!toare de
efecte juridice, obiectul actului juridic trebuie s! fie determinat (dac! bunul
este cert prin ar!tarea caracteristicilor acestuia) sau determinabil (dac!
bunul este de gen prin ar!tarea cantit!#ii, calit!#ii, valorii sau prin
stabilirea anumitor criterii de determinare care s! permit! individualizarea
bunului prin cnt!rire, num!rare, m!surare etc.).
Obiectul trebuie s! fie posibil
Aceast! condi#ie este impus! de regula de drept conform c!reia
nimeni nu poate fi obligat la imposibil. Dar se are n vedere imposibilitatea
absolut! (pentru oricine) "i nu imposibilitatea relativ! (pentru un anumit
debitor).
Spre exemplu, obligarea unei persoane de a pl!ti pn! a doua zi o
anumit! sum! de bani nu este un act nul chiar dac! persoanei
respective, n concret, i este imposibil s! procure suma de bani
pn! a doua zi.
Imposibilitatea absolut! a obiectului duce la nulitatea actului
juridic, indiferent dac! este de natur! material! (spre exemplu o
imposibilitate fizic! de a executa presta#ia: m! oblig s! ar ntreaga
suprafa#! de teren ntr-o or!) sau de natur! juridic! (m! oblig s!
vnd Parcul Ci"migiu).
n cazul actelor translative de proprietate, posibilitatea juridic! a
obiectului presupune "i c! cel care se oblig! trebuie s! fie titularul
dreptului. ntr-adev!r, conform principiului nimeni nu poate transmite
mai multe drepturi dect are, vnzarea lucrului altuia este un act juridic
nul pentru obiect, imposibil din punct de vedere juridic.
Dac! ns! cump!r!torul are cuno"tin#! despre faptul c! bunul nu se
afl! n proprietatea vnz!torului, actul juridic poate fi considerat valabil,
ncheiat sub condi#ia suspensiv! a procur!rii dreptului de proprietate de
ctre vnz!tor.
Dac!, spre exemplu, o parte se oblig! celeilalte c! i va vinde
autoturismul aflat n proprietatea unui ter#, contractul poate fi
considerat valabil dac! ambele p!r#i au cuno"tin#! despre fapul c!
nu vnz!torul este proprietar al bunului. Se subn#elege c!
vnz!torul urmeaz! s! procure de la ter# dreptul de proprietate, pe
care apoi s! l transmit! cump!r!torului ;
Obiectul trebuie s! fie licit "i moral.
Actul va fi nul pentru obiect ilicit sau imoral, atunci cnd obiectul
acestuia este n contradic#ie cu legea sau morala.
Spre exemplu, este nul pentru obiect ilicit contractul prin care una
dintre p!r#i se oblig! n schimbul unei sume de bani la s!vr"irea
unei infrac#iuni.
3.5. Cauza actului juridic civil
Cauza reprezint! elementul actului juridic civil ce const! n
motiva#ia ncheierii unui astfel de act. mpreun! cu consim#!mntul, cauza
formeaz! voin#a juridic!. Ea este cea care r!spunde la ntrebarea de ce,
pentru ce s-a ncheiat actul juridic ?
Potrivit Codului civil, obliga#ia f!r! cauz! sau fondat! pe o cauz!
fals! sau nelicit! nu poate avea nici un efect. De aici decurge c!, pentru a
conduce la ncheierea unui act juridic valabil, cauza trebuie s!
ndeplineasc! urm!toarele condi#ii:
Cauza trebuie s! existe.
Cnd cauza lipse"te ca urmare a lipsei discern!mntului, lipsa
cauzei atrage nulitatea relativ! a actului juridic, aceasta fiind sanc#iunea
ncheierii actului juridic de c!tre o persoan! lipsit! de discern!mnt.
Cnd lipsa cauzei este urmarea lipsei scopului ncheierii actului,
sanc#iunea aplicabil! este aceea a nulit!#ii absolute.
Spre exemplu, n cazul contractelor sinalagmatice (bilaterale),
scopul ncheierii actului se g!se"te n contrapresta#ia celeilalte p!r#i.
Dac! una dintre p!r#i vinde un bun f!r! a pretinde nici un pre#
pentru acesta "i f!r! s! existe inten#ia de a gratifica cealalt! parte,
contractul va fi nul ca act de vnzare pentru lipsa cauzei.
Cauza trebuie s! fie real!.
Cauza este fals! atunci cnd exist! eroare asupra motivului
determinant al ncheierii actului. Ea atrage sanc#iunea nulit!#ii relative a
actului juridic civil.
Cauza trebuie s! fie licit! "i moral!.
Potrivit Codului civil cauza este nelicit! cnd este prohibit! de
legi, cnd este contrarie bunelor moravuri "i ordinii publice.
n ceea ce prive"te proba cauzei, Codul civil prevede: Conven#ia
este valabil! cu toate c! cauza nu este expres!.
Cauza este prezumat! pn! la dovada contrarie.
Textul citat con#ine urm!toarele dou! prezum#ii relative (mpotriva
c!rora este admisibil! proba contrar!):
a) prezum#ia de existen#! a cauzei;
b) prezum#ia de valabilitate a cauzei.
Deci, cel ce invoc! lipsa sau nevalabilitatea cauzei trebuie s!-"i
dovedeasc! sus#inerile, "i nu cealalt! parte, care sus#ine c! actul s-a
ncheiat pentru o cauz! existent! "i valabil!.
Inexisten#a "i falsitatea cauzei pot fi probate prin dovedirea lipsei
discern!mntului, lipsei unui element esen#ial la ncheierea actului juridic
ori erorii asupra mobilului determinant. Caracterul ilicit sau imoral al
cauzei pot fi dovedite prin orice mijloc de prob!.
Din punct de vedere structural, no#iunea de cauz! cuprinde dou!
elemente: cauza imediat! "i cauza mediat!.
- Cauza imediat! este un element abstract "i invariabil, n cadrul
unei anumite categorii de acte juridice.
To#i vnz!torii, spre exemplu, au aceea"i cauz! mediat!: ob#inerea
pre#ului bunului pe care l vnd.
- Cauza mediat! const! n motivul determinant al ncheierii unui
anumit act juridic civil. Motivul determinant prive"te fie
calit!#ile presta#iei, fie nsu"irile persoanei. Cauza mediat! este
un element subiectiv, concret, variabil de la un act juridic la
altul.
Spre exemplu, o persoan! vinde un autoturism pentru c! dore"te s!-
"i cumpere altul nou, alt! persoan! vinde pentru c! dore"te s!-"i
achite o datorie din banii ob#inu#i, alt! persoan! vinde pentru c! este
un moment bun pe pia#a de autoturisme etc.
3.6. Forma actului juridic civil
3.6.1. No!iune
Codul civil nu enumer! "i forma printre condi#iile esen#iale ale
conven#iei "i ale actului juridic civil. Ca urmare, regula o constituie
ncheierea valabil! a actului juridic numai cu respectarea condi#iilor de
fond. Totu"i, pentru anumite acte juridice, acestora li se adaug! "i condi#ia
de form!.
Forma actului juridic civil reprezint! acea condi#ie de validitate a
actelor juridice care const! n modalitatea de exteriorizare a manifest!rii
de voin#! f!cut! cu inten#ia de a produce efecte juridice.
n sens restrns, prin forma actului juridic civil se n#elege
modalitatea de exteriorizare a voin#ei reale; n acest sens, forma
este inerent! oric!rui act juridic civil "i este guvernat! de
principiul consensualismului.
ntr-adev!r, pentru ca un act juridic civil s! fie valabil ncheiat,
simpla manifestare de voin#! este necesar! "i suficient!, f!r! a fi nevoie s!
fie exprimat! ntr-o anumit! form! acesta este con#inutul principiului
consensualismului. Atunci cnd legiuitorul a vrut ca principiul
consensualismului s! nu se aplice, a prev!zut aceasta n mod expres.
Forma, privit! n sens larg, are trei accep#iuni:
a) forma cerut! ad validitatem necesar! pentru ns!"i
valabilitatea actului juridic civil. Nerespectarea acestei forme
atrage nulitatea absolut! a actului;
b) forma cerut! ad probationem necesar! pentru probarea actului
juridic civil. Nerespectarea ei atrage imposibilitatea dovedirii cu
alt mijloc de prob! a existen#ei "i con#inutului actului juridic;
c) forma cerut! pentru opozabilitatea actului juridic civil fa#! de
ter#i. Sanc#iunea nerespect!rii acestei cerin#e este
inopozabilitatea: ter#a persoan! poate s! fac! abstrac#ie de actul
juridic astfel ncheiat.
n func#ie de izvorul care cere o anumit! form! pentru un act juridic
civil, se pot distinge:
- forma legal! (impus! de norma juridic! civil!).
Spre exemplu, legea pretinde ncheierea contractului de dona#ie n
form! autentic!;
- forma conven#ional! sau voluntar! (stabilit! de p!r#i sau de
autorul actului juridic civil).
Spre exemplu, p!r#ile se n#eleg s! ncheie contractul de vnzare-
cump!rare a autoturismului n form! autentic!.
3.6.2. Forma cerut" ad validitatem
Forma cerut! ad validitatem este condi#ia de form! a actului juridic
civil care const! n respectarea cerin#elor de form! impuse de lege sub
sanc#iunea nulit!#ii absolute a actului juridic.
Legiuitorul a instituit aceast! form! pentru ns!"i valabilitatea
actului juridic civil #innd seama de anumite ra#iuni, cum sunt: prevenirea
p!r#ilor asupra importan#ei unor acte juridice civile "i exercitarea
controlului asupra actelor care intereseaz! nu numai p!r#ile, ci ntreaga
societate (de exemplu, nstr!inarea terenurilor).
Acele acte juridice pentru care forma este cerut! ad validitatem se
numesc acte solemne sau formale. Aceast! form! are aplica#ii mai ales n
dreptul civil.
De exemplu, n dreptul civil, forma este cerut! ad validitatem n
materie de dona#ie, testament, ipotec! conven#ional!, acceptarea
succesiunii sub beneficiul de inventar, renun#area expres! la
succesiune etc.
Tot astfel, n dreptul familiei, forma solemn! este cerut!, de
exemplu, n cazul c!s!toriei, nfierii, recunoa"terii filia#iei copilului
etc.
Forma cerut! de ad validitatem este un element esen#ial al actului
juridic civil; nerespectarea ei atrage nulitatea absolut!. Ea presupune
manifestarea expres! de voin#!, fiind incompatibil! cu manifestarea tacit! a
voin#ei.
Pentru asigurarea formei ad validitatem ntregul act solemn (toate
clauzele sale) trebuie s! mbrace forma cerut! de lege.
Dac! exist! un alt act, aflat n interdependen#! cu actul solemn, "i
acesta trebuie s! mbrace forma special!.
De exemplu, contractul de mandat necesar pentru ncheierea unui
act solemn trebuie s! fie constatat prin procur! autentic!.
3.6.3. Forma cerut" ad probationem
Forma cerut! ad probationem const! n cerin#a ca actul juridic s!
fie ncheiat ntr-o anumit! form! (de regul!, n scris), f!r! ca lipsa acesteia
s! atrag! nevalabilitatea opera#iei juridice, ci numai imposibilitatea
dovedirii lui cu un alt mijloc de prob!.
Forma cerut! ad probationem se justific!, de asemenea, prin
importan#a anumitor acte juridice civile, precum "i prin aceea c! ofer!
securitate juridic! circuitului civil.
Ca "i forma cerut! ad validitatem, forma cerut! ad probationem
constituie o excep#ie de la principiul consensualismului. Aceast! regul! are
ns! n prezent o valoare pur teoretic! deoarece Codul civil impune
obligativitatea ncheierii n scris a tuturor actelor juridice avnd o valoare
mai mare de 250 lei. Cum suma a devenit, n timp, derizorie, practic nici
un act juridic nu se poate proba ast!zi prin martori, ci numai prin nscris.
3.6.4. Forma cerut" pentru opozabilitate fa!" de ter!i
Forma cerut! pentru opozabilitate fa#! de ter#i se refer! la
formalit!#ile necesare, cerute de lege, pentru a face actul juridic civil
opozabil "i acelor persoane care nu au participat la ncheierea lui, tocmai n
scopul ocrotirii intereselor acestor persoane.
Nerespectarea acestei condi#ii de form! const! n inopozabilitatea
actului juridic civil "i, n cazul cnd este respectat!, intervine de regul!
dup! na"terea valabil! a opera#iei juridice. Aceste formalit!#i se refer!, n
principal, la publicitatea imobiliar! (care face actul juridic opozabil erga
omnes - tuturor).
ntreb$ri %i teste
Realiza#i o compara#ie ntre dol "i eroare, ca vicii de
consim#!mnt.
La ncheierea unui contract de vnzare-cump!rare a unei
cantit!#i de material de confec#ii, cump!r!torul se afl! n eroare,
creznd c! este vorba despre stof!, cnd n realitate este vorba
despre tergal. Ca urmare:
a) actul este nul absolut pentru lipsa consim#!mntului;
b) actul este nul relativ pentru consim#!mnt viciat prin eroare;
c) actul este nul absolut pentru consim#!mnt viciat prin
eroare;
d) contractul urmeaz! s! fie reziliat.
Dolul este
a) un motiv de rezolu#iune a contractelor;
b) un viciu de consim#!mnt;
c) o infrac#iune;
d) un motiv de anulare a actului.
Leziunea, ca viciu de consim#!mnt, poate interveni:
a) n cazul contractelor bilaterale (sinalagmatice);
b) n cazul actelor ncheiate cu titlu oneros;
c) n cazul actelor ncheiate cu titlu gratuit.
X, unicul fiu al lui Y, vinde lui Z imobilul aflat n proprietatea
lui Y, cu men#iunea c! dreptul de proprietate urmeaz! s! i se
transfere lui Z la data deschiderii succesiunii (data mor#ii lui Y).
Acest contract este:
a) valabil;
b) nul relativ pentru vicierea consim#!mntului lui Z prin dol;
c) nul absolut pentru obiect inexistent;
d) nul absolut pentru c! obiectul nu este prezent, ci viitor;
e) nul absolut pentru cauz! imoral!;
f) nul absolut pentru cauz! inexistent!.
ntre X "i Y se perfecteaz! vnzarea unui cal. Preciza#i care este
soarta contractului dac!:
- calul murise deja la data ncheierii contractului, dar nici una
dintre p!r#i nu avea cuno"tin#! despre aceasta;
- calul murise deja la data ncheierii contractului, iar vnz!torul
cuno"tea aceast! mprejurare;
- calul moare dup! ncheierea contractului;
- calul era bolnav la data ncheierii contractului, dar nici una
dintre p!r#i nu avea cuno"tin#! despre aceasta;
- calul era bolnav la data ncheierii contractului, iar vnz!torul
cuno"tea aceast! mprejurare.
Bibliografie
CANTACUZINO, M. Elemente de drept civil, Editura Cartea
Romneasc!, $92$, p. 4$2 4$6;
HAMANGIU, C.
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de drept civil romn, vol. I, Bucure"ti,
Editura ALL, $996, p. 79 - 96;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. $02 $40;
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul
civil romn. Subiectele dreptului civil
romn, Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres!
%ansa S.R.L., $994, p. $27 $54;
UNGUREANU, O. Manual de drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura ALL BECK, $999,
p. 98 $34;
URS, I.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea general!. Persoanele,
Bucure"ti, Editura. Oscar Print, $998,
p. $22 $42;
COSMA, D. Teoria general! a actului juridic civil,
Bucure"ti, Editura %tiin#ific!, $969,
p. $50 $82;
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti,
Editura Lumina Lex, 2000, p. $75 23$;
ALBU, I. Libertatea contractual!, n revista
Dreptul, nr. 3/$993, p. 29 36;
P&TULEA, V. Principiul libert!#ii contractuale "i limitele
sale, n Dreptul, nr. $0/$997, p. 24 26;
BABIUC, V.
STOICA, V.
Libertatea contractual! "i dreptul
constitu#ional, Dreptul 7/$995, p. 8 $2;
ROMO%AN, I. D. Efectele juridice ale erorii n domeniul
r!spunderii civile, n revista Dreptul,
nr $2/$999, p. 43 5$;
DIACONESCU, H. Elemente structurale ale violen#ei, viciu al
voin#ei juridice, n revista Dreptul,
nr 9/$998, p. 38 53.