Sunteți pe pagina 1din 0

5.1.

No#iune
Nulitatea poate fi definit! ca fiind acea sanc#iune de drept civil ce
desfiin#eaz! actul juridic ncheiat cu nerespectarea normelor juridice
Deci, nulitatea intervine n cazul cnd, la ncheierea actului juridic,
nu se respect! condi#iile sale de validitate. Cum un asemenea act este
contrar legii, el este considerat c! nici nu a existat, iar p!r#ile sunt repuse n
situa#ia anterioar! ncheierii lui.
Spre exemplu, legea declar! inalienabile bunurile care se afl! n
domeniul public al statului (de interes na#ional) "i al unit!#ilor
administrativ-teritoriale (de interes local). Aceasta nseamn! c! ele
nu pot fi nstr!inate. Ca urmare, orice act juridic prin care s-au
vndut sau donat bunuri publice este lovit de nulitate, deoarece la
ncheierea lui s-au nesocotit prevederile legii. Ca urmare, se va
considera c! el nu a fost nicicnd ncheiat, iar bunul public
respectiv nu a p!r!sit niciodat! patrimoniul statului sau unit!#ilor
administrativ-teritoriale.
Nulitatea ndepline"te mai multe func#ii:
Func#ia preventiv! const! n aceea c! p!r#ile, "tiind c! nc!lcarea
prevederilor legii atrage nulitatea actului ncheiat, vor ncheia actul cu
respectarea condi#iilor de validitate ale acestuia, pentru a-l feri de
nulitate;
Func#ia sanc#ionatorie const! n aceea c! se sanc#ioneaz! nerespectarea
legii;
Func#ia reparatorie const! n nl!turarea efectelor contrare legii "i
bunelor moravuri.
NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL
5
5.2. Delimitarea nulit$#ii de alte cazuri
de ineficacitate a actului juridic
Nulitatea nu este singura sanc#iune care lipse"te un act juridic de
efecte. Configurarea ei corect! presupune distinc#ia fa#! de categoriile
juridice cu care se nvecineaz!.
5.2.1 Raportul dintre nulitate #i rezolu!iune
Rezolu#iunea const! n desfiin#area, cu efect retroactiv, a unui
contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dat!, pentru neexecutarea
culpabil! a obliga#iilor de c!tre una dintre p!r#i.
A"adar, dac! debitorul nu "i ndepline"te obliga#iile contractuale,
creditorul are posibilitatea de a opta ntre:
a solicita executarea silit! (constrngerea debitorului s!-"i execute
obliga#ia) "i
a solicita rezolu#iunea acestuia. Rezolu#iunea apare ca fiind o sanc#iune
ce se poate aplica n cazul n care contractul, valabil ncheiat, nu este
executat.
De"i att nulitatea, ct "i rezolu#iunea au acela"i efect, constnd n
desfiin#area cu efect retroactiv a actului juridic, ca "i cum acesta nu s-ar fi
ncheiat, ele nu pot fi identificate, ci se deosebesc prin urm!toarele
elemente:
- n timp ce nulitatea presupune un act nevalabil, rezolu#iunea
presupune un act juridic valabil ncheiat. Aplicarea sanc#iunii
nulit!#ii se face independent de m!sura n care actul a fost sau
nu executat (nu conteaz! dac! una dintre p!r#i sau amndou! au
executat deja actul conform prevederilor acestuia). Actul juridic
era n!scut mort; ceea ce s-a prestat deja se va restitui, fiind
lipsit de temei legal. Dimpotriv!, n cazul rezolu#iunii avem de-
a face cu un act juridic pe deplin valabil; sanc#iunea vizeaz!
doar neexecutarea culpabil! a obliga#iilor contractuale de c!tre
una dintre p!r#i ;
- nulitatea se poate aplica oric!rui act juridic civil, pe cnd
rezolu#iunea se poate aplica doar contractelor sinalagmatice, cu
executare dintr-o dat!;
- n timp ce cauzele nulit!#ii sunt anterioare sau concomitente
ncheierii actului juridic, cauza rezolu#iunii (neexecutarea
culpabil! a obliga#iilor contractuale de c!tre una din p!r#i) este
ulterioar! momentului ncheierii contractului.
Spre exemplu, X ncheie cu Y un contract de vnzare-cump!rare
avnd ca obiect un teren. Cei doi nu autentific! actul, ci ncheie
numai o n#elegere sub semn!tur! privat!. Ulterior, X "i execut!
obliga#ia contractual!, "i i pred! lui Y terenul. Contractul ns! este
nul "i orice s-a executat n temeiul lui este supus restituirii. Dreptul
de proprietate asupra terenului nu a p!r!sit nici o clip! patrimoniul
lui X, deoarece legea impune, ca o condi#ie de validitate, ncheierea
acestui tip de contracte n form! autentic!. Dac!, dimpotriv!,
contractul s-a ncheiat n form! autentic!, dar X refuz! s! i permit!
lui Y accesul pe terenul care face obiect al contractului, de"i Y a
pl!tit pre#ul convenit, contractul va putea fi supus rezolu#iunii.
Efectul rezolu#iunii va fi acela"i ca "i n cazul nulit!#ii (ceea ce s-a
executat deja se restituie, iar ceea ce nu s-a executat nu se mai
execut!), dar cauzele aplic!rii celor dou! sanc#iuni sunt complet
diferite.
5.2.2 Raportul dintre nulitate #i reziliere
Rezilierea este ncetarea cu efecte pentru viitor a unui contract
sinalagmatic, cu executare succesiv!, pentru neexecutarea culpabil! a
obliga#iilor de c!tre una dintre p!r#i.
A"a cum "tim deja, rezilierea se deosebe"te de rezolu#iune prin
aceea c! este aplicabil! contractelor cu executare succesiv! "i are efecte
numai pentru viitor.
Deosebirile dintre reziliere "i nulitate pornesc tot de la cauzele celor
dou! tipuri de sanc#iuni: nulitatea "i are cauza n chiar modalitatea de
ncheiere a contractului (cu nerespectarea prevederilor legii), n timp ce
rezilierea vizeaz! un contract valabil ncheiat, dar neexecutat, n mod
culpabil, de c!tre una dintre p!r#i.
De re#inut c! n cazul actelor juridice cu executare succesiv! "i
nulitatea opereaz! numai pentru viitor.
5.2.3 Raportul dintre nulitate #i caducitate
Caducitatea const! n ineficacitatea unui act juridic valabil
ncheiat, care nu "i-a produs nc! efectele. Ea intervine din cauza unei
mprejur!ri independente de voin#a p!r#ilor sau a autorului actului juridic.
De exemplu, un testament devine caduc dac! persoana desemnat!
drept beneficiar al averii succesorale decedeaz! naintea
testatorului. Tot astfel, o ofert! de a contracta devine caduc! atunci
cnd, nainte de a fi fost acceptat!, intervine moartea ofertantului.
Nulitatea "i caducitatea sunt ambele cauze de ineficacitate, dar ntre
ele exist! urm!toarele deosebiri:
- nulitatea presupune un act nevalabil, n timp ce caducitatea
presupune un act valabil ncheiat;
- nulitatea are ca efect restituirea presta#iilor deja efectuate, n
timp ce n cazul caducit!#ii aceast! problem! nu se pune,
deoarece, prin ipotez!, nc! nu s-a prestat nimic;
- nulitatea presupune cauze anterioare sau concomitente
ncheierii actului juridic, iar caducitatea presupune o cauz!
ulterioar! ncheierii actului;
- nulitatea intervine ca sanc#iune pentru o conduit! contrar! legii,
n timp ce caducitatea nu are caracter de sanc#iune deoarece
intervine pentru motive independente de voin#a p!r#ilor.
5.2.4 Raportul dintre nulitate #i revocare
Revocarea reprezint! sanc#iunea civil! ce const! n nl!turarea
efectelor actului juridic din cauza ingratitudinii gratificatului (spre
exemplu, a donatarului) sau neexecut!rii culpabile a sarcinii. De
asemenea, revocarea poate interveni, a"a cum "tim deja, ca excep#ie de la
principiul irevocabilt!#ii actelor juridice.
Spre exemplu, se pot revoca: dona#ia (cnd donatarul s!vr"e"te
delicte, cruzimi sau injurii grave n exprimarea Codului civil
asupra donatorului, sau cnd donatarul nu "i ndepline"te sarcina
stipulat! n contract); mandatul (mandantul poate revoca procura
dat! mandatarului pentru ncheierea de acte juridice n numele "i pe
socoteala sa); renun#area la succesiune (dac! succesiunea nu a fost
deja acceptat! de alt mo"tenitor "i nu au trecut 6 luni de la
deschiderea succesiunii) ".a.
Att nulitatea, ct "i revocarea sunt cauze de ineficacitate a actului
juridic civil; ele se deosebesc, n principal, prin aceea c!:
- nulitatea presupune un act juridic nevalabil, n timp ce
revocarea presupune un act valabil ncheiat;
- cauzele nulit!#ii sunt anterioare sau concomitente ncheierii
actului juridic; cauzele revoc!rii sunt ulterioare ncheierii
actului juridic;
- nulitatea se aplic! oric!rui act juridic civil n timp ce revocarea
se aplic!, de regul!, numai actelor ncheiate cu titlu gratuit;
- nulitatea intervine pentru nerespectarea unor prevederi legale,
n timp ce revocarea intervine ca efect al voin#ei p!r#ii care o
pretinde.
5.3. Clasific$ri ale nulit$#ii
5.3.1 Clasificarea nulit"!ii dup" ntinderea efectelor sale
Dup" ntinderea efectelor sale, nulitatea este par#ial! "i total!.
Nulitatea este par#ial! cnd desfiin#eaz! doar o parte din
efectele actului juridic civil, celelalte efecte ale acestuia
producndu-se, n m!sura n care nu contravin legii;
Nulitatea este total! cnd desfiin#eaz! actul juridic civil n
ntregul s!u.
n dreptul nostru, nulitatea par#ial! reprezint! regula, iar nulitatea
total! - excep#ia. Cu alte cuvinte, se va c!uta ntotdeauna men#inerea
actului juridic n fiin#!, prin nl!turarea elementelor lipsite de valabilitate,
"i numai atunci cnd aceasta nu este cu putin#!, actul va fi desfiin#at n
ntregime.
Spre exemplu, n cazul unui mprumut cu dobnd!, dac! dobnda
este mai mare dect cea permis! de lege, se va aplica nulitatea
par#ial! "i nu cea total!, desfiin#ndu-se numai clauza privitoare la
dobnd!, dar men#inndu-se restul efectelor actului.
Tot astfel, un testament prin care o persoan! las! mo"tenire ntreaga
avere unui prieten, dezmo"tenind mo"tenitorii rezervatari (copii,
p!rin#i sau so#/so#ie) va fi nul numai pentru partea care nesocote"te
rezerva succesoral!; pentru partea de care se poate dispune prin
testament (denumit! cotitate disponibil!), testamentul "i va
p!stra valabilitatea.
Dac! ns! nulitatea este atras! de nesocotirea condi#iilor de form!
cerute de lege ad validitatem, nulitatea nu poate fi dect total!. n exemplul
de mai sus, dac! nulitatea era cauzat! de nesemnarea sau nedatarea
testamenului olograf (scris de mn!), ea ar fi lovit ntreg actul.
5.3.2 Clasificarea nulit"!ii dup" cum este sau nu prev"zut" de
lege
Dup" cum este sau nu prev"zut" de lege, nulitatea poate fi expres!
sau implicit!.
Nulitatea este expres! atunci cnd este prev!zut! ca atare, ntr-o
dispozi#ie legal!.
Majoritatea nulit!#ilor sunt exprese, fiind prev!zute fie n Codul
civil, fie n alte izvoare de drept civil.
De exemplu, art. 822 din Codul civil prevede: Este nul! orice
dona#iune f!cut! cu condi#ii a c!ror ndeplinire atrn! numai de
voin#a donatorului.
Nulitatea este virtual! (implicit!, tacit!) dac! nu este prev!zut!
expres de lege, dar ea rezult! n mod nendoielnic fie din
exprimarea normei legale, fie din scopul acesteia.
De exemplu, art. 8$3 Codul civil prevede: Toate dona#iunile se fac
prin act autentic. De"i textul nu o arat! expres, consecin#a
nerespect!rii formei nscrisului autentic este nulitatea.
5.3.3 Clasificarea nulit"!ii n func!ie de felul condi!iei
de validitate nerespectate
n func!ie de felul condi!iei de validitate nerespectate, se distinge
ntre nulitatea de fond "i nulitatea de form!.
Nulitatea de fond intervine n cazul lipsei sau nevalabilit!#ii
unei condi#ii de fond a actului juridic: capacitate, consim#!mnt,
obiect, cauz!;
Nulitatea de form! intervine n cazul nerespect!rii formei cerute
ad validitatem.
5.3.4 Clasificarea nulit"!ii n func!ie de natura interesului ocrotit
n func!ie de natura interesului ocrotit (general sau individual)
prin dispozi#ia legal! care a fost nc!lcat! la ncheierea actului juridic,
nulitatea poate fi absolut! sau relativ!. Aceasta este, de altfel, cea mai
nsemnat! dintre clasific!rile nulit!#ilor.
Nulitatea absolut! intervine n cazul nerespect!rii, cu prilejul
ncheierii unui act juridic, a unei norme ce ocrote"te un interes
general, public, al ntregii comunit!#i (societ!#i);
Nulitatea relativ! intervine n cazul nerespect!rii, cu prilejul
ncheierii unui act juridic civil, a unei norme ce ocrote"te un
interes particular, privat.
n terminologia juridic! se folose"te expresia act nul de drept
pentru a desemna actul lovit de nulitatea absolut! "i act anulabil pentru a
desemna actul afectat de nulitatea relativ!.
ntre nulitatea absolut! "i cea relativ! exist! deosebiri
fundamentale de regim juridic. Astfel:
a) nulitatea absolut! poate fi invocat! de c!tre orice persoan!
interesat! "i poate fi invocat! "i din oficiu, de c!tre instan#!.
Dimpotriv!, nulitatea relativ! poate fi invocat! numai de
persoana n interesul c!reia a fost prev!zut! aceast! ac#iune;
b) nulitatea absolut! poate fi invocat! oricnd, ac#iunea n nulitatea
absolut! fiind imprescriptibil!. Dimpotriv!, ac#iunea n
anulabilitate (n nulitate relativ!) este prescriptibil!; deci
nulitatea relativ! poate fi invocat! n termenul general de
prescrip#ie extinctiv! de 3 ani;
c) nulitatea absolut! nu poate fi, n principiu, acoperit! prin
confirmare. Dimpotriv!, actul nul relativ poate fi confirmat, fie
printr-o confirmare expres!, fie printr-o confirmare tacit!.
Confirmarea expres! se face sub forma unui act juridic unilateral
ntocmit n acest scop "i trebuie s! ndeplineasc! urm!toarele condi#ii:
- s! provin! de la persoana care ar fi avut dreptul s! anuleze
actul, deci de la persoana ale c!rei interese au fost afectate prin
ncheierea actului anulabil;
- s! cuprind!, n mod explicit, cauza nulit!#ii;
- s! prevad! c! autorul inten#ioneaz! s! renun#e la ac#iunea n
anulare;
- cauza care antrena nulitatea s! fi ncetat.
Spre exemplu, dac! actul era anulabil pentru c!, la ncheierea lui,
cosim#!mntul uneia dintre p!r#i fusese viciat prin eroare, el nu va
putea fi confirmat dect dup! ce partea a ie"it de sub imperiul
erorii.
Confirmarea tacit! poate rezulta fie din executarea, n cuno"tin#!
de cauz!, a actului anulabil, fie din neinvocarea nulit!#ii relative n!untrul
termenului de prescrip#ie.
n unele ramuri de drept, cum este dreptul muncii "i nulitatea
abolut! poate fi acoperit!, prin ndeplinirea ulterioar! a condi#iei
nerespectate ini#ial.
Spre exemplu, nulitatea contractului individual de munc! datorat!
neefectu!rii examenului medical, la angajare, poate fi acoperit! prin
efectuarea ulterioar! a acestui examen.
n dreptul civil ns!, chiar dac! ulterior condi#ia este ndeplinit!
(spre exemplu, se atentific! actul de dona#ie care fusese ncheiat numai sub
semn!tur! privat!), aceasta nu poate avea efecte retroactive. Actul nul
absolut nu poate fi renviat prin ndeplinirea ulterioar" a condi!iilor
impuse de lege.
n timp ce nulitatea absolut! poate fi invocat! printr-o ac#iune n
constatarea nulit!#ii (deci actul este deja nul, instan#a doar constat! aceast!
realitate), ac#iunea n nulitate relativ! este o ac#iune n pronun#are (n
sensul c! instan#a decide dac! din probele administrate decurge c! actul are
sau nu valabilitate).
Nulitatea absolut$ Nulitatea relativ$
Poate fi invocat! de
c!tre orice persoan!
interesat!
Poate fi invocat! doar de c!tre
partea interesat!
Este imprescriptibil!
(poate fi invocat!
oricnd)
Este prescriptibil! (poate fi
invocat! doar nl!untrul termenului
de prescrip#ie extinctiv!)
Nu poate fi acoperit!
prin confirmare
Poate fi acoperit! prin confirmare
5.4. Cauzele nulit$#ii
Nulitatea absolut! "i nulitatea relativ! sunt cauzate de mprejur!ri
diferite.
Astfel, sunt cauze ce atrag nulitatea absolut! a actului juridic civil:
lipsa unei condi#ii esen#iale a actului juridic, "i anume:
a) lipsa consim#!mntului;
b) nerespectarea prevederilor privind ngr!direa capacit!#ii de
folosin#!;
c) nerespectarea principiului specialit!#ii capacit!#ii de folosin#! de
c!tre persoanele juridice;
d) lipsa obiectului sau caracterul ilicit sau imoral al acestuia;
e) lipsa cauzei, sau caracterul fals, ilicit sau imoral al acesteia;
f) nerespectarea condi#iei de form! cerut ad validitatem;
ncheierea actului juridic civil cu nc!lcarea normelor
imperative ale legii, ordinii publice sau bunelor moravuri;
lipsa sau nevalabilitatea autoriza#iei administrative;
frauda.
Sunt cauze ce atrag nulitatea relativ! a actului juridic civil:
existen#a unui viciu de consim#!mnt (eroare, dol, violen#! sau
leziune);
lipsa discern!mntului unei p!r#i n momentul ncheierii actului
juridic civil;
lipsa capacit!#ii de exerci#iu (n cazul minorului sub $4 ani "i
al interzisului judec!toresc) sau a capacit!#ii depline de
exerci#iu (n cazul actului lezionar ncheiat de c!tre minorul de
$4$8 ani, f!r! ncuviin#area ocrotitorului legal sau a autorit!#ii
tutelare);
ncheierea actului de c!tre reprezentantul persoanei juridice n
lipsa sau cu dep!"irea puterilor acordate acestuia;
Spre exemplu, managerul unei companii ncheie un contract de
vnzare-cump!rare a companiei, de"i ncheierea unui act de o
asemenea nsemn!tate este posibil, potrivit actelor constitutive,
numai cu acordul adun!rii generale a asocia#ilor;
nerespectarea unor incapacit!#i instituite pentru ocrotirea unor
interese individuale, personale (cum este, de exemplu,
interdic#ia ncheierii de contracte de vnzare ntre so#i); ".a.
5.5. Efectele nulit$#ii
Prin efectele nulit!#ii n#elegem consecin#ele juridice ale aplic!rii
sanc#iunii nulit!#ii. Prin defini#ie, nulitatea conduce la desfiin#area actului
juridic (sau numai a clauzelor nule ale acestuia) "i a raportului juridic
n!scut n temeiul s!u, n scopul restabilirii legalit!#ii.
De aici decurg urm!toarele consecin#e:
dac! actul juridic nu "i-a produs nc! efectele, nu "i le va mai produce;
dac! actul juridic a fost deja executat total sau par#ial, presta#iile ce au
fost efectuate n temeiul actului anulat vor fi restituite;
acele acte juridice ncheiate de p!r#i cu ter#ii n baza unui act juridic nul
sau anulabil, acte prin care s-au constituit sau transmis drepturi fa#! de
ter#i, vor fi desfiin#ate n baza anul!rii (nulit!#ii) actului ini#ial.
Ca urmare, putem spune c! efectele nulit!#ii sunt guvernate de trei
principii:
- retroactivitatea nulit!#ii ;
- restabilirea situa#iei anterioare;
- lipsirea de efecte a actului nul.
5.5.1 Principiul retroactivit"!ii
Potrivit acestui principiu, nulitatea nu produce efecte numai pentru
viitor, ci "i pentru trecut.
Deci aplicarea principiului retroactivit!#ii nulit!#ii presupune
nl!turarea efectelor actului juridic care s-au produs ntre momentul
ncheierii acestuia "i momentul anul!rii efective a actului. Astfel se ajunge
n situa#ia n care ar fi fost p!r#ile dac! n-ar fi ncheiat actul juridic.
De la principiul retroactivit!#ii exist! "i unele excep#ii, care apar
atunci cnd acest principiu vine n conflict cu alte principii de drept, sau cu
necesitatea protej!rii anumitor drepturi. Constituie excep#ii de la
retroactivitate acele cazuri n care, pentru motive temeinice, efectele care
s-au produs ntre momentul ncheierii actului "i momentul anul!rii sale
sunt men#inute. n aceste cazuri, nulitatea produce efecte numai pentru
viitor, nu "i pentru trecut:
- n cazul anul!rii unui contract cu executare succesiv!, efectele
deja produse n temeiul acestuia se men#in.
Spre exemplu, n cazul anul!rii unui contract de loca#iune, dup! ce
un timp chiria fusese pl!tit! "i bunul fusese folosit, presta#iile nu se
vor restitui ntre p!r#i (chiria deja pl!tit! nu se va restitui locatarului
"i, evident, folosin#a bunului nu se va putea restitui locatorului);
Tot astfel, n dreptul muncii, nulitatea contractului de munc! nu
produce efecte retroactive astfel nct cel care a prestat munca n
temeiul unui contract nul are totu"i dreptul la remunerarea acesteia;
- dac! bunul care formeaz! obiect al contractului nul este
frugifer, fructele culese cu bun!-credin#! de c!tre dobnditor nu
se vor restitui o dat! cu bunul.
Buna-credin#! presupune necunoa"terea de c!tre dobnditor a
caracterului nul al actului juridic. El a cules fructele creznd c! bunul i
apar#ine "i c! actul juridic n temeiul c!ruia l-a dobndit (de pild!, un
contract de vnzare-cump!rare sau un testament) este valabil. Pentru a
r!spl!ti buna-credin#! a dobnditorului, legea prevede c! acesta va putea
p!stra pentru sine fructele culese anterior anul!rii; n acest caz,
neretroactivitatea efectelor nulit!#ii are la baz! ideea de protec#ie a
posesorului de bun! credin#!.
Spre exemplu, X a dobndit o suprafa#! de teren ca mo"tenitor al lui
Y, desemnat prin testamentul l!sat de acesta din urm!. Ca
proprietar, X a cultivat terenul dobndit "i a cules recolta. Dup! doi
ani, se descoper! un nou testament, datat ulterior primului, prin care
Y l desemneaz! drept mo"tenitor pe Z. Aceasta nsemn! c! primul
testament, prin care X devenea mo"tenitor, este nul. Ca urmare, ar
decurge c! primul testament nu a putut produce nici un efect, iar X
nu a fost niciodat! proprietar al terenului respectiv. Dac! s-ar aplica
principiul neretroactivit!#ii, ar nsemna c! X trebuie s! restituie nu
doar terenul, ci "i recolta culeas!. Dar, prin excep#ie, legea i
permite p!strarea fructelor culese, afar! dac! se poate proba reaua-
credin#! a lui X, adic! faptul c! el avea cuno"tin#! despre existen#a
celui de al doilea testament. Dreptul de a p!stra fructele nceteaz! la
data cunoa"terii cauzei de nulitate (adic! nceteaz! o dat! cu buna-
credin#!). Recolta culeas! dup! ce s-a descoperit cel de al doilea
testament va trebui restituit! de c!tre X adev!ratului proprietar (lui
Z);
- n dreptul familiei: nulitatea c!s!toriei nu produce efecte
retroactive n ceea ce prive"te so#ul de bun!-credin#!, sau n
ceea ce prive"te copiii rezulta#i, care "i p!streaz! situa#ia de
copii din c!s!torie.
5.5.2 Principiul repunerii n situa!ia anterioar"
Acest principiu este o consecin#! a principiului retroactivit!#ii
efectelor nulit!#ii.
Principiul repunerii n situa#ia anterioar! (denumit n latin!
principiul restitutio in integrum) este acea regul! de drept potrivit c!reia tot
ce s-a executat n temeiul unui act anulat trebuie restituit, n a"a fel nct
p!r#ile raportului juridic s! ajung! n situa#ia n care ar fi fost dac! acel act
nu s-ar fi ncheiat.
Excep#iile de la principiul repunerii n situa#ia anterioar! sunt
situa#iile n care, pentru motive temeinice, presta#iile efectuate n temeiul
actului anulat nu se restituie, ci se men#in, fie total, fie numai n parte.
Spre exemplu, persoanele lipsite de capacitate de exerci#iu sau cu
capacitate de exerci#iu restrns! restituie presta#ia pe care au primit-
o n temeiul unui act juridic nul, doar n m!sura mbog!#irii lor,
adic! numai n m!sura n care au profitat de avantaje patrimoniale
de pe urma ncheierii actului juridic.
5.5.3 Principiul conform c"ruia un act nul nu poate produce nici
un efect
n limba latin!, acest principiu este astfel formulat: quod nullum est
nullum producit effectum (ceea ce este nul produce efecte nule)
Cea mai important! aplica#ie a acestui principiu const! n anularea
actului subsecvent, ca urmare a anul!rii celui ini#ial.
Astfel, dac! exist! dou! acte juridice nl!n#uite, desfiin#area
primului va atrage "i desfiin#area celui de al doilea: anularea actului primar
atrage "i anularea actului subsecvent, ca urmare a leg!turii sale cu primul.
Aceasta decurge din aceea c!, potrivit unei reguli foarte vechi de drept,
nimeni nu poate transmite un drept pe care nu-l are sau nimeni nu poate
transmite mai multe drepturi dect are el nsu"i. A"adar, tot ceea ce s-a
dobndit n temeiul unui act nul, n realitate nu s-a dobndit, a"a nct nu se
poate transmite mai departe.
Spre exemplu, dac! X i-a donat lui Y un apartament, f!r! a fi
ntocmit ns! contractul n form! autentic!, "i contractul prin care Y
doneaz!, mai departe, apartamentul lui Z este nul, chiar dac! acesta
din urm! s-a ncheiat n form! autentic!. Aceasta pentru c!, n
realitate, dreptul de proprietate asupra apartamentului nu a p!r!sit
nici o clip! patrimoniul lui X. Y nedevenind proprietar, nu putea s!
nstr!ineze un bun care nu i apar#inea.
n mod similar, dac! este nul actul juridic principal, va fi nul "i cel
accesoriu. Dac!, spre exemplu, contractul de mprumut este anulabil,
deoarece s-a ncheiat prin vicierea consim#!mntului uneia dintre p!r#i, "i
gajul constituit pentru garantarea mprumutului va fi, de asemenea,
anulabil. Soarta contractului accesoriu urmeaz! soarta contractului
principal.
Numim subdobnditor persoana care dobnde"te (cump!r!,
prime"te cadou, mo"tene"te etc.) bunul de la dobnditor. Subdobnditorul
este ter# fa#! de primul act juridic, n temeiul c!ruia bunul a fost pentru
prima dat! nstr!inat.
De la principiul nl!tur!rii tuturor efectelor actului juridic nul exist!
ns! "i unele excep#ii, cum ar fi:
acele cazuri n care, de"i actul ini#ial se anuleaz!, actul
subsecvent este totu"i men#inut, n general n scopul ocrotirii
bunei-credin#e a subdobnditorului.
Astfel, spre exemplu, dac! cel declarat mort este n via#!, se poate
cere, oricnd, anularea hot!rrii prin care s-a declarat moartea. Cel
declarat mort poate cere, dup! anularea hot!rrii declarative de
moarte, napoierea bunurilor sale. Cu toate acestea, dobnditorul cu
titlu oneros nu este obligat s! le napoieze, dect dac! se face
dovada c! la data dobndirii "tia c! persoana declarat! moart! este
n via#!.
De asemenea, ca regul!, subdobnditorul de bun!-credin#! "i cu
titlu oneros (cump!r!torul) unui bun are dreptul de a-l p!stra chiar dac!
titlul de proprietate al transmi#!torului (vnz!torului) a fost declarat nul
sau anulat;
Uneori, actul juridic, de"i nul, produce unele efecte indirecte. Este
cazul conversiunii actului juridic.
n#elegem prin conversiunea actului juridic nlocuirea
(substituirea) actului juridic nul cu alt act juridic valabil. Manifestarea de
voin#! la ncheierea unui act juridic nul poate avea valoare pentru
ncheierea unui alt act juridic, de aceast! dat! valabil.
Spre exemplu, manifestarea de voin#! nul! ca vnzare-cump!rare,
poate valora antecontract de vnzare-cump!rare. Ipoteza este
urm!toarea: ntre X "i Y se ncheie un contract de vnzare
cump!rare a unui teren. P!r#ile nu ncheie actul n form! autentic!,
ceea ce face ca acesta s! fie lovit de nulitate. Totu"i, din n#elegerea
ncheiat! sub semn!tur! privat! decurge inten#ia ferm! a p!r#ilor de
a vinde, respectiv de a cump!ra. Actul ncheiat produce efecte
juridice ca antecontract, n sensul c! dac! una dintre p!r#i nu va
accepta s! ncheie contractul n form! autentic!, va putea fi obligat!
la plata de desp!gubiri, pentru prejudicierea celeilalte p!r#i.
Tot astfel, dac! un mo"tenitor vinde un bun care face parte din
masa succesoral! (din averea mo"tenit!), gestul s!u reprezint!
acceptarea tacit! a mo"tenirii. Chiar dac! contractul de vnzare-
cump!rare este nul, prin ncheierea lui mo"tenitorul s-a comportat
ca un proprietar, de unde decurge f!r! echivoc faptul c! acesta a
acceptat mo"tenirea, cu toat! nulitatea contractului de vnzare.
Deci, acest contract nu va produce nici un efect ca act de vnzare-
cump!rare, dar va produce consecin#e ca act de acceptare a
mo"tenirii (spre exemplu, dup! ncheiarea lui, vnz!torul nu va
mai putea renun#a la mo"tenire).
n ipoteza situa#iilor de aparen#ei n drept, eroarea comun! (a
tuturor) este considerat! c! ar permite actului jurdic, chiar nul,
s! produc! efecte.
Este cazul nregistr!rilor n registrul de stare civil! care au fost
f!cute de o persoan! necompetent!, dar care a exercitat public atribu#ia sa
de delegat de stare civil!. Acestea sunt considerate valabile, chiar dac!
persoana respectiv! nu avea, n realitate, aceast! calitate. Faptul c! to#i cei
prezen#i au fost n eroare acoper!, practic, nulitatea. Situa#ia este ns! cu
totul excep#ional!.
ntreb$ri %i teste
Creditorul i comunic! debitorului s!u: Dac! nu #i execu#i
obliga#iile contractuale, am s! anulez contractul!. Analiza#i
afirma#ia "i explica#i ce eroare cuprinde.
Dac! locatarul refuz! s!-"i execute obliga#ia de plat! a chiriei,
contractul de loca#iune:
a) se anuleaz!;
b) expir!;
c) este supus rezolu#iunii;
d) este supus rezilierii.
Explica#i no#iunea de caducitate.
Confirmarea unui act juridic anulabil:
a) este un act juridic unilateral
b) este un contract;
c) poate fi revocat!;
d) nu poate fi revocat!;
e) poate proveni de la oricare dintre p!r#i;
f) poate proveni numai de la partea ale c!rei interese au fost lezate
prin ncheierea actului anulabil;
g) poate proveni de la orice ter# interesat;
h) poate proveni numai de la partea care "i-a ndeplinit obliga#iile
contractuale.
X mprumut! de la Y suma de 5.000.000 lei. Pentru garantarea
mprumutului, Y constituie un drept de gaj asupra unui inel
aflat n proprietatea lui X. Ar!ta#i:
a) nulitatea contractului de mprumut are vreun efect asupra
valabilit!#ii contractului de gaj;
b) nulitatea contractului de gaj are vreun efect asupra valabilit!#ii
contractului de mprumut;
c) care este principiul efectelor nulit!#ii care se aplic!.
Bibliografie
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul
civil romn. Subiectele dreptului civil
romn, Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres!
%ansa S.R.L., $994, p. $78 $96;
CANTACUZINO, M. Elemente de drept civil, Editura Cartea
Romneasc!, $92$, p. 66 70;
C&P&'N&, O. Nulitatea actului juridic civil n Tratat de
drept civil, vol.I, Partea general!,
Bucure"ti, Editura Academiei, $989,
p. 2$2 249;
HAMANGIU, C.
ROSETTI-
B&L&NESCU, I.
B&ICOIANU, Al.
Tratat de drept civil romn, vol. I,
Bucure"ti, Editura ALL, $996, p. $$3 - $24;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. $72 204;
UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura All Beck, $999,
p. $60 $75;
VOICA, I. Capitolul IV Actul juridic civil,
sec#iunea 5, p. $66 -$83, n Drept civil, vol.I,
Bucure"ti, Editura Lumina Lex, 2000,
coordonator R. Dimitriu;
MURE%AN, M. Drept civil. Partea general!, Cluj Napoca,
Editura Cordial Lex, $994, p. $9$ 2$2;
URS, I.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea general!. Persoanele,
Bucure"ti, Editura Oscar Print, $998,
p. $58 $72;
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti,
Editura Lumina Lex, 2000, p. 27$ - 296;
STOICA, V. Rezolu#iunea "i rezilierea contractelor
civile, Bucure"ti, Editura ALL, $997,
p. $9 35.