Sunteți pe pagina 1din 0

4.1.

No#iune
Scopul pentru care se ncheie un act juridic este, prin defini#ie,
tocmai producerea de efecte juridice. Care sunt aceste efecte, ce consecin#e
are ncheierea unui act juridic? Asupra cui se vor putea face sim#ite aceste
efecte? Sunt ele facultative sau obligatorii? Pot fi ele modificate de c!tre
p!r#i sau ncheierea actului juridic conduce implacabil la producerea
efectelor prestabilite? Acestea sunt ntreb!rile la care vom r!spunde n
acest capitol.
Prin efectele actului juridic civil se n#eleg drepturile subiective "i
obliga#iile civile la care acesta d! na"tere, pe care le modific! sau le stinge.
Efectele actului juridic civil sunt guvernate de trei principii, n
func#ie de care se stabile"te cum "i fa#! de cine se produc aceste efecte:
principiul for#ei obligatorii, principiul irevocabilit!#ii "i principiul
relativit!#ii.
4.2. Principiul for#ei obligatorii
Principiul for#ei obligatorii a actului juridic este consacrat de art.
969 alin. $ din Codul civil, conform c!ruia Conven#iile legal f!cute au
putere de lege ntre p!r#ile contractante. Ele se pot revoca prin
consim#!mntul mutual sau din cauze autorizate de lege.
ntr-adev!r, actul juridic civil este obligatoriu "i nu facultativ.
Trebuie s! ne conform!m dispozi#iilor actelor juridice pe care le-am
ncheiat n aceea"i m!sur! n care ne conform!m legilor. Principiul for#ei
obligatorii reprezint!, n fond, reflectarea n plan juridic a obligativit!#ii
EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL
4
respect!rii cuvntului dat, pentru c! ncheierea unui act juridic nu este
dect promisiunea, mbr!cat! n form! juridic!, a unei anumite conduite.
n ceea ce prive"te actele bilaterale (contractele), acest principiu se
exprim! "i prin sintagma contractul este legea p!r#ilor. Ele ("i, n
principiu, numai ele) trebuie s! execute ntocmai obliga#iile pe care, n
deplin! libertate, "i le-au asumat contractual. Libertatea contractual!
presupune, a"a cum deja "tim, posibilitatea p!r#ilor de a ncheia orice
contract, n func#ie de interesele lor, "i de a conferi contractului ncheiat
orice con#inut doresc, n limitele prev!zute de lege. Dar odat! ncheiat, n
condi#ii de consim#!mnt neviciat, de obiect "i cauz! licite "i morale etc.,
contractul trebuie respectat cu aceea"i stricte#e "i exigen#! cu care este
respectat! ns!"i legea.
Pe lng! considerentele de ordin moral, principiul for#ei obligatorii
este impus de necesitatea asigur!rii stabilit!#ii raporturilor juridice generate
de actele juridice civile "i, prin aceasta, a siguran#ei circuitului civil.
Excep#iile de la principiul for#ei obligatorii a actului juridic civil
sunt acele situa#ii n care efectele actului nu se produc a"a cum au
inten#ionat p!r#ile la ncheierea lui "i a"a cum s-au n#eles; aceste efecte
sunt fie mai restrnse, fie mai ntinse dect cele prev!zute "i dorite de p!r#i.
Constituie cazuri de restrngere a for#ei obligatorii acele
ipoteze n care actul juridic civil nceteaz! nainte de termen, din cauza
dispari#iei unui element al s!u.
Spre exemplu:
- ncetarea contractului de mandat prin moartea sau
insolvabilitatea uneia dintre p!r#i;
- desfiin#area contractului de loca#iune ca urmare a pieirii
lucrului.
n astfel de situa#ii executarea contractului nu mai poate continua
din motive obiective, independente de voin#a p!r#ilor.
Constituie cazuri de extindere a for#ei obligatorii acele ipoteze
n care actul juridic civil este prorogat (prelungit) prin lege sau cazul
suspend!rii efectelor actelor cu executare succesiv!, ca urmare a unui caz
de for#! major!.
Spre exemplu, printr-un contract de prest!ri-servicii, prestatorul s-a
angajat la zugr!virea unei case, lucrare ce trebuie finalizat! n
decurs de o lun! de la ncheierea contractului. Dar, dac! un caz de
for#! major! a mpiedicat lucrul pentru o s!pt!mn!, contractul se
va prelungi (de"i p!r#ile n-au dorit-o) cu nc! o s!pt!mn!.
4.3. Principiul irevocabilit$#ii actului juridic civil
4.3.1. Con!inut
Principiul irevocabilita#ii actului juridic civil este prev!zut expres,
de art. 969 alin 2 din Codul civil, dar numai n ceea ce prive"te actele
bilaterale. Pentru actele unilaterale, principiul este consacrat implicit.
Potrivit principiului irevocabilit!#ii, actului bilateral nu i se poate
pune cap!t prin voin#a uneia singure dintrei p!r#i, iar actului unilateral nu
i se poate pune cap!t prin simpla manifestare de voin#! a autorului
actului.
Putem spune c! principiul irevocabilita#ii actului juridic este un
corolar al principiului for!ei obligatorii a actului juridic civil. ntr-adevar,
din moment ce ncheierea unui act juridic na"te obliga#ia de respectare a
acestuia n aceea"i m!sur! n care trebuie respectate nse"i legile, fire"te c!
cel care l ncheie nu se poate pur "i simplu r!zgndi, optnd pentru a nu-l
mai respecta. Dac! actul ncheiat este bilateral, desfiin#area va presupune
acordul celeilate p!r#i, iar dac! este unilateral desfiin#area este, ca regul!,
imposibil!.
St!ruim pu#in asupra cazului contractelor, n care, cum am v!zut,
desfiin#area este posibil!, dac! ambele p!r#i sunt de acord. Aceasta
r!spunde a"a-numitului principiu al simetriei: un contract legat prin
n#elegere, prin consim#!mntul mutual al p!r#ilor va putea fi dezlegat, n
mod simetric, prin consim#!mntul mutual n sens contrar al p!r#ilor.
Spre exemplu, dac! debitorul "i creditorul unei rente decid de
comun acord s! pun! cap!t contractul de rent!, acordul lor de
voin#! conduce la ncetarea efectelor contractuale n acela"i fel "i cu
acelea"i condi#ii (consim#!mnt neviciat, obiect, cauz! etc.) cu care
acordul lor ini#ial de voin#e condusese la na"terea acestor efecte.
De la principiul irevocabilit!#ii exist! unele excep#ii, ntre care vom
distinge dup! cum sunt:
- excep#ii de la irevocabilitatea actelor bilaterale (sau
multilaterale) sau
- excep#ii de la irevocabilitatea actelor unilaterale.
4.3.2. Excep!iile de la irevocabilitatea contractelor
Excep#iile de la irevocabilitatea contractelor apar n situa#iile n
care contractul "i nceteaz! efectele prin voia uneia singure dintre p!r#i.
Ele sunt expres reglementate de lege "i au motiva#ii diferite, n func#ie de
categoria de interese pe care legiuitorul a urm!rit s! o protejeze prin
prevederea respectivei derog!ri de la regul!. Astfel:
- orice dona#ie realizat! ntre so#i, n timpul c!s!toriei, este
revocabil!. ntr-adev!r, dac! s-ar permite so#ilor s!-"i fac!, unul
altuia, dona#ii irevocabile, s-ar putea eluda (ocoli) normele
Codului familiei privind comunitatea de bunuri.
Dac! se ajunge la partaj (cnd este de presupus c! p!r#ile nu se mai
afl! n rela#ii att de bune ca atunci cnd au ncheiat dona#iile)
.
donatorul
"i poate solicita napoi bunurile d!ruite so#ului/so#iei pe parcursul
c!s!toriei;
- contractul de loca#iune f!r! termen poate nceta prin
manifestarea de voin#! a oric!reia dintre p!r#i.
De observat c!, dimpotriv!, dac! s-a prev!zut un termen n
contractul de loca#iune, acesta va trebui respectat "i numai acordul p!r#ilor
va face cu putin#! ncetarea anticipat! a contractului;
- depozitul se restituie de ndat! ce s-a pretins restituirea.
ntr-adev!r, chiar dac! s-ar fi prev!zut un termen pentru depozit, "i
cu att mai mult dac! nu s-a prev!zut, depozitarul (cel la care bunul este
l!sat n depozit) trebuie s!-i restituie bunul deponentului, n orice moment
l-ar cere acesta;
- stingerea mandatului, n anumite mprejur!ri.
Potrivit Codului civil, mandatul se stinge:
$. prin revocarea mandatarului;
2. prin renun#area mandatarului la mandat.
Observ!m c! mandatul se poate stinge, a"adar, prin manifestarea de
voin#! a oric!reia dintre p!r#i. Mandantul nu poate fi silit s! fie reprezentat
n continuare de c!tre manadatar, dac! nu mai dore"te, dup! cum
mandatarul nu poate fi silit s!-l reprezinte pe mandant n continuare.
Aceast! prevedere de excep#ie se explic! prin faptul c! mandatul este un
contract ncheiat intutu personae (cu luarea n considerare a calit!#ilor
celeilalte p!r#i) "i presupune un anume grad de ncredere reciproc! a
p!r#ilor. Dac! aceast! ncredere nceteaz!, nici contractul nu mai poate fi
men#inut.
ncetarea manadatului la ini#iativa oric!reia dintre p!r#i este
admisibil! indiferent dac! mandatul s-a ncheiat cu titlu gratuit sau cu titlu
oneros. Dac! ns! ncetarea contractului a fost decis! n mod unilateral de
c!tre una dintre p!r#i n condi#ii p!gubitoare pentru cealalt! parte, se vor
putea stabili desp!gubiri.
Spre exemplu, X, n calitate de mandant, a emis o procur! prin care
l nume"te pe Y reprezentant (mandatar) al s!u la ncheierea unui
contract de vnzare. n mijlocul unor negocieri esen#iale pentru
ncheierea contractului de vnzare, Y renun#! s! l mai reprezinte pe
X, punnd astfel n pericol vnzarea. Y va r!spunde pentru
prejudicierea intereselor mandantului, dar nu va putea fi constrns
s! continue negocierea.
4.3.3. Excep!iile de la irevocabilitatea actelor unilaterale
Excep#iile de la irevocabilitatea actelor unilaterale sunt cazurile n
care actul juridic unilateral este desfiin#at prin manifestarea de voin#!, n
sens contrar, a celui care l-a ncheiat:
- testamentul este esen#ialmente revocabil, potrivit art. 922 din
Codul civil.
Aceasta nsemn! c! testatorul "i poate modifica testamentul de cte
ori dore"te; va fi valabil ultimul testament ncheiat.
Trebuie totu"i s! p!str!m n minte rezerva c!, atunci cnd vorbim
despre principiul irevocabilit!#ii actelor juridice avem n vedere acte cu o
minim! eficien#! juridic!, acte care au intrat deja n via#a juridic!, care au
produs sau au devenit apte s! produc! efecte juridice. Or, testamentul nu
are o asemenea valoare. Pn! la moartea testatorului el nu poate produce
nici un efect. Abia dup! moartea testatorului testamentul intr!, propriu-zis,
n via#a juridic! "i atunci el, prin for#a mprejur!rilor, nu mai este
revocabil!
- renun#area la mo"tenire este revocabil!.
Avem n vedere un mo"tenitor care a renun#at la succesiune "i care,
ulterior, se r!zgnde"te, "i dore"te s! o accepte. Aceasta este posibil, dac!
sunt ndeplinite dou! condi#ii: mo"tenirea s! nu fi fost acceptat!, ntre timp,
de c!tre alt mo"tenitor "i de la data deschiderii succesiunii s! nu fi trecut 6
luni.
Trebuie notat c!, dimpotriv!, acceptarea mo"tenirii nu este
revocabil!. O persoan! care a acceptat mo"tenirea nu va putea, ulterior (de
exemplu, pentru c! descoper! c! mo"tenirea cuprinde multe datorii) s! se
r!zgndeasc! "i s! nu o mai accepte;
- oferta de a contracta poate fi revocat!, pn! n momentul
ajungerii ei la destinatar.
Dup! ce a ajuns la destinatar, revocarea ofertei poate duce la
obligarea ofertantului de a acoperi prejudiciile produse astfel
destinatarului.
4.4. Principiul relativit$#ii efectelor actului juridic civil
4.4.1. Con!inut
Consacrarea legal! a principiului relativit!#ii efectelor actului
juridic civil este cuprins! n art. 973 din Codul civil. Conform acestui
principiu actul juridic civil produce efecte numai fa#! de autorii sau
autorul lui, neputnd s! avantajeze ter#ii sau s! d!uneze ter#ilor.
ntr-adev!r, potrivit principiului obligativit!#ii efectelor actului
juridic civil, suntem datori s! respect!m actele pe care le ncheiem. Dar
numai pe cele pe care le ncheiem noi n"ine (sau care sunt ncheiate n
numele nostru), nu "i pe care le ncheie al#ii. Conform principiului
relativit!#ii, actul juridic are efecte relative (de la rela#ie) adic! nu-i poate
afecta dect pe cei care l ncheie.
n#elegerea acestui principiu presupune clarificarea a trei no#iuni
esen#iale: p!r#i, avnzi-cauz! "i ter#i; n raport cu un anumit act juridic,
toate subiectele de drept civil pot fi incluse n una dintre aceste trei
categorii.
Prin parte se n#elege persoana ce ncheie (personal sau prin
reprezentare) actul juridic civil.
n patrimoniul acestei persoane sau fa#! de aceast! persoan! se
produc efectele actului juridic civil, n virtutea principiului relativit!#ii.
Se nume"te parte "i autorul actului unilateral, precum "i fiecare
din p!r#ile actului bi sau multilateral;
Ter#ii sunt persoanele care nu au ncheiat nici personal, nici prin
reprezentare, actul juridic.
Prin aplicarea principiului relativit!#ii, asupra lor nu se pot produce
nici un fel de efecte, nici favorabile nici defavorabile, ale ncheierii actului
juridic;
Avnzii-cauz! sunt acele persoane care nu sunt nici p!r#i, nici
ter#i "i care suport! efecte ale actului juridic civil din cauza
leg!turii existente ntre ei "i p!r#i.
4.4.2. Avnzii-cauz"
Exist! urm!toarele trei categorii de avnzi-cauz!: succesorii
universali "i succesorii cu titlu universal; succesorii cu titlu particular;
creditorii chirografari.
a) Succesorii universali "i succesorii cu titlu universal fac parte,
mpreun!, din prima categorie de avnzi-cauz!.
Succesorul universal este persoana fizic! sau juridic! ce dobnde"te
un patrimoniu, o universalitate patrimonial! (ntreaga avere a celui pe care
l mo"tene"te) la decesul altei persoane fizice respectiv reorganizarea altei
persoane juridice. El ia, n via#a juridic!, locul celui pe care l mo"tene"te.
Sunt succesori universali: mo"tenitorul unic (stabilit de lege sau testament)
"i persoana juridic! dobnditoare a unui patrimoniu prin efectul comas!rii
(prin fuziune sau absorb#ie).
Succesorul cu titlu universal este persoana fizic! sau juridic! ce
dobnde"te o frac#iune dintr-un patrimoniu la decesul altei persoane fizice,
respectiv reorganizarea altei persoane juridice.
Spre exemplu, dac! exist! trei fra#i mo"tenitori unici ai averii tat!lui
lor, fiecare va avea dreptul, n principiu, la o treime din averea
succesoral!.
Sunt succesori cu titlu universal: mo"tenitorul (stabilit prin lege sau
testament), atunci cnd exist! mai mul#i mo"tenitori, precum "i persoana
juridic! dobnditoare a unei p!r#i din patrimoniul altei persoane juridice
divizate (total sau par#ial).
Succesorii universali "i cei cu titlu universal preiau, n principiu,
toate drepturile "i obliga#iile autorului lor, respectiv o parte a lor.
Deosebirea dintre succesorii universali "i succesorii cu titlu universal este
numai una cantitativ!: primii dobndesc o universalitate (ntregul
partimoniu al unei persoane fizice sau juridice) n timp ce cei din a doua
categorie mo"tenesc doar o frac#iune dintr-o universalitate.
Regimul lor juridic este ns! identic - succesorii universali "i cei cu
titlu universal ocup! exact locul ocupat de cel pe care l mo"tenesc,
continu! drepturile "i obliga#iile acestuia. Ca urmare, ei vor fi afecta#i de
actele juridice ncheiate de c!tre acesta.
Spre exemplu, prin actele ncheiate pe parcursul vie#ii unei
persoane, aceasta "i poate m!ri sau diminua patrimoniul, ceea ce se
va repercuta asupra cuantumului averii succesorale. Mo"tenitorii
vor avea mai mult sau mai pu#in de mo"tenit.
n concluzie, de"i nu au luat parte la actele ncheiate de autorul lor
(de c!tre cel pe care l mo"tenesc), aceste acte i vor avantaja sau
dezavantaja pe succesor.
Cu toate acestea, principiul relativit!#ii este respectat, deoarece
succesorii sunt continuatorii autorului lor, n patrimoniul lor transmi#ndu-
se direct drepturile "i obliga#iile acestuia.
b) Cea de a doua categorie de avnzi-cauz! o formeaz! succesorii
cu titlu particular. Ace"tia sunt persoane ce dobndesc un anumit drept
individual. Uneori, al!turi de efectele actului juridic ncheiat, efecte pe care
le suport! n virtutea calit!#ii de parte, subiectul respectiv de drept poate fi
n situa#ia de a suporta efecte ale unor acte juridice ncheiate de fo"tii
titulari ai dreptului respectiv.
Spre exemplu, cump!r!torul unui bun imobil nchiriat va trebui s!
respecte contractul de nchiriere ncheiat de vnz!tor cu chiria"ul.
De"i cump!r!torul nu a participat la ncheierea contractului de
nchiriere, el va suporta efectele acestuia, n sensul c! nu l va putea
evacua pe chiria" mai nainte de expirarea contractului de
nchiriere.
A"adar, succesorii cu titlu particular, n actul juridic prin care
dobndesc acel drept au calitatea de parte, dar n raport cu alte acte ale
autorului lor (ale celui care le-a transmis dreptul, de exemplu ale
vnz!torului), anterioare, ncheiate cu alte persoane, ei au calitatea de
avnzi-cauz!.
c) A treia categorie de avnzi-cauz! este format! din creditorii
chirografari. Ei sunt creditorii care nu dispun dect de o chitan#! scris! de
mn!. De altfel, denumirea de chirografari provine din punct de vedere
etimologic din al!turarea cuvintelor grece"ti: cheir, cheiros (= mn!) "i
grapein (= a scrie).
Creditorii chirografari nu dispun de o garan#ie real! (ipotec!, gaj)
pentru crean#a lor. Ei nu "i-au constituit nici un drept de ipotec! sau de gaj
asupra vreunui bun al debitorului lor, ceea ce nseamn! c!, la scaden#!,
dac! debitorul nu pl!te"te, nu vor avea prioritate fa#! de al#i creditori n
recuperarea sumei.
Totu"i, nici creditorii chirografari nu sunt n imposibilitatea de a-"i
acoperi crean#a, chiar dac! debitorul nu pl!te"te de bun!-voie la scaden#!.
Ei vor putea cere executarea silit! a bunurilor debitorului, pentru ca, din
pre#ul ob#inut prin vnzarea la licita#ie public! a acestora, s!-"i vad!
acoperit! crean#a.
Care bunuri vor putea fi executate silit? n principiu, oricare. Art.
$7$8 din Codul civil dispune: Oricine este obligat personal este #inut de a
ndeplini ndatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile "i imobile, prezente
"i viitoare.
Aceasta nseamn! c! ntreg patrimoniul debitorului poate fi pus la
dispozi#ia creditorilor chirografari, n caz de neplat! a datoriei, pentru a le
acoperi crean#a. De aceea, spunem c! patrimoniul debitorului este gajul
general al creditorilor chirografari.
n pofida acestui drept, situa#ia creditorilor chirografari este mai
pu#in avantajoas! dect a celor ipotecari sau gaji"ti. Aceasta pentru c! ei nu
au certitudinea c!, la scaden#!, vor putea executa silit un anumit bun,
deoarece nu pot executa dect bunurile care se afl! n patrimoniul
debitorului. Dac! debitorul a nstr!inat un anumit bun, el nu va mai putea fi
executat silit. A"adar, creditorii chirografari au de suportat efectele actelor
juridice ncheiate de debitorul lor, ceea ce i include n categoria avnzilor-
cauz!.
ntr-adev!r, ca avnzi-cauz!, creditorul chirografar suport!
influen#a actelor patrimoniale ncheiate de debitor cu alte persoane, acte
care pot m!ri sau mic"ora activul patrimonial; dar creditorul chirografar nu
poate interveni n actele debitorului s!u. El poate doar intenta ac#iunea
paulian!, pe care am ntlnit-o cnd am analizat clasificarea actelor
ncheiate cu titlu gratuit n liberalit!#i "i acte dezinteresate. Am v!zut
atunci c! ac#iunea paulian! poate fi intentat! pentru anularea liberalit!#ilor
ncheiate de debitor n frauda creditorilor s!i chirografari.
4.4.3. Excep!ii aparente de la principiul relativit"!ii
efectelor actelor juridice civile
De la principiul relativit!#ii exist! ns! o serie de excep#ii. Sunt
astfel de excep#ii acele cazuri n care actul juridic civil produce efecte "i
fa#! de alte persoane dect p!r#ile, ca o consecin#! a voin#ei p!r#ilor ce au
ncheiat actul.
Unele situa#ii nu constituie ns! propriu-zis excep#ii de la principiul
relativit!#ii efectelor actului juridic. Pentru c! numai la prima vedere par c!
se abat de la principiul relativit!#ii, n realitate efectele actului
subordonndu-se acestui principiu, aceste excep#ii se numesc aparente.
Constituie excep#ii aparente de la principiul relativit!#ii efectelor
actelor juridice civile:
Situa#ia avnzilor-cauz!. Dup! cum am v!zut, succesorii
universali "i cei cu titlu universal sunt, practic, continuatori ai autorilor
lor; pentru succesorii cu titlu particular, dobndirea calit!#ii de avnd-cauz!
se face cu voia lor; pentru creditorii chirografari dreptul de a ataca actul
fraudulos izvor!"te din lege, "i nu din actul ncheiat ntre debitor "i ter#.
A"adar, avnzii-cauz! reprezint! o categorie intermediar! de
persoane, asupra c!rora efectele actului juridic se produc nu prin derogare
de la principiul relativit!#ii, ci tocmai n virtutea acestui principiu.
Promisiunea faptei altuia este conven#ia prin care o parte
(denumit! promitent) se oblig! fa#! de cealalt! parte s! determine un ter# s!
aib! o anumit! conduit!.
Spre exemplu, X se oblig! fa#! de Y s!-l conving! pe Z, un bun
prieten al lui X, s!-i vnd! automobilul lui Y, la un pre# mai mic.
Avem de-a face cu o n#elegere ntre X "i Y, dar care prive"te
conduita unui ter#, a lui Z, care nu a participat nici personal, nici
prin reprezentare la contractul ncheiat ntre X "i Y. Suntem oare n
prezen#a unei excep#ii de la principiul relativit!#ii? S! decurg! din
contractul ncheiat ntre X "i Y obliga#ii pentru Z?
Nu, n realitate, ceea ce se promite este fapta promitentului (a lui
X): aceea de a depune st!ruin#e pentru a determina ter#ul (pe Z) s! adere la
un anumit act.
Dac! Z nu va fi de acord s!-i vnd! autoturismul lui Y la un pre#
mai mic, el nu va putea fi silit s! o fac!. Nu se poate angaja r!spunderea
unui ter#, n temeiul unui contract la care nu a participat. n schimb, va
r!spunde X, pentru c! nu "i-a ndeplinit obliga#ia contractual!, aceea de a-l
convinge pe Z s! ac#ioneze ntr-un anume fel. De observat c! obliga#ia lui
X este o obliga#ie de rezultat; ea se consider! nendeplinit! dac! rezultatul
urm!rit de p!r#i (adic! convingerea lui Z de a vinde la un anumit pre#) nu a
fost ndeplinit, indiferent dac! X a depus sau nu st!ruin#e n acest sens.
Simula#ia. Uneori p!r#ile unui act juridic civil nu doresc s! "i
fac! publice inten#iile, nu doresc ca ter#ii s! cunoasc! fie adev!rata natur! a
actului ncheiat, fie adev!rata identitate a celor care l ncheie. Ele
simuleaz! atunci ncheierea unui act juridic, care este f!cut public, "i
ncheie n ascuns un alt act, care r!mne necunoscut ter#ilor.
De multe ori simula#ia ascunde o inten#ie de fraud!.
Spre exemplu, pentru a nu pl!ti impozitele datorate corespunz!tor
pre#ului imobilului vndut, vnz!torul "i cump!r!torul se n#eleg s!
ncheie dou! acte: un prim contract de vnzare-cump!rare public,
n care este trecut un pre# mai mic, care va fi luat n calcul la
stabilirea impozitului "i un al doilea contract, ascuns, n care este
trecut pre#ul real.
Simula#ia se utilizeaz! "i pentru fraudarea creditorilor.
Spre exemplu, pentru a nu face posibil! introducerea ac#iunii
pauliene, care tinde s! anuleze liberalit!#ile ncheiate de debitor,
acesta din urm! poate masca dona#iile sub chipul unei vnz!ri.
Dar simula#ia nu este, n sine, interzis! de lege. Nu ntotdeauna
p!r#ile sunt animate de inten#ia de fraud!.
Un caz de simula#ie poate fi "i acela care intervine atunci cnd
donatorul, spre exemplu, nu inten#ioneaz! s! "i fac! cunoscut!
identitatea, dorind s! r!mn! anonim.
A"adar, simula#ia este cl!dit! pe dou! opera#ii juridice: una sincer!,
dar secret!; alta public!, dar mincinoas!. Ca urmare, simula#ia poate avea
una din urm!toarele trei forme:
a) actul fictiv (cnd actul public este ncheiat doar de form!, el
fiind contrazis de actul secret, numit "i contranscris).
Spre exemplu, X, dorind s! evite executarea silit! a unui imobil al
s!u, i-l vinde lui Y printr-un contract f!cut public fa#! de ter#i, dar
ncheie n ascuns cu Y un al doilea act, care l contrazice pe primul,
"i n care se arat! c! dreptul de proprietate nu se transfer! de la X la
Y, imobilul r!mnnd al acestuia din urm!;
b) actul deghizat (cnd n actul public se vorbe"te de un anumit act
juridic, iar prin actul secret se arat! adev!ratul act dorit de
p!r#i).
Spre exemplu, n dreptul nostru, o persoan! nu "i poate l!sa ntrega
avere mo"tenire unuia dintre copii, dezmo"tenindu-i pe ceilal#i,
deoarece fiii sunt mo"tenitori rezervatari (au o anumit! frac#iune
din avere rezervat!, pe care o vor mo"teni obligatoriu). Ca s!
favorizeze totu"i unul dintre copii "i s!-i dezmo"teneasc! pe ceilal#i,
X ncheie cu unul dintre fiii s!i un contract de dona#ie a terenului,
casei "i celorlalte bunuri importante. n felul acesta, la deschiderea
succesiunii lui X (la moartea lui X), aceste bunuri nu se vor mai
afla n masa succesoral!, spre a fi mp!r#ite ntre mo"tenitori. ntr-o
asemenea situa#ie ns!, legea permite mo"tenitorilor rezervatari s!
cear! raportul dona#iilor, adic! readucerea la patrimoniul ini#ial al
lui X a bunurilor donate pe parcursul vie#ii acestuia, spre a putea fi
mp!r#ite ntre mo"tenitori.
Raportul dona#iilor poate fi evitat, dac! X ncheie o simula#ie: un
act public, care este contract de vnzarecump!rare "i un act secret cu fiul
privilegiat, care este dona#ie. Contractul de vnzare-cump!rare nu poate fi
anulat de c!tre mo"tenitori, astfel nct scopul urm!rit de X (dezmo"tenirea
celorlal#i fii) a reu"it, afar! doar dac! ace"tia vor putea dovedi existen#a
actului secret;
c) interpunerea de persoane, n situa#ia n care adev!ratele p!r#i
rezult! doar din actul secret.
Spre exemplu, societatea comercial! X "i scoate la vnzare unele
bunuri imobile. Ea nu dore"te s! i le vnd! lui Y, care este o
societate concurent!. Y ncheie contractul prin interpunere de
persoane, astfel nct n contractul public, de care are cuno"tin#! X,
apare n calitate de cump!r!tor Z. ntre Y "i Z s-a ncheiat ns! un
act secret n care se arat! c! dreptul de proprietate se transfer! lui
Y, care reu"e"te astfel s! cumpere bunuri pe care altminteri X nu i
le-ar fi vndut.
Potrivit art. $$75 din Codul civil, referitor la simula#ie, actul
secret, care modific! un act public, nu poate avea putere dect ntre p!r#ile
contractante "i succesorii lor universali; un asemenea act nu poate avea nici
un efect n contra altor persoane. A"adar, ntre p!r#i produce efecte actul
adev!rat, secret, real, dar, fa#! de ter#ul de bun! credin#!, produce efecte
actul public. Dac! ns! ter#ul ia cuno"tin#! despre actul secret, el va avea
dreptul de a opta ntre invocarea actului public "i a celui secret.
Cu alte cuvinte, ter#ul (fie el creditor, mo"tenitor etc.) poate s!
intenteze o ac#iune n instan#! ntemeiat! pe un act juridic la care nu a luat
parte: actul ncheiat n secret de c!tre p!r#ile participante la simula#ie, cel
mai adesea n scopul fraud!rii sale.
Dar este simula#ia o excep#ie de la principiul relativit!#ii efectelor
actului juridic?
Nu, deoarece dreptul ter#ului de op#iune ntre actul public "i actul
secret izvor!"te din lege "i nu din conven#ia p!r#ilor participante la
simula#ie. Ca urmare, aceast! situa#ie se include n rndul excep#iilor
aparente de la principiul relativit!#ii.
Reprezentarea. Reprezentarea constituie un procedeu juridic
prin care o persoan! (reprezentant) ncheie un act juridic n numele "i pe
seama altei persoane (reprezentat), efectele actului respectiv producndu-
se direct n persoana reprezentatului.
Dup! izvorul ei, reprezentarea poate fi:
a) conven#ional!. n acest caz, ea izvor!"te din voin#a p!r#ilor,
care au ncheiat un contract de mandat. n temeiul acestuia,
una dintre p!r#i, denumit! mandatar, se oblig! s! ncheie
unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte
persoane, denumit! mandant, care i d! aceast!
mputernicire (procur!) "i pe care o reprezint!. %tim deja c!
mandatul este un contract unilateral atunci cnd se ncheie
cu titlu gratuit (iar gratuitatea este de esen#a sa) "i bilateral
atunci cnd se ncheie cu titlu oneros.
b) legal!. n acest caz, ea izvor!"te din lege.
Spre exemplu, persoana lipsit! de capacitate de exerci#iu ncheie
acte juridice prin reprezentantul s!u legal.
Observ!m c! reprezentatul nu particip! personal la ncheierea
actului juridic respectiv. Totu"i, efectele acestuia se produc n persoana sa,
n sensul c! va fi obligat s! execute obliga#iile contractuale care decurg din
acest act, "i va beneficia de drepturile care decurg din acesta. Pe de alt!
parte, reprezentantul, de"i a ncheiat propriu-zis actul juridic, nu va suporta
consecin#ele acestuia. Cu toate acestea, reprezentarea nu constituie o
derogare nici de la principiul relativit!#ii efectelor actului juridic, nici de la
cel al obligativit!#ii acestora.
Reprezentarea este doar o excep#ie aparent! de la principiul
relativit!#ii deoarece, dac! reprezentarea este conven#ional!, reprezentatul
este considerat parte a actului juridic civil. Prin ncheierea contractului de
mandat, el "i-a dat consim#!mntul la a deveni titularul drepturilor "i
obliga#iilor care vor rezulta din actul juridic ncheiat de mandatar n
numele s!u.
Spre exemplu, X emite o procur! pentru Y, prin care prevede c! Y
l va reprezenta la ncheierea contractului de vnzare-cump!rare a
casei sale. Vnzarea casei este perfectat! de Y, el este cel care
negociaz! ncheierea contractului "i tot el este cel care semneaz!
actul doveditor al acestuia. Dar suma ob#inut! ca pre# nu i apar#ine
lui Y, ci lui X; tot astfel, nu Y, ci X va avea obliga#ia de a elibera
casa "i de a o pune la dispozi#ia cump!r!torului, ca "i obliga#ia de a-
i garanta utila "i lini"tita folosin#! a acesteia.
X suport! aceste efecte nu ca excep#ie de la principiul relativit!#ii,
ci n virtutea propriei lui voin#e contractuale; consim#!mntul exprimat la
ncheierea contractului de mandat este cel care l leag! de aceste efecte.
Dac! reprezentarea este legal!, reprezentatul (spre exemplu,
minorul mai mic de $4 ani) devine n temeiul legii titular al drepturilor "i
obliga#iilor care decurg din actul juridic ncheiat n numele "i pe socoteala
sa de c!tre reprezentant.
Ac#iunile directe. Uneori, cnd exist! dou! contracte succesive,
legea permite unei persoane care este parte n primul contract s! introduc!
ac#iune mpotriva unei alte persoane, care este parte n cel de al doilea
contract.
Spre exemplu, Codul civil prevede c! mandantul poate s!
intenteze direct ac#iunea contra persoanei ce mandatarul "i-a
substituit. A"adar, ipoteza este aceea n care mandatarul, la rndul
s!u, emite o procur! prin care mputernice"te o alt! persoan! s!
ncheie actul juridic pentru care primise el nsu"i, ini#ial, procur! de
la mandant pentru a-l ncheia. Mandantul, dac! este prejudiciat, va
putea ac#iona, direct, mpotriva mandatarului s!u, de"i nu este parte
dect la primul contract de mandat, dintre cele dou! care s-au
ncheiat succesiv.
%i de aceast! dat! ne afl!m n prezen#a unei excep#ii aparente de la
principiul relativit!#ii, ntruct dreptul la ac#iune izvor!"te din lege.
4.4.4. Stipula!ia pentru altul
Stipula#ia pentru altul constituie o excep!ie real" de la principiul
relativit!#ii efectelor actului juridic civil.
Stipula#ia pentru altul este numit! "i contractul n favoarea unei a
treia persoane "i reprezint! acel contract prin care o parte, denumit!
promitent se oblig! fa#! de cealalt! parte, denumit! stipulant s! execute o
presta#ie n favoarea unui ter# denumit ter# beneficiar, care nu a participat
la ncheierea actului juridic.
Spre exemplu, contractul de asigurare se ncheie ntre asigurat "i
societatea de asigur!ri. Dar ntr-un asemenea contract se poate
prevedea c! indemniza#ia de asigurare se va pl!ti, n cazul
producerii cazului asigurat, nu asiguratului, ci unui ter#. Concret, X
ncheie cu societatea de asigur!ri Y un contract de asigurare n
temeiul c!ruia societatea Y se oblig! s! pl!teasc! o anumit! sum!
de bani (indemniza#ia de asigurare) lui Z, dac! va surveni decesul
lui X. Z, ter# n raport cu contractul de asigurare intervenit ntre X "i
Y, poate s! nici nu aib! cuno"tin#! despre existen#a contractului.
Totu"i, la data decesului lui X, Z este beneficiarul sumei cuvenite,
el o poate pretinde "i chiar are posibiltatea de a introduce ac#iune n
instan#! pentru a constrnge societatea de asigur!ri Y s! pl!teasc!.
Temeiul ac#iunii l va constitui un contract la care Z nu a participat
nici personal, nici prin reprezentare.
De observat ns! c! excep#ia de la principiul relativit!#ii efectelor
actului juridic este limitat! la posibilitatea prevederii de drepturi n
favoarea ter#ului beneficiar. n nici o ipotez! nu s-ar putea prevedea, prin
contractul ncheiat ntre dou! p!r#i, obliga#ii n sarcina celui de al treilea.
Categorii de subiecte de drept, n raport cu un anumit act juridic:
P$r#i asupra lor se produc pe deplin efectele actului juridic
Ter#i asupra lor nu se produc efecte ale actului juridic, cu excep#ia
stipula#iei pentru altul
Succesori universali
Avnzi-cauz$ asupra lor se produc efectele Succesori cu titlu universal
actului juridic ntocmai ca asupra p!r#ilor: Succesori cu titlu particular
Creditori chirografari
ntreb$ri %i teste
X i-a nchiriat lui Y o camer! n apartamentul s!u f!r! s!
precizeze termenul. Preciza#i:
a) Dac! "i dup! ct timp p!r#ile au dreptul s! decid! ncetarea
contractului;
b) Dac! "i dup! ct timp Y (chiria"ul) poate nceta unilateral
contractul. Ar!ta#i dac! mai are obliga#ia de plat! a chiriei;
c) Dac! "i dup! ct timp X (locatorul) poate nceta unilateral
contractul. Ar!ta#i dac! are dreptul de a cere evacuarea
chiria"ului.
Ar!ta#i care ar fi fost r!spunsurile dac! contractul de nchiriere s-ar
fi ncheiat pe un termen de un an.
Singurul mo"tenitor al lui X este, n raport cu actele juridice
ncheiate de X:
a) parte, pentru c! preia drepturile "i obliga#iile asumate de X;
b) ter#, pentru c! nu a participat la ncheierea actelor juridice n
discu#ie;
c) avnd-cauz!, prin excep#ie de la principiul relativit!#ii;
d) avnd-cauz!, pentru c! este continuatorul lui X n raporturile cu
ter#ii, iar aceasta nu constituie o excep#ie de la principiul
relativit!#ii.
Explica#i deosebirea dintre succesorii universali "i succesorii cu
titlu universal.
Explica#i de ce este considerat! simula#ia o excep#ie aparent! de
la principiul relativit!#ii efectelor actului juridic. Da#i exemple
de situa#ii n care simula#ia este folosit! n scopul fraud!rii
ter#ilor.
Stipula#ia pentru altul constituie:
a) o excep#ie de la principiul obligativit!#ii efectelor actului
juridic;
b) o excep#ie de la principiul irevocabilit!#ii efectelor actului
juridic;
c) o excep#ie real! de la principiul relativit!#ii efectelor actului
juridic;
d) o excep#ie aparent! de la principiul relativit!#ii efectelor actului
juridic.
ntre X "i Y s-a ncheiat un contract de loca#iune. n acesta
p!r#ile au inserat o clauz! n care se prevede c! dac! Y
(chiria") nu pl!te"te chiria dou! luni la rnd, X (proprietar) are
drepul de a revoca unilateral actul ncheiat. Ar!ta#i dac!, n
cazul dat, formularea revocare unilateral! este corect!. Dac!
nu, preciza#i care ar fi fost formularea corect! din punct de
vedere juridic. Ar!ta#i dac! suntem n prezen#a:
a) unui caz de aplicare a principiului obligativit!#ii;
b) unui caz de aplicare a excep#iei de la principiul obligativit!#ii;
c) unui caz de aplicare a principiului irevocabilit!#ii;
d) unui caz de aplicare a excep#iei de la principiul irevocabilit!#ii.
Bibliografie
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul civil
romn. Subiectele dreptului civil romn,
Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres! %ansa
S.R.L., $994, p. $66 $77;
HAMANGIU, C.
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de drept civil romn, vol. I, Bucure"ti,
Editura ALL, $996, p. $07- $$3;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. $53 $7$;
R&DUCAN, G.
MARAVELA, T.G.
Drept civil. Culegere de spe#e, Bucure"ti,
Editura ALL BECK, $998, p. 80 84;
UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura ALL BECK, $999,
p. $48 $5;
MURE%AN, M. Drept civil. Partea general!, Cluj Napoca,
Editura Cordial Lex, $994, p. $75 $90;
URS, I.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea general!. Persoanele,
Bucure"ti, Editura Oscar Print, $998,
p. $48 $57.
DEAK, F. Tratat de drept civil. Contracte speciale,
Bucure"ti, Editura Actami, $998, p. 268 29$;
378 406;
COSMA, D. Teoria general! a actului juridic civil,
Bucure"ti, Editura %tiin#ific!, $969,
p. 4$7 433;
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti,
Editura Lumina Lex, 2000, p. 25$ 270;
TAMS, T. Unele considera#ii referitoare la revocarea
unilateral! a contractelor, n revista
Dreptul, nr. $2/$999, p. 52 58.