Sunteți pe pagina 1din 0

Nu toate drepturile materiale la ac#iune sunt prescriptibile extinctiv.

n determinarea domeniului prescrip#iei extinctive este aplicabil


urm!torul principiu: drepturile patrimoniale sunt prescriptibile extinctiv,
iar drepturile nepatrimoniale sunt imprescriptibile extinctiv.
De la acest principiu exist! dou! seturi de excep!ii:
a) Drepturi care, de"i patrimoniale, sunt imprescriptibile
extinctiv.
Din aceast! categorie fac parte majoritatea ac#iunilor prin care se
ocrotesc drepturi reale principale:
- ac#iunea n revendicare imobiliar! "i mobiliar! ntemeiat! pe
dreptul de proprietate public! sau privat!;
- ac#iunea de partaj (succesoral sau ntre so#i);
- ac#iunile prin care se urm!re"te ap!rarea unor dezmembr!minte
ale dreptului de proprietate
Drepturile de crean#! sunt, ca regul!, prescriptibile. Totu"i, "i aici
ntlnim unele excep#ii, cum sunt:
- ac#iunea n restituirea depunerilor la Casa de Economii "i
Consemna#iuni. Asfel, sumele depuse n depozit la C.E.C. pot fi
oricnd solicitate la restituire. Aceste sume privesc nu numai
depunerile, ci "i dobnzile "i c"tigurile, toate ac#iunile
referitoare la acestea fiind imprescriptibile;
- unele ac#iuni din domeniul asigur!rilor (exist! unele prime de
asigurare care pot fi solicitate oricnd).
DOMENIUL PRESCRIP"IEI EXTINCTIVE
2
b) Drepturi care, de"i nepatrimoniale, sunt prescriptibile extinctiv.
Drepturile nepatrimoniale, fiind legate de persoana, via#a "i
imaginea titularului nu sunt, ca principiu, prescriptibile.
Unele excep#ii ntlnim totu"i n domeniul unor ac#iuni din
domeniul dreptului familiei, cum ar fi ac#iunea n t!gada paternit!#ii sau
ac#iunea n stabilirea paternit!#ii. Legea prevede prescriptibilitatea acestor
ac#iuni (posibilitatea introducerii ei numai nl!untrul unui anumit inerval
de timp) cu scopul ocrotirii intereselor minorului.
%i ac#iunea n nulitatea relativ! a actului juridic este
prescriptibil! sub aspect extinctiv. A"adar, ac#iunea n declararea nulit!#ii
absolute este o ac#iune imprescriptibil! extinctiv, n timp ce ac#iunea n
declararea nulit!#ii relative este o ac#iune prescriptibil! sub aspect
extinctiv. %i ntr-un caz "i n cel!lalt, ac#iunea n restituirea pl!#ilor f!cute
n temeiul actului nul sau anulabil are un caracter patrimonial, fiind
ntotdeauna prescriptibil!.