Sunteți pe pagina 1din 0

1.1.

No#iune
Dup! cum am v!zut, una dintre mprejur!rile produc!toare de
efecte juridice independent de voin#a omului, este curgerea timpului. n
dreptul civil, curgerea timpului poate s! produc! efecte contrare, n func#ie
de domeniul "i circumstan#ele n care se realizeaz!:
ea poate produce un efect achizitiv (cnd duce la dobndirea de
drepturi) sau
un efect extinctiv (cnd duce la stingerea unor drepturi).
n prima ipotez!, avem de a face cu prescrip!ia achizitiv" sau
uzucapiunea, prin care posesorul unui bun imobil poate s! dobndeasc!
dup! trecerea unui interval ndelungat de timp dreptul de proprietate asupra
bunului respectiv.
n cea de a doua ipotez! dreptul la ac#iune se poate stinge ca urmare
a neexercit!rii lui un anumit interval de timp de c!tre titular.
Definim prescrip!ia extinctiv" ca fiind modalitatea de stingere a
dreptului la ac!iune n sens material ca urmare a neexercit"rii lui n
termenul prev"zut de lege.
Spre exemplu, dac! X (creditor) i-a mprumutat lui Y (debitor) o
anumit! sum! de bani, el va putea pretinde restituirea acelei sume
ncepnd cu data la care mprumutul a ajuns la scaden#! "i pn! la
sfr"itul termenului de prescrip#ie extinctiv!. Dup! ce a luat sfr"it
acest termen (care este de trei ani n exemplul nostru), creditorul nu
va mai putea apela la for#a de constrngere a statului pentru a-l sili
pe debitor s!-i restituie datoria. Cu alte cuvinte, creditorul nu va
mai putea ob#ine o hot!rre judec!toreasc! prin care s! se dispun!
executarea silit! a debitorului.
CONSIDERA"II GENERALE
1
Observ!m c! prescrip#ia extinctiv! stinge dreptul material la
ac#iune al creditorului. Trebuie ns! f!cut! distinc#ia ntre mai multe
no#iuni nvecinate:
- dreptul procesual la ac#iune este posibilitatea de a intenta o
ac#iune n fa#a instan#elor judec!tore"ti. Acesta este
imprescriptibil, n sensul c!, asemeni oric!rui cet!#ean,
creditorul are posibilitatea oricnd s! se adreseze instan#elor
judec!tore"ti cu o ac#iune;
- dreptul la ac#iune n sens material reprezint! posibilitatea
creditorului reclamant de a ob#ine c"tig de cauz! n ac#iunea
introdus!. Acest drept este prescriptibil, n sensul c! dac!
ac#iunea este introdus! dup! expirarea termenului de prescrip#ie
extinctiv!, ea va fi respins! de c!tre instan#! ca prescris!, f!r! a
se mai trece la judecarea ei pe fond.
A"adar, dreptul la ac#iune n sens procesual nu trebuie confundat cu
dreptul la ac#iune n sens material. Primul reprezint! posibilitatea
reclamantului de a sesiza instan#a de judecat!, ntr-o situa#ie concret!
pentru ap!rarea unui drept subiectiv nc!lcat sau contestat, n timp ce cel de
al doilea reprezint! posibilitatea ob#inerii hot!rrii judec!tore"ti n baza
c!reia s! se poat! valorifica dreptul.
Dreptul la ac#iune n sens procesual este nelimitat n timp. Ceea ce
se prescrie prin prescrip#ia extinctiv! este numai dreptul la ac#iune n sens
material, adic! posibilitatea titularului dreptului subiectiv civil de a
valorifica dreptul s!u nc!lcat sau contestat de c!tre un ter#;
- dreptul subiectiv reprezint! prerogativa titularului de a pretinde
subiectului pasiv s! aib! o anumit! conduit!. Ca "i dreptul procesual, nici
acest drept nu se stinge, ci subzist! expir!rii termenului de prescrip#ie
extinctiv!. Ca urmare, dup! cum am v!zut atunci cnd ne-am ocupat de
clasificarea obliga#iilor n obliga#ii perfecte "i obliga#ii imperfecte
(naturale), dac! debitorul "i execut! totu"i, de bun! voie, obliga#ia, plata
este considerat! valabil!. Dreptul subiectiv nu a ncetat, doar c! "i-a pierdut
latura sanc#ionatorie, adic! posibilitatea titularului s!u de a-l constrnge pe
debitor s! execute.
Prescrip#ia extinctiv! trebuie delimitat! de alte institu#ii care, de
asemenea, presupun curgerea unui anumit interval de timp:
Prescrip#ia achizitiv!
ntr-adev!r, de"i ambele reprezint! sanc#iuni de drept civil, efectul
pe care l produc este opus: prescrip#ia achizitiv! (uzucapiunea) conduce la
dobndirea unui drept, n timp ce prescrip#ia extinctiv! conduce la
pierderea unui drept;
Dec!derea
Dec!derea reprezint! acea sanc#iune de drept civil ce const! n
stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat n termenul prev!zut de lege.
Spre exemplu, n caz de ingratitudine din partea donatarului
(constnd n delicte, cruzimi "i injurii grave, n formularea
Codului civil), donatorul are la dispozi#ie un an pentru a revoca
dona#ia. Dac! nu o face nl!untrul termenului de dec!dere (care,
spre deosebire de termenele de prescrip#ie extinctiv!, nu poate fi
nici suspendat, nici ntrerupt), el nu o mai poate face; dreptul de
revocare a fost pierdut definitiv.
Observ!m c! prescrip#ia extinctiv! stinge doar dreptul material la
ac#iune, n timp ce dec!derea stinge nsu"i dreptul subiectiv;
Termenul extinctiv
Termenul extinctiv este o modalitate a actului juridic, a c!rei
mplinire conduce la stingerea dreptului subiectiv "i a obliga#iei corelative,
spre deosebire de prescrip#ia extinctiv! care este reglementat! prin lege "i
are ca efect doar stingerea dreptului material la ac#iune.
1.2. Justificare
Ne putem pune ntrebarea: pentru ce legiuitorul a optat pentru a
limita n timp dreptul creditorului de a-l constrnge (prin intermediul
instan#elor judec!tore"ti) pe debitor s!-"i execute obliga#ia?
Reglementarea prescrip#iei extinctive are mai multe justific!ri:
mai nti prescrip#ia extinctiv! reprezint! o prezum#ie a
ndeplinirii obliga#iei de c!tre debitor. Dac! creditorul nu a
introdus ac#iunea mpotriva debitorului s!u pn! la cap!tul
termenului de prescrip#ie extinctiv!, cel mai probabil motiv
pentru care nu a f!cut-o este acela c! debitorul "i-a ndeplinit
deja obliga#ia.
Prescrip#ia extinctiv! dispenseaz! debitorul care "i-a ndeplinit
obliga#ia de sarcina de a p!stra la nesfr"it chitan#a liberatorie, adic!
dovada ndeplinirii obliga#iei. Ar fi, practic, imposibil s! p!str!m proba
scris! a ndeplinirii de c!tre noi ("i de c!tre to#i cei pe care i-am mo"tenit) a
tuturor obliga#iilor contractuale, sub pericolul de a fi ac#iona#i n instan#!
de c!tre creditori (sau de c!tre urma"ii creditorilor)! Prescrip#ia extinctiv!
este cea care pune punct acestei obliga#ii, limitnd n timp sarcina p!str!rii
chitan#elor;
prescrip#ia extinctiv! reprezint! "i o sanc#iune ndreptat!
mpotriva creditorului neglijent, care nu se preocup! de
exerci#iul drepturilor sale. Pentru asigurarea securit!#ii
circuitului civil, a certitudinii raporturilor juridice, neexercitarea
nl!untrul unui interval de timp a dreptului la ac#iune este
sanc#ionat! de lege prin pierderea acestui drept.
n circuitul civil, creditorul din cadrul unui raport juridic este (sau
poate deveni) debitor n alt raport juridic. A nu-"i valorifica crean#ele poate
fi prejudiciabil pentru propriii lui creditori, astfel nct ac#ionarea rapid!, n
instan#!, a r!u-platnicilor este n interesul tuturor subiectelor de drept, al
tuturor participan#ilor la circuitul civil.
1.3. Reglementare
n prezent, prescrip#ia extinctiv! cunoa"te n dreptul nostru o
reglementare general!, cuprins! n Codul civil "i n Decretul nr.
$67/$958, precum "i numeroase reglement!ri speciale, derogatorii. Ne
afl!m, prin aceasta, n perimetrul aplic!rii principiului de interpretare
legea special! derog! de la legea general!, n sensul c!, dac! pentru
introducerea unei anumite ac#iuni se prevede un termen special de
prescrip#ie, atunci acest termen trebuie aplicat, nu cel prev!zut n
reglementarea general!.
De"i se are n vedere modificarea actelor normative care
guverneaz! prescrip#ia extinctiv!, principiile func#ion!rii acesteia "i
mecanismele ei nu se vor schimba, astfel nct nsu"irea lor va fi util!,
indiferent de eventualele modific!ri legislative.
n sfr"it, trebuie ar!tat c! n dreptul romnesc, ca "i, n general, n
dreptul Europei continentale, prescrip#ia extinctiv! este reglementat! "i
analizat! ca institu#ie de drept substan#ial (material), spre deosebire de
dreptul anglo-saxon, unde prescrip#ia este considerat! o chestiune pur
procedural!.
1.4. Efecte
Efectul principal al prescrip#iei extinctive l constituie stingerea
dreptului material la ac#iune. Al!turi de acesta, trebuie semnalate alte dou!
efecte, cu caracter subsidiar:
o dat! cu stingerea dreptului la ac#iune privind un drept principal se
stinge "i dreptul la ac#iune privind drepturile accesorii.
Spre exemplu, dac! pentru garantarea unei crean#e s-a constituit un
drept de ipotec!, neexercitarea nl!untrul termenului de prescrip#ie
extinctiv! a dreptului de crean#! va atrage stingerea posibilit!#ii de
executare a ipotecii. Dac! X (creditor) i-a mprumutat lui Y
(debitor) o sum! de bani "i a constituit un drept de ipotec! asupra
unui imobil aflat n proprietatea lui Y, dreptul de ipotec! va urma
soarta dreptului principal. Cu alte cuvinte, dac! la scaden#! Y nu
restituie suma datorat!, X va avea la dispozi#ie trei ani pentru a
pretinde executarea obliga#iei. Dac! Y nu execut!, X va putea vinde
imobilul la licita#ie public!, acoperindu-"i din pre#ul ob#inut
crean#a. Dar dac! X las! s! treac! cei trei ani f!r! a-"i valorifica
dreptul la ac#iune, nu va mai putea valorifica nici ipoteca, deoarece
aceasta nu are o existen#! de sine-st!t!toare, ci depinde de existen#a
dreptului principal.
n cazul n care un debitor este obligat la presta#ii succesive, dreptul la
ac#iune se raporteaz! la fiecare astfel de presta#ie, indiferent de
izvorul obliga#iei.
Spre exemplu, dac! un locatar nu pl!te"te chiria datorat! n temeiul
contractului de loca#iune (de nchiriere), locatorul va avea la
dispozi#ie trei ani pentru a introduce ac#iunea n instan#!, n vederea
valorific!rii crean#ei. Pentru fiecare chirie neachitat! ncepe s!
curg! un nou termen de prescrip#ie extinctiv!, astfel nct, dac!
presupunem c! n contract s-a prev!zut obligativitatea pl!#ii lunare
a chiriei, "i timp de trei ani "i jum!tate nu s-a pl!tit nimic, locatorul
va putea valorifica, prin apel la for#a de constrngere a statului,
chiria datorat! de chiria" ncepnd cu luna a VII-a.