Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE CONSIGNATIE

Incheiat astazi, 10/05/2010 I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C SH. S.R.L., cu sediul social in Municipiul Slobozia, str. Matei asarab, nr. 10, bloc !1, scara ", #udet Ialo$ita, inre%istrata la &'iciul Re%istrului Co$ertului, sub nr. (21/2)*+/2001, cod 'iscal nr., 12)*5-.+/10, reprezentata de 0lorea Laurentiu in calitate de consi%natar Si 1.2. 1asile 2aniel cu C34, 1/20+122111+-, seria S5, nr. 1+2*+0, do$iciliat in co$. Suditi, #ud. Ialo$ita in calitate de consi%nant. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. &biectul contractului il constituie 6anzarea bunurilor incredintate de consi%nant consi%natarului, $entionate in ane7a care 'ace parte inte%ranta din prezentul contract 2.2. unurile sus8$entionate/din lista ane7a sunt ale consi%nantului, si poate dispune de ele pana in ziua 6anzarii lor. 2.). Consi%nantul poate oricand relua si ridica toate sau o parte din bunurile incredintate consi%natarului, 'ara nici un 'el de prea6iz, dar cu obli%atia platii co$isionului con6enit. III. TERMENUL CONTRACTULUI ).1. 2urata contractului este de -0 de zile si incepe sa cur%a de la data se$narii lui. ).2. 2urata contractului se poate prelun%i cu acordul partilor, dat in scris, in #osul sau pe spatele acestuia. IV. PRETUL CONTRACTULUI *.1. Consi%natarul achita consi%nantului su$a ce i se cu6ine, pe $asura 6anzarii bunurilor pre6azute in prezentul contract/lista ane7a, retinand direct co$isionul ce i se cu6ine. *.2. a9 Consi%natarul poate e'ectua 6anzari pe credit b9 4lata su$elor incasate din rate se 6a 'ace in ur$atoarele conditii c9 Creantele rezultate din 6anzarea pe credit a bunurilor date in consi%natie, creanta pentru pretul datorat apartine consi%nantului. *.). Consi%natarul achita consi%nantului su$ele care i se cu6in, pe baza de chitanta se$nata de a$bele parti, aceasta constituind do6ada achitarii si, respecti6, incasarii acestora. V. OBLIGATIILE PARTILOR 5.1. Consi%natarul se obli%a, a9 Sa ia $ar'urile in depozite si sa le pastreze pana la 6anzarea lor b9 Respectarea preturilor stabilite de consi%nant c9 4redarea banilor din 6anzari consi%nantului 5.2. Consi%nantul se obli%a, a9 Sa stabileasca preturile de 6anzare ale $ar'urilor b9 Sa plateasca co$ision cinsi%natarului VI. GARANTII -.1. Consi%natarul se obli%a sa predea consi%nantului ca$bii sau orice alte %arantii pentru asi%urarea 6alorii bunurilor incredintate si a e7ercitarii indeplinirii indatoririlor contractuale 'ara ca prin aceasta sa se schi$be caracterele si e'ectele prezentului contract. -.2. In caz de ridicare a bunurilor incredintate, consi%nantul poate pastra ca$biile si celelalte %arantii ce i8au 'ost incredintate pentru asi%urarea platii pretului bunurilor ce se 6a constata ca au 'ost 6andute sau lipsesc, a su$elor incasate si nere$ise de consi%natar, precu$ si a daunelor cauzate. VII. RASPUNDERI ..1. In a'ara de pedepsele si sanctiunile pre6azute de le%e pentru nee7ecutarea totala sau partiala ori pentru e7ecutarea de'ectuoasa a clauzelor contractuale, partea in culpa este obli%ata sa plateasca daune8

interese ast'el, .................................................................................................. ........................................................ ............................................................................................ . ..2. "$anarile si tolerantele acordate consi%natarului de catre consi%nant pentru predarea su$elor sau a 6alorilor ori pentru restituirea bunurilor, precu$ si pri$irea de ca$bii sau alte %arantii de catre consi%nant nu inlatura pedepsele sau sanctiunile pre6azute de le%e. ..). a9 In cazul in care, la e7pirarea ter$enului de ridicare a bunurilor, consi%nantul nu le ridica pe cele ra$ase ne6andute, este obli%at la plata, pentru 'iecare zi de intarziere, a unei penalitati de0,1 : pe zi, consi%natarul a6and dreptul de a retine bunurile in contul creantei. b9 2aca creanta a#un%e e%ala cu pretul bunurilor, acestea de6in proprietatea consi%natarului. VIII. FORTA MAJORA +.1. 3ici una dintre partile contractante nu raspunde de nee7ecutarea la ter$en sau/si de e7ecutarea in $od necorespunzator 8 total sau partial 8 a oricarei obli%atii care ii re6ine in baza prezentului contract, daca nee7ecutarea sau e7ecutarea necorespunzatoare a obli%atiei respecti6e a 'ost cauzata de 'orta $a#ora, asa cu$ este de'inita de le%e. +.2. 4artea care in6oca 'orta $a#ora este obli%ata sa noti'ice celeilalte parti, in ter$en de 2 zile de la producerea e6eni$entului si sa ia toate $asurile posibile in 6ederea li$itarii consecintelor lui. +.). 2aca in ter$en de 5 zile de la producere, e6eni$entul respecti6 nu inceteaza, partile au dreptul sa8si noti'ice incetarea de plin drept a prezentului contract 'ara ca 6reuna dintre ele sa pretinda daune8 interese. IX. NOTIFICARI /.1. In acceptiunea partilor contractante, orice noti'icare adresata de una dintre acestea celeilalte este 6alabil indeplinita daca 6a 'i trans$isa la adresa/sediul pre6azut in partea introducti6a a prezentului contract. /.2. In cazul in care noti'icarea se 'ace pe cale postala, ea 6a 'i trans$isa, prin scrisoare reco$andata, cu con'ir$are de pri$ire ;".R.9 si se considera pri$ita de destinatar la data $entionata de o'iciul postal pri$itor pe aceasta con'ir$are. /.). 2aca noti'icarea se tri$ite prin tele7 sau tele'a7, ea se considera pri$ita in pri$a zi lucratoare dupa cea in care a 'ost e7pediata. /.*. 3oti'icarile 6erbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt con'ir$ate, prin inter$ediul uneia dintre $odalitatile pre6azute la alineatele precedente. X. LITIGII 10.1. 4artile au con6enit ca toate neintele%erile pri6ind 6aliditatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, e7ecutarea ori incetarea acestuia sa 'ie rezol6ate pe cale a$iabila de reprezentantii lor. 10.2. In cazul in care nu este posibila rezol6area liti%iilor pe cale a$iabila, partile se 6or adresa instantelor #udecatoresti co$petente. XI. CLAUZE FINALE 11.1. Modi'icarea prezentului contract se 'ace nu$ai prin act aditional incheiat intre partile contractante. 11.2. 4rezentul contract, i$preuna cu ane7ele sale care 'ac parte inte%ranta din cuprinsul sau, reprezinta 6ointa partilor si inlatura orice alta intele%ere 6erbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. 11.). In cazul in care partile isi incalca obli%atiile lor, nee7ercitarea de partea care su'era 6reun pre#udiciu a dreptului de a cere e7ecutarea intoc$ai sau prin echi6alent banesc a obli%atiei respecti6e nu insea$na ca ea a renuntat la acest drept al sau. 11.*. 4rezentul contract a 'ost incheiat intr8un nu$ar de 2 e7e$plare, din care 2 astazi 1*/05/2010, data se$narii lui. Cosi%natar Consi%nant

Anexa

Nr. Crt. 1 2 ) * 5

Prod ! " I$pri$anta <ele'on $obil <1 Calculator Masina de spalat <otal

U.M. uc uc uc uc uc

Pret #ro# ! de de#onent 200 100 )50 +00 1000 2*50

Co$%!%on &'( )0,00 15,00 52,50 120,00 150,00

Pret de )an*are 2)0,00 115,00 *02,50 /20,00 1150,00 2+1.,50