Sunteți pe pagina 1din 0

4.1.

nceputul prescrip#iei extinctive


Prescrip#ia extinctiv! tinde s! sting!, dup! cum am v!zut, dreptul
material la ac#iune. Ca urmare, ea se na"te deodat! cu acesta, adic! din
momentul n care titularul este ndrituit a apela la instan#ele judec!tore"ti
pentru a ob#ine constrngerea debitorului de a-"i executa obliga#ia.
Pentru a calcula momentul n care prescrip#ia se mpline"te, trebuie
s! analiz!m momentul n care aceasta ncepe. n fiecare caz n parte vom
porni de la determinarea momentului na"terii dreptului material la ac#iune.
S! vedem cum se aplic! aceast! regul! n cteva ipoteze particulare.
Ipoteza dreptului subiectiv civil pur "i simplu.
n obliga#iile care urmeaz! s! se execute la cererea creditorului,
precum "i n acelea al c!ror termen nu este stabilit, prescrip#ia ncepe s!
curg! de la data na"terii raportului de drept.
Aceast! reglementare poate crea ns! unele dificult!#i n practic!.
S! lu!m exemplul urm!tor: X i-a mprumutat lui Y o sum! de bani
f!r! s! precizeze termenul pn! la care ei vor trebui napoia#i.
Neprecizarea termenului face ca prescrip#ia extinctiv! s! nceap! s!
curg! nc! din momentul ncheierii contractului. Ca urmare, dac! X
i pretinde lui Y pentru prima oar! napoierea banilor, dup! ce au
trecut mai mult de trei ani de la data ncheierii contractului de
mprumut, prin aplicarea reglement!rii de mai sus ar decurge c!
dreptul la ac#iune este deja prescris. n consecin#!, obliga#ia lui Y
nu se va mai putea executa dect de bun!voie, X nemaiavnd
posibilitatea de constrngere. Cnd s-a n!scut de fapt dreptul la
ac#iune? Chiar din momentul n care s-a ncheiat contractul de
mprumut?
CURSUL PRESCRIP"IEI EXTINCTIVE
4
Unii autori consider! c! dreptul la ac#iune se na"te n momentul n
care X i pretinde lui Y pentru prima dat! restituirea banilor, iar
acesta din urm! refuz!. Nu am putea ns! considera c! prescrip#ia
extinctiv! ncepe s! curg! de-abia de la acea dat!, deoarece n
felul acesta creditorul ar putea determina chiar el, prin propria sa
voin#!, nceputul prescrip#iei, ceea ce nu a fost n inten#ia
legiuitorului;
Ipoteza dreptului subiectiv civil afectat de un termen suspensiv
sau de o condi#ie suspensiv!.
n aceast! ipotez!, prescrip#ia ncepe s! curg! de la data mplinirii
termenului sau realiz!rii condi#iei.
Spre exemplu, prescrip#ia extinctiv! a dreptului de a pretinde
restituirea sumei mprumutate curge de la data mplinirii termenului
pentru care s-a contractat mprumutul. Dac! X i-a mprumutat lui Y
$00.000 lei preciznd c! Y are obliga#ia de a-i restitui pn! la data
de $ februarie 200$, nseamn! c! termenul de prescrip#ie va curge
ncepnd cu data de $ februarie 200$ "i pn! la data de 30 ianuarie
2004. Ipoteza este mai simpl! dect cea n care termenul de
restituire nu s-a precizat;
Ipoteza r!spunderii civile delictuale.
n cazul ac#iunii n r!spundere pentru paguba cauzat! prin fapt!
ilicit!, prescrip#ia ncepe s! curg! de la data cnd p!gubitul a cunoscut sau
trebuia ori putea s! cunoasc! paguba "i pe cel care r!spunde de ea.
Legea asimileaz! acestei ipoteze "i ac#iunea n restituirea
mbog!#irii f!r! just temei. A"adar, dac! o persoan! este prejudiciat!
prescrip#ia extinctiv! nu va ncepe la data producerii prejudiciului, ci abia
la data cunoa"terii acestuia "i a autorului faptei ilicite care l-a determinat.
n justificarea acestei reglement!ri ne amintim de faptul c!
prescrip#ia extinctiv! urm!re"te sanc#ionarea creditorului neglijent. Dac!
nici el nu cunoa"te nc! prejudiciul sau autorul faptei prejudiciabile, func#ia
sanc#ionatorie a prescrip#iei nu "i g!se"te motiva#ie.
Spre exemplu, dac! un automobil este avariat n parcare, prescrip#ia
dreptului la ac#iune mpotriva autorului faptei ilicite prin care s-a
produs prejudiciul va ncepe s! curg! numai la momentul n care
proprietarul va lua la cuno"tin#! de prejudiciul produs "i va afla cine
este vinovat;
Ipoteza r!spunderii pentru viciile lucrului, lucr!rii sau
construc#iei.
n cazul r!spunderii pentru viciile unui lucru, ale unei lucr!ri sau
ale unei construc#ii, prescrip#ia extinctiv! ncepe s! curg! de la data
descoperirii viciilor, ns! cel mai trziu de la mplinirea termenului de
garan#ie pentru aceste vicii.
Aceast! reglementare are n vedere acele lipsuri ori defecte de
calitate, de natur! s! mpiedice ntrebuin#area lucrului, lucr!rii sau
construc#iei conform destina#iei lor ori s! mic"oreze ntr-o m!sur!
apreciabil! folosin#a acestora. Nu sunt avute n vedere, a"adar, viciile de
consim#!mnt.
Avem de a face cu dou! momente alternative de la care poat! s!
nceap! prescrip#ia extinctiv!: pe de o parte, un moment subiectiv (data
descoperirii viciilor) "i, pe de alt! parte, un moment obiectiv (data expir!rii
termenului de garan#ie, care este de $ an pentru viciile ascunse ale lucrului
sau lucr!rii "i de 3 ani pentru viciile construc#iei).
Dac! viciile nu sunt descoperite pn! la sfr"itul termenului de
garan#ie, atunci prescrip#ia ncepe s! curg! automat de la data sfr"itului
termenului de garan#ie.
4.2. Suspendarea prescrip#iei extinctive
Prescrip#ia nu curge mpotriva celui ce se afl! n imposibilitate de
a ac#iona.
Cum am v!zut, prescrip#ia are o func#ie sanc#ionatorie. Or, dac!
titularul dreptului la ac#iune nu are posibilitatea de a introduce ac#iunea
respectiv!, nici func#ia sanc#ionatorie nu se poate exercita. De aceea,
suspendarea a fost considerat! o perioad! de stagnare, n care prescrip#ia
doarme.
Suspendarea se define"te a"adar ca fiind oprirea de drept a
curgerii termenului de prescrip#ie pe durata unor situa#ii limitativ
prev!zute de lege, urmnd ca la ncetarea acelor situa#ii prescrip#ia s!
curg! de unde r!m!sese.
Ca "i ntreruperea, suspendarea este o institu#ie specific!
prescrip#iei extinctive. Ea nu se ntlne"te n reglementarea nici unei alte
categorii juridice care presupune curgerea unei perioade de timp
(prescrip#ia achizitiv! sau termenul de dec!dere).
Potrivit Decretului nr. $67/$958, cursul prescrip#iei se suspend! :
a) ct timp cel mpotriva c!ruia ea curge este mpiedicat de un caz
de for#! major! s! fac! acte de ntrerupere.
Cazul de for#! major! reprezint! un eveniment imprevizibil "i de
neevitat, cum ar fi o inunda#ie, un incendiu, un cutremur de p!mnt etc.
Pentru a constitui cauz! de suspendare, for#a major! trebuie s! l mpiedice
efectiv pe titularul dreptului la ac#iune s! formuleze cererea de chemare n
judecat!.;
b) pe timpul ct creditorul sau debitorul fac parte din for#ele
armate ale Romniei, iar acestea sunt puse pe picior de r!zboi.
Aceast! cauz! de suspendare l poate privi fie pe creditor, fie pe
debitor, fie pe ambii, dar nu este suficient! simpla participare la for#ele
armate ale #!rii (spre exemplu, satisfacerea stagiului militar), ci este
necesar ca acestea s! fie pe picior de r!zboi;
c) pn! la rezolvarea reclama#iei administrative f!cute de cel
ndrept!#it cu privire la desp!gubiri sau restituiri, n temeiul
unui contract de transport sau de prest!ri servicii, de po"t! "i
telecomunica#ii.
Reclama#ia administrativ! trebuie s! ndeplineasc!, cumulativ, dou!
cerin#e: s! aib! ca obiect desp!gubiri "i restituiri ntemeiate pe un contract
de transport sau de prestare a serviciilor de po"t! "i telecomunica#ii "i s! nu
treac! mai mult de 3 luni de la nregistrarea reclama#iei. Dac! r!spunsul la
reclama#ia administrativ! este dat nainte de mplinirea termenului de 3
luni, prescrip#ia este suspendat! numai pn! la data primirii r!spunsului;
d) ct timp socotelile nu au fost date "i aprobate, prescrip#ia nu
curge:
- ntre p!rin#i, tutori "i cei care sunt sub ocrotirea lor,
- ntre reprezentan#i "i cei pe care i reprezint!,
- ntre cei care administreaz! bunuri "i cei ale c!ror bunuri
sunt administrate;
e) mpotriva celor lipsi#i de capacitate de exerci#iu, pn! nu au
reprezentant legal;
f) mpotriva celui cu capacitate de exerci#iu restrns!, ct timp nu
are cine s!-i ncuviin#eze actele;
g) ntre so#i pe durata c!s!toriei.
Observ!m c! unele cauze de suspendare au caracter juridic, n timp
ce altele au caracter moral.
Efectul suspend!rii const! n aceea c!, dup! ncetarea acesteia,
prescrip#ia "i reia cursul, socotindu-se #i timpul scurs nainte de
suspendare.
Deci perioada anterioar! cauzei, suspendarea, nu produce nici un
efect juridic. Pe durata cauzei de suspendare efectul const! n oprirea
cursului prescrip#iei, deci durata cauzei de suspendare nu intr! n calculul
termenului de prescrip#ie.
Legea prevede totu"i un efect special al suspend!rii, ar!tnd c!
prescrip#ia nu se va mplini nainte de expirarea unui termen de 6 luni
socotit de la data ncet!rii cauzei de suspendare. Fac excep#ie prescrip#iile
mai scurte de 6 luni, care nu se vor mplini dect dup! expirarea unui
termen de o lun! de la suspendare.
Aceast! reglementare "i g!se"te justificarea n aceea c!, dup!
ncetarea cauzei de suspendare, titularul dreptului la ac#iune are totu"i
nevoie de un anumit interval de timp pentru a reintra n normal, legea
asigurndu-i un interval de timp suficient pentru a-"i exercita dreptul.
4.3. ntreruperea prescrip#iei extinctive
ntreruperea prescrip#iei extinctive reprezint! nl!turarea
prescrip#iei scurse nainte de apari#ia unei cauze interuptive "i nceperea
unei alte prescrip#ii extinctive.
Cauzele de ntrerupere reprezint! tocmai situa#iile n care
justific!rile prescrip#iei extinctive, cu care am nceput analiza acestei
institu#ii, nu se reg!sesc. ntreruperea prescrip#iei extinctive intervine fie n
situa#ia ncet!rii st!rii de pasivitate a titularului dreptului, fie n cea a
abandon!rii mpotrivirii fa#! de titularul dreptului.
Decretul nr. $67/$958 prevede c! prescrip#ia extinctiv! se ntrerupe:
prin recunoa"terea dreptului a c!rui ac#iune se prescrie f!cut! de
cel n folosul c!ruia curge prescrip#ia.
Recunoa"terea dreptului trebuie s! fie neechivoc!, f!r! a fi ns!
necesar din partea debitorului ndeplinirea vreunei formalit!#i prestabilite,
fiind suficient! o scrisoare, o cerere, o declara#ie - ca recunoa"teri exprese -
sau o recunoa"tere tacit! cum ar fi plata dobnzilor rezultate din datoria
scadent!.
Spre exemplu, dac! debitorul i scrie o scrisoare creditorului n care
men#ioneaz! n treac!t: iar n ceea ce prive"te suma de 2.000.000
lei pe care #i-o datorez, te rog s! m! mai p!suie"ti pu#in, aceast!
scrisoare poate fi utilizat! de c!tre creditor ca prob! a faptului c!
prescrip#ia s-a ntrerupt. Deci creditorul va avea la dispozi#ie trei
ani pentru a introduce ac#iune mpotriva debitorului s!u, socoti#i nu
de la data la care datoria a devenit scadent!, ci de la data la care a
primit aceast! scrisoare.
prin introducerea unei cereri de chemare n judecat! ori de
arbitrare, chiar dac! cererea a fost introdus! la o instan#!
judec!toreasc! necompetent!.
Este necesar ca cererea s! se refere expres la acea datorie a
debitorului "i s! ndeplineasc! condi#iile minime stabilite de lege pentru
cererile de chemare n judecat!, mai pu#in aceea de a fi introdus! la
instan#a competent! teritorial sau material.
Spre exemplu, dac! ac#iunea era de competen#a judec!toriei "i a
fost introdus! la tribunal sau dac! era de competen#a instan#ei de la
domiciliul prtului "i a fost introdus! la instan#a n circumscrip#ia
c!reia "i are domiciliul reclamantul, ea va fi respins! pe motiv de
instan#! necompetent!, dar va avea ca efect ntruperea prescrip#iei
extinctive.
printr-un act ncep!tor de executare. Acesta reprezint!, cu att
mai mult, recunoa"terea datoriei de c!tre debitor.
ntr-adev!r, am v!zut c! prescrip#ia extinctiv! este, pe de o parte, o
prezum#ie c! debitorul "i-a ndeplinit obliga#ia "i, pe de alt! parte, o
sanc#iune ndreptat! mpotriva creditorului neglijent. Or, dac! intervine o
recunoa"tere a datoriei, nseamn! c! prezum#ia de ndeplinire a acesteia
este r!sturnat!, iar dac! titularul dreptului a introdus o cerere de chemare n
judecat!, nseamn! c! acesta nu este neglijent, iar sanc#ionarea lui nu se
justific!. Acestea sunt motivele pentru care, dac! intervine vreuna dintre
situa#iile de mai sus, prescrip#ia se ntrerupe, adic! timpul care s-a scurs
deja nu se mai ia n calcul "i un nou termen este nceput.
Timpul scurs de la momentul nceperii cursului prescrip#iei "i pn!
la na"terea cauzei de ntrerupere se nl!tur!, nu se ia n calculul termenului
de prescrip#ie Dup! ncetarea cauzei de ntrerupere ncepe s! curg! o nou!
prescrip#ie. Ea are aceea"i durat!, putnd fi la rndul ei ntrerupt! sau
suspendat! n condi#iile legii.
4.4. Repunerea n termen
Suspendarea "i ntreruperea prescrip#iei extinctive au loc n situa#ia
n care intervin anumite mprejur!ri pe parcursul curgerii termenului de
prescrip#ie care, fie l mpiedic!, n mod obiectiv, pe titularul dreptului s!
ac#ioneze, fie nl!tur! justific!rile prescrip#iei extinctive.
Dar, dup! ce termenul de prescrip#ie s-a mplinit deja, mai exist!
nc! o posibilitate de valorificare a dreptului material la ac#iune: instan#a
poate s! dispun! repunerea n termenul de prescrip#ie extinctiv!. Pentru
aceasta trebuie ndeplinite urm!toarele condi#ii:
- s! se fi depus o cerere de repunere n termen dup! cel mult o
lun! de la ncetarea mprejur!rilor din cauza c!rora s-a dep!"it
termenul de prescrip#ie;
- cauzele pentru care termenul de prescrip#ie a fost dep!"it s! fie
temeinic justificate.
Legea nu prevede, concret, care sunt motivele pentru care se poate
dispune repunerea n termen, l!snd astfel instan#ei de judecat! deplina
putere de apreciere a acelor mprejur!ri invocate de titularul dreptului.
Cu titlu de exepmlu, trebuie ar!tat c! n practica judec!toreasc! s-
au statuat ca fiind cauze justificate pentru repunerea n termen:
- spitalizarea repetat! ori ndelungat!;
- stabilirea domiciliului n str!in!tate "i imposibilitatea revenirii
n #ar!;
- executarea unei pedepse privative de libertate;
- existen#a unor mprejur!ri speciale n care s-a g!sit mo"tenitorul
(era stabilit n str!in!tate), care l-au mpiedicat s! afle despre
deschiderea unei succesiuni la care era ndrept!#it ".a.
Dimpotriv!, s-a considerat c! nu justific! repunerea n termenul de
prescrip#ie:
- eroarea de drept invocat! de titularul dreptului de ac#iune;
- absen#a sau aglomerarea cu probleme a conduc!torului
persoanei juridice sau a consilierului juridic ".a.
Cererea de repunere n termen se solu#ioneaz! printr-o hot!rre
judec!toreasc! temeinic motivat! "i poate fi atacat! la instan#a superioar!
de c!tre partea interesat! (de exemplu, de c!tre debitor, care are interesul
prescrierii dreptului creditorului s!u).
Repunerea n termenul de prescrip#ie are ca principal efect faptul c!
prescrip#ia este socotit! nemplinit!, de"i termenul a expirat. Ca urmare,
ac#iunea introdus! de c!tre titularul dreptului nu va mai fi respins! ca fiind
prescris!.
Trebuie observat c! repunerea n termen se deosebe"te de
institu#iile suspend!rii "i ntreruperii prin urm!toarele:
- nu opereaz! de drept, ci este decis! de c!tre instan#a
judec!toreasc!;
- nu intervine n situa#ii enumerate expres de lege, ci poate
interveni n orice mprejurare pe care instan#a o consider! un
obstacol n exerci#iul dreptului material la ac#iune;
- poate interveni numai dup! ce termenul de prescrip#ie s-a
mplinit, spre deosebire de suspendare sau ntrerupere, care pot
interveni numai dac! termenul de prescrip#ie nu s-a mplinit.
n sfr"it, trebuie ar!tat c! institu#ia repunerii n termen este
considerat! de c!tre unii autori, n condi#iile actuale, ca fiind profund
criticabil!, deoarece aduce atingere caracterului imperativ al normelor care
reglementeaz! n general prescrip#ia, introducnd o bre"! de subiectivism
ntr-o materie altminteri caracterizat! prin precizie "i rigoare.
4.5. mplinirea prescrip#iei extinctive
mplinirea prescrip#iei nseamn! determinarea momentului la care
expir! termenul de prescrip#ie extinctiv!. Cnd termenul de prescrip#ie este
stabilit pe ani "i luni, are loc n ziua corespunz!toare din ultimul an sau
ultima lun!; dac! ultima lun! nu are o zi corespunz!toare, termenul se
socote"te mplinit n ultima zi a acestei luni.
Spre exemplu, termenul de "ase luni care a nceput pe data de 3$
martie 200$ se va sfr"i pe data de 30 septembrie 200$.
Dup! cum prevede Codul civil, prescrip#ia nu se socote"te c"tigat!
dect dup! mplinirea celei dup! urm! zile a termenului stabilit. Ziua n
care ncepe prescrip#ia nu intr! n calcul, iar ziua n care se mpline"te
prescrip#ia intr! n calcul.
n plus, Codul civil stabile"te c!: ziua se mparte n 24 de ore. Ea
ncepe la miezul nop#ii "i se fine"te la miezul nop#ii urm!toare.
ntreb$ri %i teste
Dup! mplinirea termenului de prescrip#ie extinctiv!:
a) obliga#ia nu se mai poate ndeplini;
b) dreptul nu mai poate fi valorificat n instan#! de c!tre debitor;
c) executarea obliga#iei se consider! plat! nedatorat!;
d) debitorul poate cere restituirea pl!#ii efectuate;
e) plata f!cut! de bun!voie de c!tre debitor este valabil!.
Efectul ntreruperii prescrip#iei extinctive const! n:
a) nl!turarea definitiv! a posibilit!#ii invoc!rii
prescrip#iei;
b) curgerea unui nou termen de prescrip#ie, dup! ncetarea cauzei
de ntrerupere;
c) suspendarea prescrip#iei;
d) continuarea prescrip#iei ntrerupte, dup! ncetarea cauzei de
ntrerupere.
Recunoa"terea datoriei de c!tre debitor:
a) suspend! cursul prescrip#iei extinctive;
b) ntrerupe cursul prescrip#iei extinctive;
c) anuleaz! cursul prescrip#iei extinctive.
Cauzele de for#! major!:
a) suspend! cursul prescrip#iei extinctive;
b) ntrerup cursul prescrip#iei extinctive;
c) anuleaz! cursul prescrip#iei extinctive.
Legea enumer! expres:
a) cazurile de suspendare a prescrip#iei extinctive;
b) cazurile de ntrerupere a prescrip#iei extinctive;
c) cazurile de repunere n termen.
Institu#ia prescrip#iei extinctive este reglementat! de c!tre
legiuitor:
a) n beneficiul debitorului;
b) n beneficiul creditorului;
c) n beneficiul ter#ilor.
Repunerea n termen:
a) opereaz! de drept;
b) opereaz! numai dac! termenul de prescrip#ie nu s-a mplinit;
c) opereaz! n temeiul hot!rrii instan#ei.
Cererea de repunere n termen poate fi introdus!:
a) de c!tre debitor;
b) de c!tre creditor;
c) de c!tre orice persoan! interesat!.
X face o dona#ie funda#iei umanitare Y, n valoare de lei.
Dup! doi ani de la ncheierea contractului de dona#ie, X descoper! c!, n
realitate, donatarul nu este funda#ia cu care credea c! a contractat, ci o alt!
persoan! juridic!, cu o denumire asem!n!toare. Solicit! instan#ei anularea
contractului de dona#ie "i restituirea sumei donate. Preciza#i:
a) Care este temeiul n care solicit! X anularea contractului?
b) Ac#iunea n anularea contractului are un obiect patrimonial sau
nepatrimonial?
c) Ac#iunea n anularea contractului este prescriptibil!? Dac! da,
care este momentul din care ncepe s! curg! termenul de
prescrip#ie?
d) Ac#iunea n restituirea sumei donate are un obiect patrimonial
sau nepatrimonial?
e) Ac#iunea n restituirea sumei donate este prescriptibil!? Dac!
da, care este momentul din care ncepe s! curg! termenul de
prescrip#ie?
ntre X "i Y s-a ncheiat la data de 5 februarie 2000 un contract
de nchiriere pentru un termen de 8 luni. Prima chirie lunar! trebuia pl!tit!
la data de 29 februarie 2000. Chiria"ul Y nu a pl!tit nici acea chirie "i nici
pe cele ulterioare lunare. Ar!ta#i:
a) Termenul de 8 luni este termen de prescrip#ie extinctiv! sau
termen extinctiv? Ar!ta#i care sunt deosebirile dintre acestea.
b) Cum se calculeaz! termenul de prescrip#ie extinctiv! n cazul
obliga#iilor constnd n presta#ii succesive?
c) Cnd ncepe s! curg! termenul de prescrip#ie a dreptului la
ac#iune a lui X?
d) Cnd se prescrie dreptul lui X de a ac#iona n instan#! mpotriva
chiria"ului r!u-platnic?
Actul de renun#are la beneficiul prescrip#iei:
a) are caracter unilateral;
b) are caracter bilateral;
c) poate proveni de la creditor;
d) poate proveni de la debitor;
e) poate proveni de la un ter#;
f) poate fi tacit, constnd n executarea de bun!voie a obliga#iei de
c!tre debitor, de"i prescrip#ia s-a mplinit;
g) poate fi tacit, constnd n introducerea ac#iunii de c!tre creditor,
de"i prescrip#ia s-a mplinit.
X i-a vndut lui Y o pereche de cai la data de 2.06.$995. La
data de 7.$0.$995 "i, respectiv, $2.$0.$995, caii decedeaz!, iar medicul
veterinar apreciaz! c! decesul s-a datorat unei boli contractate anterior
ncheierii contractului de vnzare-cump!rare.
Y introduce ac#iune, la data de 6.09. $998, mpotriva vnz!torului,
solicitnd restituirea pre#ului pl!tit pentru cai. X se ap!r! ar!tnd c!:
- ac#iunea introdus! de reclamant este prescris!, deoarece au
trecut mai mult de trei ani de la data ncheierii contractului de
vnzare-cump!rare;
- chiar dac! ac#iunea ar fi admisibil! sub aspect extinctiv, ea
trebuie respins! deoarece prtul nu a avut cuno"tin#! de boala
de care sufereau caii.
Ce va hot!r instan#a?
X a cump!rat de la Y un teren la data de 3.08.$996. La data de
5.$$.2000, Z introduce o ac#iune n revendicarea terenului, aducnd acte
doveditoare ale dreptului s!u de proprietate asupra terenului. X se ap!r!
ar!tnd c! ac#iunea introdus! de Z este prescris!, deoarece au trecut mai
mult de trei ani de la ncheierea contractului.
Ce va hot!r instan#a?
X l-a chemat n judecat! pentru a solicita, fie reducerea la
jum!tate a pre#ului convenit prin contractul de vnzare-cump!rare a unui
autoturism, ncheiat cu Y la data de 2.04.$992, fie rezolu#iunea
contractului. n motivarea cererii sale, reclamantul (X) arat! c!, la
aproximativ 60 de zile de la cump!rarea autoturismului, au ap!rut o serie
de defec#iuni grave n func#ionarea acestuia care, de"i existau n momentul
ncheierii contractului, nu au putut fi cunoscute de c!tre reclamant,
constituind vicii ascunse de c!tre vnz!tor (Y).
Instan#a a respins ac#iunea ca prescris!, deoarece, fiind introdus! la
data de 7.05.$995, au trecut mai mult de trei ani de la data ncheierii
contractului. Cum aprecia#i decizia instan#ei?
Ac#iunea n rezolu#iunea contractului este admisibil!?
Bibliografie
BELEIU, Gh. Drept civil romn. Introducere n dreptul
civil romn. Subiectele dreptului civil
romn, Bucure"ti, Casa de Editur! "i Pres!
%ansa, S.R.L $994, p. $97 252;
URS, I.
ANGHENI, S.
Drept civil. Partea general!. Persoanele,
Bucure"ti, Editura Oscar Print, $998,
p. $73 $90;
BOROI, G. Drept civil. Teoria general!, Bucure"ti,
Editura ALL, $997, p. 205 243;
UNGUREANU, O. Manual de Drept civil. Partea general!,
Bucure"ti, Editura ALL BECK, $999,
p. $93 2$3;
MURE%AN, M. Drept civil. Partea general!,
Cluj Napoca, Editura Cordial Lex, $994,
p. 242 282;
COSMOVICI, P. Prescrip#ia extinctiv!, n Tratat de drept
civil, vol.I, Partea general!, Bucure"ti,
Editura Academiei, $989, p.$8 28;
%TEF&NESCU, D. Drept civil, Bucure"ti, Editura Oscar Print,
$999, p. 94 - $03;
CORBEANU, M. Capitolul V Prescrip#ia extinctiv!,
p. $83 203 n Drept civil, vol. I,
Bucure"ti, Editura Lumina Lex, 2000,
coordonator R Dimitriu
COJOCARU, A. Drept civil. Partea general!, Bucure"ti,
Editura Lumina Lex, 2000,
p. 297 345;
ZL&TESCU, V. D. Considera#ii n leg!tur! cu institu#ia
prescrip#iei, n revista Dreptul
nr. 2/$999, p. $5 22;
BELIGR&DEANU, %. Modul n care urmeaz! a fi interpretate
n prezent dispozi#iile art. 3 alin. $ "i
art. 4 din Decretul nr. $67/$958 privitor
la prescrip#ia extinctiv!, n revista
Dreptul nr. 7/$993, p. 48 52;
NICOLAE, M. Repunerea n termenul de prescrip#ie, n
revista Dreptul, nr. $$/$999, p. 46 63.